Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 19.03.2019 kl. 09:30 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


74.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


75.   Ansvarlig skat


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager orienteringen om Køge Kommunes engagement i arbejdet for ansvarlig skattebetaling til efterretning.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget drøftede den 13. november 2018 hvorvidt Køge Kommune skulle tiltræde "Charter for skattelyfri kommune" fra Oxfam Ibis. Økonomiudvalget besluttede ikke at tiltræde chartret, men udvalget opfordrede i stedet forvaltningen til at indgå samarbejde med andre kommuner og evt. KL med henblik på at skabe øget gennemsigtighed i virksomhedernes skattebetalinger. Drøftelserne i udvalget havde fokus på de virksomheder, der udfører opgaver for det offentlige.

På den baggrund har kommunens administration arbejdet sammen med andre kommuner om en administrativ konference, der blev afholdt i januar, hvor eksperter bl.a. holdt oplæg om muligheder for, at offentlige myndigheder kan skabe øget gennemsigtighed i virksomhedernes skattebetalinger hos de virksomheder de samarbejder med om udførelse af offentlige serviceopgaver - også kaldet private aktører.

Konferencen viste en stor interesse og der var deltagelse fra over 40 kommuner, KL og flere interesseorganisationer.

En række af de større kommuner arbejder nu selv videre i vurderingen af, hvad de selv kan gøre i deres samarbejde med de private aktører - herunder at påvirke KL mv.

Det er et meget komplekst område, og mange kommuner gav udtryk for at de ikke har kapacitet til at arbejde videre på egen hånd. Derfor vurderes det mest hensigtsmæssigt at gå sammen med andre kommuner i det videre arbejde. Albertslund og Køge kommuner har i første omgang valgt at være tovholdere i det videre arbejde, og der arbejdes på fire spor. Sporene er afstemt på møde mellem de to kommuners borgmestre og kommunaldirektører. Sporene er umiddelbart aftalt til at omhandle følgende:

 1. Hvorfor er denne dagsorden om ansvarlig skat vigtig for kommuner? (Se notat i bilag)
 2. Undersøge sammen med andre og KL om udbudsloven kan bruges mere offensivt til at få mere gennemsigtighed omkring virksomheders skattebetalinger når det handler om dem som udfører offentlige opgaver.
 3. Udarbejdelse af et kommunalt skattecharter som de enkelte kommuner kan tilslutte sig, som dels giver fælles retning på arbejdet om at skabe åbenhed, dels signalerer at kommunen forventer ansvarlig skattebetaling, hvis man vil være privat aktør i kommunen.
 4. Være arrangør af en politisk konference senere på året for kommunerne. Det vurderes at der er stor interesse blandt mange kommuner.
Økonomi
Ingen direkte økonomisk konsekvens.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


76.   Prioritering af mødetid


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at udvalget drøfter om april måneds temaer eller sager skal udskydes eller om mødetiden skal udvides ved møderne der ligger den 9. og 23. april.
Baggrund og vurdering

Der er pt. følgende temaer planlagt til Økonomiudvalgets drøftelse på april måneds temamøde

 • Køge Nord, skal behandles senest 9. april
 • Connect Køge, som ønsket af Økonomiudvalget i marts
 • Status på fælleskommunale selskaber, sædvanlig status
 • Administrationsanalyse, skal behandles 9. april

Herudover er der pt. følgende større sag på ordinær dagsorden

 • Kombiterminal, skal behandles senest 9. april
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at der på første møde i april skal drøftes:

Connect Køge, Køge Nord, Administrationsanalyse og Kombiterminal.

Mødet udvides, at mødestart er kl. 8.00.

Fælleskommunale selskaber udskydes til maj.


Til toppen


77.   Budgetstrategi- og vejledning 2020-23


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at budgetstrategi- og vejledning inkl. tidsplan samt revideret fremskrivningsnotat godkendes.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget drøftede den 5. marts 2019 rammerne for den kommende budgetproces og besluttede, at

 • den tredje model indarbejdes i budgetvejledningen
 • sigtemålet for skattefinansierede anlæg fastsættes til 190 mio. kr., idet anlægsniveauet øges med 25 mio. kr. pr. år fra 2021
 • råderummet fastsættes til 35 mio. kr. fra 2021, idet de 5 mio. kr. forventes anvendt til politiske prioriteringer, 5 mio. kr. til teknisk-administrative ændringer og 25 mio. kr. til forøgelse af anlægsniveauet
 • der arbejdes ikke pt. med en forøgelse af likviditeten 
 • der frembringes råderum til teknisk-administrative ændringer på 5 mio. kr. i 2020. Politiske ønsker på såvel drift som anlæg i 2020 skal dermed findes gennem omprioriteringer inden for eksisterende rammer.

På den baggrund er der udarbejdet vedlagte "Budgetstrategi - og vejledning" til drøftelse og godkendelse i Økonomiudvalget.

Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning

Anbefales idet der dog planlægges med et todages budgetseminar 12. - 13. september. Budgetvejledningen tilrettes inden Byrådets behandling af sagen.

Bilag

Til toppen


78.   Overførsel af merforbrug og mindreforbrug mellem regnskabsår 2018 og 2019 for drift og finansiering - Økonomiudvalget


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at overførselssagen for Økonomiudvalget vedrørende regnskab 2018 drøftes, og at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at

 1. der på driftsområdet inden for service overføres mindreudgifter på netto 3,5 mio. kr. (overførslen opfylder reglerne for automatisk overførselsadgang)
 2. der på driftsområdet inden for service overføres mindreudgifter på netto 16,0 mio. kr. (overførslen falder ind under reglerne om overførsler, som skal ansøges og begrundes, og lever op til principperne i disse regler)
 3. der på driftsområdet inden for service overføres yderligere mindreudgifter på netto 0,8 mio. kr. jf. direktionens anbefaling, se tabel 2 i bilag 2 (overførslen falder ind under reglerne om overførsler, som skal ansøges og begrundes)
 4. der på området finansiering overføres mindreudgifter på netto 27,6 mio. kr. (overførslen falder ind under reglerne om overførsler, som skal ansøges og begrundes).
Baggrund og vurdering

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen er en opsamling på merforbrug og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor det i et vist omfang er muligt at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal hvert år godkendes af Byrådet, og de samlede overførsler bliver behandlet af Økonomiudvalget og Byrådet i marts. 

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

Af bilag 2 fremgår et samlet overblik over Økonomiudvalgets overførsler.

Overførsler på service
Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet service på 19,5 mio. kr. indstiller direktionen overførsler fra 2018 til 2019 for 20,3 mio. kr. Se nærmere i bilag 2.

Af de 20,3 mio. kr., som indstilles overført, vurderer direktionen og Økonomisk Afdeling, at nedenstående to overførsler bør drøftes, idet de ikke fuldt ud kan begrundes i principperne for ansøgte overførsler (begge er markeret med gul og uddybet i bilag 2). Direktionen anbefaler, at begge poster overføres.

 • På området "Globale indtægter og udgifter" under ØU Administrativ organisation ansøges overført 0,411 mio. kr.
 • På området "Politisk organisation" under ØU Politisk organisation ansøges 0,370 mio. kr. overført vedr. Kultur- og Idrætsforvaltningen.

Overførsler på indkomstoverførsler
Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet indkomstoverførsler på 0,022 mio. kr. indstiller direktionen overførsler fra 2018 til 2019 for 0,0 mio. kr. Se nærmere i bilag 2.

Overførsler på andet

Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet andet på netto 0,087 mio. kr. indstiller direktionen overførsler fra 2018 til 2019 for 0,0 mio. kr. Se nærmere i bilag 2.

