Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 08.02.2022 kl. 15:00 i Byrådsstuen Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Mette Wigand Bode, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


47.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Thomas Kampmann (C) deltager ikke i behandlingen af punkt 54 pga. inhabilitet.


Til toppen


48.   Kommissorium for Marinaudvalget i funktionsperioden 2022-25


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget og Byrådet, at 

 1. godkende, at der nedsættes et Marinaudvalg efter styrelseslovens § 17, stk. 4
 2. godkende kommissorium for Marinaudvalgets formål og virke i funktionsperioden 2022-25
 3. udpege Marinaudvalgets medlemmer.
Baggrund og vurdering

Byrådet anmodede den 25. januar 2022 om på det efterfølgende møde i Økonomiudvalget og Byrådet at få fremlagt et forslag til kommissorium for et Marinaudvalg
et § 17, stk. 4-udvalg vedrørende Køge Marina og tilknyttede områder. 

Der er vedlagt et kommissorium for udvalget som bilag.

Funktionsperioden for udvalget er perioden 2022-2025. 

Marinaudvalget referer overordnet til Økonomiudvalget. 

Marinaudvalget har ingen beslutningskompetence, men indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget (og andre relevant fagudvalg) inden for arbejdsområdet, som er videreudvikling af Køge Marina.

Marinaudvalget har en forberedende og rådgivende funktion. 

Marinaudvalget skal bestå af: 

 • To repræsentanter fra Økonomiudvalget.
 • Tre repræsentanter fra Kultur- og Idrætsudvalget.
 • Én repræsentant fra Klima- og Planudvalget.
 • Én repræsentant fra Teknik- og Ejendomsudvalget.

Udvalget sekretariatsbetjenes af Kultur- og Økonomiforvaltningen. Direktøren for Kultur- og Økonomiforvaltningen, afdelingschef for Plan, Byg- og Miljøafdelingen og havnemesteren for Køge Marina deltager i øvrigt i møderne.

Udvalget skal arbejde med en løbende videreudvikling af Køge Marina og tilknyttede områder inden for de rammer, som til en til hver tid gældende lokalplan og tidligere udarbejdede realiseringsstrategi og udviklingsplan tilvejebringer.
 
De til udvalget afsatte midler anvendes inden for følgende spor: 
 • Erhverv og turisme.
 • Nye aktiviteter – nye målgrupper.
 • Den attraktive lystbådehavn.
 • Kunstprojekter inden for den vedtagne kunststrategi.
Marinaudvalget afholder fem møder årligt. Marinaudvalgets møder afholdes i udgangspunktet på en onsdag eller torsdag i månederne januar, marts, maj, september og november og afholdes i tidsrummet kl. 16-18.
Økonomi
Forslaget giver ikke anledning til økonomiske bemærkninger.
Beslutning

Ad 1: Anbefales godkendt.

Ad 2: Anbefales godkendt.

Ad 3: Følgende anbefales udpeget:

 • Bent Sten Andersen, Økonomiudvalget.
 • Marie Stærke, Økonomiudvalget.
 • Ken Kristensen, Kultur- og Idrætsudvalget.
 • Erik Swiatek, Kultur- og Idrætsudvalget.
 • Kirsten Larsen, Kultur- og Idrætsudvalget.
 • Niels Rolskov, Klima- og Planudvalget.
 • Lene Møller Nielsen, Teknik- og Ejendomsudvalget.
Bilag

Til toppen


49.   Tryg ramme for det gode liv: Forebyggelse af magtanvendelser på botilbud for udviklingshæmmede


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives en bevilling på indtægt -1.950.000 kr. og en tillægsbevilling på udgift 1.950.000 kr. i 2022 til gennemførelse af projektet "Tryg ramme for det gode liv".

Socialudvalget 07-02-2022
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering
Socialstyrelsen udmeldte i efteråret 2021 en ansøgningspulje på samlet 10 mio. kr. målrettet landets kommuner med det formål at afprøve en metode - Low Arousal 2 - til forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med udviklingshæmning.

Set i lyset af, at Køge Kommune har flere specialiserede botilbud på handicapområdet for udviklingshæmmede, hvor der til tider er borgere, der kan reagere udadreagerende, er det et vigtigt fokusområde i den pædagogiske tilgang, at personalet er fagligt klædt på med metoder og viden til at understøtte et konfliktreducerende bo- og arbejdsmiljø for borgere og medarbejdere. På den baggrund valgte forvaltningen at ansøge puljen, og Køge Kommune har den 17. december 2021 modtaget tilsagn fra Socialstyrelsen på, at ansøgningen er imødekommet med et tilskud på 1.950.000 kr. til projektet "Tryg ramme for det gode liv". Køge Kommune er en blandt i alt fem kommuner, der modtager tilskud fra puljen.

Om projektet
Projekt "Tryg ramme for det gode liv" er et metodeafprøvningsprojekt, hvor Socialstyrelsen i samarbejde med de involverede botilbud samt VIVE ønsker at afprøve og evaluere en metode - Low Arousal 2 - til forebyggelse af magtanvendelser, der har vist sig virksom på psykiatriområdet, og som nu ønskes afprøvet i en tilpasset version målrettet botilbud for udviklingshæmmede.

