Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 15.09.2020 kl. 08:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


306.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


307.   Formel antagelse af BDO som Køge Kommunes revision


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at BDO formelt antages af Byrådet som Køge Kommunes revision for perioden 2018-2022, jf. den kommunale styrelseslov.
Baggrund og vurdering

I henhold til styrelseslovens § 42 er det Byrådet, der formelt antager kommunens revision. Det er kommet Kultur- og Økonomiforvaltningen til kundskab, at den indgåede kontrakt for perioden 2018-22 desværre ikke har været forelagt Kommunalbestyrelsen.

Ankestyrelsen har som tilsynsmyndighed på området meddelt, at det skal bringes i orden, uanset at BDO har været Køge Kommunes revisor i mange år.

Byrådet bedes derfor formelt vedtage, at Køge Kommune antager BDO pr. 28. september 2017.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


308.   Ændring af lov om TV-overvågning


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager orientering om nyt lovgrundlag om TV-overvågning i det offentlige rum til efterretning,
Baggrund og vurdering

Den 1. juli 2020 trådte ændring af lov om TV-overvågning i kraft. Økonomiudvalget har ønsket en orientering om ændringernes betydning for kommunen. 

Ændringen har overordnet til formål at øge trygheden og sikkerheden i det offentlige rum, og giver bl.a. kommunerne en øget adgang til at foretage overvågning. 

Ved en lovændring tilbage i 2010 fik boligorganisationer og foreninger, der repræsenterede husstandene i et boligområde, efter ansøgning hos politiet, mulighed for at foretage tv-overvågning af det pågældende boligområde og arealer, der lå i direkte tilknytning hertil, når overvågningen var væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelsen.

Køge Kommune gør allerede i dag brug af tv-overvågning. Overvågningen har hovedsageligt til formål at beskytte kommunens bygninger mod indbrud og hærværk.

Med lovændringen kan kommunerne:

 • Foretage overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel, og som ligger i umiddelbar tilknytning til en restaurationsvirksomhed. Formålet med overvågningen skal være at øge trygheden og sikkerheden i det offentlige rum, og kan eventuelt etableres på baggrund af Kommunalbestyrelsens drøftelse med politimesteren.
 • Foretage tv-overvågning af de arealer, der ligger i forlængelse af egne bygninger, hvor der i forvejen foretages overvågning. Overvågningen må foretages, når den er klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelsen.
 • Opbevare optagelser med personoplysninger i længere tid end de 30 dage, der følger af de hidtidige bestemmeler, i situationer, hvor det er nødvendigt af hensyn til en indgivet anmeldelse om et strafbart forhold.

Med lovændringen skal kommunerne:

 • Registrere overvågningskameraer på offentligt tilgængelige områder i politiets register POLCAM. Det vil derudover også være obligatorisk at registrere eventuelle efterfølgende væsentlige ændringer i den registrerede tv-overvågning.
Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Økonomiudvalget besluttede at nedsætte er politisk arbejdsgruppe der sammen med politiet løbende vurderer muligheder. I gruppen deltager Marie Stærke (A), Bent Sten Andersen (O) og Ken Kristensen (V).
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


309.   Ansøgning om erhvervslejemål på Køge Marina


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

Marinaudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, at

 1. udvalgene godkender, at der arbejdes for arealer til erhverv i den kommende lokalplan lige som der arbejdes for en midlertidig løsning indtil ny lokalplan foreligger.

Marinaudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

2. Takster for udlejning af bådepladser til erhverv godkendes med virkning fra 1. januar 2021.

Marinaudvalget 27-08-2020
Ad 1 og 2: Anbefales.

