Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 11.06.2019 kl. 09:30 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Niels Rolskov, (Ø)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Mette Jorsø, (V)

185.   Status om aktiviteter i de (fælles)kommunale selskaber 2. halvår 2018


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget, at

 1. vedlagte status på aktiviteter i de fælleskommunale selskaber på det tekniske område for 2. halvår 2018 tages til efterretning
 2. relevante selskaber, hvor Køge Kommune har ejerinteresser i lyset af udbudssagen i ARGO, anmodes om at redegøre for brug af udbud med fokus på, hvorvidt gældende udbudsregler er overholdt.


Klima- og Planudvalget 07-02-2019
Godkendt.

Baggrund og vurdering

Med udgangspunkt i Politik for Aktivt Ejerskab - selskaber på teknik- og miljøområdet udarbejder Teknik- og Miljøforvaltningen en halvårlig statusrapport om aktiviteter i de fælleskommunale selskaber på det tekniske område.

Politik for Aktivt Ejerskab har til formål at styrke kommunens rolle som selskabsejer og aktive ejerrolle og dermed varetagelsen af Køge Kommunes ejerinteresser. Statusrapporten giver en kortfattet status til de relevante fagudvalg og Økonomiudvalget vedrørende de væsentligste ejerrelaterede aktiviteter på selskabsniveau for så vidt angår følgende selskaber (fordelt på de respektive ejerudvalg):

Økonomiudvalget:

 • KLAR Forsyning
 • Østsjællands Beredskab

Klima- og Planudvalget:

 • VEKS
 • ARGO
 • HMN
 • SEAS NVE

Teknik- og Ejendomsudvalget:

 • Movia

Vedlagt findes status for 2. halvår 2018. Idet der intet nyt er at berette om Movia for 2. halvår 2018, forelægges rapporten ikke i Teknik- og Ejendomsudvalget.

Bemærk, at bilaget er opdateret siden forelæggelsen i Klima- og Planudvalget, så det også omfatter 1. halvår 2019.

ARGO Udbudssag
Der har i den seneste tid været presseomtale af ARGO’s håndtering af indkøb i relation til reglerne om EU-udbud. ARGO indkøber årligt for i omegnen 240 mio. kr., men på baggrund af en aktindsigt har kommunen.dk i en artikel den 15. november 2018 afdækket, at ARGO i årene 2012 – medio 2018 har undladt at sende indkøb for 94 mio. kr. i EU-udbud, hvilket de ellers er forpligtet til. Sagen er yderligere uddybet i statusrapporten.

Køge Kommune har en forventning om, at gældende udbudsregler overholdes i alle selskaber omfattet af ejerpolitikken. For dog at sikre mod lignende overraskelser i andre selskaber, foreslås det, at Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder øvrige relevante selskaber om ligeledes at redegøre for deres brug af udbudsreglerne. Dette omfatter følgende selskaber mv.:

 • KLAR Forsyning
 • VEKS
 • Køge Havn
 • Køge Jorddepot.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Fraværende
Mette Jorsø (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 05.09.19