Projektets formål er at forebygge magtanvendelser og voldsomme episoder på botilbuddet Agerbækhuse og herigennem understøtte et trygt og godt hjem for beboerne og et trygt arbejdsmiljø for medarbejderne. Dette skal opnås ved at medarbejdere på 2 huse (botilbud) under Agerbækhuse uddannes i Low Arousal 2 metoden (LA2) tilpasset udviklingshæmmede, og afprøver og anvender metoden på systematisk vis og som en integreret del af den faglige praksis i hverdagen med borgerne i perioden 2022-2024. Såfremt der opnås positive erfaringer med LA2-metoden på de 2 huse, er formålet endvidere at udbrede metoden til resten af Agerbækhuse samt det tilknyttede Aktivitetscenter Blumesvej, hvor flere af beboerne opholder sig i dagligdagen, så alle borgere på botilbuddet og aktivitetscentret mødes med den samme faglige tilgang til forebyggelse af magtanvendelser og voldsomme episoder

Som en del af projektet forpligter Køge Kommune sig til at samarbejde med Socialstyrelsen, VIVE, de øvrige projektkommuner samt SOPRA (der leverer kompetenceudviklingen i metoden) om afprøvning og evaluering af metoden, herunder til indsamling af relevante data, deltagelse i interviews og lignende.
Økonomi
Tilskuddet skal anvendes til aktiviteter i projektperioden, der løber fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2024.

Økonomisk afdeling bemærker, at der søges en indtægtsbevilling på -1.950.000 kr. i tilskud fra Socialstyrelsen og en tilsvarende udgiftsbevilling på 1.950.000 kr. i 2022 til afholdelse af udgifter til projektet. Bevillingerne er udgiftsneutrale og påvirker ikke kassebeholdningen eller servicerammen.
Beslutning

Anbefales.


Til toppen


50.   Udgiftsneutral bevilling - "Flere skal med III"


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og
Byrådet, at der gives en bevilling på indtægt kr. -1.504.800 og en tillægsbevilling på udgift kr.
1.504.800 fordelt på regnskabsårene 2022 - 2023 til gennemførelse af projektet "Flere skal med
III".

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 02-02-2022
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har til Køge Kommune bevilget 1.504.800
kr. fra puljen "Flere skal med III" i perioden 21. december 2021 - 31. december 2023. Puljens målgruppe er alle aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse,
medmindre de allerede får en tilsvarende indsats via STAR's igangværende "Afklaringspulje" for
borgere med meget lange ydelsesforløb.

Målgruppen til "Flere skal med III" udgør 274 borgere (november 2021).

Formålet med "Flere skal med III" er at sikre systematisk afklaring af, om borgerne skal fortsætte
med kontanthjælp, og i givet fald hjælpe dem ind på det ordinære arbejdsmarked, eller om de i
stedet skal visiteres til det tværfaglige rehabiliteringsteam med henblik på fleksjob, ressourceforløb
eller førtidspension.

Forventet resultat af "Flere skal med III": Mindst 20 pct. af indsatsgruppen (de borgere i
målgruppen, der ikke visiteres til det tværfaglige rehabiliteringsteam) skal have opnået ordinære
løntimer eller have påbegyndt ordinær uddannelse. STAR's succeskriterium er, at dette skal være
tilfældet i mindst én kalendermåned i løbet af projektperioden. Jobcentret følger månedligt op på
fremdrift og resultater.

Bevillingen anvendes efter STAR's retningslinjer til løntimer for projektleder, jobformidler i
Jobcentret, medarbejdere i Socialafdelingen, Ældre- og Sundhedsafdelingen, Familieafdelingen,
samt revision.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,5 mio. kr.
fordelt på regnskabsårene 2022-2023 med endelig udbetaling i 2024 vedrørende projektet: "Flere
skal med III". Indtægts- og udgiftsbevillingen er udgiftsneutral for Køge Kommune set over den
samlede periode og påvirker således ikke kommunens kassebeholdning. I 2022 vil bevillingen
dog påvirke servicerammen negativt med 0,7 mio. kr.
Beslutning
Anbefales.

Til toppen


51.   Konstituering af Handicaprådet for perioden 2022-2025


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor byrådet anbefaler at godkende medlemmer samt stedfortræder til brugersiden af Køge Kommunes Handicapråd, som Danske Handicaporganisationer i Køge har indstillet til Handicaprådet for byrådsperioden 2022-2025. 

Socialudvalget 10-01-2022
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunalbestyrelsen nedsætte et kommunalt handicapråd, der følger den kommunale valgperiode. 

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet er et dialogforum, der er rådgivende for Byrådet og ikke et besluttende organ. Handicaprådet behandler ikke enkeltsager.