Overførsler på finansiering
Direktionen indstiller overførsler af mindreudgifter for netto 27,6 mio. kr. på området finansiering fra 2018 til 2019. Se nærmere i bilag 2.

Økonomi
Byrådet har afsat en pulje på 20 mio. kr. i budget 2019. Formålet med puljen er at sikre, at kommunen ikke overskrider serviceloftet, når overførslerne svinger fra år til år. Målet er at have overførsler for maksimalt 40 mio. kr. med en forventning om, at tallet ikke svinger mere end 20 mio. kr. fra år til år.
Beslutning

Ad 1-4: Godkendt.

Bilag

Til toppen


79.   Overførsler fra 2018-2019 for drift og finansiering


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. overførsel af mindreforbrug på netto 14,3 mio. kr. vedr. driftsområdet service godkendes
 2. overførsel af mindreforbrug på netto -2,7 mio. kr. vedr. driftsområdet indkomstoverførsler godkendes
 3. overførsel af mindreforbrug på netto 30,2 mio. kr. vedr. driftsområdet andet godkendes
 4. overførsel af mindreudgifter på netto 27,6 mio. kr. på finansiering godkendes 
 5. overførselspulje på 20 mio. kr. i 2019 tilføres kassen
 6. yderligere overførsel af mindreforbrug på netto 2,9 mio. kr. vedr. driftsområdet service godkendes, jf. direktionens anbefaling (se tabel 2 i bilag 2)
 7. yderligere overførsel af mindreforbrug på netto 2,1 mio. kr. vedr. driftsområdet indkomstoverførsler godkendes, jf. direktionens anbefaling (se tabel 2 i bilag 2)
 8. ansøgning om overførsel af 1,3 mio. kr. vedr. driftsområdet service ikke godkendes, jf. direktionens anbefaling (se tabel 3 i bilag 2)
 9. ansøgning om overførsel af 1,0 mio. kr. vedr. driftsområdet indkomstoverførsler ikke godkendes, jf. direktionens anbefaling (se tabel 3 i bilag 2).
Baggrund og vurdering

De økonomiske styringsprincipper giver mulighed for at overføre driftsmidler mellem årene. Regnskabet for 2018 er afsluttet, og der søges nu om at få overført mindreforbrug/merforbrug på drift og finansiering i 2018 til 2019 i henhold til gældende principper.  

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

Af bilag 2 fremgår et samlet overblik over Køge Kommunes overførsler. Af bilaget fremgår, om de enkelte områder er rammestyret, ikke rammestyret eller er institutioner med regionsaftale, hvilket er bestemmende for overførselsreglerne.

De ansøgte overførsler er drøftet og vurderet af direktionen den 6. februar 2019. Ansøgninger, som vurderes at falde uden for eller være på kanten af de principper, der kan begrunde ansøgninger om overførsel, er markeret med farve:

 • Gul farve: Direktionen anbefaler overførsel selv om principperne ikke til fulde overholdes.
 • Orange farve: Direktionen anbefaler ikke overførsel.

Samlet drift
Årets resultat på den samlede drift er et mindreforbrug på 58,1 mio. kr. Direktionen indstiller overførsler for samlet 46,8 mio. kr., hvoraf de 41,8 mio. kr. er automatiske overførsler eller ansøgte overførsler inden for reglerne, og de 5,0 mio. kr. er yderligere ansøgte overførsler anbefalet af Direktionen. Der er derudover ansøgt om overførsler på 2,3 mio. kr., som Direktionen ikke anbefaler overført, jf. farvemarkeringen nævnt ovenfor.

Til sammenligning havde kommunen i 2017 et mindreforbrug på 62,6 mio. kr., hvoraf 47,8 mio. kr. overførtes til 2018 og 2019.

Tabel 1: Overblik over regnskabsafvigelse 2018 og overførsler til 2019 fordelt på driftsområder (mio. kr.)

I mio. kr.

Årets resultat

Automatiske overførsler og ansøgte overførsler inden for reglerne

Yderligere ansøgte overførsler til 2019 - anbefalet af Direktionen

Indstillede overførsler i alt

Til kassen

Ansøgte overførsler til 2019 - ikke anbefalet af Direktionen

Service-område

21,7

14,3

2,9

17,3

4,4

1,3

Indkomst-overførsler

9,6

-2,7

2,1

-0,6

10,2

1,0

Andet

26,8

30,2

0,0

30,2

-3,4

0,0

Drift i alt

58,1

41,8

5,0

46,8

11,2

2,3

Driftsområdet service
Af et samlet mindreforbrug på 21,7 mio. kr. på driftsområdet service indstiller Direktionen overførsler for netto 17,3 mio. kr. Dertil kommer ansøgning om overførsel af 1,3 mio. kr. under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedr. fleksjobpuljen, som direktionen ikke anbefaler overført.

Driftsområdet indkomstoverførsler
Af et samlet mindreforbrug på 9,6 mio. kr. på driftsområdet indkomstoverførsler indstiller direktionen overførsler for netto -0,6 mio. kr. Dertil kommer ansøgning om overførsel af 1,0 mio. kr. under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedr. ikke igangsat projekt, som direktionen ikke anbefaler overført.

Driftsområdet andet
Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet andet på 26,8 mio. kr. indstiller direktionen overførsler for 30,2 mio. kr. Det høje mindreforbrug, der søges overført, skyldes først og fremmest, at bevilling på 25 mio. kr. til indkøb af nye affaldsbeholdere på området renovation under Klima- og Planudvalget ikke blev brugt i 2018.

Finansiering
Direktionen indstiller overførsler for netto 27,6 mio. kr. Dette vedrører udskudt betaling af grundkapital på 10,2 mio. kr., udskudt lånoptag på to byggeprojekter på -11,0 mio. kr. og udskudte ekstraordinære afdrag på lån vedr. Køge Jorddepot på 28,4 mio. kr.

Protokolleringer fra fagudvalg
Overførselssagen er også sendt til behandling i fagudvalgene. Nedenfor fremgår fagudvalgenes protokollering fra behandlingen af sagerne.

Protokollering fra udvalg, der har behandlet inden udsendelse af Økonomiudvalgets dagsorden:

 • Børneudvalget: Indstillinger anbefales med tilføjelse af, at "...udvalget anmoder om, at differencen på 3,3 mio. kr. (i forhold til udfordringen på 13,4 mio. kr. på området for foranstaltninger for børn og unge, red.) dækkes i overførselssagen".
 • Klima- og Planudvalget: Indstillinger anbefales.
 • Kultur- og Idrætsudvalget: Indstillinger anbefales.
 • Skoleudvalget: Indstillinger anbefales.
 • Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: Indstillinger anbefales.
 • Ældre- og Sundhedsudvalget: Indstillinger anbefales.

Protokollering fra udvalg, der behandler efter deadline for udarbejdelse af materiale til Økonomiudvalgets møde. Til Økonomiudvalgsmødet medbringes protokolleringerne for følgende udvalg:

 • Teknik- og Ejendomsudvalget

Overførselssagen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme dagsorden som nærværende sag.

Økonomi

Byrådet har afsat en pulje på 20 mio. kr. i budget 2019. Formålet med puljen er at sikre, at kommunen ikke overskrider serviceloftet, når overførslerne svinger fra år til år. Målet er at have overførsler for maksimalt 40 mio. kr. med en forventning om, at tallet ikke svinger mere end 20 mio. kr. fra år til år.

