Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 16.01.2018 kl. 08:15 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)

21.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Sag nr. 27 "Godkendelse af Risikobaseret Dimensionering for Østsjællands Beredskab" behandles fra kl. 9.00.
Beslutning

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


22.   1. Økonomiske Redegørelse 2018 for Økonomiudvalget


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at den 1. Økonomiske Redegørelse 2018 drøftes og godkendes, herunder at 

 1. der gives tillægsbevilling på i alt 0,9 mio. kr. i 2018 og overslagsår vedrørende skattesanktion, som finansieres af kassen,
 2. der gives udgiftsneutral tillægsbevillinger mellem Økonomiudvalget og andre udvalg for netto 0,9 mio. kr., jf. bilag 1.
Baggrund og vurdering

Indledning
Fire gange årligt udarbejder forvaltningen en samlet økonomisk redegørelse til Økonomiudvalg og Byråd. Redegørelserne er en afrapportering af den økonomiske status i kommunen på baggrund af budgettet og de forventede udgifter. 1. Økonomiske Redegørelse har fokus på budgetforudsætningerne, mens 2., 3. og 4. Økonomiske Redegørelse er en opfølgning efter hhv. 1., 2. og 3. kvartal.

Inden den samlede økonomiske redegørelse præsenteres i Økonomiudvalget, vil de enkelte fagudvalgs økonomiske redegørelser blive forelagt i de relevante fagudvalg. Dette gælder også for Økonomiudvalget, som ligeledes vil blive forelagt en økonomisk redegørelse specifikt for eget udvalg.

Kommunens budget er overordnet delt i tre bevillingskategorier: Drift, Anlæg og Finansiering.
Drift er yderligere opdelt i tre underkategorier: Service, Indkomstoverførsler og Andet, jf. beskrivelsen nedenfor af hvad de enkelte bevillingskategorier indeholder.

Drift – Service: Betaling af de skattefinansierede ydelser til borgerne, fx daginstitutioner, pleje af ældre og handicappede og folkeskoler. 

Drift – Indkomstoverførsler: Overførsler fra det offentlige til borgerne, fx pensioner, arbejdsløshedsdagpenge, syge- og barselsdagpenge og kontanthjælp.

Drift – Andet: Aktivitetsbestemt medfinansiering til sundhedsvæsenet og udbetaling til forsikrede ledige.

Anlæg: Betaling af opførelse og vedligehold af kommunens bygninger og veje, fx ny børnehave, renovering af skole og ny cykelsti.

Finansiering: Tilskud og udligning fra stat og ejendoms-, selskabs- og kommuneskat

Opfølgning på 1. Økonomiske Redegørelse 2018
Den første økonomiske redegørelse 2018 for Økonomiudvalget er baseret på forvaltningernes gennemgang af budgetforudsætningerne for 2018 på driftsområdet.

Økonomiudvalget bliver i forbindelse med redegørelserne præsenteret for to opfølgninger. Den første (indeværende) er opfølgningen på Økonomiudvalgets eget budget og den anden er opfølgningen på hele Køge Kommunes økonomi, herunder Økonomiudvalget, jf. ovenstående præsentation af de økonomiske redegørelser. I indeværende sag præsenteres en opfølgning på både driftsområdet og finansieringsområdet, da Økonomiudvalget både har ansvar for opfølgning for en del af driftsområdet (Administration mv.) samt for hele finansieringsområdet.

Økonomiudvalget er opdelt i 3 aktivitetsområder, Administrativ organisation, Politisk organisation samt Redningsberedskab og har i 2018 et samlet budget på 448,9 mio. kr. Herudover har Økonomiudvalget ansvaret for finansieringsområdet.

Driftsområdet
I figur 1 er forventet forbrug sammenholdt med korrigeret budget for de 3 aktivitetsområder.

Figur 1: Økonomiudvalget driftsområdet

På driftsområdet under Økonomiudvalget på administrativ organisation forventes mindreudgifter på 0,9 mio. kr., der anbefales finansieret af udgiftsneutrale omplaceringer fra andre udvalg.

For aktivitetsområderne politisk organisation og Redningsberedskabet forventes der ingen afvigelser i forhold til budgettet. 

Merudgifterne på 0,9 mio. kr. anbefales dækket af udgiftsneutrale omplaceringer fra andre udvalg og er således udgiftsneutrale for kommunen som helhed, men påvirker Økonomiudvalget med i alt 0,9 mio. kr. De udgiftsneutrale omplaceringer er nærmere beskrevet i bilag 1.

Finansieringsområdet
I figur 2 er forventet forbrug sammenholdt med korrigeret budget for finansieringsområdet.

Figur 2: Økonomiudvalget finansieringsområdet

På finansieringsområdet forventes mindreindtægter på 0,9 mio. kr. vedrørende reduktion i bloktilskuddet som følge af skattesanktion, jf. bilag 1. Det betyder, at Køge Kommune fra 2018 og frem årligt vil miste i størrelsesordenen 0,9 mio. kr. som følge af skattesanktionen. 

