Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 02.02.2021 kl. 09:30 i Virtuelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


31.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


32.   Resultater fra trivselsmåling 2020


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at resultaterne fra Køge Kommunes trivselsmåling 2020 tages til efterretning.  
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har for 6. gang gennemført trivselsmåling blandt alle månedslønnede medarbejdere via et elektronisk spørgeskema i oktober-november.

Spørgerammen for trivselsmålingen er baseret på spørgerammen "Trivselsmeter", der er udarbejdet af KL og KTO med bistand fra Det nationale Forskningscenter om Arbejdsmiljø i forbindelse med indgåelse af Aftale om trivsel og sundhed, men struktureret efter det personalepolitiske grundlag. Spørgerammen er udvidet i forhold til spørgsmålene om krænkende handlinger.

De overordnede resultater fra trivselsmålingen viser:

 • Trivselsmålingen har opnået en svarprocent på 88, som er virkelig høj.  
  • Svarprocenten har været jævnt stigende fra 63 % i 2010 til 83 % i 2018 og altså denne gang til 88 %
 • Der er fortsat gode resultater for det to indeks – medarbejdertrivselsindekset og social kapitalindeks.
  • MTI - medarbejdertrivselsindeks - består af et gennemsnit af trivselstemaerne med undtagelse af spørgsmål om krav i arbejdet. MTI er 5,4, som betegnes som Godt.
  • Ved benchmark af MTI op mod seneste måling i 2018 ses, at MTI ligger på nøjagtig samme niveau.
  • SKI - Social Kapital Indeks - viser et gennemsnit for spørgsmål om tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. SKI er på 75, som betegnes som Godt.
  • Ved benchmark af SKI op mod 2018-målingen ses, at SKI ligger uændret på samme niveau.
 • Der er et godt samlet resultat for det personalepolitiske indeks
  • Personalepolitisk indeks er et gennemsnit af resultaterne af spørgsmålene grupperet efter pejlemærkerne i det personalepolitiske grundlag henholdsvis Åbenhed, Ordentlighed, Faglighed, Indflydelse og ansvar samt Vækst og udvikling. Personalepolitisk indeks ligger på 75, som betegnes som Godt.
  • Resultaterne for spørgsmålene indenfor pejlemærket Faglighed er højest, mens resultaterne indenfor pejlemærket Vækst og udvikling er lavest. 
  • Benchmarkes med personalepolitisk indeks for 2018-målingen ses, at resultatet i 2020 er en anelse højere end i 2018, og at fordelingen mellem højeste og laveste værdi er den samme.
 • Der er en lille med positiv udvikling vedrørende vurderingen af de fysiske rammer.
  • I trivselsmålingen indgår også spørgsmål om de fysiske rammer, idet arbejdsmiljøgrupperne skal lave APV-opfølgning ud fra resultaterne.
  • Resultaterne i denne kategori viser en lille, men positiv udvikling i forhold til fysiske forhold og indretning, indeklima og støj.
  • Disse emner rummer samlet set den laveste tilfredshed med en score på 4,7, der betegnes som Acceptabelt. 
 • Der er fortsat gode tilbagemeldinger vedrørende ledelse
  • Trivselsmålingen indeholder spørgsmål om samarbejdet med den nærmeste leder, der giver direkte feedback til den nærmeste leder.
  • Resultaterne er meget positive, idet alle fem spørgsmål ligger solidt i kategorien Godt.
  • Benchmark op mod tidligere måling viser, at niveauet er stort set uændret, dog med en lille stigning i resultatet om lederens organisering af arbejdet.
  • Alle ledere (inkl. mellemledere), der har 5 eller flere besvarelser modtager en særskilt lederfeedbackrapport med afrapportering af de 5 lederfeedback spørgsmål.
 • Der er fortsat fokus på stress
  • Trivselsmålingen indeholder en stressmåling, der består af en grafik over sammenhængen mellem krav, indflydelse og udviklingsmuligheder. Sammenhæng mellem disse faktorer har længe været stressforskningens forklaring på udvikling af arbejdsrelateret stress.
  • Resultatet viser, at kravene samlet set er høje, men da niveauet for kontrol (målt på indflydelse og udviklingsmuligheder) tilsvarende er højt, placeres Køge Kommune samlet i feltet Aktiv, hvor der er potentiale for motivation, trivsel og vækst.  
 • Der er fortsat fokus på krænkende adfærd:
  • Trivselsmålingen indeholder som de tidligere målinger også resultater for krænkende adfærd. Ved denne måling er der sket en udvidelse dels på grund af lovændring og dels med henblik på at give arbejdsmiljøgrupperne bedre handlerum.
  • Resultaterne viser, at der er et lille antal medarbejdere, der oplever krænkende adfærd i arbejdslivet i form af bl.a. uønsket seksuel opmærksomhed, trusler og fysisk vold.
  • Krænkelserne optræder i borgerrelationen, og peger i retning af behov for at fortsætte det centrale og lokale arbejde med at forebygge krænkende adfærd. Centralt forebygges og håndteres krænkende adfærd ved retningslinjer, der tydeligt angiver, at krænkelser ikke tolereres, og der er procedurer og hjælp at hente i de få tilfælde, det måtte ske. Hvor det er relevant, arbejdes der lokalt konkret forebyggende med borgerrelationen med henblik på at forstå barnets/borgerens situation og dermed forebygge, at eksempelvis afmægtighed fører til vold mod medarbejderne. Tilsvarende forebygges, at medarbejdere, der arbejder med demente borgere, ikke udsættes for uønsket seksuel opmærksomhed.
  • Trivselsmålingen viser, at 12% har oplevet fysisk vold fra borgere inden for det seneste år og 7 % har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere. Niveauet er det samme som i 2018.

