Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 26.04.2021 kl. 08:00 i Virtuelt


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


153.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.


Til toppen


154.   Anlægsbevilling og bemyndigelse


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 32,5 mio. kr. til betaling af halvdelen af skyldigt beløb (ca. 64.9 mio. kr.) i medfør af kendelse afsagt af Voldgiftsretten i sag om opførelsen af Center for Træning og Rehabilitering mv., og som finansieres af kassen
 2. forvaltningen bemyndiges til at indlede en voldgiftssag mod konsortiepartner TK Development, hvis ikke der kan opnås enighed mellem konsortieparterne om endelig fordeling af ovennævnte beløb samt beløb i medfør af to tidligere voldgiftskendelser. 

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har i et bygherrekonsortiesamarbejde med TK Development indgået en totalentrepriseaftale med GVL Entreprise om at opføre et byggeri på byggefelt B9, B4, B5. Køge Kommunes del af byggeriet er 1. og 2. sal og indeholder daghjem, genoptræningscenter og 30 aflastningsboliger med tilhørende servicearealer. TK Developments del i stueplan indeholder butikker. 

Byggeriet er opført ovenpå en parkeringskælder, som er opført at TK Development. 

Byggeriet blev taget i brug i september 2018, men bygherrekonsortiet er blevet indklaget for Voldgiftsretten af GVL Entreprise med påstand om betaling af 70.411.362 kr. inkl. moms, med tillæg af renter. 

Voldgiftsretten har den 12. april 2021 afsagt kendelse i sagen (vedhæftet), hvorefter bygherrekonsortiet er blevet dømt til at betale 52.833.819 kr. (delvist inkl. moms) til GVL, plus 1.800.000 kr. i sagsomkostninger, plus procesrente fra 30. november 2018 til betaling finder sted. Betaling skal falde senest 14 dage efter kendelsen er afsagt. Hvis der beregnes renter frem til 26. april 2021, vil renter udgøre 10.219.146,23 kr. 

Hvis der betales den 26. april 2021, vil det samlede beløb således kunne gøres op til ca. 64,9 mio. kr. (inkl. delvis moms ud af de 52.833.819 kr.).  

Udgifter af denne art skal betales indenfor den fastsatte frist (i dette tilfælde 14 dage). I modsat fald vil GVL Entreprise kunne indbringe deres krav for Fogedretten og bede om, at beløbet inddrives via inkasso. Det vil kunne øge udgiften med over 300.000 kr. ekstra – ud over de påløbne renter. 

Ud over beløbet til GVL Entreprise skal der betales et beløb til Voldgiftsretten og de tre dommere. Der er allerede indbetalt et depositum, og det forventes, at der opkræves yderligere mellem 600.000 og 800.000 kr. Dette beløb vil formentlig skulle deles ligeligt mellem de indklagede repræsentanter for bygherrekonsortiet. 

De ovennævnte ca. 64,9 mio. kr. er det samlede beløb, som bygherrekonsortiet skal betale til GVL. Voldgiftsretten har ikke taget stilling til en fordeling mellem konsortieparterne, og da parterne hæfter solidarisk, har GVL mulighed for at rette det samlede krav mod den ene part. 

Køge Kommunes advokat og forvaltningen har siden afsigelsen af kendelsen den 12. april 2021 været i forhandlinger med TK Development og deres advokater med henblik på at aftale en foreløbig fordeling – altså en aftale om, hvem der skal lægge hvor meget ud, når der skal betales til GVL. Forhandlingerne, som er foregået i adskillige møder mellem parterne, er resulteret i et forslag om, at Køge Kommune og TK Development (nu Agat Ejendomme) foreløbig betaler hver halvdelen af det skyldige beløb til GVL. Det vil sige, Køge Kommune skal betale ca. 32,4 mio. kr. 