I henhold til § 3 i vedtægterne for Handicaprådet i Køge Kommune, der er godkendt af Social- og Sundhedsvalget den 8. april 2014, består Handicaprådet i Køge Kommune af 10 medlemmer. 

5 af medlemmerne udpeges af Byrådets medlemmer og 5 medlemmer udpeges fra brugerside på baggrund af indstilling fra Danske Handicaporganisationer i Køge. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem.

På Byrådets konstituerende møde den 1. december 2021 for valgperioden 2022-2025 blev følgende byrådsmedlemmer og stedfortrædere valgt til Handicaprådet for perioden 2022-2025:

 • Lissie Kirk (A) med stedfortræder Andreas Bech (A).
 • Pernille Sylvest (A) med stedfortræder Vibeke K. Østergaard (A).
 • Niels Rolskov (Ø) med stedfortræder Kristina Stange (A).
 • Rikke Kornval (V) med stedfortræder Jan Larsen (V).
 • Kirsten Larsen (C) med stedfortræder Jørgen Petersen (C). 

Danske Handicaporganisationer i Køge har indstillet følgende medlemmer til Handicaprådet for 2022-2025:

 • Lars Kunov.
 • Anette Kaa-Bødker.
 • Kasper Ammitzbøll.
 • Nils Bo Hermansen.
 • Claus Nielsen for perioden 2022-2023. Herefter overtager Mette Misser for perioden 2024-2025.

Mette Misser indstilles af DH Køge som stedfortræder for alle brugersidens repræsentanter i perioden 2022-2023, hvorefter der udpeges en ny stedfortræder af DH Køge for den resterende valgperiode. 

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Anbefales.

Til toppen


52.   Renovering af kunstgræstæppe på Køge Idrætspark


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik og Ejendomsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. opvisningsbanens nuværende kunstgræstæppe udskiftes med et nyt kunstgræstæppe
 2. kunstgræstæppet udskiftes snarest og inden ny sæson opstartes
 3. finansiering tilvejebringes ved en tillægsbevilling fra kassen
 4. der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til udskiftning af kunstgræstæppet
 5. forvaltningen undersøger muligheder og pris på at beskytte kunstgræstæppet ved evt. events og koncerter.

Teknik- og Ejendomsudvalget 03-02-2022
Ad 1-5: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Kultur- og Idrætsudvalget 07-02-2022
Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales, ud fra en idrætsmæssig betragtning ønskes kunstgræstæppet skiftet snarest muligt og i dialog med HB Køge.

Ad 3-4: Anbefales.

Ad 5: Anbefales, ud fra en kulturmæssig betragtning indstiller Kultur og Idrætsudvalget , at man forbereder banen/området til brug for senere indkøb af plader til koncertevent mv., idet formålet med Køge Idrætspark er bredere end idræt.

Baggrund og vurdering

I slutningen af 2018 etablerede Køge Kommune en ny kunstgræsbane til både bredde- og elitefodbold på Køge Idrætsparks opvisningsbane.

Det var forventet, at banen kunne benyttes i ca. 5 år, inden der ville være behov for at udskifte banens kunstgræstæppe. Den totale udgift forbundet med udskiftningen er 3,5 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. kan finansieres af Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsbudget for 2022, idet det forudsættes, at der overføres 1 mio. kr. til dette formål fra driftsbudgettet for 2021.

Banen har været meget populær og er blevet brugt intensivt  til både træning og afvikling af kampe. Banen er nu efter kontrolmålinger i en tilstand, hvor det ikke kan påregnes, at den vil kunne bestå de tests, der skal udføres årligt for at kunne få spillelicens til baner, som benyttes til superliga og 1. divisions kampe. Såfremt banen ikke godkendes, vil det betyde, at der ikke vil blive givet licens til, at HB Køge kan bruge banen til afvikling af hjemmekampe.

Såfremt HB Køge fortsat skal kunne benytte Køge Idrætspark til hjemmekampe, skal kunstgræsbanen derfor udskiftes. Det betyder, at kunstgræstæppet "rulles sammen" og sendes til genanvendelse, mens der indkøbes og udlægges et nyt kunstgræstæppe på banen.

Den nye kunstgræsbane vil efterfølgende igen kunne anvendes til både træning og kampafvikling på både højeste professionelle eliteniveau og breddeidræts formål.

Teknik- og Miljøforvaltningen har undersøgt den forventede udgift til et nyt kunstgræstæppe, der kan leve op til kvalitetskravene fra FIFA (det internationale fodboldforbund) så der igen kan indhentes FIFA pro quality certifikat på banen, som er det nødvendige krav for at benytte banen til professionel fodbold i Danmark.

Prisen for udskiftning af det gamle kunstgræstæppe med et nyt tilsvarende kunstgræstæppe på Køge idrætspark vurderes at koste 3,5 mio. kr., idet det forudsættes, at bundopbygningen med banevarme, grus, stenlag samt shockpad (affjedringslag) under kunstgræstæppet kan genanvendes.

Der er ikke afsat penge til udskiftning af kunstgræstæppet i anlægsbudgettet, hvorfor forvaltningen anbefaler, at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling som finansieres fra kassen.

