Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 19.06.2018 kl. 08:15 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Niels Rolskov, (Ø)

196.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling

Følgende sager behandles først på mødet:

Sag nr. 197 Budget 2019-22 - tilpasning af budgetvejledning

Sag nr. 215 Køge Kyst (lukket punkt)

Sag nr. 206 Økonomi Køge Kyst (åbent punkt)

Beslutning

Godkendt.

Punkt 215 og 206 behandles først.

Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


197.   Budget 2019-22 - Tilpasning af budgetvejledningen


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. budgetvejledning 2019-22 ændres, så administrationen udarbejder et omprioriteringskatalog svarende til ubalancen plus 30 mio. kr.
 2. processen tilpasses, jf. nedenfor under baggrund ad. 2)
 3. der tages stilling til hvilke håndtag, der skal arbejdes videre med
 4. det tages til efterretning at administrationen fremlægger alternative forslag til renovering af sociale institutioner.
Baggrund og vurdering

På Økonomiudvalgets temamøde den 12. juni 2018 drøftede udvalget den forventede økonomiske situation i forbindelse med budgetlægningen for 2019-22. På baggrund heraf fremlægges forslag til tilpasning af proces og indhold i budgetvejledningen. Ændringerne sker for at sikre tilstrækkelig informationsgrundlag samt handlemuligheder ved budgetforhandlingerne i august/september.

Ad 1.
Det er i budgetvejledningen forudsat at administrationen udarbejder et omprioriteringskatalog på ubalancen plus 10 mio. kr. Det nuværende anlægsniveau i budgetvejledningen vurderes relativt lavt, og set i sammenhæng med forhøjelse af anlægsniveauet i økonomiaftalen, anbefales det at forhøje niveauet i omprioriteringskataloget til at udgøre ubalancen plus 30 mio. kr.

Ad 2.
For at sikre et tilstrækkeligt oplyst grundlag for budgetlægningen anbefaler administrationen følgende: forslag:

a. Orientering af Byrådet på lukket byrådsmøde den 26. juni 2018.

b. Sættemøde for gruppeformændene og 1 bisidder den 6. september kl. 16-18. På sættemødet udveksles temaer der ønskes drøftet i forhandlingsprocessen. Listen over temaer er herefter bindende for de videre forhandlinger. På sættemødet aftales endvidere et anlægsniveau til udmøntning i de efterfølgende forhandlinger.

c.  Opstartsforhandlingsmøde den 11. september kl. 12-14 for samme personkreds forud for forhandlingsseminaret 13. -14. september. Her forberedes forhandlingsseminaret ved gennemgang af program, samt indledende snak om udvalgte forhandlingstemaer.

Ad. 3. Håndtag
Som supplement til omprioriteringskatalogets forslag på enkeltområder kan der udarbejdes en række mere tværgående forslag. Det anbefales, at Økonomiudvalget drøfter hvilke af de nedenstående forslag administrationen skal arbejde videre med frem mod budgetseminaret den 17. august. Disse håndtag vil derfor indgå i det samlede omprioriteringskatalog.

1. Grønthøstere

a. på 2-pct. effektiviseringskrav fordelt på alle udvalg
b. Effektiviseringskrav på 1-2-3-4 % i hvert af budgetårene
c. Rammebesparelse til servicereduktioner til udmøntning i de enkelte udvalg næste år

2. Puljebesparelse svarende til P-fremskrivning

3. Skattestigning 

4. Demografifremskrivning indarbejdes ikke i budgetforslaget

(både opadgående og nedadgående)

5. Der indarbejdes ”sund aldring” på hjemmeplejeområdet

6. Den reduceres med den historiske stigningstakt ud over demografi på Ældre- og Sundhedudvalgets område

7. Der indarbejdes en rammebesparelse på sårbare børn og voksne som § 17,4-udvalget skal komme med udmøntningsforslag til

8. Forslag til styringsmæssige og/eller strukturmæssige ændringer på daginstitutions- og skoleområdet

9. Pulje til digitaliserings- og velfærdsteknologibesparelser indarbejdes

10. Projekter - overblik over hvad der er i gang og effekten, feks. Herningmodellen

11. Administrationsområdet/koncernservice

12. Privatisering/ konkurrenceudsættelse eller shared service

13. Kan og skal opgaver

Økonomi
Der henvises til ovenstående.
Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Ad 3: Det anbefales, at der udarbejdes notater på nr. 2, 3, 5, 9 og 11.

Vedr. nr. 7 anbefales det, at det indarbejdes i kommissoriet for 17,4-udvalget, at der skal findes forslag til besparelser på 20 mio. kr.

Vedr. nr. 10 anbefales det, at der udarbejdes notat vedr. Herningmodellen som efterfølgende kan indgå i 17,4-udvalgets arbejde.

Vedr.  nr. 12 anbefales det, at der udarbejdes notat med fokus på boligbyggeri på ældre- og socialområdet

Nr. 1, 4, 6, 8 og 13 arbejdes der p.t. ikke videre med.

Ad 4: Anbefales taget til efterretning.

Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


198.   Lønanalyse


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. orientering om det videre arbejde på baggrund af lønanalysen tages til efterretning,
 2. der etableres en éngangspulje på 3,533 mio. kr. til at igangsætte løft af gennemsnitslønninger for hjemmevejledere, lærere og pædagogisk personale.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune gennemførte i 1. halvår 2017 en lønanalyse. Hovedkonklusionerne var, at

 • den samlede gennemsnitsløn for alle de undersøgte overenskomstgrupper er lidt over
  gennemsnittet i Køge Kommune
 • alle de undersøgte overenskomstgrupper ligger inden for spændet for laveste til højeste
  gennemsnitsløn i sammenligningsgruppen
 • pædagogisk personale i daginstitutioner, klub og SFO har de sidste to år haft den laveste
  gennemsnitsløn indenfor sammenligningsgruppen, og hjemmevejlederne m.fl. har målt i kr. den største afvigelse til gennemsnittet
 • ancienniteten ligger tæt på sammenligningsgruppen
 • personaleomsætningen i Køge Kommune ligger lavere end sammenligningsgruppen
 • rekrutteringssituationen opleves ikke mere udfordret end sammenligningskommunerne
 • lokallønandelen er lavere i Køge Kommune end i sammenligningskommunerne. Lokallønsandelen er udtryk for lokale prioriteringer i forhold til antal medarbejdere, anciennitet og lønniveau.

Resultaterne af lønanalysen blev behandlet over sommeren 2017 i hhv. Økonomiudvalget den 6. juni og Byrådet den 20. juni 2017. Desuden blev resultaterne af lønanalysen genopfrisket på budgetseminaret den 17. august 2017.

Efterfølgende har der været opsamlende drøftelser i Hoved MED-udvalget og direktionen i løbet af efteråret 2017.

