Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 18.01.2022 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Mette Wigand Bode, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


14.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.Til toppen


15.   1. Økonomiske Redegørelse 2022 (samlet sag)


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at

 1. godkende 1. Økonomiske Redegørelse 2022, idet det konstateres, at der er balance overordnet set på drifts- og anlægsområdet, mens der under finansieringsområdet forventes mindreindtægter på ca. 0,1 mio. kr. som følge af skattesanktion
 2. godkende udgiftsneutrale omplaceringer mellem indkomstoverførsler og service, jf. bilag 1
 3. tage orientering omkring COVID 19 til efterretning.

Ældre- og Sundhedsudvalget 04-01-2022
1. Godkendt.

2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet

Socialudvalget 10-01-2022
1. Drøftet og godkendt

2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet

Børneudvalget 05-01-2022
Godkendt

Skoleudvalget 05-01-2022
Ad. 1 - 3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad. 4. Taget til efterretning.

Kultur- og Idrætsudvalget 10-01-2022
Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Klima- og Planudvalget 06-01-2022
Godkendt

Teknik- og Ejendomsudvalget 06-01-2022
Ad. 1-3: Godkendt.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 10-01-2022
Drøftet og godkendt.

Baggrund og vurdering

Indledning:
Fagudvalgenes økonomiske redegørelser samles tre gange årligt til Økonomiudvalg og Byråd på baggrund af budgettet og de forventede udgifter.

 • 1. Økonomiske Redegørelse har fokus på budgetforudsætningerne
 • 2. og 3. Økonomiske Redegørelse er en opfølgning efter hhv. 2. og 3. kvartal.

Kommunens budget er overordnet delt i tre bevillingskategorier: Drift, Anlæg og Finansiering.
Drift er yderligere opdelt i tre underkategorier: Service, Indkomstoverførsler og Andet. Bevillingerne er yderligere er opdelt i en række budgetter opdelt på aktivitetsområder.

Byrådet har kompetence til at flytte budgetmidler mellem Drift, Anlæg og Finansiering samt mellem fagudvalgene. Herudover har de kompetence til at flytte mellem Service og Indkomstoverførsler og Andet inden for fagudvalgene.

Bevillingskategori – Drift:

 1. Service (omfatter betaling af de skattefinansierede ydelser til borgerne, fx daginstitutioner, pleje af ældre og handicappede samt folkeskoler mv.).
 2. Indkomstoverførsler (omfatter overførsler fra det offentlige til borgerne, fx pensioner, arbejdsløshedsdagpenge, syge- og barselsdagpenge og kontanthjælp).
 3. Andet (omfatter aktivitetsbestemt medfinansiering til sundhedsvæsenet og udbetaling til forsikrede ledige).

Bevillingskategori – Anlæg (omfatter jordforsyningen, betaling af opførelse og vedligehold af kommunens bygninger og veje, fx ny børnehave, renovering af skole og ny cykelsti)

Bevillingskategori - Finansiering (omfatter tilskud og udligning fra stat og ejendoms-, selskabs- og kommuneskat.

Samlet økonomiske overblik
Denne redegørelse er en opfølgning på hele Køge Kommunes budget, hvor det er undersøgt om der er sket nogen ændringer siden budgettet blev vedtaget. Budgetforudsætningerne blev dannet omkring sommerferien 2021. Ændrede forudsætninger kan eksempelsvis være ny viden eller ændret lovgivning.  

1. Økonomiske Redegørelse viser, at der på drifts- og anlægsområdet ikke er fundet nogen ændringer, hvorfor budgettet forventes overholdt. 

Der er dog på nuværende tidspunkt stor usikkerhed om, hvorvidt det er muligt at nå at realisere indtægterne vedr. jordforsyning. Der er i 2022 et salgsbudget på 98,5 mio. kr., og der vurderes at være en sandsynlig risiko for mindre-indtægter på området på 20-25 mio. kr. i 2022.

Det skyldes dels et usikkert marked for kontorbyggeri, dels usikkerhed om status for erhvervsarealer. Sidstnævnte forventes afklaret med en ny erhvervspolitik, som dog først kan forventes vedtaget omkring sommer 2022, hvorefter der meget muligt skal udarbejdes lokalplan/kommuneplantillæg, inden der kan forventes modtaget salgsindtægter. Området følges frem mod 2. Økonomiske Redegørelse.

Under finansieringsområdet har gennemgangen vist, at der forventes færre indtægter på ca. 0,1 mio. kr. De færre indtægter vedrører en kollektiv skattesanktion som følge af, at kommunerne samlet set hævede skatten mere end økonomiaftalen tillod ved budgetlægningen for 2022. Mindreindtægten anbefales finansieret af Køge Kommunes kassebeholdning, da sanktionen ligger uden for Køge Kommunes styringskompetence. Det anbefales dog at afvente anden økonomiske redegørelse, da det præcise beløb for sanktionen endnu ikke er meldt ud.  

Herudover anbefales en række udgiftsneutrale omplaceringer mellem forskellige udvalg. Disse fremgår af bilag 1, hvor der også er en kort beskrivelse af de enkelte omplaceringer. Ved Udgiftsneutrale omplaceringer forstås flytning af budgetmidler mellem to udvalg eller mellem Drift, Anlæg og Finansiering samt mellem Service, Indkomstoverførsler og Andet. Flytning af budgetmidler kaldes udgiftsneutrale, da de ikke påvirker Køge Kommunes kassebeholdning.  

