Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 02.06.2020 kl. 10:00 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


177.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


178.   2. Økonomiske Redegørelse 2020


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget 

 1. godkender 2. Økonomiske Redegørelse 2020, idet det konstateres at der er mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på driftsområdet og at finansieringsområdet er i balance, jf. bilag 1,
 2. anbefaler Byrådet at godkende, at mindreforbrug på 0,6 mio. kr. tilføres kassen, jf. bilag 2
 3. anbefaler Byrådet at godkende flytning af budgetmidler mellem Økonomiudvalget og alle øvrige udvalg, jf. bilag 3
 4. tager orientering om omkostninger vedr. COVID 19 til efterretning.
Baggrund og vurdering

På driftsområdet forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som anbefales tilført kassen og på finansieringsområdet forventes et budget i balance. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at Økonomiudvalget tidligere har drøftet muligheden for at finansiere detail handelsanalysen med evt. overskydende midler fra anden Økonomiske Redegørelse.

På jordforsyningen ser det ud som, at der vil en fordobling af indtægterne i forhold til det budgetterede niveau. Udviklingen følges tæt frem mod tredje økonomiske redegørelse.

I Bilag 1 fremgår oversigtstabellen for Økonomiudvalgets område.

Driftsområdet
På driftsområdet forventes mindreforbrug på netto 0,6 mio. kr. for 2020, som anbefales tilført kassen, jf. bilag 2. Heraf vedrører 0,3 mio. kr. en vakant stilling, som først besættes senere på året og 0,3 mio. kr. vedrører forventet mindreforbrug til revision.

Der anbefales desuden netto udgiftsneutrale omplaceringer for 0,5 mio. kr., jf. bilag 3. De udgiftsneutrale omplaceringer omfatter indefrysningen af 4 måneders ferietillæg på i alt 3,5 mio. kr., hvor de indefrosne ferietillæg for alle udvalg samles under Økonomiudvalget indtil de skal indbetales til feriefonden.

Herudover anbefales flytning af budgetmidler på 1,2 mio. kr. fra Økonomiudvalget til ETK under Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende vedligeholdelse af bygninger for redningsberedskabet efter udtrædelsen af Østsjællands Beredskab, hvor vedligeholdelsesopgaven er overgået til ETK. Hertil kommer flytning af budgetmidler på 1,8 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende samling af udgifter til lægeerklæringer. 

Endelig forventes mindreforbrug på i alt 9,5, som forventes overført til 2021 og som primært vedrører forskellige IT-projekter samt mindreforbrug på OPUS projektet.

Finansieringsområdet
På finansieringsområdet forventes et budget i balance. Herudover anbefales en række udgiftsneutrale omplaceringer til driftsområdet, hvor midlerne skal anvendes.

Der forventes merindtægter på 1,8 mio. kr. vedrørende momskorrektion i forbindelse med bygning af busbroen i Ølsemagle, som anbefales omplaceret til Teknik- og Ejendomsudvalget, hvor udgifterne afholdes. Der forventes merindtægt på 0,4 mio. kr. på grundskyld under finansieringsområdet til brug for betaling af grundskyld på Tapperiet, hvorfor midlerne anbefales omplaceret til Teknik- og Ejendomsudvalget under driftsområdet, hvor betalingen af grundskyld afholdes.

Endelig forventes mindreudgifter på 10,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud som forventes overført til 2021.

Status for omkostninger vedr. COVID 19
På driftsområdet under Økonomiudvalget forventes omkostninger vedr. COVID 19 på 4,5 mio. kr. og på finansieringsområdet forventes mindreindtægter på renter på 5 mio. kr. Ekstraomkostningerne forventes at være udgiftsneutrale for Køge Kommune, da Regeringen har meldt ud, at de vil dække kommunernes ekstra omkostninger som følge af COVID 19.

