Referat (Tillægsdagsorden) af møde i Økonomiudvalget

Den 09.06.2020 kl. 08:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


212.   Indsatser mod kriminalitet og utryghed i Ellemarken


Indstilling
Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter mulige initiativer for at fremme samarbejdet om kriminalitetsbekæmpelse og trygheden i Boligområdet Ellemarken. 
Baggrund og vurdering

Køge har i varierende omfang været præget af grupper, der skaber utryghed og udøver kriminalitet i byen. Det har over tid ført til massive fælles indsatser. Der har været lagt mange ressourcer i samarbejdet mellem politi, kommune, boligselskaber og andre civilsamfundsaktører. 

Situationen i Ellemarken er lige nu præget af uro og utryghed. Meget af det hænger sammen med gamle konflikter. Udover alle de initiativer, der er i forvejen, så kalder situationen på yderligere handlinger. På tværs af sektorer og hver for sig.

Med henblik på at arbejde for at bekæmpe kriminalitet og fremme trygheden i området har borgmesteren og repræsentanter fra forvaltningen afholdt møder med forskellige interessenter, herunder boligselskaber og politi. Den 10. juni 2020 er der desuden møde i Bestyrelsen for Helhedsplanen, hvor situationen også drøftes.

Møderne har bl.a. ført til, at det er aftalt med boligselskabet DAB/KAB, at der igangsættes et arbejde for at skabe fælles aktiviteter med kommune, den boligsociale Helhedsplan og politi. Der er også aftalt bilaterale aktiviteter, der igangsættes.  

Der er samtidig en forståelse med politiet om, at der skal yderligere fokus og samarbejde om situationen og udviklingen i Ellemarken. Der er også aftalt et antal fælles konkrete indsatser. 

Forslag til kommunale handlinger på kort sigt 
Det overordnede mål er, at der på kort sigt skal skabes et forstærket og fornyet fokus på tryghed, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet. Det gælder om at få den store gruppe, der er omkring eller over 18 år i gang med aktiviteter, der peger mod en fremtid baseret på uddannelse og job. Samtidig skal der tages forebyggende skridt i forhold til de yngre, der kan være på vej i en uhensigtsmæssig retning.       

Borgmesteren har bedt forvaltningen om at komme med forslag til initiativer, der med kort varsel kan iværksættes. Der kan peges på følgende forslag til kommunale initiativer – både kriminalitetsbekæmpende og forebyggende:  

 • Etablering af fremskudt indsats bestående af medarbejdere/repræsentanter fra boligselskab, helhedsplan, politi og kommune.
  På baggrund af møder med blandt andet politi, boligselskab og helhedsplan er der en fælles forståelse om at styrke tilstedeværelsen.
 • Øget helhedsorienteret fokus fra kontrolgruppen, politi og andre myndigheder på den personkreds, der færdes i området (Al Capone).
 • Familiecenteret, Ungecentrum, Jobcenter, virksomhedskonsulenter, UUV, forebyggende rådgiver og SSP. Placering i Ellehuset og gerne sammen med Helhedsplanen og repræsentanter fra boligselskabet.  
 • Re-etablering af task-force modellen med henblik på gennemgang af personkreds med relation til Ellemarken. Beskæftigelse og social mentor.
 • Øget myndighedsfokus fra Familiecenteret og sundhedsfaglige medarbejder på børn med relationer til task force personkreds.
 • Ungdomsklubben iværksætter et opsøgende arbejde i lokalområdet, gerne i samarbejde med Helhedsplanen.
 • Matrikelløse sommerferieaktiviteter på tværs af boligområderne.

Der skal udarbejdes en endelig handlingsplan i en gruppe bestående af repræsentanter fra de relevante forvaltninger/afdelinger sammen med de eksterne parter.  Handlingsplanen fremlægges på Økonomiudvalgets 1. møde i august 2020. 

Ressourcer til initiativer
Meget kan løses ved at dedikere ressourcer til indsatsen i en periode. For at sætte ekstra fart på det tværgående kommunale arbejde i boligområdet ville det være hensigtsmæssigt, hvis der afsættes økonomiske ressourcer til 2 medarbejdere, der forankres i den fælles fremskudte indsats: 

 • En til at sikre sammenhængende forløb og exit ud af miljøet gennem uddannelse og arbejde. Herunder skal vedkommende understøtte arbejdet med den helhedsorienterede task-forceindsats. 
 • En til at forstærke det forebyggende SSP arbejde med de unge under 18 år med det formål at igangsætte aktiviteter sammen med foreninger, klubber m.m.

De ekstraordinære ressourcer gives for 2 år, hvorefter indsatserne evalueres. I den kommende handlingsplan fremlægges desuden mulige yderligere udgifter til initiativer og aktiviteter. 

Økonomi
Der er ikke i budget 2020 afsat midler til initiativer, som beskrevet. Ekstra initiativer i 2020 skal gives som en tillægsbevilling, der påvirker kassebeholdningen negativt.
Udgifter der rækker ud over 2020 kan indgå i budgetarbejdet for de kommende år.
Beslutning
Udsat til 16. juni 2020.
Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


213.   Underskriftsblad - Økonomiudvalget


Beslutning
Underskrevet digitalt.

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 10.06.20