Covid-19
I 1. Økonomiske Redegørelse er de forventede omkostninger til Covid-19 holdt ude af opfølgningen, men udfordringerne vedrørende Covid-19 forventes dog at fortsætte ind i 2022 og herudover er det fortsat politikken, at Covid-19 omkostninger ikke må fortrænge almindelig serviceudgifter. I 2022 er der ikke budgetteret med Covid-19 omkostninger, men Regeringen har udmeldt, at praksis fortsætter således, at Covid-19 udgifter for 2022 indgår i forhandlingerne om Økonomiaftale 2023. 

Det er dog usikkert hvorvidt Køge Kommune vil modtage fuld dækning for Covid-19 udgifterne i 2022, da kompensationen for 2021 kun dækkede en del af omkostningerne ved Covid-19. Hertil kommer, at der i 2021 allerede var budgetteret med 15,5 mio. kr. til Covid-19 relaterede udgifter, hvilket ikke er tilfældet i 2022. Det er således sandsynligt, at der vil være en Covid-19 udfordring, som skal håndteres i 2022. I overførselssagen vil der derfor være fokus på om der vil være ledige midler, som kan overføres til 2022 med henblik på at finansiere en sådan udfordring.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Ad 3: Anbefales taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


16.   Garantistillelse - Køge Nord Sportscenter


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der tages stilling til om

 1. der skal gives kommunegaranti til Køge Nord Sport Center på 5 mio. kr. og samtidig deponeres tilsvarende
 2. Køge Nord Sport Center skal fritages for at betale garantiprovision.
Baggrund og vurdering

Byrådet i Køge besluttede i januar 2019 at kommunen kan give garanti til forskellige formål. I den forbindelse blev selvejende haller nævnt som et af de formål.

Køge Nord Sport Centers bestyrelse ønsker at renovere Køge Nord Sport Centers faciliteter.

Formålet er at opnå en tidssvarende idrætsfacilitet, som fremstår attraktivt for borgere fra lokalområdet og tilflyttere til den nye bydel Køge Nord Skovby.

Primært har Køge Nord Sport Center (KNSC) følgende behov:

 • Renovering af omklædningsrum og toiletter i Køge Nord Sportscenter (Rishøjhallen)
 • Renovering af indgangsparti og forhal i Køge Nord Sportscenter (Rishøjhallen)
 • Etablering af en café/udsalgssted i forhal i Køge Nord Sportscenter (Rishøjhallen)
 • Sikring af bedre adgang og forhold for handicappede, herunder mulighed for handicapidræt, fx kørestolsrugby, idet der mangler følgende: 
  - Ikke ét godkendt handicaptoilet i hele Køge Nord Sport Center.
  - Ikke mulighed for på egen hånd at komme ind i Køge Nord Sport Center, da yderdøren ikke åbnes automatisk.
  -
  Ikke muligt for handicappede kan komme ind i omklædningsrummet, idet døråbningen er for smal.

  Hvis ovenstående indtænkes i forbindelse med renoveringen, vil det give mulighed for at faciliteterne i KNSC på sigt kan anvendes til handicapidræt.
 • Optimering af bedre sammenhæng i huset og adgang for selvorganiserede brugere
  I dag er det rigtig svært for borgere, som ikke har været i huset før, at finde rundt. Derudover er der flere steder, hvor det er svært at komme fra et lokale til et andet uden at skulle gå igennem et aktivitetsrum. Her ønsker Køge Nord Sportscenter at kigge på, om det på en simpel og enkel måde kan forbedres. I forhold til at give de selvorganiserede adgang til faciliteterne, skal faciliteterne i Køge Nord have installeret elektroniske låse, således at det vil være muligt for brugerne at komme ind, også på tidspunkter hvor faciliteterne normalt er lukkede. Dvs. hvis huset står ”tomt” og borgere eller de selvorganiserede ønsker at komme ind og benytte lokalerne, skal dette være muligt.
 • Renovering af baderum og gulve i omklædningsrum i Skensved Hallen.
 • Energioptimering og opnåelse af en CO2-reduktion.
  Dette skal primært ske ved at:
  - Få efterisoleret ydervægge i de rum som renoveres.
  - Udskifte de store vinduespartier i forhallen fra 70´erne, som skal erstattes med 3-lags energivinduer.
  - Det varme brugsvand måske opvarmes ved de enkelte brugssteder.

  Ved at gennemføre ovenstående skulle der gerne opnås en minimering af varmetab og derved en besparelse på gasforbrug.

Toiletter og omklædningsrum samt indgangsparti er ikke blevet renoveret, siden faciliteterne blev opført i 1971. Samtidig har der lige siden været behov for etablering af et godkendt handicaptoilet.

Finansiering
Køge Nord Sport Center er en selvejende institution og hæfter således for alle udgifter i forbindelse med en lånoptagelse.

Finansieringen udgøres af et provenu på omkring 400.000 kr. som opstod, efter at et lån blev afviklet til endeligt udløb i juni 2021.

Derfor ønsker Køge Nord Sportscenter at optage et lån på 5 mio. kr. med en rente på 0,38 % og en afdragsprofil over 16,8 år, hvor de årlige ydelser vil udgøre omkring 320.000 kr. ifølge Kommunekredits låneberegninger.