Følgende blev besluttet i forbindelse med budgeterklæringen for budget 2018-21:

”Forligspartierne vil gerne kvittere for det flotte arbejde med udarbejdelse af en analyse af
lønforholdene i Køge Kommune. Som opfølgning på lønanalysen anmodes forvaltningen om at
fremlægge oplæg på lokal løndannelse til drøftelse i Økonomiudvalget. Forligspartierne ønsker
endvidere, at der i Økonomiudvalgets regi fortsættes med drøftelserne af, hvordan det
sikres, at Køge Kommune fortsat er en god arbejdsplads. Drøftelsen skal berøre emner som
efteruddannelse, rekruttering og fastholdelse. MED-organisationen inddrages i drøftelserne.”

Efterfølgende har direktionen besluttet, at der skal arbejdes videre over en 3-årig periode på de enkelte områder, hvor gennemsnitslønnen ligger lavt. Derudover har en lønarbejdsgruppe, nedsat under Hoved MED-udvalget, igangsat et arbejde med at udarbejde oplæg til lønforhandlingsprocessen, herunder proces for den lokale løndannelse. Senest er desuden igangsat en rekrutterings- og fastholdelsesanalyse.

Lønanalysen viste, at for de overenskomstgrupper, der har en gennemsnitsløn, der ligger under sammenligningskommunerne i analysen, skal der anvendes følgende midler for at komme på niveau med sammenligningskommunerne (udregnet på baggrund af 2017-tal):

Overenskomstområde 

 Årsværk 2017 

Kr. for at bringe på niveau  

Hjemmevejledere m.m.  158 2,261 mio. kr.
Lærere m.fl.  638 4,940 mio. kr. 
Pædagogisk personale, dag. inst.   411 4,553 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser af overenskomstforhandlingerne for 2018 sammenholdt med Køge Kommunes lønbudget giver mulighed for at anvende ca. 3,533 mio. kr. af de afsatte lønmidler til at etablere en éngangspulje til varige lønforbedringer. Puljen kan anvendes til lokallønsmidler, der kan igangsætte tilpasningen af gennemsnitslønnen for de berørte overenskomstområder. Områderne skal selv ud af eksisterende budgetter fremadrettet finde varige lønmidler til at sikre en øget gennemsnitsløn vægtet i forhold til antal medarbejdere, anciennitet m.m.

Det indstilles, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at de afsatte lønmidler anvendes til en éngangspulje til lokal løn til at hæve gennemsnitslønnen for hjemmevejledere, lærere og det pædagogiske personale, jf. dog forudsætningen under afsnittet økonomi.

Økonomi

Resultatet af overenskomstfornyelsen 2018 betyder, at Køge Kommunes budget har et overskud på lønmidler på i alt 3,533 mio. kr., som kan anvendes til lokal løn for de overenskomstområder, som ligger under sammenligningskommuner for lønanalysen. Midlerne foreslås fordelt på følgende vis i forhold til overenskomstgruppens behov for tilførsel af lønmidler for at komme på niveau med sammenligningskommunerne:

Hjemmevejledere: 0,679 mio. kr.

Lærere: 1,485 mio. kr.

Pædagogisk personale: 1,369 mio. kr.

Indstillingen om anvendelse af lønmidlerne sker under forudsætning af, at der ikke fra statens side sker en inddragelse af disse lønmidler gennem Økonomiaftalen. Pengene omplaceres i 3. Økonomiske Redegørelse.

Beslutning

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Punktet udgår, idet  midlerne er tilbageført til Staten jf. Økonomiaftalen.

Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


199.   Ansøgning om tilskud til Køge Festuge 2018


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager stilling til Køge
Festuges ansøgning om støtte på 200.000 kr. ekskl. moms.
Baggrund og vurdering

Køge Festuge søger om et tilskud på 200.000 kr. ekskl. moms, som sædvanligvis skal bruges til
at minimere udgiften til leje af scene, lys og lyd.

Køge Festuge holdes som de tidligere år i uge fra 35 fra den 26. august - 1. september. Ugen
bliver bygget op med temadage, som hovedsageligt er arrangementer i dagtimerne og musik for alle fordelt på alle aftentimer. Festugen starter med kræmmermarked søndag, mandag
opstartsdag, tirsdag børnedag, onsdag Bornholmerdag, torsdag senior- og handicapdag, fredag CampusPlus og slutter lørdag med bilens dag.

Festugen har altid været økonomisk støttet af de erhvervsdrivende i Køge og omegn. I 2017 blev der lanceret et partnerskab i Køge Festuge, og de erhvervsdrivende tog rigtig godt imod initiativet, men Foreningen Køge Festival oplyser, at det stadig kræver et stort fodarbejde at komme rundt og besøge sponsorerne.

Køge Festuge havde sidste år succes med deres nye tiltag og samarbejde med Campus Køge, hvor der om fredagen blev holdt CAMPUS+ Uddannelsernes dag, hvor uddannelsesinstitutioner, erhvervsdrivende og fritidsforeningerne lavede en række aktiviteter for de unge, som illustrerede, hvad de forskellige institutioner kunne byde på. Der var ca. 150 stadepladser og ca. 4.000 elever deltog. Denne dag indgår også i festugen i år med en mindre udvidelse af uddannelsesinstitutionerne.

Foreningerne og den frivillige arbejdskraft er en vigtig del af Køge Festuge. Køge Festuge oplyser, at festugens mål er som altid at levere en økonomisk støtte til de foreninger, der hjælper til  under festugen. De oplyser endvidere, at der sidste år blev udbetalt 100 kr. pr. præsterede arbejdstime i de mere end 3.000 timer, der blev arbejdet. I den forbindelse oplyser Køge Festuge, at de vil følge EM slutrunden i Kricket for Old Boys, som der afholdes i Køge i uge 30, og som Køge Festuge har været til at skabe det økonomiske grundlag for i form af netop udbetaling af penge til Køge Kricket for ydelse af frivillig arbejdskraft.

Køge Festuge søger om støtte på 200.000 kr. Herudover leverer Køge Kommune også i år følgende ydelser:

 • Skraldebiler
 • Fejning
 • Opsætning af ekstra skraldcontainere
 • Slamsuger til toiletter
 • Ekstra åbningstider for de offentlige toiletter i Nørregade

Disse ydelser beløber sig til ca. 230.234 kr. ekskl. moms, som afholdes inden for eksisterende budget.

Økonomi

Kultur- og Økonomiforvaltningen oplyser, at Økonomiudvalget i 2017 ydede et tilskud på 200.000 kr. ekskl. moms til Køge Festuge.