Udskiftning af kunstgræsbanen kan udføres, efter der har været afholdt et udbud. Forvaltningen planlægger et udbud, hvor kvalitet, miljøforhold og referencer vægter meget højt. Udskiftningen skal foregå i en kort periode på 2-3 uger, hvor der ikke er hjemmekampe i både herre- og kvindeturneringen. Ligeledes skal udskiftning foregå i en periode med lufttemperatur over 5 grader.

Forvaltningen forventer, at udskiftningen af kunstgræstæppet udføres tidligt sommer og hurtigst muligt i samarbejde med HB Køge.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges rådighedsbeløb samt frigivelse til anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. Den budgetteret kassebeholdning vil blive påvirket negativt med bevillingen på 2 mio. kr., da der ikke afsat rådighedsbeløb i budgettet. Som en del af finansiering resterer 1,5 mio. kr. som indgår i driftsmidler, hvor 0,5 mio. kr. finansieres i 2022 og 1 mio. kr. i 2021, som vil blive ansøgt overført til 2022 i forbindelse med den årlige overførelsessag på driftsområdet.  

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet på 2 mio. kr. indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Ad 1: Anbefales af et flertal på 8 (Marie Stærke (A), Erik Swiatek (A), Ken Kristensen (V), Mette Wigand Bode (V), Thomas Kampmann (C), Mette Jorsø (B), Niels Rolskov (Ø) og Thomas Kielgast (F).
Bent Sten Andersen (O) afventer stillingtagen.

Ad 2: Anbefales af et flertal på 8 (Marie Stærke (A), Erik Swiatek (A), Ken Kristensen (V), Mette Wigand Bode (V), Thomas Kampmann (C), Mette Jorsø (B), Niels Rolskov (Ø) og Thomas Kielgast (F) idet der ud fra en idrætsmæssig betragtning ønskes at kunstgræstæppet skiftet snarest muligt og i dialog med HB Køge.
Bent Sten Andersen (O) afventer stillingtagen.

Ad 3-4: Anbefales af et flertal på 8 (Marie Stærke (A), Erik Swiatek (A), Ken Kristensen (V), Mette Wigand Bode (V), Thomas Kampmann (C), Mette Jorsø (B), Niels Rolskov (Ø) og Thomas Kielgast (F).
Bent Sten Andersen (O) afventer stillingtagen.

Ad 5: Anbefales af et flertal på 7 (Marie Stærke (A), Erik Swiatek (A), Ken Kristensen (V), Mette Wigand Bode (V), Thomas Kampmann (C), Mette Jorsø (B) og Thomas Kielgast (F) idet det ud fra en kulturmæssig betragtning ønskes, at man forbereder banen/området til brug for senere indkøb af plader til koncertevent mv., idet formålet med Køge Idrætspark er bredere end idræt.
Bent Sten Andersen (O) og Niels Rolskov (Ø) afventer stillingtagen.


Til toppen


53.   Godkendelse af generelle salgsvilkår for bolig- og erhvervsgrunde


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. godkende nedenstående generelle udbuds- og salgsvilkår for kommunale byggegrunde,
 2. bemyndige forvaltningen til at tinglyse og sikre disse rettigheder på kommunens vegne, 
 3. bemyndige forvaltningen til at meddele forlænget byggefrist 
 4. bemyndige forvaltningen til at acceptere videresalg af ubebyggede grunde.
Baggrund og vurdering

Byrådet anmodes godkende reviderede salgsvilkår ved kommunens udbud af bolig- og erhvervsgrunde.

I hver enkelt sag om udbud forelægges til Byrådets godkendelse nogle foreslåede salgsvilkår specifikke for den konkrete sag, hvorved udbud og forhandlinger om salg, kan foregå indenfor de rammer der på forhånd er godkendt af Byrådet.

Kommuner har sædvanligvis behov for at sikre sig at køberne bebygger grunden indenfor byggefristen og har samtidigt et behov for at forhindre at der opkøbes for at spekulere i en fortjeneste ved et ubebygget videresalg. 

Derfor foreslås hermed nogle generelle salgsvilkår der strammer kravene til købere af kommunale grunde, for derved bedre at sikre disse formål.

Forvaltningen anmodes bemyndiget til at træffe beslutninger i sager der ikke giver anledning til tvivl: vedrørende forlængelse af byggefrister og videresalg ubebygget, hvor forvaltningen vurderer at der ikke er særlige kommunale interesser at varetage, eller hvor fristforlængelsen er korterevarende. Såfremt der opstår tvivl i konkrete sager forelægges disse Økonomiudvalget til afgørelse. Ved afvisning af videresalg forelægges sagen til politisk afgørelse inklusiv bevilling. Bemyndigelser kan når som helst trækkes tilbage - både generelt og i konkrete sager. 

Udkast til deklarationer med skærpede salgsvilkår er vedlagt.

