Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 09.06.2020 kl. 08:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


192.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.


Til toppen


193.   2. Økonomiske Redegørelse 2020 - hele kommunen


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at   

 1. godkende at udfordringen på CDI på 5,0 mio. kr. enten finansieres ved tværgående omprioritering i denne redegørelse eller finansieres af overskud lagt i kassen i forbindelse med Regnskab 2019 samt at resterende mindreforbrug ud af de samlede mindreforbrug på 5,6 mio. kr. tilføres kassen, jf. bilag 1
 2. godkende de resterende foreslåede budgetneutrale flytninger af budgetmidler, jf. bilag 2
 3. godkende anlægsbevilling og bevilling til rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til Køge Idrætspark finansieret af mindreforbrug på afledt drift fordelt med 1,0 mio. kr. på Teknik- og Ejendomsudvalget og 0,5 mio. kr. på Kultur- og Idrætsudvalget
 4. tager orientering af COVID 19 omkostninger til efterretning
 5. tager status på serviceudgiftsloft til efterretning.
Baggrund og vurdering

Den 2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes forventning til regnskab 2020.

På driftsområdet forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr., og et merforbrug på CDI overført fra 2019 på 5 mio. kr. Det anbefales at merforbruget på CDI enten finansieres af mindreforbruget i denne redegørelse eller af overskuddet på 15 mio. kr., der blev lagt i kassen i forbindelse med Regnskab 2019. Resterende mindreforbrug anbefales lagt i kassen, jf. bilag 1. Hertil kommer, at der på finansieringsområdet forventes et budget i balance.

Herudover er der under Social- og Arbejdsmarkedsområdet et forventet forbrug på ca. 17 mio. kr. højere end budgettet. Disse forventes dog finansieret vha. midtvejs- og efterregulering, da der vurderes at være tale om en landstendens. Heraf vedrører 6,8 mio. kr. førtidspension, 8,4 mio. kr. vedrører A-dagpenge og 1,7 mio. kr. vedrører boligstøtte. Området følges tæt frem mod 3. Økonomiske Redegørelse, hvor indholdet af økonomiaftalen er kendt. Det skal bemærkes, at forventningen ligger udover de COVID 19 relaterede udgifter

På jordforsyningen vurderes det, at der vil være en fordobling af indtægterne i forhold til det budgetterede niveau. Udviklingen følges tæt frem mod 3. Økonomiske Redegørelse.

Herudover anbefales en række udgiftsneutrale omplaceringer, jf. bilag 2.

Der følges ikke op på anlæg i 2. Økonomiske Redegørelse.

Indstilling 1: Mindreforbrug til kassen samt til tværgående omprioritering
På driftsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr., og et merforbrug på CDI overført fra 2019 på 5 mio. kr. Det anbefales at merforbruget på CDI enten finansieres af mindreforbruget i denne redegørelse eller af overskuddet, der blev lagt i kassen i forbindelse med Regnskab 2019. Resterende mindreforbrug anbefales lagt i kassen, jf. bilag 1.

Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på Skoleområdet på 5,0 mio. kr. som primært er relateret til mellemkommunal afregning og en teknisk fejl i forbindelse med budgetlægningen til budget 2020. Herudover forventes mindreforbrug under Økonomiudvalget på  0,6 mio. kr. for 2020. Heraf vedrører 0,3 mio. kr. en vakant stilling, som først besættes senere på året og 0,3 mio. kr. vedrører forventet mindreforbrug til revision.

Merforbruget på ca. 5,0 mio. kr. på CDI under Social- og Arbejdsmarkedsområdet vedrører overførsel af merforbrug på 5,2 mio. kr. fra 2019, hvoraf der er fundet finansiering for de 0,2 mio. kr.

Indstilling 2 og 3: Budgetneutrale omplaceringer
På drifts- og finansieringsområdet anbefales en række udgiftsneutrale omplaceringer både inden for driftsområdet og mellem driftsområdet og finansieringsområdet af mere teknisk karakter, jf. bilag 2.

