Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 29.03.2016 kl. 16:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)


125.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


126.   Budgetvejledning 2017-20


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at budgetvejledningen inkl. bilag for budget 2017-20 godkendes, herunder

  1. godkender niveau for sparemål for 2017-20,
  2. godkender bruttoanlægsrammerne for 2017-20,
  3. godkender de overordnede rammer for den politiske proces,
  4. godkender fremskrivningsnotat,
  5. godkender, at datoen for 2. behandlingen af budget 2017-20 fastsættes til den 4. oktober 2016 i Økonomiudvalget og den 11. oktober 2016 i Byrådet.

Økonomiudvalget 15-03-2016
Overført til åben dagsorden.

Thomas Kielgast (F) deltog i behandlingen.

Ad 1: Et flertal bestående af Torben Haack (F), Dora Olsen (O), Niels Rolskov (Ø) og Marie Stærke (A) anbefaler, at det vejledende spareniveau fastsættes til 80 - 105 - 155 - 155 mio. kr. i hhv. 2017-2020, hvoraf de 50 mio. kr. i 2019 og 2020 indarbejdes som rammebesparelse til udmøntning i efterfølgende års budgetlægning.

Et mindretal bestående af Flemming Christensen (C), Mette Jorsø (V) og Trine Hastrup (V) afventer stillingtagen.

Et samlet udvalg anbefaler, at der udarbejdes spareforslag for det vejledende spareniveau tillagt ca. 25 %.

Ad 2: Det anbefales, at den vejledende bruttoanlægsrammen fastsættes til 175 - 175 - 155 - 150 mio. kr. i årene 2017-2020. Det anbefales endvidere at den vejledende vedligeholdelsesramme fastsættes til 25 mio. kr. pr. år og at den vejledende udgiftsramme for jordforsyningen fastsættes til 40 mio. kr. pr. år, dog 50 mio. kr. i 2018.

Ad 3 - 5: Anbefales.

Det bemærkes endvidere, at der ikke var indvendinger mod kommunaldirektørens interne nyhedsbrev.

Baggrund og vurdering

Sagen genoptages på ekstraordinært møde 29. marts kl. 16.00  Borgmesteren ønsker sagen genoptaget ud fra en forventning om at udmeldingerne fra Christiansborg betyder at kommunerne vil få penge tilbage i 2017 og fremover og nok også hjælp til flygtninge-presset.

Borgmesteren har på vegne af flertalsgruppen endvidere ønsket udarbejdet et forslag til vejledende sparemål på 70 - 105 - 130 - 130 mio. kr. pr. år i årene 2017-2020. I forslaget er indarbejdet en forventning om tilbageførsel af 4 x 15 mio. kr. i finansieringstilskud e.l. i 2017-20. Forslaget fremgår af bilag til sagen.

***********************************************************************************************************

Budgetvejledningen definerer rammerne og beskriver processen for udarbejdelsen af Køge Kommunes budget. Fremskrivningsnotatet, der er bilag til budgetvejledningen beskriver, hvordan de enkelte dele af budgettet rent teknisk fremskrives fra sidste års budget. 

Budgetvejledningens sigte er, at

  • skabe overblik over den samlede budgetproces fra start til slut,
  • fastlægge de overordnede økonomiske rammer for budgettet, 
  • fastlægge forventningerne til den politiske og administrative proces, herunder fagudvalgenes rolle,
  • fastlægge en proces, der sikrer inddragelse af borgere og medarbejdere i udarbejdelsen af budgettet. 

Som bilag til denne sag fremsendes oplæg til budgetvejledning for budget 2017-20 samt tilhørende fremskrivningsnotat.

Ad 1: Niveauet for sparemål
Køge Kommune har grundlæggende en sund økonomi, men er udfordret af en række forhold, som påvirker budgetlægningen for 2017-2020.

Først og fremmest giver det kommunale omprioriteringsbidrag på 1 pct. om året betydelige udfordringer. For det andet har Regeringen klart signaleret, at kommunernes anlægsinvesteringer skal reduceres over de kommende år, hvorfor der forventes færre indtægter fra Staten til finansieringen. For det tredje giver det øgede antal flygtninge væsentlige merudgifter på serviceområderne, som kommunen ikke har fået en melding om at Staten vil dække. Endelig er der på nogle serviceområder et økonomisk pres, som skal håndteres i budgetlægningen. 

På baggrund af de udfordringer, der er beskrevet ovenfor, indstiller Direktionen med udgangspunkt i den vedlagte budgetvejledning, at de konkrete sparemål for årene 2017-2020 drøftes.

