Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 08.12.2020 kl. 09:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


360.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt, idet sag 374 udsættes.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


361.   Køge Marina - budgetmæssig behandling af fritagelse for grundskyld


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at det besluttes om

 1. Køge Marinas udgiftsbevilling skal nedskrives med 145.000 kr., som følge af fritagelse på grundskylden eller om

 2. Køge Marina, som følge af hvile-i-sig selv princippet, skal fastholde udgiftsbevillingen og den manglende indtægt herefter skal indarbejdes i 1. Økonomiske Redegørelse.

Baggrund og vurdering

Køge Marina er en momsregistreret virksomhed, som er i konkurrence med det private, hvorfor der afregnes moms af Marinaens indtægter og udgifter. Samtidig er det besluttet, at Køge Kommune ønsker at drive Køge Marinas drift (ekskl. anlæg), som en hvile-i-sig-selv virksomhed, hvilket betyder, at indtægter og udgifter over en årrække skal gå i balancere.

Der er ikke krav om, at en kommunal havn isoleret set skal hvile i sig selv eller skabe overskud, og en kommune må derfor yde støtte til havnen. Havnen er i modsætning til en kommunal selvstyrehavn ikke underlagt et krav om, at havnens indtægter mindst skal dække havnens omkostninger.

Når det er valgt at drive Køge Marina, som en hvile-i-sig-selv virksomhed, så betyder det, at nettobudgettet på Marinaen går i nul, dog er der de senere år givet en udgiftsbevilling på godt 700.000 kr. til vedligeholdelse af de store nye arealer, som er og kommer til på Marinaen. Derfor betaler Marinaen også selv deres el, vand, varme, grundskyld, gadelys, veje med mere.

Bådudlejningspriserne skal fastsættes ud fra markedsvilkår, da der ikke må fastsættes priser, der underbyder markedet. Det vurderes samlet set at priserne på marinaen ligger på et middel prisniveau.

De senere år er Køge Marina blevet udvidet på mange måder. Arealerne er blevet større, da der er kommet arealer til via Køge Jorddepot. Hele udviklingsprojektet på Køge Marina betyder også, at der er kommet og kommer meget mere aktivitet på Marinaen de kommende år.

Udvidelsen af arealerne på Køge Marina har betydet at Køge Marina har betalt grundskyld for de nye arealer uden at have fået bevilling til denne udgift til grundskyld. Jf. § 7 i love om kommunal ejendomsskat kan kommunen fritage Marinaen for betaling af grundskyld, da der er tale om kommunalt eget matrikler, hvor der ikke genereres indtægter. Denne fritagelse er nu givet til Køge Marina og det betyder, at der for henholdsvis 2019 og 2020 er betalt 145.000 kr. for meget i grundskyld pr. år. Det betyder også, at Køge Marina fremover fritages for betaling af grundskyld på 145.000 kr. de følgende år.

Fritagelsen betyder, at kommunekassen mister en indtægt på 145.000 kr. vedr. grundskyld. En fritagelse af en kommunal institution betyder normalt at institutionens udgiftsbudget nedskrives og den finansielle indtægt under grundskyld nedskrives således, at fritagelsen er budgetneutral.

Hvis grundskylden skal lægges i kommunekassen, så betyder det tilsvarende, at indtægterne skal sættes tilsvarende ned for at hvile-i-sig-selv princippet kan overholdes og hermed mindre indtægt i kommunekassen. Aktivitetsniveauet på Marinaen er de seneste år steget markant og forventes at stige endnu mere de kommende år, hvorfor Køge Marina på mange måder har brug for de penge, som frigives ifm. nedsættelse af grundskylden.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at fritagelse for grundskyld til Køge Marina, har ikke nogen likviditetsmæssig betydning hvis Marinaens udgiftsbevilling samtidig nedskrives.

Såfremt det besluttes at Marinaens udgiftsbevilling ikke nedskrives vil den manglende indtægt skulle indarbejdes i 1. Økonomiske Redegørelse.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler punkt 2.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


362.   Køge som værtsby for Kids Tour 2021


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget beslutter

 1. om Køge skal være værtsby for Kids Tour 2021, herunder ydelse af tilskud på 85.000 kr. 
 2. at Kids Tour afvikles søndag den 29. august 2021 med mål- og eventområde ved Kulturtorvet.
Baggrund og vurdering

Kids Tour arrangeres af Momentcph og Børneulykkesfonden, og Kids Tour er Danmarks største cykelløb for børn i alderen 3-10 år. Cykelløbet finder sted i 15-17 værtsbyer henover sommeren 2021. Ruten er mellem 1 km og 1,5 km.

Kids Touren er 100 % finansieret af kommunalt tilskud og sponsorer, og der søges om et tilskud på mellem 65.000-85.000 kr. til afvikling af cykelløbet. Tilskuddets størrelse afhænger af, om kommunen leverer følgende nødvendige ydelser eller om Momentcph leverer ydelsene:

 • oprydning/klargøring af eventpladsen ved Kids Tours opsætningscrews ankomst og sørge for at   eventpladsen er cykel- og børnevenlig.
 • levering af strøm på eventplads. Sørge for at der er trukket strøm og opsat stor strømtavle.
 • affaldshåndtering på eventplads. Dette indebærer mandskab og materialer (ekstra skraldespande m.m.) til oprydning og håndtering af affald i perioden Kids Tour er på besøg.
 • levering af cykelhegn.

På baggrund af en opgørelse af kommunens udgifter til de nævnte ydelser, som viser, at disse vil overstige forskellen på tilskuddets størrelse - 20.000 kr. - anbefales det, at der ydes 85.000 kr. og at Momentcph dermed leverer alle ydelserne.

Udover tilskuddet skal kommunen bidrage med en tovholder, der har til opgave at skabe kontakt i forhold til ruteplanlægning, indhente de nødvendige tilladelser, udlevering af startnumre m.m.

Det koster 75 kr. for et startnummer, og alle indtægter på startnumre og goodie gymbag går ubeskåret til Børneulykkesfonden for bl.a. at fremme fondens arbejde med at øge børnesikkerheden i Danmark og nedbringe antallet af børneulykker i trafikken. Målet er, at 400-500 børn deltager.