For at give kommunegaranti skal Køge Kommune deponere et tilsvarende beløb. Deponeringen bliver efterfølgende frigivet med en 1/16 del om året i 16 år.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at såfremt kommunen stiller garanti på 5 mio. kr. skal kommunen samtidig deponere et tilsvarende beløb. Beløbet bliver efterfølgende frigivet med 1/16 del om året over 16 år. Dette forringer kommunens likviditet tilsvarende i perioden.
Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


17.   Lånoptagelse og huslejestigning i KAB afdeling Skovparken


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. lånoptagelse uden kommunal garanti med en hovedstol på 17.227.000 kr. for afdeling Skovparken godkendes og 
 2. huslejestigning på 5,44 % for afdeling Skovparken godkendes. 
Baggrund og vurdering

Efter almenboliglovens § 164 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med de almene boligorganisationer. Almene boligorganisationer er private foreninger, som er godkendt og underlagt regulering efter Almenboligloven og bekendtgørelser udstedt med hjemmel heri. Det er boligorganisationens bestyrelse, som har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. For hver afdeling er der nedsat en afdelingsbestyrelse som samarbejde med organisationsbestyrelsen og afdelingsmødet (beboerne).

En lånoptagelse i en almen boligorganisation kan kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelses jf. § 29 i almenboligloven. Jf. Køge Kommunes delegationsplan kan lånomlægninger uden bemærkninger godkendes af forvaltningen, hvor lånomlægninger med bemærkninger skal godkendes af Økonomiudvalget. En huslejestigning som følge af forbedringsarbejder skal godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår overstiger 5 % jf. § 10, stk. 3 i lov om leje af almene boliger. Denne godkendelse kan jf. Køge Kommunes delegationsplan foretages af Økonomiudvalget. 

Køge Almennyttige Boligselskab har sendt en anmodning til Køge Kommune om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i forbindelse med udskiftning af vinduer i afdeling Skovparken, Skovparken 54-112 og Søndre Allé 30-52. 

Projektet er 2. etape og omfatter udskiftning af vinduer i lejemål, opgange og kældre, herunder badeværelsesvinduer i de lejemål, hvor der ikke allerede er skiftet til plastvinduer, samt udskiftning af altandøre og indgangsdøre til opgangen. Vinduer og døre har opnået en alder, hvor levetiden er opbrugt og vil kræve øget vedligeholdelse fremover, hvilket der ikke er budgetteret med for afdelingen. De nye vinduer og døre vil have en højere grad af støjisolering og leve op til gældende krav til energi. 

Projektets samlede udgifter er beregnet til 18.980.000 kr., som finansieres således

Forbrug af egne midler:   1.753.000 kr.

30-årigt realkreditlån  17.227.000 kr. 

Realkreditlånet optaget i Realkredit Danmark, som 30-årigt lån med løbende afdrag og med en hovedstol på i alt 17.227.000 kr. Der kræves ikke kommunal garanti for lånet. Der er ingen bemærkninger til lånoptagelsen, hvorfor denne godkendelse reelt kan foretages administrativ, men da projektet medfører en huslejestigning på over 5 %, som skal godkendes af Økonomiudvalget, foretages en samlet godkendelse af både lånoptagelse og huslejestigning. 

Projektet vil medføre en samlet lejestigning på 5,44 % eller kr. 42 pr m2 med en årlig ydelse på 865.916 kr.

Projektet - og den deraf følgende lejestigning og lånoptagelse - er godkendt af organisationsbestyrelsen den 22. september 2021, under forudsætning af afdelingsmødets godkendelse. Afdelingsmødet godkendte ligeledes projektet med huslejestigning og lånoptagelse den 30. september 2021 med 124 stemmer for og 2 stemmer imod. 

Økonomi

Projektet har ikke direkte økonomiske betydning for Køge Kommune, da der ikke kræves garanti for lånoptagelsen.

Køge Kommune har ikke tidligere stillet garanti for Skovparken.

Kommunikation
Boligorganisationen Køge Almennyttige Boligselskab skal orienteres om Økonomiudvalgets beslutning.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.


Til toppen


18.   Budgettvist Ravnsborg


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. budget 2022 for afdeling Ravnsborg reduceres med 200.000 kr. og øvrige budgetposter tilpasses denne reduktion og
 2. budget 2022 for afdeling Ravnsborg med ændring i henhold til punkt 1 godkendes
Baggrund og vurdering

Efter almenboliglovens § 164 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med de almene boligorganisationer. Almene boligorganisationer er private foreninger, som er godkendt og underlagt regulering efter Almenboligloven og bekendtgørelser udstedt med hjemmel heri. Det er boligorganisationens bestyrelse, som har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. For hver afdeling er der nedsat en afdelingsbestyrelse som samarbejde med organisationsbestyrelsen og afdelingsmødet (beboerne).

Ved tvistligheder mellem en organisationsbestyrelse og et afdelingsmøde vedrørende budgetgodkendelse, skal boligorganisationen indbringe tvisten til kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse jf. § 42 i almenboligloven. Derfor har Køge Kommune modtaget en anmodning fra Boligorganisationen Sydkystens Boligselskab afdeling Ravnsborg, Ravnsborgvej 5-143, om kommunens administrative godkendelse af afdeling Ravnsborgs budget 2022.

Budgetforslaget 2022 for afdeling Ravnsborg blev godkendt af organisationsbestyrelsen den 12. oktober 2021, Afdelingsbestyrelsen den 15. juli, men blev nedstemt den 30. september 2021 af beboerne.