I overførselssagen 2017-2018 overførtes 6,9 mio. kr. til 2019; dette beløb er indarbejdet i budget 2019 ud over overførselspuljen på 20 mio. kr. Såfremt direktionens anbefalinger følges, vil der samlet være overført 24,2 mio. kr. til 2019, og for at undgå at rammen og serviceloftet udfordres af overførsler i 2019, skal der overføres som minimum 4,2 mio. kr. til 2020 på serviceområdet.

Beslutning

Ad 1: Anbefales, idet det anbefales, at overførsler på institutioner under Børneudvalget overføres til de pågældende institutioner. Endvidere anbefales det, at 3,3 mio. kr. af Børneudvalgets underskud på foranstaltninger for børn og unge ikke overføres til 2019.

Ad 2-9: Anbefales.

Bilag

Til toppen


80.   Overførselssag, regnskab 2018 - anlæg


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. overførsler vedrørende anlæg fra 2018 til 2019 på 150,1 mio. kr., jf. bilag 1 godkendes
 2. mindreforbrug på netto 1,362 mio. kr. vedrørende afsluttende projekter samt mindreforbrug på 0,13 mio. kr. vedr. Cykelsti - Ølbyvej/STC i alt 1,492 mio. kr. overføres til Genoptræningscenter i 2019
 3. overførelsesniveauet i sammenhæng med risikoen for en eventuel sanktion i 2019 drøftes.
Baggrund og vurdering

Af Køge Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ fremgår det, at besluttede anlægsprojekter, der er igangsat, men ikke er færdiggjort, overføres automatisk til næste regnskabsår uden begrundet ansøgning. Besluttede anlægsprojekter, der ikke er igangsat, skal søges overført med begrundet ansøgning.

Der er automatiske overførsler til 2019 for netto 144,5 mio. kr. og ikke igangsatte projekter for 4,1 mio. kr., i alt 148,6 mio. kr. Herudover anbefales der overført et mindreforbrug på netto 1,5 mio. kr. som primært vedrører afsluttende projekter, til dækning af merudgifter på genoptræningscenteret. Den samlede ansøgte overførsel er herefter på i alt 150,1 mio. kr. og det er 24,8 mio. kr. mindre end sidste regnskabsår.

Overførslerne skyldes hovedsageligt forsinkelser af projekterne Køge Idrætspark (30,8 mio. kr.), Vemmedrupskolen (18,6 mio. kr.), Tilslutning af statsligt anlæg (11,7 mio.), Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækning (8,6 mio. kr.), Ombygning af Basen mv. (8,5 mio. kr.), Cykelsti mellem Ejby og Køge (7,4 mio. kr.), Nye foreningslokaler i Lellinge/Multihus (7,4 mio. kr.) samt vedligehold af kommunens ejendomme 2018 (7,2 mio. kr.) på i alt 100,5 mio. kr.

Overførselsadgangen på anlægsområdet sikrer, at bevilgede og igangsatte projekter kan færdiggøres, også selvom de ikke kan afsluttes inden for et kalenderår, samt at ikke-igangsatte projekter kan gennemføres.

Opfølgning i forhold til vedtaget anlægsniveau (Skattefinansieret bruttoudgifter)
Der søges overført 155 mio. kr. til 2019 på de anlægsudgifter, som kan blive sanktionsbelagt. Det er 19,6 mio. kr. mere end forventningerne i 4. Økonomiske Redegørelse, som primært kan henledes til en mindre fremdrift af projekterne, Tilslutning af statslig anlæg, Kunststofbane i Bjæverskov, Ombygning af Basen mv., Ny tilslutningsvej i STC, Nedrivning af ejendomme i Køge Nord samt Vedligehold af kommunens ejendomme på i alt 14,2 mio. kr. 

Det vedtagne budget er i 2019 på 192,2 mio. kr. Hertil overføres 155 mio. kr. Det korrigerede budget i 2019 er herefter på 347,2 mio. kr. 

Regnskabsresultatet i 2018 viser et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til vedtaget anlægsniveau på 213,7 mio. kr., hvilket betyder Køge Kommune bidrager positivt i forhold til kommunens samlede overholdelse af anlægsramme.

Kommunerne skal samlet set overholde vedtagne serviceudgifter til anlæg. Overskrider kommunerne rammen, kan Regeringen beslutte at sanktionere kommunerne, og derved er der en risiko for, at Køge Kommune pålægges økonomiske sanktioner.

Hvert område er nærmere beskrevet nedenfor med de væsentligste overførsler, mens samtlige projekter er redegjort i bilag 1.

Serviceanlæg
Serviceanlæg havde i 2018 et korrigeret anlægsbudget på 233,2 mio. kr. og et samlet mindreforbrug på 123,1 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre hele beløbet på  123,1 mio. kr. svarende til 53 % af anlægsbudgettet.

Den ønskede overførsel skyldes bl.a. mindreforbrug på projekterne Køge Idrætspark (30,8 mio. kr.), Vemmedrupskolen (18,6 mio. kr.), Tilslutning af statslig anlæg (11,7 mio.), Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækning (8,6 mio. kr.), Ombygning af Basen mv. (8,5 mio. kr.), Cykelsti mellem Ejby og Køge (7,4 mio. kr.), Nye foreningslokaler i Lellinge/Multihus (7,4 mio. kr.) og Ramper ved Vemmedrup (5,5 mio. kr.)

Der er et mindreforbrug på afsluttede projekter på 1,4 mio. og 0,1 mio. kr. vedrørende Cykelsti - Ølbyvej/STC langs Snogebækken, som anbefales overført til merudgifter på genoptræningscenteret og påvirker derfor ikke den budgetterede kassebeholdning.

Vedligeholdelse
Vedligeholdelse af kommunens ejendomme og haller havde i 2018 et korrigeret anlægsbudget på 41,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre 11,8 mio. kr., svarende til 29 % af anlægsbudgettet.

Den ønskede overførsel skyldes mindreforbrug på vedligehold af kommunens ejendomme (7,3 mio. kr.) og Vedligehold af haller (4,5 mio. kr.).

Ældreboliger og sociale institutioner
Ældreboliger og sociale institutioner havde i 2018 et korrigeret anlægsbudget på 45,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre 4,1 mio. kr., svarende til 9 % af budgettet.

Den ønskede overførsel skyldes mindreforbrug vedrørende etablering af 30 aflastnings- og genoptræningspladser (0,1 mio. kr.) og ældreboliger i Køge Nord etape 1 (4 mio. kr.).

Jordforsyningen
Jordforsyningen havde i 2018 et korrigeret anlægsbudget til Køb af jord og byggemodning på 57,2 mio. kr. og salg af jord på -53,9 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre netto 10,8 mio. kr. Den ønskede overførsel dækker strategisk opkøb (1 mio. kr.), byggemodning (13,3 mio. kr.) og salg af grunde (-3,5 mio. kr.).

Energisparerprojekter
Energisparerprojekter havde i 2018 et korrigeret anlægsbudget på 0,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.   

Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre 0,2 mio. kr. svarende til 25 % af anlægsbudgettet.

Køge Jorddepot
Køge Jorddepot havde i 2018 et korrigeret anlægsbudget på -45,4 mio. kr., og det restkorrigerede budget på -24,7 mio. kr. overføres ikke. Det skyldes, at Køge Jorddepots udgifter over årene er 100 % indtægtsdækket. Køge Jorddepot er 100 % lånefinansieret og derfor ikke betydning for Køge Kommunes kassebeholdning.

Bilag 1 indeholder en liste, hvor der bliver redegjort for det enkelte anlægsprojekt, herunder hvad der søges overført fra 2018 til 2019 samt afsluttende projekter.