Herudover anbefales omplacering af 1,5 mio. kr. fra driftsområdet til anlægsområdet vedrørende Køge Idrætspark fordelt med 1,0 mio. kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget og 0,5 mio. kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget. Omplaceringen skyldes, at nogle af projekterne i Køge Idrætspark er forsinket, hvorfor der opstår en driftsbesparelse på 1,5 mio. kr., som anbefales omplaceret til anlægsprojektet Køge Idrætspark mhp. dækning af udfordringer i projektet. Der søges derfor ligeledes en anlægsbevilling og bevilling til dette.

Indstilling 4: Omkostninger ved COVID 19

Udvalg (i mio. kr.)          Beløb
ØU - driftsområdet              4,5
ØU - finansieringsområdet              5,0
ÆSU              7,1
SAU - serviceudgifter              4,0
SAU indkomstoverførsler            66,1
BU              5,0
SU              3,0
KIU              5,4
TEU            24,6
KPU              2,1
Forvaltningernes indmeldinger         126,8
3 x COVID 19 relaterede tillægsbevillinger             2,5
Samlede omkostninger         129,3

Køge Kommune forventer samlet set omkostninger på i alt 129,3 mio. kr. vedrørende COVID 19. Forvaltningerne har indmeldt forventede COVID 19 omkostninger for 2020 på i alt 126,8 mio. kr., hvoraf 66,1 mio. kr. vedrører arbejdsmarkedsområdet. Herudover er der godkendt yderligere tillægsbevillinger på 2,5 mio. kr. vedrørende COVID 19 relaterede udgifter.

Regeringen har tidligere meldt ud, at de vil dække kommunernes ekstra omkostninger som følge af COVID 19, men det er dog usikkert om Køge Kommune får dækket det hele, idet der forventes en dækning af de landsgennemsnitlige udgifter. Dog forventes de 3 tillægsbevillinger på i alt 2,5 mio. kr. ikke dækket.

De forventede COVID 19 relaterede udgifter kan også have effekter ind i 2021 budgettet, hvilket håndteres i forbindelse med budgetlægningen.

De forventede COVID 19 omkostninger er baseret på en forudsætning om gradvis åbning af samfundet og der vil således være en væsentlig usikkerhed forbundet med dem. Herudover kan der være et ukendt regningsefterslæb. 

Indstilling 6: Status på Serviceudgiftsloft

Serviceudgiftsloftet (i mio. kr.)        Beløb
Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune      2.829,8
Forventede serviceudgifter      2.804,0
Status ift. serviceudgiftsloftet         -25,8

2. Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommune forventes at holde sig under vedtaget budget for serviceudgifterne med 25,8 mio. kr. under forudsætning af, at overførselsniveauet svarer til sidste år. Vedtaget budget er samtidig Køge Kommunes sigtepunkt for at bidrage til kommunernes samlede aftaleoverholdelse med Regeringen i forhold til servicerammen.

Gennemsnitlig likviditet
Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 30. april 2020 299,9 mio. kr. 

Fagudvalgenes protokolleringer
De enkeltes forvaltningers 2. Økonomisk Redegørelse er vedhæftet. Protokolleringerne fra udvalgenes behandling er samlet nedenfor.

Økonomiudvalget:
Ad 1: Godkendt.
Ad 2: Anbefales overfor Byrådet at 0,3 mio. kr. tilføres kassen idet de resterende 0,3 mio. kr. anvendes til detailhandelsanalyse.
Ad 3: Anbefales.
Ad 4: Taget til efterretning.

Ældre- og Sundhedsudvalgets protokollering:
1. Godkendt.
2. Anbefalet.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets protokollering: 
1) Taget til efterretning.
1 -6) Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Vedr. pkt. 7 tages Skoleudvalgets beslutning til efterretning.
Venstre afventer stillingstagen vedr. pkt. 7.

Børneudvalgets protokollering:
Ad. 1, 2 og 3. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Skoleudvalgets protokollering:
Ad. 1. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.
Ad. 2A. Anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at stillingtagen til de 5,0 mio. kr. afventer 3. økonomiske redegørelse.
Ad. 2B-E. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Kultur- og Idrætsudvalgets protokollering:
Ad 1: Taget til efterretning.
Ad 2-4: Indstillet anbefalet.
Ad 5: Godkendt.