Budgettet indeholder en huslejestigning på 2,72 %, svarende til mellem 199 - 230 kr. pr. lejemål.

Køge Kommune har sendt budgettvisten i høring hos henholdsvis organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen, som er blevet bedt om at redegøre for de poster i budgettet, som beboerne har nedstemt.

Organisationsbestyrelsen har lagt vægt på, at det oprindelige budget er udarbejdet ud fra et balancelejeprincip og med fokus på, at henlæggelsesniveauet er ansvarligt og har udgangspunkt i et gennemarbejdet langtidsbudget.

Beboerne har nedstemt budgettet og foreslået følgende ændringer:

 • Ejendomsskatten nedsættes med 34.000 kr. så det svare til regnskabstallene for 2020
 • Andre ordinære indtægter ændres til 797.000 kr.
 • Vedligeholdelser nedskrives med 200.000 kr., da der er budgetteret med udgifter til traktor, på trods af at vedligeholdelse er outsourcet.

Det er kommunens vurdering, at det er vigtig, at der er fokus på balance i budgettet herunder, at der henlægges tilstrækkeligt til at kunne dække de langsigtede vedligeholdelsesplaner. Det er omvendt også vigtig, at der er øje for de reelle udgifter og indtægter.

Det er kommunens vurdering, at det oprindelige budget er hensigtsmæssigt, men at der ikke skal budgetteres med udgifter til en traktor på et område, som er outsourcet. På baggrund af dette, anbefaler Økonomisk Afdeling, at budgettet for 2022 reduceres med 200.000 kr. under vedligeholdelse og øvrige budgetposter tilpasses denne reduktion.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Boligorganisationen Sydkystens Boligselskab og afdelingsbestyrelsen for Ravnsborg skal orienteres om Byrådets beslutning.
Beslutning

Ad 1-2: Anbefales godkendt.


Til toppen


19.   Køge Idrætspark, del II - Bevilling og procesplan


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalg, at

 1. udbudsstrategi og procesplan for Køge Idrætspark del II godkendes. 

  Klima- og Planudvalget, at 

 2. projektet og orienteringen om lokalplanlægning tages til efterretning

  Økonomiudvalget, at

 3. beslutte nedsættelse af politiske følgegrupper.

  Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalg og Byråd, at

 4. der gives en anlægsbevilling på 105,9 mio. kr. til Køge Idrætspark del II
 5. der gives anlægsbevilling på 15,120 mio. kr. samt udgiftsneutral bevilling til omplacering af rådighedsbeløb på i alt 15,120 mio. kr. vedrørende Modernisering af Køge Idrætspark til Køge Idrætspark del II fordelt  med 5,0 mio. kr. i 2021, 5,060 mio. kr. i 2022 og 5,060 mio. kr. i 2022.
Klima- og Planudvalget 06-01-2022
Ad. 2: Taget til efterretning.

Teknik- og Ejendomsudvalget 06-01-2022
Ad. 1: Godkendt.

Bent Sten Andersen (O) undlod at stemme. 

Ad. 4: Godkendt.

Niels Rolskov (Ø) stemte imod.

Bent Sten Andersen (O) stemte imod, på grund af p
rojektets økonomiske forudsætninger: Priser på materialer er steget 25 %, dette er ikke indregnet. EM i fodbold er ikke længere aktuelt, og superligastatus for HB Køge er ikke aktuel.

Ad. 5: Godkendt.

Niels Rolskov (Ø) stemte imod.

Bent Sten Andersen (O) stemte imod med samme begrundelse som ovenfor. 

Kultur- og Idrætsudvalget 10-01-2022
Ad 1: Anbefales.
Baggrund og vurdering

I forlængelse af Køge Idrætsparks (KIP) første del (Del I) med Hal III, Stadion, Byggeret 1 og 2 med tilhørende infrastruktur og parkeringspladser blev der i november 2020 nedsat en KIP-følgegruppe, hvis opgave var at udarbejde en realiseringsstrategi for færdiggørelse af KIP i forhold til fastlæggelse af ønsker og behov som slutmålet. Realiseringsstrategien er politisk drøftet den 14. september 2021 med efterfølgende budgetlægning og godkendelse af anden del (Del II) i oktober 2021.

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2022-2025 at afsætte rådighedsbeløb på 104,3 mio. kr. vedr. Køge Idrætspark. Hertil indgår tidligere bevilling over årene 2021-2023 på 15,0 mio. kr. til det videre arbejde med at færdiggøre ombygning og modernisering. Tillige er der overført 1,6 mio. kr. (3. økonomiske redegørelse 2021) til nedrivning af fundament fra Airdome ved Køgehallerne. Således andrager de samlede anlægsudgifter 120,9 mio. kr. ekskl. indtægter fra salg af optioner og byggeretter, der er estimeret til 81,5 mio. kr.

A. Projektgrundlag:
Stadion opgraderes fra nuværende krav til afvikling af 1. divisions kampe til i fremtiden at rumme kampe på superliga-niveau, herunder forberedelse til mulig afvikling af EM for kvinder i 2025 (WEURO25), samt eventstadion. Projektets indhold fremgår af det godkendte projektgrundlag (bilag 1) for KIP II.

B. Indbyrdes afhængighed:
Tidsmæssigt anføres, at succeskriteriet er færdiggørelse af stadion til mulig afvikling af WEURO25, og at der skal kunne afvikles kampe på stadion samtidig med byggefasen. Således opdeles byggeprojekter på etablering af stadiontribuner i 2 etaper til udførelse henholdsvis før (nordlig og østlig tribune) og efter WEURO25 (udbygning af vestlig tribune og etablering af sydlig tribune).