Kultur- og Idrætsudvalget 07-09-2020
Ad 1: Godkendt.
Ad 2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Forvaltningen har modtaget 2 ansøgninger om erhvervslejemål på Køge Marina:

 1. Ansøgning om leje af et areal til at opføre et skur/en lille bygning.
 2. Ansøgning om leje af 1-2 pladser i havnebassinet til fremvisning af salgsklare både samt et areal på land inden for det indhegnede område til opbevaring af yderligere 3-5 både til fremvisning

Indledningsvis bemærkes, at der i dag ikke er bådhandel/salg af udstyr på Køge Marina, og der er ikke ledige byggefelter til dette område i den nuværende lokalplan. Det er forvaltningens opfattelse at Køge Marina på baggrund af sin størrelse har brug for at have arealer til havnerelateret erhverv, og vil derfor anbefale at der arbejdes for arealer til erhverv i den kommende lokalplan lige som der arbejdes for en midlertidig løsning indtil ny lokalplan foreligger.

Ordensreglementet for Køge Marina foreskriver, at man ikke kan drive erhverv på marinaen med mindre Køge Kommune giver tilladelse. Kompetencen til at give denne ligger hos forvaltningen.

Ad 1. Ansøgning om areal til lille bygning
Der er ikke ledige byggefelter på Køge Marina i den nuværende lokalplan, hvorfor et lejemål til en lille bygning ikke kan tilbydes for nuværende. Forvaltningen anbefaler derfor, at ansøger orienteres om dette lige som man arbejder for en ny lokalplan for området, hvor der også forventes afsat arealer til yderligere erhverv på marinaen. Når denne er vedtaget er ansøger velkommen til at kontakte forvaltningen igen.

Ad 2. Ansøgning om et antal pladser i havnebassinet og på land
Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre en midlertidig løsning indtil den nye lokalplan giver mulighed yderligere areal til havnerelateret erhverv.

Forvaltningen vurderer, at der kan skaffes op til 3 pladser i havnebassinet på gæstepladser samt mulighed for at have op til 5 både stående på land. 

Ovennævnte bådpladser til erhverv i såvel havnebassinet som på land skal lejes ud til en takst, som svarer til markedslejen. Der skal derfor godkendes en takst for disse pladser.

Forvaltningen foreslår derfor følgende takster med virkning fra 1. januar 2021:

Ovennævnte takster pr. m2 vandareal giver følgende bådleje:

TAKSTER INKLUSIVE MOMS PR. ÅR niv. 2021 Pr. m2 Eksempel på leje pr. år
Takst 1: 7,5 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 157 7,5 mx2,5 m = 2.944 kr.
Takst 2: = 10 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 182 10 mx3 m=5.460 kr.
Takst 3 = 10 m pladser pr. m2 vandareal pr. år 197 15 mx4 m=11.820 kr.
Takst 5 = Landarealer store trailerbåde max. 10x3 meter inkl. Trailer pr. år 3.317 3.317 kr.
Takst 6 = Alle flydebroer pr. m2 vandareal pr. år 325 kr. pr. m2 329 12 mx4,1 m=16.187 kr.
Gæstepladser alle bådtyper pr. døgn 150
Gæstepladser alle bådtyper pr. uge 805
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. måned 3.000
Priser på bådstativleje for faste lejere
For både op til 3 tons pr. år 550
For både op til 6 tons pr. år 700
For både op til 12 tons pr. år 900
For både der skal bruge støtteben, fordi de skal på land med mast/motorbåde - over 11 meter 250
For alle både på land i 0-14 dage 150
For alle både på land i op til 30 dage 250
For alle både på land i over 30 dage Se årslejen

Lejen bygger på en vurdering af prisniveauet for erhverv hos kommunale marinaer langs Køge Bugt og Øresund. Prisen er den samme som for private bådlejere.

Økonomi
De ansøgte lejemål og deraf følgende indtægter vil ikke påvirke Køge Kommunes økonomi nævneværdigt.
Kommunikation
Det offentliggøres, at der er mulighed for at leje bådpladser til erhverv på Køge Marina.
Beslutning

Ad 2: Anbefales.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


310.   Bevæg dig for livet - visionskommune


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalget

 1. tager tilbagemeldinger om repræsentanter fra fagudvalg til politisk arbejdsgruppe til efterretning
 2. godkender den politiske følgegruppe og politiske arbejdsgruppes formål og sammensætning
 3. godkender procesplan frem mod indgåelse af aftale om Køge Kommune som Bevæg dig for livet - visionskommune,

Økonomiudvalget og Byrådet, at

4.  orientering om procesplan tages til efterretning.

