Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Den 12.01.2021 kl. 09:30 i Virtuelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


1.   Godkendelse af dagsordenTil toppen


2.   1. Økonomiske Redegørelse 2021 - fagudvalgssag


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget 

 1. godkender 1. Økonomiske Redegørelse 2021, idet det konstateres at budgettet er i balance på driftsområdet, jf. bilag 1
 2. anbefaler Byrådet, at mindreindtægterne på 0,3 mio. kr. vedrørende skattesanktion finansieres af kassen 
 3. anbefaler Byrådet at godkende flytning af budgetmidler under driftsområdet, jf. bilag 2.
Baggrund og vurdering

Samlede økonomiske overblik (Indstilling 1 og 2)
Denne redegørelse er en opfølgning på Økonomiudvalgets eget budget.

Opfølgningen er gennemført for den ordinære drift, dvs. uden påvirkninger fra Covid-19 omkostninger. Der er ikke lavet et skøn for forventede Covid-19 omkostninger for 2021 i indeværende redegørelse, da det endnu er for tidligt på året til et sådan estimat.

På driftsområdet forventes et budget i balance.

Under finansieringsområdet forventes mindreindtægter på 0,3 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen. Mindreindtægterne vedrører en kollektiv skattesanktion som følge af, at kommunerne samlet set hævede skatten mere end økonomiaftalen tillod ved budgetlægningen for 2021.

Byrådet besluttede den 15. december 2020 at fritage Køge Marina for grundskyld, og med fritagelsen finansieret af grundskyldskontoen. Fritagelsen af Køge Marina kan holdes indenfor den afsatte ramme til fritagelser.

I Bilag 1 fremgår oversigtstabellen for Økonomiudvalgets område.

Budgetneutrale omplaceringer (Indstilling 3)
I første Økonomiske Redegørelse anbefales flytning af budgetmidler for netto 1,4 mio. kr. til andre udvalg, jf. bilag 2. Flytningen af budgetmidler omfatter omplacering af 1,4 mio. kr. fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende midler til monopolbrud. Hertil kommer omplacering af 0,1 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget vedrørende administrationstimer i forhold til SOSU-elever. 

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Bilag

Til toppen


3.   Fremrykning af faktura pga. Covid 19


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at det drøftes om kommunen

 1. med det samme skal stoppe med at fremrykke fakturabetalinger
 2. skal fortsætte med at fremrykke fakturabetalinger indtil udløb af nationale hjælpepakker.
Baggrund og vurdering

KL og Regeringen indgik den 26. marts 2020 aftale om tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af Covid-19. Tiltagene var en del af de økonomiske hjælpepakker til erhvervslivet, og tilsvarende tiltag gennemføres på Statens og Regionernes område. De fleste tiltag havde fokus på at sikre likviditet hos virksomhederne på kort sigt.

I den forbindelse besluttede Byrådet den 28. marts 2020, at der fremover dagligt skulle ske fremrykning betalinger til leverandører. Byrådet besluttede den 22. november 2020 at fastholde fremrykningen året ud.
Det er frivilligt for kommunerne om man ønsker at gøre brug af tiltaget med fremrykning af betalinger til kommunens leverandører. Ligesom det er kommunes beslutning, hvor længe aftalen skal løbe.

Med nedlukningen henover julen er det blevet aktuelt at drøfte en evt. forlængelse af fremrykningen.

Økonomi
Fremrykningen belaster midlertidigt kommunens likviditet.

Til toppen


4.   Styrket borgerdialog - status på arbejdet


Indstilling

Velfærdsforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Baggrund og vurdering

Projekt Styrket Borgerdialog
Ultimo 2019 igangsattes en indsats, ”Styrket Borgerdialog”, hvor der blev sat fokus på dialogen mellem borgere og kommune.

Formålet er, at borgeren skal opleve et så smidigt sagsforløb som muligt, og at man som borger, der henvender sig til Køge Kommune, føler sig tryg, anerkendt og inddraget i løsningen af sin sag. Udgangspunktet er, at man gennem dialog, i højere kan grad bringe borgerens resurser i spil og undgå unødvendige tilbageløb i borgerens sag. Kommunen kan endvidere generelt få mere viden om borgernes ønsker, oplevelser og behov, og med det afsæt forbedre sagsbehandlingen.

Omdrejningspunktet for Styrket Borgerdialog er at gå i dialog med den borger, der henvender sig, i stedet for "blot" at sende et skriftligt svar. Er der tale om en klagesag, kan fx gennemføres en såkaldt klagerejse, hvor sagsforløbet op til klagen, gennemgås med henblik på eventuel tilpasning af sagsgange, metoder og så videre.

Styrket Borgerdialog er et af indsatsområderne i "Strategi for det specialiserede børne- og voksenområde" (godkendt af Byrådet marts 2019). Strategien sætter retning for specialområdet, men ikke nødvendigvis for alle kommunale, borgerrettede aktivitetsområder. Derfor blev det besluttet at arbejde med Styrket Borgerdialog i hele Køge Kommune.

Implementering
Styrket Borgerdialog handler først og fremmest om at rykke adfærd og kultur. Der vil derfor blive iværksat implementerings-/uddannelsesforløb af ledere og medarbejdere, som lægger vægt på, at medarbejderen kan føle sig tryg i denne måde at arbejde på.

