Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 19.01.2021 kl. 08:30 i Virtuelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


14.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.


Til toppen


15.   1. Økonomiske Redegørelse 2020


Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet og Økonomiudvalget, at de 

 1. tager håndtering af udfordringerne vedrørende refusionsomlægning og botilbud til efterretning 
 2. godkender, at mindreindtægterne på 0,3 mio. kr. for 2021 vedrørende skattesanktion finansieres af kassen
 3. godkender, at der gennemføres en række indtægts- og udgiftsbevillinger på renovationsområdet
 4. tager orientering om Covid-19 til efterretning
 5. godkender flytning af budgetmidler under driftsområdet, jf. bilag 1.

Kultur- og Idrætsudvalget 11-01-2021
Drøftet og taget til efterretning.

Ældre- og Sundhedsudvalget 05-01-2021
1) Godkendt.

2 - 5) Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2021
1) Godkendt.

2) Godkendt.

3) Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

4) Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

5) Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 12-01-2021
Ad 1: Godkendt.

Ad 2-3: Anbefales.

Skoleudvalget 13-01-2021
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Børneudvalget 13-01-2021
Ad. 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Klima- og Planudvalget 14-01-2021
Godkendt.

Teknik- og Ejendomsudvalget 14-01-2021
Ad. 1 og 2: Godkendt.

Baggrund og vurdering

Samlede økonomiske overblik

Den første Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes gennemgang af budgetforudsætningerne for budget 2021 på drifts- og finansieringsområdet.

Første økonomiske redegørelse varsler mulige udfordringer på omkring 13-15 mio. kr. Det er dog forventningen, at udfordringen bliver løst til sommer i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem Regeringen og KL. Udfordringen er primært sammensat af forventet merforbrug vedrørende refusionsomlægningen på Børne- og Socialområdet som følge af den nye udligningsreform samt udfordringer på botilbudsområdet, jf. tabel 1 nedenfor.

Der forventes endvidere mindreindtægter på 0,3 mio. kr. under finansieringsområdet i 2021, der vedrører en kollektiv skattesanktion som følge af, at kommunerne samlet set hævede skatten mere end økonomiaftalen tillod ved budgetlægningen for 2021. Sanktionen anbefales kassefinansieret.

Byrådet besluttede den 15. december 2020 at fritage Køge Marina for grundskyld, og med fritagelsen finansieret af grundskyldskontoen. Fritagelsen af Køge Marina kan holdes indenfor den afsatte ramme til fritagelser.

På jordforsyningen er de budgetterede salgsindtægter allerede tæt på at være realiseret, dog med de traditionelle forbehold. Der er derfor forventning om merindtægter i løbet af året.

Endelig anbefales udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg, jf. bilag 1.

Der er ikke fulgt op på anlægsområdet i første økonomiske redegørelse.

Tabel 1: Oversigt over udfordringen i 2021.

Poster        2021
Refusionsomlægningen (BU, SAU)        8 - 9
Botilbud (SAU)        5 - 6
Skattesanktion (ØU)          0,3
I alt    13 - 15

Håndtering af udfordringerne vedr. refusionsomlægning og botilbud (Indstillingspunkt 1)

Udfordring vedrørende Refusionsomlægning
Der forventes en mulig udfordring på 8-9 mio. kr. vedrørende manglende refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager fordelt med 3-4 mio. kr. på Børneudvalget og 4-5 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. 

Baggrunden er, at satserne i forbindelse med udligningsreformen for særligt dyre enkeltsager er justeret, så statsrefusionen stiger. Samtidigt er alle kommuner blevet reduceret gennem Lov - og Cirkulæreprogrammet med et tilsvarende beløb via bloktilskudsnøglen. Det vil overordnet sige en nulsums løsning, som alt andet lige omfordeler fra de kommuner der har lave udgifter til dem der har høje udgifter.

Den konkrete omfordeling var ikke kendt på tidspunktet for budgetlægningen, og derfor kunne den nuværende udfordringer ikke håndteres på daværende tidspunkt.

Udfordringen forventes at blive et tema i næste års forhandlinger om økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, da omfordelingen mellem kommunerne er større end ventet i flere kommuner. Det er derfor vurderingen, at udfordringen bliver løst til sommer, og derfor anbefales det at afvente resultatet af økonomiforhandlingerne.  

Udfordring vedrørende Botilbud
Der forventes en mulig udfordring på 5-6 mio. kr. vedrørende botilbudsområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Budgettet rummer ikke plads til vækst i aktivitet, men med afsæt i Køges egne historiske data, og udviklingen på landsplan vurderes området at have en nettovækst på ca. 6 helårspladser – svarende til 5-6 mio. kr. Vurderingen er derfor behæftet med en vis usikkerhed på nuværende tidspunkt.

Stigningen vurderes at være en landstendens, hvorfor det forventes at blive et tema i årets økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL lige som i sidste års økonomiforhandlinger. Det er derfor vurderingen, at udfordringen bliver løst til sommer, og det anbefales derfor at afvente resultatet af økonomiforhandlingerne.

Såfremt de to ovenstående udfordringer ikke løses i økonomiaftalen, er det forventningen, at udfordringen på det tidspunkt kan løses via omprioriteringer mellem udvalg – f.eks. pga. mindreforbrug pga. Covid-19 eller alternativt gennem merindtægter på jordforsyningen. Da forventningen er, at det løses som nævnt ovenfor, anbefaler direktionen, at der ikke gennemføres kompenserende besparelser. Det skal bemærkes, at såfremt der ikke iværksættes kompenserende besparelser nu, så vil de ikke kunne iværksættes på et senere tidspunkt med fuld virkning i 2021.

