Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 18.11.2014 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Flemming Christensen, (C)
Lissie Kirk, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Søren D. Brask, (Løsgænger)

Afbud:

Torben Haack, (F)

460.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


461.   4. Økonomiske Redegørelse


Indstilling
Direktionen indstiller til 
    
- Økonomiudvalget, at 
 1. den 4. Økonomiske Redegørelse 2014 drøftes, 
 2. der gives i alt 0,3 mio. kr. vedr. EU-valg fra administrativ organisation til politisk organisation under Økonomiudvalget,

- Økonomiudvalg og Byråd, at den 4. Økonomiske Redegørelse 2014 drøftes og godkendes, herunder at

 1. Økonomiudvalget drøfter håndteringen af det forventede merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets område,
 2. tillægsbevillinger, hvor penge tilgår kassen, vedr. Økonomiudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget på i alt -26,5 mio. kr. godkendes, jf. bilag 1,
 3. tillægsbevillinger, som finansieres af kassen, vedr. alle udvalg med undtagelse af Kultur- og Idrætsudvalget samt Ejendoms- og Driftsudvalget på i alt 4,2 mio. kr. godkendes, jf. bilag 1,
 4. tillægsbevillinger uden effekt på kassebeholdningen (budgetneutrale) vedr. alle udvalg med undtagelse af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget godkendes, jf. bilag 1,
 5. tillægsbevillinger vedr. Jorddepotet, som samlet set er udgiftsneutrale, godkendes:
  - der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb til udgifter på 12,5 mio. kr. og indtægter på -24,4 mio. kr. vedr. Jorddepot,
  -
    der gives en tillægsbevilling på i alt 11,9 mio. kr. vedrørende mindre låneoptag på Jorddepot,
 6. der gives en negativ anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb til udgifter på -5,0 mio. kr. vedr. energispareprojekter for 2014, som tilgår kassen,
 7. der gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb til udgifter på 0,5 mio. kr. vedr. VVM undersøgelse af Køge Park, som finansieres af kassen.
Baggrund og vurdering
Der udarbejdes årligt 4 økonomiske redegørelser om kommunens økonomi, som behandles i de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget samt Byrådet. De økonomiske redegørelser skal bidrage til at fastholde en god økonomistyring, herunder løbende at sikre at budgettet overholdes. I forbindelse med redegørelserne udarbejdes to notater til Økonomiudvalget, hvilket skyldes, at Økonomiudvalget udover sin rolle som ansvarlig for den tværgående økonomistyring, også er ansvarlig for udvalgets eget budget. Notaterne er vedlagt som bilag. 

Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes indberetning af forventet regnskab 2014 pr. 30. september 2014.  

Opsummeret viser redegørelsen, at der fortsat er balance i kommunens samlede økonomi i 2014. Det dækker over, at der på arbejdsmarkedsområdet, Økonomiudvalget og Skoleudvalget er forventede mindreudgifter, hvilket delvist modsvares af forventet merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets og Børneudvalgets område. 

Driftsområdet
Forventet merforbrug
Den 4. Økonomiske Redegørelse viser forventet medforbrug på i alt 18,9 mio. kr.  

Heraf vedrører 7,0 mio. kr. sårbare børn og unge under Børneudvalget.
For Børneudvalget blev det i budgetforliget for 2015-18 besluttet, at Byrådet omplacerer mindreudgifterne på -5,0 mio. kr. vedr. inklusionsmidler under Skoleudvalget til Børneudvalget. Derudover er det indstillet at overføre -0,5 mio. kr. fra Skoleudvalget til dagtilbudsområdet under Børneudvalget for en yderligere styrkelse af medarbejdernes inklusionskompetencer. Børneudvalgets reelle udfordring udgør herefter 1,5 mio. kr. Børneudvalget arbejder fortsat på at skabe budgetbalance inden årets udgang med den besluttede handleplan, hvorfor der ikke søges om yderligere tillægsbevilling. 

Herudover er der forventede merudgifter på 11,9 mio. kr., der vedrører udgiftspres på Sundhedsområdet og aktivitetsbestemt medfinansiering under Social- og Sundhedsudvalget.  

Det forslås, at Økonomiudvalget drøfter håndteringen af de forventede merudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område, herunder om mindreudgifter på det øvrige driftsområde, jf. nedenfor skal gives som tillægsbevilling til at dække merforbruget på Social- og Sundhedsudvalgets område.  

Samlet set vil tillægsbevillinger på 11,9 mio. kr. i denne økonomiske redegørelse samt de tillægsbevillinger Social- og Sundhedsudvalget allerede er tilført i årets 3. Økonomiske Redegørelse betyde, at Social- og Sundhedsudvalget har fået tillægsbevillinger i 2014 på i alt 22,8 mio. kr.  

Herudover er det aftalt, at Social- og Sundhedsforvaltningen frem mod 1. møde i Social- og Sundhedsudvalget i 2015 med assistance fra Økonomisk Afdeling afdækker konsekvenserne for budgetgrundlaget for 2015 og udarbejder forslag til handleplan, som skal fremlægges til politisk behandling med henblik på, at der sikres budgetbalance i 2015. Handleplanen kan evt. indebære, at der skal laves kompenserende besparelser inden for Social- og Sundhedsudvalgets ramme. 