Kultur- og Idrætsudvalget 07-09-2020
Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt, idet der fremlægges en status for aftalen til Kultur- og Idrætsrådet på Kultur- og Idrætsrådets møde i november 2020.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget har den 25. maj 2020 godkendt, at forvaltningen igangsatte forhandlinger med Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) om, at Køge Kommune bliver Bevæg dig for livet visionskommune.

Borgmesteren og formand for Kultur- og Idrætsudvalget har den 19. august afholdt opstartsmøde med DIF (Danmarks Idrætsforbund) og DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) om Køge Kommune som kommende Bevæg dig for livet - visionskommune, og der var opbakning til at processen med udarbejdelse af aftalegrundlag for Køge Kommune som Bevæg dig for livet - visionskommune igangsættes.

En visionskommune er en kommune, der arbejder på at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive. Projektet strækker sig over 5 år, og det indebærer en fælles indsats på tværs af udvalg med betydelig støtte fra DGI/DIF og mulighed for samarbejde med andre visionskommuner.

Bevæg dig for livet - visionskommune projektet er forelagt fagudvalg med henblik på en drøftelse af projektet samt udpegning af repræsentanter til den politiske arbejdsgruppe. Udvalgene har udtrykt bred opbakning til projektet og har udpeget repræsentanter til den politiske arbejdsgruppe. Den politiske arbejdsgruppe beskrives nedenfor.

Visionskommuneaftalen er en dynamisk aftale med mulighed for løbende justering og tilpasning, så der arbejdes bedst muligt mod projektets mål. Den politiske organisation, etableres med en politisk følgegruppe og en politisk arbejdsgruppe.

Oplæg til formål og sammensætning for de to grupper er vedhæftet som bilag.

Aftaleproces
Inden Køge Kommune officielt underskriver aftalegrundlaget med DIF og DGI, forventeligt i februar 2021, kortlægges kommunens potentialer og udfordringer i forhold til at fremme den fysiske aktivitet blandt borgerne samt en udvælgelse af de målgrupper og overordnede indsatsområder, som kommunen vil fokusere på i løbet af den 5-årige periode.

Den videre proces frem mod aftaleindgåelse er følgende:

7. sep. 2020 Kultur- og Idrætsudvalget behandler nærværende sag
8. sep. 2020 Politisk følgegruppe og politisk arbejdsgruppe orienteres pr. mail om Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning og den videre proces
Sep.- primo nov. 2020 Kortlægning af Køge Kommunes potentialer og udfordringer
Ultimo okt. 2020 Stormøde og workshop med foreningerne hvor visionskommuneprojektet præsenteres, og foreninger kommer med input til potentialer
Nov. 2020 Kortlægning af potentialer og udfordringer samt forslag til fokusområder forelægges den politiske arbejdsgruppe
12. nov. 2020 Borgmestermøde med DIF/DGI med deltagelse af samtlige 22 visionskommuner
Dec. 2020 – jan. 2021 Aftalegrundlag skrives
Jan. 2020 Aftalegrundlag forelægges politisk følgegruppe
Feb. 2021 Aftalegrundlag behandles i Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet
Ultimo feb. 2021 Aftalegrundlaget underskrives af Køge Kommune, DIF og DGI
Maj 2021 Handleplan forelægges politisk følgegruppe

Økonomi
Visionskommuneprojektet afholdes inden for eksisterende ressourcer og midler i de respektive udvalg. Sammen med DIF og DGI er der mulighed for flere steder at tiltrække fondsmidler, ligesom der hos DGI og DIF er kompetencer til rådighed til understøttelse af projekterne
Kommunikation
Pressemeddelelse udsendes umiddelbart efter Kultur- og Idrætsudvalgets møde.
Beslutning