Mindreindtægter vedrørende Skattesanktion (Indstillingspunkt 2)

Der forventes mindreindtægter på 0,3 mio. kr. under finansieringsområdet, der vedrører en kollektiv skattesanktion som følge af, at kommunerne samlet set hævede skatten mere end økonomiaftalen tillod ved budgetlægningen for 2021. Sanktionen anbefales finansieret af kassen, da bevillingen vedrører forhold der ligger uden for Køge Kommunes styringskompetence og som normalt finansieres af kassen.

Indtægts- og udgiftsbevillinger på renovationsområdet (Indstillingspunkt 3)

Under Klima- og Planudvalget anbefales en række indtægts- og udgiftsbevillinger pga. merforbrug inden for renovationsområdet, da leverandørerne skal tilpasse deres materiel og arbejdsgange til løbende forbedringer og optimeringer som er påkrævet ifm. affaldshåndteringen. Tilpasningen af bevillingerne medfører en negativ kasseeffekt på 2,3 mio. kr. i 2021, men da området er gebyrfinansieret og skal hvile i sig selv over en årrække er bevillingerne udgiftsneutral for kassebeholdningen på længere sigt.

Covid-19 (Indstillingspunkt 4)

Opfølgningen til første økonomiske redegørelse er gennemført for den ordinære drift, dvs. uden påvirkninger fra Covid-19 omkostninger. Der er ikke lavet et skøn for forventede Covid-19 omkostninger for 2021 i indeværende redegørelse, da det endnu er for tidligt på året til et sådan estimat.

Covid-19 situationen må dog forventes at fortsætte et godt stykke ind i 2021, hvor det skal bemærkes, at budgettet til ekstra sagsbehandling i jobcentret og rengøring er udvidet med 15 mio. kr. i forhold til 2020. Herudover er det fortsat politikken, at Covid-19 omkostninger ikke må fortrænge almindelig serviceudgifter. Regeringen har desuden lovet, at Covid-19 kompensation bliver et tema i Økonomiforhandlingerne 2021.

Udviklingen i Covid-19 omkostningerne følges tæt frem mod anden økonomiske redegørelse.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

Ad 1 og 4: Anbefales taget til efterretning.

Ad 2-3 og 5: Anbefales godkendt.

Bilag

Til toppen


16.   Budgetneutral omflytning mellem anlægsprojekter


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og
Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der flyttes rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. fra anlægsprojektet Modernisering af Køge
  Musikskole til anlægsprojektet Vikingeborgen Borgring i 2021
 2. der flyttes rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. fra anlægsprojektet Vikingeborgen Borgring til
  anlægsprojektet Modernisering af Køge Musikskole i 2022.

Kultur- og Idrætsudvalget 07-12-2020
Ad 1-2: Godkendt.

Teknik- og Ejendomsudvalget 14-01-2021
Ad. 1 og 2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

I den vedtagne budgeterklæring for Budget 2021-2024 har forligspartierne afsat 4 mio. kr. i 2021
og 3,5 mio. kr. i 2022 til modernisering af Køge Musikskole. Endvidere har forligspartierne afsat 5
mio. kr. i 2022 til støtte af Museums Sydøstdanmarks projekt om udvikling af Vikingeborgen
Borgring, herunder arbejdet for at blive UNESCO-Verdensarv.

Museum Sydøstdanmark foreslår, at man allerede i 2021 arbejder for at forankre borgen i
kommunen ved at indrette en del af Køge Museum til en oplevelsesudstilling, der formidler og
viser så mange som muligt af de hundredevis af vikingegenstande fra museets område. Museet
foreslår, at denne del realiseres og søger om, at der fremrykkes 1 mio. kr. til projektet fra 2022
til 2021.

En løsningsmodel er, at der flyttes 1 mio. kr. fra anlægsprojektet Modernisering af Køge
Musikskole til Borgring i 2021, og at det tilsvarende beløb flyttes fra Borgring til modernisering af
Køge Musikskole i 2022. Denne flytning vil ikke påvirke det samlede projekt for modernisering af
Køge Musikskole.

Vikingeborgen havde et relativt lavt besøgstal i 2020 på ca. 3.000 besøgende. Dette skal først og
fremmest ses i sammenhæng med, at der ikke udgraves og formidles på borgen. Museum
Sydøstdanmark har på den baggrund besluttet at lukke Vikingeborgen Borgring og først åbne
igen, når den ny attraktion forventes at stå færdig i 2023-2024.

En oplevelsesudstilling af vikingegenstande i Køge er en del af det samlede projekt, der skal
sikre, at der netop opstår en synergi med Vikingeborgen. Samtidig vil museet formidle processen
om at gøre borgen til UNESCO-Verdenskulturarv og til en attraktion. På museet vil alle kunne
følge med i udviklingen og give deres besyv med. Udstillingen vil bidrage til at lette vejen til at
blive Unesco-Verdenskulturarv.

Vikingeudstillingen vil blive den ny oplevelsesudstilling, som udskifter oplevelsesudstillingen
Krudtbrødre. Oplevelsesudstillingerne foregår i en del af museet og er tænkt finansieret af fonde
og andre fx Køge Kommune, da museet ikke selv har økonomi til oplevelsesudstillinger, der
koster ca. 1 - 2 mio. kr. at producere. Oplevelsesudstillingen er at betragte som et anlæg og ikke
en driftsudgift, bl.a. fordi der skal investeres i sikkerhedsløsninger af kulturgenstande. Den
permanente udstilling, som løber gennem resten af museet, er derimod en udstilling som
finansieres af museets drift.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at den beregnede kassebeholdning for 2021 og 2022 ikke vil blive påvirket, idet der søges udgiftsneutrale rådighedsbeløb i 2021 på 1 mio. kr. til Vikingeborgen Borgring og -1 mio. kr. til modernisering af Køge Musikskole. Rådighedsbeløbene i 2022 på -1 mio. kr. til Vikingeborgen Borgring og rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til modernisering af Køge Musikskole vil blive indarbejdet i anlægsplanen i forbindelse med budgetlægning for 2022-2025.
Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.