Kommunaldirektøren redegør for Social- og Sundhedsudvalgets økonomiske situation på mødet. 

Herudover er der merudgifter på 2,3 mio. kr., hvoraf 2,1 mio. kr. vedrører udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet og skal ses i sammenhæng med de tilsvarende merindtægter under finansieringsområdet. Hertil kommer 0,2 mio. kr. vedrørende tinglysningsafgifter under Teknik- og Miljøudvalget, som anbefales finansieret af kassen.  

Forventet mindreforbrug
Samlet set forventes mindreudgifter på driften på -54,2 mio. kr., hvoraf -18,9 mio. kr. anbefales tilført kassen og -5,5 mio. kr. anbefales omplaceret fra Skoleudvalget til Børneudvalget. Det resterende mindreforbrug forventes overført til 2015. 

På arbejdsmarkedsområdet forventes mindreudgifter på netto -11,1 mio. kr., som primært vedrører forsikrede ledige samt øvrige indkomstoverførsler (ressourceforløb, sygedagpenge samt kontanthjælp).   

På Økonomiudvalget forventes mindreudgifter på -6,5 mio. kr., som primært vedrører puljer og driftssikring af boligbyggeri.  

På Skoleudvalget forventes mindreudgifter vedr. inklusionsmidlerne på -5,5 mio. kr., som anbefales tilført Børneudvalget, jf. ovenfor.  

Endelig kommer en række udgiftsneutrale omplaceringer, jf. afsnit 11 i den 4. Økonomiske Redegørelse.

Jordforsyning
Den 4. Økonomiske Redegørelse viser i lighed med 3. Økonomiske Redegørelse 2014, at jordforsyningen har forventet mindreindtægter på netto 21,2 mio. kr., som forventes overført til 2015. Heraf vedrører 34,5 mio. kr. beslutning om først at gennemføre salg af areal til Køge Kyst samt fase 1 af Bellingeparken i 2015. Herudover forventes mindreudgifter på -13,3 mio. kr. vedr. byggemodning.  

Anlæg
Den 4. Økonomiske Redegørelse viser, at der på det øvrige anlægsområde forventes netto mindreudgifter på -139,5 mio. kr., hvoraf -132,5 mio. kr. forventes overført til 2015.  

Overførslerne vedrører primært projekter under gruppe 1 og anlægstilskud til Køge Kyst på -40 mio. kr. Herudover forestår der mindreudgifter på -5,0 mio. kr. vedrørende energispareprojekter i 2014, som anbefales tilført kassen. Hertil kommer 0,5 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen, vedr. udgifter til VVM undersøgelse af Køge Park, der blev besluttet gennemført på byrådsmødet den 28. oktober 2014. Endelig er der forventede mindreudgifter på -1,7 mio. kr., der vedrører aktuelle forventninger til afsluttede og ikke afsluttede anlægsprojekter samt -0,7 mio. kr., som er omplaceret til Kultur- og Idrætsudvalget på driftsområdet, jf. selvstændig sag der blev godkendt på byrådsmødet i oktober. 

Jorddepotet
Den 4. Økonomiske Redegørelse viser, at Jorddepot forventer nettomerindtægter på -11,9 mio. kr., hvoraf 12,5 mio. kr. vedrører merudgifter og -24,4 mio. kr. vedrører merindtægter. Nettomerindtægterne skal ses i sammenhæng med de tilsvarende mindreindtægter på 11,9 mio. kr. under finansieringsområdet, som følge af et tilsvarende lavere låneoptag på Jorddepotet. Dette skyldes, at jorddepotet er fuldt lånefinansieret.

Finansieringsområdet
Den 4. Økonomiske Redegørelse viser forventede merindtægter -3,5 mio. kr. på området finansiering og tilskud, som skyldes en forøgelse af statstilskud som følge af ny lovgivning siden kommuneaftalen for 2014 - udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Merindtægterne skal ses i sammenhæng med udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet, der giver merudgifter på 2,1 mio. kr. under driftsområdet. 


På Finansforskydninger er der forventede mindreindtægter på 30,3 mio. kr. Heraf vedrører hovedparten mindre låneoptagelse til ældreboliger på 30,2 mio. kr. som forventes overført til 2015 samt mindre låneoptag til på Jorddepotet på 11,9 mio. kr. Herudover er der mindreudgifter vedr. Køge Kyst på -9,4 mio. kr., som forventes overført til 2015.

Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning
Økonomiudvalget:
ad 1-2: Drøftet og godkendt

ad 1: Økonomiudvalget indstiller, at der gives en bevillingskorrektion på 11,9 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget til dækning af det resterende forventede merforbrug. Bevillingen finansieres af det mindreforbrug der i øvrigt er i 4. Økonomiske Redegørelse.
Økonomiudvalget påpeger, at det er forventningen at Social- og Sundhedsudvalget allerede på første møde i 2015 vurderer forventet budgetoverholdelse i 2015 og at udvalget sikrer, at der igangsættes de fornødne initiativer så budgettet for 2015 kan overholdes.
Lissie Kirk (A) afventede stillingtagen ved behandling af punktet i Social- og Sundhedsudvalget.

ad 2-7: Anbefales
Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


462.   Sygefraværsrapport, 4. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at OPUS-sygefraværsrapport for årsperioden 4. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
Sygefraværet ved udgangen af 3. kvartal 2014 udgør 5,4 %. Dermed ses en stigning i sygefraværet det sidste år på 0,2 %-point[1]. Set i forhold til udgangen af 2. kvartal 2014 er der ligeledes registreret en stigning i sygefraværet på 0,2 %-point.  

Vedhæftet findes sygefraværsrapport (bilag 1), der viser fraværsprocenter den seneste årsperiode (ved udgangen af september 2014, dvs. for årsperioden 4. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014). Der sammenlignes i rapportens skema med fraværsprocenten for årsperioden ved udgangen af kvartalet før (3.2013-2.2014) samt med årsperioden for et år siden (4.2012-3.2013). Desuden vises antallet af fuldtidsstillinger (årsværk i gennemsnit) i den seneste årsperiode.  

Det bemærkes, at grundet organisationsændringer, kan der være organisatoriske enheder, som ikke har data vist for alle perioder. I takt med at organisationshierarkiet opdateres, vil disse enheder udgå.   

Jf. rapportens øverste søjlediagrammer, der viser udviklingen i sygefraværet det sidste år i de 5 forvaltninger, ses denne gang ingen fald i fraværet på forvaltningsniveau. Social- og Sundhedsforvaltningen opretholder dog et uændret niveau i forhold til for et år siden, mens øvrige forvaltninger oplever stigninger i fraværet. For Fælles- og Kulturforvaltningen ses en stigning på 0,5 %-point, mens Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice oplever en stigning på 0,9 %-point det seneste år. Det sidste kvartal oplever alle forvaltninger en stigning i sygefraværet – fra 0,1 til 0,4 %-point.  

Nederst på rapporten ses den månedsvise opgørelse af sygefraværet tilbage til januar 2011. For månederne i 3. kvartal 2014 ses, at sygefraværet i alle 3 måneder er steget.  

I vedhæftede bilag 2 vises udviklingen i sygefraværet de sidste 4 år. Det ses af grafen i bilaget, at sygefraværet de sidste 4 år er faldet 1,0 %-point. Efter pæne fald i 2010 og 2011, er der sket en stagnering i 2012, igen fald i 2013 samt i starten af 2014, mens 2014 nu viser svage stigninger. Alt i alt har fraværet siden starten af 2012 ligget omkring et gennemsnit på 5,3 % - med mindre udsving, herunder et pænt fald i første kvartal 2014. Det er dog første gang i perioden, at der nu opleves stigninger i sygefraværet 2 kvartaler i træk.  

En nærmere gennemgang af sygefraværets sammensætning viser, at stigning i sygefraværet sker på langtidsfraværet (over 21 dage), mens korttidsfraværet fortsat ligger på et lavt niveau, som generelt fortsat er faldende. De enkelte forvaltninger udarbejder handleplaner med henblik på at etablere indsatser, der kan reducere fraværet.  

Det sås i opgørelsen fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL), der udkom i sommer, at fraværet i kommunerne er steget en smule i 2013. Denne tendens ses altså nu også i Køge Kommune. 

I henhold til Budgetaftalen for 2012-15, behandles sygefraværsrapporter i alle fagudvalg i løbet af november 2014. Sygefraværsrapport til og med 4. kvartal 2014 forventes behandlet i Økonomiudvalget februar 2015.


[1]Fraværsprocenterne er i rapporten angivet med 1 decimal. I skemaet er angivet en tendens (forskel) på 0,2 %-point, som er den faktiske forskel udregnet automatisk med udgangspunkt i de oprindelige tal (med alle decimaler). 

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Personaleafdelingen udsender sygefraværsrapporter opgjort pr. forvaltning til chefgrupper i forvaltningerne til videre behandling i chef- og ledergrupper samt i MED-udvalg og fagudvalg. Sygefraværsrapporten lægges desuden på Kjukken sammen med de øvrige rapporter for tidligere perioder.  
Beslutning
Til efterretning.
Fraværende
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


463.   Kultur- og Idrætsudvalgets studietur 2015


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at oplæg og budget til Kultur- og Idrætsudvalgets studietur 20. - 23. maj 2015 godkendes.
Baggrund og vurdering
Kunst, kultur, idræt og borgerinddragelse er stærke drivkræfter bag udviklingen i Køge Kommune, hvor især den vandvendte del af byen er under forandring. Desuden har udvalget netop taget det første skridt i udviklingen af en ny kulturstrategi, i lighed med den for idrætten, som der er ved at blive lagt sidste hånd på. Det vil derfor være interessant at undersøge, hvordan man i Valencia har skabt byrum og bygninger, der i sig selv er kulturelle manifestationer samtidigt med, at de er åbne og inviterer byens borgere til en stor variation af udfoldelse og rekreation. Hovedeksemplet er Turia flodsengen, der i forhold til moderne rekreative områder, hvor rekreation forstås som løber midt gennem byen og som i dag er et 7 km. langt rekreativt område. I den ene ende findes dertil et spektakulært forløb af moderne arkitektur, der udgør en by for kunst og videnskab med museer, koncerthuse og videnscentre: Cité des Arts et Sciences.  