1) Deklaration om "Byggepligt og forbud mod videresalg ubebygget"
Byggepligt er byggestart indenfor 24 måneder, og afslutning senest 18 måneder efter byggestart. Der kan kræves tilbagekøb med et fradrag i oprindelig købesum på 5 %, dog mindst 40.000 kr. Såfremt et byggeri er opstartet men ikke tilendebragt i tide, kan tilbagekøb forlanges udfra en uvildig vurdering af grund inkl. tilført værdi af byggeriet, men med et fradrag på 20 % af denne vurdering.

Forvaltningen bemyndiges til eksempelvis at tillade en forlænget byggefrist, at stille krav såfremt der accepteres et videresalg ubebygget, eksempelvis ved krav om at køber ved videresalg til nærtstående sker til maksimalt samme pris som der er købt, hvorefter byggefristen overtages af ny ejer etc. Sager med mere vidtrækkende betydning og anbefalinger om tilbagekøb forelægges til politisk godkendelse.

2) Deklaration om "pligt til medlemskab af grundejerforening
En sædvanlig bestemmelse om medlemspligt til en grundejerforening undtaget arealer ejet af kommunen, samt orden på ubebyggede grunde, bl.a. at havebrug og beboelsesvogne ikke accepteres uden særlig godkendelse. Samt at påtaleret kan delegeres til grundejerforeninger til håndhævelse.

3) Deklaration om tillægskøbesum (ved større projekter, ikke enkelthuse)
En for større projekter sædvanlig bestemmelse om merkøbesum såfremt der senere bebygges med flere etagemeter end oprindeligt aftalt, solgt og betalt for. Tinglyses først efter et salg og ofte først når et projekt har fået byggetilladelse.

Forvaltningen bemyndiges til at sikre ovenstående ved tinglysninger etc. Bemyndigelsen indarbejdes i den interne delegationsplan og underskriftskompetencen i sagskategorier.

4) Juridisk notat - til information om de generelle muligheder for udbud og salg af kommunal ejendom. 
Til generel information fremlægges notat med oplysninger om udbudsproces og generelle strategiske overvejelser med anbefalinger forud for hvert enkelt udbud. Eksempelvis at:

 • Udbudsmodel 1 med salgsvilkår for salg til højestbydende, foretages ved simple salg af grunde og ejendomme, hvor der ikke er særlige interesser at varetage, udover hvad der allerede er fastlagt i lokalplaner, salgsvilkår etc.
 • Udbudsmodel 2 "med særlige vilkår" såsom tilbud med vægtning af projekt- og løsningsforslag, udover højeste pristilbud, sker når der er andre saglige hensyn der ønskes varetaget, og giver mulighed et helhedssyn, men pålægger både tilbudsgivere og forvaltningen en tung og bekostelig proces.
 • Salg uden udbud anvendes alene når der sikker fortolkning af undtagelsernes rækkevidde.
 • Forkøbsretsmodel anvendes alene når der er sikre strategiske overvejelser om, at udbudsmodel 2 ikke senere i samme sag ønskes anvendt ved valg af udbudsmodel, OG at der som modydelse for forkøbsret gives en så stor fordel at den balancerer og opvejer de ulemper en forkøbsret giver kommunen ved et senere udbud.
 • Udbudsmodel (3) med køberet (optionsaftale) med fordel kan anvendes når model 1 og 2 ikke er tilstrækkelige til at tiltrække relevante investorer. Hermed minimeres og inddæmmes investors og projektudviklers projektrisiko.
Økonomi
Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Ad 1-4:Anbefales.

Bilag

Til toppen


54.   Køge Jorddepot - Aftale mellem Køge Havn og Køge Kommune


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at aftalen mellem Køge Havn og Køge Kommune om Køge Jorddepot godkendes. 
Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog den 28. januar 2014, pkt. 21, at delegere opgaven med varetagelse af drift og udvikling af Køge Jorddepot til Køge Havnebestyrelse. Da Jorddepotet nu er færdiganlagt og gælden sikret i fastforrentet lån vil den løbende budgetopfølgning kunne ske administrativt i samarbejde mellem Køge Havn og Køge Kommune. Det foreslås derfor, at aftalen fra 2014 erstattes af vedlagte aftale. 

Køge Jorddepot er underlagt forsyningslovgivningen og hermed de regler, der skal iagttages i relation til, at økonomien over den angivne projektperiode "hviler i sig selv". På baggrund af ovenstående er fastsat budgetforudsætninger og etableret et rammebudget, hvis indhold årligt fastsættes af Byrådet. Der må ikke ske nogen form for sammenblanding af økonomien i Køge Jorddepot og Køge Havn.

Køge Jorddepot er en forsyningsvirksomhed under Teknik- og Miljøforvaltningen.

Direktøren for Køge Havn tildeles med denne aftale ansvaret som øverste daglige leder af Køge Jorddepot på de i aftalen anførte vilkår. 

Havnebestyrelsen er den 31. januar 2022 orienteret om aftalen. 

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Køge Jorddepot er en forsyningsvirksomhed efter "hvile i sig selv-princippet". 
Beslutning

Thomas Kampmann (C) deltog ikke i behandlingen af punktet grundet inhabilitet.