Til toppen


17.   Informationssikkerhedspolitik og status på årlig Intern Audit


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. Informationssikkerhedspolitikken godkendes for en toårig periode
 2. godkendelse af uændret Informationssikkerhedspolitik delegeres til direktionen
 3. godkendelse af ændret Informationssikkerhedspolitik delegeres til Økonomiudvalget
 4. status for den årlige interne audit tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Ad. 1 Køge Kommunes Informationssikkerhedspolitik blev godkendt af Byrådet den 20. marts 2018 for en toårig periode.

Med informationssikkerhedspolitikken tilkendegiver Køge Kommune at følge principperne i den internationale standard for informationssikkerhed, ISO 27001:2013. Standarden fastlægger rammerne for en standardiseret styring af databeskyttelse og giver mulighed for at dokumentere, hvordan kommunen lever op til forordningen.

Informationssikkerhedspolitikken er udarbejdet i samarbejde med de øvrige 10 kommuner i Digitaliseringsforeningen Sjælland, med henblik på at opnå synergier på tværs og optimere ressource trækket med implementeringen af standarden ISO 27001 og EU’s Databeskyttelsesforordning. Målet med samarbejdet er en udstrakt harmonisering af medlemskommunernes ledelse og styring af informationssikkerheden med henblik på et tæt samarbejde på at opnå effektiviseringer og øget kvalitet på informationssikkerhedsområdet.

Informationssikkerhedspolitikken godkendes for en toårig periode og vedlægges som bilag 1.

Ad. 2 Direktionen foreslår fremadrettet at delegere opgaven med godkendelse af Informationssikkerhedspolitikken til Direktionen under følgende forudsætning:

 • Informationssikkerhedspolitikken er uændret i forhold til sidste godkendelse

Ad. 3 Direktionen foreslår endvidere fremadrettet at delegere godkendelse af ændringer i Informationssikkerhedspolitikken til Økonomiudvalget.

Ad. 4 Databeskyttelsesforordningen, der trådte i kraft den 25. maj 2018, fastlægger at Køge Kommune skal tilknytte en databeskyttelsesrådgiver, der udfører rådgiverfunktion og inddrages i spørgsmål om databeskyttelse, bl.a. rådgivning om de databeskyttelsesretlige regler.

Én gang om året iværksætter databeskyttelsesrådgiver en intern audit der, i lighed med økonomisk revision, udpeger områder, der skal laves stikprøveundersøgelse på. Formålet med den interne audit er, at kontrollere at Køge Kommune overholder databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og databeskyttelsesregler.

Resultatet af den interne audit skal jf. vejledning om databeskyttelsesrådgiver fremlægges for byrådet.

Intern audit blev gennemført i tredje kvartal 2020, hvor der blev taget stikprøver på udvalgte områder. Køge Kommune modtog den endelige rapport den 16. november 2020. Rapporten fremgår af Bilag 2.

Samme interne audit gennemføres i de øvrige 10 kommuner, der deltager i Digitaliseringsforeningen Sjælland, hvilket betyder at det er muligt at sammenligne niveauet for Informationssikkerhed på tværs af kommunerne.

Følgende områder var genstand for audit:

 • Politikker og implementering. Køge Kommunes håndtering af - som led i princippet om ansvarlighed - at have politikker for forskellige aspekter af behandlingen af personoplysninger i kommunens samt implementeringen af disse
 • Databehandlere. Køge Kommunes håndtering af forpligtelsen til at indgå databehandleraftaler, indholdet af databehandleraftalerne samt Køge Kommunes kontrol med de anvendte databehandlere

Indenfor hvert af disse emner er der udtaget områder til nærmere stikprøvekontrol.

Resultatet af den gennemførte interne audit viser, at Køge Kommune har gennemført en række tiltag og foretaget en række handlinger, som medvirker til kommunens efterlevelse af databeskyttelsesreglerne i relation til de udvalgte emner.

Køge Kommunes compliance er gennemgået på i alt 51 punkter. Kommunen har fået 31 grønne, 11 gule og 9 røde vurderinger. For de 10 kommuner i DIGIT-samarbejdet, som er med i DPO-audit i tredje og fjerde kvartal 2020, er gennemsnittet 25 grønne, 11 gule og 15 røde.

Køge Kommune ligger bedre end gennemsnittet i forhold til emnerne: Datatabehandlere og håndtering af sikkerhedsbrud.

For at forbedre området anbefaler den interne audit at Køge kommune bør:

 • Sikre, at kommunens risikostyringsproces inddrager "fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder".

Denne anbefaling refererer til tilsyn med databehandlere og modtog 8 røde score ud af 9.

Informationssikkerhedsudvalget var opmærksom på svagheder på området og styrkede i april 2020 tilsynsarbejdet med nedsættelse af en tilsynsgruppe. Tilsynsgruppens opgave er, at sikre ensartethed i udførelse af tilsynsopgaven, anvende samme skabelon for rapportering for udført tilsyn og sikre rettidighed i tilsynsopgaven. Formålet er at sikre, at Køge Kommune lever op til sine forpligtelser og kan påvise at behandling af personoplysninger er i overensstemmelse med reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

Tilsynsgruppen håndterer tilsyn med 175 databehandleraftaler.

Der er krav om at der laves en risikovurdering på hver enkelt aftale, der inddrager ”fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder”. Risikovurderingen kan samtidig danne grundlag for beslutning om hyppighed i tilsyn med databehandleren.

Arbejdet planlægges udført i 2021 og vil sikre at de 8 røde score skifter status til grøn.

 • Sikre, at de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger reelt løbende efterprøves og revideres, hvis der er behov herfor og dokumentere processen

Dette vil ske i løbet af 2021.

Igangsættelse og fuldførelse af de nævnte tiltag vil samtidig ændre de 11 gule vurderinger i den Interne Auditrapport til grønne vurderinger.

Hermed vil alle gule og røde score i den interne auditrapport skifte til grøn og betragtes som løst. 