Om økonomien og budgetsikkerhed vil det være en forudsætning, at der for så vidt angår salgsindtægterne, gennemføres et forudgående lokalplanarbejde, hvor forudsætninger og byggeretter er defineret og afgrænset nærmere. Samtidig vil det projektmæssige indhold i byggeretterne overordnet kunne påvirke lokalplanarbejdet, hvorfor rettidige inputs fra markedsdialoger er afgørende. Økonomien i projektet er afhængig af indtægterne ved salg af byggeretter. Således forpligtiger Køge Kommune sig til at afholde udgifterne inden indtægterne er realiseret.

C. Lokalplaner:
Der skal udarbejdes tre nye lokalplaner for det samlede projekt. Når projekterne er konkretiseret yderligere, kan planprocesserne indledes med en screening for at afgøre, om der skal udarbejdes miljø-vurdering af den enkelte plan. Ud over de allerede kendte kommunale elementer i stadionprojektet kan de private elementer som fx kontorer og sportscollege have indflydelse på udfaldet af screeningen.

D. Opdeling af udbud og udbudsform:
Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler jf. udbudsstrategien (Bilag 2), at det samlede projekt Køge Idrætspark udbydes i følgende udbud (4-9 stk.):

 • Bygherrerådgivning i forhold til byggeprojekter
 • 3 byggeretter inkl. nedrivning af bygninger 
 • Totalentrepriser på stadiontribuner, etape 1 og etape 2
 • Forplads, parkeringspladser og lysreguleret trafiklys.

Udbud af byggeretterne foreslås indledt med en markedsundersøgelse, hvor et antal investorer efter annoncering indbydes til umiddelbart, at afgive deres bemærkninger om de mest hensigtsmæssige vilkår for udbud af byggeretterne og konstatering af, om det forventede provenu fortsat er realistisk.

Det anbefales, at de 2 udbud vedrørende stadiontribuner gennemføres som totalentrepriser i omvendt licitation efter udbudsloven med mulighed for forhandling.

Anlægsprojekterne vedrørende forplads, parkering og trafiklys udbydes i licitation efter tilbudsloven.

Endvidere anbefales, at bygherrerådgivningen til at varetage udarbejdelse af udbud af stadiontribuner udbydes separat som tjenesteydelse efter udbudsloven. 

E. Politisk følgegruppe:
Det anbefales, at der nedsættes en politisk følgegruppe på projektet som bindeled mellem den administrative styregruppe og de politiske udvalg. Følgegruppen anbefales at bestå af for- og næstformænd fra Teknik- og Ejendomsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget. Borgmesteren er formand for følgegruppen. Gruppen indkaldes ad hoc.

Herudover anbefales det, at det overvejes, om der er behov for yderligere politiske følgegrupper fx en politisk følgegruppe omkring salg af byggerettet. Såfremt en sådan gruppe ønskes, så vil forvaltningen forelægge udkast til Kommissorium til politisk godkendelse primo 2022.

Kultur- og Idrætsudvalgets opgave vil fortsat være at forholde sig til det idrætsfaglige indhold (funktioner) i projektet, mens Teknik- og Ejendomsudvalget forholder sig til det byggetekniske materiale. Der vil være en tilsvarende deling, når indkomne totalentrepriser skal vurderes.

F. Procesplan:
Som beskrivelse af den videre proces skitserer projektgrundlagets aktivitets- og tidsplan (Bilag 3) en overordnet tidsramme for realisering af Køge Idrætspark del II, opdelt i en afklaringsperiode (fase 0) efterfulgt af en planlægningsperiode (fase 1) med udbud, prækvalifikation, tildeling og kontrahering samt en periode (fase 2) med implementering (byggeperiode). Endvidere anføres et muligt forløb (fase 3) i forhold til WEURO25.

Arbejdet med lokalplanlægning igangsættes i januar 2022. Stadionlokalplanen kan forventes afsluttet med udgangen af 2022, mens de to boliglokalplaner følger i løbet af 2023 og 2024.

Byggeretterne forventes detailplanlagt, udbudt og kontraheret i perioden januar 2022 til medio 2025 under hensyntagen til de planlagte bygge- og anlægsaktiviteter.

Byggeprojekterne med stadiontribuner forventes etapevis udbudt efter detailprojektering i perioden april 2022 til oktober 2024.

Lysregulerede kryds udbydes og igangsættes hurtigst muligt fra januar 2022 under hensyntagen til det årstidsbestemte vejrlig i forhold til hensigtsmæssig udførelse.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at:

Ad. 4: Der søges anlægsbevilling på 105,9 mio. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i 2021, som blev givet ved 3. ØR 2021, samt de afsatte rådighedsbeløb i 2022-2025, på i alt 104,3 mio. kr. (TEU 132B). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.