Ad 2: Niveauet for anlægsrammer
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalg og Byråd godkender de foreslåede anlægsrammer. For årene 2017-2020 anbefales det, at bruttoanlægsrammen fastsættes til 175 mio. kr. i 2017 og 2018, 155 mio. kr. i 2019 samt 150 mio. kr. i 2020. 

Til forskel fra tidligere år fastlægges der ikke på forhånd en anlægsramme til ældreboliger og sociale institutioner. Fastlæggelsen af anlægsniveauet vil i henhold til den foreslåede budgetproces ske sammen med den politiske prioritering af bruttoanlægsrammen. Det skyldes, at servicearealer til ældreboliger og sociale institutioner indgår som en del af bruttoanlægsrammen. 

Ad 3: Den politiske proces
Det indstilles, at Byrådet starter processen med sparekataloget på temamødet 21. april 2016, hvor mulige spareforslag til kataloget skal drøftes. På temamødet skal Byrådet endvidere drøfte prioriteringen af den 10-årige anlægsplan. Forslag til udmøntning af sparekataloget sendes til behandling i fagudvalgene på møder i maj og juni. Den 11. august 2016 afholder Byrådet budgetseminar, hvor der træffes beslutning om det endelige niveau for sparekatalog og hvilke forslag, der skal indgå i 1. behandlingsmaterialet.

På baggrund heraf behandler Økonomiudvalget og Byrådet en samlet indstilling til sparekataloget hhv. den 16. og 23. august, inden kataloget sendes i høring den 24. august 2016.

Der er efter budgetseminaret afsat konkrete dage til politiske forhandlinger. Det første møde er i uge 36, og efterfølges af yderligere 3 møder i uge 37 og 38, jf. budgetvejledningen.

Ad 4: Fremskrivningsnotat
Fremskrivningsnotatet, der er bilag til budgetvejledningen, beskriver, hvordan det nuværende budget 2016 samt overslagsårene 2017-19 fremskrives til budgetforslag 2017-20. Formålet med fremskrivningsnotatet er at sikre en fremskrivning til 2017, hvor det politisk fastsatte serviceniveau er fastholdt. 

Fremskrivningsnotatet definerer for hver af de tekniske delrammer, som budgettet er inddelt i, hvordan fremskrivningen sker. I forlængelse af den politiske behandling af den nye befolkningsprognose på martsmøderne vil de budgetmæssige konsekvenser blive beskrevet i et selvstændigt notat, der sendes ud sammen med 1. behandlingsmaterialet. Det sker med henblik på at sikre den af Økonomiudvalget efterspurgte tydeliggørelse af de demografiske konsekvenser i budgettet.

Ad 5: 2. behandling af budget 2017-20
For at skabe mere tid til politiske forhandlinger anbefaler Direktionen, at 2. behandlingen af budget 2017-20 fastsættes til den 4. oktober 2016 i Økonomiudvalget og den 11. oktober 2016 i Byrådet.

Økonomi
Ingen særskilte bemærkninger.
Beslutning

Thomas Kielgast (F) og Jeppe Lindberg (I) deltog i behandlingen.

Sagen genoptaget.

Ad 1: Et flertal bestående af Torben Haack (F), Dora Olsen (O), Niels Rolskov (Ø) og Marie Stærke (A) anbefaler, at det vejledende spareniveau fastsættes til 80 - 105 - 155 - 155 mio. kr. i hhv. 2017-2020, hvoraf de 50 mio. kr. i 2019 og 2020 indarbejdes som rammebesparelse til udmøntning i efterfølgende års budgetlægning.

Et mindretal bestående af Flemming Christensen (C), Mette Jorsø (V) og Trine Hastrup (V) anbefaler et vejledende sparemål på 90 - 135 - 135 - 135 mio. kr. i 2017-2020.

Et samlet udvalg anbefaler, at der udarbejdes spareforslag for det vejledende spareniveau tillagt ca. 25 %.

Ad 2: Det anbefales, at den vejledende bruttoanlægsrammen fastsættes til 175 - 175 - 155 - 150 mio. kr. i årene 2017-2020. Det anbefales endvidere at den vejledende vedligeholdelsesramme fastsættes til 25 mio. kr. pr. år og at den vejledende udgiftsramme for jordforsyningen fastsættes til 40 mio. kr. pr. år, dog 50 mio. kr. i 2018.

Ad 3 - 5: Anbefales. 

Det bemærkes, at budgetvejledningen tilrettes efter Byrådets beslutninger.

Bilag

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 30.03.16