Økonomi
Det anbefales, at der i første økonomiske redegørelse gives en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr., som er af teknisk karakter, da den ikke kunne nå at blive indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2018 - 2021. Tillægsbevillingen skal derfor ses som en undtagelse i forhold til den gældende praksis, hvor der som udgangspunkt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. 
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


23.   1. Økonomiske Redegørelse 2018 - hele Køge kommune


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at den 1. Økonomiske Redegørelse 2018 drøftes og godkendes, herunder at 

 1. der gives tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. i 2018 vedrørende styrket indsats for den ældre medicinsk patient under Social- og Sundhedsudvalget, som finansieres af kassen, 
 2. der gives tillægsbevilling på i alt 0,9 mio. kr. i 2018 og overslagsår vedrørende skattesanktion, som finansieres af kassen,
 3. der gives udgiftsneutrale tillægsbevillinger uden effekt på kassebeholdningen vedr. flere udvalg, jf. bilag 2.
Baggrund og vurdering

Indledning
Fire gange årligt udarbejder forvaltningen en samlet økonomisk redegørelse til Økonomiudvalg og Byråd. Redegørelserne er en afrapportering af den økonomiske status i kommunen på baggrund af budgettet og de forventede udgifter. 1. Økonomiske Redegørelse har fokus på budgetforudsætningerne, mens 2., 3. og 4. Økonomiske Redegørelse er en opfølgning efter hhv. 1., 2. og 3. kvartal.

Inden den samlede økonomiske redegørelse præsenteres i Økonomiudvalget, vil de enkelte fagudvalgs økonomiske redegørelser blive forelagt i de relevante fagudvalg.

Kommunens budget er overordnet delt i tre bevillingskategorier: Drift, Anlæg og Finansiering.
Drift er yderligere opdelt i tre underkategorier: Service, Indkomstoverførsler og Andet, jf. beskrivelsen nedenfor af hvad de enkelte bevillingskategorier indeholder.

Drift – Service: Betaling af de skattefinansierede ydelser til borgerne, fx daginstitutioner, pleje af ældre og handicappede og folkeskoler. 

Drift – Indkomstoverførsler: Overførsler fra det offentlige til borgerne, fx pensioner, arbejdsløshedsdagpenge, syge- og barselsdagpenge og kontanthjælp.

Drift – Andet: Aktivitetsbestemt medfinansiering til sundhedsvæsenet og udbetaling til forsikrede ledige.

Anlæg: Betaling af opførelse og vedligehold af kommunens bygninger og veje, fx ny børnehave, renovering af skole og ny cykelsti.

Finansiering: Tilskud og udligning fra stat og ejendoms-, selskabs- og kommuneskat.

Opfølgning på 1. Økonomiske Redegørelse 2018
Den første økonomiske redegørelse er baseret på forvaltningernes gennemgang af budgetforudsætningerne for 2018 på driftsområdet.

Der er i første økonomiske redegørelse lavet opfølgning på den gamle udvalgsstruktur, da bevillingerne først flyttes fra de gamle til de nye udvalg på byrådsmødet i januar. Beskrivelsen af omplaceringerne mellem udvalg vil derfor være baseret på den gamle udvalgsstruktur, men vil de relevante steder være suppleret af en note omkring tilknytningen til det kommende udvalg. 

Årets første økonomiske redegørelse viser, at Køge Kommune overordnet har en stabil økonomi. Der er dog varslet udfordringer på enkelte udvalgsområder, herunder Social- og Sundhedsudvalget, som følges frem mod 2. Økonomiske Redegørelse.

Konkret viser første økonomiske redegørelse, at der samlet set er forventede merudgifter på 2,2 mio. kr. Heraf forventes merudgifter på 1,4 mio. kr. under driftsområdet og 0,9 mio. kr. under Finansieringsområdet. Tillægsbevillingerne er primært af teknisk karakter, da de ikke nåede at blive indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2018 - 2021. Tillægsbevillingerne skal derfor ses som en enkeltstående undtagelse fra Køge Kommunes normale praksis, hvor der som udgangspunkt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger i tilfælde af merudgifter under de enkelte udvalg. 

Nedenfor gennemgås resultaterne for hhv. driftsområdet og finansieringsområdet.

Figur 1: Samlet overblik over Køge Kommune

Driftsområdet
På Driftsområdet forventes merudgifter på serviceområdet på 1,4 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen.

Heraf vedrører 1,4 mio. kr. en styrket indsats for den ældre medicinske patient under Ældre- og Sundhedsudvalget - det tidligere Social- og Sundhedsudvalg, som følge af den nationale handlingsplan herfor. Kommunerne er kompenseret for dette i bloktilskuddet, men budgettet er ikke tilsvarende reguleret i forbindelse med budgetlægningen.

I første økonomiske redegørelse anbefales desuden en udgiftsneutral omplacering mellem de to nye udvalg fra det tidligere Social- og Sundhedsudvalg. Der anbefales således en omplacering af 3,7 mio. kr.  fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget vedrørende budgettilpasning.

Ældre- og Sundhedsudvalget - det tidligere Social- og Sundhedsudvalg - har i forbindelse med første økonomiske redegørelse varslet udfordringer for netto 15,4 mio. kr. Merudgifterne vedrører især Sundhedsområdet og i mindre omfang det specialiserede socialområde (3,6 mio. kr.). På Sundhedsområdet er det især køb og salg af plejeboligpladser (10,2 mio. kr.) og Frit valgsområdet (8,4 mio. kr.), som udgør de største udfordringer.

Velfærdsforvaltningen vil frem mod anden økonomiske redegørelse arbejde videre med udfordringen med henblik på at fremlægge handleplan med forslag til effektiviseringer, reguleringer af budgettet, reduktioner mv.

På Børneudvalgets område under foranstaltninger for sårbare børn og unge har der været meget betydelige udsving i forbruget fra år til år. Børne- og Uddannelsesforvaltningen arbejder frem mod 2. Økonomiske Rredegørelse videre med områdets budgetmodel med fokus på i højest mulige grad at kunne understøtte estimatet og økonomistyringen på området.

Anlægsområdet
Der følges ikke op på anlægsområdet i første økonomiske redegørelse.

