Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 23.03.2021 kl. 08:30 i Virtuelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


93.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.


Til toppen


94.   Fastlæggelse af lån - Køge Jorddepot


Indstilling

Kultur- og økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. godkende omlægning af lån til Køge Jorddepot til fast rente snarest muligt.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune etablerede Køge Jorddepot i sag 246 på Byrådets møde i 2004. Køge Jorddepot blev etableret som et forsyningsselskab og i marts 2007 modtag Køge Kommune tilsagn fra Ministeriet på lånedispensation til hele anlægsprojektet. 

Projektet er sammensat således, at Jorddepotet har modtaget forurenet jord fra hele Sjælland. Jorddepotet har så mod betaling forseglet jorden og brugt den til at udvide havnen. Når jorden har ligget i 30 år under løbende miljømæssigt tilsyn, overtager Køge Havn jorden ved at købe den af Jorddepotet. Jorddepotet modtager i hele perioden lejeindtægter for udlejning af jorden til erhvervsformål.

Det har været et stort og risikofyldt projekt, hvor specielt anlægsomkostningerne og prisen på modtagelsen af den forurenede jord har kunnet svinge. Etableringen er nu ved at være afsluttet succesfuldt, og de største risici er dermed afdækket. Tilbage er derfor primært den finansielle risiko i forbindelse med belåningen i resten af projektets løbetid. Der er løbende blevet optaget lån til de løbende anlægsarbejder på Jorddepotet, men de skal nu omlægges til permanente lån.

Køge Kommune har den 19. januar 2021 opnået dispensation fra lånebekendtgørelsen til at optage 30-årigt lån til finansiering af Jorddepotet i resten af projektets løbetid. Normalt kan kommunen nemlig kun låne i op til 25 år. Med afslutning på anlægsfasen skal finansieringen omlægges fra byggekredit til fast lån, men miljølovgivningens krav om 30 års liggetid starter først med udløbet af lejemålet for Scanfield-arealet i 2024 og efter Miljøstyrelsens tilladelse til overgang fra driftsfasen til efterbehandlingsfasen. I dette tilfælde vil lånet udløbe i 2051, mens salgsindtægterne for arealerne først kan realiseres i 2054, og dermed vil der være et kommunalt kassetræk på ca. 300 mio. kr. i perioden.

Det er formentligt muligt at afvente den endelige belåning til 2024, og dermed få sammenfald mellem låneperioden og miljølovgivningens krav om 30 års liggetid. Dette vil imidlertid give en betydelig renterisiko, når man betragter et lånebeløb på ca. 600 mio. kr., og derfor bør det overvejes at optage den endelige belåning nu alligevel. Der er nemlig forskellige muligheder for at undgå dette kassetræk i 3 år, og de vil blive gennemgået nedenfor. Først beregnes imidlertid den potentielle renterisiko.

Et 30-årigt lån på 600 mio. kr. med en restgæld på ca. 300 mio. kr. og med fast rente vil primo 2021 kunne optages til ca. 0,6 pct. i rente. Det betyder, at der primært skal betales afdrag, og pga. inflation vil nutidsværdien af sådan et lån være mindre end de 600 mio. kr. Helt konkret vil sådan et lån have følgende profil, hvis man antager en inflation på 1 pct.:

600 mio. kr. til 0,6 pct. i rente: Årlig ydelse på 13,3 mio. kr. og nutidsværdi på 554 mio. kr.

Ved at vente med belåningen til 2024 er der en risiko for at renten vil være steget. I værste fald er renten f.eks. steget til 2 ½ pct., og under samme antagelser vil lånet have følgende profil:

600 mio. kr. til 2½ pct. i rente: Årlig ydelse på 24,6 mio. kr. og nutidsværdi på 781 mio. kr.

Renterisikoen er således godt 225 mio. kr. – eller omkring 120 mio. kr. for hvert procentpoint renten stiger i dette regneeksempel.

Nedenfor skitseres forskellige muligheder for at optage lån nu og alligevel undgå et stort kommunalt kassetræk sidst i projektperioden.

 1. Kravet om 30 års liggetid følger af miljølovgivningen med Miljøstyrelsen som myndighed. Det er muligt at ansøge Miljøstyrelsen om en forkortelse af liggetiden. Såfremt liggetiden kan forkortes til maksimalt 27 år, så vil Køge Havn kunne købe arealerne i 2051 samtidig med udløbet af lånet. Der vurderes at være gode muligheder for at opnå en forkortet liggetid da Køge Jorddepot allerede nu er i gang med at få revurderet miljøtilladelsen. Der vil i forbindelse med revurderingen blive argumenteret for at depotet skal overgå til passiv drift når prøver i en periode ikke har vist overskridelser af grænseværdierne. Der er flere fortilfælde omkring afkortning af efterbehandlingstiden fra andre depoter, hvorfor dette vurderes at være den primære strategi.

