Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 11.06.2019 kl. 09:30 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Niels Rolskov, (Ø)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Mette Jorsø, (V)

174.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Valggruppe 2 (V) har indkaldt Søren Brask (V) til at deltage i Økonomiudvalgets møde den 11. juni 2019 som stedfortræder for Mette Jorsø (V), der har meddelt forfald til mødet pga. varetagelse af andet offentligt hverv på mødedagen, og således ikke har mulighed for at deltage i mødet.
Beslutning

Dagsordenen inkl. tillægsdagsorden blev godkendt, idet det bemærkes, at det ikke er indkaldt stedfortræder for Mette Jorsø (V).

Fraværende
Mette Jorsø (V)

Til toppen


175.   Budgetanalyser 2020


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. tage høringssvarene til efterretning

 2. godkende analyserne til implementering  

 3. tage til efterretning, at de manglende 60.000 kr. og 20.000 kr. i hhv. 2020 og 2021 findes indenfor udvalgets ramme.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog den 9. oktober 2018 budgettet for budget 2019-22. Forligspartierne besluttede i den forbindelse at arbejde med udmøntning af en puljebesparelse på 60 mio. kr. til udmøntning fra 2020.

Økonomiudvalgets andel af besparelserne udgør i 2020, 2021, 2022 hhv. 9,48 og 9,44 og 9,29 mio. kr., og udvalget besluttede den 13. november 2018, at beløbet skulle findes i form af administrative analyser.

Der har således været arbejdet med følgende delanalyser

 1. Ledelse
 2. Myndighedsfunktioner
 3. Kørsel
 4. Digitalisering
 5. Politiske konti
 6. De personalepolitiske midler
 7. Organisationsudviklingspuljen.

Analyse 1 blev godkendt af Økonomiudvalget den 5. marts 2019. De øvrige analyser blev drøftet på udvalgets møde den 9. april 2019, hvorefter analyserne 2, 3, 4, 6 og 7 blev sendt til vurdering af konsekvensbeskrivelserne i MED. Analyse 5 (Politiske konti) blev yderligere drøftet på Økonomiudvalgets temamøde den 14. maj 2019.

Økonomiudvalget besluttede herefter den 3. juni 2019 at sende analyserne 2, 3, 4, 6 og 7 i høring i MED. Analyse 2 (myndighedsfunktioner) endvidere til høring hos Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd. Analyse 5 sendtes ikke i høring, da den udelukkende vedrører politiske konti.

Der er modtaget høringssvar fra Handicaprådet, Seniorrådet og MED (Rådhusudvalget og HMU). Eventuelt høringssvar fra Udsatterådet vil foreligge til mødet, de øvrig høringssvar er vedlagt.

Analyserne fremlægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

Økonomi
 

Beslutning

Høringssvar fra Udsatterådet udleveret og vedhæftes referatet.

Ad 1 og 3: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt, idet forslaget på de politiske konti tilpasses, så venskabsbyssamarbejdet reduceres til et fremadrettet budget på 50.000 kr., forslaget om besparelser på telefon udelades og aviskompensation fastsættes fremadrettet til niveau svarende til prisen på netudgaven på Dagbladet. Restbesparelsesbeløbet findes indenfor Økonomiudvalgets område.

Fraværende
Mette Jorsø (V)
Bilag

Til toppen


176.   KRL-sygefraværsopgørelse 2018 og OPUS-sygefraværsopgørelse ved udgangen af 1. kvartal 2019


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. KRL-sygefraværsopgørelser 2018 for de større overenskomstområder i Køge Kommune sammenlignet med landsgennemsnit og sammenligningskommuner tages til efterretning,
 2. OPUS-sygefraværsopgørelser for Køge Kommune ved udgangen af 1. kvartal 2019 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har siden 2010 haft et skærpet fokus på nedbringelse af sygefraværet, som generelt har vist en faldende tendens i perioden. De sidste 2 år har sygefraværet ifølge interne opgørelser ligget stabilt lige over 5 %.

KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) har den 10. maj 2019 udgivet sygefraværsstatistik for 2018 for landets kommuner og regioner. KRL-opgørelsen for 2018 viser, at Køge Kommune i 2018 lå under landsgennemsnittet. Samtidig viser nyeste interne OPUS-sygefraværsopgørelser ved udgangen af 1. kvartal 2019, at sygefraværet fortsat ligger stabilt lige over 5 %. Sygefraværet i Børne- og Uddannelsesforvaltningen er faldet 0,8 %-point det seneste år, mens Kultur- og Økonomiforvaltningen ligger på et stabilt lavt niveau.

Det bemærkes, at KRL og OPUS ikke opgør sygefraværet efter samme metode. Opgørelserne er derfor ikke direkte sammenlignelige.

Ad 1:
KRL-sygefraværsopgørelser viser sygefraværet (inkl. arbejdsskader) for alle månedslønnede medarbejdere. I bilag 1 og 2 er sygefraværet opgjort for overenskomstområder (minimum 10 fuldtidsbeskæftigede). Der er for de enkelte overenskomstområder vist ”over” eller ”under” det gennemsnitlige fravær for de udvalgte sammenligningskommuner (Greve, Roskilde, Solrød, Holbæk, Faxe, Ringsted, Stevns, Lejre og Næstved) med hhv. rød eller grøn farve. Desuden er vist fraværsdata for hele landet. I bilag 3 er vist en liste over alle 98 enkeltkommuners fravær rangeret.