Anbefales.

Bilag

Til toppen


55.   Igangsættelse af helhedsplan for Herfølge Vest


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

 1. igangsætter helhedsplanarbejde for Herfølge Vest
 2. godkender proces for udarbejdelse og inddragelse.
Baggrund og vurdering

I Køge Kommuneplan 2021 er Herfølge Vest udpeget som kommende byudviklingsområde. For at sikre et overordnet strategisk grundlag for den kommende udvikling, udarbejdes en helhedsplan.

En helhedsplan er en ikke-juridisk bunden plan, der har til mål at skitsere de overordnede fysiske rammer for udviklingen og den overordnede vision. Planen bruges som værktøj til udarbejdelse af den senere konkrete kommune- og lokalplanlægning. Helhedsplanen skal beskrive og visualisere visionen for den kommende bydel vest for jernbanen i Herfølge og skitsere, hvorledes der kan opnås en mangfoldighed i både arkitektur, boligsammensætning mm. 

Helhedsplanen skal tage udgangspunkt i Byrådets vision, som beskrevet i Kommuneplan 2021. Målet med den kommende nye bydel er at styrke og afrunde Herfølge ved at byudvikle omkring Herfølge Station, som efter planen vil blive opgraderet med direkte togafgange til København ultimo 2022.

Arbejdet tager udgangspunkt i den projektskitse, der er udarbejdet af Vandkunsten og Werk for de større grundejere, som vist i bilag 1. Projektskitsen skal ses som afsæt for den kommende helhedsplan, da der er flere forhold og interesser i området, bl.a. naturforhold, trafikforhold, naboer, beboere og flere grundejere, ikke mindst Køge Kommune som større grundejer og myndighed.

Byudviklingsprojekter kan teoretisk set udarbejdes med udgangspunkt i forskellige modeller for kommunalt engagement. Interessentmodellen karakteriseres som en byudviklingsmodel, der med sigte på realisering af byudvikling på et givent areal, aktiverer kommunen med sine leverancer indenfor fx velfærd og infrastruktur strategisk og indgår en aftale med grundejere og evt. andre interessenter om gensidige forpligtigelser. Herfølge Vest er med en fordeling af arealer mellem kommunalt- og privateje et eksempel på interessentmodellen. 

Helhedsplanen forventes udarbejdet i perioden januar-september efter en overordnet procesplan for udarbejdelse og inddragelse som vist i bilag 2.

Der indgås aftaler med eksterne rådgivere - Vandkunsten og Werk. Arkitekterne tilknyttes projektet sammen med specialrådgivere på klima- og vandhåndtering samt trafikrådgivere.

Forvaltningen anbefaler følgende politiske proces:

 • 8. marts: Temamøde Økonomiudvalget
  (Formål med helhedsplan, proces og forventet indhold
  Økonomiske overslag for infrastrukturelle investeringer mv.)
 • x. april: Interessentworkshop m. Økonomiudvalget som vært
  Invitation af alle interesserede borgere, grundejere, foreninger m.fl.
 • Evt. Følgegruppe
  Der inviteres til to følgegruppemøder under helhedsplanprocessen. Forvaltningen er vært.
 • Ordinære økonomiudvalgsmøder
  17. maj - status
  14. juni - beslutning om udkast til helhedsplaner
  20. september - beslutning om endelige helhedsplaner.
Økonomi
Sideløbende med helhedsplanen samarbejder styregruppen om en fordelingsnøgle om udvikling af fælleden og udbygningsaftale, der tilsammen udgør byudviklingsprojektets økonomiske aftaler.
Kommunikation

Forvaltningen anbefaler en borgerinddragelsesproces, som indledes med en workshop, der faciliteres af Teknik- og Miljøforvaltningen. Workshoppen arrangeres som en aktiv idegenerering, hvor de deltagende aktivt vil blive inddraget med pen, kort, illustrationer og post-it. 

Workshoppen afholdes i samarbejde med de større grundejere i området og afholdes i LilleSyd forsamlingshus d. xx. april kl. 17-20. Der sendes direkte invitation til ejere og beboere inden for området og naboer til byudviklingsområdet samt Herfølge Borgerforening, boldklub, idrætsforening o. lign. Alle interesserede borgere er velkomne. 

På workshoppen kan interesserede tilmelde sig en følgegruppe, der inviteres til to interessentmøder under helhedsplanprocessen. 

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


56.   Igangsættelse af helhedsplan for Hastrup Øst


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

 1. igangsætter helhedsplanarbejde for Hastrup Øst
 2. godkender proces for udarbejdelse og inddragelse.
Baggrund og vurdering

Den seneste revision af Fingerplanen i 2019 indeholder blandt andet en udvidelse af byfingeren, som muliggør et nyt byudviklingsområde i Hastrup Øst. Det nye byudviklingsområde er blevet indarbejdet i Planstrategi 2020 og i Kommuneplan 2021-2033. Byudviklingsområdet er ca. 29 hektar i alt og omfatter kommuneplanrammerne 4B19, 4B20, 4B21 og 4B22.