Bilag 2 indeholder en oversigt over de ansøgte overførsler fordelt på anlægsgruppernes Serviceanlæg, Vedligehold, Ældreboliger og sociale institutioner, Jordforsyningen, samt Energisparerprojekter og Køge Jorddepot. Herudover vises en opgørelse af vedtagne, skattefinansierede udgifter (inden for anlægsrammen). 

Bilag 3 indeholder de specifikke udgiftsneutrale bevillingsansøgninger, jf. indstillingspunkt pkt. 2 

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der i 2019 er et vedtaget anlægsniveau til skattefinansierede udgifter (indenfor anlægsrammen) er på 192,2 mio. kr., hertil overføres ved Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse af sagen i alt 155 mio. kr. Det korrigerede budget i 2019 er herefter på 347,2 mio. kr.  

I forhold til overholdelse af det vedtagne anlægsniveau på de skattefinansierede udgifter i 2019, vil et mindre overførselsniveau fra 2019 til 2020 end årets overførsel på 155 mio. kr., betyde en overskridelse af anlægsniveauet og derved risiko for sanktion. Større overførselsniveau vil betyde overholdelse af  anlægsniveauet.

Der gives budgetneutral udgiftsbevilling på 1,492 mio. til merforbrug på Genoprtræningscenteret som finansieres af mindreudgifter fra afsluttende projekter og Cykelsti - Ølbyvej/STC langs Snogebækken på i alt 1,5 mio. kr. og påvirker således ikke den budgetterede kassebeholdning.

Beslutning

Ad 1-3: Anbefales.

Bilag

Til toppen


81.   Finansiel leasing - Masteraftale


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at den vedhæftede Masteraftale vedr. leasing på 20 mio. kr. godkendes og at Økonomisk Afdeling bemyndiges til at underskrive delaftaler inden for rammen.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune benytter jævnligt leasing til finansiering af større og mindre anskaffelser. Økonomisk Afdeling laver jævnlig markedsafdækning af leasingmarkedet, og hovedparten af aftalerne indgås med Kommune Leasing. Kommune Leasing tilbyder nu en Masteraftale, der er en form for rammeaftale med de grundlæggende vilkår defineret, og hvorunder de enkeltstående leasingaftaler herefter kan indgås lidt billigere og lidt mere smidigt.

Ved at indgå en Masteraftale med et maksimum på 20 mio. kr. kan man få en rente, der er -0,15 basispoint lavere, end hvis man indgår nye enkeltstående aftaler hele tiden. Derudover letter det den administrative arbejdsgang ved indgåelse af leasingaftaler fremadrettet, der ligger inden for rammeaftalen.

Masteraftalen skal underskrives af borgmester og kommunaldirektør, mens Økonomisk Afdeling kan bemyndiges til at indgå de konkrete leasingaftaler - ligesom i dag.

Beslutning om indgåelse af leje- og leasingaftaler, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, træffes i følge lånebekendtgørelsen af Byrådet. Øvrige leasingaftale, hvor kommunen ønsker økonomisk og juridisk sikkerhed om såvel finansielle som operationelle leasingaftaler sker i følge De Økonomiske Styringsprincipper efter følgende principper:

 • Byrådet godkender aftaler, der forudsætter anlægs- eller tillægsbevilling, før kontrakten underskrives.
 • Byrådet godkender efter forudgående indstilling fra Økonomiudvalget leje- og leasingforpligtelser, der henregnes til kommunens låntagning (anlægsaktiver).
 • Økonomisk Afdeling godkender leasingaftaler, når der er tale om anskaffelse eller vedligeholdelse af maskiner og inventar over driftsbudgettet.

Uagtet, at det er Økonomisk Afdeling, der godkender leasingaftaler, som ikke påvirker kommunens låneramme, er det fortsat den budgetansvarlige, der bærer ansvaret for, at leasingydelserne kan holdes inden for budgettet.

Økonomi
Ved indgåelse af en Masteraftale opnås lidt billigere leasingaftaler fremadrettet.
Beslutning

Anbefales.

Bilag

Til toppen


82.   Garantistillelse på Valkyrien


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der tages stilling til om

 1. der skal gives kommunegaranti til Køge Vikingelaug Valkyrien på 2 mio. kr. og samtidig deponeres tilsvarende
 2. Valkyrien skal fritages for at betale garantiprovision.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd har i januar måned godkendt at foreninger kan søge Byrådet om kommunegaranti. Proceduren er derefter at administrationen indhenter et tilbud fra Kommunekredit, idet foreningerne ikke selv kan indhente et tilbud og udarbejder derefter en sagsfremstilling til politisk beslutning (tilbud fra Kommunekredit er vedhæftet som bilag 1). Foreningen kan desuden indhente lignende tilbud fra øvrige banker, som vil fremgå af sagsfremstillingen. Foreningen forpligter sig til efterfølgende at tage det billigste tilbud. I dette tilfælde har Valkyrien været i dialog med lokal bank. Men det har ikke været muligt for dem at matche tilbuddet fra kommunekredit.

Foreningen Køge Vikingelaug Valkyrien har ansøgt Køge Kommune om at stille garanti på 2 mio. kr. til opførelse af et nyt vinterbadeanlæg på Søndre Havn. Selve byggeriet er anslået til 6,7 mio. kr. Foreningen har selv opsparet midler samt modtaget fondsstøtte og fået kompensation for nedrivning af gamle faciliteter for i alt 4,7 mio. kr. Der resterer således et lånebehov på 2 mio. kr., som foreningen ansøger kommunen om lånegaranti til (ansøgning samt regnskab er vedlagt som bilag 2 og 3) Foreningen forventer at kunne betale lånet tilbage på 10 år med de ca. 900 medlemmers kontingent. Ansøgningen lever således op til kravet om at lånetid maks. må være 10 år og at lånet er fastforrrentet med afdrag.

Administrationen har undersøgt hvorvidt kommunen er forpligtet til at opkræve garantiprovision eller ej. I dette tilfælde er der ikke krav om opkrævning af garantiprovision ved opførelse af et vinterbadeanlæg, idet det erstatter en kommunal opgave. Derfor er opførelsen af anlægget ikke konkurrenceforvridende.  Såfremt Byrådet beslutter at opkræve garantiprovision alligevel, vil administrationen fastsætte provisionens størrelse på baggrund af en kreditvurdering. Provisionen vil med stor sandsynlighed ligge på 1-2 %. Foreningen forpligter sig til at indsende regnskab til kommunen årligt i perioden.

For at give kommunegaranti skal Køge Kommune deponere et tilsvarende beløb. Deponeringen bliver efterfølgende frigivet med en 1/10 del om året i 10 år.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at såfremt kommunen stiller garanti på 2 mio. kr. skal kommunen samtidig deponere et tilsvarende beløb. Beløbet bliver efterfølgende frigivet med 1/10 del om året over 10 år. Dette forringer kommunens likviditet tilsvarende i perioden.
Beslutning

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler garanti og tilsvarende deponering.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler fritagelse fra garantiprovision.

Bilag

Til toppen


83.   Venskabsbymøde i Kristianstad i dagene 7. - 10. maj 2019


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter Køge Kommunes deltagelse i venskabsbymødet i Kristianstad - herunder, hvem der fra udvalget deltager i mødet.
Baggrund og vurdering

Byrådets ordførende i Kristianstads Kommune har den 8. februar 2019 sendt invitation til at deltage i venskabsbymødet i dagene 7. - 10. maj 2019.

Kristianstads Kommune inviterer en delegation på 10 personer til at deltage i mødet.