Økonomi
Ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

Ad 4: Anbefales taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


18.   Idræts,- fritids- og kulturplan for Køge Nord Skovby


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget, at:

 1. idræts-, fritids og kulturplan godkendes
 2. den videre proces tages til efterretning

Klima- og Planudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

3. orientering om  idræts-, fritids og kulturplan tages til efterretning.

Kultur- og Idrætsudvalget 11-01-2021
Ad 1: Godkendt, idet der tilføjes ordet bevægelse på side 26. Der ønskes i arbejdet med handleplanen et særligt fokus på, hvordan de eksisterende foreninger inddrages i og bidrager til arbejdet.

Ad 2: Taget til efterretning.

Klima- og Planudvalget 14-01-2021
Taget til efterretning, idet det skal fremgå, at lokale foreninger i området skal inddrages i det videre arbejde herunder Køge Nords Sportscenter.

Teknik- og Ejendomsudvalget 14-01-2021
Taget til efterretning med bemærkning om at huske fritids-og kulturforeningerne herunder Køge Nord Sportscenter i processen.

Baggrund og vurdering

Idræts-, fritids- og kulturplanen er efter Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 11. januar 2021 tilrettet med udvalgets protokollerede bemærkning vedrørende bevægelse på s. 26.

Byrådet vedtog den 27. august 2019 den reviderede masterplan for byudviklingsområdet i Køge Nord, kaldet Køge Nord Skovby, med ca. 1.600 nye blandede boliger, kontorbyggeri og erhverv. Visionen for den nye bydel rummer en række ambitioner på idræts- og kulturområdet og består af fire elementer:

 • Grøn boligby.
 • Bæredygtig bydel .
 • Aktive landskaber.
 • Kulturelle byrum.

For at understøtte byudviklingsområdets idræts-, fritids- og kulturliv besluttede Kultur- og Idrætsudvalget 30. marts 2020 at der udarbejdes en idræts-, fritids- og kulturplan. Denne forelægges nu til udvalgets behandling.

Idræts-, fritids og kulturplanen bygger videre på masterplanens vision for byudviklingsområdet og de vedtagne idræts-, kultur- og biblioteksstrategier. Idræts-, fritids- og kulturplanen skal sikre, at man politisk og administrativt har et idékatalog med tiltag til såvel midlertidige som varige kultur- og idrætsaktiviteter i byudviklingsområdet og omegn, ligesom en række idræts- og kulturfokuserede udviklingsprincipper skal kvalificere kommende tiltag i Køge Nord Skovby og omegn og bidrage til en bæredygtig og mangfoldig bydel med fokus på sammenhængen med og nærheden til skov, strand og fællesskaber på tværs af Køge Nord.

Planens indhold
Idræts-, fritids- og kulturplanen er blevet til på baggrund af en omfattende inddragelsesproces, hvor politikere, embedsfolk, lokale aktører og borgere i løbet af foråret, sommeren og efteråret 2020 er inddraget gennem digital høring, borgermøde, gruppemøder, bilaterale møder og interviews i forskellige formater. Dermed er en bred skare af interessenter hørt og inddraget i udviklingen og kvalificeringen af planens indhold, som er: 

 • Et forord.
 • En indledning med beskrivelse af planens baggrund, formål og tilblivelse.
 • Udviklingsprincipper.
 • Idémapping .
 • Tiltag med beskrivelse af idé, målgruppe, aktører og tidsperspektiv.
 • Overvejelser om forankring og implementering af planen.

Udviklingsprincipperne bygger på best practice på idræts-, fritids- og kulturområdet og masterplanens vision for Køge Nord Skovby og skal anvendes til at udvikle, kvalificere og prioritere kommende indsatser, tiltag og projekter og samtidig sikre sammenhængen med udviklingen i Køge Nord og resten af kommunen.

Alle idéer, der er indkommet frem i løbet af processen, er vurderet ud fra udviklingsprincipperne, og idémappingen er et koncentratet af idéindsamlingen. Efterfølgende er der fokuseret på 10 tiltag, der samler én eller flere idéer, som er udfoldet i en ikke-prioriteret rækkefølge:

 1. Kvarterhus - bydelens mødested
 2. Aktiver støjvolden
 3. Aktivitets- og oplevelsesstier
 4. Madskoven
 5. Klimafestival i Køge Nord
 6. Fælleshaver
 7. Natur- og byggelegeplads
 8. Græsningslaug
 9. Fælles bålplads
 10. Aktive byrum og landskaber

Den videre proces
Forvaltningen udarbejder til mødet i februar 2021 forslag til handleplan til realisering af idræts-, fritids- og kulturplanen.

Økonomi
Udarbejdelse af idræts-, fritids- og kulturplanen afholdes inden for Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget 2020 og 2021. Forligspartierne har afsat i alt 15 mio. kr. i 2021-23 til realisering af idræts-, fritids- og kulturplanen i Køge Nord fordelt med 5 mio. kr. pr år.  
Beslutning

Ad 3: Anbefales taget til efterretning idet det ønskes, at lokale foreninger i området skal inddrages i det videre arbejde herunder Køge Nords Sportscenter.

Bilag

Til toppen


19.   Prospekt for Den Maritime Halvø


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

Kultur- og Idrætsudvalget, at

 1. prospekt godkendes
 2. tids- og procesplan tages til efterretning.

Klima- og Planudvalget, at

3. orientering om prospektet, som oplæg til den videre lokalplanlægning, tages til efterretning.

Økonomiudvalget og Byrådet, at

4. orienteringen om prospektet tages til efterretning.

Kultur- og Idrætsudvalget 07-12-2020
Ad 1: Godkendt, idet prospektet, forud for forelæggelse til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, justeres med Køge Havns bemærkning i forhold til pontoner ved indsejlingen.  

Ad 2: Taget til efterretning.

Klima- og Planudvalget 14-01-2021
Taget til efterretning.