Finansieringsområdet
Der forventes mindreindtægter på 0,9 mio. kr. vedrørende reduktion i bloktilskuddet som skyldes, at Kommunerne for 2018 har hævet skatterne med 82 mio. kr. mere end forudsat i kommuneaftalen. I medfør af gældende lov sker en krone-til-krone modregning i Statens bloktilskud til kommunerne. Sanktionen sker som en kollektiv modregning for alle kommuner, da de fire kommuner, der i 2018 hæver skatten, på forhånd havde fået dispensation.

Det betyder, at Køge Kommune fra 2018 og frem årligt vil miste i størrelsesordenen 0,9 mio. kr. som følge af skattesanktionen. 

Likviditet
Likviditeten – opgjort som et gennemsnit af den daglige likviditet over 365 dage (kassekreditreglen) – udgjorde 301,3 mio. kr. pr. 31. december 2017.

Økonomi
Det anbefales, at der i første økonomiske redegørelse gives to tillægsbevillinger for i alt 2,2 mio. kr., som begge er af teknisk karakter, da de ikke nåede at blive indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2018 - 2021. Det skal bemærkes, at tillægsbevillingerne vil medføre en reduktion af kommunens likviditet med 2,2 mio. kr., da der ikke er afsat budget til bevillingerne. 
Beslutning

Ad 1-3: Anbefales.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


24.   Vederlag til udvalgsmedlemmer i byrådsperioden 2018-2021


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der træffes beslutning om hvorvidt den nuværende vederlæggelse af udvalgsmedlemmer skal fortsætte uændret, eller om der skal ske en regulering af disse
 2. beslutningen i udgangspunktet er gældende for indeværende byrådsperiode.
Baggrund og vurdering

I henhold til bestemmelserne i vederlagsbekendtgørelsen kan Byrådet beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af Økonomiudvalget, stående udvalg, § 17, stk. 4-udvalg samt børn- og unge-udvalget.

Summen af vederlag til nævnte medlemmer samt til udvalgsformand og næstformænd kan højst udgøre 315 % af borgmesterens vederlag. Denne maksramme gælder også hvis der eventuelt senere træffes beslutning om at oprette § 17, stk. 4 udvalg, nedsætte nye udvalg eller øge antallet af medlemmer i eksisterende udvalg.  

Vederlag til udvalgsformænd og næstformænd er fastsat i kommunens styrelsesvedtægt og udgør samlet set 173 % af borgmesterens vederlag. Der er således mulighed for at anvende 142 % af borgmesterens vederlag, svarende til et beløb på ca. 1,4 mio. kr., til vederlag til udvalgsmedlemmer.

I henhold til beslutning i det tidligere byråd vederlægges udvalgsmedlemmer i dag, som det fremgår af oversigten nedenfor. Det skal bemærkes, at formænd og næstformænd ikke indgår i opstillingen, da disse vederlægges særskilt og ikke som medlemmer.

Udvalg: Pr. medlem   I alt
Økonomiudvalget 7 medlemmer á 31.320 kr. årligt   219.240 kr.
Børneudvalget 5 medlemmer á 20.640 kr. årligt   103.200 kr.
Skoleudvalget 5 medlemmer á 20.640 kr. årligt   103.200 kr.
Ældre- og Sundhedsudvalget 5 medlemmer á 20.640 kr. årligt   103.200 kr.
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 5 medlemmer á 20.640 kr. årligt   103.200 kr.
Kultur- og Idrætsudvalget 5 medlemmer á 20.640 kr. årligt   103.200 kr.
Klima- og Planudvalget 5 medlemmer á 20.640 kr. årligt   103.200 kr.
Teknik- og Miljøudvalget 5 medlemmer á 20.640 kr. årligt   103.200 kr.
Børn- og unge-udvalget 1 medlem á 10.320 kr. årligt     10.320 kr.
I alt   951.960 kr.

Beløbet på 951.960 kr. svarer til ca. 97 % af borgmesterens vederlag.

Byrådet kan beslutte at fastholde den nuværende størrelse og fordeling af vederlag til udvalgsmedlemmer.

Da der er et ikke "udnyttet" rammebeløb på 45 % af borgmesterens vederlag, svarende til ca. 440.000 kr., er er der også mulighed for at ændre i størrelsen af vederlag til udvalgsmedlemmer. Ligeledes er der mulighed for at ændre i fordelingen af vederlag mellem de enkelte udvalg. Det har været praksis i Køge Kommune, at medlemmer i de stående udvalg er vederlagt med samme beløb.

Det skal bemærkes, at eventuelle ændringer tidligst kan få virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse (1. februar 2018).

Det ikke "udnyttede" rammebeløb skyldes primært, at vederlag til udvalgsmedlemmer ikke blev reguleret pr. 1. januar 2017 i forbindelse med, at borgmesterens vederlag blev reguleret med 31,4 %. Reguleringen af borgmesterens vederlag betød en tilsvarende beløbsmæssig stigning i udvalgsrammen.

Såfremt byrådet beslutter at fastholde de i oversigten opstillede beløb til udvalgsmedlemmer betyder det procentuelt, at:

 • Et medlem af Økonomiudvalget får et årligt vederlag svarende til ca. 3,2 % af borgmesterens vederlag
 • Et medlem af et stående udvalg får et årligt vederlag svarende til ca. 2,1 % af borgmesterens vederlag
 • Et medlem i børn- og ungeudvalget får et årligt vederlag svarende til ca. 1,1 % af borgmesterens vederlag.

Der er på nuværende tidspunkt 43 udvalgsmedlemmer, der vederlægges.

En gennemsnitlig forhøjelse af de nuværende vederlag, med eksempelvis 1 % af borgmesterens vederlag, vil således medføre en udgift på ca. 425.000 kr. og hele den tilladte ramme vil samtidig være forbrugt.