Køge Kommune har endnu ikke modtaget et deltaljeret program for mødet, men Kristanstads Kommune oplyser, at der vil være en uformel middag tirsdag den 7. maj om aftenen og at de egentlige mødedage vil være den 8. og 9. maj. Fredag den 10. maj vil være afrejsedag.

Kristianstads Kommune sender et detaljeret program i april måned.

Som det blev besluttet på borgmestermødet i Esbo i 2018 er årets tema "klimaforandringer" og "internationalt samarbejde".

Økonomi
Udgiften til venskabsbymødet kendes endnu ikke, men den vil kunne afholdes indenfor det afsatte budget.
Beslutning

Drøftet.

Følgende deltager:

Marie Stærke (A)
Flemming Christensen (C)
Mette Jorsø (V)
Niels Rolskov (Ø)
Repræsentanter fra administrationen. 


Til toppen


84.   Ansøgning om normeringsændring i Skovsneglen


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at Skovsneglen nednormeres med 4 børnehavepladser.

Børneudvalget 06-02-2019
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering
Skovsneglen er en puljeinstitution, beliggende på Markledet 20 ved Lellinge. Det er en skov- og idrætsinstitution, som har til huse i lokaler ejet af Vallø Stift. Institutionen gør brug af skoven og udendørsarealerne i det hele taget, men har også brug for at kunne være indendørs i løbet af ugen, hvilket de fysiske rammer i dag begrænser.

Institutionen er i dag normeret med 12 vuggestue- og 32 børnehavepladser. Bestyrelsen har anmodet om, at børnehavedelen nednormeres til 28 pladser, så institutionen fremadrettet har 40 pladser i alt.

Det svarer til det totale pladstal, Skovsneglen havde indtil marts 2018. På det tidspunkt var der 8 vuggestue- og 32 børnehavepladser.

De børn, som er indmeldt i Skovsneglen, kommer i dag fra hele kommunen. Det vil forsat være muligt at tilbyde et mindre antal børn fra ventelisten plads i Skovsneglen, når de ældste børn skal i SFO. De øvrige børn på ventelisten går i forvejen i et dagtilbud, hvor de kan fortsætte, eller de kan få plads i fx Guldminen eller Vemmedrup Børnehave efter 1. april 2019.
Økonomi
En reduktion i pladstallet vil betyde et lavere driftstilskud til Skovsneglen, men omkostningen for Køge Kommune vil være uændret, da pengene følger børnene, og driftstilskuddet i stedet vil gå til de dagtilbud børnene er indmeldt i.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


85.   Forslag til lokalplan 1084 - STC III - del 1 samt udvidelse af erhvervsområde i Ll. Skensved og kommuneplantillæg nr. 1


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 1084 for STC III - del 1 samt udvidelse af erhvervsområde i Ll. Skensved og kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Klima- og Planudvalget 07-03-2019
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Efter udbygning af de første to etaper af Skandinavisk Transport Center (STC I og STC II) er der efterspørgsel på arealer med plads til erhverv i stor skala, og Køge Kommune ønsker derfor at udvikle erhvervsarealerne i Køge Nord. STC III er omfattet af rammelokalplan 1046 for Køge Nord fra 2015. Lokalplanen udlægger arealerne til erhvervsområde med mulighed for bl.a. større lager-, transport- og fremstillingsvirksomhed. Rammelokalplanen er ikke byggeretsgivende, hvorfor byggeri i STC III kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. Lokalplan 1084 omfatter første etape af STC III.

Lokalplan 1084 med kommuneplantillæg nr. 1 giver desuden mulighed for at udvide et eksisterende erhvervsområde i Ll. Skensved op mod STC III, så det fremadrettet afgrænses af Nordhøj. Den gældende lokalplan 1-28 for erhvervsområdet i Ll. Skensved Øst giver mulighed for erhverv i form af produktions- og lagervirksomhed samt mindre industri- og håndværksvirksomhed. I lokalplan 1-28 er udlagt vejarealer, som muliggør en udvidelse af erhvervsområdet uden etablering af en ny overkørsel fra Egedesvej. 

En stor del af lokalplanområdet ligger inden for det fremtidige byområde Køge Nord, som udvikles på baggrund af nye motorvejsramper ved Egedesvej og etablering af Køge Nord Station på København-Ringsted banen. Øst for lokalplanområdet ligger Ll. Skensved, og syd for lokalplanområdet ligger STC I og II. Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 30 hektar.

Lokalplan 1084 giver mulighed for udvidelse af Skandinavisk Transport Center med transporttunge virksomheder nær de nye motorvejsramper ved Egedesvej, således at den eksisterende infrastruktur udnyttes optimalt. Lokalplanen fastsætter en mindstegrundstørrelse for STC III på 2 ha, således at området reserveres til stor-skala erhverv.

Lokalplanområdet ligger i følsomt indvindingsområde, hvorfor plads- og vejvand ikke må nedsives. Lokalplanen stiller derfor krav om uigennemtrængelig befæstelse på pladser og veje samt kanter omkring disse. For at sikre at der fortsat dannes grundvand i området, skal tagvand nedsives, og lokalplanen fastsætter et forhold mellem befæstede arealer, bebyggede arealer (tagflader) og arealer til regnbede, som sikrer 0-balance for grundvandsdannelsen.

Lokalplanen udlægger 30 meter brede beplantningsbælter langs Egedesvej og Nordhøj med en karakter og et volumen, som kan modsvare de store bygningsvoluminer og fungere som læhegn og passage for dyr. Beplantningsbæltet langs Egedesvej skal desuden fungere som anlæg til forsinkelse og rensning af overfladevand fra STC III. 

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser om skiltning og belysning samt beskyttelse af fredede jord- og stendiger.

Overordnet planlægning
Lokalplanen giver mulighed for erhverv på arealer, som i kommuneplan 2017 er udlagt til rekreativt område, eller som ikke er omfattet af kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 1 i forbindelse med lokalplanforslaget.

Dele af lokalplanområdet ligger i dag i landzone. Lokalplanens realisering kræver, at disse med lokalplanen overføres til byzone. Arealer, som med lokalplanen udlægges til udvidelse af erhvervsområdet i Ll. Skensved, ligger delvist inden for det øvrige hovedstadsområde i Fingerplan 2017. I det øvrige hovedstadsområde kan der kun udlægges ny byzone til byudvikling af lokal karakter og som afrunding af eksisterende bysamfund. Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at udvidelse af erhvervsområdet i Ll. Skensved er netop det.

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af påvirkning af miljøet som følge af lokalplan 1084 og kommuneplantillæg nr. 1. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke forudsætter en miljøvurdering, da planerne er i overensstemmelse med eksisterende planlægning for Køge Nord og Ll. Skensved, og derfor ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til den gældende planlægning.

Økonomi
Lokalplan 1084 har økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, da lokalplanens realisering medfører salg af kommunalt ejede arealer.
Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på 8 uger er passende i forhold til planlovens § 24. I forbindelse med høringen foreslås borgermøde afholdt den 24. april 2019, kl. 19-21.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


86.   Forslag til lokalplan 1085 for boliger i Algestrup


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 1085 for boliger i Algestrup vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Klima- og Planudvalget 07-03-2019
Anbefales.

Baggrund og vurdering

En projektudvikler ønsker at opføre boliger ved Byskovvej i det nordlige Algestrup på et ubebygget areal i landzone. Projektudvikleren har udarbejdet skitseprojekt for ejendommen i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen, og der har været afholdt et indledende opstartsmøde i Algestrup, hvor de foreløbige skitser blev præsenteret for ca. 85 fremmødte, interesserede borgere.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af skitseprojektet og giver mulighed for opførelse af op til 24 tæt-lav boliger i 1,5 og 2 etager. Adgangen til området skal ske ad to adgangsveje fra Byskovvej. Der etableres fælles miljøstation og fælles parkeringspladser langs den interne boligvej.

