Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 13.08.2019 kl. 09:30 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


204.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


205.   3. Økonomiske Redegørelse 2019 - ��konomiudvalgets område


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget 

 1. godkender 3. Økonomiske Redegørelse 2019, idet det konstateres at budgettet overholdes,
 2. anbefaler Byrådet, at godkende en udgiftsneutral omplacering under finansieringsområdet af mindreudgifterne på i alt 1,4 mio. kr. fra renteudgifterne til finansiering af mindreindtægter på realkreditobligationer på 1,4 mio. kr.
Baggrund og vurdering

På driftsområdet for Økonomiudvalget forventes budgettet overholdt.

På finansieringsområdet forventes budgettet overholdt.  

I bilag 1 fremgår oversigtstabellen for Økonomiudvalgets område.

Driftsområdet
Serviceudgifter

På driftsområdet forventes netto mindreforbrug på 15,0 mio. kr., som forventes overført til 2020.

Overførslerne til 2020 vedrører primært mindreudgifter til forskellige IT projekter, som først skal bruges i 2020.

Finansieringsområdet
På finansieringsområdet forventes budgettet overholdt.

Herudover anbefales en række udgiftsneutrale omplaceringer inden for renteområdet, som ikke har nogen effekt på kassen. Der forventes således mindreindtægter på 1,4 mio. kr. på realkreditobligationerne, som anbefales finansieret af tilsvarende mindreudgifter til renteudgifter på et tilsvarende beløb. Det anbefales derfor at dække mindreindtægterne på 1,4 mio. kr. med de tilsvarende mindreudgifter til renteudgifter.

Endelig er der forventede overførsler til 2020 af mindreudgifter på 10,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


206.   Ny tidsplan og revideret budgetstrategi- og vejledning for budget 2020


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. beslutte om budgetlægningen skal følge tidsplanen i model 1A eller 1B
 2. beslutter om der skal afholdes opstartsbudgetseminar
 3. godkende revideret Budgetstrategi- og vejledning for budget 2020-23
 4. godkende at der ikke igangsættes arbejde med et sparekatalog.
Baggrund og vurdering

I forlængelse af Folketingsvalget er Kommuneaftalen udskudt, og der er sendt en revideret tidsplan ud for kommunernes arbejde med budget 2020. Fristen for den endelige vedtagelse af budgettet er således udsat til 5. november 2019 i Byrådet. I følge Styrelsesloven skal der være mindst 3 uger mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet.

Tidplan
Administrationen har udarbejdet oplæg til tidsplan, der overholder lovgivningen, og som er realistisk i forhold til de forventede deadlines, der er meldt ud af Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL's forventninger til de kommende forhandlinger med Regeringen (Model A i Bilag 1A), samt en model, der overholder Byrådets hensigt om mødefri i uge 42 (Model B i Bilag 1B).

Forvaltningen gør opmærksom på, at der pga. den sammenpressede forløb meget let kan opstå forhold, der giver anledning til at revidere tidsplanen. I så fald aftales dette i samråd med borgmesteren, og det udsendes hurtigst muligt pr. mail til de berørte.

Opstartsseminar
Tidsplanen indeholder et meget komprimeret politisk forhandlingsforløb. Såfremt det vurderes hensigtsmæssigt, kan der tilføjes et opstartsseminar for Byrådet den 27. august, kl. 14.30-16.30 eller 3. september, kl. 17-19 med fokus på budgetprocessen, budgetstrategi, nøgletal og den generelle økonomiske situation.

Budgetstrategi og vejledning
Den reviderede tidsplan giver anledning til ændringer i budgetstrategi- og vejledning 2020-23. Den opdaterede Budgetstrategi- og vejledning er vedhæftet som bilag 2-4. Budgetstrategien og -vejledning 2020-23 er udarbejdet på baggrund af tidsplanen i model A. Såfremt Økonomiudvalget anbefaler model B opdateres budgetstrategi og -vejledningen inden Byrådets behandling.

Sparekatalog
I henhold til den nuværende Budgetstrategi- og vejledning bør Økonomiudvalget drøfte behov for sparekatalog på Økonomiudvalgets første møde i august. Direktionen anbefaler, at der ikke igangsættes arbejde med sparekatalog.

Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Ad 1: Model B i bilag 1B anbefales, idet sættemødet afholdes kl. 8.30-10.30 og Byrådets 1. behandling den 11. oktober fastsættes til mødestart kl. 8.00.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler, at der afholdes opstartsbudgetseminar den 27. august, kl. 14.30-16.30.

Ad 3: Anbefales godkendt, idet bilaget opdateres svarende til model B.