Udvalget lægger vægt på, at det af lokalplanen fremgår, at der er offentlig adgang til det grønne område.

Baggrund og vurdering

Prospektet (Bilag 3) er efter Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 7. december 2020 tilrettet med udvalgets protokollerede bemærkning vedrørende pontoner ved indsejlingen

Køge Byråd godkendte den 25. februar 2020 vision for Den Maritime Halvø og tilhørende arbejdsprincipper (bilag 1 og 2). Efter godkendelsen skulle der udarbejdes et prospekt, der giver et bud på, hvordan bebyggelse til de maritime klubber og fælles- og servicefunktioner i tilknytning til aktivitetsområdet og stranden mest hensigtsmæssigt kan indpasses i området. Derfor godkendte Kultur- og Idrætsudvalget den 17. august 2020 et oplæg til prospekt og en tids- og procesplan for kvalificering af materialet gennem interessentmøder og borgermøde udarbejdet af Kultur- og Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Køge Kyst.

På interessentmøderne og borgermødet har deltagerne primært forholdt sig til:

 • Byggezonens størrelse, antal kvadratmeter og placering
 • Behov for egne klubarealer og fællesarealer
 • Parkeringsbehov
 • Interesse for eventuelle pontoner/flydebroer.

Efter interessentmøderne modtog forvaltningen en opfølgende mail med input fra Køge Tri Team 2000 og et opfølgende fælles skriv fra de tre klubber, Køge Kano- og kajakklub, IF Frem Bjæverskov Kajakklub og Køge Tri Team 2000 med en opdateret udspecificering af behov og holdninger. Under borgermødet indkom knap 50 input via chatten og efterfølgende to mails med input fra borgere. Oplæg til prospekt er også drøftet med Lokale og Anlægsfonden.

På baggrund af de samlede input har Kultur- og Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Køge Kyst justeret prospektet, som nu rummer (bilag 3):

 • En aktivitetszone på ca. 2.000 m2, som bliver hele kommunens aktivitetsplads med en visuel sammenhæng til Køges bymidte og som kan rumme en pallette af midlertidige og permanente aktiviteter og faciliteter, foruden et område med parkering til 25-45 biler samt cykler. Molefladen på 800 m2 er et oplagt supplement til aktivitetsarealerne, dog uden bebyggelse, men til mindre elementer og sidde- og opholdsmuligheder.
 • En byggezone med bebyggelse på samlet set ca. 1.500 m2, som kan rumme klublokaler og opbevaring på ca. 1.000 m2 svarende til de nuværende faciliteter til klubberne (Køge Kano- og kajakklub, IF Frem Bjæverskov Kajakklub og Køge Tri Team 2000). Derudover kan der indpasses yderligere ca. 500 m2 bebyggelse, som foreslås anvendt primært til fællesfunktioner til mindre foreninger og til selvorganiserede kultur- og idrætsfunktioner samt servicefunktioner.

En overvejende del af byggeriet i byggezonen forudsættes etableret i 2 etager, hvorved fodaftryk mindskes, og der gives rum for arkitektonisk variation. Byrummet "Udsigten", som inviterer til selvorganiserede aktiviteter, foreslås placeret i byggezonen (midlertidigt eller permanent). Langs byggezonen kan der indpasses et begrænset antal parkeringspladser, hvor der kan ske af- og pålæsning.                           

 • En grøn zone, grønningen, på ca. 2.200 m2, som bliver et rekreativt samlingsområde med selvorganiserede aktiviteter og plads til leg i sammenhæng med stranden, vandet og funktionerne i byggezonen.

Efter færdiggørelsen af prospektet har Køge Havn bemærket, at man af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan anbefale en placering af anlæg langs aktivitetszonen mod vest (Kaj 10). Til gengæld er Køge Havn positiv over for en placering af pontoner eller lignede for enden af Den Maritime Halvø mod nord og anbefaler, at det overvejes at placere pontonen eller pontonerne langs Den Maritime Halvø.

Den videre proces

 • 7. december 2020: Kultur- og Idrætsudvalget godkender prospekt for Den Maritime Halvø.
 • Januar 2021: Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet får prospekt til orientering.
 • Juni 2021: Jævnfør Budgeterklæring 2021, punkt 11, forelægger Kultur- og Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Køge Kyst forslag for Kultur- og Idrætsudvalget om de mere konkrete planer, herunder forslag til finansiering af den videre udvikling af Den Maritime Halvø, som derefter forelægges for Økonomiudvalget og Køge Byråd.
 • September 2021: Byrådet forventes at godkende lokalplan for Den Maritime Halvø.

Chefkonsulent Palle Egeberg Andersen, Køge Kyst, præsenterer prospektet.

Økonomi
Prospektet har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Ad 4: Anbefales taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


20.   Fornyet drøftelse af reglerne for indkaldelse af stedfortræder til byåd og udvalg


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter de gældende regler for at indkalde stedfortræder til møder i byrådet og i fagudvalg - herunder om det giver anledning til at overveje en eventuel ændring af de regler, som byrådet har fastsat i kommunens styrelsesvedtægt i forhold til varigheden af fravær for at indkalde stedfortræder.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget drøftede den 1. oktober 2019 reglerne for at indkalde stedfortræder til byråd og udvalg og besluttede, at fastholde de nuværende regler.

Efterfølgende har Økonomiudvalget, på mødet den 8. december 2020, tilkendegivet, at udvalget ønsker at drøfte reglerne på ny med henblik på at overveje, om der eventuelt skal ændres i de regler for indkaldelse af stedfortræder til byråd og udvalg, som byrådet har fastsat i kommunens nugældende styrelsesvedtægt.

Forvaltningen har den 29. august 2019 udarbejdet et notat om de overordnede regler for indkaldelse af stedfortrædere. Notatet og den nugældende styrelsesvedtægt er vedhæftet som bilag til sagen.