Omdrejningspunktet i Kids Tour-visionen er at skabe glæde for børn, med fokus på trafiksikkerhed, motion, sunde værdier og med henblik på at fremme cykelkulturen i den enkelte værtsby. At give børn i Danmark muligheden for at mærke en fællesglæde ved at røre sig, få motion og få flere børn til at benytte cyklen, både som motionsform, men også som en naturlig del af hverdagens transport. Og at give børn forståelsen af og fokus få, hvordan de vil kunne færdes trygt og godt i trafikken, og dermed skabe glæde og selvstændighed blandt børnene. Sidst men ikke mindst er det essentielt, at børnene får lov til at være cykelstjerner for en dag.

Målområde/eventplads
Forvaltningen anbefaler, at cykelløbet afvikles med målområde ved Kulturtorvet med rute i Strædet, Jernbanegade og Nørregade. Kulturtorvet er p.t. under ombygning, men ETK forventer, at det er klart til eftersommeren 2021. Alternativt kan Køge Marina foreslås.

Opsætning og åbningstid
Momentcph står for opsætning af eventpladsen med hjælp fra eget crew og en teknisk leverandør. De lokale cykelklubber står for opsætning og afmærkning af cykelruten. Kids Tour opsætningshold ankommer kl. 05.30 på afviklingsdagen.

Eventpladsen har åbent fra 10-15.00, og løbene afvikles mellem 12.00- 14.00, med mindre andet er aftalt.

Ruteplanlægning
Ruterne optegnes, opmåles og beskrives af Momentcph og de lokale cykelklubber.

Toiletter og renovation efter behov
Det forventes, at arrangementet er vel besøgt. Det anbefales derfor, at der er adgang til offentlige toiletter i nærheden, eller at kommunen lejer og opsætter et eller flere toiletter på eventpladsen – eller i nærheden.

Kids Tour partnere og aktiviteter
Kids Tour partnere medbringer selv det fornødne udstyr i forbindelse med deres aktiviteter, herunder telte, flag, bannere, ledninger m.m. Momentcph står for at tage imod sponsorerne/partnerne under opsætningen.

Aktivering af lokale partnere
Det er vigtigt for konceptet at optimere lokalforankring i fællesskab med det lokale erhvervsliv og lokale foreninger.

Økonomi
Der er dækning for ydelse af tilskuddet på Turismekontoen.
Beslutning

Ad 1: Økonomiudvalget besluttede at Køge Kommune tilslutter sig at være værtsby i 2021 herunder at der ydes tilskud på 85.000 kr.

Ad 2: Godkendt.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


363.   Røgfri arbejdstid


Indstilling

Direktionen indstiller at Økonomiudvalget, at udvalget

 1. godkender tids- og procesplan
 2. afgiver udkast til rygepolitik til høring.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har en central rygepolitik, der blev vedtaget i 2008.

Rygepolitikken følger lovgivningen på området og fastsætter, at al rygning indendørs ikke er tilladt, og at der er skærpede krav på børn- og ungeområdet. Rygepolitikken lægger op til, at det er muligt at vedtage lokale skærpelser via MED-organisationen. Røgfri matrikel blev indført på rådhuset i 2017.

Skærpelse i form af røgfri arbejdstid er løbende indført på en række arbejdspladser. Det gælder bl.a. store dele af Velfærdsforvaltningen samt størstedelen af dagtilbudsområdet. Således er 40 % af kommunens medarbejdere aktuelt omfattet af regler om røgfri arbejdstid.

Bevægelsen henimod røgfri arbejdstid er tilsvarende i gang i øvrige kommuner. Ifølge Kræftens Bekæmpelse og partnerskabet Røgfri Fremtid, som Køge Kommune er medlem af, har flere kommuner indført røgfri arbejdstid, og størstedelen af øvrige kommuner har indført delvist røgfri arbejdstid eller er på vej hertil.

De væsentligste sundhedspolitiske argumenter for røgfri arbejdstid er:

 • Røgfri arbejdstid kan forebygge rygestart.
 • Røgfri arbejdstid kan fremme rygestop.
 • Røgfri arbejdstid kan reducere sygefraværet.
 • Røgfri arbejdstid mindsker risikoen for, at medarbejdere bliver udsat for tobaksforurenet luft.
 • Røgfri arbejdstid sender et vigtigt signal til borgere om, at røgfrihed er normen.

Direktionen anbefaler, at der arbejdes mod en revideret rygepolitik, der indeholder følgende ændringsforslag:

 1. Rygepolitikken ændres til at omfatte såvel røgfri arbejdsplads som røgfri arbejdstid.
 2. I forslaget indgår, at rygepolitikken vedrører tobaksprodukter (cigaretter, snus m.m.) og e-cigaretter.
 3. Der lægges op til, at røgfri arbejdstid indbefatter den tid, hvor man som medarbejder er på arbejde, får løn og står til rådighed. Det præciseres således, at røgfri arbejdstid også omfatter kursusaktivitet, transport i arbejdstiden og hjemmearbejde samt, at det ikke bliver tilladt at "flexe ud" for at ryge.

Udkast til revideret rygepolitik er vedlagt.

Vedlagt er ligeledes forslag til procesplan med henblik på ikrafttræden af ny rygepolitik pr. 1. januar 2022.

Hoved MED-udvalget har givet sin opbakning til procesplanen for den kommende drøftelse, men har ikke taget stilling til indholdet af arbejdet med røgfri arbejdstid.

Efter behandling i Økonomiudvalget foreslås MED-systemet formelt inddraget med mulighed for at afgive synspunkter forud for behandling af forslaget i Byrådet. Der lægges op til beslutning i Byrådet i januar 2021, således at der i god tid kan informeres om ændringerne frem til ikrafttræden om godt 1 år (1. januar 2022).

Som en vigtig støtteforanstaltning tilbydes rygestopkurser o.lign. til alle ansatte.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


364.   Læring fra corona - opsamling og det videre arbejde


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

 1. tager orientering om resultat af corona-evalueringen, herunder corona-handleplan, til efterretning
 2. drøfter læring fra corona-tiden på det politiske niveau.
Baggrund og vurdering

Direktionen besluttede før sommerferien at igangsætte en evaluering af corona-tiden i Køge Kommune. Formålet har været, at vi sikrer læring af den måde, vi har arbejdet på under corona, så vi skaber bedre vilkår for borgerne og mere fleksible arbejdsvilkår for medarbejderne.