Klima- og Planudvalgets protokollering:
Godkendt.

Teknik- og Ejendomsudvalgets protokollering:
Behandles den 11. juni 2020.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

Ad 1: Et flertal på 7 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Jeppe Lindberg (I), Niels Rolskov (Ø), Bent Sten Andersen (O), Thomas Kielgast (F) og Flemming Christensen (C) anbefaler, at udfordringen på CDI finansieres af overskud lagt i kassen i forbindelse med Regnskab 2019. Et mindretal på 2 (Ken Kristensen (V) og Mette Jorsø (V) anbefaler, at udfordringen på CDI afventer 3. Økonomiske Redegørelse. 

Herudover anbefales et samlet udvalg, at de 5 mio. kr. i forventet mindreforbrug på Skoleudvalget afventer 3. Økonomiske Redegørelse. På Økonomiudvalgets område anbefales 0,3 mio. kr. tilført kassen, idet de resterende midler anvendes til detailhandelsanalyse.

Ad 2-3: Anbefales godkendt.

Ad 4-5: Anbefales taget til efterretning. 

Bilag

Til toppen


194.   Ændring af budgetstrategi


Indstilling
Kultur- og Økonomidirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter behovet for ændringer i budgetstrategien for Budget 2021-24.
Baggrund og vurdering

Budgetstrategi- og vejledning 2021-24 blev godkendt af Byrådet den 28. april 2020 (vedlagt som bilag). Efterfølgende er der indgået aftale om udligningsreform samt økonomiaftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi 2021. Dette kan give anledning til at drøfte om den vedtagne budgetstrategi fortsat holder. Blandt hovedprincipperne i den økonomiske politik kan nævnes:

 • Det samlede resultat i budgetlægningen bør være positivt.
 • Økonomiaftalen overholdes.
 • Likviditeten skal være 200 mio. kr. inkl. deponerede midler, dog min. 150 mio. kr. i fri kapacitet.
 • Det skattefinansierede anlægsniveau øges til 190 mio. kr. frem mod 2024.

Tilsvarende kan nævnes centrale hovedprincipper i dette års vedtagne budgetstrategi:

 • Der skabes råderum på 35 mio. kr. årligt, hvoraf 25 mio. kr. anvendes til at øge anlægsniveau, 5 mio. kr. til politiske prioriteringer og 5 mio. kr. til teknisk-administrative ændringer.
 • Råderummet skabes vha. analyser med faglige forslag for 20 mio. kr., løbende forbedringer på 10 mio. kr. samt analyser med tværgående forslag for 5 mio. kr. årligt.

På mødet vil Kultur- og Økonomidirektøren præsentere foreløbige vurderinger af kommunens økonomiske situation med henblik på at skabe et udgangspunkt for at drøfte behovet for at ændre budgetstrategien.

Såfremt Økonomiudvalget ønsker at ændre budgetstrategien, da vil et konkret forslag blive fremlagt på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 16. juni og til efterfølgende beslutning på byrådsmødet den 16. juni.

Økonomi
Ingen særskilt.
Beslutning

Drøftet. Et enigt Økonomiudvalg besluttede at indkalde til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 16. juni, kl. 15.30 med henblik på behandling af revideret budgetstrategi.

Et flertal på 7 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Bent Sten Andersen (O), Jeppe Lindberg (I), Niels Rolskov (Ø), Thomas Kielgast (F) og Flemming Christensen (C) ønsker at forvaltningen til mødet fremlægger forslag til revideret budgetstrategi hvor sparekravene til udvalgene på faglige og løbende områder udgår. 

2 (Mette Jorsø (V) og Ken Kristensen (V) afventer stillingtagen til hvorvidt også de løbende områder skal udgå. 

Bilag

Til toppen


195.   Ekstra Hjælpepakke til erhvervs- og handelslivet i Køge Kommune.


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter den fremsendte ansøgning fra Fonden Connect Køge.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har under overskriften Ekstraordinært markedsføringsbidrag tidligere bevilget Connect Køge 500.000 kr. til en hjælpepakke, der skal understøtte handel og turisme i Køge Kommune og ved samme lejlighed besluttet, at man efter sommerferien vil være indstillet på at drøfte evt. yderligere hjælp.