En gennemsnitlig forhøjelse af de nuværende vederlag, med eksempelvis 0,5 % af borgmesterens vederlag, vil medføre en udgift på ca. 212.000 kr. og der vil være en ikke udnyttet ramme på ca. 22 %,  som vil kunne anvendes, hvis der senere måtte opstå behov for honorering af udvalgsformænd eller udvalgsmedlemmer - også i eventuelle § 17, stk. 4 udvalg.

Det skal bemærkes, at beslutningen om størrelse og fordeling af vederlag til udvalgsmedlemmer i udgangspunktet fastsættes forud for et kalenderår for mindst 1 år ad gangen. Forvaltningen foreslår, at beslutningen er gældende for indeværende byrådsperiode - medmindre der i løbet af perioden viser sig et politisk ønske eller behov for at tage beslutningen op til fornyet drøftelse.

Økonomi
En øget vederlæggelse til udvalgsmedlemmer i udvalg, som ikke medfører en overskridelse af den samlede ramme til vederlæggelse på 315 % af borgmesterens vederlag, vil kunne rummes indenfor eksisterende budget. 
Beslutning

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler at vederlag til medlemmer af Økonomiudvalget fastsættes til 3,95 % af borgmesterens vederlag og at vederlag til fagudvalgsmedlemmer fastsættes til 2,85 % af borgmesterens vederlag.

Ad 2: Anbefales.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


25.   Forretningsorden for Økonomiudvalget i byrådsperioden 2018-2021


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget godkender forslag til forretningsorden for udvalget i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.
Baggrund og vurdering

Det følger af styrelseslovens § 20, stk. 3, at udvalgene selv kan fastsætte sin forretningsorden.

Kultur- og Økonomiforvaltningen har udarbejdet forslag til forretningsorden for udvalget gældende for byrådsperioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Forslaget svarer til den forretningsorden der har været fastsat af det tidligere Økonomiudvalg. 

Forretningsordenen indeholder først og fremmest en beskrivelse af de processuelle regler for blandt andet mødernes afholdelse, fravær og indkaldelse af stedfortræder, udsendelse af dagsorden, beslutningsdygtighed, afstemning mv.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


26.   Oversigt over natbevillinger til restauranter m.v.


Indstilling

Kultur og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at oversigt over nattilladelser tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget vedtog den 12. februar 2008 ved godkendelse af ”Retningslinier for administration af bestemmelser i restaurationsloven for så vidt angår alkoholbevillinger, lukketider mv.”, at udvalget skulle gives en årlig orientering om det samlede antal natbevillinger fordelt på kl. 02-bevillinger og bevillinger udover kl. 02 med oplysning om geografisk område samt antal natbevillinger, der er givet i det forløbne år. Den almindelige lukketid var på dette tidspunkt kl. 24.00.

Efterfølgende har Køge Byråd den 27. oktober 2009 vedtaget en udvidelse af den almindelige lukketid fra kl. 24.00 til kl. 02.00, hvorfor vedlagte oversigt kun indeholder nattilladelser efter kl. 02.00.

Der er ikke givet nattilladelser til nye virksomheder i 2017.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


27.   Godkendelse af Risikobaseret Dimensionering for Østsjællands Beredskab


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Beredskabskommissionens forslag til risikobaseret dimensionering i Østsjællands Beredskab godkendes.
Baggrund og vurdering

Beredskabskommissionen er den 14. december 2017 blevet enige om forslag til en ny fælles risikobaseret dimensionering (RBD) for Østsjællands Beredskab (ØSB). RBD'en er et teknisk dokument der angiver det nødvendige niveau for at yde en forsvarlig beredskabsfaglig indsats jf. beredskabsloven og den risikoprofil, der karakteriserer kommunerne i ØSB. RBD'en skal jf. vedtægterne godkendes af interessentkommunernes Byråd.

Ny Risikobaseret Dimensionering
I den nye RBD betragtes ØSB som ét fælles beredskabsområde, hvor det i dag er opdelt i flere områder. RBD'en skal således give en øget fleksibilitet, hvor køretøjer, stationer og mandskab kan rokeres og justeres ift. de kommende års hændelsesmønstre, byudvikling og infrastruktur. Derved er tanken, at de samlede ressourcer udnyttes mere effektivt end tidligere. Der kan derfor også ske ændringer i sammensætning af mandskab og materiel i alle områder.

Samtidig vil udrykningssammensætningen i højere grad end tidligere bygge på hændelsestyper og hændelsernes kompleksitet, dvs. der kommer færre udrykningsenheder til små hændelser og flere til mere komplicerede hændelser. Ligeledes vil der være øget kapacitet ved større hændelser som fx terror.

Med RBD'en fastsættes et fælles minimumsnivau på tværs af dækningsområdet for køretøjer og mandskab i forhold til hvad der er nødvendigt for at yde en forsvarlig beredskabsfaglig indsats jf. beredskabsloven og i forhold til at overholde fastsatte responstider. Der lægges dog vægt på, at den nuværende responstid i alle 8 kommuner fastholdes som i dag, og at borgere og virksomheder dermed vil opleve samme sikkerhedsniveau som hidtil. 

Den konkrete model for det operative beredskab i de enkelte delområder, herunder det konkrete antal og placering af stationer, mandskab og køretøjer fastlægges først endeligt efter RBD'en er godkendt af alle interessentkommuner, og efter inddragelse af MED-organisationen.

Ved godkendelse af RBDen forpligter Køge Kommune sig dermed ikke til en konkret model for organisering af opgaven.