Processen har bestået af 2 dele:

 • Evaluering på de enkelte arbejdspladser og opsamling i leder- og chefgrupper.
 • Evaluering i MED-organisationen og efterfølgende opsamling i direktionen.

Ad 1: Resultat af corona-evaluering
Det er meget forskelligt, hvilke erfaringer, der er gjort på de enkelte fagområder under corona, afhængig af, hvad corona har betydet for områdets rammebetingelser. De ændrede rammebetingelser har givet udfordringer for både borgere og medarbejdere, men den fælles konklusion er, at der på alle områder også er gjort gode erfaringer, vi skal lære af.

Corona-evalueringen har vist, at vi skal fortsætte med at eksperimentere med den fleksible arbejdstilrettelæggelse af kerneopgaven sammen med borgerne, herunder udvikle de digitale løsninger, da det kan gavne både borgere og medarbejdere. Samtidig bør der fortsat være fokus på trivsel og sundhed.

Af de gode erfaringer kan især nævnes:

 • Afholdelse af møder med borgerne på andre tidspunkter, hvor det bedre passer til borgernes behov, fx på Socialområdet.
 • Nye løsninger er afprøvet, fx walk and talk med borgerne på Familieområdet, som har betydet øget tryghed og bedre dialog.
 • Mere tid til børnene på Dagtilbud har givet børnene bedre nærvær og mere ro.
 • Færre børn og andre undervisningsformer (fx udeundervisning) har betydet bedre læring og trivsel i Køges Kommunes skoler.
 • Mere tid til kerneopgaven på Ældreområdet har gavnet borgernes trivsel.
 • Hurtigere sagsbehandling på flere områder, herunder i Borgerbetjeningen.
 • Generelt er der afprøvet nye digitale løsninger, herunder især virtuelle møder med borgerne, som for nogle borgere har haft positiv betydning.
 • Bedre digitale kompetencer hos borgerne – og dermed øget brug af fx selvbetjeningsløsninger.

Direktionen har besluttet, at der arbejdes videre med læringspunkterne fra corona-tiden i form af 4 temaer – både på den korte bane i en tid med rammebetingelser, der fortsat ændrer sig pga. corona – men også til læring på den lange bane:

Der er udarbejdet en handleplan til de 4 punkter (se vedhæftet), der dels vil blive forankret i forvaltningerne, dels centralt i Personale og IT samt i Hygiejneorganisationen.

Forvaltningerne arbejder især videre med at eksperimentere med nye løsninger i forhold til kerneopgaven med borgernes behov i fokus, herunder digitale løsninger, tværfagligt samarbejde og fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Konkret er der fx forslag om at undersøge muligheden for tidsbestilling i Borgerbetjeningen.

Derudover bemærkes særligt følgende indsatser:

 • Digital arbejdsplads: Direktionen har besluttet at anvende overskydende personalepolitiske midler til at indkøbe hardware til fysiske arbejdspladser samt udstyr til hjemmearbejdspladser.
 • Rengøring og hygiejne: Under corona-epidemien er der igangsat særlige indsatser i relation til rengøring og hygiejne, bl.a. i henhold til Sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Der er etableret en Hygiejneorganisation, som vil sikre fortsatte indsatser.

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ad 2: Læring fra corona på det politiske niveau
Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter læring fra corona på det politiske niveau, herunder fx med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 1. Er der noget i det politiske arbejde, man kunne ændre, der gør det mere attraktivt at gå ind i lokalpolitik? Fx via anvendelse af digitale platforme?
 2. Kunne man tænke borgermøder anderledes, herunder med anvendelse af digitale løsninger?
 3. Kunne man i øvrigt tænke arbejdstilrettelæggelsen i det politiske arbejde anderledes, fx i mødet med borgerne?
 4. Giver corona-situationen overvejelser i relation til interessevaretagelse i relation til lovgiverne, fx de lovgivningsmæssige rammer for borgerområdet?
Økonomi
Ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Drøftet.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


365.   Indtægts- og udgiftsbevilling - Østsjællands Demens- og Aktivitetscenter


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget:

 1. tager orientering om bevilling af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til det tværkommunale projekt Østsjællands Demens- og Aktivitetscenter (ØDA) i Køge Kommune, Stevns Kommune og Faxe Kommune til efterretning
 2. overfor Økonomiudvalget og Køge Byråd anbefaler, at der i 2020 gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 1 mio. kr. til fordeling mellem ØDA-kommunerne.
Ældre- og Sundhedsudvalget 01-12-2020
 1. Taget til efterretning
 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Køge, Faxe og Stevns kommuner gik i begyndelsen af 2020 sammen om en fælles ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje "Rådgivnings- og Aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens".

Kernen i ansøgningen var ønsket om at forsætte og udbygge det eksisterende tværkommunale samarbejde om etableringen af Østsjællands Demens- og Aktivitetscenter (ØDA), der sigter mod at styrke såvel den lokale som den samlede indsats for demensramte og deres pårørende i regionen.

Efterfølgende fik de tre kommuner i slutningen af april 2020 tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om en bevilling i perioden 2020-2023 på i alt 2.659.600 kr.

Puljemidlerne udmøntes for et år ad gangen, således at de tre kommuner i 2020 modtager i alt 1 mio. kr.

Midlerne skal bl.a. bruges til ansættelse af lokale aktivitetsmedarbejdere og gennemførelse af fælles kursusaktiviteter for målgruppen.

Projektledelsen af ØDA med budgetstyringen var i første omgang placeret i Stevns Kommune, men er nu flyttet til Ældre- og Sundhedsafdelingen i Køge Kommune.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives indtægts- og udgiftsbevilling på 1 mio. kr. Indtægts- og udgiftsbevillingen er udgiftsneutral og påvirker således hverken kommunens kassebeholdning eller servicerammen.
Beslutning

Ad 2: Anbefales.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


366.   Godkendelse af DK2020 Klimaplan


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at DK2020 rapporten godkendes endeligt.

Klima- og Planudvalget 3-12-2020
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget og Ejendoms- og Teknikudvalget har behandlet udkast til rapporten og den er tilrettet med de faldne bemærkninger.

Køge Kommune deltager som en ud af 20 kommuner i DK2020-projektet, der er støttet af Realdania og CONCITO. DK2020 er et to-årigt projekt, der har til formål at fremme indsatsen for at opfylde Parisaftalen på kommunalt niveau og understøtter sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet.