Der er dækning på Turisme- og Markedsføringskontoen for ydelse af det ansøgte beløb på 200.000 kr. ekskl. moms.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at støtte Køge Festuge med 200.000 kr. ekskl. moms finansieret af turisme- og markedsføringskontoen.

Fraværende
Niels Rolskov (Ø)
Bilag

Til toppen


200.   Ansøgning om markedsføringssponsorat - Køge Sportevent


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager stilling til Køge Sportevents ansøgning om markedsføringssponsorat på 45.000 kr. ekskl. moms.
Baggrund og vurdering

Tøse-Runden og Sjælland Rundt på cykel er to store begivenheder, der har været afholdt i Køge i henholdsvis 38 og 28 år. Cykelløbene trækker hvert år mellem 10.000-12.000 mennesker til Køge. Tøse-Runden blev kørt den 2. juni 2018 og Sjælland Rundt på Cykel køres den 30. juni 2018, hvor der også køres Sjælland på Tværs.

Køge Sportevent søger om et markedsføringssponsorat på 45.000 kr. til afvikling af cykelløbene. Køge Sportevent oplyser til støtte for deres ansøgning, at de har brug for økonomisk opbakning fra alle kanter, når de skal vise hele motionsverdenen, at Køge kan løfte og udvikle sådanne store arrangementer. Beløbet søges bl.a. til skiltning og flagposter til anvisning af parkeringsforhold og ect., da udgifter til disse er stadigt stigende.

Det bliver igen i år Havnepladsen, der kommer til at lægge faciliteter til både Tøse-Runden og Sjælland Rundt på Cykel. Havne- og stationsområdet er valgt, fordi det i fremtiden vil blive et centralt punkt i Køge, og cykelløbene vil være med til at profilere området over for de mange, der deltager eller kommer som tilskuere.

Køge Sportevent er en NON profit organisation, der uddeler penge til de foreninger, der stiller med hjælpere til arrangementerne. Foreningerne er fordelt i de områder, løbene kommer igennem. Det kan f.eks. være forældregrupper i en børnehave eller en skole, og/eller traditionelle foreninger inden for cykling, fodbold, håndbold, badminton, bordtennis, roning m.m.

Økonomi

Økonomiudvalget bevilgede i 2017 40.000 kr. ekskl. moms til Køge Sportevent.

Der vil være dækning på kontoen for Turisme og Markedsføring for ydelse af det ansøgte beløb på 45.000 kr. ekskl. moms.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at give et markedsføringssponsorat på 40.000 kr. ekskl. moms finansieret af Turisme- og markedsføringskontoen.

Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


201.   Køge Kommunes nytårskoncert


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget beslutter, om der fra 2019 og i årene fremover skal ydes et tilskud på 90.000 kr. til afvikling af to nytårskoncerter samme dag.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede den 11. oktober 2016, sag nr. 353, at genoptage Køge Kommunes traditionelle nytårskoncert efter en kort pause i 2015 og 2016. Koncerten blev holdt på Teaterbygningen. Entreprisen var 100 kr., og udvalget ydede et tilskud på 60.000 kr. som også var budgettet for koncerten. Køge Prisen blev uddelt i forbindelse med koncerten, og som noget nyt blev der holdt en nytårskur for indbudte gæster.

På baggrund af forvaltningens evaluering af nytårskoncerten besluttede Økonomiudvalget den 19. september 2017, sag nr. 312, at der i 2018 skulle holdes to koncerter samme dag, da evalueringen viste at der hurtigt blev udsolgt af billetter, og at der kunne sælges flere billetter. Udvalget besluttede endvidere at fastholde Teaterbygningen som location på  baggrund af Teaterbygningens mulighed for at skabe en hyggelig og intim koncert. Udvalget øgede samtidig tilskuddet til 90.000 kr.

Forvaltningen har også evalueret afviklingen af nytårskoncerterne i 2018, og det er vurderingen, at det var en succes at holde to koncerter samme dag. De 420 billetter, der var til rådighed, udover billetterne til de indbudte gæster, blev alle solgt. Forvaltningen har også modtaget positive tilkendegivelser fra de medvirkende solister, kor og orkester.

Forvaltningen foreslår derfor, at der fremover holdes to koncerter samme dag - en kl. 13-15 og en kl. 16-18, og at de holdes en søndag sidst i januar måned. I 2019 er det søndag den 20. januar. Programmet vil være det samme ved begge koncerter, dog foreslås det, at Køge Prisen uddeles under den sidste koncert, og at der ligesom sidste år og fremover holdes en nytårskur i pausen mellem de to koncerter.

Budgettet for afvikling af to koncerter er fortsat 90.000 kr. udover billetindtægten. Udgifterne til nytårskuren er udover udgifterne til koncerterne.

Økonomi
Der er dækning for ydelse af tilskuddet af Turismekontoen og Økonomiudvalgets tilskudskonto.
Beslutning

Økonomiudvalget besluttede fremadrettet at yde 90.000 kr./år til afvikling af 2 nytårskoncerter på samme dag, en søndag sidst i januar. Tilskuddet finansieres af Turismekontoen og Økonomiudvalgets tilskudskonto.

Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


202.   Redesign af Køge Kommunes designlinje


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at 

 1. der igangsættes et redesign af Køge Kommunes designlinje,
 2. plan og proces samt kommissorium i forbindelse med redesign af designlinjen godkendes.
Baggrund og vurdering

Køge Kommunes designlinje er organisationens visuelle udtryk udadtil. Når Køge Kommune kommunikerer, skal borgere og virksomheder kunne se, at kommunikationen kommer fra Køge Kommune, hvad enten det gælder breve, foldere, plakater, annoncer, hjemmesider, sociale medier eller lignende. Designlinjen sikrer et ensartet visuelt udtryk på tværs af Køge Kommunes mange institutioner, afdelinger og forvaltninger.

Køge Kommunes nuværende designlinje er udviklet i 2003, og dele heraf har brug for en visuel opdatering og et mere tidssvarende udtryk. Siden lanceringen i 2003 er der sket en stor udvikling i kommunens tekniske løsninger og digitale platforme. Kommunen kommunikerer nu i høj grad digitalt med borgerne, er til stede på sociale medier og bruger i stigende grad video og grafik. Denne udvikling favner kommunes designlinje ikke i dag.

Fokus i et redesign af nuværende designlinje er således, at få skabt en opdateret designlinje, som er tidssvarende, brugbar på digitale platforme og nem at gå til og arbejde efter for medarbejdere i hele organisationen.

Direktionen foreslår, at et redesign af Køge Kommunes designlinje indeholder følgende produkter:

 • En opdateret, tidssvarende designlinje med tilhørende designmanual, der viser og beskriver, hvordan designlinjen skal anvendes.
 • Skabeloner, der er tilgængelige for alle medarbejdere i Køge Kommune. Herunder 5-8 fastkodede skabeloner af de typer der er mest anvendt i organisationen.

