Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 14.08.2018 kl. 09:15 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)

Afbud:

Thomas Kielgast, (F)

222.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt, idet punkt 233 og 234 overføres til åben dagsorden.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


223.   3. Økonomiske Redegørelse 2018 - Økonomiudvalget


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at den tredje Økonomiske Redegørelse 2018 på Økonomiudvalgets område drøftes, og at 

 1. der godkendes en tillægsbevilling på -0,6 mio. kr. i 2018 vedrørende midtvejsregulering af lønfremskrivning,
 2. der godkendes en udgiftsneutral omplacering på -1,2 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende finansiering af forundersøgelse af Ring 5 vejforbindelse for 2018,    
 3. der godkendes en tillægsbevilling på i alt -1,3 mio. kr. vedrørende renteudgifter til ældreboliger, som tilføres kassen,
 4. der godkendes en tillægsbevilling på i alt 14,2 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af overførsler og P/L fremskrivning, som finansieres af kassen.
Baggrund og vurdering

Fire gange årligt udarbejder forvaltningen en samlet økonomisk redegørelse til Økonomiudvalg og Byråd. Redegørelserne er en afrapportering af den økonomiske status i kommunen på baggrund af budgettet og de forventede udgifter.

Den tredje Økonomiske Redegørelse 2018 for Økonomiudvalget er baseret på forvaltningernes skøn for forventet regnskab 2018 på driftsområdet.

Økonomiudvalget er opdelt i 3 aktivitetsområder, Administrativ organisation, Politisk organisation samt Redningsberedskab og har i 2018 et samlet budget på 433,1 mio. kr. Herudover har Økonomiudvalget ansvaret for finansieringsområdet.

Driftsområdet
I figur 1 er forventet forbrug sammenholdt med korrigeret budget for de 3 aktivitetsområder.

Figur 1: Økonomiudvalget driftsområdet, mio. kr.

Note:
Afvigelserne i figuren er opgjort eksklusiv forventede overførsler fra 2018 til 2019 af mindreudgifter på 8,2 mio. kr. samt udgiftsneutrale omplaceringer af mindreudgifter på 1,2 mio. kr. 

På driftsområdet forventes mindreudgifter på 0,6 mio. kr., som anbefales tilført kassen. 

Mindreudgifterne på 0,6 mio. kr. vedrører midtvejsregulering af lønfremskrivningen, som er en del af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Baggrunden for midtvejsreguleringen er, at lønbudgetterne er fremskrevet med mere end hvad overenskomstforhandlingerne endte med, hvorfor der er et overskud i det nuværende lønbudget. Det er denne andel Køge Kommune midtvejsreguleres for i Økonomiaftalen i form af et lavere bloktilskud.

Herudover forventes mindreudgifter på forsikringsområdet på 1,2 mio. kr., som anbefales omplaceret til Teknik- og Ejendomsudvalget for at finansiere forundersøgelse af en sydlig Ring-5 vejforbindelse. Hertil kommer mindreudgifter på netto 8,2 mio. kr., som forventes overført til 2019 og primært vedrører IT projekter.

Finansieringsområdet
I figur 2 er forventet forbrug sammenholdt med korrigeret budget for finansieringsområdet.

Figur 2: Økonomiudvalget finansieringsområdet, mio. kr.

Note: Afvigelserne i figuren er opgjort eksklusiv overførsler fra 2018 til 2019 af mindreindtægter på 35,1 mio. kr. samt varslede udfordringer.

På finansieringsområdet forventes mindreindtægter på 14,2 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af indkomstoverførsler og P/L fremskrivning. Heraf finansieres de 12,9 mio. kr. af mindreudgifter under driftsområdet og de resterende 1,3 mio. kr. af mindreudgifter vedrørende renteudgifter til ældreboliger under finansieringsområdet.

Herudover er der mindreindtægter vedrørende midtvejsreguleringen samt midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud på i alt 19,2 mio. kr., som følges frem mod fjerde Økonomiske Redegørelse. Hertil kommer forventede mindreindtægter på 2,0 mio. kr. vedrørende renter, som ligeledes følges frem mod fjerde Økonomiske Redegørelse. Midtvejsreguleringen skal i princippet modsvares 1:1 af tilsvarende mindreudgifter på driftsområdet. I praksis er dette dog ikke den fulde sandhed, da KL og Regeringens skøn bygger på landstendenser. Dette er uddybet nærmere i det vedhæftede bilag under finansieringsområdet. Forvaltningen gør opmærksom på, at udfordringen på i alt 21,2 mio. kr. bliver vanskelig at finde frem mod fjerde Økonomiske Redegørelse.