Programmet for Kultur- og Idrætsudvalgets studietur varer 2 dage og indeholder en introduktion og inspiration til en bred variation af temaer og tendenser både hvile, naturoplevelse, bevægelse, samvær, kulturel udfoldelse og kulturel deltagelse.  

DAGDATOKlokkenAktivitetForplejning
onsdag 20.5.ca 10.15Afgang Køge 
  11.00Tjek-ind  Kastrup 
  13.00Afgang KøbenhavnFrokost ombord
  18.15Ankomst Valencia 
  ca 19.15Ankomst hotel i ValenciaMiddag
torsdag21.5. Ophold i Valencia*Frokost & Middag
fredag22.5. Ophold i Valencia*Frokost & Middag
lørdag23.5.ca 10. 30Afgang Hotel i Valencia 
  11.00Tjek-ind   Valencia 
  13.00Afgang ValenciaFrokost ombord
  19.30Ankomst København 
  ca 20.45Ankomst Køge 
 *Det nærmere program fastlægges i foråret 2015
Økonomi
Det vurderes at den samlede udgift til studieturen vil kunne holdes inden for den fastsatte ramme på 90.000 kr. for Kultur- og Idrætsudvalget.  Budget: 
AktivitetPris pr. deltagerPris i alt         
Transport Køge-København t/r3002.700
Fly København-Valencia t/r2.40021.600
Transport i Valencia 3.000
Hotel4.10036.900
Ansvarsrisiko, Rejsegarantifonden50450
Forplejning, 2 frokoster, 3 middage, mad ombord på fly (anslået beløb)2.00018.000
Guidede ture på institutioner (anslået beløb) 5.000
I alt8.85087.650
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


464.   Udmøntning af budgetaftale om tandpleje til børn og unge


Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Børneudvalget, at budgetaftalen om besparelse på tandplejeområdet via hjemtagelse af 1.000 patienter fra aftaleklinikker udmøntes ved, at fastprisaftalen for 1.000 børn og unge under 16 år opsiges.

Børneudvalgets beslutning den 5. november 2014:
Børneudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget.
Baggrund og vurdering
Byrådet har den 30. september 2014 vedtaget budgetforslag BU09 - Hjemtagelse af patienter fra aftaleklinikker og dobbeltbook af patientaftaler på kommunale klinikker - med en besparelse på 700.000 kr. i 2015 og herefter 1.000.000 kr. årligt.

Det fremgår af budgetaftalen, at besparelsen skal udmøntes via hjemtagelse af 1.000 børn og unge under 16 år, der pt. er tilknyttet en aftaleklinik, således at disse fremover tilbydes undersøgelse og behandling på en kommunal klinik. Omstruktureringen rummes indenfor de kommunale tandklinikkers eksisterende kapacitet via generel dobbeltbookning af patientaftaler for at opnå den vedtagne besparelse.

For nærmere beskrivelse af udmøntningen henvises til det lukkede bilag.
Økonomi
Fastprisaftalens opsigelsesvarsel på 7 måneder indebærer, at besparelsen for 2015 bliver 500.000 kr. En eventuel forsinkelse af opsigelsen vil betyde yderligere tabt besparelsesmulighed.
Kommunikation
 • Pressemeddelelse om ændring af organiseringen af gratis tandpleje.
 • Orientering via digital post om ny tandklinik til de berørte børn.
 • Opsigelse af fastprisaftale.

Manuelt lukket bilag
Udmøntning af budgetaftaler om tandpleje til børn og unge

Beslutning
Oversendes til Byrådets stillingtagen.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


465.   Gennemsnitstimeløn på dagtilbudsområdet


Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Børneudvalget, at tage konkret stilling i sagen om gennemsnitstimelønnen på dagtilbudsområdet, efter at sagen er sendt tilbage til Børneudvalget fra Økonomiudvalget. 

Børneudvalgets beslutning i møde den 3. september 2014:
Drøftet.
Sagen oversendes til Økonomiudvalget til orientering. 

Økonomiudvalgets beslutning i møde den 16. september 2014:
Til efterretning.
Økonomiudvalget tilkendegiver en forventning om, at Børneudvalget tager konkret stilling i sagen.

Børneudvalgets beslutning i møde den 5. november 2014:
Børneudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at beløbet til en central pulje på 2,25 mio. kr. indgår i budget 2016 og overslagsårene som en teknisk korrektion.
Udvalget anmoder forvaltningen om nærmere at undersøge beregningen af gennemsnitstimelønnen. 
Baggrund og vurdering

Børneudvalget drøftede i september gennemsnitstimelønnen på dagtilbudsområdet, hvor udfordringen er, at nogle dagtilbud har en højere lønudgift, end de får budget til. Børneudvalget oversendte sagen til Økonomiudvalget til orientering. Økonomiudvalget besluttede den 16. september 2014 at sende sagen tilbage til Børneudvalget og tilkendegav en forventning om, at Børneudvalget tager konkret stilling i sagen.