Økonomiudvalget bliver præsenteret for forslag til redesign af designlinje, når disse bud ligger klar. Nærmere tidsplan for inddragelse fremgår af det kommissorium, der er tilknyttet sagen.

Økonomi
Et redesign kan afholdes inden for eksisterende budget.
Beslutning

Ad 1-2: Sagen udsættes og genoptages forår 2019.

Fraværende
Niels Rolskov (Ø)
Bilag

Til toppen


203.   Delegationsplan 2018


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at delegationsplan 2018 for Køge Kommune godkendes.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte delegationsplaner for Økonomiudvalget samt alle stående udvalg den 25. september 2007. Køge Byråd godkendte revisioner af delegationsplanerne henholdsvis den 27. marts 2012, 28. april 2015 og 17. maj 2016.

Delegationsplanerne er oversigter over, hvorledes lovgivningens krav til Byrådets opgaveløsning i praksis kan udføres, dvs. om beslutningerne inden for de enkelte lovområder skal træffes af forvaltningen, fagudvalget, Økonomiudvalget eller Byrådet.

Delegationsplanerne er struktureret efter lovområder. Inden for de enkelte lovområder er der kun henvist til kapitler og paragraffer, hvis det er skønnet nødvendigt. Der er kun medtaget bekendtgørelser, hvis det giver bedst mening inden for det enkelte område.

Delegationsplanerne er blevet ændret som følge af den ændrede udvalgsstruktur, der blev besluttet på Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017 samt på grund af ændringer i gældende lovgivning.

Den ændrede udvalgsstruktur har betydet, at det tidligere Byråds delegationsplaner er blevet tilpasset til det nuværende Byråds udvalgsstruktur.

Delegationsplanerne har været forelagt kommunens forvaltninger, som efter gennemgang, tilretninger mv. har godkendt dem i deres nuværende form.

Delegationsplanerne for de enkelte udvalg har været behandlet i fagudvalgene, som alle har godkendt deres egne planer dog således, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget ønsker at beslutningskompetencen for sagsbehandlingstider under lov om retssikkerhed og administration på det sociale område flyttes fra forvaltningen til fagudvalget.

I forslaget til Byrådets nye delegationsplaner (Bilag 1) er det markeret med BLÅT, hvor der er indsat nye bestemmelser, hvor der foretaget ændringer, samt hvilke forslag til beslutningskompetencer hertil forvaltningen anbefaler. Der er ikke udarbejdet oversigt over ophævede bestemmelser.

Kommunens Fælles principper for delegation fremgår af (Bilag 2).

Ændringer i delegationer 2016-2018

Generelle bestemmelser:
Lov om behandling af personoplysninger
Oprettelse af elektroniske registre - Beslutningskompetencen er flyttet fra Byrådet til Forvaltningen.

Kultur- og Idrætsudvalget:
Folkeoplysningsloven
Kapitel 4 – Den folkeoplysende voksenundervisning
Fravigelse af krav om deltagergebyr, § 7, stk. 2 og 5 - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Folkeoplysende voksenundervisning for en bestemt, afgrænset deltagerkreds, § 7, stk. 4 - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Ydelse af særligt tilskud til (§ 8 a) - nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper og Undervisning mv. der forudsætter små hold - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Ydelse af særligt tilskud til (§ 8 a) - indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver - Orientering af Fagudvalget bortfalder.

Godkendelse af regnskaber - Orientering af Fagudvalget bortfalder.

Kapitel 5 – Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
Fravigelse af kravet om deltagerbetaling, § 14, stk. 2 og 4 - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Forhøjet tilskud til fx særlige aktivitetsformer og personer med særlige behov, § 19, stk. 2 - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Beregning og udbetaling af Kursustilskud - Orientering af Fagudvalget bortfalder.

Beregning og udbetaling af Aktivitetstilskud - Orientering af Fagudvalget bortfalder.

Ikke lovbestemte opgaver
Svømmehaller
Ordensreglement - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Køge Marina
Ordensreglement for Køge Marina - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Forvaltningen.

Øvrig kulturel virksomhed mv.
Tilskud til enkeltarrangementer - Orientering af Fagudvalget bortfalder.

Teknik- og Ejendomsudvalget:
Lov om offentlige veje
Kapitel 6 – Adgangsforhold til offentlige veje
Overtagelse af areal, §§ 57 og 58 - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Byrådet.

Færdselsloven
Kapitel 15 – Færdselsretning og afmærkning mv.
Samtykke til ubetinget vigepligt, ensrettet færdsel og lokale hastighedsgrænser mv., § 92 a - Beslutningskompetencen er flyttet fra Forvaltningen til Fagudvalget.

Skoleudvalget:
Lov om folkeskolen
Fastlæggelse af 1. skoledag efter skoleårets begyndelse, § 14 a - Beslutningskompetencen er flyttet fra Fagudvalget til Byrådet.

Ældre- og Sundhedsudvalget:
Lov om social service
Afsnit V – Voksne
Tilrettelæggelse og levering af hjælp, herunder model for leverandørvalg, § 91 - Beslutningskompetencen er flyttet fra forvaltningen til fagudvalget.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Kommunikation
Delegationsplanerne offentliggøres på Intranettet og Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Niels Rolskov (Ø)
Bilag

Til toppen


204.   Huslejestigning i Boligselskabet Sjælland afd. De Røde Blokke


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at eventuel huslejestigning i 2021 på maksimalt 6,96% i forbindelse med forbedringsarbejde godkendes.
Baggrund og vurdering

Boligselskabet Sjælland, afdeling De Røde Blokke ll, beliggende Søvej 24-34 og Krovænget 3-9 i Borup, har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 17. maj 2018 godkendt den foreløbige helhedsplan for afdelingen, som vedrører budgettet til renovering af gavle og facader samt eventuel huslejestigning, hvis helhedsplanen ikke skulle blive endeligt godkendt af afdelingen og boligorganisationen.

I 2016 og 2017 fik afdelingen konstateret, at murbindere i gavle og facader var nedslidte. Særligt i gavlene er der registreret bindere som er tærede og knækkede i sådan en grad, at der er fare for nedstyrtning af murværk. Derudover, er fugerne i murværket i dårlig stad og utætte. Dele af facaderne er også revnede og afskallede.

Afdelingen De Røde Blokke ll blev opført i 1967-68 og består af 101 lejemål af varierende størrelse på mellem 23 og 102 m2.

Boligselskabet Sjælland anser situationen for at være så alvorlig, at de finder det nødvendigt med en akut udbedring, af hensyn til personfare og opretholdelse af afdelingen. Der er allerede indgået aftale med entreprenør med henblik på at gennemføre renoveringen i perioden medio juni til medio oktober 2018.

