Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 08.11.2016 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)


375.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Punkt 381, 378, 382-389 blev behandlet først.


Til toppen


376.   Kommunalpolitisk Topmøde 2017


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der træffes beslutning om der, udover de otte delegerede, skal deltage seks af syv Økonomiudvalgsmedlemmer (en af medlemmerne er udpeget som delegeret) og to embedsmænd, i KL's Kommunalpolitiske Topmøde 2017.
Baggrund og vurdering

Kommunernes Landsforening (KL) afholder årligt en konference med rammer for samtale og politisk debat mellem kommunerne.

I 2017 afholdes konferencen den 16.-17. marts i Aalborg.

Der påregnes afgang med fly onsdag den 15. marts 2017, sidst på eftermiddagen.

Køge Kommune har, jf. KL's vedtægter, 8 delegerede (stemmeberettigede).

Følgende byrådsmedlemmer er udpeget som delegerede:

René Jespersen
Mads Andersen
Jeppe H. Lindberg
Helle Poulsen
Jette W. Jørgensen
Lissie Kirk
Dora Olsen
Thomas Kielgast

Fra Køge Kommune har praksis for deltagelse været de delegerede samt de af Økonomiudvalgets medlemmer der ikke er udpeget som delegerede (pt. seks af de syv medlemmer), herudover har deltaget 2 administrative repræsentanter.

Økonomi
Der er budgetmæssig dækning på kontoen.
Beslutning

I Kommunalpolitisk Topmøde deltager ud over de delegerede Økonomiudvalgets øvrige medlemmer samt to embedsmænd. 

Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


377.   Brugerundersøgelse i Borgerservice


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at brugerundersøgelsen i Borgerservice tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Borgerservice har i samarbejde med firmaet Aspekt R&D A/S gennemført en brugerundersøgelse i Borgerservice med dataindsamling i hele åbningstiden i tre perioder - henholdsvis en uge i september måned 2015, en uge i november måned 2015 samt en uge i juni måned 2016.

Undersøgelsen er foretaget ved interviews af borgere, der har henvendt sig i Borgerservice i disse dage med enslydende spørgsmål til alle de adspurgte i alle tre perioder. Dog er spørgsmålene i juni måned 2016 suppleret med spørgsmål om tidsbestilling og evt. ændring af åbningstid.

For hver periode er der udarbejdet særskilt afrapportering af borgernes besvarelser. Efter den seneste periode i juni 2016 er der endvidere udarbejdet vedlagte "Benchmarkingrapport med kommentarer" med resume over resultatet af hele forløbet. De væsentligste konklusioner følger herunder:

Tallene viser, at Borgerservice har en særdeles høj succesrate. De tre undersøgelser tilsammen viser et konstant niveau med ni ud af ti borgere, som opnår en fuldstændig løsning på deres problem eller spørgsmål. Langt de fleste i den resterende gruppe får enten et delvist svar, eller bliver vejledt videre til den korrekte myndighed.

Det er overordentlig stor tilfredshed med mulighed for tidsbestilling af pasudstedelse. 92 % af alle er tilfredse, mens de resterende 8 % forholder sig neutrale. Ingen udtrykker utilfredshed med ordningen.

Hvor ventetiderne er på et nogenlunde acceptabelt niveau, synes åbningstiderne at være væsentligt mindre tilfredsstillende. I juni var det kun hver anden borger, der var tilfredse med åbningstiderne. Størst utilfredshed findes i aldersgruppen 36 – 45 år. I den aldersgruppe var cirka hver tredje tilfreds, mens cirka halvdelen var direkte utilfredse.

Borgernes ønsker sig først og fremmest, at åbningstiderne udvides med senere åbningstider flere dage om ugen. Denne serviceudvidelse ville tilgodese mere end hver tredje borger. Hver femte borger ønsker åbent alle hverdage, mens færre end 10 % forestiller sig at komme tidligere på hverdage eller lørdag formiddag.

Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningernes medarbejdere på Rådhuset, som arbejder på forslag til det øgede antal åbningstider, som skal være gældende, når vi slår dørene op til det nye rådhus. Når dette arbejde er afsluttet, vil det blive forelagt som politisk sag.

Den høje succesrate afspejler sig også i en udbredt tilfredshed med betjeningen. 95 % af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med medarbejdernes betjening. Også dette tal er meget konstant mellem de tre undersøgelser. 2 – 3 % er direkte utilfredse, mens de resterende 2 – 3 % ikke har en holdning til spørgsmålet.

Ventetiden har i juni været markant højere end for de øvrige undersøgelser. Hvor det i september 2015 lykkedes at afvikle 94 % af alle ekspeditioner inden for de første 15 minutter, gælder det i juni, at kun 63 % blev afviklet i samme tidsrum. Der er tale om en markant og statistisk sikker forskel. På tilsvarende vis var 18 % af borgerne i juni efter 30 minutter endnu ikke nået frem til skranken. I september 2015 var tallet 1 %. Det skal nævnes, at juni måned er den måned, hvor Borgerservice statistisk set har mest travlt pga. et stort antal udstedelser af pas.

Den faktuelt længere ventetid giver sig desværre omgående udtryk i en lidt mindre udtalt tilfredshed. På trods af forskellene er det i juni 2016 dog kun 14 % af borgerne, som er direkte utilfredse, og det svarer nogenlunde til andelen, der ventede over 30 minutter. Med lidt forsigtighed, kan man derfor konkludere, at ventetider på under 30 minutter oftest opleves som acceptable, mens længere ventetider resulterer i tilsvarende øget utilfredshed med Borgerservice.

Borgerservice’ fysiske rammer opfattes som tilfredsstillende. Den samlede tilfredshed ligger over 85 %. Juni havde en anelse større direkte utilfredshed med de fysiske rammer, hvilket kan hænge sammen med, at længere ventetid betød flere mennesker i lokalerne.

Den overordnede tilfredshed/utilfredshed med Borgerservice er i begrænset omfang påvirket af ventetidsforlængelsen i juni 2016. Hvor man i de to foregående undersøgelser har haft cirka 1 %, som gav en overordnet negativ vurdering af besøget i Borgerservice, er andelen i juni 2016 steget til i alt 5 %. Vi opfatter dette som et fald i tilfredsheden, men skal naturligvis understrege, at borgerne i juni for 83 %’s vedkommende udtrykte overordnet tilfredshed med besøget.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Til efterretning.
Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


378.   Den nye bane København Ringsted - Teknisk Aftale


Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

  1. aftale om de økonomiske konsekvenser af den tekniske aftale godkendes,
  2. der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4.107.130 kr. til dækning af aftalerne med Banedanmark og Vejdirektoratet.
Baggrund og vurdering

Banedanmark anlægger Den nye bane København – Ringsted gennem Køge Kommune.  Som et samarbejde mellem Køge Kommune, DSB og Banedanmark anlægges Køge Nord Station med tilhørende forpladser, parkér og rejs anlæg, samt ny kommunevej, Nordstjernen.

For at kunne realisere projektet har Banedanmark ved ekspropriation erhvervet areal dels fra Køge Kommune, og dels på vegne af Køge Kommune. Af forhandlingsprotokollerne fra ekspropriationsforretningerne fremgår det, at spørgsmålet om erstatning og vilkår for tilbagelevering af midlertidigt arbejdsarealer skal fastsættes ved aftale mellem ejeren Køge Kommune og anlægsmyndigheden Banedanmark. I den forbindelse indgås der en såkaldt Teknisk Aftale. Arbejdet med den Tekniske Aftale mellem Køge Kommune og Banedanmark er en løbende proces, der tidligst forventes afsluttet i begyndelsen af 2019 i forbindelse med, at det endelige skel mellem kommunens arealer og Den nye bane København – Ringsted bliver fastlagt.