I Køge Kommune får alle dagtilbud enslydende gennemsnitstimeløn uanset de faktiske lønomkostninger. Det har over en årrække været forventningen, at de enkelte dagtilbud ville tilpasse deres lønudgifter til gennemsnitstimelønnen i forbindelse med almindelig personaleomsætning. 

Imidlertid er der i flere dagtilbud ikke sket den forventede tilpasning af gennemsnitstimelønnen. En væsentlig årsag hertil er det faldende børnetal, som har bevirket, at den forudsatte personaleomsætning ikke finder sted. Samtidig er der ved fremskrivning af lønbudgetterne ikke taget højde for anciennitetsstigninger.  

Konsekvensen er, at de dagtilbud, som har for høj lønudgift i forhold til det tildelte budget, ikke kan levere det fastsatte serviceniveau for eksempel i forhold til antal børn per voksen (normering) og for andelen af uddannede medarbejdere (65 %) samtidig med, at grænsen på 2 % for overførsel af regnskabsunderskud overholdes.
Økonomi
En generel forhøjelse af gennemsnitstimelønnen vil ikke medvirke til at udligne de forskellige dagtilbuds lønudgifter. Derimod kan en central pulje - i størrelsesordenen 2,25 mio. kr., hvorfra dagtilbuddene kompenseres for manglende lønmidler, være en måde at fastholde serviceniveauet, indtil der er sket den nødvendige personaleomsætning. 
Beslutning
Taget af dagsordenen.
Fraværende
Torben Haack (F)

Til toppen


466.   Byggeregnskab (skema C) i forbindelse med opførelse af 20 familieboliger på Kildebjerggård 71 A


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at
   1. Skema C godkendes med en anskaffelsessum på 37,150 mio. kr. samt et grundkapitallån på 2,601 mio. kr., hvilket i forhold til godkendelsen af skema B er en mindreudgift på henholdsvis 0,732 mio. kr. (anskaffelsessummen) og 0,051 mio. kr. (grundkapitallånet),
   2. huslejen ved byggeriets afslutning på 945 kr. pr. m2 godkendes.
  Baggrund og vurdering
  Køge Byråd godkendte den 25. oktober 2011, sag nr. 223, skema B for påbegyndelsen af byggeriet.
  Økonomi
  Den godkendte anskaffelsessum, som ønskes godkendt i skema C udgør 37,150 mio. kr.  Den endelige anskaffelsessum fordeler sig, jf. vedhæftede bilag, således:
   Skema ASkema BSkema C
  Grundudgifter7,031 mio. kr.7,031 mio. kr.6,092 mio. kr.
  Håndværkerudgifter
  (entrepriseudgifter)
  25,596 mio. kr.25,731 mio. kr.26,183 mio. kr.
  Omkostninger4,706 mio. kr.4,482 mio. kr.4,213 mio. kr.
  Gebyrer0,549 mio. kr.0,638 mio. kr.0,662 mio. kr.

   Anskaffelsessummen, som bygherre søger om godkendelse af, finansieres således:
   Skema ASkema BSkema C
  Realkreditlån (91 %)34,473 mio. kr.34,473 mio. kr.33,807 mio. kr.
  Kommunalt grundkapitallån (7 %)2,652 mio. kr.2,652 mio. kr.2,601 mio. kr.
  Beboerindskud (2 %)0,758 mio. kr.0,758 mio. kr.0,743 mio. kr.

  Ud over det kommunale grundkapitallån, som er opkrævet efter at tilsagnet er meddelt, påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 127. Garantien udgør konkret 68,89 % af lånets restgæld svarende til 23,290 mio. kr.  

  De 20 familieboliger er opført som 10 stk. 3-rums boliger og 10 stk. 4-rums boliger. Det gennemsnitlige boligareal er herefter 88 m2.  

  Huslejen er beregnet til 945 kr. pr. m2 eksklusiv el, vand og varme. Lejen for en 3-rumsbolig udgør således 6.536 kr. og for en 4-rumsbolig 7.245 kr. pr. måned. Alle beløb er ekskl. forbrug.
  Beslutning
  Anbefales.
  Fraværende
  Torben Haack (F)
  Bilag

  Til toppen


  467.   Kompensation i forbindelse med levering af køretøjer, materiel m.m.


  Indstilling

  Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalg, at

  1. den forhandlede aftale om kompensation tages til efterretning,
  2. det forhandlede kompensationsbeløb 155.000 kr. anvendes til forbedringer af funktionaliteten på Station Lellinge, primært omkring mandskabsfaciliteter.
  Baggrund og vurdering
  Som følge af forsinkelser omkring levering af køretøjer, materiel m.m. er der mellem Falck og Køge Kommune drøftet mulig kompensation.