Boligselskabet Sjælland har i oktober 2016 søgt Landsbyggefonden, om et støttet lån til renoveringsarbejdet. Landsbyggefonden har godkendt et lån på 1.827.000 kr. til renoveringen, med den betingelse, at helhedsplanen endeligt godkendes. 

Den forventede anlægssum for projektet er 6.748.020 kr. Boligorganisationens dispositionsfond står for mellemfinansieringen af de 6.748.020 kr., frem til den endelige finansiering i 2021. Den endelige finansiering sker ved Landsbyggefondens støttede lån på 1.827.000kr. samt et 30 årigt realkreditlån på 4.921.020 kr., og dermed en huslejestigning under de 6,96 %. Lånet optages uden kommunegaranti. Dette forudsætter, en endelig godkendt helhedsplan.

Helhedsplanen forventes, at blive endelig behandlet ultimo 2021. Hvis helhedsplanen ikke godkendes, betyder det, at afdelingen i 2021 vil få en huslejestigning på 6,96 %, svarende til 849,27 kr. pr. m2/år. Den gennemsnitlige leje pr. 1. januar 2018 er på 794 kr. pr. m2/år.

Lejeforhøjelse som følge af forbedringsarbejde skal jf. lov om leje af almene boliger § 10, stk. 3 godkendes af Økonomiudvalget, hvis stigningen er på 5 % eller derover.

På grund af afdelingens akutte behov for renovering af gavle og facader, er det aftalt med Landsbyggefonden, at renoveringen sættes i gang medio juni, som en nødværge før helhedsplanen endeligt godkendes og projektet endeligt finansieret som et realkreditlån.

Selve helhedsplanen forventes først fysisk gennemført i 2023-2025.

Til orientering kan det oplyses, at det generelt er en forudsætning for at opnå støtte fra Landsbyggefonden til renoveringsprojekter, at der udarbejdes en helhedsplan for den enkelte afdeling og det pågældende boligområde. Formålet med at udarbejde en helhedsplan er, at der opnås en samlet helhedsbetonet løsning af afdelingens konkurrencemæssige og bygningsmæssige problemer.

En helhedsplan er en afdækning af behov for det pågældende boligområde, hvori indgår vurdering af:

 • Den fysiske renovering
 • Eventuelle udlejningsvanskeligheder
 • Eventuelle sociale udfordringer
 • Eventuelle fysiske udfordringer.

Udarbejdelse af en helhedsplan er således en langstrakt proces og helhedsplaner er meget forskellige afhængige af den enkelte afdeling/boligområde.

Ansøgning om helhedsplan skal godkendes af Køge Kommune, inden den sendes til Landsbyggefonden.

Økonomi
Huslejestigningen i forbindelse med forbedringsarbejdet har ingen økonomisk konsekvens for Køge Kommune.
Kommunikation

Køge Kommune skal ved projektets afslutning have det afsluttende byggeregnskab.

Boligselskabet Sjælland skal orienteres om Økonomiudvalgets beslutning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


205.   Nedsættelse af § 17,4-udvalg for udviklingen af Køge Marina


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. høringssvar fra Kultur- og Idrætsudvalget, Klima- og Planudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget vedr. kommissoriet for nyt § 17,4-udvalg for udviklingen af Køge Marina tages til efterretning
 2. kommissorium for nyt § 17,4-udvalg for udviklingen af Køge Marina godkendes
 3. Byrådet udpeger medlemmer samt formand til § 17,4-udvalget i henhold til kommissoriet.

Kultur- og Idrætsudvalget 4-6-2018
Drøftet. Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler at kommissoriet godkendes.

Klima- og Planudvalget 7-6-2018
Godkendt.

Teknik- og Ejendomsudvalgets 13-6-2018
Godkendt.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede den 8. maj 2018 at sende udkast til kommissorium for § 17,4-udvalget for udviklingen af Køge Marina i høring i hhv. Kultur- og Idrætsudvalget, Klima- og Planudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget.

I kommissoriet indgår i øvrigt, at Byrådet udpeger syv medlemmer til § 17,4-udvalget, herunder to medlemmer fra Økonomiudvalget, tre fra Kultur- og Idrætsudvalget, én fra Klima- og Planudvalget samt én fra Teknik- og Ejendomsudvalget. Byrådet udpeger desuden formanden blandt udvalgets syv medlemmer.

Det følger af lovgivningen at § 17,4-udvalg nedsættes af Byrådet og refererer til et politisk udvalg. Udvalget har dermed ikke selv nogen formel beslutningskompetence.

Udvalget sekretariatsbetjenes af Kultur- og Økonomiforvaltningen. Direktøren for Kultur- og Økonomiforvaltningen, kultur- og idrætschefen, planchefen samt havnemesteren for Køge Marina deltager i møderne.

Udvalgets funktionsperiode dækker 2018 og 2019, og udvalget nedlægges således med udgangen af 2019. Første møde i Marinaudvalget planlægges til at finde sted den 22. august 2018, mens der planlægges yderligere tre møder i Marinaudvalget i 2018.

Økonomi

Der er i budgettet for 2018 afsat 1 mio. kr. til den videre udvikling af Køge Marina. Endvidere skal et provenu fra salg af det nuværende vandrehjem indgå i etablering af nyt vandrehjem på Køge Marina, jf. Aftale om budget 2016-19.

Deltagelse i Marinaudvalget udløser ikke økonomisk vederlag.

Beslutning

Ad 1: Anbefales taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt.

Ad 3: Afventer.

Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


206.   Økonomi Køge Kyst


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at det godkendes, at forlænge den eksisterende udlægsordning på op til 50 mio. kr. til Køge Kyst, til ultimo 2020.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 25. april 2017, at yde udlæg til Køge Kyst på op til 50 mio. kr. i perioden frem til oktober 2018. Et udlæg er en trækningsret, som Køge Kommune yder til Køge Kyst for at sikre likviditeten i projektet, idet udgifter og indtægter falder forskudt. Køge Kyst tilbagebetaler løbende udlæg til Køge Kommune, når der er tilstrækkeligt råderum.      

Der er siden 25. april 2017 ydet følgende udlæg:

Maj 2017:    25 mio. kr.

Juni 2017:     5 mio. kr.

Juli 2017:      5 mio. kr.

Marts 2018:   5 mio. kr.

April 2018:    5 mio. kr.

Der er aftalt en forrentning på markedsvilkår på 0,25 pct.  

Bestyrelsen i Køge Kyst har den 23. april 2018 drøftet selskabets aktuelle økonomi og godkendt ny cash-flow beregning for hele byudviklingsprojektet.

På baggrund af de nye forudsætninger om salg og omkostninger i det nye cash-flow, vurderer administrationen i Køge Kyst, at der vil være behov for fortsat kapitaltilførsel fra de to ejere (Realdania og Køge Kommune) i perioden fra medio 2018 til medio 2020.