Den sydøstlige del af lokalplanområdet, som ligger lavest, friholdes til regnvandsbassin, som overtages af KLAR Forsyning. I lokalplanområdets nordlige midte udlægges areal til fælles friareal.

For at sikre en sammenhæng i bebyggelsen fastlægger lokalplanen bestemmelser om facadematerialer, tagmaterialer og facadeudtryk.

Området er omfattet af kommuneplanramme 12B01 - område for åben-lav boligbyggeri, som i igangværende kommuneplanrevision foreslås ændret til også at give mulighed for tæt-lav boliger i op til 2 etager. Endelig vedtagelse af lokalplanen forudsætter endelig vedtagelse af Kommuneplanen 2017.

Lokalplanområdet grænser mod vest, syd og øst op til eksisterende tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse i Algestrup. Mod nord og nordøst grænser lokalplanområdet op til landzonen og vil således danne grænse mellem by og land. Nord og nordøst for lokalplanområdet er der etableret ny skov i 2014 som udvidelse af Sonnerup Byskov. Lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinje, og der søges om reduktion af denne hos Miljøstyrelsen i forlængelse af vedtagelsen af lokalplanforslaget.

Lokalplanens formål er, at:

 • Give mulighed for boligbebyggelse med række-, kæde- og dobbelthuse,
 • Disponere bebyggelsen så der udlægges større sammenhængende fælles friarealer dels til fælles ophold dels til fælles anlæg fx regnvandshåndtering,
 • Sikre, at boligbebyggelse udføres med symmetrisk sadeltag,
 • Sikre, at bebyggelsens udformning understøtter uformelle møder mellem beboerne samt naturlig overvågning ved at boligerne er orienteret mod de fælles interne veje og en fastsat maksimal højde for hegn omkring forarealer ved indgange.

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på 4 uger er passende i forhold til Planlovens § 24. I forbindelse med høringen foreslås borgermøde afholdt onsdag den 3. april 2019, kl. 19-21 i Algestrup.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


87.   Genopretning af selvejende haller 2019 - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives anlægsbevilling på 3,672 mio. kr. til udførelse af genopretningsopgaver i 2019 på de selvejende haller
 2. bevillingen til genopretning af de selvejende haller i 2019 primært anvendes til genopretning af de flade tage på Idrætsbørnehaven og Skovbohallerne
 3. uforudsete udgifter til kunstgræsbaner i Bjæverskov og Ejby delfinansieres af denne bevilling.

Teknik- og Ejendomsudvalget 14-03-2019
Anbefales.

Baggrund og vurdering

I Budget 2019 er der på anlægsforslag TEU 102 "Vedligehold af hallerne" afsat et rådighedsbeløb på 3,672 mio. kr. Der er afsat et tilsvarende rådighedsbeløb i årene 2020 til 2023. De på budgettet afsatte midler er som udgangspunkt tiltænkt som en støtte ved større genopretningsager, der er af en størrelse, som ikke med rimelighed kan forventes at blive løftet af hallerne selv.

Mange af hallerne er opført i 70'erne, hvorfor de fleste har de samme typer af udfordringer med vedligehold. Der er overvejende udfordringer med nedbrudte tage, vinduer, installationer og omklædningsrum.

I 2019 foreslås midlerne primært anvendt til genopretning på Skovbohallen (tage og ventilationsanlæg) og på Idrætsbørnehaven (ved siden af Køgehallerne).

I 2020/2021 er det planlagt at renovere tagkonstruktionen i Køgehallernes Hal 1. Formålet med renoveringen er at imødegå udfordringer dels i forbindelse med øget snelast på tagene, og dels i forbindelse med kondensdannelse i den nuværende tagkonstruktion (sidstnævnte for at forebygge risiko for skimmelsvampe). Udgiften til dette projekt overstiger det årligt afsatte rådighedsbeløb, hvorfor det var planlagt at "spare op" og overføre den ikke forbrugte del af rådighedsbeløb for 2019 til 2020.

Der forventes derfor et mindreforbrug i 2019. Dette mindreforbrug kan anvendes til dækning af merudgifter til etablering af kunstgræsbaner i Bjæverskov og Ejby, hvor der i forbindelse med projekteringen har vist sig en udfordring med afvanding af regnvand fra banen. Regnvandet kan ikke som forudsat nedsives, men skal tilbageholdes og udledes til recipient. Udgifter til ændring af anlæggene kan ikke indeholdes indenfor de afsatte budgetter til kunstgræsbanerne, og disse merudgifter foreslås derfor finansieret af nærværende anlægsbevilling, således at kunstgræsbanerne kan udføres og ibrugtages som planlagt i efteråret 2019. Merudgifterne er derfor vist på det vedhæftede lukkede bilag.

Hvis den i 2020/2021 planlagte renovering af tagkonstruktionen i Køgehallernes Hal 1 skal gennemføres, er det dog en forudsætning at der er 7,0 mio. kr. til rådighed i 2020. Forudsat at ovennævnte merudgifter i 2019 til kunstgræsbaner i Bjæverskov og Ejby besluttes finansieret indenfor puljen til "Vedligehold af hallerne", vil det medføre at det i 2020 afsatte rådighedsbeløb til "Vedligehold af hallerne" bør øges tilsvarende. Dette vil der kunne tages stilling til i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020.

Forvaltningens planlagte opgaver i 2019-2021 fremgår af det vedlagte lukkede bilag.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 3,672 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb med 3,672 mio. kr. i 2019 (TEU 102).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

I forhold budgetforhandlingerne til anlægsplanen 2020-2024 og evt. forøgelse af midler i 2020-2024 til finansiering af tagkonstruktionen i Køgehallernes Hal 1, skal det bemærkes at der ikke er ledige anlægsmidler. Det betyder, at finansiering af midlerne til merudgifterne vedrørende kunststofbanerne skal findes inden for de allerede indarbejdet anlægsprojekter i anlægsplanen 2020-2024.

Beslutning

Ad 1-3: Anbefales.


Til toppen


88.   Forslag til Fingerplan 2019


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at høringssvar til forslag til Fingerplan 2019 godkendes.
Baggrund og vurdering

Fingerplanen er et landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Det vil sige, at Fingerplanen rummer bindende retningslinjer for de 34 kommuner i hovedstadsområdet. I dag gælder Fingerplan 2017.

Dette dagsordenspunkt omhandler forslag til Fingerplan 2019, som er sendt i høring i perioden den 24. januar til den 21. marts 2019.

Forud for forslaget inviterede Regeringen de 34 kommuner i hovedstadsområdet til at indsende forslag til Fingerplanens fremtidige udformning. Køge Kommune indsendte tre ændringsforslag:

 • Forlængelse af Køge Bugt byfingeren. Parallel udpegning af ny grøn kile,

 • Udvidelse af byfinger ved Hastrup Ø. Parallel udpegning af ny grøn kile, og

 • Mulighed for eventuel fremtidigt arealudlæg til datacenter ved Bjæverskov.

Alle tre forslag er imødekommet i forslag til Fingerplan 2019. Det betyder meget for kommunens fortsatte udviklingsmuligheder.