Ad 5: Der søges en udgiftsneutral bevilling til omplacering af de afsatte rådighedsbeløb på 15,120 mio. kr. i årene 2021-2023, vedrørende Modernisering af Køge idrætspark (ØU 100) til Køge idrætspark del II ( TEU 132B). Rådighedsbeløbene med henholdsvis 5 mio. kr. i 2021, 5,060 mio. kr. i 2022 og 5,060 mio. kr. i 2023 søges samtidigt frigivet til anlægsbevilling. Anlægsbevilling og den udgiftsneutrale bevilling har ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes

 • at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet
 • at der i projektet tillige skal realiseres indtægter vedrørende salg af optioner og byggeretter på -81,5 mio. kr. i perioden 2022-2024. Indtægterne løbende blive ansøgt frigivet i forbindelse med salgssagerne.
Kommunikation

Den videre projektudvikling og koordinering vil ske i dialog med interessenter ved etablering af en følgegruppe som anført i organisationsdiagram (Bilag 4).

Beslutning

Ad 1: Godkendt. Bent Sten Andersen (O) undlod at stemme.

Ad 3:  Økonomiudvalget besluttede at nedsætte en følgegruppe bestående af formand og næstformand i Teknik- og Ejendomsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget. Endvidere besluttede Økonomiudvalget at forvaltningen bedes fremlægge kommissorium for en følgegruppe vedr. salg af byggeretterne.

Ad 4-5: Anbefales af et flertal på 7 (Marie Stærke (A), Erik Swiatek (A), Ken Kristensen (V), Mette W. Bode (V), Thomas Kielgast (F), Mette Jorsø (B) og Thomas Kampmann (C).
Niels Rolskov (Ø) stemte imod.
Bent Sten Andersen (O) stemte imod, på grund af p
rojektets økonomiske forudsætninger: Priser på materialer er steget 25 %, dette er ikke indregnet. EM i fodbold er ikke længere aktuelt, og superligastatus for HB Køge er ikke aktuel.

Bilag

Til toppen


20.   Forslag til lokalplan 1038 - Køge Marina


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 1038 for Køge Marina sendes i offentlig høring.

Klima- og Planudvalget 06-01-2022
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennem flere år arbejdet med udvikling af Køge Marina, som omfatter Køges eksisterende lystbådehavn samt nye landområder nord og syd for lystbådehavnen indvundet i forbindelse med etablering af nyt moleanlæg. Køge Kommunes Marinaudvalg arbejder med en visionsplan for Køge Marina, som indeholder ønsker for marinaen nu og i fremtiden.

Den nordlige del af marinaen hænger naturligt sammen med Nordstranden, og her planlægges for aktiviteter, som knytter sig til stranden, bl.a. parkering, vandlegeplads og baner til strandsport samt sauna, iskiosk mv. i forbindelse med det eksisterende havbad. Køge Kommune har desuden solgt en grund i den nordlige del af marinaen til hotel med 150 værelser.  Der planlægges også for en udvidelse af det eksisterende ”strøg” langs Skipperhusene med flere spisesteder, events og parkering til autocampere på et areal, som i dag anvendes til vinterbådeopbevaring. Det er hensigten, at vinterbådeopbevaringen flyttes til den sydlige del af marinaen, som grænser op mod Køge Havn. Nærheden til Køge Havn medfører en begrænsning i forhold til, hvilke aktiviteter der kan planlægges for, fordi der kan placeres risikovirksomheder i Køge Havn, og fordi nye anvendelser i marinaen ikke må medføre en indskrænkning af havnens støjmæssige råderum.

I forbindelse med lokalplanen er der udarbejdet et trafiknotat, som beskriver en ny trafikløsning for marinaen. Der planlægges bl.a. for to nye vejadgange til marinaen - en nordlig og en sydlig vejadgang samt en nord-syd gående intern vej med bedre forhold for cyklister og gående. Vejen lukkes for biler umiddelbart nord for lystbådehavnen således, at marinaen opdeles i Marina Nord og Marina Syd med det formål, at den sæsonbetonede trafik til Nordstranden ikke belaster den centrale og sydlige del af marinaen. 
 
Lokalplanområdet er i dag omfattet af en række lokalplaner og tillæg, som giver mulighed for henholdsvis lystbådehavn og udvidelser ved jordopfyldning. Realisering af visionsplanen og den nye trafikløsning kræver en ny lokalplan for marinaen, hvorfor forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan 1038. Lokalplanen er byggeretsgivende for dele af visionsplanen, bl.a. hotellet. Det er hensigten, at lokalplanen følges op af supplerende byggeretsgivende lokalplaner i takt med den fortsatte udvikling af Køge Marina. 

Miljøvurdering
Lokalplan 1038 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screening vurderes det, at planen forudsætter en miljøvurdering, da planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet på parametre, som skal miljøvurderes. Forslag til lokalplan 1038 er derfor miljøvurderet på emnerne nærhed til Natura 2000 og visuel påvirkning af kystnærhedszonen.

Økonomi
Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på 8 uger er passende i forhold til planlovens § 24. I forbindelse med høringen foreslås borgermøde afholdt den 17. marts 2022, kl. 19.00.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


21.   Forslag til Lokalplan 1103 - Den Maritime Halvø


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan lokalplan 1103 sendes i offentlig høring.

Klima- og Planudvalget 06-01-2022
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Lokalplan 1103 - ”Den Maritime Halvø” er udarbejdet som grundlag for etablering af et rekreativt område på Søndre Havn til gavn for hele Køge Kommune. I området udlægges der rammer for etablering af maritime funktioner og byggeri til klubfaciliteter. 

Lokalplanens indhold er resultatet af et samarbejde mellem Køge Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg, Byråd, Køge Kyst, borgere i Køge Kommune og klubber i området. 