Ad 4: Anbefales.

Kalenderbookingerne opdateres inden Byrådets møde.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


207.   Køge Festuge 2019 - ansøgning om tilskud


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager stilling til Køge
Festuges ansøgning om støtte på 225.000 kr. ekskl. moms.
Baggrund og vurdering

Foreningen Køge Festival søger Køge Kommune om tilskud på 225.000 kr. ekskl. moms. Tilskuddet skal bruges til at minimere udgiften til leje af scene, lys og lyd på Køge Torv og på Kulturtorvet under afvikling af Køge Festuge 2019.

Køge Festuge 2019

Køge Festuge afholdes, som de tidligere år, i uge fra 35, fra den 25. til 31. august 2019. Programmet bliver bygget op som de foregående år med temadage, som hovedsageligt er arrangementer i dagtimerne, og musik fordelt på alle aftentimer. Ikke alle musikkontrakter er indgået, men temaerne er som følger:

 • Søndag - kræmmermarked
 • Mandag - opbygning af scene mv.
 • Tirsdag - børnedag
 • Onsdag - Stevnsdag (Bornholmerdagen er erstattet af Stevnsdag, idet Bornholm ikke ønskede at fortsætte samarbejdet)
 • Torsdag - senior- og handicapdag
 • Fredag - Campus-dag
 • Lørdag - bilernes dag

I 2018 tog man det nye Kulturtorv i brug, hvilket man agter at gøre igen i år med musik fredag og lørdag. Det giver blandt andet mulighed for at inkludere flere musikgenrer, fx spilles jazz på Kulturtorvet lørdag.

Om Køge Festuge
Festugen er gratis og drives i al væsentlighed af ulønnede, frivillige kræfter med forankring i Foreningen Køge Festival med hjælp til afviklingen fra en lang række foreninger hovedsagelig fra Køge Kommune. Indtægterne stammer fra sponsorer/partnere, salg fra boderne, udlejning af stadepladser, tilskud og kontingenter.

Køge Festuge leverer økonomisk støtte til de foreninger, der hjælper til under festugen. Således blev der udbetalt 90 kr. pr. præsteret arbejdstime for mere end 3.000 timer - i alt blev udbetalt næsten 285.000 kr. til foreningerne i 2018. Se vedlagte regnskab og budget.

Køge Festuge er afviklet siden 2005 og er blevet en institution i Køge langt ud over kommunens grænser.

Tilskud til Køge Festuge
Tidligere har Køge Kommune bevilget støtte på 200.000 kr. til scene på Køge Torv. Køge Festuge søger i år som nævnt om støtte på 225.000 kr. som støtte til både scene på Køge Torv (som tidligere), men også til scene på Kulturtorvet. Ansøgning vedlagt.

Herudover plejer Køge Kommune at levere ydelser hovedsagelig i regi af ETK såsom skraldebiler til ekstra tømning, fejning, afspærring osv. Disse aftales nærmere mellem Festugen og ETK. Udgiften er anslået til 350.000 kr.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der ansøges om et beløb på 225.000 kr. ekskl. moms til Køge Festuge. Der er dækning for beløbet på Turisme- og Markedsføringskontoen, hvorfor Køge Kommunes kassebeholdning ikke vil blive berørt.
Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at støtte med 225.000 kr. ekskl. moms.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


208.   Afhændelse af ejendom (almen bolig) beliggende Rønnevej 25, 4140 Borup


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives tilladelse til, at Boligselskabet Sjælland kan afhænde ejendommen beliggende Rønnevej 25, 4140 Borup.
Baggrund og vurdering

Boligselskabet Sjælland ansøger den 8. juli 2019 om at Køge Kommune giver tilladelse til, at ejendommen beliggende Rønnevej 25, 4140 Borup (tidligere De Vanføres Boligselskab) kan afhændes til privat køber.

Efter almenboliglovens § 27, stk. 1 skal afhændelse af en almen boligorganisations ejendom godkendes af Byrådet.

Boligselskabet Sjælland oplyser, at ejendommen er en én-families bolig, der nedbrændte den 11. december 2017, og at den indtil da har været benyttet til udlejning til boligformål.

Boligselskabets selskabsbestyrelse har den 27. august 2018 godkendt, at ejendommen sælges i fri handel med et anslået provenu på 1.277.000 kr.

Selskabsbestyrelsens beslutning om at afhænde den nedbrændte ejendom, i stedet for at genopføre den som nybyggeri, er truffet ud fra det forhold, at et nybyggeri vil skabe en lille afdeling med meget høje driftsudgifter pr. lejemålsenhed, hvilket vil være i modstrid med boligselskabets strategi om at holde huslejen nede.