Status og videre proces for arbejdet med DK2020
Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med andre forvaltninger udarbejdet et forslag til ny klimaplan for Køge Kommune. Klimaplanen er en overordnet strategi for, hvordan Køge Kommune vil arbejde henimod CO2-neutralitet i 2050, inkl. CO2-reduktionsdelmål for 2030. Der er i planen beskrevet en række ambitiøse tiltag fordelt på flere emneområder. Forvaltningen vil over de kommende år følge op på de nævnte tiltag med konkrete handleplaner, tidsplaner og budgetter.  

Derudover indeholder Klimaplanen et forslag om at udarbejde en plan for, hvordan Køge Kommune kan tilpasse sig klimaforandringerne i form af fx øgede nedbørsmængder og stigende vandstand.

Klimaplanen vil blive evalueret og revideret løbende frem imod 2030, så det sikres, at tiltag realiseres og tilpasses fremtidige muligheder og behov. 

CO2-regnskab med og uden biomasse og forbrug
Forvaltningen har kortlagt den nuværende CO2-udledning i Køge Kommune og udarbejdet et CO2-regnskab, der er udgangspunktet i forhold til at udpege de mest relevante klimaindsatser. I denne kortlægning behandles den drivhusgasudledning, som kommunen kan bidrage til at reducere gennem målrettede tiltag. Dette gælder også drivhusgasudledninger fra forbrug og afbrænding af biomasse, især fra træ. Dette er med til at synliggøre handlemuligheder i forhold til at reducere det globale klimaaftryk, gennem rettidig planlægning og ændrede forbrugsmønstre – både som privatpersoner, det offentlige og i det private erhvervsliv.

Indsatsområder
For at opfylde målet om CO2-neutralitet i 2050, er der behov for en bred indsats, der involverer alle sektorer og områder. I rapporten er der følgende indsatsområder; ”Varmeforsyning”, ”Elsystemet”, ”Landbrug”, ”Mobilitet”, ”Klimavenligt forbrug” og ”Klimatilpasning”.

Det er planen, at Klimarapporten følges op med en mere borgerrettet version, der vil formidle indholdet i kortere form. Denne udgave bliver udarbejdet primo 2021.

Godkendelse
Ifølge aftalen med Realdania og CONCITO skal DK2020-rapporten være godkendt inden årets udgang.

Der er afleveret et udkast til CONCITO den 30. november 2020, så CONCITO kan godkende rapporten, med forbehold for Byrådets godkendelse.

Økonomi

Klimaplanen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Køge Kommune i 2020.

I budgettet for 2021 er der allerede afsat 1 mio. kr. til at arbejde med indsatserne. Dertil kommer de afsatte midler til fx energirenovering, udbygning af cykelstier mv.

Vedtages Klimaplanen, vil der i årene fremover være behov for en prioriteret indsats for at følge op på indsatserne. Der skal samtidig afsættes midler til at realisere tiltagene efterhånden, som der udarbejdes konkrete handleplaner.

Kommunikation
Der vil i starten af 2021 blive udarbejdet en kortere udgave af Klimaplanen, der formidler indholdet til borgere, skoler og presse.
Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


367.   Forslag til råstofplan 2020


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget og til Økonomiudvalget, at forslag til høringssvar til Region Sjællands Forslag til Råstofplan 2020 sendes til Regionen.

Klima- og Planudvalget 3-12-2020
Anbefales med en tilføjelse om, at det skal sikres tilstrækkelig trafiksikkerhed, inden der gives gravetilladelse. Udvalget bemyndigede forvaltningen til at skærpe formuleringerne om trafiksikkerhed ved Bjerrede.

Baggrund og vurdering

Region Sjælland har udsendt et forslag til Råstofplan 2020. Hovedformålet med planen er at sikre forsyningen med råstoffer samtidig med, at der tages hensyn til natur- og miljøbeskyttelse, byudvikling og naboer til råstofgravene. Råstoffer bruges til udbygning af landet med bygge- og anlægsprojekter.

Råstofplanen fastlægger rammerne for forsyning og indvinding med råstoffer gennem udpegning af grave- og interesseområder. Graveområder afgrænser de områder, hvor råstofindvindingen først og fremmest kan ske. Interesseområder reserverer områder til eventuel fremtidig råstofudvinding.

Regionen har med forslaget til råstofplan taget udgangspunkt i, at udvindingen koncentreres i færrest mulige graveområder, og at nye graveområder først og fremmest udlægges i tilknytning til eksisterende graveområder. Der er ingen graveområder i Køge Kommune, hverken eksisterende eller nyudlæg i planforslaget.

Desuden har regionen udtaget en stor del af interesseområderne fra tidligere råstofplaner på baggrund af intensiv råstofkortlægning. I Køge Kommune udtages interesseområder med et samlet areal på 184 hektar. Det betyder, at der med forslaget kun er følgende tre interesseområder i kommunen. Se vedhæftede kort:

 • Nord for St. Salby (Dette areal er reduceret væsentligt og strakte sig tidligere til Ølby og Køge Campus)
 • Mellem Dalby Sø og Ejby
 • Mellem Lille Dalby og Spanager

På denne baggrund skal det nye forslag til Kommuneplan 2021 opdateres med udgangspunkt i de tilpassede arealudlæg.

I forslaget til råstofplan er et nyt graveområde i tilknytning til Bjerrede Graveområde i Faxe Kommune tæt på kommunegrænsen til Køge Kommune. Det betyder, at graveområdet kan udvides med 16,8 hektar, og indvindingen kan udvides fra 1,2 til 1,6 mio. m3 sand, grus og stenressourcer. Udvidelsen indgik dog allerede som et supplerende område nævnt i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten for gravetilladelsen.

Klima- og Planudvalget har i februar 2020 fremsendt et høringssvar til Region Sjælland i forbindelse med høringen af miljøkonsekvensrapporten. Udvalget påpegede, at der bør stilles krav om, at de trafikale forhold på Bjerredevej forbedres, og at det sker under hensyn til de bløde trafikanter. Desuden at oversigtsforholdene i krydset Bjerredevej/Byvej forbedres. Evt. bør der etableres en rundkørsel ved Slimmingevej, som foreslået af beboere i området. I høringssvaret benyttes lejligheden til at gentage disse forhold.