Dette forslag om fordeling af det skyldige beløb er alene udtryk for, at parterne er enige om, at beløbet skal betales senest den 26. april 2021, fordi parterne er forpligtet til det og for at undgå yderligere omkostninger. Fordelingen kan derfor ikke på nogen måde tages som udtryk for parternes holdning til den endelige fordeling af beløbet parterne imellem. Parterne er enige om, at så snart beløbet er betalt til GVL, optages der forhandlinger om den endelige fordeling. Det er forvaltningens og advokatens opfattelse, at TK Development vil skulle bære ansvaret for det påkendte beløb i det interne konsortieforhold. Dette understøttes af præmisserne i den afsagte kendelse. 

Det skal bemærkes, at der på dette byggeri har været to tidligere voldgiftssager mod GVL, ligesom der har været en voldgiftssag mod GVL i forbindelse med opførelsen af Rådhusudvidelsen (samme konsortium var bygherre på Rådhusprojektet, og ligeledes med GVL som totalentreprenør). I forbindelse med de tidligere sager har der været lignende foreløbige fordelinger, hvor konsortieparterne over for hinanden har nedlagt påstand om at forlange de således "udlagte" beløb refunderet hos den anden konsortiepart. Der har været tale om langt mindre beløb, nemlig i alt godt 1,9 mio. kr. på tidligere sager vedr. Center for Træning og Rehabilitering, og i alt knap 2,8 mio. kr. for Rådhusudvidelsen. 

TK Development har ikke ønsket at tage stilling til endelig fordeling af de ovennævnte mindre beløb, før nærværende sag var blevet afgjort. Det samlede beløb, der skal drøftes med TK Development med henblik på en endelig fordeling, er dermed ca. 4,7 mio. kr. højere end de ovennævnte ca. 64,9 mio. kr. 

Imidlertid må det forudses – bl.a. henset til de svære forhandlinger om den foreløbige fordeling - at der meget muligt ikke kan opnås enighed med TK Development om den endelige fordeling. I henhold til konsortieaftalen mellem parterne vil en sådan uenighed skulle behandles af Voldgiftsretten. Forvaltningen anmoder derfor om bemyndigelse til at indlede en voldgiftssag, hvis forvaltningen og kommunens advokater ikke kan forhandle sig frem til et forslag, som Byrådet forventes at ville godkende. 

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at

 • der søges rådighedsbeløb samt frigivelse til anlægsbevilling på 32,5 mio. kr., som finansieres af kassen og påvirker således den budgetteret kassebeholdning
 • ca. 18,5 mio. kr. indgår indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet
 • de resterende ca. 13,9 mio. kr. vedrører boligdelen og indgår ikke i beregningen af anlægsloftet. Udgiften er 100 % kommunalt udgift, og der kan ikke optages yderligere lån, da det er omfattet af støttet byggeri, hvor det maksimale lånoptag er benyttet.
Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Bilag

Til toppen


155.   Formandsbeslutninger og delegation af beslutninger efter Epidemiloven


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. det tages til efterretning, at borgmesteren fortsætter med at træffe formandsbeslutninger i Covid-19 relaterede sager, hvor påbuddet er udsted af sundhedsmyndighederne eller hvor kommunen har en lovmæssig og uomtvistelig forpligtigelse til at handle, som følge af Epidemiloven eller bekendtgørelse udstedt heraf

 2. godkende, at beslutninger som følge af Covid-19 pandemien, med hjemmel i Epidemiloven eller bekendtgørelser udsted i medfør heraf, delegeres til Økonomiudvalget. 
Baggrund og vurdering

Som følge af den aktuelle Covid-19 pandemi, er det nødvendigt for sundhedsmyndighederne at kunne udstede lokale påbud, med henblik på blandt andet at håndtere smitterisikoen. 

Epidemiloven (lov 2021-02-27 nr. 285 om epidemier m.v.) har til formål at beskytte samfundet og enkeltpersoner mod sygdomme, ved at udrydde eller forbygge, forhindre, inddæmme og begrænse udbredelsen og indførelsen her i landet. 

I medfør af Epidemiloven er der udstedt en række bekendtgørelser, til brug for håndteringen af den aktuelle Covid-19 pandemi.