Endelig er der varslet yderligere mindreindtægter på 32,5 mio. kr. vedrørende mindre låneoptag til jorddepotet, som først behandles i fjerde Økonomiske Redegørelse, men ikke påvirker kommunens kassebeholdning, da det er 100% lånefinansieret. Hertil kommer forventede overførsler på i alt 35,1 mio. kr., som er sammensat af af mindreindtægter på 45,1 mio. kr. vedrørende mindre låneoptag til ældreboliger samt mindreudgifter på 10,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud. Det mindre låneoptag til ældreboliger skal ses i sammenhæng med det tilsvarende mindreforbrug til ældreboliger under anlægsområdet.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

Ad 1-4: Godkendt.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


224.   Deltagelse i Stop Forskelsbehandlingen Nu


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender at Køge  Kommune fortsætter som en del af Stop Forskelsbehandlingen Nu.
Baggrund og vurdering
Køge kommune har den 22. juni modtaget henvendelse fra styregruppen i Stop forskelsbehandlngen nu.
Af henvendelsen fremgår, at Revisionen af udligningssystemet tidligst vil ske om et par år. Og selvom Regeringen netop har bestilt en strategi for hovedstadsudligningens 34 kommuner, vurderes der behov for at fortsætte arbejdet i Stop Forskelsbehandlingen Nu. 

Der anmodes om tilbagemelding senest 1. september 2018 på hvorvidt Køge Kommune fortsat ønsker at deltage i arbejder.

Stop Forskelsbehandlingen Nu er et netværk bestående af 34 kommuner i hovedstadsområdet.
Formålet med netværket er, at arbejde for de bedst mulige vilkår for hovedstadskommunerne (de kommuner der er en del af hovedstadsudligningen) under ét. Afsættet er, at Danmark er et land i balance. Det er slået fast, at hovedstadsområdets kommuner gerne bidrager til en fair udligning, men at udligningen for længst har nået sin grænse. 

Det fremgår endvidere af henvendelsen, at Udligningsordningen må ikke true det faktum, at kommunerne i hovedstadsområdet udgør et sammenhængende byområde - en metropol – hvor kommunerne er gensidigt afhængige af hinanden. Stop Forskelsbehandlingen Nu har succesfuldt kørt en intensiv kampagne i forhold til arbejdet med en revision af grundlaget for udligning mellem kommunerne. Med mindre der aktivt træffes beslutning om en fortsat indsats, så vil arbejdet og samarbejdet naturligt fases ud med det manglende forlig om ændringer af udligningssystemet i foråret 2018. Den opbyggede kompetence i det interessepolitiske arbejde vil dermed forsvinde.

Det forventes, at diskussionen om øst-vest fortsætter både på Christiansborg, og gennem de øvrige kommunegrupperinger som Bedre Balance, Danmark på Vippen, m.fl. Derfor vil det være afgørende for interessevaretagelsen af de 34 hovedstadskommuner, at Stop Forskelsbehandlingen Nu fortsætter.

Hvis arbejdet besluttes at fortsætte, vil det ske i en netværksbaseret organisering i tråd med den hidtidige indsats. Den politiske styregruppe udvides, og sammensættes på tværs af politiske partier, samt på tværs af kommunernes geografiske placering. Modellen kræver, at der er et flerårigt perspektiv, som det kan ses af bilaget ”Fremtidig organisering”, hvor organiseringen er nærmere beskrevet.

Kultur- og Økonomiforvaltningen anbefaler at Økonomiudvalget drøfter Køge Kommunes fortsatte deltagelse.
Økonomi

Deltagelse koster ca. 50.000 kr. pr år og kan finansieres af allerede afsat budget til politiske aktiviteter.

Når udligningsdebatten igen intensiveres forventes udgiften at stige til ca. 100.000 kr. om året i en kampagneperiode.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


225.   Status på det internationale samarbejde i Køge Kommune


Indstilling

Kultur -  og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg, at status på det internationale samarbejde i Køge Kommune i perioden januar 2018 – juni 2018 tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget modtager 2 gange om året en redegørelse for det internationale samarbejde i Køge Kommune. Formålet med det internationale samarbejde er at få forvaltninger og decentrale enheder engageret i EU-projekter med partnere fra andre lande og dermed få ny viden, som kan forbedre service for borgere og virksomheder.