Fonden Connect Køge har igangsat arbejdet med den første hjælpepakke vedr. et ekstraordinært markedsføringsbidrag og oplyser, at selve kampagnen igangsættes medio juni og at de planlagte aktiviteter afvikles i takt med at genåbningen gør det muligt.

Connect Køge forudser dog, at der trods de planlagte indsatser og en gradvis genåbning af restaurationer, caféer og den øvrige oplevelsesøkonomi, stadig vil være lav omsætning og udsigt til stor negativ påvirkning af Corona krisen for hele handelslivet året ud.

Connect Køge søger derfor Køge Kommune om 450.000 kr. til nedenstående juleaktiviteter, der har til formål at understøtte erhvervs- og handelslivet i Køge Kommune i det, som Connect Køge betegner, som en helt særlig situation. I forbindelse med ansøgningen har Connect Køge oplyst, at det vil være nødvendigt med en beslutning inden den 1. juli, hvis bestilling af rekvisitter til fx juleudsmykning skal kunne være klar til november/december.

Fonden oplyser desuden, at den selv råder over ca. 525.000 kr. i ikke disponerede midler, men at der kan blive behov for også at understøtte andre dele af erhvervslivet med særlige tiltag.

Ekstra Hjælpepakke til erhvervs- og handelslivet i Køge Kommune for 450.000 kr.

Julelandskab

Heraf ca. 30.000 kr. til juleaktiviteter i andre byområder i kommunen, faciliteret af Connect Køge.

 • Forventet effekt: Øget omsætning i december i Køge by og i Borup.
 • Samarbejdspartnere: Køge Handel og Borup Erhverv.

Økonomi: 330.000 kr.

Juletræ på havnen

 • Forventet effekt: Øget omsætning i december i Køge by.
 • Samarbejdspartnere: Køge Handel.

Økonomi: 40.000 kr.

Julelys i træet på Stationstorvet

 • Forventet effekt: Øget omsætning i december i Køge by.
 • Samarbejdspartnere: Køge Handel.

Økonomi: 30.000 kr.

Pæle til granranker på havnen og m.m.

 • Forventet effekt: Øget omsætning i december i Køge by.
 • Samarbejdspartnere: Køge Handel.

Økonomi: 50.000 kr.

Økonomi
Der er ikke i budget 2020 afsat midler til denne ekstra hjælpepakke til erhvervs- og handelslivet, hvorfor en ekstra hjælpepakke skal gives som en tillægsbevilling, der påvirker kassebeholdningen negativt.
Beslutning

Ken Kristensen (V), Mette Jorsø (V) og Flemming Christensen (C) stillede forslag om 225.000 kr. finansieret af kassen. Forslaget blev sat til afstemning. 6 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Jeppe Lindberg (I), Niels Rolskov (Ø), Bent Sten Andersen (O) og Thomas Kielgast (F) stemte imod. 3 (Ken Kristensen (V), Mette Jorsø (V) og Flemming Christensen (C) stemte for. Forslaget faldt.

Efterfølgende fremsatte Jeppe Lindberg (I) forslag om 100.000 kr. finansieret af kassen. Forslaget blev sat til afstemning. Alle stemte for og forslaget om 100.000 kr. finansieret af kassebeholdningen anbefales herefter overfor Byrådet.  

Bilag

Til toppen


196.   Renovering af tag på KØS Museum for kunst i det offentlige rum - anlægsbevilling


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til renovering af taget på KØS Museum for kunst i det offentlige rum.

Kultur- og Idrætsudvalget 25-05-2020
Anbefalet indstillet.
Baggrund og vurdering

Forligsparterne i budgetforliget 2020-23 afsatte 4,5 mio. kr. til renovering af taget på KØS Museum for kunst i det offentlige rum. Parterne ønsker dermed at sikre, at kunstmuseet kan bevare sin høje standard og status som statsanerkendt museum.