Forslag til Fingerplan 2019 indeholder forsat reservationer til omfartsveje ved Herfølge og Lille Skensved. Derudover er der en række for Køge Kommune relevante ændringer i forslaget, som gennemgås i vedhæftede notat "Orientering om forslag til Fingerplan 2019".

Der er fem yderligere forhold, som forvaltningen ønsker at adressere, og derfor er der udarbejdet et udkast til høringssvar til forslag til Fingerplan 2019, som vedlægges som bilag til dagsordensteksten. Det drejer sig om;

 • at et areal syd for Borgring udtages af reservationen til transportkorridor,
 • at Lille Skensved optages som en del af byfingeren,
 • at omfartsveje ved Lille Skensved og Herfølge udtages,
 • omfordeling af arealer til lokal byvækst i det øvrige byområde og
 • afgrænsningen af byfingeren ved Herfølge.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


89.   Kommuneplan 2017-29 - endelig vedtagelse


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. Køge Kommuneplan 2017-29 vedtages endeligt med de ændringsforslag, som fremgår af vedlagte ændringsnotat, bilag 1 
 2. indsigere besvares i overensstemmelse med vedlagte høringsnotat, bilag 2.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede den 12. december 2018 at indarbejde de anbefalinger fra forvaltningen til ændring af kommuneplanen, som var udarbejdet på baggrund af de 270 indsigelser, kommunen modtog i høringsperioden 22. maj til 21. september 2018. 

Samtidig med beslutningen om at indarbejde anbefalingerne fra høringsnotaterne udtalte Økonomiudvalget, at man ønskede at imødekomme et ønske fra Gørslev, indsigelse 214, om mulighed for nye udstykninger i Gørslev og bad i den sammenhæng forvaltningen om at belyse sagen.

Erhvervsstyrelsens indsigelse mod kommuneplanen
I høringsperioden fremsatte Erhvervsstyrelsen en indsigelse, der har karakter af et veto mod endelig vedtagelse af planen, med mindre der opnås enighed med styrelsen. Indsigelsen gjaldt følgende områder:

 • Udlæg af arealer til byudvikling i Algestrup, Herfølge og Ll. Skensved da arealudlæggene ikke er i overensstemmelse med bestemmelser i landsplandirektivet Fingerplan 2017 vedr. byudvikling i det øvrige hovedstadsområde.
 • Manglende retningslinjer for omfartsvejene ved Ll. Skensved og Herfølge og dermed ikke i overensstemmelse med arealreservationer til mulige fremtidige overordnede vejanlæg.
 • Udvidelse af Campus Køge da kommuneplanen ikke indeholder retningslinjer og fyldestgørende redegørelse for de nationale interesser som fx grundvand, stationsnærhed og kystnærhedszonen. 

En række øvrige emner forudsættes afklaret inden vedtagelse af kommuneplanen, da der ikke var overensstemmelse med planloven. Disse emner er: 

 • Retningslinjer for byggeri inden for transportkorridoren
 • Udpegning af stationsnære områder
 • Retningslinjer for byggeri i kystnærhedszonen
 • Retningslinjer for produktionsvirksomheder
 • Retningslinjer for motorveje
 • Retningslinjer for risikovirksomheder
 • Forhold vedr. vindmølleområder
 • Retningslinjekortene redigeres, så det klart fremgår, hvilke der har status som retningslinjekort.

Forvaltningen anbefaler at alle ændringer indarbejdes ved vedtagelsen af Kommuneplan 2017.

Forvaltningen har på vegne af Byrådet ført forhandlinger med Erhvervsstyrelsen med henblik på tilbagetrækning af veto, og anbefaler på baggrund af disse, at følgende ændringer indarbejdes i kommuneplanen:

 • Byudviklingsområde ved Algestrup reduceres fra 100 boliger til 35 boliger som lokal byvækst. Der udlægges et areal på 1,5 hektar uden for den sydvestlige afgrænsning af Algestrup
 • Byudviklingsområde ved Ll. Skensved reduceres fra 75 boliger til 35 boliger som lokal byvækst. Der udlægges et areal på 3 hektar uden for den sydlige afgrænsning af Ll. Skensved
 • Herfølge N udtages af kommuneplanen med henblik på at indgå i den kommende forlængelse af fingerbyen, som foreslået i Forslag til Fingerplan 2019
 • Udvidelsen af rammeområde 2D05 Campus udtages
 • Omfartsvej ved Herfølge indarbejdes 
 • Omfartsvej ved Ll. Skensved indarbejdes
 • Udvidelse af campus udgår af kommuneplanen.

Alle aftaler fremgår af de vedlagte aftalenotat, bilag 3.

Ændring af kommuneplanen på baggrund af indsigelse fra Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen har gjort indsigelse mod begreberne i kap. 3.4 Biologiske Interesser. Afsnit og retningslinjekort er derfor korrigeret i hht. lovgivningens begreber, og retningslinjerne for de biologiske interesser er justeret i overensstemmelse med disse. Revideret kap. 3.4 Biologiske Interesser inkl. kort og retningslinjer er vedlagt som bilag 6.

Ændring af områder udlagt til potentiel nyt naturområde, figur 3.4.1 Biologiske Interesser
På baggrund af indsigelse fra Vallø Stift, udgår Vallø Camping af områder udpeget til potentielt nyt naturområde. Området er fortsat omfattet af landskabsfredning.

Særlige ændringer af kommuneplanen, foreslået af forvaltningen

 • Rammeområde 8T01 Tankanlæg ved Vemmedrupafkørslen foreslås udtaget ved den endelige vedtagelse af kommuneplan 2017.

Da området, som i kommuneplanforslaget er udlagt til tankanlæg, er udlagt til nitratfølsomt område (NFI) siden 1.1.2019, kræver det en grundvandsredegørelse, før der kan planlægger for den foreslåede nye ramme 8T01 Tankanlæg ved Vemmedrup-afkørslen.

Forvaltningen anbefaler derfor at rammeområde 8T01 Tankanlæg ved Vemmedrupafkørslen udgår, da det vil forsinke vedtagelsen af kommuneplanen at udarbejde en grundvandsredegørelse med dertil miljøvurdering og forlænget høring. Der kan senere vedtages kommuneplantillæg mv, såfremt ønsket fortsat er aktuelt.

 • Rammeområde 3R07 Åbasinnet tilføjes, at området også kan anvendes til liberale erhverv og mindre håndværk for at tilgodese en fremtidig anvendelse af bygningerne i området. Samtidig tilføjes oplysning om at området fortsat er bevaringsværdigt og at der ikke kan ske nybyggeri.

Belysning af udviklingsmuligheder i Gørslev
Forvaltningen har udarbejdet et notat som belyser udviklingsmulighederne i Gørslev. Vurderingen er, at der fortsat eksisterer visse muligheder inden for den gældende lokalplangrænse, og at en udvidelse af denne kræver forhandlinger med Erhvervsstyrelsen, da det er i strid med fingerplanens principper.

Notatet er vedlagt som bilag 7.

Høringsnotatet
Høringsnotatet er en oversigt over alle de indkomne bemærkninger, der er kommet i høringsperioden. Forvaltningen har refereret indsigelserne enkeltvis og forslået byrådets besvarelse af hver enkelt indsigelse.

Høringsnotatet er vedlagt som bilag 2.

Et dokument med alle indsigelser er vedlagt som bilag 4.

Ændringsnotat, bilag 1
Ændringsnotatet samler op på de ændringer af kommuneplanen, som fremgår af høringsnotatet. Desuden indeholder det en oversigt over de redaktionelle ændringer, der foreslås foretaget på baggrund af aftalerne med Erhvervsstyrelsen. Samtidig er øvrige redaktionelle ændringer af kort- og tekstændringer foreslået.