  Der er således forhandlet en aftalemæssig kompensation på 155.000 kr. på plads.

  Det er ved forhandlingerne aftalt, at vi ville søge Byrådets tilslutning til at den forhandlede kompensation kan anvendes til forbedringer af funktionaliteten på Station Lellinge.

  Falck/mandskabet vil blive inddraget/opfordret til at fremkomme med deres prioritering af forbedringstiltagne inden for den anførte beløbsramme.

  Vedrørende levering af køretøjer, materiel m.m. – er der enighed om, at der herefter alene henstår mindre uafklarede forhold.

  Efterfølgende er kommet udfordringen med overholdelse af vægtgrænse for motorsprøjte M1.

  Der påregnes at disse tre udestående punkter vil finde sin afslutning inden for den løbende dialog Falck og Køge Kommune imellem.
  Økonomi
  Der er ingen budgetmæssige konsekvenser, idet indtægten ved kompensation fuld ud anvendes til forbedringer på Station Lellinge (kommunens ejendom).
  Beslutning
  Godkendt.
  Fraværende
  Torben Haack (F)

  Til toppen


  468.   Tapperiet - anlægs- og indtægtsbevilling


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at
  1. der gives en anlægsbevilling samt til en tillægsbevilling til rådighedsbeløb til en udgift og indtægt på 1,5 mio. kr., som vedrører donationer fra Køge Kyst og Real Dania på hver 0,750 mio. kr. ekskl. gavemoms,
  2. der gives en anlægsbevilling samt tillægsbevilling til indtægter på 318.182 kr. til gavemoms,
  3. der gives en tillægsbevilling på finansiering til udgifter på 318.182 til gavemoms.

  Ejendoms- og Driftsudvalget beslutning i møde den 5. november 2014:
  Anbefales.

  Baggrund og vurdering
  I forbindelse med licitationsresultatet blev det kendt, at der manglede 2,25 mio. kr. til fuldførelse af overdækningen af Tapperiet. Der blev i den forbindelse aftalt en ligelig fordeling mellem Køge Kommune, Køge Kyst og Real Dania. 

  Det skyldes primært, at der skulle ekstra fundering på grund af blød bund, ekstra myndighedskrav på grund af større forureningsomfang som ventilation under eksisterende bygning, lodret membran på hele vestsiden af huset og yderligere fjernelse af forurenet jord.

  Køge Kommune har allerede bevilliget 750.000 kr.

  Denne anlægsbevilling drejer sig alene om en udgifts- samt indtægtsbevilling for de 2 andele fra Køge Kyst og Real Dania.
  Økonomi
  Fordelingen mellem de tre bidragsydere ser herefter således ud:    
                                
   BruttoGavemomsNetto
  Køge Kyst909.091 kr.159.091 kr.750.000 kr.
  Real Dania909.091 kr.159.091 kr.750.000 kr.
  Køge Kommune750.000 kr. 750.000 kr.
  I alt2.568.182 kr. 2.250.000 kr.

  Økonomisk Afdeling bemærker, at der samlet set søges anlægsbevillinger samt tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 1,5 mio. kr.samt indtægter for 1,818 mio. kr. Det bemærkes ligeledes, at der søges tillægsbevilling på 0,318 mio. kr. til udgifter til finansiering af gavemoms.  

  Bevillingerne er samlet set udgiftsneutrale og påvirker derfor ikke den budgetterede kassebeholdning, idet anlægsrammen samlet set vil falde med 0,318 mio. kr., mens finansieringen vil stige med 0,318 mio. kr.
  Beslutning
  Anbefales.
  Fraværende
  Torben Haack (F)

  Til toppen


  469.   Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 for Bjæverskov Vest


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at
  1. Forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 for Bjæverskov Vest godkendes,
  2. Forslaget og den strategiske miljøvurdering sendes i offentlig høring i 10 uger fra onsdag den 3. december 2014 til tirsdag den 11. februar 2015.
  Baggrund og vurdering

  I december 2013 vedtog Byrådet, Køge Kommuneplan 2013. Området i Bjæverskov Vest blev ved den endelige vedtagelse taget ud af kommuneplanen, da Naturstyrelsen fastholdt et krav om, at Køge Kommune i forbindelse med udlæg af nye byudviklingsområder udarbejdede en specifik redegørelse for påvirkningen af de særlige drikkevandsområder. OSD-redegørelsen er nu udarbejdet.


  Arealudlæg

  Kommuneplantillæg nr. 6 til Køge Kommuneplan 2013 udlægger et areal på ca. 40 hektar i Bjæverskov Vest. Arealerne udlægges til erhvervsområde for transport og logistikerhverv ved afkørsel 34 på Vestmotorvejen.

   

  Udviklingen er foranlediget af, at de arealer som tidligere var reserveret til særligt miljøbelastende virksomheder vest for Bjæverskov, med vedtagelsen af Fingerplan 2013 nu er forbeholdt transport og logistikerhverv. Dette fordi efterspørgslen efter arealer til virksomhedsklasse 6 og 7 er vigende, mens velbeliggende arealer til transport- og logistikerhverv er stigende.

