Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 24.03.2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Flemming Christensen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Søren D. Brask, (Løsgænger)
Torben Haack, (F)


151.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


152.   Boliger


Indstilling

Ejendoms- og Driftsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at 

  1. bygninger, der tidligere har huset Lellinge SFO, Tigerbo (børneinstitution) og dele af Borup tidligere ældrecenter ombygges til midlertidige flygtningeboliger, og der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr., finansieret af kassen i 2015, 
  2. der indlejes en pavillon ved Tigerbo,
  3. på Borup tidligere ældrecenter kan der i en kortvarig periode (6 måneder) anvendes op til 12 værelser ud over de allerede besluttede 12 værelser.

Jette W. Jørgensen (Ø) stemmer imod tidsbegrænsningen i pkt. 3.

Baggrund og vurdering
Ifølge den seneste prognose over behovet for midlertidige flygtningeboliger topper dette i februar 2016 med i alt 128 boliger. Der er allerede en kapacitet på 44 boliger, hvorfor det er Ejendoms- og Driftsudvalgets opgave at finde yderligere op til 84 boliger.  

Ejendoms- og Driftsudvalget har den 4. marts 2015 og 17. marts 2015 drøftet en række forskellige muligheder. Udvalget anbefaler følgende:  

Ombygning af Tigerbo og Lellinge SFO
Tigerbo vil i første fase kunne rumme 12 boliger og en pavillon med 10 boliger, medens  Lellinge SFO  kan rumme 18 boliger, altså i alt 40 boliger. Det foreslås, at der allerede nu søges anlægsbevilling hertil, således at arbejderne kan igangsættes.  De vil kunne være indflytningsklar efter  4-6 måneder. Ombygningsudgifterne udgør 3,9 mio. kr. Der vil – såfremt forslaget vedtages – blive afholdt informationsmøder i begge lokalområder.  

Borup Ældrecenter anvendes som buffer 
Som det fremgår af prognosen er det ikke, med de besluttede tiltag, muligt at etablere midlertidige boliger til de flygtninge, som kommer i de første måneder efter 1. april. Borup Ældrecenter kan med ganske kort varsel (få dage) bringes i stand til modtagelse af disse flygtninge. 
Udgifterne til klargøring af Borup Ældrecenter udgør 0,2 mio. kr.               

Det er desuden vigtigt at afsøge mulighederne for privat indkvartering
Der vil af Arbejdsmarkedsafdelingen blive annonceret efter mulighederne for privat indkvartering. Erfaringen fra Ålborg Kommune var, at 50 borgere henvendte sig. Det ville i Køges tilfælde svare til ca. 15 henvendelser, så det kan ikke i sig selv dække det fulde behov. 

Med ovennævnte forslag er der skabt mulighed for 40+12+15= 67 boliger. Ejendoms- og Driftsudvalget vil på kommende møder søge at finde placeringsmuligheder for de resterende 17 boliger (forudsat der findes 15 private udlejere).
Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. i 2015 til ombygning af bygninger, som tidligere har været anvendt til kommunale formål. Den budgetterede kassebeholdning vil i 2015 blive påvirket negativt med 4,1 mio. kr., da der ikke er afsat rådighedsbeløb i budgettet.  

Det skal herudover bemærkes, at Køge Kommune forventes at modtage cirka 1,3 mio. kr. fra den særlige pulje til modtagelse og integration af flygtninge i kommunerne, som Staten har forhandlet med KL primo 2015. Disse puljemidler forventes at tilgå kassen i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2015.

Regulering af driftsbudgettet vil blive medtaget ved 2. Økonomiske Redegørelse.
Beslutning
Ad. 1-2: Anbefales.

Ad. 3: Anbefales med den tilføjelse, at ingen må flyttes til en ny midlertidig adresse. Hvis dette ikke kan efterleves, genoptages sagen.
Bilag

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 29.10.15