Reglerne for at indkalde stedfortræder fremgår af den kommunale styrelseslov og byrådet har i begrænset omfang mulighed for at fravige lovens bestemmelser i kommunens styrelsesvedtægt, idet byrådet kan træffe en generel beslutning om varigheden af det fravær, som kan begrunde stedfortræderindkaldelse.

Byrådet kan ikke ændre de i loven fastsatte grunde til lovligt fravær eller beslutte, at den forventede varighed af et fravær, som kan begrunde stedfortræderindkaldelse, skal være kortere eller længere for visse lovlige fraværsgrunde end for andre.

I § 15, stk. 2 i den kommunale styrelseslov er der fastsat en bestemmelse, som giver byrådet mulighed for i kommunens styrelsesvedtægt at beslutte, at borgmesteren indkalder stedfortræder til byrådet ved lovligt fravær, selvom fraværet forventes at være mindre end 1 måned.

Køge Byråd har i § 3 i kommunens styrelsesvedtægt besluttet, at borgmesteren indkalder stedfortræder til byrådet, når borgmesteren får kendskab til, at et byrådsmedlem har lovligt fravær i en periode på mindst 7 dage.

I § 28, stk. 2 i den kommunale styrelseslov er der endvidere fastsat en bestemmelse, som giver byrådet mulighed for i kommunens styrelsesvedtægt at beslutte, at valggruppen kan bestemme, at et andet medlem indtræder i et udvalg ved lovligt fravær, selvom fraværet forventes at være mindre end 1 måned.

Køge Byråd har i § 10, stk. 1 i kommunens styrelsesvedtægt besluttet, at valggruppen kan indkalde stedfortræder til et udvalg, når et udvalgsmedlem har lovligt fravær i mindst 7 dage.

Byrådet kan ikke beslutte, at fraværets varighed skal være længere end en måned før borgmesteren skal indkalde stedfortræder til byrådet - eller før valggruppen kan beslutte at indkalde stedfortræder til et udvalg.

Byrådet kan vælge at fastholde de nuværende regler om en fraværslængde på mindst 7 dage eller beslutte at fastsætte en kortere eller længere fraværslængde (dog ikke mere end én måned).

Ønsker byrådet en udvidet mulighed for at indkalde stedfortræder kan der eksempelvis i § 3 i kommunens styrelsesvedtægt fastsættes en bestemmelse om, at "i henhold til § 15, stk. 2, 2. pkt. fraviges bestemmelsen i styrelseslovens § 15, stk. 2 , således at borgmesteren i de nævnte fraværssituationer indkalder stedfortræder for et medlem ved medlemmets lovlige forfald, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned".

Ligeledes vil der i § 10, stk. 1 i kommunens styrelsesvedtægt kunne fastsættes en bestemmelse om, at "i henhold til § 28, stk. 2, 2. pkt. fraviges bestemmelsen i styrelseslovens § 28, stk. 2, således at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem kan bestemme, at et andet medlem, ved medlemmets lovlige forfald, indtræder i udvalget, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned".

Det vil i praksis betyde, at stedfortræder skal indkaldes til byrådet ved et hvert lovligt fravær - uanset fraværets længde - og at stedfortræder kan indkaldes til udvalg uanset fraværets længde.

Længden af fraværet der udløser stedfortræderindkaldelse behøver ikke være den samme til udvalg som til byrådet.

Økonomi

Vederlagsbekendtgørelsen er ændret pr. 15. oktober 2020, således at når der er tale om andre fraværsgrunde end helbredstilstand m.v.:

 • ophører vederlaget ved næste månedsskifte, når et medlem ikke har varetaget sit hverv i en uafbrudt periode på én måned. Tidligere ophørte vederlaget efter 3 måneders fravær.
 • det fraværende byrådsmedlem har ikke ret til vederlag, hvis der er indkaldt stedfortræder i mere end 7 dage. Kun stedfortræderen får vederlag.

Retten til vederlag ophører ikke, hvis stedfortræderen alene indkaldes til at deltage i et enkelt møde i byrådet, eller hvis indkaldelsen i øvrigt sker for syv dage eller mindre.

Byrådet er orienteret om de ændrede regler på mødet den 27. oktober 2020.

Beslutning

Udvalget drøftede sagen herunder Venstres forslag om en 3 dags-regel i fagudvalgene. Udvalget besluttede at fastholde de nuværende regler i denne byrådsperiode. Drøftelsen genoptages i næste byrådsperiode.

Bilag

Til toppen


21.   Status på fremskudt indsats for øget tryghed og bekæmpelse af kriminalitet i Ellemarken


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at orientering om fremskudt indsats i Ellemarken tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd besluttede den 25. august 2020, at godkende en 2-årig handleplan for forebyggelse af utryghed og kriminalitet i Ellemarken.

I sagen fremgik det at forvaltningen fremlægger statusmeldinger omkring den fremskudte indsats til Økonomiudvalget hvert kvartal samt efter behov. Dette er den første status på indsatsen.

Den fremskudte indsats i Ellemarken består af 3 spor:

 1. Forstærket indsats overfor bandeadfærd og bekæmpelse af kriminalitet.
 2. Fremskudt, helhedsorienteret og forebyggende indsats.
 3. Målretning af kernedrift.

På trods af corona-situationen har boligselskab, boligsocial helhedsplan, politi og kommune i efteråret, i tæt samarbejde, konkretiseret initiativerne i den vedtagne handleplan (Se bilag).

Det tætte tværgående samarbejde har samtidig styrket fælles indsats og mulighed for hurtig aktion ved akut opståede utrygskabende situationer i Ellemarken.

Centralt for den fremskudte, helhedsorienterede og forebyggende indsats, er etablering af en pavillon, der placeres ved Ellehuset og dermed tæt på ejendomsdriften og foreningsaktiviteter i beboerhuset.