På nuværende tidspunkt er kommunen på forskellige måder engageret i 10 projekter:

 • Rest til ressourcer – grønne forretningsmodeller for SMV’er (små og mellemstore virksomheder) med formål at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at optimere deres ressourceforbrug og forretningsmodel.
 • SBPIN (South Baltic Public Innovators Network) - med formål at forøge kommunernes og andre lokale organisationers internationale viden og aktiviteter inden for kommunale kerneområder.
 • A Student Engaged is a Student Retained - med formål at få redskaber til at tackle frafaldsproblematikken og redskaber til at stimulere unge mennesker til at gennemføre deres uddannelser.
 • Belongingness in a 21st century skills setting - et klasseudvekslingsprojekt med formål at styrke den kulturelle forståelse igennem at møde andre kulturer.
 • SB YCGN (South Baltic Youth Core Groups Network) - et samarbejde på ungdomsområdet, med fokus på hvordan man lokalt arbejder med unge mennesker, og hvordan man kan inddrage unge mennesker i forskellige beslutningsprocesser.
 • Parking Gets Smart - med formål at se på hvordan man kan forbedre og anvende it-løsninger som del af parkeringsforvaltningen.
 • EABIC (Education and Business in Cooperation) - med formål at lære hvordan man kan koble erhvervslivet på folkeskolen og dermed stimulere til, at unge mennesker i højere grad vælger en erhvervsuddannelse.
 • Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen - et samarbejde for at skabe bedre mobilitet og tilgængelighed i Øresundsregionen, i Køge med fokus på Køge Nord.
 • Madkultur, bæredygtighed og fremtidsperspektiver - et klasseudvekslingsprojekt med formål at øge unges interesse for nordisk kultur.
 • Nature, naturalness, naturally - et klasseudvekslingsprojekt med fokus på tilgang til naturen og hvordan naturen påvirker livsbetingelserne. 

Vedhæftede notat giver en uddybende oversigt over igangværende, internationale projekter og nye, godkendte, internationale projekter, hvor kommunens internationale koordinator deltager, på forskellige stadier har været inddraget eller har kendskab til.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


226.   Udpegning af medlem til den første bestyrelse for Forberedende Grunduddannelse (FGU)


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at indstille et medlem til at repræsentere Køge Kommune i den første bestyrelse for en ny FGU-institution omfattende Køge, Ringsted, Faxe, Stevns og Sorø kommuner.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med etablering af Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal Byrådet udpege et kommunalt medlem til den første bestyrelse for den FGU-institution, dække Køge Kommunes område. Den første bestyrelses opgave er at forberede og gennemføre etableringen af en helt ny institution og ny uddannelse, der skal stå klar til at modtage de første elever i august 2019. Den første bestyrelse skal tiltræde 1. september 2018 eller snarest derefter, og skal i udgangspunktet fungere frem til 1. august 2019.

Kommunesamarbejdet om FGU
Køge, Ringsted, Faxe, Sorø og Stevns kommuner er gået sammen om at foreslå et fælles dækningsområde. Den nye FGU-institution placeres i Køge med skoler i Køge, Ringsted, Faxe og Hårlev. De fem kommuner arbejder for at den ny uddannelse skal gøre unge, der har behov for det, klar til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse eller opnå stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. FGU bliver et vigtigt tilbud i kommunernes ungeindsats og den nye målsætning om at 90 % skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden de fylder 25 år.

Bestyrelsens sammensætning
Institutionens bestyrelse (også den første bestyrelse) skal have 9 medlemmer med stemmeret. Udpegningsberettigede er de fem kommuner, arbejdsmarkedets organisationer, erhvervsskolerne og medarbejderne:

 • et medlem fra hver af de fem kommunalbestyrelser (heriblandt Køge)

 • et medlem fra arbejdsmarkedets organisationer, arbejdstagerside

 • et medlem fra arbejdsmarkedets organisationer, arbejdsgiverside

 • et medlem fra erhvervsskolerne

 • en medarbejderrepræsentant, i første omgang udpeget af organisationerne for VUC’s og produktionsskolernes ansatte.

 • dertil kommer en medarbejderrepræsentant uden stemmeret og en elevrepræsentant uden stemmeret.