Forslaget er fagligt vurderet af Beredskabsstyrelsen, som har afgivet bemærkninger af redaktionel karakter (se bilag). Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer af indholdsmæssig karakter, og Beredskabsstyrelsens svar på høringen kan derfor betragtes som en accept af det fremsendte forslag. 

Betydning for Køge
Selvom nuværende krav til responstider videreføres, tilsigter forslaget dog et ensartet serviceniveau på tværs af ØSB, herunder også prisen pr. indbygger, som i Køge hidtil har været markant højere end i fx Solrød. For Køge, som hidtil har haft et højere serviceniveau end flere af de andre kommuner i ØSB betyder forslaget samtidig, at de nuværende udrykningsenheder med 1 holdleder og 5 brandmænd (1+5) fremover foreslås bemandet som udgangspunkt med 1+3, suppleret af yderligere bemanding fra øvrige stationer efter behov. Dertil kommer 1 fri udrykningsenhed på tværs af alle dækningsområder med frivillige (1+5). Samtidig foreslås dykkerberedskabet samlet i Roskilde og Stevns, ligesom en fælles miljøvogn fremover alene vil være placeret i Høje-Taastrup/Ishøj/Greve. Endvidere reduceres det samlede antal indsatsledere i ØSB fra 4 til 2. 

Der vil således alt andet lige være tale om en ændring af Køges nuværende beredskabssammensætning. Der er dog samtidig indtænkt en høj grad af fleksibilitet som betyder, at det i forbindelse med den efterfølgende udarbejdelse af den konkrete beredskabsmodel vil være muligt at tilkøbe tillægsydelser (fx 5+1 i stedet for 3+1 i Køge), såfremt en kommune måtte ønske dette.

Vurdering
ØSB vurderer, at RBDen, uagtet ændringen i den nuværende beredskabssammensætning, kan levere samme sikkerheds- og serviceniveau til borgere og virksomheder i Køge. Større hændelser og 112-alarmopkald vil således fortsat blive mødt med større udrykningsenheder, mens 3+1-modellen vurderes fuldt tilstrækkeligt ved mindre hændelser. Forskellen til i dag er, at udrykningsenhederne kan være sammensat fra flere kommuner. Borgere og virksomheder ventes således ikke at mærke nogen ændringer.

ØSB vurderer endvidere, at RBD'en samtidig muliggøre den fastlagte samlede besparelse på 5 mio. kr. årligt fra juli 2018 og frem. Evt. tilkøb af tillægsydelser skal dog modregnes den enkelte kommunes samlede besparelse.

Klaus Hansen (myndighedskonsulent) og Søren Rasmussen (Operativ Chef) og 2 tjenestemænd fra Køge Kommune udlånt til ØSB, deltager ved behandlingen af sagen i Økonomiudvalget kl. 9-10. Efterfølgende kl. 10 deltager Beredskabsdirektør Lars Robetje og Forebyggelseschef Nils Rasmussen ved ØSB mhp. at svare på spørgsmål.

De væsentligste bilag er vedlagt enkeltvis. Øvrige bilag vedlægges samlet i et teknisk bilag til orientering.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Økonomiudvalget drøftede sagen og anbefaler at ØSB meddeles at Køge Kommune afventer stillingtagen indtil ØSB har redegjort for:

 • Konsekvenser af at der ikke længere er 1+5-bemanding på 1. udrykning (afg. straks – fuldtid)
 • Konsekvenser af  der ikke længere er 1+5-bemanding på efterfølgende udrykning (afg. maks. 5 min – deltid)
 • Konsekvenser af at deltidsstationen i Køge ikke fastholdes
 • Om efterlevelse af udrykningstider (responstider) måles på de køretøjer og mandskab som fremgår af oversigten over udrykningssammensætninger (picklisten).
 • Der skal være tilstrækkelige sanktionsmuligheder ved manglende efterlevelse af krav til responstider (fx bøder)
 • Konsekvenserne af at der fortsat ønskes et bådberedskab i Køge
 • Konsekvenser af at der fortsat ønskes en miljøvogn i Køge.

Herudover gør Køge Kommune opmærksom på, at den endelige kontraktpris forventes at afspejle den manglende mulighed for forlængelse af nuværende kontrakter, som blev afskrevet med Allonge 1. Endvidere at det forudsættes at alle kommuner betaler ens pris pr. borger og at de enkelte kommuner kan tilkøbe ekstra service målrettet den enkelte kommunes borgere.

Det forudsættes endvidere, at Køge Kommune får forelagt den konkrete model for det operative beredskab (udmøntningen af RBDen) til endelig godkendelse.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


28.   Fysiske rammer til 10. Klasse Campus Køge


Indstilling
Skoleudvalget samt Ejendoms- og Driftsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der i forbindelse med indgåelse af varigt lejemål for 10. Klasse Campus Køge gældende fra 1. august 2018 foretages deponering af 6,4 mio. kr.
Baggrund og vurdering

10. Klasse Campus Køge (10KCK) har siden udflytningen til Campus Køge boet i et midlertidigt lejemål i bygninger tilhørende Køge Handelsskole. Den midlertidige løsning blev valgt, da der på det tidspunkt var forventning om, at der inden for få år skulle opføres en kommunal bygning på campus, hvor bl.a. 10KCK ville få fast placering.

På Byrådets møde den 24. oktober 2017 blev det besluttet at annullere det igangværende udbud af 10. klassetilbuddet - og dermed også at der skulle findes en varig løsning for 10KCK i form at et lejemål på campus.