Renoveringen består i udskiftning af zinktaget på KØS’ bygning på Nørregade 29 samt udbedring af en række omfattende, selvforstærkende og accelererende byggetekniske svigt samt skader på zinktaget på museet, der tilsammen betyder, at levetiden af tagbelægningen er væsentligt reduceret.

Proces for 2020

 • April-maj: Projektering.
 • Juni: Udbud.
 • Juli-december: Arbejdet udføres.

Ansøgningen er vedhæftet som bilag. 

Økonomi

Der er i budget 2020 afsat i alt 4,5 mio. kr. (netto).

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 4,5 mio. kr som et anlægstilskud til renovering af tag på KØS. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb i budget 2020 på 4,5 mio. kr. i 2020 (KIU 112).

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Til toppen


197.   Puljemidler til styrket alkoholbehandling af dobbeltbelastede


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling på indtægt -388.772 kr. og en tillægsbevilling på udgift 388.772 kr., fordelt på regnskabsårene 2020-2021, til en styrkelse af alkoholbehandling af dobbeltbelastede.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 08-06-2020
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Velfærdsforvaltningen har søgt og fået midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling til mennesker med psykisk sygdom og samtidigt alkoholmisbrug (dobbeltbelastede).

Puljen har som formål via døgnbehandling, at styrke den kommunale alkoholbehandling til mennesker med psykisk sygdom og samtidigt alkoholmisbrug. Mennesker, der både er afhængige af alkohol og som samtidig har en psykisk lidelse, har sjældent gavn af alkoholbehandlingen, hvis ikke behandlingen samtidig omfatter behandling af den psykiske problematik.

Der er bevilget midler til 3 døgnbehandlingsforløb i projektperioden. Der er reelt en langt større gruppe, der er dobbeltbelastede, men en del af denne gruppe vil kunne profitere af et ambulant forløb med høj intensitet. Målgruppen for de 3 bevilgede forløb er de dobbeltbelastede med flest udfordringer, og dermed det største behov for døgnbehandling.

Puljeansøgningen er udarbejdet i samarbejde med Blå Kors Behandlingscenter Tåstrup. Her tilrettelægges døgnbehandlingen med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens ”National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af alkoholafhængighed og samtidig psykisk lidelse” (2016). Med behandlingen er der fokus på at:

 • Identificere psykisk lidelse i forbindelse med udredning og behandling af alkoholafhængighed.
 • Tilbyde integreret/koordineret behandling til personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse.
 • Sikre at ambulant behandling og intensiv døgnbehandling kombineres og koordineres tæt.
 • At tilbyde familie/netværksorienteret behandling.
Økonomi

Ældre- og Sundhedsministeriets bevilling er udgiftsneutral for den samlede periode 2020-2021. Det samlede tilskud til Køge Kommune er fordelt på følgende måde i projektperioden:
    
2020:   204.255 kr.                         
2021:   184.517 kr.

Ældre- og Sundhedsministeriet kan kun give tilsagn for ét år ad gangen, idet tilsagn er forudsat af, at bevillingen vedtages på finansloven. Derfor gives tilsagn for de kommende år med forbehold for vedtagelse af finansloven.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en udgiftsneutral indtægtsbevilling på -388.772 kr. og en udgiftsbevilling på 388.772 kr. fordelt på regnskabsårene 2020-2021 til styrket alkoholbehandling til dobbeltbelastede.

Bevillingen er udgiftsneutral, hvorfor denne ikke påvirker Køge Kommunes kassebeholdning.

Beslutning

Anbefales godkendt.


Til toppen


198.   Boliglaboratorium i Køge Nord


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

 1. tager følgende orientering vedrørende Boliglaboratorium til efterretning
 2. bemyndiger forvaltningen til at medansøge 2. runde for Køge Nord projektet med ansøgningsfrist 3. juli 2020.
Baggrund og vurdering

Statens Kunstfond har i samarbejde med Realdania etableret et nyt Boliglaboratorium med en invitation til hele byggebranchen om at deltage med eksperimenterende boligprojekter, der kan gentænke det danske boligbyggeri, jf. Bilag 1 - Intro til Boliglaboratorium. Projekter, der er realiserbare og kan inspirere boligbyggeriet, og som udgør reelle eksempler på, hvordan vi kan gentænke boligen i Danmark. 