Desuden påpeges det i høringssvaret, at kommunen er positiv overfor udtagelsen af interesseområder i Køge Kommune. Desuden støtter Køge Kommune op om arbejdet med at spare på ressourcerne ved at arbejde for alternativer til nye råstoffer. Blandt andet gennem af byggeaffald og gennem fælles strategi for råstofområdet i Danmark.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt med en tilføjelse om, at det skal sikres tilstrækkelig trafiksikkerhed, inden der gives gravetilladelse. Udvalget bemyndigede forvaltningen til at skærpe formuleringerne om trafiksikkerhed ved Bjerrede.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


368.   Forslag til lokalplan 1089 for boliger i Køge Nord


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 1089 for boliger i Køge Nord sendes i offentlig høring.

Klima- og Planudvalget 3-12-2020
Anbefales, dog således at lokalplanforslaget justeres, således kravet til forskydninger i facaden i § 6.6 ændres, så længden af en husrække ikke må overstige 32 meter, før der sker en forskydning.

Kravet om, at der ikke ligger mere end 4 boligenheder på række, før der sker en forskydning, fastholdes.

Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte i februar 2016 Masterplan for Køge Nord og i august 2019 en revideret udgave af masterplanen. I den reviderede udgave af masterplanen disponeres ca. 1.600 boliger i den østlige del af Køge Nord inden for det stationsnære område omkring Køge Nord Station. I masterplanen inddeles boligområdet i syv delområder (A-F). De første arealer, svarende til masterplanens delområde E, er solgt. Desuden ønsker en privat grundejer at udbygge arealet svarende til masterplanens delområde G.

Lokalplan 1089 vil være byggeretsgivende for masterplanens delområde E og G. For delområderne A, B, C og F vil lokalplanen fungere som rammelokalplan og erstatte den gældende rammelokalplan 1046, som blev udarbejdet på baggrund af den første masterplan for Køge Nord.

Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 73 hektar og omfatter boligerne i det nye byområde Køge Nord. Lokalplanens afgrænses mod nord af Egedesvej og mod øst af Nordstjernen, som afgrænser boligområdet fra centerområdet omkring Køge Nord Station. Vest for lokalplanområdet findes arealer til erhverv, bl.a. tredje etape af Skandinavisk Transport Center. Mod syd grænser lokalplanområdet op til Ølsemagle Landsby.

Lokalplanen giver mulighed for støjfølsom anvendelse (boliger) på arealer, som er belastet af støj fra Køge Bugt Motorvejen. Støjberegninger foretaget med udgangspunkt i den klyngestruktur, der er fastlagt i Masterplan for Køge Nord, viser, at ved en disponering af bebyggelsen som i masterplanen, vil det være muligt at opnå et støjniveau på udendørs opholdsarealer, som overholder Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Lokalplanen stiller krav om, at boliger disponeres i klynger på en måde, så bygningerne fungerer som støjskærme omkring fælles haverum. Klyngestrukturen danner desuden nære, overskuelige fællesskaber indenfor det samlede boligområde. 

Lokalplanen udlægger areal til en stamvej, som skal servicere boligområdet. Vejen udlægges i et slynget forløb for at sikre lav hastighed, og der fastsættes et maks. antal vejadgange fra stamvejen til fremtidig boligudbygning. Lokalplanen udlægger desuden areal til offentligt tilgængelige stiforbindelser gennem lokalplanområdet med koblinger til eksisterende stier udenfor lokalplanområdet.

Ved etablering af en landskabsvold i op til 18 meters højde langs lokalplanens vestlige og nordlige afgrænsning vil det være muligt at skærme boligområdet fra fremtidig virksomhedsstøj fra erhvervsområderne vest for lokalplanområdet. Lokalplanen udlægger areal til en landskabsvold og giver mulighed for, at volden anvendes til rekreative funktioner i det omfang, Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.

I Masterplan for Køge Nord beskrives visionen for et "grønt-blåt" landskab, hvor regnvand håndteres på overfladen og indgår som et rekreativt element. Lokalplanen sikrer, at der udlægges tilstrækkelige arealer til håndtering af regnvand på overfladen og stiller krav til udformning af regnvandsbassiner som beplantede lavninger. Lokalplanen stiller desuden krav om en varieret beplantning, som tager udgangspunkt i den eksisterende natur i området, og som sammen med naturlige regnvandsløsninger kan biddrage til en øget biodiversitet. 

Lokalplanområdet ligger i følsomt indvindingsområde, hvorfor overfladevand fra kørebaner ikke må nedsives. Lokalplanen stiller krav om uigennemtrængelig befæstelse på kørebaner samt krav om, at rabatter og p-pladser skal befæstes med en belægning, som ikke udgør en risiko for grundvandet.

En eksisterende gård i Ølsemagle Landsby planlægges anvendt til kvarterhus for Køge Nord og landsbyen. Gården udgør en firlænget struktur og ligger højt i terrænet, trukket tilbage fra Ølsemagle Kirkevej, hvilket er karakteristisk for Ølsemagle Landsbys struktur. Gården udpeges som bevaringsværdig i lokalplanen, og samtidig gives der mulighed for, at ejendommen kan anvendes til kulturelle institutioner.

Der findes en række beskyttede diger indenfor lokalplanområdet. Beskyttede diger i byzone er ikke omfattet af beskyttelse i museumsloven, men der kan fastsættes bestemmelse om bevaring af diger i lokalplaner. Lokalplanen vil indeholde bestemmelse om bevaring af diger indenfor lokalplanområdet med undtagelse af et enkelt af de udpegede diger, som er fjernet. Det fjernede dige affredes således ved endelig vedtagelse af lokalplanen.

Miljøvurdering:
Lokalplan 1089 er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screening vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering, da parametre som støj, klimasikring, håndtering af overfladevand og grundvandsbeskyttelse allerede indgår i planen. Der er desuden foretaget støjberegninger i forbindelse med Kommuneplantillæg nr. 7 for Køge Nord.

Økonomi
Lokalplan 1089 har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på 8 uger er passende i forhold til planlovens § 24. I forbindelse med høringen foreslås borgermøde afholdt den 28. januar 2021.
Beslutning

Anbefales, dog således at lokalplanforslaget justeres, således kravet til forskydninger i facaden i § 6.6 ændres, så længden af en husrække ikke må overstige 32 meter, før der sker en forskydning.