Der er ikke længere prioritetsgæld i ejendommen hvorfor det forventede positive provenu vil tilfalde Dispositionsfonden. Dispositionsfonden tilhører boligorganisationen og indeholder blandt andet pligtmæssige bidrag fra boligorganisationens afdelinger. Dispositionsfonden er en form for sikkerhedskapital, således at boligorganisationen kan modstå uforudsete udgifter.

Det skal bemærkes, at kommunen ikke har nogen garantistillelse eller andet økonomisk mellemværende i forhold til ejendommen.

Økonomi
Afhændelsen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


209.   Køge Idrætspark - Salg af byggeret 2


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. salg af byggeret 2 med opførelse af 1.-3. etager godkendes
 2. der gives et rådighedsbeløb på -160.000 kr. til indtægter vedr. byggerettens 2. og 3. sal
 3. der gives et tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 270.000 kr. til forlænget genhusning
 4. anmode Klima- og Planudvalget om at ændrer lokalplan 1071 til mulighed for op til 20 ungdomsboliger/sportscollege-boliger aflyses.
Baggrund og vurdering

Efter Teknik- og Ejendomsudvalgets godkendelse af tilbudsevalueringen og dermed vinderen af totalentreprisen på den kommunale stueetage på bygning 1, godkendte Økonomiudvalget og Byrådet på møder i juni 2019, at der kunne indledes forhandlinger med tilbudsgiver på byggeret 2.

Disse forhandlinger er nu afsluttede og det anbefales, at byggeret 2 sælges samlet og at muligheden for at opføre boliger ikke forfølges yderligere. Der henvises i øvrigt til yderligere oplysninger i vedhæftede bilag.

Tidsplanens væsentligste milepæle er herefter således:

 • August 2019 - Politisk godkendelse af købsaftale.
 • August 2019 - Kontrakt og købsaftale underskrives.
 • Januar 2020 - Godkendt hovedprojekt.
 • Februar 2020 - Byggestart.
 • Primo 2021 - Forventet Ibrugtagning.
Økonomi

Der er tidligere givet anlægsbevilling på 300.000 kr. Da byggeretten nu udvides bliver den samlede indtægt 460.000 kr. der søges derfor bevilling til de yderligere 160.000 kr.

Hertil kommer at den forlængede proces giver yderligere genhusningsomkostninger på 270.000 kr. Disse søges som en tillægsbevilling.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling til -160.000 kr. (indtægt) og 270.000 kr. (udgift). Beløbene er ikke afsat i budgettet, hvorfor kassebeholdningen samlet set vil blive påvirket negativt med 110.000 kr. (nettoudgift).

Beslutning
Ad 1-4: Anbefales.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


210.   Forslag til mødekalender 2020 - Økonomiudvalget


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at forslag til Økonomiudvalgets mødekalender for 2020 godkendes.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalgets møder foreslås afviklet den 2. og 3. tirsdag i måneden kl. 8.30 - 11.30, dog
med følgende undtagelser:

Februar måneds 2. møde holdes den 4. tirsdag (samme dag som byrådsmødet) pga. af vinterferie i uge 7 og 8.

Juni møderne holdes den 1. og 2. tirsdag pga. Sankt Hans - 2. møde udvides til kl. 13.30.

Juli holdes mødefri.

Oktober-møderne holdes 1. og 3. tirsdag, grundet efterårsferie i uge 42.

December-møderne holdes 1. og 2. tirsdag, grundet julen - 2. møde udvides til kl. 13.30.

1. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 25. august, kl. 15.30 - 16.30
2. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 29. september, kl 8.30 - 11.30

Det første møde hver måned starter med et temamøde fra kl. 8.30 - 9.30, som efterfølges af ordinært møde kl. 9.30 - 11.30.  

Til orientering bliver den samlede mødeplan for alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet behandlet på Byrådets møde den 27. august 2019.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


211.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


212.   Eventuelt


Beslutning

Intet.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


213.   Salg af arealer i Køge Nord (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


214.   Salg af erhvervsgrund (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


215.   Bevilling ved salg af storparcel (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


216.   Køb af ejendom (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


217.   Købsaftale (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


218.   Aftale om forkøbsret (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


219.   Udbud af erhversarealer (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


220.   Tilbud på køb af ejendom (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


221.   Høring - Ændringer af Køge Kommunes ejendomsportefølje (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


222.   Retningsgivende drøftelse (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


223.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


224.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 14.08.19