De ni medlemmer med stemmeret kan suppleres med yderligere to stemmeberettigede medlemmer. Det kan ske ved at en udpegningsberettiget institution indstiller mere end én repræsentant, eller at de foreslår repræsentation af andre interessenter, f.eks. de nuværende produktionsskoler og VUC. Undervisningsministeren beslutter derefter bestyrelsens sammensætning, herunder om og hvordan de to ekstra bestyrelsespladser skal besættes.

Den videre procedure for indstilling til den første bestyrelse
Køge Kommune indsamler og sender samlet alle fem kommuners indstillinger til KKR Sjælland (Kommunekontaktrådet), der videresender indstillingerne til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriets frist for modtagelse af indstillingerne er 24. august 2018, altså inden Køge Byråd har behandlet sagen. For at kunne overholde ministeriets frist bliver Køge Kommunes indstilling givet på baggrund af Økonomiudvalgets behandling 14. august og med forbehold for Byrådets beslutning 28. august. 

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Økonomiudvalget indstiller at borgmester Marie Stærke udpeges.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


227.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning
Intet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


228.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


229.   Køb af ejendom (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


230.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


231.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


232.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


233.   Nedrivning af ejendomme


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til dækning af nedrivningsomkostninger.
Baggrund og vurdering
Der forestår en opgave med nedrivning af nogle af de opkøbte ejendomme i byudviklingsområdet Køge Nord.

I investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til formålet. Det budgetterede beløb vil primært blive prioriteret til nedrivning af ejendommene Kapelvej 4 og Ølsemagle Kirkevej 50.
Økonomi
Der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til dækning af omkostningerne ved nedrivningen af ejendommene. Bevillingen finansieres indenfor det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til nedrivning.
Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


234.   Køge Jorddepot - Køb af 3 stykker jord fra Køge Havn øst for Nordhavnsvej


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. Køge Jorddepot køber 3 stykker jord af Køge Havn øst for Nordhavnsvej i alt 1.623 m2
 2. Køge Jorddepot betaler 350 kr. pr. m2 indeksreguleret med KL-indeks for jordforsyning basis år 2006. Købsprisen andrager inkl. udstykningsomkostninger i alt 763.300 kr. 

 3. der søges en anlægs- og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 763.300 kr. til dækning af købet.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd har den 21. december 2004 besluttet under sag nr. 246 "Etablering af Køge Jorddepot" at udveksling af arealer med Køge Havn skal ske i henhold til betingelser opstillet i notat af 11. november 2004. I notatet fremgår det, at prisen for udveksling af arealer er 350 kr. pr. m2 indeksreguleret med KL's indeks for jordforsyning.

I forbindelse med etablering af Nordhavnsvej sydlige del på Køge Jorddepot er der fremkommet et areal mellem vejskel og de udstykkede grunde på ca. 6,8 meter i bredden som tilhører Køge Havn. Arealet vil ligge hen som en død stribe jord, der blot skal vedligeholdes, hvis ikke det indlægges under arealer, der er udlejet.

For at kunne lægge arealerne sammen med de udstykkede arealer matr. nr. 315d og 315 c Køge Bygrunde bliver Køge Jorddepot nød til at stå som ejer af arealerne. Jorddepotudvalget/Havnebestyrelsen har drøftet sagen den 18. juni 2018 og anbefaler, at der foretages et køb af arealerne fra Køge Havn.

Arealerne udgør i alt 1623 m2 som vil blive lejet ud til kommende lejer - matr. nr. 315d er allerede lejet ud til Nynas fra 1. januar 2018.

Når Køge Jorddepot i 2052 "lukkes ned" vil Køge Havn købe arealerne tilbage.

Økonomi

Købspris i alt 1.623 m2 * 447,43 kr. = 726.200 kr.

Udstykningsomkostninger andrager 37.100 kr.

Samlede beløb andrager i alt 763.300 kr.

Beløbet tages af Køge Jorddepots kassekredit og vil være uafhængig af Køge Kommunes kassebeholdning.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 763.300 kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da Køge Jorddepot er 100 % lånefinesieret og er uafhængig af Køge Kommunes kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet ikke indgår i beregningen af "anlægsloftet" og vil derfor ikke indgå i beregningen af kommunens overholdelse af vedtaget anlægsramme.

Beslutning

Ad 1-3: Anbefales.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


235.   Orientering om udvikling i projekt (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


236.   Formandsbeslutning - orientering om budgetproces (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


237.   Budgetlægning 2019-2022 (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


238.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


239.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 14.08.18