Kravet om, at der ikke ligger mere end 4 boligenheder på række, før der sker en forskydning, fastholdes.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


369.   Forslag til lokalplan 1093 - Borup Privatskole


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Forslag til Lokalplan 1093 for Borup Privatskole sendes i offentlig høring.

Klima- og Planudvalget 3-12-2020
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget vedtog den 4. juni 2020 at igangsætte udarbejdelse af lokalplanforslaget for en udvidelse af Borup Privatskole.

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017 udlagt til offentlige formål, med specifik anvendelse til uddannelsesinstitutioner. I kommuneplanen er fastsat maksimal bebyggelsesprocent på 50 og maksimal bygningshøjde på 10 meter. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, hvorfor der er ikke behov for kommuneplantillæg.

Lokalplanen sikrer udvidelsesmuligheder for Borup Privatskole og anvendelsesændring af skolens matrikler langs Bækgårdsvej, hvor Borup Privatskole ønsker at etablere ny bebyggelse på ca. 1.200 m2 til bl.a. idrætshal og faglokaler.

Med lokalplanen sikres et udlæg til parkering centralt beliggende i området til at dække parkeringsbehovet for besøgende til området. Parkeringsarealet etableres med indkørslen fra Bækgårdsvej.

Der udlægges areal til grøn beplantning mod Bækgårdsvej og mod det sydlige skel for at sikre, at området får en grøn karakter mod omgivelserne. Hertil skal mindst 30 % af lokalplanens samlede område beplantes med græs eller etableres med anden permeabel belægning for at sikre håndtering af regnvand i lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget udlægger ikke egentlige byggefelter til ny bebyggelse men regulerer bebyggelse via lokalplanens krav om afstand til Bækgårdsvej og udlæg af arealer til beplantningsbælte og parkeringsområde. Hertil skal ny bebyggelse overholde afstandskravene til naboskel i gældende bygningsreglementet, hvilket behandles i den efterfølgende byggesag.

Miljøvurdering
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering, da den ikke indeholder ændringer, som antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Økonomi
Udarbejdelse af lokalplanforslag har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på 6 uger er passende. I forbindelse med høringen foreslås et digitalt borgermøde afholdt midt i januar. Mødet annonceres på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Anbefales.  
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


370.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1094 for kontor- og serviceerhverv ved Gammel Lyngvej 25


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at Lokalplan 1094 for kontor- og serviceerhverv ved Gammel Lyngvej 2 vedtages endeligt.

Klima- og Planudvalget 3-12-2020
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 22. september 2020 at sende lokalplanforslaget i offentlig høring i to uger i perioden fra den 21. oktober til den 3. november 2020.

Der er ikke modtaget nogen høringssvar i perioden.

Lokalplanen giver mulighed for at indrette kontor- og serviceerhverv, som fx fysioterapiklinik, i byggeriets overetage. Det maksimale areal til denne anvendelse må ikke overstige 900 m2.

Lokalplanen er udformet som et tillæg til Byplanvedtægt nr. 10, som fortsat er gældende for ejendommen. Alle øvrige bestemmelser i byplanvedtægten videreføres uændret. Dog er muligheden for portnerbolig på ejendommen samtidig taget ud ved vedtagelse af lokalplan 1094.

Økonomi
Vedtagelse af lokalplan 1094 påvirker ikke kommunens økonomi.
Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


371.   Bevilling vedr. Jordforsyningen


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på -110.734.397,00 kr. til dækning af indtægten. 

Baggrund og vurdering

På jordforsyningsområdet har der i 2020 været et mersalg, der i forhold til de allerede godkendt bevillinger bevirker, at der skal søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på -110.734.397,00 kr. til dækning af indtægten. 

Merindtægten skyldes at der været en væsentlig højere efterspørgsel på såvel arealer til boligformål som arealer til erhvervsformål end budgetteret.

Økonomi

Der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på -110.734.397,00 kr. til dækning af salgsindtægten. 

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på  -110.734.397,00 til merindtægter vedr. salg af arealer vedrørende bolig- og erhvervsformål. Da der er tale om merindtægter på jordforsyningens område påvirker det den beregnede kassebeholdning positivt med yderligere 110.734.397,00 kr. i 2020.    

Herudover skal det bemærkes, at der i budgetforliget for 2020 står ”Forligspartierne er enige om, at såfremt der kommer flere indtægter end budgetteret, så anvendes de ekstra indtægter i første omgang til jordopkøb så det sikres, at der fortsat er mulighed for at arbejde aktivt med køb og salg og af jord, og endelig til byggemodning med henblik på at kunne sælge flere parcelhusgrunde”               

Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


372.   Trafiksikkerhedsprojekter 2021 - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter i 2021
 2. anlægsbevillingen fordeles med 750.000 kr. til udførelse af cykelsti over motorvejsbroen på Ølbyvej, 150.000 kr. til skiltning med forbud mod gennemkørsel for tunge køretøjer ved Baunebjergvej, Harekærvej, Dalkærgårdsvej, Bakkeledet og Salbyvej ved indkørsel til Ejby og 2,1 mio. kr. til udførelse af øvrige trafiksikkerhedsprojekter fra den politisk vedtagne prioriteringsliste.

Teknik- og Ejendomsudvalget 3-12-2020
Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.

Baggrund og vurdering

I Budget 2021 er afsat et rådighedsbeløb under TEU 24 Trafiksikkerhed på 3 mio. kr., som dermed deles i 750.000 kr. til cykelsti over motorvejsbroen på Ølbyvej, 150.000 kr. til skiltning med forbud mod tung trafik og 2,1 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter fra prioriteringslisten.

På Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 12. november 2020 blev det besluttet at arbejde videre med en dobbeltrettet cykelsti over motorvejsbroen på Ølbyvej. Strækningen over motorvejsbroen ligger i forlængelse af det tidligere vedtagne cykelstiprojekt langs Ølbyvej. Det blev ligeledes besluttet at afsætte 750.000 kr. fra Trafiksikkerhed 2021 til dette arbejde.

Ved samme møde blev det besluttet at afsætte ca. 150.000 kr. til skiltning med forbud mod gennem-kørende tung trafik ved Baunebjergvej, Harekærvej, Dalkærgårdsvej, Bakkeledet og Salbyvej ved indkørsel til Ejby.

