Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 14.01.2020 kl. 11:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


3.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Afbud fra Thomas Kielgast (F).

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


4.   Omplacering af bevilling til trafiksikkerhedsprojekter i 2020 - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen instiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter 2020, som finansieres ved en negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. på Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen i 2020.

Teknik- og Ejendomsudvalget 12-12-2019
Indstillingen anbefales.

Trafiksikkerhedsgruppen indkaldes.

Projektet vedr. hastighedsnedsættelse på Ringstedvej iværksættes som det første, når bevillingen er på plads.

Baggrund og vurdering

Sagen er senest behandlet af Teknik- og Ejendomsudvalget i møde den 14. november 2019, hvor udvalget blev informeret om ulykkesantallet i Køge Kommune 2018. Udvalget tager trafiksikkerheden på de kommunale veje meget alvorligt og besluttede, at Teknik- og Miljøforvaltningen til decembermødet skulle fremsætte et forslag til omprioritering på anlægsbudgettet, således at der i 2020 afsættes midler til trafiksikkerhedsprojekter.

Forvaltningen stiller derfor forslag om, at midler fra Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen omplaceres, således at arbejdet med trafiksikkerheden kan prioriteres i 2020. I Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen er der 3,0 mio. kr., som ikke er forbrugt.

Status på trafiksikkerhedsarbejde
Som en følge af at der på budgettet for 2019 ikke var midler til trafiksikkerhedsprojekter, har forvaltningen ikke prioriteret at ajourføre prioriteringslisten over trafiksikkerhedsprojekter. Forvaltningen har løbende modtaget og noteret nye ønsker til senere indplacering på prioriteringslisten. Forvaltningen ser et behov for at få opdateret den bagvedliggende regnemodel til indbyrdes prioritering af projekterne på listen. Dette arbejde kan implementeres frem mod 2021. Udvælgelse af projekter i 2020 vil således skulle gøres med den nuværende prioriteringsmodel. 

Såfremt udvalget omprioriterer midler til trafiksikkerhedsprojekter i 2020, forslår forvaltningen følgende grove tidsplan:

  • Gennemgang af prioriteringsliste og indplacering af "nye" projektønsker (december 2019),
  • Udvalgssag om udvælgelse af projekter til gennemførelse efter gammel prioriteringsmodel (januar/februar 2020),
  • Udførelse af projekter (sommer 2020).

Sideløbende foreslår forvaltningen et arbejde med at opdatere den bagvedliggende regnemodel for prioritering af projekter på listen:

  • Rådgiveraftale om opbygning af ny prioriteringsmodel (primo 2020),
  • Drøftelse af projektliste og prioriteringsmodel i Trafiksikkerhedsgruppen (foråret 2020),
  • Udvalgssag om ny model til prioritering af projekter fra 2021 og frem (august 2020).

Status på Trafikstøjsprojekt for Ringsvejsstrækningen
Der er stor bevågenhed om Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen, og forvaltningen får løbende henvendelser fra beboere på andre dele af Ringvejsstrækningen, som spørger, hvornår deres delstrækning bliver tilbudt medfinansiering. Forvaltningen har siden 2016 arbejdet frem efter prioriteringen fastsat af Byrådet den 20. december 2016. De tre højest prioriterede strækninger er blevet tilbudt støjpartnerskaber. På to af de prioriterede strækninger er projektet stoppet på baggrund af manglende opbakning hos beboere:

  • Ringvejen ved Skovparken (projekt stoppet i 2018 som konsekvens af beslutning i Skovparken),
  • Stensbjergvej  (projekt stoppet i 2018 som konsekvens af beslutning i Frugthaverne),
  • Ringvejen ud for Langesvej.

Der er pr. 28. november forbrugt ca. 0,7 mio. kr. af anlægsbevillingen på 9,1 mio. kr. til teknisk og juridisk rådgivning samt udarbejdelse af beslutningsgrundlag til Skovparken og Frugthaverne. 

Projektet på Langesvej er stadig i gang, og det er forvaltningens vurdering, at der er en reel mulighed for, at projektet kan gennemføres. Til trods for vanskeligheder ved at få indhentet relevante referencepriser virker opbakningen blandt beboerne på Langesvej stor. Der er en engageret og kompetent arbejdsgruppe, som har taget teten på arbejdet. Forvaltningen vurderer, at det kommunale bidrag til støjskærm på strækningen ved Langesvej vil beløbe sig til maksimalt 4,5 mio. kr.

I støjskærmsprojektet er der desuden øremærket 0,6 mio. kr. til en "vinduespulje", som kan søges til støjbelastede enkeltejendomme, hvor en støjskærm ikke er teknisk mulig. Forvaltningen modtager løbende borgerhenvendelser vedrørende denne pulje. Støjskærmsprojektet betaler for Køge Kommunes medlemskab af støjpartnerskabet Gate 21. Dette beløber sig til 0,3 mio. kr. over en 4-årig periode.

Der er således 3,0 mio. kr. i støjprojektet, som endnu ikke er forbrugt eller allokeret til konkrete projekter.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3 mio. til trafiksikkerhedsprojekt i 2020. 

Kassebeholdningen vil ikke blive påvirket, da bevillingerne samlet set er udgiftsneutrale, idet der søges en negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til trafikstøjprojektet på Ringvejen. Det forudsætter, at Byrådet den 24. marts 2020 godkender overførselssagen, hvor mindreforbruget på trafikstøjprojektet på Ringvejen overføres til 2020.

Begge projekter indgår i beregningen af anlægsloftet og vil således ikke yderligere påvirke risikoen for overskridelse af det vedtagne anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


5.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


6.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


7.   Salg af grund (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


8.   Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


9.   Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


10.   Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


11.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


12.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 15.01.20