Overordnede resultater
I vedhæftede bilag 1 ses, at Køge Kommune i 2018, jf. KRL's opgørelse, har et sygefravær på 11,8 dage i gennemsnit pr. fuldtidsmedarbejder, hvilket er under både landsgennemsnittet på 12,0 dage og under gennemsnittet for sammenligningskommunerne på 12,5 dage. Det ses desuden, at de 3 store personalegrupper; lærere, pædagogisk personale samt social- og sundhedspersonalet i 2018 alle ligger under gennemsnittet for sammenligningskommunerne.

Sygefraværet er i 2018 for Køge Kommune på niveau med 2017. Køge Kommune er dog rykket op i rangeringen af kommunerne, efter niveauet for sygefravær, til en placering som nummer 34 ud af de 98 kommuner, jf. bilag 3. I 2017 lå Køge Kommune på plads nummer 47.

Resultater for de større overenskomstgrupper
I administrationen ses, jf. bilag 1, at akademikere og administration og it-personalet ligger under gennemsnittet for sammenligningskommunerne, mens socialrådgiverne ligger over. På børne- og ungeområdet ligger lærerne og det pædagogiske personale under sammenligningskommunerne, mens pædagogmedhjælperne ligger over. På social- og sundhedsområdet ligger social- og sundhedspersonalet under sammenligningskommunerne, mens hjemmevejledere og syge- og sundhedspersonalet ligger over. På det tekniske område ligger specialarbejderne under landsgennemsnittet, mens de tekniske servicemedarbejdere ligger over. For chefer og ledere ses, at ledere for syge- og sundhedspersonalet ligger under sammenligningskommunerne, mens både chefer, ledere på undervisningsområdet og de pædagogisk uddannede ledere ligger over.

I bilag 2 ses et fald i sygefraværet i forhold til 2017 for følgende større personalegrupper: akademikere, chefer, lærere, pædagogisk personale samt specialarbejdere.

Ad 2:
OPUS-sygefraværsopgørelser viser sygefraværet (inkl. arbejdsskader, nedsat tjeneste og § 56) for alle månedslønnede medarbejdere. Opgørelserne indeholder fraværet opgjort med 12 måneders historik (årsperioder) sammenlignet med tidligere perioder.

Overordnede resultater (jf. bilag 4)

 • Sygefraværet ved udgangen af 1. kvartal 2019 udgør 5,2 % samlet for Køge Kommune, jf. tabel 1, svarende til 13,4 dage i gennemsnit pr. fuldtidsmedarbejder. Set i forhold til året før ses en svag stigning på 0,1 %-point, fra 5,1 % til 5,2 %.

Væsentlige tendenser (jf. bilag 4)

 • Der ses følgende fald i sygefraværet: I Børne- og Uddannelsesforvaltningen ses fald i Dagtilbudsafdelingen, Familieafdelingen samt i Skoleafdelingen. I Kultur- og Økonomiforvaltningen ses fald i Personaleafdelingen og i Staben for Byråd og Direktion. I Teknik- og Miljøforvaltningen ses fald i Sekretariat og Byggesager. I Velfærdsforvaltningen ses ingen fald i denne rapportering.
 • Langtidsfraværet (over 91 dage) stiger, jf. tabel 2 og 3: Antallet af perioder stiger, set i forhold til året før, hvilket er en ændring af tendensen gennem flere år (fra 38 perioder ved udgangen af marts 2018 til 53 perioder ved udgangen af marts 2019). Stigningen er primært sket i Velfærdsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen, mens der er sket fald i antal perioder i Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

Vedhæftet findes bilag 4 med opgørelse samlet for Køge Kommune. Derudover er vedhæftet en opgørelse over top 15/bund 15 sygefravær for institutioner/organisationsenheder (bilag 5) samt bilag med opgørelse af fraværet 8 år tilbage (bilag 6).

Den videre proces
Fagudvalgsopdelte KRL-rapporter sendes til behandling i fagudvalgene på førstkommende møder efter sommerferien.

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1-2: til efterretning.

Sagen videresendes til orientering i Byrådet. 

Fraværende
Mette Jorsø (V)
Bilag

Til toppen


177.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.
Fraværende
Mette Jorsø (V)

Til toppen


178.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Mette Jorsø (V)

Til toppen


179.   Salg af areal (Lukket punkt)


Fraværende
Mette Jorsø (V)

Til toppen


180.   Annullering af ejendomshandel (Lukket punkt)


Fraværende
Mette Jorsø (V)

Til toppen


181.   Køb af ejendom (Lukket punkt)


Fraværende
Mette Jorsø (V)

Til toppen


182.   Køb af ejendom (Lukket punkt)


Fraværende
Mette Jorsø (V)

Til toppen


183.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Mette Jorsø (V)

Til toppen


184.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Mette Jorsø (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 05.09.19