Forvaltningen har efter kontakt til de øvrige uddannelsesinstitutioner på campus modtaget to tilbud på varige lejemål til 10KCK. Tilbuddene og vurderingen af disse er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Sagen er behandlet af Skoleudvalget og Ejendoms- og Driftsudvalget hhv. den 6. og 12. december 2017, og der er her truffet beslutning om valg af tilbud.

Deponering
Indgåelse af aftale om et varigt lejemål indebærer krav om deponering. På grund af ejendomsværdien (som ligger til grund for beregning af deponeringen) er deponeringskravet ift. det valgte tilbud er 6,4 mio. kr.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at indgåelse af et varigt lejemål udløser deponering svarende til det lejedes værdi, det vil sige 6,4 mio. kr. ved det aktuelle lejemål. Der skal derfor søges tillægsbevilling på 6,4 mio. kr. til deponering under finansiering i 2018. Deponeringen vil blive gradvist frigivet over 25 år. Den frigjorte deponering indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2019. Deponeringen påvirker kommunens kassebeholdning.

Det bemærkes endvidere, at der er bevillingsmæssig dækning for den fortsatte drift.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


29.   Masterplan for opdatering af skolernes bygningsmasse


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at

 1. Skoleudvalget fremsender foreløbig masterplanen og procesplan til Teknik- og Ejendomsudvalget til orientering
 2. Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet indstiller foreløbig masterplan og procesplan til godkendelse.
Skoleudvalget 03-01-2018
Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd, idet det ligeledes anbefales, at masterplanen indgår i programmet for det kommende seminar eller et temamøde for Byrådet.

Teknik- og Ejendomsudvalget 10-01-2018
Godkendt.
Baggrund og vurdering

Skolerne har gennem længere tid over for Børne- og Uddannelsesforvaltningen påpeget, at skolernes bygningsmasse ikke i tilstrækkelig grad lever op til kravene til et opdateret og moderne skolevæsen. Med folkeskolereformen er der kommet nye fag, en længere skoledag og et ønske om en skoledag, der er mere varieret. Pædagogikken - og dermed krav til lokalers indretning - har ændret sig, og desuden er en del faglokaler ikke blevet renoveret og opdateret i mange årtier.

På et møde den 2. december 2016 mellem skoleudvalgsformanden og skolelederne blev spørgsmålet atter rejst, og på denne baggrund bad skoleudvalgsformanden forvaltningen om at komme med et oplæg til, hvordan denne sag kunne gribes an.

På mødet den 31. januar 2017 godkendte Skoleudvalget forvaltningens forslag om at lade et arkitektfirma gennemføre en undersøgelse og udarbejde en masterplan med henblik på at vurdere og prioritere de nødvendige bygningsmæssige tiltag i en plan med en længere tidshorisont. Masterplanen er et supplement til ETK’s tekniske gennemgang af bygningsmassen, der har fokus på ventilation, genopretning, energioptimering m.v.

Planen skulle bl.a. bygge på en dialogproces med skolerne og bidrag fra andre forvaltninger om behov i forhold til skolernes indretning, fx adgangsforhold fra fritidsbrugere, stormflodssikring, IT- og strøminfrastruktur m.v. Endelig skulle masterplanen indeholde en vurdering af elevtal i de forskellige geografiske områder og vurdering af behovet for evt. tilpasning af bygningskapacitet.

Den 3. maj 2017 godkendte Skoleudvalget en tidsplan for processen samt pejlemærker, der skulle sikre fokus på mulighederne for at bringe skolebygningerne til at være bygninger, der bl.a. understøtter inspirerende undervisningsmiljøer gennem opdaterede faglokaler, der styrker elevernes faglige udvikling og aktive deltagelse samt understøtte en god arbejdsplads for elever og ansatte i forhold til indretning, indeklima, akustik, æstetik og lys. Skoleudvalget blev den 15. august 2017 orienteret om, at KANT Arkitekterne vandt udbuddet om udarbejdelse af masterplanen.

Masterplanen indeholder overordnede anbefalinger, generelle anbefalinger samt specifikke anbefalinger pr. skole. For de fleste skoler er der projekter, der umiddelbart kan omsættes for et mindre beløb, og andre projekter kræver større investeringer.

Masterplanen er et inspirationsmateriale for såvel Skoleudvalg, skolebestyrelser samt medarbejderfora på skolerne til at drøfte opdatering af skolernes bygningsmasse. Skolebestyrelserne får mulighed for at kommentere masterplanen samt den specifikke anbefaling for den enkelte skole, hvorefter endeligt økonomisk overslag beregnes, således at det kan danne grundlag for en langsigtet prioritering i forhold til kommende anlægsinvesteringer.

Skoleudvalget fik den 1. november 2017 forelagt en foreløbig udgave af masterplanen (version 0). Masterplanen blev den 12. december 2017 forelagt Økonomiudvalget, som sendte sagen retur til Skoleudvalget med anbefaling om, at der udarbejdes procesplan for det videre arbejde til godkendelse i Byrådet inden masterplanen sendes til høring i skolebestyrelserne.

Forvaltningen foreslår følgende plan frem til Byrådets godkendelse af masterplanen:

3. januar 2018
Skoleudvalget indstiller procesplan til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

10. januar 2018
Teknik- og Ejendomsudvalget forelægges foreløbig masterplan og procesplan til orientering.

16. januar 2018
Økonomiudvalget forelægges foreløbig masterplan og procesplan til godkendelse.

23. januar 2018
Byrådet forelægges foreløbig masterplan og procesplan til godkendelse.

Ultimo januar 2018
Foreløbig masterplan sendes til høring i skolebestyrelserne.

Marts 2018
Endeligt økonomisk overslag beregnes på baggrund af høringssvar fra skolebestyrelserne.