  I det følgende gennemgås mulige alternativer, hvis der ikke kan opnås en forkortet liggetid.
 2. Indenrigs- og boligministeriet kan i særlige tilfælde, hvor der er tale om kortvarig låntagning, meddele dispensation til optagelse af lån i op til tre år. Det er derfor muligt at ansøge om særlig låneadgang sidst i projektperioden.
 3. Køge Jorddepot har opnået dispensation fra lånebekendtgørelsen til at optage et 30-årigt lån mod normalt maksimalt 25 år. Det er til sin tid muligt at ansøge om dispensation til yderligere 3 års forlængelse af lånet.

 4. Der udarbejdes en model for hel eller delvis betaling fra Køge Havn i 2051 selvom selve overdragelsen af arealerne først sker i 2054. Betalinger skal normalt følge transaktionsprincippet, således at betaling og modydelse udveksles samtidig. I grundhandler er der visse muligheder for delvise betalinger, herunder deponering af beløb hos sælger. De nærmere juridiske omstændigheder skal undersøges nærmere.

 5. Sidste udvej er naturligvis et kassetræk på godt 300 mio. kr. i 3 år. Det er naturligvis ikke en særligt attraktiv mulighed, men er som sagt også sidste udvej i bestræbelserne på at undgå en renterisiko på op mod 225 mio. kr. – og derfor alligevel værd at overveje.

På baggrund af ovenstående er det Økonomisk Afdelings anbefaling, at der snarest muligt foretages låneomlægning til fast rente, og at der samtidig arbejdes med at forkorte den miljømæssigt krævede liggetid inden salg.

Økonomi
De bevillingsmæssige konsekvenser vil blive indarbejdet i forbindelse med en økonomiske redegørelse, når låneomlægningen har fundet sted og de præcise økonomiske konsekvenser kendes. På sigt har det ingen likviditetsmæssig betydning or Køge Kommune, da Jorddepotet skal hvile i sig selv.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


95.   Anlægsregnskaber 2021 - 1. halvår


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at nedenstående anlægsregnskaber godkendes.

Teknik- og Ejendomsudvalget 11-03-2021
Godkendt.
Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab for anlægsprojekter på infrastrukturområdet og for kommunens ejendomme. Budgetterne er stort set overholdt for anlægsprojekterne. Samlet set er anlægsbevillingerne til de 12 anlægsregnskaber på 170,6 mio. kr., forbruget på 168,7 mio. kr. og merforbruget på 0,2 mio. kr.

Infrastruktur
Følgende anlægsregnskaber aflægges i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutninger, jf. bilag.

Anlægsprojekt

Anlægsbevilling

Bevilling/

Rådigheds-beløb

Forbrug

Merforbrug(+) eller mindreforbrug (-)

Trafik og Miljøplan 2015

5.065.000

5.065.000

5.064.948

-52

Vemmedrup ramper

14.976.822

14.976.822

14.976.822

0

Kunststofbane i Bjæverskov

6.440.000

6.440.000

6.478.688

38.688

I alt

26.481.822

26.481.822

26.520.458

38.636

Kommunens ejendomme
Følgende anlægsregnskaber aflægges i henhold til kommunalbestyrelsens beslutninger, jf. bilag.

Anlægsprojekt

Anlægsbevilling

Bevilling/

Rådighedsbeløb

Forbrug

Merforbrug(+) eller mindreforbrug (-)

Renovering af teaterbygningen

2.000.000

2.000.000

1.999.698

-302

Rådhus - samlet adm.

71.891.000

69.705.000

69.701.460

-3.540

Fremtidens rådhus

10.665.000

10.665.000

10.661.561

-3.439

Teaterbygning - renovering af tag

 9.500.000

 9.500.000

 9.667.500

167.500

Vedligehold af ejendomme 2019

30.000.000 

30.000.000

30.003.070

3.070

Ombygning af Basen mv.

12.500.000 

          12.500.000

12.511.737

11.737

Genopretning af selvejende haller 2017

3.500.000

3.500.000

3.500.000

0

Genopretning af selvejende haller 2018

3.600.000

3.600.000

3.600.000

0

Køge Idrætspark, Renovering af Herfølge

510.000

510.000

541.315

31.315

I alt

144.166.000

141.980.000

142.186.341

206.341

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi
Se bilag.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


96.   Ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til Håndværk og Design lokaler


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen samt Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til Håndværk og Design lokaler finansieret af Moderniseringspuljen 2021.