For at sikre en overordnet strategisk grundlag for den kommende udvikling udarbejdes en helhedsplan. En helhedsplan er en ikke-juridisk bunden plan, der har til mål at skitsere de overordnede fysiske rammer for udviklingen og den overordnede vision. Planen bruges som værktøj til udarbejdelse af den senere konkrete kommune- og lokalplanlægning. Helhedsplanen skal beskrive og visualisere visionen for den kommende bydel Hastrup Øst og skitsere, hvorledes der kan opnås en mangfoldighed i både arkitektur,  boligsammensætning mm.

Arbejdet tager udgangspunkt i de projektskitser, der er udarbejdet af grundejere samt projektet Tiny Varigheden, se vedhæftede filer. Projektskitserne er naturligvis ikke det færdige produkt, men skal blot ses som et afsæt til forhandling og dialog, da der er flere interesser i området, bl.a. Køge Fælles Jord, Tiny Varigheden, naboer og ikke mindst Køge Kommune som jordejer og myndighed.

Projektbeskrivelse
Hastrup Øst er et nyt, ubebygget byudviklingsområde i den sydlige udkant af Køge By på grænsen mellem by og land, men tæt på skole og institutioner, idrætsfaciliteter og detailhandel.

Området afgrænses af Egøjevej og det åbne land mod øst, som udgøres af store fredede landskabsområder herunder Vallø Storskov. Mod nord er området afgrænset af et mindre villaområde, og mod syd af Husmandsvejen og kolonihavekvarterer. Mod vest afgrænses området af jernbanen mellem Køge og Næstved (Lille Syd), og bag jernbanen ligger det forholdsvis nye boligområde Ravnsborg med en-familiehuse, rækkehuse og etageboliger. Dette område forsynes af stamvejen Orkestervej, som er forberedt til forlængelse under jernbanen, men som i dag ender blindt. Det er en forudsætning for byudviklingen af Hastrup Øst, at Orkestervej forlænges under banen og dermed forbindes med det nye byudviklingsområde.

Forholdsvis centralt i området ligger landejendommen Egemosegaard, som i dag er vejbetjent via grusveje. Syd for denne gård ligger en lille sø. Langs jernbanen ligger en lille skov, som er udpeget som fredskov, og i den nordlige del af området gennemskæres området af et bevaringsværdigt dige. 

Hovedparten af området (arealerne syd for diget) er privatejet, og grundejerne har fremsendt udviklingsskitser med visioner for områdets udvikling til et varieret og bæredygtigt boligområde.

Arealet nord for diget, som ejes af Køge Kommune, ønskes også udviklet til boligformål. Området har i de senere år været stillet til rådighed for den frivillige og lokalt forankrede forening, "Køge Fællesjord", som udvikler lokale fællesskaber baseret på skånsomme dyrkningsmetoder. Lokale kræfter i dyrkningsfællesskabet ønsker at videreudvikle området til et et boligeksperimentarium med små ressourcebesparende boliger, såkaldt, "tiny houses". 

Proces og tidsplan
Helhedsplanen færdiggøres indenfor en tidshorisont på 8-10 måneder, og forventes politisk behandlet som forslag juni 2022 og som endelig plan i september 2022, jf. vedhæftet Proces- og tidsplan.

Parallelt med udarbejdelsen af helhedsplan for Hastrup Øst, afklares kapaciteten på skole og daginstitutioner. 

Forvaltningen anbefaler følgende politiske proces:

 • 8. marts: Temamøde Økonomiudvalget
  Dagsorden er: Formål med helhedsplan, proces og forventet indhold
  Økonomiske overslag for infrastrukturelle investeringer mv.
 • April: Interessentworkshop m. Økonomiudvalget som vært
  Invitation af alle interesserede borgere, grundejere, foreninger m.fl.
 • Evt. Følgegruppe
  Der inviteres til to følgegruppemøder under helhedsplanprocessen. Forvaltningen er vært.
 • Ordinære økonomiudvalgsmøder
  10. maj - status
  14. juni - beslutning om udkast til helhedsplaner
  20. september - beslutning om endelige helhedsplaner.
Økonomi
Sideløbende med helhedsplanen forhandler forvaltningen med ejerne om indholdet af en 
udbygningsaftale.
Kommunikation

Forvaltningen anbefaler en borgerinddragelsesproces, som indledes med en workshop, der
faciliteres af Teknik- og Miljøforvaltningen. Workshoppen arrangeres som en aktiv idegenerering,
hvor de deltagende aktivt vil blive inddraget.

Workshoppen afholdes i samarbejde med grundejerne i området og afholdes i april. Der sendes direkte invitation til ejere og beboere inden for området og naboer til  byudviklingsområdet samt Tiny Varigheden, Køge Fælles Jord, Ravnsborg boldklub, idrætsforening o. lign. Alle interesserede borgere er velkomne.