April 2018
Endelig masterplan samt økonomisk overslag forelægges Skoleudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet til godkendelse.

Økonomi
Økonomisk overslag er under udarbejdelse. Endeligt overslag beregnes efter høring af skolebestyrelserne og eventuelle justeringer af planen og forelægges sammen med den endelige masterplan, og således at det økonomiske overslag kan danne grundlag for en langsigtet prioritering i forhold til kommende anlægsinvesteringer.
Beslutning

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler den foreløbig masterplan og procesplan, idet det anbefales at procesplanen tilrettes, så skolebestyrelserne får planen til orientering og kommentering ultimo januar.

Der afholdes temamøde om masterplanen den 27. februar 2017.

Forvaltningen anmodes om at komme med oplæg om proces og rammer for udarbejdelse og opstart af eventuelle fremtidige masterplaner.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


30.   Godkendelse af Integrationsråd 2018-2021


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet, at godkende endelig sammensætning af Integrationsrådet for perioden 2018-2021.

Social- og Arbejdsmarkedsmarkedsudvalget 15-01-2018
Anbefaler indstillingen til Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Ifølge Integrationsrådets forretningsorden, som blev godkendt af Køge Byråd den 28. november 2017, sammensættes Integrationsrådet af direkte valgte repræsentanter for de etniske minoritetsgrupper i Køge Kommune samt udpegede repræsentanter fra lokalsamfundet (herunder boligområder, politi, skoleområdet, frivillige sociale foreninger mv.).

Integrationsrådet består af maksimalt 15 medlemmer.

10 repræsentanter udpeges, ifølge rådets forretningsorden, af Byrådet efter indstilling fra Integrationsrådet, mens de fem repræsentanter for de etniske minoritetsgrupper vælges ved direkte valg. Det direkte valg blev afholdt som offentligt valgmøde den 27. november 2017.

Integrationsrådet drøftede den 4. december endelig sammensætning af rådet, og indstiller følgende til endelig godkendelse:

Navn/område:

Indstillet af:

Dennis Hedegaard

Hastrupparkens afdelingsbestyrelse

Mustafa Belqius

Søparkens afdelingsbestyrelse

Leon Karabulut

Ellemarkens afdelingsbestyrelse

Hans Vejlin

Karlemoseparkens afdelingsbestyrelse

Khalat Hassan

Røde Kors (Frivillige sociale foreninger)

SelimBalicki

Køge Byråd

Palle Johansen Dansk Flygtningehjælp (Frivillige sociale foreninger)

Campus Køge - NN

Campus Køge
Skoleområdet - NN Skolebestyrelserne på Hastrupskolen, Ellemarkskolen, Asgård Skolen eller Kirstinedalskolen
Åben plads - repræsentant for lokalsamfund

Valgt ved direkte valg den 27. november 2017

Navn:

Nationalitet:

Tugrahan Kaplan
Tyrkiet

Sayed Ranman Gulabzoi

Afghanistan

Mehmet Bulut

Tyrkiet

Sahar Sediq

Afghanistan

Maryam Zoraghi

Iran

Suppleanter:
Sanaz Rajabzadeh Chobeh
Meena Gulabzoi

Iran
Afghanistan

Repræsentanterne for Campus Køge og skoleområdet vil blive udpeget inden Integrationsrådet mødes første gang, medio februar.

I alt indstilles 9 personer fra lokalsamfundet. Udpegning af repræsentanter er sket med udgangspunkt i de interesse- og indsatsområder, de direkte valgte rådsmedlemmer har givet til kende.

Integrationsrådet lader en plads stå åben, så det kommende Integrationsråd kan supplere op med en ekstra repræsentant fra lokalsamfund ved behov.

Integrationsrådet ønsker at gå i dialog med lokalrådet omkring muligheden for, at Integrationsrådet kan blive repræsenteret i lokalrådet. Samtidig anbefales det, at repræsentanter for kultur- og idrætslivet samt erhvervslivet inviteres ind efter behov ved kommende møder i Integrationsrådet.

Økonomi
Intet at bemærke.
Kommunikation
Lokal pressemeddelelse.
Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


31.   Høring af Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Køge Kommunes høringssvar godkendes.

Teknik- og Ejendomsudvalget 10-01-2018
Anbefales med enkelte redaktionelle bemærkninger til høringssvaret.

Baggrund og vurdering

Ifølge "lov om trafikselskaber" skal der mindst hvert fjerde år udarbejdes en statslig trafikplan. Trafikplanen skal redegøre for Statens overvejelser og prioriteringer og den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten.

Trafikplanen har fokus på at skabe en fælles vidensramme for trafikale overvejelser på statsligt, regionalt og lokalt niveau. Planen giver et overblik over besluttede projekter på baneområdet og sandsynlige trafikale og passagermæssige omkostninger.

Høringsbrevet er vedlagt som bilag 1, og Trafikplanen er vedlagt som bilag 2.

Køge Kommunes høringssvar påpeger, at det estimerede passagertal på Køge Nord Station synes uforholdsmæssigt lavt, hvilket kunne tyde på, at den planlagte byudvikling omkring stationen samt parkér og rejs-anlægget ikke er medregnet. Hvis disse passagertal benyttes til dimensionering af togsættene, vil denne underestimering kunne medføre, at der ikke nok siddepladser i togene ind mod København i morgenmyldretiderne.

I høringssvaret bemærkes det positivt, at Ølby Station er angivet i standsningsmønstret for Lille Syd, hvilket har været et stort ønske fra kommunens side. Det bemærkes også positivt, at Borup Station fra 2027 og frem betjenes af toge, som kører København - Odense. Samtidig bemærkes det negativt, at kvartersdriften på strækning Køge Station - Hårlev Station overgår til ½-times drift. Det følgelige behov for gennemgående dobbeltspor mellem Køge Station og sporskiftet syd for Klematisvej er ligeledes påpeget i høringssvaret.