Ad 4: Anbefales taget til efterretning.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


311.   Konsulentopgørelse


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager opgørelsen af konsulentudgifter på driftsområdet til efterretning, jf. bilag 1.
Baggrund og vurdering

I det følgende præsenteres opgørelsen over konsulentforbruget for Økonomiudvalget. Den seneste konsulentopgørelse blev præsenteret for Økonomiudvalget i december måned sidste år. På samme møde blev det besluttet, at udvalgene skulle orienteres om forbruget af konsulenter en gang årligt.

Direktionen har dog på baggrund af det øgede fokus på konsulenter i årets Økonomiaftale for 2021 besluttet at forelægge en ekstra status for brugen af konsulenter på fagudvalgenes september-møder. I årets økonomiaftale blev det aftalt en hensigtserklæring om, at kommunerne skulle spare 500 mio. kr. på eksterne konsulenter i 2021 og i alt 1 mia. kr. i 2025.

Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale velfærdsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen.

Opgørelsen af konsulentforbruget på Økonomiudvalgets område fremgår af tabellerne i bilag 1. Opgørelsen sammenligner seneste regnskabsår (2019) med de seneste 12 måneder (april 2019 - marts 2020), skrevet som 2020 i tabellen. som det fremgår af bilaget udviser konsulentforbruget en faldende tendens fra seneste regnskabsår til seneste 12 måneder (april 2019 - marts 2020).

I bilag vises det samlede konsulentforbrug i den første tabel, mens de to øvrige tabeller viser en oversigt over de leverandører, hvor Køge Kommune har købt konsulentydelser for mere end 25.000 kr. for hhv. 2019 og 2020. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentydelser (hvor anden ekstern myndighed eller lignende har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i
udvalgsoversigterne desuden kategoriseret inden for en af nedenstående 7 kategorier.

 • It
 • Rekruttering, intern uddannelse og HR
 • Økonomi og effektivisering
 • Organisationsanalyser
 • Medie og journalist
 • Tolk og mentor
 • Bygge- og anlægsrådgivning

Advokatudgifter mv. ikke er medtaget i opgørelsen, da bistand med retssager mv. ikke vurderes som konsulentforbrug, men direktionen har også på dette felt et samlet overblik over forbrug.

Det skal bemærkes, at det er forventningen af parterne i økonomiaftalen i løbet af efteråret aftaler en definition af hvad der i økonomiaftaleforstand forstås som konsulentudgifter. Forvaltningen følger naturligvis denne afgrænsning og sammenholder den med Køge kommunes.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


312.   Opfølgende spørgsmål fra Ankestyrelsen vedrørende brug af private konsulenter på det sociale område


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

 1. tage Ankestyrelsens generelle udtalelse om kommuners brug af private konsulenter på det sociale område til efterretning
 2. godkende forvaltningens forslag til svar på opfølgende spørgsmål fra Ankestyrelsen vedrørende Køge Kommunes brug af private konsulenter på det sociale område.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 14-09-2020
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Ankestyrelsen er pt. i gang med en undersøgelse af 30 kommuners brug af private konsulenter på det sociale område.

Byrådet behandlede den 25. februar 2020 udtalelse til Ankestyrelsen vedrørende Køge Kommunes brug af eksterne konsulenter på socialområdet i 2019.

Ankestyrelsen har den 10. juli 2020 fremsendt en generel udtalelse til Byrådet gg har samtidig stillet opfølgende spørgsmål til kommunerne berørt af undersøgelsen.

1) Ankestyrelsens generelle udtalelse
Som led i første fase af Ankestyrelsens undersøgelse  har Ankestyrelsen udarbejdet en generel udtalelse til alle kommuner vedrørende kommuners anvendelse af private konsulenter på det sociale område. Udtalelsen er sammen med en række opfølgende spørgsmål til Køge Kommune vedlagt til orientering i bilag 1.