Omkostningerne på driftsområdet vedrører manglende indtægter på kantinedriften på 2,0 mio. kr., merforbrug på 1,0 mio. kr. på forsikringsområdet og merudgifter på 1,0 mio. kr. til ansættelse af vikarer på jobcentret pga. den stigende ledighed. Hertil kommer 0,5 mio. kr. på IT-området knyttet til udvidet IT-support og opsætning af videoudstyr til mødelokaler.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anbefales overfor Byrådet at 0,3 mio. kr. tilføres kassen idet de resterende 0,3 mio. kr. anvendes til detailhandelsanalyse.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Taget til efterretning.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


179.   Godkendelse af regnskab 2019 og revisionsberetning


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. årsregnskabet 2019 for Køge Kommune godkendes
 2. revisionsberetning godkendes.
Baggrund og vurdering

Byrådet har den 28. april 2020 overgivet regnskab 2019 til revisionen. Efter overgivelse af regnskabet har kommunens valgte revisor revideret regnskabet.

BDO Kommunernes Revision har den 18. maj 2020 fremsendt revisionsberetning nr. 28 vedr. revision for regnskabsåret 2019. Beretningen er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 19. maj 2020.

Revisionen har revisionspåtegnet regnskabet med en blank påtegning og afgivet revisionsberetning uden bemærkninger.

Økonomi
Ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Kommunikation

Byrådets godkendelse af årsregnskabet 2019 og revisionsberetningen skal fremsendes til

 • BDO Kommunernes Revision
 • Diverse ministerier mv.

Årsregnskabet skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Beslutning
Ad 1-2: Anbefales.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


180.   Kommunale erhvervspræstationer


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter og tager orienteringen om rapporten Kommunale erhvervspræstationer 2020 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Konsulentvirksomheden Irisgroup har analyseret erhvervsudviklingen i de danske kommuner og på den baggrund udgivet rapporten Kommunale erhvervspræstationer 2020.

Det er første gang, at Irisgroup gennemfører analysen og udgiver rapporten, men det er planen, at den fremover vil udkomme årligt.

Analysen er gennemført ved at kigge på de erhvervsøkonomiske effekter i de enkelte kommuner og rapporten kan derfor ses som et supplement til de årlige DI undersøgelser af lokalt erhvervsklima, der i høj grad er baseret på virksomhedernes oplevelse af de kommunale erhvervsvilkår.
I modsætning til DI undersøgelserne er det i Kommunale erhvervspræstationer særligt kommuner i hovedstadsområdet, der klarer sig bedst.

Glostrup, Herlev og Gladsaxe kommuner, der er kendt for at have mange virksomheder og arbejdspladser scorer samlet set højest, mens Køge Kommune kommer ind på en samlet 16. plads – den bedst placerede kommune i Region Sjælland

Kommunerne bliver bedømt på 3 overordnede kriterier:

 • Arbejdspladser, indkomst og produktivitet – hvor Køge Kommune indtager en plads som nr. 37 og hvor bilag 2, der er en særkørsel af udviklingen i Køge Kommune, viser, at Køge Kommune ligger i top 10, når det handler om at skabe nye arbejdspladser, men at det kniber mere, når der ses på udviklingen i antal høj-produktive virksomheder og erhvervsindkomst.
 • Iværksætteri og vækstvirksomheder – hvor Køge Kommune er placeret som nr. 8 båret oppe af både mange nye virksomheder, deres evne til at overleve samt mange virksomheder med både høj og moderat vækst.
 • Eksport – hvor Køge Kommune er placeret, som nr. 34 og synes på vej frem pga. en stigning i antal eksporterende virksomheder.

Erhvervsudviklingschef Jens Abildlund deltager på mødet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


181.   Anlægsregnskaber 2020, 1. halvår


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at nedenstående anlægsregnskaber godkendes.

Teknik- og Ejendomsudvalget 14-05-2020
Sagen indstilles videre til Økonomiudvalg og Byråd.
Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab for anlægsprojekter på infrastrukturområdet og for kommunens ejendomme. Budgetterne er stort set overholdt for anlægsprojekterne. Samlet set er bevillingerne til de 2 anlægsregnskaber på 40.767.000 kr., forbruget på 40.777.359 kr. og merforbruget på 10.359 kr.