Bestyrelsen i Køge Kyst anbefaler derfor, at udlægsordningen med muligheden for at yde udlæg på op til 50 mio. kr. fra april 2017 forlænges til ultimo 2020. Det gælder begge ejere. Tilbagebetaling forventes at ske herefter. Forrentningen fastholdes på 0,25 pct.

Økonomi

Udlæg på op til 50 mio. kr. i perioden frem til ultimo 2020 betyder et tilsvarende midlertidigt fald i kommunens likviditet.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der anmodes om forlængelse af udlægsordningen på op til 50 mio. kr. frem til ultimo 2020. Økonomisk Afdeling bemærker endvidere, at det i perioden frem til ultimo 2020, vil betyde et tilsvarende midlertidigt fald i kommunens likviditet. 

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


207.   Vemmedrupskolen - Muligheder for skoletilbud


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. forvaltningen arbejder videre med scenarierne;

  1) Renovere Vemmedrupskolen
  2) Lukke Vemmedrupskolen og flytte elever til Skovboskolen

 2. endelig beslutning - herunder om finansiering - træffes i forbindelse med beslutning om budget 2019-2022.
Skoleudvalget 11-06-2018
Skoleudvalgets flertal (Mads Andersen (C), Jeppe H. Lindberg (I), Anders Ladegaard Bork (O), Jacqueline Sporon-Fiedler (F), Pernille Sylvest (A) og Selim Balikci (A) anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at

Ad. 1. forvaltningen arbejder videre med renovering af Vemmedrupskolen
Ad. 2. endelig beslutning - herunder om finansiering - træffes i forbindelse med beslutning om budget 2019-2022.

Et mindretal Helle Poulsen (V) mener ikke, at baggrunden for beregningerne i sagsfremstillingen er tilstrækkeligt oplyst.
Baggrund og vurdering

På byrådsmødet den 19. december 2017 blev det besluttet at give et rådighedsbeløb og bevilling på 0,8 mio. kr. til yderligere undersøgelser og kvalitetssikring af budget, skimmelomfang og økonomi i forbindelse med renovering af Vemmedrupskolen.

På Skoleudvalgets møde den 2. maj 2018 blev udvalget orienteret om forvaltningens arbejde med at beregne omkostningerne i forbindelse med forskellige alternative scenarier for mulige skoletilbud. Udvalget bad på mødet forvaltningen om at regne på yderligere to scenarier:

 • Renovering af 0. - 9. klasse - 1½ spor
 • Nybyggeri af 0. - 9. klasse - 1½ spor

Herudover har forvaltningen efterfølgende valgt at inkludere yderligere et par scenarier, hvor skolen forudsættes kun at have ét spor.

Scenarierne er nærmere beskrevet i vedhæftede rapport "Vemmedrupskolen - Muligheder for skoletilbud II" af 29. maj 2018. Der beskrives i alt 8 forskellige scenarier:

 1. Renovere Vemmedrupskolen
 2. Lukke Vemmedrupskolen og flytte eleverne til Skovboskolen
 3. Bygge ny 0. - 6. klasse på Vemmedrupskolen (og flytte udskolingen til Skovboskolen)
 4. Renovere 0. - 6. klasse på Vemmedrupskolen (og flytte udskolingen til Skovboskolen)
 5. Bygge ny 2-sporet skole i Vemmedrup
 6. Bygge ny 1½-sporet skole i Vemmedrup
 7. Renovere Vemmedrupskolen til 1½ spor
 8. Bygge ny 1-sporet skole i Vemmedrup

For hvert scenarie fremgår de nødvendige anlægstekniske tiltag, de pædagogiske konsekvenser, vurdering i forhold til elevprognosen samt en økonomisk vurdering inklusive de driftsøkonomiske konsekvenser over en 25 årig periode.

Forvaltningen anbefaler, at der i det videre arbejde tages udgangspunkt i scenarierne 1 og 2, og at den endelige beslutning om valg af model - herunder finansieringen - indgår i beslutningen om budget 2019-2022.

Økonomi

Sammenfatning af overslagspriser for anlægsudgifter og driftsøkonomi i de otte scenarier fremgår af den vedhæftede rapport.

Forvaltningen henleder opmærksomheden på, at der i det aktuelle anlægsbudget kun er afsat 20 mio. kr. til håndtering af skimmelsvamp på Vemmedrupskolen.

Alle de beskrevne scenarier medfører en højere anlægsomkostning end de 20 mio. kr. og vil således forudsætte, at der anvises finansiering af udgiften, da anlægsbudgettet i forvejen er presset i kraft af øget vedligeholdsbehov og øvrige ønsker om anlægsinvesteringer med risiko for overskridelse af anlægsloftet.

Forvaltningen henleder i øvrigt opmærksomheden på, at bortsat fra scenarie 1, er de oplyste priser baseret på overslag. Nærmere prisfastsættelse vil forudsætte udarbejdelse af egentlige skitseforslag.

Beslutning

Et flertal på 6 bestående af Marie Stærke (A), Flemming Christensen (C), Bent Sten Andersen (O), Thomas Kielgast (F), Lene Møller Nielsen (A) og Jeppe Lindberg (I) anbefaler at:

Ad 1. Der arbejdes videre med scenarie 1 - renovering af Vemmedrupskolen.

Ad 2: Endelig beslutning - herunder om finansiering - træffes i forbindelse med beslutning om budget 2019-22

Et mindretal på 2 bestående af Mette Jorsø (V) og Ken Kristensen (V) anbefaler ikke, da de mener at beregningerne ikke er tilstrækkeligt oplyste.

Fraværende
Niels Rolskov (Ø)
Bilag

Til toppen


208.   Forundersøgelse af Ring 5-syd


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Køge Kommune indgår i forundersøgelsen på betingelse af, at der også undersøges alternativer til en ren motorvejsløsning.

Økonomiudvalget 12-06-2018
Udsat til næste møde. Kommissoriet vedhæftes.
Baggrund og vurdering

Vallensbæk, Køge, Ishøj, Ballerup og Høje-Taastrup kommuner har over en længere periode drøftet mulighederne for at fremme Folketingets stillingtagen til etablering af en Ring-5-Syd vejforbindelse fra Køge til Frederikssundsmotorvejen. Vejforbindelsen indgår i KKR-Hovedstadens trafikpolitiske udspil ”Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden”, hvorfor der ligeledes er indledt et samarbejde med Region Hovedstaden i sagen.

Vejdirektoratet har, på vegne af Transport- Bygnings- og Boligministeriet, udarbejdet forslag til ”Forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse” og der skal nu tages stilling til kommunernes medfinansiering af forundersøgelsen.