Det seneste år har Køge Kommune modtaget adskillige påbud fra sundhedsmyndighederne, blandt andet påbud om midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til plejecentre og bosteder samt ophævelse af samme. Af hensyn til sagernes hastighed og utvivlsomhed, har borgmesteren, på baggrund af forvaltningens anbefalinger, truffet formandsbeslutninger efter bestemmelsen i styrelseslovens § 31 stk. 1. 

I bekendtgørelserne udstedt i medfør af epidemiloven oplistes tre forskellige scenarier:

a) Situationer hvor kommunerne er forpligtiget til at handle på en særlig måde

b) Situationer, hvor kommunerne har mulighed for at handle på en særlig måde

c) Situationer hvor sundhedsmyndighederne påbyder kommunerne, at handle på en særlig måde.  

Ad 1
Af hensyn til en hurtig og smidig håndtering af eventuelle kommende påbud, udsted af sundhedsmyndighederne med hjemmel i Epidemiloven eller bekendtgørelser udstedt heraf, fortsættes den hidtidige praksis med formandsbeslutninger efter styrelseslovens § 31 stk. 1. 

På samme måde håndteres øvrige ufravigelige forpligtigelser for kommunen til at handle på en særlig måde, som følge af Epidemiloven og bekendtgørelser udstedt heraf. 

Styrelseslovens § 31 stk. 1 giver borgmesteren kompetence til, i helt særlige situationer, at afgøre sager på kommunens vegne. Det er en forudsætning for anvendelsen af bestemmelsen, at det drejer sig om sager, hvis beslutning eller håndtering ikke kan vente eller ikke giver anledning til tvivl. 

Det er forvaltningens vurdering, at påbud modtaget fra sundhedsmyndighederne og ufravigelige forpligtigelser i lovgivningen, lever op til kriterierne for en formandsbeslutning. 

Når borgmesteren har truffet en formandsbeslutning, orienteres byrådsmedlemmerne umiddelbart herefter pr. mail, endvidere sættes en orienteringssag om beslutningen, på førstkommende ordinære byrådsmøde. 

Ad 2
For at sikre en hurtig og smidig håndtering af Covid-19 problematikken i Køge Kommune, anbefaler forvaltningen at delegere beslutningskompetencen fra Byrådet til Økonomiudvalget. 

Delegationen specificeres til at vedrøre beslutninger, som følge af den aktuelle Covid-19 pandemi, der træffes efter Epidemiloven og bekendtgørelser udstedt heraf. 

Uanset at beslutningerne vedrøre forskellige forvaltningsområde, anbefales delegationen tildelt Økonomiudvalget, for at sikre en ensartet behandling og et samlet overblik. 

Af hensyn til hastigheden, som kan være afgørende for Covid-19 indsatsen, indkaldes Økonomiudvalget gennem kalenderbookning og via sms med minimum 3 timers varsel.

Såfremt Økonomiudvalget ikke er beslutningsdygtigt, bemyndiges borgmesteren til at træffe en formandsbeslutning. Orienteringsprocessen følger herefter samme procedure, som i Ad 1. 

Økonomi
Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser forbundet med beslutningen. 
Beslutning

Ad 1: Anbefales taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt.


Til toppen


156.   Ansøgning om hjælp til genstart af handel og turisme i Køge Kommune


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at den fremsendte ansøgning fra Fonden Connect Køge drøftes.

Økonomiudvalget 20-04-2021
Sagen udsat til Økonomiudvalgsmødet den 26. april 2021.

Et flertal på 7 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Jeppe Lindberg (I), Thomas Kielgast (F), Bent Sten Andersen (O), Niels Rolskov (Ø) og Mette Jorsø (B) ønsker tillige en sag om mulighederne for gavekort på 1.000 kr. til medarbejderne ansat i Køge Kommune til bespisning, overnatning og oplevelser. Et mindretal på 2 (Ken Kristensen (V) og Thomas Kampman(C) ønsker ikke en sag om gavekort.
Baggrund og vurdering

Fonden Connect Køge forudser, at der, efter et år med Corona og på trods af den gradvise genåbning af samfundet, er behov for en GENSTART af handlen og turisme i Køgeområdet.