Hele høringssvaret er vedlagt som bilag 3, og det endelige høringssvar skal indsendes senest den 26. februar 2018.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Nyt bilag 3 udleveret og vedhæftes referatet.

Økonomiudvalget anbefaler sagen. 

Regionen tilskrives vedr. Hårlevbanen.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


32.   Forslag til lokalplan for dagligvarebutik og boliger i Herfølge Bymidte


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at 

 1. forslag til lokalplan 1042 for dagligvarebutik og boliger i Herfølge Bymidte vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger
 2. der afholdes borgermøde den 13. marts 2018, kl. 19.00.

Klima- og Planudvalget 05-01-2018
Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Godkendt.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget har den 10. januar 2017 besluttet at genoptage lokalplanlægningen for en dagligvarebutik på hjørnet af Billesborgvej og Vordingborgvej i Herfølge Bymidte efter ønske fra en dagligvarekæde. Dagligvarekæden har efterfølgende i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet et skitseprojekt for en dagligvarebutik på 1.500 m² med boliger på førstesalen.

Lokalplanområdet er omfattet af den gældende rammelokalplan 5-13 for Herfølge omkring Billesborgvej. En dagligvarebutik som skitseret kan ikke lade sig gøre efter den gældende rammelokalplan, hvorfor der er udarbejdet forslag til en ny lokalplan.

Lokalplanområdet er på ca. 7.500 m² og rummer i dag fem fritliggende boliger samt en bygning med serviceerhverv og en bagerforretning. Den eksisterende bebyggelse planlægges nedrevet med undtagelse af bagerforretningen. Ejer af forretningen ønsker mulighed for at udvide, hvorfor hans ejendom er taget med i lokalplanen.

Herfølge Bymidte er behandlet i Planstrategi for Herfølge Bykerne fra 2005 og Herfølge Bydelsplan fra 2016. I planerne formuleres ønsker om at synliggøre Herfølge Bymidte bl.a. med en markant bebyggelse på hjørnet af Billesborgvej og Vordingborgvej.

Lokalplanen stiller bl.a. krav om, at

 • dagligvarebutikken udformes som en randbygning i 1-2 etager, således at den er højest ud mod Billesborgvej og Vordingborgvej. På den måde sikres en markant bygning, som modsvarer placeringen i Herfølge Bymidte
 • de dele af randbygningen, som opføres i 2 etager, udføres med symmetrisk sadeltag, således at bygningen får samme formsprog som den omkringliggende bebyggelse
 • dagligvarebutikkens facader udsmykkes med relief og begrønnes med klatreplanter. På den måde sikres variation og liv i butikkens relativt lukkede facader
 • boliger på førstesalen ovenover dagligvarebutikken skal have indgang fra Billesborgvej. På den måde skabes aktivitet omkring nedgangen til fodgængertunnelen under Vordingborgvej.

Dagligvarekæden ønsker tre vejtilslutninger til lokalplanområdet - fra Vordingborgvej, Billesborgvej og Elmevej. Der er udarbejdet et sikkerhedsrevideret trafiknotat i forbindelse med lokalplanen. Notatet konkluderer, at det er muligt at have 3 vejtilslutninger som ønsket. Det er dog forvaltningens vurdering, at der udelukkende bør tillades vejtilslutning fra Vordingborgvej. På den måde opnås en mere overskuelig trafikafvikling med færre konfliktpunkter. En overkørsel fra Billesborgvej er særlig risikofyldt, da denne medfører færdsel på et areal med dårlige oversigtsforhold, hvor der passerer skolebørn til Herfølge Skole.

Mulighederne indeholdt i lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, i hvilken lokalplanområdet er udlagt til centerområde med mulighed for bl.a. butikker, boliger og servicevirksomhed.

Nedlæggelse af offentlig vej:
I den sydlige del af lokalplanområdet findes en parkeringsplads med plads til fire lastbiler. Dagligvarekæden og ejer af bagerforretningen ønsker at erhverve arealet til kundeparkering samt udvidelse af bagerforretningen, hvilket forudsætter, at arealet nedlægges som offentligt vejareal.

Det er forvaltningens vurdering, at det er uhensigtsmæssigt at have lastbilsparkering i forbindelse med et relativt tæt bebygget boligområde mindre end 200 meter fra en skole. Forvaltningen vurderer derfor, at det vil være fornuftigt at nedlægge parkeringspladsen.

Byrådet kan jf. vejloven beslutte at nedlægge offentlige vejarealer. Beslutningen om nedlæggelse af offentlige vejarealer skal offentliggøres, og berørte grundejere skal høres. Da lastbilsparkeringen er flittigt brugt, anbefaler forvaltningen en 8 ugers høring hos en bredere gruppe end de grundejere, der som minimum er berettiget til høring jf. vejloven.

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af påvirkning af miljøet som følge af lokalplan 1042. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen kke forudsætter en miljøvurdering, da den ikke indeholder ændringer, som antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Økonomi
Der er ikke knyttet særskilt kommunal økonomi til udarbejdelsen af lokalplan 1042.
Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Nyt bilag vedhæftes referatet.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Ken Kristensen (V)
Bilag

Til toppen


33.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning

Intet.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


34.   Eventuelt


Beslutning

Intet.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


35.   Køge Idrætspark - Orientering om status og den videre proces (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


36.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Ken Kristensen (V)

Til toppen


37.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Ken Kristensen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 22.01.18