Den prioriteringsmodel, der bruges til udvælgelse af trafiksikkerhedsprojekter, blev revideret og godkendt på udvalgets møde i august 2020. Teknik- og Miljøforvaltningen vil opdatere modellen med de senest indkomne ønsker og fremlægge den med forslag til udvælgelse af projekter i starten af 2021.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 3 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i budget 2021 til trafiksikkerhedsprojekter (TEU 24). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnede kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.
Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


373.   Ny vejforbindelse mellem Ørningevej og Ryeskovvej - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der godkendes en anlægsbevilling på i alt 23,0 mio. kr. til Omfartsvej ved Borup, etape 5
 2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt på anlæg af vejforbindelse mellem Ørningevej og Ryeskovvej, hvis entreprenørtilbud ligger indenfor gældende rammer og budget.

Teknik- og Ejendomsudvalget 3-12-2020
Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.

Udvalget besluttede, at der skal være  digital borgermøde snarest muligt.

Baggrund og vurdering

I Køge Kommunes budget er afsat rådighedsbeløb til omfartsvejen øst om Borups 5. etape fra Ørningevej til Ryeskovvej på i alt 23,0 mio. kr. i Budget 2021, TEU 22, fordelt med 7,0 mio. kr. i 2021, 8,0 mio. kr. i 2022 og 8,0. mio. kr. i 2023.

Omfartsvejens etape 5 er strækningen fra Ørningevej til Ryeskovvej, som skal anlægges på tværs af kuperet ådal med beskyttet vandløb og fredsskov, og hvor jordbundsforhold forventes at nødvendiggøre  særlige funderingstiltag.

I Teknik- og Miljøforvaltningen pågår udarbejdelse af dispositionsforslag for omfartsvejens etape 4 og 5. Dispositionsforslaget vil efterfølgende primo 2021 danne baggrund for detailprojektering, arealerhvervelse og entreprenørudbud.

Kortudsnit baseret på det af Roskilde Amt udarbejdede skitseforslag for omfartsvejen er bilagt.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 23 mio. kr., som frigiver det afsatte rådighedsbeløb på i alt 23 mio. kr. i budget 2021-2024 fordelt med 7 mio. kr. i 2021, 8 mio. kr. i 2022 og 8 mio. kr. i 2023 (TEU 22). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnede kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Kommunikation
I forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslaget sker borgerinddragelse antagelig i form af virtuelt borgermøde. 
Beslutning

Ad 1-2: Anbefales, herunder at der afholdes digitalt borgermøde.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


374.   Anlægsregnskaber 2020 - 2. halvår


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at nedenstående anlægsregnskaber godkendes.

Teknik- og Ejendomsudvalget behandler sagen den 3. december 2020, udvalgets beslutning vil foreligge til mødet.

Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab for anlægsprojekter på infrastrukturområdet og for kommunens ejendomme. Budgetterne er stort set overholdt for anlægsprojekterne. Samlet set er anlægsbevillingerne til de 5 anlægsregnskaber på 107,8 mio. kr., forbruget på 102,4 mio. kr. og mindreforbruget på -3,3 mio. kr.

Infrastruktur:
Følgende anlægsregnskaber aflægges i henhold til kommunalbestyrelsens beslutninger, jf. bilag.

Anlægsprojekt

Anlægsbevilling

Bevilling/

Rådigheds-beløb

Forbrug

Merforbrug(+) eller mindreforbrug (-)

Trafik og Miljøplan 2015

5.100.000

5.100.000

5.064.948

-35.052

Vemmedrup ramper

18.189.000

18.189.000

14.976.822

-3.212.178

I alt

23.289.000

23.289.000

20.041.770

-3.247.230

Kommunens ejendomme:
Følgende anlægsregnskaber aflægges i henhold til kommunalbestyrelsens beslutninger, jf. bilag.

Anlægsprojekt

Anlægsbevilling

Bevilling/

Rådigheds-beløb

Forbrug

Merforbrug(+) eller mindreforbrug (-)

Renovering af teaterbygningen

2.000.000

2.000.000

1.999.698

-302

Rådhus - samlet adm.

71.891.000

69.705.000

69.701.460

-3.540

Fremtidens rådhus

10.665.000

10.665.000

10.661.561

-3.439

I alt

84.556.000

82.370.000

82.362.719

-7.281

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi
Se bilag.
Beslutning

Taget af dagsordenen.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


375.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


376.   Eventuelt


Beslutning

Drøftet.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


377.   Salg af grund (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


378.   Årligt offentligt udbud af parcelhusgrunde 2021 (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


379.   Årligt offentligt udbud af storparceller 2021 (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


380.   Årligt offentligt udbud af erhvervsgrunde 2021 (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


381.   Principbeslutning om ekspropriation (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


382.   Taksationskommissionens forligsforslag vedrørende overtagelse af ejendom (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


383.   Driftsaftalen med Connect Køge 2021-2024 (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


384.   Udlån


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget beslutter retningslinjer for udlån af lokaler til medarbejdere i Køge Kommune.

Økonomiudvalget 10-11-2020
Udsat til næste møde.

Økonomiudvalget 17-11-2020
Sagen udsat.

Økonomiudvalget 01-12-2020
Udsat.
Baggrund og vurdering

På baggrund af drøftelse i Økonomiudvalget den 25. august 2020 indstiller forvaltningen nedenstående 2 alternative forslag til retningslinjer. Det indstilles, at Økonomiudvalget genoptager drøftelsen af udlån af lokaler til medarbejdere med udgangspunkt i de 2 forslag.

Baggrunden for sagen er flere borgerhenvendelser omkring udlån af lokaler til medarbejdere i Køge Kommune.

Der findes i Køge Kommune ingen nedskrevne retningslinjer om udlån af lokaler til medarbejdere. Eneste nedskrevne regelgrundlag vedr. lån af lokaler findes i retningslinjer for folkeoplysende virksomhed, som senest er revideret af Kultur- og Idrætsudvalget i 2018. I retningslinjerne er det fastsat, at enkeltpersoner i Køge Kommune kan låne lokaler, hvis der er tale om offentlige arrangementer, som understøtter almenvellet samt, at Køge Kommune ikke udlåner lokaler og faciliteter til private fester, private formål eller til kommercielle formål (se desuden bilag).