Sammenfattende konkluderer udtalelsen, at kommuner lovligt kan gøre brug af private konsulenter på det sociale område. I sager, hvor konsulenterne anvendes til bistand i konkrete sager, skal kommunen dog sikre sig, at en række forudsætninger er opfyldt, nærmere bestemt, at

 • konsulentfirmaet skal have den nødvendige faglige ekspertise, og der må ikke være interessekonflikter

 • offentligretlige regler og grundsætninger, herunder spørgsmålet om inhabilitet, skal overholdes

 • der ikke må være delegeret afgørelseskompetence til konsulentfirmaet

 • kommunen skal foretage kvalitetssikring og en selvstændig vurdering af de sager, som konsulentfirmaet evt. har bistået med

Samtidig konkluderer udtalelsen, at det er ulovligt, at

 • aflønne konsulenter efter ”no-cure-no-pay” princippet i ydelser, der indebærer sagsforberedende karakter.

Det er forvaltningens vurdering, at Køge Kommune har levet op til Ankestyrelsens udtalelse om rammer for konsulentforbrug i Socialafdelingens konkrete samarbejde med Brorson Consult om 12 borgersager i 2019. 

Således har Brorson Consult stor faglig ekspertise på området, kontrakten er indgået som en fastprisaftale, og Brorson Consult har ikke varetaget myndighedsansvar eller udøvet myndighedsarbejde i bistanden. Hertil har Køge Kommune i udvælgelsen af sager og i kontrakten sikret sig, at der ikke er interessekonflikter med konsulenthuset.

2) Opfølgende spørgsmål fra Ankestyrelsen til Køge Kommune
Som led i anden fase af undersøgelsen vil Ankestyrelsen foretage en konkret vurdering af hver af de 30 kommuners indgåede kontrakter med private konsulenter.

I den anledning har Ankestyrelsen bedt Byrådet i Køge Kommune om at besvare nogle opfølgende spørgsmål i tillæg til de svar, som kommunen tidligere har afgivet den 3. marts 2020 til undersøgelsen. Forvaltningens forslag til svar på Ankestyrelsens spørgsmål er vedlagt i bilag 2.

Såfremt Byrådet godkender forvaltningens forslag til svar, vil svarene indgå i Ankestyrelsens samlede vurdering af Køge Kommunes bistand fra Brorson Consult i de 12 borgersager. Byrådet vil blive orienteret om Ankestyrelsens vurdering, når den forelægger.

Konsulentbistanden fra Brorson Consult blev afsluttet efter gennemgangen af de 12 sager. Forvaltningen har pt. ikke noget samarbejde med private konsulenter på socialområdet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1:  Anbefales taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt. 

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


313.   Forslag til lokalplan 1094 for kontor- og serviceerhverv ved Gl. Lyngvej 25


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima-og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at 

 1. vedlagte forslag til Lokalplan 1094 for kontor- og serviceerhverv ved Gl. Lyngvej 25 sendes i offentlig høring i 2 uger
 2. Byrådet delegerer kompetencen til forvaltningen til at vedtage lokalplanforslaget endeligt, såfremt der ikke er indsigelser til lokalplanforslaget.
Klima- og Planudvalget 03-09-2020
Ad. 1: Anbefales.

Ad. 2: Kan ikke anbefales.

Baggrund og vurdering

Den 2. april 2020 besluttede Klima- og Planudvalget, at der skal igangsættes lokalplan for Gl. Lyngvej 25, således at det bliver muligt at tilføje kontor- og serviceerhverv til bestemmelserne i gældende lokalplan 2-10.

Forslag til lokalplan 1094 er udformet som et tillæg til Lokalplan 1094 og tilføjer den ovenstående mulighed for serviceerhverv. Det maksimale areal, der vil kunne anvendes til kontor-og serviceerhverv, er 900 m2, som ikke må etableres i byggeriets nederste etage, stueetagen.