Teknik- og Ejendomsudvalget 11-03-2021
Udvalget godkendte en indstilling om, at der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling på 6 mio. kr., så den samlede bevilling bliver på 18 mio. kr.
Baggrund og vurdering

Der blev givet anlægsbevilling til TEU 147B Håndværk og Design på 12,0 mio. kr. på byrådsmødet den 26. januar 2021, som frigav de afsatte rådighedsbeløb med 9 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022.

Skoleudvalget har på møde den 9. marts 2021 besluttet, at der skal etableres Håndværk & Design-lokaler på 6 skoler. Skoleudvalget har på samme møde anbefalet at den supplerende finansiering skal ske via den afsatte moderniseringspulje for 2021 (anlægsforslag TEU 147A).

Ved godkendelse af denne sag vil den samlede bevilling til etablering af Håndværk- & Design-lokaler bliver udvidet til i alt 18 mio. kr., hvilket vil give mulighed for at etablere H&D-lokaler på 6 skoler.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at udgifterne til etablering Håndværk- og Design-lokaler på alle 6 skoler ikke kan afholdes indenfor de allerede afsatte rådighedsbeløb på i alt 12 mio. kr. til projektet i 2021 og 2022 (TEU 147B). Der søges derfor en tillægsbevilling til anlægsbevilling som frigiver det ansøgte rådighedsbeløb på 6 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres af den afsatte pulje til modernisering i 2021 (TEU 147A) og har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning. Der vil med godkendelse af denne sag være afsat et samlet rådighedsbeløb på 18 mio. kr. til etablering Håndværk- og Design-lokaler på 6 skoler i 2021 og 2022, som alle er frigivet, og der et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til Moderniseringspuljen 2021 som endnu ikke er frigivet til konkrete projekter.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Anbefales.


Til toppen


97.   Merudgifter ved Ravnsborg ny daginstitution - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der i forbindelse med dagtilbudsbyggeriet ved Ravnsborghallen gives anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til Coronatiltag, etablering af støjhegn og udgifter grundet øget pres på dagtilbudsområdet.

Teknik- og Ejendomsudvalget 11-03-2021
Godkendt.
Baggrund og vurdering

Byrådet gav den 25. august 2020 en anlægsbevilling til opførelse af en ny daginstitution på Ravnsborgvej 3 ved Ravnsborghallen. Daginstitutionen skulle bygges i sammenhæng med en ny hal, som Køge Bugt Gymnastik Center ville bygge ved siden af.

Ny Lokalplan 1095 - Daginstitution og idræt ved Ravnsborg Tillæg nr. 10 til Køge Kommuneplan 2017 blev godkendt på Byrådets møde den 2. marts 2021.

Under projekterings- og planlægningsprocessen hen over efteråret 2020 blev det klart, at der skulle ske ændringer i disponeringen af arealet til de to byggerier.

For at undgå at flytte de nyetablerede padelbaner skal hallen vendes 90 grader og daginstitutionen skal "knækkes". Andre konsekvenser bliver, at den nuværende støjvold skal fjernes og erstattes af et støjhegn ind mod boligerne på Obovej. Derudover bliver dagtilbudsbyggeriet dyrere at opføre grundet strenge coronarestriktioner med fx færre antal håndværkere i de enkelte skurvogne på byggepladsen.

Udgifterne af ovennævnte udfordringer er for dagtilbuddet beregnet til 2,7 mio. kr.

Udfordringerne blev gennemgået på følgegruppemødet den 21. januar 2021, hvor der blev tilkendegivet, at de i alt 2,7 mio. kr. skal bevilges til projektet.

Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb  i 2022 under TEU 133A Ekstra kapacitet, dagtilbud-børneområdet jf. kapacitetsprognosen, på i alt 93,6 mio. kr., hvoraf der i 2022 er afsat 26,951 mio. kr., som nedjusteres med 2,7 mio. kr. i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 2,7 mio. kr., som frigiver rådighedsbeløb i 2022, som vil blive indarbejdet i anlægsplanen som del af 1. behandlingen af budgettet 2022-2025. Rådighedsbeløbet på 2,7 mio. kr. finansieres af den afsatte pulje til ekstra kapacitet til dagtilbud - børneområdet jf. kapacitetsprognosen (TEU 133A), som nedjusteres tilsvarende. Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning. Det forudsættes, at Byrådet til 2. behandlingen af budgettet godkender Anlægsplanen 2022-26, hvor rådighedsbeløbet indgår på projektet.
Beslutning
Anbefales.

Til toppen


98.   Ændring af retningslinjer for politikerbesøg på kommunale institutioner i Køge Kommune


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til ændring af retningslinjerne godkendes.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 22. januar 2019, sag nr. 12, retningslinjer for politikerbesøg på kommunale institutioner i Køge Kommune.

Formålet med retningslinjerne er at vise imødekommenhed over for besøg på kommunens institutioner og at indpasse besøg under hensyntagen til den enkelte institutions brugere, medarbejdere og daglige arbejdsgang og at hindre, at besøg indgår som en del af en valgkamp.