Der er følgende regelgrundlag for udlån af lokaler til medarbejdere i skattelovgivningen, kommunalfuldmagten samt vejledning om "God adfærd i det offentlige" (se desuden bilag):

 • Skattelovgivningen: Privat brug af arbejdsgivers ejendele (herunder lokaler) udgør som udgangspunkt et skattepligtigt personalegode. Der er dog undtagelser, jf. vedhæftede bilag, hvorved det kan være muligt uden skattepligt som medarbejder at låne kommunens lokaler.
 • Kommunalfuldmagten: I henhold til kommunalfuldmagtens bestemmelser er det ikke en kommunal opgave at udlåne/udleje lokaler til arrangementer uden en kommunal interesse. Også her er der dog undtagelser, hvor det kan være i overensstemmelse med kommunalfuldmagtens regler at udlåne til medarbejdere, fx hvis det er almindeligt på arbejdsmarkedet generelt.
 • Vejledning om "God adfærd i det offentlige": Som offentlig arbejdsgiver bør også vejledningen om "God adfærd i det offentlige" tages i betragtning, hvor det her er formuleret, at offentlige myndigheder og institutioner skal anvende deres økonomiske ressourcer i overensstemmelse med de politiske prioriteringer og de formål, hvortil de er givet. Samtidig er det vigtigt, at institutionerne anvender ressourcerne så målrettet som muligt og undgår udgifter, der ikke er nødvendige.

Praksis i Køge Kommune er, at ledere og medarbejdere generelt er opmærksomme på, at lån af kommunens ejendom, herunder lokaler, ikke er tilladt.

Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter følgende 2 forslag til retningslinjer for udlån:

1. Lokaler i kommunale bygninger i Køge Kommune lånes ikke ud til medarbejdere (til privat brug).

Fordele ved forslag 1:

 • Uhensigtsmæssige dispositioner og praksis, der muligvis er i uoverensstemmelse med kommunalfuldmagt og skatteregler, undgås.
 • Uforholdsmæssigt stort kommunalt ressourceforbrug på tilsyn, dokumentation og vedligeholdelse undgås.
 • Mulige konkurrencesituationer undgås.
 • Klare og ensartede regler for alle arbejdspladser i kommunen.

Ulemper ved forslag 1:

 • Ikke muligt at anvende udlån af lokaler til medarbejdere som personalegode på de arbejdspladser, hvor det kunne være muligt.
 • Ikke muligt at udnytte eventuel ledig lokalekapacitet.

Retningslinjen vil blive formidlet til chefer og ledere og indarbejdet i opdateringen af de økonomiske styringsprincipper senere på året.

2. Lokaler i kommunale bygninger i Køge Kommune kan lånes ud til medarbejdere efter en konkret vurdering foretaget af den enkelte institutionsleder.

Lederen vurderer under hensyntagen til følgende forhold:

 • Der foretages en konkret vurdering fra leders side i hvert enkelt tilfælde, herunder om det konkrete udlån kan falde ind under de mulige undtagelser i hhv. skattelovgivningen og kommunalfuldmagten. I lederens vurdering indgår desuden overvejelser om anvendelse af kommunale ressourcer i henhold til vejledningen om god adfærd i det offentlige.
 • Udlån kan finde sted på medarbejderens eget tjenestested under hensyntagen til kerneopgaven (formålet med det pågældende lokale), der ikke må påvirkes af udlånet. Lokaler, der lejes ud, kan ikke lånes af medarbejdere.
 • Udlån til medarbejdere skal dokumenteres med angivelse af lederens overvejelser i henhold til skattelovgivning og kommunalfuldmagt.

Fordele ved forslag 2:

 • Muligt at anvende udlån af lokaler til medarbejdere som personalegode på de arbejdspladser, hvor det vil være muligt.
 • Muligt at udnytte eventuel ledig lokalekapacitet.

Ulemper ved forslag 2:

 • Risikerer uhensigtsmæssige dispositioner og praksis, der muligvis er i uoverensstemmelse med kommunalfuldmagt og skatteregler, da det
  • forudsætter, at lederne er i stand til/klædt på til at foretage vurdering med udgangspunkt i kommunalfuldmagt og skatteregler.
  • er vanskeligt at formidle klare rammer for ledernes vurdering, idet omfanget af undtagelsesregler i skattelovgivningen ikke kendes.
 • Risikerer uforholdsmæssigt stort kommunalt ressourceforbrug på tilsyn og dokumentation samt vedligeholdelse.
 • Risikerer mulige konkurrencesituationer.
 • Reglerne er ikke klare og ensartede for alle arbejdspladser, idet udlån skal baseres på vurdering fra den enkelte leder samt, at der er forskellige muligheder for udlån på tværs af kommunens arbejdspladser.

Vurderingsprincipperne samt opmærksomhedspunkter, herunder beskrivelsen af de mulige undtagelser i hhv. skattelovgivning og kommunalfuldmagt vil blive formidlet til chefer og ledere og indarbejdet i kommende opdatering af de økonomiske styringsprincipper senere på året.

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at åbne sagen med referatet.

Niels Rolskov (Ø) stiller ændringsforslag (model 2a) svarende til model 2 idet det præciseres at det inkluderer udlån til medarbejdernes private fester.

Marie Stærke (A) stiller ændringsforslag (model 2b) svarende til model 2 idet det præciseres, at det ikke inkluderer udlån til medarbejderes private fester.

Model 2a sat til afstemning først.

1 (Niels Rolskov (Ø) stemmer for.
Forslaget er faldet.

Herefter blev model 2b sat til afstemning.

5 (Lene Møller Nielsen (A), Marie Stærke (A), Bent Sten Andersen (O), Thomas Kielgast (F) og Niels Rolskov (Ø) stemmer for. 

Der er dermed 5 stemmer for model 2b, idet 4 (Mette Jorsø (B), Flemming Christensen (C), Ken Kristensen (V) og Jeppe Lindberg (I) stemmer for model 1.

Model 2b er herefter vedtaget.

Flemming Christensen (C), Jeppe Lindberg (I), Ken Kristensen (V) og Mette Jorsø (B) ønskede at benyttede sig af standsningsretten og begærede sagen i Byrådet.

Bilag

Til toppen


385.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


386.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


387.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 26.04.21