Pavillonen skal bemandes af medarbejdere med flere fagligheder på tværs af kommune, helhedsplan og politi. Dette skal øge målgruppens oplevelse af "En indgang – flere fagligheder – samme (metode)tilgang", og samtidig understøtte en smidig og fleksibel indsats i forhold til målgruppen.
Beboerne kan komme i pavillonen uden aftale på forhånd.

Corona-pandemien har tidsmæssigt forsinket opstartsprocessen. Det forventes, at pavillonen kan bemandes fra 1. marts - under hensyntagen til foreskrevne corona-restriktioner.

Den fremskudte indsats overordnede målsætning: Øget tryghed og bekæmpelse af kriminalitet, er organiseret omkring 4 indsatsområder:

1) Reduktion af kriminalitet
2) Skole, klub, fritidsaktiviteter og kriminalpræventive tilbud
3) Beskæftigelse
4) Familie og Sundhed

De 4 indsatsområder understøttes af en tovholder og arbejdsgruppe med repræsentanter, der går på tværs af kommune, helhedsplan, boligselskab og politi.

For at sikre fælles fokus på målgruppe og indsats, er der afholdt et tværgående opstartsmøde i oktober med deltagelse af styregruppe, arbejdsgrupper og øvrige relevante samarbejdspartner.
Parterne samles alle igen inden åbning af pavillonen 1. marts.

Beboerinvolvering og tryghedsmåling
Beboerinvolvering står centralt i indsatsen omkring forebyggelse af kriminalitet og utryghed i Ellemarken.
Trods corona-pandemiens begrænsninger i forhold til en direkte kontakt med beboerne i området, har der i efteråret været en kontinuerlig og god dialog med både afdelingsbestyrelse og unge-målgruppen omkring den fremskudte indsats og de konkrete initiativer.
Kommunikationsplan for indsatsen er under udarbejdelse.

Tryghedsmåling gennemføres i Ellemarken via konsulentfirmaet Peytz & Co i første kvartal af 2021.
Målingen gennemføres dels som elektronisk spørgeskemaundersøgelse dels via opfølgende personinterview. Dette for at sikre et repræsentativt svargrundlag.
Tryghedsmålingen vil blive gentaget ultimo 2021 samt september 2022.

Økonomi
Sagen har ingen økonomisk konsekvens for Køge Kommune.
Kommunikation
Intet at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


22.   Udgiftsneutral bevilling - Afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling på indtægt -632.400 kr.og en tillægsbevilling på udgift 632.400 kr., fordelt på regnskabsårene 2020 - 2022, til gennemførelse af projektet "Afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere".

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2021
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har til Køge Kommune bevilget 632.400 kr. fra puljen "Afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere" i perioden 01.12. 2020 - 31.12. 2022. Puljens målgruppe er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end otte år på kontanthjælp indenfor de seneste ti år.

Formålet er at sikre en systematisk afklaring af om borgerne i målgruppen, enten skal fortsætte med kontanthjælp, og i givet fald hvordan de derfra kan komme ind på arbejdsmarkedet, eller om de skal visiteres til det tværfaglige rehabiliteringsteam med henblik på enten fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

Målgruppen udgør i udgangspunktet (oktober 2020) 81 borgere, hvoraf en del af disse dog i forvejen er blevet afklaret og er i et målrettet forløb.

Bevillingen anvendes efter STAR's retningslinjer til løntimer for jobformidler i jobcentret og medarbejdere i Socialafdelingen, Ældre- og Sundhedsafdelingen, sundhedsfaglig sparring fra Klinisk Funktion (Region Sjælland) og revision.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives Indtægts- og udgiftsbevilling på 0,6 mio. kr. fordelt på regnskabsårene 2020-2022 vedrørende gennemførelse af projektet: ”Afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere”. Indtægts- og udgiftsbevillingen er udgiftsneutral for Køge Kommune set over den samlede periode fra 2020-2022 og påvirker således hverken kommunens kassebeholdning eller servicerammen.

Det bevilgede beløb udbetales i to rater, dog med forbehold for finanslovsvedtagelsen for 2022. Indtægter og udgifter forventes at fordele sig således på de tre regnskabsår:

2020 2021  2022 
 Indtægt  420.680  211.720 0
 Udgift  0  311.200  321.200
 Difference  420.680 -99.500

-321.200

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


23.   Udgiftsneutral bevilling - Puljemidler til indsats målrettet mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug på Pedersvænge


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling på indtægt -4.004.591 kr. og en tillægsbevilling på udgift 4.004.591 kr. i 2021 til gennemførelse af projektet "Helt menneske - Helt i mål".

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2021
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Socialstyrelsen har bevilget Køge Kommune 4.004.591 kr. til at gennemføre projektet "Helt menneske - Helt i mål". Projektperioden er fra 1. december 2020 til 31. december 2022. Formålet med projektet er, at bidrage til at udvikle og modne en indsats til voksne med psykiske lidelser og samtidigt misbrug. Projektet skal sikre at mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug, som bor på Pedersvænge støttes til størst mulig grad af recovery. Udover projektet "Helt menneske - Helt i mål" i Køge, ydes der midler til fire andre projekter på socialpsykiatriske bosteder, med et samlet tilsagnsbeløb på 13,8 mio. kr. Køge Kommunes andel udgør lige over 4 mio. kr.

Når et menneske har udfordringer med både psykisk lidelse og samtidigt misbrug, kræver det en koordineret og tværfaglig indsats at lykkes. Der er brug for støtte fra flere enheder i kommunen, og der er brug for et stærkt tværsektorielt samarbejde med såvel praktiserende læger som med behandlingspsykiatrien. Køge Kommune har et godt ståsted for en indsats for mennesker med psykiske lidelser og samtidig misbrug. Dette skyldes bl.a. at Køge Kommune har været modelkommune i udarbejdelsen af forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom og samtidigt misbrug. Forløbsprogrammet er udviklet i samarbejde med de 17 kommuner og Psykiatrien i Region Sjælland. Forløbsprogrammet er godt implementeret i Køge Kommune. Dette faglige fundament er basis for projekt "Helt menneske - Helt i mål".