Hvis interessen er der på mødet, nedsættes en følgegruppe. Følgegruppen orienteres løbende om status på projektet og inddrages efter behov og interesse. 

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


57.   Etablering af erstatningsskov i Herfølge Syd


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til 

Teknik- og Ejendomsudvalget, at  

 1. udvalget godkender, at erstatningsskoven for busbroen placeres på det udpegede areal i Herfølge Syd. 

  Klima- og Planudvalget, at 
 2. ovenstående tages til efterretning. 

  Økonomiudvalget, at 
 3. arealet udtages af forpagtningsaftale og udlægges til skov.
Klima- og Planudvalget 03-02-2022
Ad 2: Taget til efterretning.

Teknik- og Ejendomsudvalget 03-02-2022
Ad 1: Godkendt.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med etablering af en busforbindelse mellem Køge Nord og STC/Campus (busbroen) er der fældet 4.100 m2 fredskov. Det udløser en pligt til at genetablere skov på 8.200 m2.

På Klima- og Planudvalgets møde den 7. oktober 2021, pkt. 191, blev der peget på syv konkrete, kommunale arealer, som kan anvendes til kommunal skovrejsning. Arealerne blev beskrevet med vurdering af deres egnethed i forhold til gældende planlægning, miljø-, grundvands- og naturbeskyttelsesinteresser, naturpotentiale og bynærhed. Fælles for de syv arealer er, at de af forskellige årsager ikke kan anvendes til fremtidig byudvikling. Skovrejsning er i tråd med et generelt ønske om mere bynær skov.

Fire ud af syv arealer ligger omkring Herfølge. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at skovrejsning på de fire udpegede arealer omkring Herfølge er mest oplagt og tilgængeligt i forhold til gældende plangrundlag, beskyttelsesinteresser og samspil med den eksisterende natur. Dog skal der tages forbehold for evt. tracé til Stevnsvejen, hvor der senest er ønsket undersøgelse af tracéet langs Holmebækvej syd for Herfølge. De fire arealer omkring Herfølge er ikke inddraget i den nyligt reviderede Fingerplan. Det betyder, at der ikke er mulighed for byudvikling på arealerne på lang sigt. 

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler at placere erstatningsskoven på matrikel 13b, Herfølge by, Herfølge (bilag 1).

Køge Kommune ejer arealet, som er bortforpagtet på en et-årig kontrakt til landbrugsdyrkning. Forvaltningen har været i dialog med forpagteren, som er indforstået med ophør af forpagtningsaftalen foreløbigt for en mindre del af matriklen. Skovetablering kan starte efter årets høst.

Skovrejsning betragtes som et attraktivt element og supplement i tilknytning til den nyligt erhvervede Præsteskoven. Forvaltningen har været i dialog med forkvinde for Præsteskoven, som er positivt stemt for mere skov på det nævnte areal.

Planforhold og lovgrundlag
I Forslag til Kommuneplan 2021 er Byrådets ønsker og mål for skovrejsning beskrevet, ligesom der er et link til kommunens skovpolitik og kommunens nyligt udarbejdede skovkatalog, der beskriver de forskellige skovtyper og deres fordele og ulemper. Kommunens skovpolitik indeholder bl.a. et mål om at fredskov, der fældes i kommunen, også genetableres som erstatningsskov i kommunen.

Alle offentlige skove afkaster en skovbyggelinje på 300 meter, som begrænser muligheden for byggeri mv. Skovbyggelinien påvirker ikke eksisterende lovlig bebyggelse. I praksis betyder det, at ejendommene i Herfølge, nord for skovrejsningsområdet, ikke vil opleve begrænsede byggemuligheder, som følge af den nye skovplantning. 

Skov er omfattet af miljøvurderingsloven og skal derfor VVM-screenes. Afgørelse om VVM-screening skal offentliggøres med en klagefrist på 4 uger.

Proces
Den videre proces vil indeholde følgende:

 • Udarbejdelse af en skovplan (bilag 2).
 • Godkendelse hos Miljøstyrelsen.
 • VVM-screening.
 • Udarbejdelse af en driftsplan med driftsøkonomi, så driftsbudget kan opskrives som rammekorrektion.
 • Etablering af skoven (forår 2023).
Økonomi
Etablering af erstatningsskov betales af busbro-projektet. Der vil være et økonomisk tab på ca. 10.000 kr. ved at ophæve forpagtningsaftalen.
Beslutning

Ad 3: Godkendt.

Bilag

Til toppen


58.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.

Til toppen


59.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


60.   Anlægsprioritering 2022 (Lukket punkt)Til toppen


61.   Budgetvejledning 2023-26 (Lukket punkt)Til toppen


62.   Salg af ejendom (Lukket punkt)Til toppen


63.   Møllebankerne, projektforslag (Lukket punkt)Til toppen


64.   Overtagelse af areal til p-hus på Sdr. Havn (Lukket punkt)Til toppen


65.   Køge Havn - principbeslutning (Lukket punkt)Til toppen


66.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)Til toppen


67.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


68.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 10.02.22