Forslag til Kommuneplan 2017 er vedlagt som bilag 1-5.

Forslag til Fingerplan 2019
En særskilt sag om høringssvar til Forslag om Forslag til Fingerplan 2019 vil blive forelagt Økonomiudvalget på samme møde. I denne sag indgår bla forslag om udlæg af areal til besøgscenter ved Borgring. Samtidig behandles kommunens høringssvar til fingerplanen, herunder forlængelse og fortykkelse af Køgefingeren, samt vejføringer af omfartsveje.

Tidsplan for offentliggørelse af Køge Kommuneplan 2017-29
Efter Byrådets endelige vedtagelse af kommuneplanen, vil selve dokumentet Køge Kommuneplan 2017-29 blive færdigbearbejdet, ligesom der skal ske opdatering af kort og øvrige oplysninger til Plandata.dk.

Forvaltningen forventer at offentliggørelse af den endeligt vedtagne plan kan ske løbet af maj 2019 inden for den lovfastsatte periode på 8 uger fra vedtagelsen. I den forbindelse vil alle indsigere blive besvaret.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Bilag

Til toppen


90.   Godkendelse af regulativ for husholdningsaffald - efter høring


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at regulativ for husholdningsaffald godkendes med ikrafttræden 1. maj 2019.

Klima- og Planudvalget 07-02-2019
Godkendt.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget godkendte på sit møde den 6. december 2018 forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald i Køge Kommune. Regulativforslaget har herefter været i offentlig høring frem til og med 11. januar 2019.

Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke modtaget nogen høringssvar.

Der er imidlertid kommet nye bekendtgørelser på affaldsområdet pr. 27. december 2018, idet den hidtil gældende affaldsbekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012) er blevet delt op i 2 nye bekendtgørelser:

 • Bekendtgørelse om affald (bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2019)
 • Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2019)

Denne ændring i lovgivningen har givet anledning til nogle konsekvensrettelser i forslaget til regulativ. Disse er indarbejdet i vedlagte regulativforslag (bilag 1).

Ud over de nævnte konsekvensrettelser er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer i vedlagte forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald, såsom stave- og slåfejl samt kommaer og rækkefølge i listning af beholderstørrelser.

Økonomi

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med revision af regulativet.

Kommunikation

Når regulativet er endeligt vedtaget i Byrådet, vil regulativteksten blive indtastet i den statslige regulativdatabase, NSTAR, og offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


91.   Godkendelse af regulativ for erhvervsaffald - efter høring


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at regulativ for erhvervsaffald godkendes med ikrafttræden 1. maj 2019.

Klima- og Planudvalget 07-03-2019
Godkendt.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget godkendte den 3. januar 2019, under pkt. 5, forslag til revideret regulativ for erhvervsaffald i Køge Kommune. Regulativforslaget har herefter været i offentlig høring frem til og med 1. februar 2019.

Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke modtaget nogen høringssvar.

Der er imidlertid kommet nye bekendtgørelser på affaldsområdet pr. 27. december 2018, idet den hidtil gældende affaldsbekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012) er blevet delt op i 2 nye bekendtgørelser:

 • Bekendtgørelse om affald (Bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018),
 • Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (Bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018).

Denne ændring i lovgivningen har givet anledning til nogle konsekvensrettelser i forslaget til regulativ. Disse er indarbejdet i vedlagte regulativforslag (bilag 1).

Ud over de nævnte konsekvensrettelser har der vist sig at være behov for at ændre nogle formuleringer i forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald - i §18 om ordning for tømning af olie- og benzinudskillere (OBU) og tilhørende sandfang. Det drejer sig om, hvem der har det egentlige ansvar for drift af ordningen (SMOKA i stedet for ARGO), præcisering af reglerne for at blive fritaget samt en tilføjelse med henvisning til virksomhedernes tilslutningstilladelse.

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med revision af regulativet.
Kommunikation

Når regulativet er endeligt vedtaget i Byrådet, vil regulativteksten blive indtastet i den statslige regulativdatabase, NSTAR, og offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


92.   Byplanmøde 2019 - Køge Kommune som vært


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. orienteringen om Køge Kommunes værtskab ved Byplanmødet 2019 tages til efterretning
 2. den politiske deltagelse på mødets udflugter drøftes
 3. muligheder for at profilere Køge Kommune i anledning af Byplanmødet drøftes.
Baggrund og vurdering

Byplanmødet den 3. - 4. oktober 2019 afholdes i Køge Kommune. Der deltager 600 politikere og embedsfolk med interesse for byplanlægning og boligpolitik.

Årets tema er netop "Boligpolitik", som flere kommuner arbejder aktivt med i disse år. Med undertemaerne "Drømme, Planlægning og Marked", sætter Byplanmødet i år fokus på hvordan kommunerne arbejder og løser udfordringerne med en strategisk og langsigtet boligudbygning og -forbedring, som kan matche nuværende og kommende borgeres boligønsker. Køge Kommune har derfor meget at byde på som vært for årets Byplanmøde, ikke mindst med Køge Kyst-projektet.

Det detaljerede program er fortsat under udarbejdelse af Byplanlaboratoriet, men mødet har samme form som tidligere år. Vanen tro afholdes der festmiddag torsdag aften.

I bilaget kan ses nærmere om forventningerne til Køge Kommune som værtsby og de udflugter som deltagerne forventes at kunne deltage i fredag fra kl. ca. 10-15.

Med Økonomiudvalgets drøftelse af sagen ønskes følgende:

 • Ideer til socialt/kulturelt indslag, gerne med lokal tilsnit, til brug for underholdning torsdag aften, ca. 30 min. og evt andre ideer, der kunne sætte Køge-kulør på Byplanmødet
 • Tilsagn fra/forslag til de byrådspolitikerne, som kunne have lyst og mulighed for at deltage og vise Køge frem på Byplanmødets udflugter (se bilag)
 • Beslutning om hvorvidt der skal investeres i særlig kommunikationsindsats i forbindelse med Køge Kommunes værtskab. (Se herunder) 
Økonomi

Der er ikke afsat budget til Køge Kommunes værtskab for Byplanmødet. 

Dog er der udgifter forbundet med værtskabet. Fx forplejning (frokost/kaffe) på dagsudflugterne i Køge Kommune. Afhængig af antal tilmeldte vil denne udgift beløbe sig på ca. 20.000-40.000 kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen afholder denne udgift indenfor sit eksisterende budget.

Kommunikation
Byplanmødet giver mulighed for at profilere Køge Kommune både indadtil og udadtil. Derfor tilrettelægges der en særlig kommunikationsindsats i forbindelse med begivenheden.
Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Drøftet.

Ad 3: Drøftet.


Til toppen


93.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.

Til toppen


94.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


95.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)Til toppen


96.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)Til toppen


97.   Salg af areal (Lukket punkt)Til toppen


98.   Udbud af arealer (Lukket punkt)Til toppen


99.   Igangsættelse af nyt plangrundlag og miljøvurdering for gårdbiogasanlæg (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


100.   Ekspropriation til en ret til at etablere og ved tinglysning at sikre en vandledning (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


101.   Orientering om Prospekt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


102.   Program for event i forbindelse med åbningen af Køge Nord Station (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


103.   Fornyelse af alkoholbevilling - Café Vanilla (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


104.   Ansøgning om alkoholbevilling - Cups'n Cones (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


105.   Fornyelse af alkoholbevilling - O'Flanagans (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


106.   Fornyelse af alkoholbevilling - Provstens Vinstue (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


107.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


108.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 19.03.19