De overordnede indsatser i projektet omhandler:

 • Styrkelse af en koordineret og fagligt fokuseret indsats både i forhold til psykiatrisk lidelse og misbrug. Dette skal ske i et samarbejder med Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter og behandlingspsykiatrien.
 • Implementering af en række kerneelementer der understøtter helhedsorienteret indsats og borgers recovery.
 • Ansættelse af peer-medarbejder på Pedersvænge, både i forhold til indsatsen på Pedersvænge og i forhold til at bygge bro til egen bolig og civilsamfundet. En peermedarbejder, er en medarbejder der selv har erfaring med at komme sig.
 • Kompetenceudvikling med fokus på faglig viden i forhold til området, og med plads til at der inviteres relevante samarbejdspartnere med i de indsatser der tilrettelægges.

Det forventes, at der ved projektstart er ca. 10 borgere på Pedersvænge i målgruppen, ved projektafslutning forventes der, at have været ca. 17 borgere i den primære målgruppe. Det er dog et projekt, der i bred forstand vil få betydning for samarbejdet med borgerne, hvorfor alle borgere samt medarbejdere på Pedersvænge vil få glæde af projektet.

I samarbejde med Socialstyrelsen og de øvrige puljemiddelmodtagere vil der blive arbejdet på at dokumentere og evaluere for at understøtte størst mulig effekt af indsatsen.

Projektet iværksættes med det samme.

Økonomi

Socialstyrelsens bevilling er gældende for projektperioden 1. december 2020 til 31. december 2022. Det samlede tilskud til Køge Kommune er 4.004.591 kr. til at gennemføre projektet "Helt menneske - Helt i mål".

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en indtægtsbevilling på -4.004.591 kr. i tilskud fra Socialstyrelsen og en tilsvarende udgiftsbevilling på 4.004.591 kr. i 2021 til afholdelse af udgifter til projektet. Bevillingerne er udgiftsneutrale og påvirker ikke kassebeholdningen eller servicerammen.

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


24.   Etablering af håndværk- & designlokaler på 6 folkeskoler - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling på i alt 12 mio. kr. til etablering af Håndværk & Designlokaler på nogle af kommunens folkeskoler.

Teknik- og Ejendomsudvalget 14-01-2021
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Faget Håndværk og Design (H/D) blev indført i forbindelse med folkeskolereformen fra 2014. Faget er en sammenlægning af fagene sløjd og håndarbejde og stiller specifikke krav til lokalerne. Alle elever i 8. klasse skal nu kunne aflægge folkeskolens afgangsprøve i H/D som et af de to-årige praktiske/musiske valgfag. Det fremgår af den nye prøvebekendtgørelse i folkeskolen.

Der er efter seks år fortsat store lokalemæssige udfordringer med at leve op til intentionerne i loven. Der er derfor i budgettet afsat 9 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022, under Teknik- og Ejendomsudvalget anlægsforslag 147B. 

I anlægsforslaget, er der beskrevet et behov for etablering af H/D-lokaler på især seks skoler:
1. Søndre Skole.
2. Ellemarkskolen.
3. Kirstinedalsskolen.
4. Borup Skole.
5. Hastrupskolen.
6. Skovboskolen.

Der er allerede på tre ud af kommunens 14 folkeskoler etableret H/D-lokaler. Derudover får også Vemmedrupskolen et H/D lokale i forbindelse med den igangværende renovering af skolen.

Mange af skolerne bruger de tidligere sløjd- og håndarbejdslokaler som H/D-lokaler, men ofte ligger lokalerne ikke ved siden af hinanden. De adskilte lokaler er en udfordring i forhold til tilsynsforpligtigelsen, men også i forhold til fagets kernefaglighed, idet et H/D lokale skal tilgodese, at støjende og groft arbejde kan forenes med fordybelse og fint arbejde i sikre og trygge rammer, hvor eleverne kreativt og innovativt kan udfolde sig.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen fik i 2017 udført en rapport af KANT Arkitekter. Rapporten er en kortlægning af, i hvilket omfang skolernes lokaler er pædagogisk tidssvarende i forhold til gældende lov og retningslinjer. KANTs rapport danner grundlag for det overordnede overblik over behovet for H/D lokaler. Med udgangspunkt heri er det tanken at gennemføre ombygning til H/D lokaler for de i projektet prioriterede skoler.

Der skal gennemføres en brugerproces for de seks nævnte skoler. På baggrund af denne samt de fysiske rammer og prisestimater for ombygning, vil der blive foretaget en vurdering af, om der indenfor budgettet kan etableres H/D lokaler på alle 6 skoler, eller om der skal foretages en prioritering.

Forvaltningen er vidende om, at der er andre fagområder, der grundet generel nedslidning og den nye folkeskolereform, trænger til en alvorlig opgradering, men det ligger udenfor dette anlægsprojekts rammer.

Tidsplan

 • Januar - februar 2021 gennemføres brugerproces og udarbejdes indretningsplaner
 • Februar - marts 2021 skal skolerne prioriteres i forhold til, hvor der skal vælges at bygge nye H/D-lokaler
 • Marts - maj 2021 arbejdes med projektering og udbud og efterfølgende kontrahering
 • Juni - juli 2021 gennemføres anlægsarbejderne. Det tilstræbes, at hovedparten af arbejdet udføres i skolernes sommerferie
 • 2022 gennemføres de sidste arbejder på de valgte skoler
Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 12 mio. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb med 9 mio. kr.  i 2021 og 3 mio. kr. i 2022 (TEU 147B). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnede kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.
Beslutning

Anbefales.


Til toppen


25.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.

Til toppen


26.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


27.   Udbud af arealer (Lukket punkt)Til toppen


28.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)Til toppen


29.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


30.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 13.07.21