 Visionsarbejdet er blevet præsenteret på tre interessentmøder i september 2020 og på et digitalt borgermøde. Prospekt og forslag til lokalplan 1103 er udarbejdet med baggrund i de afholdte møder.

Den Maritime Halvø ligger som den østlige afslutning på Søndre Havn i Køge og indgår i byudviklingsprojektet under Køge Kyst. Området har en særlig beliggenhed med direkte relation til havn, strand samt den kommende bydel på Søndre Havn.

Området disponeres omkring en ny centralt beliggende vej, der sikrer god tilgængelighed og samtidig giver de omkringliggende arealer bedst mulig relation til vandet. En offentlig promenade langs vandet rundt om området indgår heri.
Arealet opdeles i delområde A og B. Delområde A inddeles i yderligere zoner; byggezonen, aktivitetszonen og grønningen. Delområde B må ikke bebygges og udgør den østlige høfde efter badeanstalten Valkyrien.

I delområde A omdannes det eksisterende klubområde til en grønning med rekreative stier og adgang til stranden syd for lokalplanområdet. Lokalplanen viser desuden, hvordan en bygningsmasse på ca. 1.500 m2 etageareal kan indpasses som volumener i 1 og 2 etager i byggezonen. 

Lokalplanen er udformet, så klubhuset til kano- og kajakklubben i en overgangsperiode kan blive liggende på sin nuværende placering. Øvrige bygninger og containere forudsættes fjernet som led i byggemodningen af grønningen, mens det nye klubområde udvikles. 

Miljøvurdering 
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Økonomi
Sagen har ingen umiddelbare konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

Planforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger, hvilket vurderes til at være en passende periode for en lokalplan, der har en bred interesse i befolkningen og hos foreningerne. 

Der afholdes borgermøde den 2. marts 2022, kl. 19-20. Formen for mødet er endnu ikke besluttet, da vi afventer coronasituationen.

Mødet vil blive annonceret på Køge Kommunes hjemmeside.

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


22.   Udgiftsneutral tillægsbevilling - Faste teams i hjemmeplejen


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling på indtægt -7.584.537 kr. og en tillægsbevilling på udgift 7.584.537 kr. fordelt på regnskabsårene 2022-2023 til gennemførelse af projektet "Sammen med borgeren om den nærværende ældrepleje".

Ældre- og Sundhedsudvalget 04-01-2022
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ældre- og Sundhedsudvalget ønsker løbende orientering om projektet.

Baggrund og vurdering

Socialstyrelsen har bevilget Køge Kommune knap 7,6 mio. kr. til at gennemføre projektet "Sammen med borgeren om den nærværende ældrepleje". Projektet løber fra 2022 til udgangen af 2023. 

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve nye måder at sikre mere stabilitet og kontinuitet for borgere, som modtager hjemmepleje i Køge Kommune gennem etableringen af faste, selvstyrende og tværfaglige teams. Det er målet, at borgerne efter projektets afslutning oplever mere kontinuitet og stabilitet i form af, at der kommer færre forskellige medarbejdere i borgerens hjem, og at dette vil have en positiv effekt på borgerens oplevelse af omsorg og nærvær i den daglige pleje.
Samtidig er en centralt element i projektet, at indsatser altid tilrettelægges med høj grad af inddragelse af borgere og pårørende.

Hjemmeplejen i Køge Kommune arbejder allerede med at skabe mere kontinuitet og stabilitet i ældreplejen, herunder tillidsbaseret, samskabt styring, styrkelse af den sociale kapital samt at slippe fagligheden fri i mødet med borgeren.

Som en del af projektet afprøves en ny organisering i to af de syv hjemmeplejegrupper, hvor der etableres faste, selvstyrende og tværfaglige teams, som ud fra en rehabiliterende tankegang og arbejdsmetode, får de bedste forudsætninger for at at løse kerneopgaven i det gode faglige og omsorgsfulde møde med borgeren. Hvert team vil skulle tilrettelægge indsatsen for 40-50 borgere, der modtager hjemmepleje. 

Puljemidlerne vil primært blive brugt på personaleomkostninger for medarbejdere som deltager i projektet.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives Indtægts- og udgiftsbevilling på 7,6 mio. kr. fordelt på regnskabsårene 2022-2023 vedrørende gennemførelse af projektet: ”Sammen med borgeren om den nærværende ældrepleje”. Indtægts- og udgiftsbevillingen er udgiftsneutral for Køge Kommune set over den samlede periode fra 2022-2023 og påvirker således hverken kommunens kassebeholdning eller servicerammen.

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


23.   Udpegning af repræsentanter til bestyrelsen på Teaterbygningen


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

Teknik- og Ejendomsudvalget, at

1. udvalget vælger 1 repræsentant og 1 personlig suppleant

Kultur- og Idrætsudvalget, at

      2. udvalget vælger 2 repræsentanter og 2 personlige suppleanter

Økonomiudvalget og Byrådet, at

3. de valgte repræsentanter fra Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget til Teaterbygningens bestyrelse godkendes

Teknik- og Ejendomsudvalget 06-01-2022
Jan B. Larsen (V) udpeget som repræsentant, og Jørgen Petersen (C) udpeget som suppleant.

Kultur- og Idrætsudvalget 10-01-2022
Ad 2: Kultur og Idrætsudvalget udpeger Erik Swiatek (A) med Mette Jorsø (B) som suppleant. Og Kirsten Larsen (C) med Thomas Kielgast (F) som suppleant. 
Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede på det konstituerende møde den 1. december 2021 at udsætte sagen til behandling i fagudvalgene og herefter Økonomiudvalget og Byrådet i januar.