Såvel person- som godstransport ventes fortsat at stige betydeligt i de kommende år, og selv med de senest gennemførte og igangværende udvidelser af motorvejsnettet, forudses et behov for at udvide kapaciteten yderligere. Beregninger viser, at trafikken på motorvejene og andre overordnede veje i hovedstadsområdet vil stige med op til 35 % frem til 2030, hvilket med det eksisterende vejnet vil betyde en væsentlig forøgelse af trængslen på vejene.

Derfor er det helt afgørende for den fortsatte erhvervsudvikling og bosætning i og omkring hovedstaden og i hele Greater Copenhagen-regionen, at der snarest træffes langsigtede politiske beslutninger til imødegåelse af de infrastrukturelle udfordringer, herunder i særlig grad trængselsproblemerne på de tværgående ringforbindelser i hovedstadsområdets fingerstruktur.

Blandt de langsigtede løsninger på fremkommelighedsproblemerne er etablering af en Ring-5-syd-løsning fra Køge til Frederikssundsmotorvejen. Det vil være oplagt at se dette i sammenhæng med færdiggørelsen af Frederikssundsmotorvejen.

Vejdirektoratet afsluttede i 2013 en strategisk analyse, der konkluderede, at en ny sydlig vejforbindelse i Ring 5-korridoren vil give den største aflastning af motorvejsnettet omkring København og den bedste samfundsøkonomiske forrentning. Analysen viste endvidere, at det er muligt at adskille etableringen af den sydlige og den nordlige del af Ring 5 og fortsat opnå en høj samfundsøkonomisk forrentning.

Borgmestrene i Vallensbæk, Køge, Ishøj, Ballerup og Høje-Taastrup kommuner har, på den baggrund, drøftet mulighederne for at fremme Folketingets stillingtagen til etablering af en Ring-5-Syd-forbindelse. Der har været afholdt møder med skiftende transportministre og været aktiv deltagelse i transportministerens konference på Christiansborg 9. juni 2016 angående Ring-5.

Senest har et møde med Transportministeriet medført, at Vejdirektoratet i skrivelse af 9. marts 2017 har beskrevet forslag til gennemførelse af en ”Forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse”. Forundersøgelsen vil kunne danne grundlag for en eventuel senere VVM-undersøgelse og medvirke som et beslutningsgrundlag herfor.

KKR-Hovedstaden har i sit nyligt udarbejdede trafikpolitiske udspil ”Infrastrukturprioriteringer i Hovedstaden" prioriteret en Ring-5-Syd-løsning. Der er derfor afsøgt muligheden for et samarbejde med Region Hovedstaden i sagen, og Regionsrådet har den 22. august 2017 besluttet at deltage i projektet samt medfinansiering af en forundersøgelse.

Køge Kommune har fået tilsagn om indarbejdelse af følgende tekst i den endelige beskrivelse af forundersøgelsen:

"I knudepunktet ved Køge vil der også blive analyseret alternativer til en motorvejsløsning. Det kan f.eks. være i form af en opgradering af henholdsvis Ejbyvej og hele eller dele af Ring 6 mellem Solrød og Roskilde til motortrafikveje. Som alternativ til ”sløjfen” ved Lellinge mellem Vestmotorvejen og Sydmotorvejen vil der desuden blive analyseret en motortrafikvej mellem Borup-afkørslen på Vestmotorvejen og en Herfølge afkørsel på Sydmotorvejen"

De øvrige interessentkommuner samt Region Hovedstaden har tilsluttet sig forundersøgelsens indhold og medfinansiering af denne. Hvis Køge Kommune tilslutter sig, vil næste skridt i sagen være en fælles henvendelse til Transport- Bygnings- og Boligministeren, som forventes at bringe henvendelsen videre ind i forligskredsen.

Økonomi

Af Vejdirektoratets forslag til ”Forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse” fremgår at Vejdirektoratet vurderer at forundersøgelsen kan gennemføres på 1 ½ år indenfor en ramme på 12 mio. kr.

Det er en administrativ vurdering, at en vis medfinansiering af forundersøgelsen vil fremme muligheden for at få igangsat arbejdet. Da enkelte elementer i foranalysen ikke alene vedrører den sydlige Ring-5-løsning, har borgmestrene drøftet en mulig medfinansiering på 40 %, hvor udgifterne fordeles efter indbyggertal og forudsætter en medfinansiering fra Region Hovedstaden på 1 mio. kr. 

Da der er opnået tilsagn for Region Hovedstaden vil udgifter til kommunerne herefter fordele sig således: Køge Kommune 1,2 mio. kr., Høje Taastrup Kommune 1,2 mio., Ballerup Kommune 1 mio. kr., Ishøj Kommune 0,3 mio. kr. og Vallensbæk 0,1 mio. kr.

Udgiften forventes først afholdt i 2019, men der vil kunne reserveres midler hertil indenfor Økonomiudvalgets egen ramme ved 3. Økonomiske Redegørelse, idet der forventes et mindreforbrug på forsikringsområdet.

Beslutning

Anbefales godkendt idet finansieringen sker indenfor Økonomiudvalgets egen ramme. Midlerne omplaceres i 3. Økonomiske Redegørelse.

Fraværende
Niels Rolskov (Ø)
Bilag

Til toppen


209.   Anlægsregnskaber 2018 - samlet forelæggelse


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at anlægsregnskab for Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2015 og 2016, Køge Kyst Parkering 2016 samt Værftsvej, parkering og busdepot godkendes.

Teknik- og Ejendomsudvalget 13-6-2018
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Anlægsregnskabet Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2015 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 19,388 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 24. februar 2015. Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 19.344.734 kr.

Anlægsregnskabet Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2016 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 8,163 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 26. april 2016. Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 8.134.976 kr.

Anlægsregnskabet Køge Kyst Parkering 2016 aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 7,733 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 27. september 2016. Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 7.746.552 kr.

Anlægsregnskabet Værftsvej, parkering og busdepot aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 2,581 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 27. januar 2015, 24. november 2015 og 20. december 2016. Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 2.634.609 kr.

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi
Se bilag.
Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Niels Rolskov (Ø)
Bilag

Til toppen


210.   Køge Idrætspark - Stadion fase 2


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

    Kultur- og Idrætsudvalget med udgangspunkt i den idrætsfaglige vurdering og til Teknik- og Ejendomsudvalget med udgangspunkt i den byggetekniske vurdering, at

    1. projektforslaget godkendes,     
    2. der indgås aftale om fase 2 med totalentreprenøren om levering af et stadion med udgangspunkt i det foreliggende projektforslag,

    Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte hvorvidt

     3. option på 500 tilskuerpladser skal medtages,

     4. option på lavt siddende trænings lys skal medtages,

     5. option på lys med 1400 lux skal medtages,

     6. hvordan finansiering ved evt. medtagning af pkt. 3-5 tilvejebringes.