På den baggrund er der ansøgt om optagelse i boliglaboratoriet med to projekter i Køge Kommune.

 1. Peter Kjær arkitekter har i samarbejde med Køge Kommune og Casa Nord ansøgt om optagelse i Boliglaboratoriet med et bud på en eksperimentprofil for en boligbebyggelse i to af klyngerne indenfor Køge Nord områdets delområde F. Projektet vil skabe byggetekniske gennemtænkte og robuste huse, der kan opfylde drømme, krav, familiesammensætninger og boformer, som vi ikke kan tænke os til i år 2020, jf. Bilag 2 Boliglaboratorium - samlet ansøgning.
 2. I Herfølge Vest har tegnestuen Vandkunsten bl.a. i samarbejde med Werk ansøgt om "Dybgrønt sammenhold" som er et forstudie til en ny boligbydel i Herfølge vest. Ambitionerne er radikale, idet der ønskes anvendt principper for absolut bæredygtighed, for klimabelastningen og biodiversiteten. Projektet vil udvikle nye ejerskabsformer og udforske udvindingen og forarbejdning af lokale materialer. Forvaltningen har ikke været orienteret eller inddraget.

Et af de konkrete mål for Boliglaboratoriet er, at der udvælges 5-7 projekter, som skal realiseres. Det vil ske med faglig og økonomisk støtte til eksperimenterne fra Boliglaboratorium, men projekterne skal realiseres på markedsvilkår for at vise, at det er muligt at gøre tingene anderledes inden for de eksisterende økonomiske rammer. Der gives ikke midler til selve realiseringen af projektet eller byggeriet.
Boliglaboratoriet vil herudover skabe en platform for udvikling og drøftelse af reelle løsninger, såvel som at dokumentere, udstille og formidle resultaterne af eksperimenterne.

Det er partnerskabet som vælger hvilke boligprojekter, der får optagelse i boliglaboratoriet. Det gøres på baggrund af følgende udvælgelseskriterier:

 • Eksperimentprofil.
 • Geografisk spredning.
 • Team og Motivation.
 • Sandsynlighed for realisering.
 • Projektets stade.
 • Spredning i projekternes boligtypologi og størrelse.

Udvælgelseskomitéen for Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur og Realdanias boliglaboratorium har den 28. maj 2020 meddelt at begge projekter er udvalgt til at kunne søge boliglaboratoriums 2. ansøgningsrunde. Udvælgelseskomitéen har modtaget 66 ansøgninger. Blandt dem er 16 udvalgt til boliglaboratoriums 2. ansøgningsrunde.

Alle projekter der er blevet udvalgt til 2. ansøgningsrunde vil den 3. juni modtage en skriftlig tilbagemelding med kommentarer fra udvælgelseskomitéen, som respons på den 1. ansøgning. På den baggrund skal en tilrettet projektbeskrivelse afleveres senest den 3. juli 2020.

Den endelige udvælgelse af projekter til Boliglaboratoriet finder sted i august 2020. 

En mulig realisering af projektet og et salg af de to klynger i område F vil alene kunne ske på grundlag af et forudgående offentligt udbud. 

Økonomi

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Der ansøges om støtte på 1.300.000 kr. med Peter Kjær arkitekter som ansøger. Køge Kommune ansøger ikke midler.

Midlerne søges anvendt til eksperimenter på fleksibilitet i boligen (70 - 90 %) til undersøgelse af installations- og konstruktionsprincipper. Derudover søges midler anvendt til forankring i naturen (10 - 30 %) med konkretisering af boligernes nære omgivelser, som kan inspirere til konkretisering af forholdet mellem natur og bolig i Køge Nord generelt.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterrretning.

Ad 2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


199.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1067 for boliger på Rådhusstræde


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Lokalplan 1067 for boliger på Rådhusstræde vedtages endeligt uden ændringer.

Klima- og Planudvalget 04-06-2020
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 25. februar 2020 at sende forslag til Lokalplan 1067 for boliger ved Rådhusstræde i offentlig høring. Der er indkommet tre høringssvar.