Køge Kommune og Banedanmark har på møder i 2016 om den Tekniske Aftale, prioriteret at nå til enighed om de økonomiske dele af den Tekniske Aftale i år. Dette har resulteret i 5 delaftaler, der indgår i den samlede opgørelse af betalingsforholdet mellem Køge Kommune og Banedanmark.

Delaftale vedr. 6 vandhuller. BaneDanmark betaler Køge Kommune

-63.000 kr.

Delaftale vedr. omkostfordeling arkæologi. Køge Kommunes andel

2.064.092 kr.

Delaftale vedr. omkostfordeling Kildebrønde Transport. Køge Kommunes andel

4.781.415 kr.

Delaftale vedr. redningsplads. BaneDanmark betaler Køge Kommune

-1.660.718 kr.

Del aftale vedr. Magelæg. Ingen udeståender

0 kr.

Opgørelse øvrige arealer i alt. BaneDanmark betaler Køge Kommune

-776.157 kr.

Køge Kommune skal i alt betale Banedanmark

4.345.632 kr.

I den samlede opgørelse er der to udeståender, der kræver Ekspropriationskommissionens behandling:

  • Erstatning for tab af beplantning, hvilket alene er et spørgsmål mellem Køge Kommune og Banemark.

  • Erstatning for pålæg af ledningsservitutter, hvilket er et spørgsmål af generel karakter, der behandles af Ekspropriationskommissionen på et særskilt møde i løbet af 2017.

Såfremt Køge Byråd kan godkende den samlede opgørelse mellem Køge Kommune og Banedanmark vil den del af den Tekniske Aftale, der vedr. økonomi mellem Køge Kommune og Banedanmark, blive forelagt og behandlet af Ekspropriationskommissionen onsdag den 14. december 2016. Køge Kommune og Banedanmark vil ved den lejlighed endvidere bede Ekspropriationskommissionen fastsætte erstatningen for tab af beplantning.

Når Banedanmark er færdig med at anlægge Den nye bane København – Ringsted vil det endelige skel mellem banen og de tilstødende arealer blive fastlagt. Når det endelige skel er fastlagt fås en opgørelse, hvor størrelsen af de arealer, der er eksproprieret permanent fra Køge Kommune, vil blive reguleret. Såfremt det viser sig, at et eller flere arealer er større end det areal der fremgår i arealfortegnelsen vil erstatningen blive reguleret i Køge Kommunes favør. Såfremt et eller flere af arealerne er mindre end det areal, der fremgår af arealfortegnelsen vil erstatningen forblive uændret.  

På tilsvarende vis har der været ført forhandlinger med Vejdirektoratet overtagelse af arealer fra Køge Kommune til udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen. Disse beløber sig til -238.502,00 kr.
Økonomi

Der søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4.107.130 kr. til dækning af aftalerne med Banedanmark og Vejdirektoratet

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4.107.130 kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da bevillingen finansieres af de afsatte midler på 8,4 mio. kr. som blev givet ved 3. Økonomiske Redegørelse 2016 til ekspropriation af anlægsprojekter i Køge Nord samt overtagelse af DSB's krav vedrørende Værftsvej. Der resterer herefter 4,3 mio. kr. til DSB's krav vedrørende Værftsvej.

Beslutning

Ad 1 og 2: Anbefales.

Bilag

Til toppen


379.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning

Intet.
Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


380.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


381.   Temamøde om Kommuneplan 2017 - byvækst (Lukket punkt)Til toppen


382.   Salg af ejendom (Lukket punkt)Til toppen


383.   Salg af areal (Lukket punkt)Til toppen


384.   Salg af areal (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


385.   Salgsbetingelser for areal (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


386.   Ansøgning om videresalg af ubebygget grund i Herfølge (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


387.   Aflæggelse af anlægsregnskab på Økonomiudvalgets område 2016 (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


388.   Rydningsforpligtelser på Søndre Havn (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


389.   Valg af revisor til Østsjællands Beredskab (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


390.   Testamenteret arv (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


391.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


392.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 03.11.17