Udrulningen sker først og fremmest i det, enkelte, relevante team (med start i teams med megen borgerkontakt, bølge 1) og med støtte fra interne konsulenter Opstartsforløb indeholder typisk:

 • et planlægningsmøde med leder, nøglemedarbejdere og konsulent
 • en workshop med introduktion og træning i de forskellige metoder for alle berørte medarbejdere
 • afprøvning af Styrket borgerdialog 3-6 uger
 • en opfølgningsworkshop med status på indsatsen, mulighed for yderligere træning, tilpasning mv.
 • mulighed for løbende sparring.

Når udrulning af konceptet på Køge Rådhus i bølge 1 og 2 er afsluttet, og med afsæt i erfaringerne herfra, ville der blive lagt en plan for udrulning på decentralt niveau. 

Status på arbejdet
I februar 2020 lød startskuddet for Styrket Borgerdialog idet der blev afholdt et kick-off arrangement for alle teamledere og nøglemedarbejdere i bølge 1-teams.  I marts blev den første workshops afviklet - hvorefter Danmark blev lukket ned pga. Covid-19. Rådhusets personale blev med få undtagelser hjemsendt, og da den måde forløbene var tilrettelagt på, forudsætter fysik tilstedeværelse af team og konsulent, så blev nedlukningen af Danmark også en midlertidig nedlukning af Styrket Borgerdialog.

Da Køge Rådhus atter blev åbnet - dog under visse restriktioner -, er der derfor arbejdet med alternativer, til de fysiske workshops og andre aktiviteter via omlægning til digitale medier. Fx er der udarbejdet webinarer med oplæg og træningsinstruktioner, og med tilrettelæggelse af træningsseancer med et minimum af fysisk tilstedeværelse.

Den videre arbejde
P.t. er alternative forløb og digtalt materiale på plads, og der er atter gang i fastlæggelse og planlægning af nye forløb. Implementeringen vil således for alvor gå i gang/genstarte i starten af 2021.

Med mere digitalt baserede forløb forventes det, at bølge 1 kan afsluttes inden sommerferien, bølge 2 i efteråret, og at vi sidst på året kan evaluere og erfaringsopsamle, og på dette afsæt kan planlægge udrulning i resten af kommunen.

Økonomi
Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Til toppen


5.   Kommunalpolitisk Topmøde 2021


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager stilling til deltagelse i Kommunalpolitisk Topmøde 2021.
Baggrund og vurdering

Kommunernes Landsforening (KL) afholder årligt et topmøde med rammer for samtale og politisk
debat mellem kommunerne.

I 2021 holdes konferencen den 18. marts som virtuelt møde.

Køge Kommune har, i henhold til KLs vedtægter, otte delegerede (stemmeberettigede).

Byrådet har på det konstituerende møde den 5. december 2017 udpeget følgende
byrådsmedlemmer som delegerede:

 • Marie Stærke (A) med personlig suppleant Lene Møller Nielsen (A)
 • Erik Swiatek (A) med personlig suppleant Pernille Sylvest (A)
 • Jeppe H. Lindberg (I) med personlig suppleant Erling Larsen (A)
 • Mads Andersen (C) med personlig suppleant Thomas Kampmann (C)
 • Anders Ladegaard Bork (O) med personlig suppleant Selim Balikci (A)
 • Søren Brask (V) med personlig suppleant Ali Ünsal (V)
 • Torben Haack (F) med personlig suppleant Thomas Kielgast (F)
 • Helle Poulsen (V) med personlig suppleant Paul Christensen (V).

Fra Køge Kommune har praksis for deltagelse været de delegerede samt de af Økonomiudvalgets
medlemmer, der ikke er udpeget som delegerede (i denne byrådsperiode syv medlemmer).
Herudover har deltaget to administrative repræsentanter.

KL opfordrer til, at alle kommunalbestyrelser overværer Topmødet sammen i byrådssalene den 18. marts 2021.

Økonomi
Deltagergebyr er pt. ukendt, men der er budgetmæssig dækning for deltagelse.

Til toppen


6.   Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2021


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Beskæftigelsesplan 2021 godkendes.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 14-12-2020
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i kommunens jobcenter og ungecenter skal hvert år udarbejde en plan for det kommende års indsats. I den forbindelse udmelder beskæftigelsesministeren en række centrale indsatsområder (de såkaldte ministermål), der sætter en overordnet retning, og som skal være indeholdt i beskæftigelsesplanen. Derudover kan også lokalpolitiske mål indgå i beskæftigelsesplanen.

Til indsatsen i 2021 er der udmeldt og indarbejdet følgende ministermål:

 • Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.
 • Flere ledige skal opkvalificeres.
 • Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være i selvforsørgelse.
 • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Desuden indeholder beskæftigelsesplanen tre lokalpolitiske mål:

 • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
 • Fokus på borgere med vekslende jobtilknytning og tilbagevendende offentlig forsørgelse.
 • Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.

For hvert af de i alt otte indsatsområder er der opstillet resultatmål, som der kan følges op på i løbet af året.

Beskæftigelsesplanen skal godkendes i Økonomiudvalg og Byråd, og sendes derefter via Arbejdsmarkedskontor Øst til orientering i det Regional Arbejdsmarkedsråd (RAR).

Beskæftigelsesplanen blev drøftet på Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA) den 10. december 2020. KKA havde ingen bemærkninger til planen.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Bilag

Til toppen


7.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektørTil toppen


8.   EventueltTil toppen


9.   Salg af storparcel (Lukket punkt)Til toppen


10.   Udbud af arealer (Lukket punkt)Til toppen


11.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)Til toppen


12.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


13.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 15.06.21