Lokalplanen bygger på realiseringen af intentionerne i "Udviklingsplan for Køge Kyst" med tilhørende kvalitetsprogram og fastsætter rammerne for etablering af den nordligste del af Rådhusstræde. Forslag til Lokalplan 1067 har således til formål at muliggøre en afrunding af stationsområdets bebyggelser og gadeforløb mod nord. Der gives mulighed for etablering af en samlet etageboligbebyggelse samt i mindre omfang kontor- og serviceerhverv. Der må maksimalt etableres et samlet etageareal på 3.500 m2.

Lokalplanen udlægger sammenhængende byggefelter, hvor bebyggelsen skal placeres. Bebyggelsen udformes som tre længebygninger forbundet med to forskudte mellembygninger mod Ivar Huitfeldtsvej. Mellem længebygningerne indrettes åbne gårdrum mod Rådhusstræde, som foreslås lukket for gennemkørende trafik.

Lokalplanforslaget har fokus på at sikre aktivitet og liv ved facaderne både mod Ivar Huitfeldtsvej i form af opgange i facaden og mod Rådhusstræde i form af forhaver og terrasser, som danner private zoner med mulighed for ophold.

Parkering håndteres internt i bebyggelsen og i P-huset umiddelbart syd for lokalplanområdet. Ligeledes håndteres cykelparkering og renovation internt i bebyggelsen.

De indkomne høringssvar kommer fra Banedanmark, Midt- og Vestsjællands Politi og en borger.

Banedanmark gør opmærksom på, at ved større anlægsarbejder nær jernbane skal Banedanmark høres jf. jernbanelovens § 24. Når bygningerne bliver detailprojekteret skal Banedanmark derfor høres for at vurdere, om byggeriet kan have en indflydelse på jernbanesikkerheden.

Midt- og Vestsjællands Politi gør opmærksom på, at skiltning og afmærkning af vej-, sti- og parkeringsforhold skal udføres og behandles i henhold til færdselslovens og vejafmærkningsbekendtgørelsens bestemmelser. En skilte- og afmærkningsplan skal sendes til samtykke hos politiet inden endelig udførsel.

Borgeren skriver i sit høringssvar om den manglende cykelsti mellem Ivar Huitfeldsvej og Niels Juelsgade.

Køge Kommunes plan for området er, at Bjerggade fortsat skal være den primære cykelrute til stationen, når man kommer nord fra. Der er i den forbindelse planer om en ombygning af både Bjerggade og Niels Juels Gade. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at de indkomne høringssvar ikke afstedkommer ændringer af lokalplanen, og den dermed kan vedtages endeligt i sin nuværende form.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Anbefales.

Bilag

Til toppen


200.   Anlægsregnskaber 1. halvår 2020 - Jordforsyningen


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at nedenstående anlægsregnskaber godkendes.
Baggrund og vurdering

Der fremlægges regnskab for en række anlæg over 2 mio. kr. indenfor Jordforsyningen, køb og salg af fast ejendom på Økonomiudvalgets område. Anlægsregnskaberne aflægges efter retningslinjerne i Køge Kommunes Økonomiske Styringsprincipper.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at anlægsregnskaberne er fyldestgørende.

Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi

Regnskaberne vedrørende Jordforsyningen – salg af grunde og bygninger udviser en salgsindtægt på i alt 35.679.004 kr., hvilket svarer til den bevilling og rådighedsbeløb, som er givet projekterne.

Økonomisk Afdeling bemærker, at forbruget stemmer overens med bevilling og rådighedsbeløb.

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


201.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.

Til toppen


202.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


203.   Orientering om ny ferielov (Lukket punkt)Til toppen


204.   Orientering om status for virksomheds støjhandlingsplan (Lukket punkt)


Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


205.   Oplæg (Lukket punkt)


Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


206.   Startredegørelse for Lokalplan 1061 (Lukket punkt)


Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


207.   Udbud af erhvervs- og turismeservice (Lukket punkt)


Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


208.   Budgetanalyser 2021 (Lukket punkt)


Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


209.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


210.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Ken Kristensen (V)

Til toppen


211.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 10.06.20