  Udpegningen af Bjæverskov Vest er et led i at sikre, at der er velbeliggende motorvejsnære arealer til transport- og logistikerhvervene ved motorvejsnettet ved portene til hovedstadsområdet i syd, vest og nord.


  Placering af erhverv i OSD-område

  Hele arealudlægget er omfattet af særlige drikkevandsinteresser (OSD), og en større del af arealudlægget er udpeget som særlig følsomt vandindvindingsområde (FI). Området er derfor ikke egnet til virksomheder der støver eller virksomheder, der kan true grundvandet, men pga. sin beliggenhed med direkte kobling til Vestmotorvejen, velegnet til virksomheder med stort transportbehov eller til meget støjende virksomheder.

   

  Det er derfor mere hensigtsmæssigt, at udlægge området til transport- og logistikerhverv frem for de tidligere planlagte virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Dog med bevidstheden om, at der skal tages særlige hensyn til grundvandsressourcen, og der er derfor i dette kommuneplantillæg lagt særlig vægt på at beskytte grundvandet og sikre grundvandsressourcen.

  Økonomi
  Forslaget giver i sig selv ikke anledning til økonomi.
  Beslutning
  Anbefales.
  Fraværende
  Torben Haack (F)
  Bilag

  Til toppen


  470.   Igangsætning af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering for ny unitterminal i Køge Havn


  Indstilling

  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg og Økonomiudvalg, at

   
  1. igangsætte udarbejdelse af lokalplan for ny unitterminal på Køge Havn med tilhørende miljøvurdering,
   
  1. igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg med tilhørende VVM redegørelse og miljøvurdering for unitterminal i Køge Havn

  Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse fra møde den 6. november 2014:
  Anbefalet.
  Baggrund og vurdering

  Økonomiudvalget besluttede den 12. august 2014 at igangsætte en proces, hvor der indkaldes idéer og synspunkter forud for evt. udarbejdelse af kommuneplantillæg og VVM redegørelse for ny unitterminal i Køge Havn. Denne proces er nu afsluttet, og Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler at igangsætte udarbejdelse af lokalplan med tilhørende miljøvurdering samt kommuneplantillæg med tilhørende VVM redegørelse og miljøvurdering. VVM redegørelse og miljøvurdering af henholdsvis lokalplan og kommuneplantillæg sammenskrives i en samlet rapport.

   

  Den forudgående høring (idéfasen) forløb fra 27. august 2014 til 17. september 2014.

   

  I idéfasen indkom et enkelt høringssvar fra en privat borger. Høringssvaret fremgår af vedlagte høringsnotat. Borgeren ønsker at få undersøgt muligheden for at adskille den rekreative og den erhvervsmæssige sejlads. Desuden opfordrer borgeren til at inddrage foreninger i tilknytning til fritidssejlads på et tidligt tidspunkt i processen.

   

  Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at VVM redegørelsen kommer til at omfatte følgende emner:

   
  • Trafik:
  • Vejtrafik, lastbiltrafik og skibstrafik
  • Trafiksikkerhed
  • Støj og vibrationer:
  • Fra trafik samt bygge- og anlægsarbejder
  • Luft og klima:
  • Påvirkninger med stoffer som CO2, NOx og SO2 fra trafik og anlægsarbejde
  • Visuelle påvirkninger:
  • Visualiseringer af unitterminal fra omgivelserne
  • Rekreative interesser
  • Vurdering hvorvidt støj- og visuelle påvirkninger har indvirkning på de rekreative interesser
  • Kumulative effekter
  • Vurdering af, hvorvidt miljømæssige påvirkninger af unitterminalen forstærkes af andre igangværende projekter i det nærliggende område
  • Andre forhold:
  • Ressourcer og affald
  • Natur og arkæologi
  • Grundvand
  • Befolkning, sundhed og socioøkonomiske forhold
  • Uheld og risici
   

  Byrådets vedtagelse af planforslagene med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering forventes at ske på mødet i april 2015 med efterfølgende offentliggørelse i 8 uger. Endelig vedtagelse af planerne forventes at ske i september 2015.

   

  Lokalplan, Kommuneplantillæg, VVM redegørelse og miljøvurdering vil danne det lovmæssige grundlag for, at der kan gives de nødvendige tilladelser til at igangsætte bygge- og anlægsarbejderne for Unitterminalen i Køge Havn.

  Økonomi
  Udgifter i forbindelse med udarbejdelse af VVM redegørelse og miljøvurdering påhviler Køge Havn.
  Kommunikation
  Planforslag og tilhørende VVM redegørelse og miljøvurdering annonceres på kommunens hjemmeside og annonceres i dagspressen. Der afholdes borgermøde i offentlighedsfasen, når planforslagene med videre er politisk vedtaget.
  Beslutning
  Anbefales.
  Fraværende
  Torben Haack (F)
  Bilag

  Til toppen


  471.   Nedlæggelse af Søndre Badevej


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at
  1. Søndre Badevej samt en del af Dantamvej nedlægges som offentligt vejareal,
  2. det aflagte vejareal ikke tilbydes ejerne af de tilgrænsende ejendomme.

  Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i møde den 6. november 2014:
  Indstillingen tiltrådt.

  Baggrund og vurdering
  For at muliggøre byudvikling af Køge Kyst i overensstemmelse med lokalplan 1040, forudsættes Søndre Badevej samt del af Dantamvej nedlagt som offentlig vej. Lokalplan 1040 er godkendt i Køge Byråd den 28. oktober 2014. 

  Lokalplan 1040 udlægger arealer til nye byggefelter, almindelige veje og stier. Den eksisterende Søndre Badevej samt del af Dantamvej karambolerer med lokalplanens retningsgivende udstykningsplan samt den overordnede bebyggelsesplan, som er udarbejdet for lokalplanområdet. Derfor fastlægger lokalplanen, at eksisterende vejarealer m.v. under byggefelterne, forudsættes nedlagt jf. vejlovens regler. 

  Ifølge vejlovens § 23 bestemmer Kommunalbestyrelsen, hvilke ny veje der skal anlægges, og hvilke bestående veje der skal nedlægges.  

  Ifølge vejlovens § 90 træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om, at vejarealet skal udgå som færdselsareal, og ikke i nuværende tracé opretholdes som privat fællesvej eller privat vej, idet vejen på denne strækning ikke er eneste adgangsvej for de tilgrænsende ejendomme. 

  Byrådets beslutning offentliggøres i lokale aviser og meddeles de direkte berørte grundejere med oplysning om frist på 8 uger til at fremsætte krav om, at vejen bør opretholdes som vej. Såfremt Byrådet ikke imødekommer eventuelle krav om opretholdelse af vejen, kan afgørelsen efterfølgende indbringes for taksationsmyndigheden inden 8 uger efter afgørelsen er meddelt den pågældende.
  Økonomi
  Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Køge Kyst afholder samtlige omkostninger.
  Kommunikation
  Beslutningen annonceres i den lokale dagspresse samt tilsendes direkte berørte parter.
  Beslutning
  Anbefales.
  Fraværende
  Torben Haack (F)

  Til toppen


  472.   Solgte parcelhusgrunde og storparceller i perioden 2010 - 1. oktober 2014


  Indstilling
  Teknik og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at opgørelsen tages til efterretning.
  Baggrund og vurdering
  Der er udarbejdet en opgørelse over solgte parcelhusgrunde, storparceller, erhvervsgrunde og ejendomme i perioden 1. januar 2010 til 1. december 2014.
   
  OmrådeGrunde i ud-stykningsetapenSolgt i periodenSalgssum i  kr.Resterendegrunde
  Svalevænget 2.271010.331.6939
  Spættevænget 3.259 7.861.57016
  Kildebjergs Tofter160014
  Kildebjergs Agre1652.955.31711
  Humlekærgård 4.181211.130.3872
  Ravnsborg2644.162.2540
  Sandholmgård 3.382519.887.10113
  Parcelhusgrunde i alt 166 65 56.328.322 65
  Storparceller 14161.690.2803
  Solgte boliggrunde i alt   79 218.018.602 68
  Erhvervsgrunde 864.728.350 
  Ejendomme 1321.025.096 
   Solgt i alt    303.772.048 
   

  En oversigt over salg i de enkelte regnskabsår er vedhæftet sagen.

  Økonomi
  Se vedlagte bilag.
  Beslutning
  Til efterretning.
  Fraværende
  Torben Haack (F)
  Bilag

  Til toppen


  473.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


  Beslutning
  Kommunaldirektøren orienterede om at notat vedrørende finanslovens konsekvenser for Køge Kommune er på vej (udsendes snarest til Byrådet).

  Fraværende
  Torben Haack (F)

  Til toppen


  474.   Eventuelt


  Beslutning
  Temadrøftelse i Byrådet vedrørende udvikling af Køge Marina ønskes.

  Lissie Kirk (A) orienterede omkring ønsket om optagelse af sag på Økonomiudvalgets dagsorden vedr. "indtægtsanalyse" omkring Køge Park. Henvendelsen optages på Økonomiudvalgets  møde den 2. december 2014.

  Spørgsmål vedrørende ændringer af station-busholdepladen/skiltning m.m.
  Fraværende
  Torben Haack (F)

  Til toppen


  475.   Status vedrørende politianmeldelse (Lukket punkt)


  Fraværende
  Torben Haack (F)

  Til toppen


  476.   Opgørelse over strategisk opkøb (Lukket punkt)


  Fraværende
  Torben Haack (F)

  Til toppen


  477.   Byudvikling ved Ravnsborg (Lukket punkt)


  Fraværende
  Torben Haack (F)

  Til toppen


  478.   Temamøde om Køge Nord (Lukket punkt)


  Fraværende
  Torben Haack (F)

  Til toppen


  479.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)


  Fraværende
  Torben Haack (F)

  Til toppen


  480.   Eventuelt (Lukket punkt)


  Fraværende
  Torben Haack (F)

  Til toppen

  Opdateret af Køge Kommune 29.10.15