Infrastruktur:
Anlægsregnskab XA-8131000064 Trafik og Miljøplan 2017 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 5,2 mio. kr., som blev givet på Byrådets møder den 28. februar 2017, 24. april 2018 og 27. august 2019. Der er på projektet registreret et forbrug på 5.220.409 kr.

Anlægsprojekt

Anlægsbevilling

Bevilling/

Rådigheds-beløb

Forbrug

Merforbrug(+) eller mindreforbrug (-)

Trafik og Miljøplan 2017

5.200.000

5.200.000

5.220.409

 20.409

I alt

5.200.000

5.200.000

5.220.409

20.409

ns ejendomme:

Kommunens ejendomme:
Anlægsregnskab XA-8291000016 Vedligehold af kommunens ejendomme 2018 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 35,6 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 27. februar 2018. Der er på projektet registreret et forbrug på 35.556.950 kr.

Anlægsprojekt

Anlægsbevilling

Bevilling/

Rådigheds-beløb

Forbrug

Merforbrug(+) eller mindreforbrug (-)

Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2018

 35.567.000

 35.567.000

 35.556.950

-10.050

I alt

 35.567.000

 35.567.000

 35.556.950

- 10.050

 

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi
Se bilag.
Beslutning

Anbefales godkendt.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


182.   Endelig vedtagelse af Planstrategi 2020


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Planstrategi 2020 for Køge Kommune vedtages endeligt uden ændringer.
Baggrund og vurdering

Planstrategi 2020 blev vedtaget af Byrådet i februar 2020, hvorefter den blev offentlig bekendtgjort for at indhente eventuelle bemærkninger. Der er modtaget 13 høringssvar. I løbet af den offentlige høring har Planstrategien ligeledes været i høring i Køge Kommunes fagudvalg. I vedhæftede høringsnotat ses de indkomne høringssvar, fagudvalgenes udtalelser sammen med forvaltningens bemærkninger.

Planstrategien lægger op til at revidere visse dele af kommuneplanen. Det er der tre vigtige årsager til, nemlig nye muligheder for udvikling af kommende boligområder, vores erhvervs-, turisme- og detailhandelsudvikling, og ikke mindst spørgsmålet om, hvordan vi skaber en bæredygtig udvikling med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål. Hertil kommer en særlig fokus på infrastruktur, energi og skovrejsning.

Forvaltningen vurderer, at de fremkomne bemærkninger ikke giver anledning til ændringer i planstrategien, idet de fleste kommentarer supplerer den tekst, der allerede indgår. De enkelte høringssvar vil indgå i arbejdet med kommuneplanforslaget, så det sikres at alle gode bemærkninger føres videre i processen.

Resultatet af Byrådets endelige behandling af planstrategien skal offentliggøres. Forvaltningen vil fortage de nødvendige redaktionelle ændringer i teksten inden offentliggørelse.

Forvaltningen oplever stor interesse for at komme i gang med en planlægning af de tre store byudviklingsprojekter i Herfølge Vest, Hastrup Øst og SUN. Rækkefølgen for udbygningen kan først besluttes i Kommuneplan 2021, men ud fra en samlet ressourcebetragtning vil det være hensigtsmæssigt, at der fastlægges en overordnet prioritering og tidsplan for de store projekter. Dette vil også skabe større afklaring og forventningsafstemning blandt berørte bygherrer og borgere. Forvaltningen vil vende tilbage med en særskilt sag med en proces- og tidsplan for arbejdet i resten af valgperioden med følgende tre temaer:

 • Helhedsplan Herfølge
 • Helhedsplan Hastrup
 • Kommuneplan 2021
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


183.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


184.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


185.   Salg af grund (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


186.   Salg af grund (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


187.   Salg af arealer (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


188.   Budgetanalyser 2021 (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


189.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


190.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


191.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 03.06.20