I henhold til § 4, stk. 1 i vedtægterne for bestyrelsen for kulturhuset Teaterbygningen, vedtaget af Kultur- og Idrætsudvalget den 6. januar 2020, består bestyrelsen for Teaterbygningen blandt andet 2 medlemmer af Kultur- og Idrætsudvalget og 1 medlem fra Teknik- og Ejendomsudvalget. Der udpeges personlige suppleanter for medlemmerne. Repræsentanterne udpeges for byrådsperioden 2022-2025.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


24.   VEKS Politisk Følgegruppe - udpegning


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget, at der udpeges et antal medlemmer til Følgegruppen

Klima- og Planudvalget 06-01-2022
Niels Rolskov (Ø)

Jonas Bjørn Whitehorn (A)

Jørgen Petersen (C)

Mette Wigand Bode (V)

blev udpeget.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøudvalget nedsatte i 2011 følgegruppen for VEKS. 

Formålet med gruppen er at sikre det gode samarbejde mellem VEKS og Køge Kommune. Dette sikres ved rettidig og gensidig information om aktuelle sager af betydning for samarbejdet. 

Til Bestyrelsen for VEKS har Køge Byråd udpeget Lene Møller Nielsen (A) og Thomas Kampmann (C). 

Der foreslås i henhold til vedlagte kommissorium udpeget yderligere et antal medlemmer fra henholdsvis Økonomiudvalget og Klima- og Planudvalget. Økonomiudvalget har ikke tidligere udpeget medlemmer til følgegruppen, men henset til investeringer på over 1 milliard kroner i selskabet de kommende år har følgegruppen på sit sidste møde anbefalet dette. 

Der afholdes fire møder årligt. 

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
 • Niels Rolskov (Ø)
 • Jonas Bjørn Whitehorn (A)
 • Jørgen Petersen (C)
 • Mette Wigand Bode (V)
 • Ken Kristensen (V)
 blev udpeget.
Bilag

Til toppen


25.   KLAR Forsyning Politisk følgegruppe - udpegning


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Klima- og Planudvalget at der udpeges et antal medlemmer til følgegruppen.

Klima- og Planudvalget 06-01-2022
Lene Møller Nielsen (A) blev udpeget.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget nedsatte den 21.januar 2020 følgegruppen for KLAR Forsyning. 

Formålet med gruppen er at sikre det gode samarbejde mellem KLAR Forsyning og Køge Kommune. Dette sikres ved rettidig og gensidig information om aktuelle sager af betydning for samarbejdet. 

Til Bestyrelserne for KLAR Forsynings forskellige selskaber har Byrådet udpeget Niels Rolskov (Ø) og Ken Kristensen (V). 

Der foreslås i henhold til vedlagte kommissorium udpeget yderligere et antal medlemmer fra henholdsvis Økonomiudvalget og Klima- og Planudvalget.

Der afholdes to møder årligt samt yderligere møder efter behov. 

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
 • Lene Møller Nielsen (A)
 • Marie Stærke (A)
 • Erik Swiatek (A)
 • Thomas Kampmann (C)

blev udpeget.

Bilag

Til toppen


26.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.

Til toppen


27.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


28.   Salg af ejendom (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)

Til toppen


29.   Salg af erhvervsgrund på Pilebækvej i Bjæverskov (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)

Til toppen


30.   Udsættelse af byggeprojekter som følge af prisstigninger i byggebranchen (Lukket punkt)Til toppen


31.   Dagtilbud ved Ravnsborghallen - prisstigninger og supplerende anlægsbevilling (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)

Til toppen


32.   Forretningsorden for Økonomiudvalget for byrådsperioden 2022-2025


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget foretager 1. behandling af forslag til forretningsorden for Økonomiudvalget for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget fastsætter selv sin forretningsorden ifølge lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 3, 1. pkt. 

Kultur- og Økonomiforvaltningen har udarbejdet et forslag til en standardforretningsorden for Økonomiudvalget for byrådsperioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

I det af forvaltningen udarbejdet forslag til forretningsorden er der i forhold til den vedtaget forretningsorden for byrådsperioden 1. januar 2018 - 31. december 2021 tilføjet regler om aflysning af et udvalgsmøde og ændring af mødetidspunktet for et møde. 

Endvidere er det præciseret, hvornår et medlem har fravær, et medlems frist for at få behandlet en sag i udvalget samt borgmesterens frist for, at dagsorden med bilag er gjort tilgængelig for udvalgets medlemmer. Ligeledes er det præciseret, hvornår et medlem kan erklære, at medlemmet ønsker en sag indbragt for Byrådet til afgørelse, samt hvornår et medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen. 

Forretningsordenen indeholder først og fremmest en beskrivelse af de processuelle regler for blandt andet mødernes afholdelse, fravær og indkaldelse af stedfortræder, udsendelse af dagsorden, beslutningsdygtighed, afstemning mv.

Forretningsordenen skal godkendes to gange af udvalget. 

Forslag til forretningsorden er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Sagen åbnes med referatet.

Videresendes til 2. behandling.

Fraværende
Marie Stærke (A)
Bilag

Til toppen


33.   Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet åbningstid (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)

Til toppen


34.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)

Til toppen


35.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)

Til toppen


36.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 19.01.22