Samtidig ophæves muligheden for bolig indenfor lokalplanområdet, da forvaltningen vurderer, at det er uhensigtsmæssigt at have boliger indenfor området - hvilket der heller aldrig har været, siden lokalplanens vedtagelse.

Lokalplanområdet vil derfor fremover kunne anvendes til kontor- og serviceerhverv, offentligt formål, butikker til pladskrævende varegrupper samt til laboratorie- og kontorformål.

Øvrige bestemmelser fra Lokalplan 2-10 videreføres uændret.

Delegation
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det er en lokalplan, som kun påvirker omgivelserne i begrænset omfang, da den alene omhandler anvendelsesbestemmelserne, hvor øvrige gældende bestemmelser videreføres.

Derfor anbefaler forvaltningen, at høringsperioden gennemføres på to uger.

Samtidig anbefaler forvaltningen, at vedtagelsen af den endelige lokalplan delegeres til forvaltningen, hvis der ikke kommer indsigelser. Dermed vil den endelige vedtagelse af Lokalplan 1094 ikke blive forelagt politisk. Kommer der indsigelser, anbefaler forvaltningen, at vedtagelsen sker i Klima- og Planudvalget.

Dette forslag til delegation udspringer af Klima- og Planudvalgets møde den 2. april 2020, hvor det blev besluttet, at brug af planlovens mulighed for delegering og korte høringer indgår i startredegørelser for lokalplaner med henblik på at kunne anbefale hurtige planprocesser for visse, simple lokalplaner.

Der er dog ikke vedtaget en egentlig startredegørelse i den aktuelle sag, da den udspringer af et afslag på dispensation til etablering af serviceerhverv, da udvalget vurderede, at denne anvendelse ikke kunne rummes indenfor lokalplanens bestemmelser. Udvalget besluttede i stedet, som før nævnt, at igangsætte udarbejdelse af Forslag til Lokalplan 1094.

Det er derfor ikke tidligere vurderet, om Forslag til Lokalplan 1094 kan gennemgå en kortere høringsproces eller om endelig vedtagelse af lokalplanen kan uddelegeres til forvaltningen.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Økonomiudvalget følger Klima- og Planudvalgets anbefaling om ikke at delegere kompetencen.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


314.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1090 for erhvervsområde i Den Hvide By


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Lokalplan 1090 og Kommuneplantillæg nr. 8 til Køge Kommuneplan 2017 vedtages endeligt med de af forvaltningen foreslåede ændringer af butiksstørrelserne.

Klima- og Planudvalget 03-09-2020
Forvaltningen oplyste, at der ikke er indkommet indsigelser.

Indstillingen anbefales.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 28. april 2020 at sende Forslag til Lokalplan 1090 og Kommuneplantillæg nr. 8 i offentlig høring i otte uger.

I perioden kom der én indsigelse fra bilfirmaet Max Due A/S, som ønskede mulighed for at øge butiksstørrelsen fra 2.000 m2 til 4.000 m2.

Den 19. august 2020 vedtog Økonomiudvalget på anbefaling fra Klima- og Planudvalget at sende denne ændring af lokalplan og kommuneplan i høring hos berørte parter, nemlig de erhvervsdrivende i Den Hvide By, samt hos Connect Køge.

Fristen for at svare på den supplerende høring udløber den 1. september 2020. Eventuelle høringssvar vil blive udleveret på udvalgsmødet.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at den foreslåede ændring indarbejdes i lokalplan og kommuneplantillæg, så det bliver muligt at etablere bilforretning på op til 4.000 m2.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


315.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning

Intet.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


316.   Eventuelt


Beslutning

Intet.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


317.   Salg af grund (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


318.   Salg af grund (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


319.   Salg af grund (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


320.   Salg af grund (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


321.   Salg af grund (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


322.   Boliglokalplan i landsby (Lukket punkt)Til toppen


323.   Startredgørelse for lokalplan (Lukket punkt)Til toppen


324.   Tillæg (Lukket punkt)Til toppen


325.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)Til toppen


326.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


327.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 24.10.21