Den videre proces:
Trivselsrapporterne med resultater på forvaltnings-, afdelings- og arbejdspladsniveau er sendt til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter den 2. december 2020. Arbejdsmiljøgrupperne har til opgave at følge op på trivselsmålingens resultater og lave APV-handleplan. Hertil kan trivselskataloget med tilbud om konsulenthjælpen anvendes. Hoved MED-udvalget og Lederforum har drøftet resultaterne i december.

Økonomi
Ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


33.   Flytning af Økonomiudvalgsmødet den 8. juni 2021


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Økonomiudvalgets møder den 8. juni 2021 flyttes til den 7. juni 2021, kl. 8.30-11.30.
Baggrund og vurdering
På baggrund af tværkommunale møder indkaldt efter fastlæggelse af Økonomiudvalgets mødeplan foreslås det at Økonomiudvalgets møder den 8. juni flyttes til den 7. juni 2021, således at temamødet holdes kl. 8.30 - 9.30 og ordinært møde kl. 9.30 - 11.30.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


34.   Status på tværkommunale aktiviteter på forsynings- og klimaområdet 2020


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget, at

 1. orientering tages til efterretning
 2. det tilkendegives overfor VEKS, at fjernvarmearbejder i Køge Bymidte kan planlægges i 2021 og udføres fra og med 2022
 3. det tilkendegives overfor KLAR, at Køge Kommune er enig i, at der ikke skal arbejdes videre med en eventuel overtagelse af Køge Fjernvarme.

Klima- og Planudvalgets 3-12-2020
Anbefalet.

Baggrund og vurdering

Den sædvanlige halvårs-status over aktiviteter i de fælleskommunale selskaber på det tekniske område er i år blevet til en redegørelse for hele året 2020.

Der har været en betydelig aktivitet i alle selskaber, dels på grund af Covid-19, dels på grund af en række nye planer på klimaområdet. I alt har der i ARGO, VEKS og KLAR været afholdt 13 bestyrelsesmøder, 9 embedsmandsmøder og 6 møder i de politiske følgegrupper. I vedlagte bilag 1 er de vigtigste emner i selskaberne beskrevet nærmere.

Redegørelsen er desuden - som noget nyt - suppleret med en status over de tværkommunale aktiviteter på klimaområdet.

I henholdsvis den politiske følgegruppe for VEKS og for KLAR har der været drøftet to forhold, som kræver en efterfølgende politisk stillingtagen. Det drejer sig om fjernvarmearbejder i Køge bymidte og den organisatoriske placering af "Køge Fjernvarme".

Køge Kommune har hidtil af hensyn til detailhandlen i Køge bymidte - og under hensyntagen til de mange andre gravearbejder - valgt at udskyde etablering af fjernvarme i Køge bymidte. Da det imidlertid vurderes ønskværdigt, at ejendommene over 300 kvm. i bymidten kan blive tilbudt fjernvarme, indstilles det, at VEKS kan påbegynde planlægningen af arbejderne i 2021 og opstarte selve udførelsen i 2022. Dette giver mulighed for en god dialog om arbejdernes udførelse så skånsomt som muligt.

Det andet forhold drejer sig om mulighederne for eventuelt at "hjemtage" "Køge Fjernvarme" som et selvstændigt selskab og lægge det ind i KLAR. Der er af KLAR udarbejdet en nærmere redegørelse for mulighederne (bilag 2), og på baggrund heraf har den politiske følgegruppe for KLAR erklæret sig enig i, at dette ikke er relevant at arbejde videre med.

En samlet gennemgang af klimaplanernes betydning for selskaberne og dermed for kommunens borgere er under udarbejdelse og vil blive præsenteret for Klima- og Planudvalget samt Økonomiudvalget i starten af det nye år.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2-3: Godkendt.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


35.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


36.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


37.   Salg af grund (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


38.   Beslutning om ekspropriation (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


39.   Detailhandelsanalyse 2020 (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


40.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


41.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


42.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Ken Kristensen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 10.09.21