Der er kommet nye regler for optagelse af lyd, fotos og video under besøg, der betyder, at byrådsmedlemmer ikke som tidligere er underlagt databeskyttelsesreglerne, hvis de anvender en telefon/tablet, som de har fået stillet til rådighed af kommunen.

Af hensyn til borgerne og deres datasikkerhed, anbefales det, at byrådsmedlemmerne efterlever følgende principper:

 • Foto-, video- og lydoptagelser under besøget sker efter aftale.
 • Personerne på billedet m.v. skal være indforstået med at blive fotograferet og evt. blive offentliggjort – især hvis det efterfølgende skal offentliggøres på fx sociale medier.

Afsnittet om udvalgsformænd og de stående udvalgs besøg på institutioner under "Kommunale politikere" er endvidere præciseret med, at det er et samlet udvalg, der kan besøge institutioner uden at orientere borgmesteren, og at det tillige er institutioner under eget udvalg, der kan besøges.

Forslag til reviderede retningslinjer, hvor ændringerne er markeret med gult, vedlægges.

Der tages højde for Covid-19 ved besøg.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


99.   Indbringelse af sag


Indstilling
Byrådsmedlem Ken Kristensen (V) har den 9. marts 2021, i medfør af styrelseslovens initiativret, ønsket at få sag om her og nu støtte til forsamlingshuse på dagsordenen.
Baggrund og vurdering

"Undertegnede anmoder Økonomiudvalget om en initiativsag til dagsordenen vedr. ramme/hjælpepakke til forsamlingshuse.

Foreslår en ramme/hjælpepakke på 200.000 kr. til her og nu hjælp til forsamlingshuse der siden marts 2020 ikke har haft den normale mulighed for udlejning og dermed er i likviditets problemer.

Baggrund
Siden forsommeren 2020 har al aktivitet stået stille. Konfirmationerne blev udskudt til efter sommerferien og festerne aflyst i stor udstrækning. Fejring af runde fødselsdage, bryllupper aflyst/udskudt ligesom barnedåb måtte indskrænkes til ”ingenting”.
 
De sædvanlige arrangementer i husene med fællesspisning, kultur- og cafeaftener samt jule- og efterårsmarkeder blev aflyst.
 
Det har tæret på økonomien, ja flere huse melder om tomme kassebeholdninger. Der er nu også udsigt til at konfirmationsfesterne skubbes til efter sommerferien 2021. Alle huse har været tomme i ¾ år.
 
Når man hører forsamlingshusene er økonomien udfordret men samtidig skal forsikringer, el og varme, renovation mv. betales ligesom rente og afdrag på gæld ikke lader vente på sig.
 
Forsamlingshuse har ikke de muligheder, der er beskrevet fra forvaltningen for at søge statens hjælpepakker.
 
Jeg kan se andre kommuner kan beslutte denne lille hjælp af stor betydning i det frivillige arbejde ude i landdistrikterne, skulle vi så ikke også.

For landdistrikterne betyder det så meget og forsamlingshusene er med til at binde lokalsamfundet sammen. Det må vi ikke ødelægge.
  
Indstilling
Venstre indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. Økonomiudvalget bevilliger en ramme på 200.000 kr. fra kassen til hjælp til de forsamlingshuse, som grundet nedlukning, er fanget i en likviditetsudfordring lige nu.

Ansøgere skal godtgøre, at de ikke kan få hjælp fra de statslige eller andre puljer til Coronastøtte, ligesom de skal godtgøre likviditetsudfordring."

Beslutning

Økonomiudvalget henstiller til, at Kultur- og idrætsudvalget afdækker sag og behov. Eventuel finansiering af pulje kan henvises til Økonomiudvalget.


Til toppen


100.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.

Til toppen


101.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


102.   Salg af grund (Lukket punkt)Til toppen


103.   Salg af grund (Lukket punkt)Til toppen


104.   Salg af areal (Lukket punkt)Til toppen


105.   Salg af arealer (Lukket punkt)Til toppen


106.   Salg af storparcel (Lukket punkt)Til toppen


107.   Køb af ejendom (Lukket punkt)Til toppen


108.   Udbud af arealer (Lukket punkt)Til toppen


109.   Principbeslutning om ekspropriation (Lukket punkt)Til toppen


110.   Anlægsarbejder udenfor sokkelgrund (Lukket punkt)Til toppen


111.   Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket punkt)Til toppen


112.   Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket punkt)Til toppen


113.   Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket punkt)Til toppen


114.   Ansøgning om godkendelse af nyt direktionsmedlem (Lukket punkt)Til toppen


115.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)Til toppen


116.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


117.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 09.07.21