Kultur- og Idrætsudvalget 04-06-2018
Kirsten Larsen (C) erklærede sig inhabil i sagen.

Ad 1. Anbefales.
Ad 2. Anbefales.
Ad 3. Et flertal bestående af Osama A. Mohamed (A), Marie Møller (A), Bent S. Andersen (O) og Anders L. Bork (O) anbefaler ikke. Et mindretal bestående af Poul Christensen (V) og Thomas Kielgast (F) afventer stillingtagen.
Ad 4. Anbefales ikke.
Ad 5. Anbefales ikke.
Ad 6. Afventer.

Teknik- og Ejendomsudvalget 13-6-2018
Ad. 1: Godkendt
Ad. 2: Godkendt
Ad. 3: Flemming Christensen (C), Torben Haack (F), Poul Christensen (V) og Søren D. Brask (V) anbefaler
Niels Rolskov (Ø) anbefaler ikke
Lene Møller Nielsen (A) og Erling Larsen (A) afventer stillingtagen
Ad. 4: Anbefales ikke
Ad. 5: Anbefales ikke
Ad. 6: Afventer.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd gav den 28. november 2017 anlægsbevilling til projektering og anlæg af Køge Idrætspark herunder renovering af stadion med tribuner.

15. november 2017 blev CC contractor godkendt på Ejendoms- og Driftsudvalgets møde som totalentreprenør for stadionprojektet i en partnering lignende aftale for udvikling af stadionprojektet. Projektet opdeltes i en fase 1 for udvikling af projektet og en fase 2 for udførelse af projektet.

Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med CC contractor og en følgegruppe bestående af HB Køge, Køge Boldklub og Køgehallerne udviklet og optimeret det forslag, som CC contractor afgav i forbindelse med indgåelse af kontrakten om renovering af Køge Stadion.

Det vedhæftede projektforslag er grundlaget for fase 2, hvor projektet detailprojekteres og opføres inden for den maksimale ramme på 33,7 mio. kr. som omfatter samtlige totalentreprenørens ydelser.

Projektet er i forhold til udbudsmaterialet tilpasset, så det kan holdes inden for den økonomiske ramme til projektet.

Der er bl.a. blevet reduceret i antallet af toiletter, så det harmonerer med det antal, der er brug for på et stadion til breddeidræt, der også kan anvendes til 1. divisions fodbold. Ligeledes er der efter ønske fra brugerne foretaget ændringer i indretningen af de ca. 1.000 siddepladser, og der er forbedret på forhold for TV samt foretaget tilpasninger for stadionspeaker.

Projektet indeholder en kunstgræsbane med vand og varme, 1.000 siddepladser på overdækket tribune, lys med 1.000 LUX, tekniske installationer og toiletter, så det lever op til de krav, som Dansk Boldspil Union (DBU) stiller til et stadion, der bruges til kampe i 1. division. Projektforslaget tager hensyn til, at stadion senere evt. vil kunne udbygges, så det kan leve op til krav for afvikling af kampe i Superligaen. Projektforslaget med udvalgte tegninger vedlægges sagen som bilag.

Projektet er bl.a. blevet udfordret økonomisk af forurening fra den tidligere løbebane på stadion og fra forurening i jorden på dele af den hidtidige fodboldbane. Forurenet jord fra boldbanen bortkøres til godkendt modtagestation. Løbebanen indbygges under den fremtidige belægning efter gældende regler, hvilket betyder at dele af anlægget vil blive kortlagt som forurenet. Den økonomiske udfordring søges afholdt indenfor det samlede Køge Idrætspark projekt.

Optioner:
Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med CC contractor undersøgt priser på de af Økonomiudvalget og Byrådet ønskede 3 optioner, som kan tilføjes projektet.

Option 1 er 500 ekstra siddepladser på en stilladstribune placeret modsat den faste tribune. De 500 ekstra sæder kan etableres for 1,3 mio kr.

Option 2 er et lavt siddende træningslys. Da stadionlyset vil blive placeret øverst i 4 stk. op til 40 m høje master, har Teknik- og Miljøforvaltningen undersøgt, at det er muligt at etablere supplerende lys til træningsbrug. Dette placeres i ca. 20 meters højde, hvorfor det bliver mindre synligt for omgivelserne. Dette træningslys koster 870.000 kr.

Option 3 er opgradering af lysstyrken på banen. Lyset opgraderes fra 1.000 lux til 1.400 lux. DBU anbefaler at stadion til Superliga indrettes med 1.400 lux bl.a. af hensyn til TV-transmissioner. DBU kravet til 1. divisions kampe er 1.000 lux. Det projekterede lysanlæg lever op til DBU's krav til 1. division, men det er forberedt til evt. at kunne opgraderes til 1.400 lux senere, jf. DBU's anbefaling. En opgadering til 1.400 LUX vil koste 540.000 kr.

Videre proces:
Juni 2018 - kontrakt om fase 2 for udførelse af projektet indgås mellem Køge Kommune og CC contractor.

August 2018 - hovedprojekt incl. evt. optioner forelægges Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget   og Byrådet.

November 2018 - Kunstgræsbane færdiggøres.

Januar 2019 - Tribuneanlæg m.v. færdiggøres.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker at:

Ad 3: Option på 500 tilskuerpladser kræver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr.

Ad 4: Option på lavtsiddende træningslys kræver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 870.000 kr.

Ad 5: Option på lys med 1400 lux kræver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 540.000 kr.

Der er ikke afsat bevilling til disse, hvorfor finansiering skal anvises, såfremt optionerne skal vedtages.

For alle 3 optioner påvirkes den budgetterede kassebeholdning med de ansøgte beløb, da der ikke er afsat rådighedsbeløb i budgettet. Herudover skal det bemærkes, at såfremt optionerne udnyttes indgår de i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Ad 3: Spørgsmålet om yderligere tilskuerpladser medtages ikke.

Ken Kristensen (V), Mette Jorsø (V), Thomas Kielgast (F) og Flemming Christensen (C) tilkendegiver at de ønsker at genoptage sagen i budgetforhandlingerne.

Ad 4 og 5: Anbefales ikke medtaget.

Ad 6: Indstillingspunkt 3-5 anbefales ikke medtaget, hvorfor der ikke udestår finansieringsbehov.

Fraværende
Niels Rolskov (Ø)
Bilag

Til toppen


211.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning
Intet.
Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


212.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


213.   Projektledelse (Lukket punkt)


Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


214.   Rådighed over vejareal (Lukket punkt)


Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


215.   Køge Kyst (Lukket punkt)


Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


216.   Fornyelse af alkoholbevilling - Restaurant Dhoom (Lukket punkt)


Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


217.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)


Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


218.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 20.06.18