Connect Køge har derfor udarbejdet forslag til en række aktiviteter i Køge og Borup, der i løbet af sommeren kan afvikles i samarbejde med bl.a. Køge Handel og Borup Erhverv og søger i den forbindelse Køge Kommune om et tilskud på 514.500 kr.

Forslaget til aktiviteter er ifølge ansøgningen tænkt, som en fælles sammenhængende indsats for at afvikle spændende aktiviteter, der kan tiltrække og fastholde gæster i Køge by og Borup over sommeren og efteråret 2021.

Målet med indsatsen er, ifølge ansøgningen, at markere Køgeområdet som et stærkt bud på fremtidens dynamisk handelsby til glæde for erhvervslivet og de lokale borgere, som sammen med vores gæster kan nyde vores attraktive udbud af shoppings- og turismeoplevelser.

Konkret omfatter genstart af handlen i Køge by og Borup sammenhængende aktiviteter for 820.000 kr. heraf ansøges altså Køge Kommune om hjælp til 514.500 kr. og Køge Handel og Borup Erhverv bidrager i givet fald tilsammen selv med 305.500 kr.

De foreslåede aktiviteter med budget, samarbejdspartnere og forventet effekt er:

 • Sand- eller træskulpturfestival
  Forventet effekt: Mere aktivitet og øget omsætning over sommeren i Køgeområdet.
  Samarbejdspartnere: Køge Handel.
  Økonomi: 300.000 kr. heraf bidrager Køge Handel med 100.000 kr. Ansøger om 200.000 kr.
 • Rosé Rosé Festival
  Forventet effekt: Øget omsætning primo sommer i Køge by.
  Samarbejdspartnere: Køge Handel.
  Økonomi: 250.000 kr. heraf bidrager Køge Handel med 114.000 kr. Ansøger om 136.000 kr.
 • Børnenes tirsdag
  Forventet effekt: Øget omsætning i sommerferien i Køge by.
  Samarbejdspartnere: Køge Handel.
  Økonomi: 75.000 kr. heraf bidrager Køge Handel med 40.000 kr. Ansøger om 35.000 kr.
 • Live musik hver fredag
  Forventet effekt: Øget aktivitet i Køge by og større omsætning over sommeren.
  Samarbejdspartnere: Køge Handel.
  Økonomi: 90.000 kr. heraf bidrager Køge Handel med 21.500 kr. Ansøger om 68.500 kr.
 • Kampagne Hold Køge Rent
  Forventet effekt: En ren og præsentabel Køge By og positiv bevægelse for at holde byen pæn.
  Samarbejdspartnere ETK, Køge Handel, butiksindehavere og interesserede ngo’er.
  Økonomi: 45.000 kr. heraf bidrager Connect Køge 10.000 kr. Ansøger om 35.000 kr.
 • Udsmykning og musik i Borup
  Forventet effekt: Øget aktivitet og omsætning over sommeren i Borupområdet.
  Samarbejdspartnere: Borup Erhverv.
  Økonomi: 60.000 kr. heraf bidrager Borup Erhverv med 20.000 kr. Ansøger om 40.000 kr.
Økonomi
Der er ikke i budget 2021 afsat midler til denne ansøgning om hjælp til genstart af handels- og turismelivet, hvorfor en imødekommelse af ansøgningen skal gives som en tillægsbevilling, der påvirker kassebeholdningen negativt.
Beslutning

Drøftet. Et flertal i Økonomiudvalget på 7 (Mette Jorsø (B), Jeppe Lindberg (I), Bent Sten Andersen (O), Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Thomas Kielgast (F) og Niels Rolskov (Ø) anbefaler at ansøgningen ikke imødekommes. Et mindretal på 2 (Thomas Kampman (C) og Ken Kristensen (V) anbefaler at ansøgningen imødekommes, da Venstre og Konservative mener at dette tiltag vil komme alle kommunens borgere til gode og ønsker at hjælpe kommunens butikker bredt uden at udelukke nogle. 

Bilag

Til toppen


157.   Gavekort


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. beslutte om der skal gives gavekort på 1.000 kr. til alle medarbejdere i Køge Kommune til bespisning, overnatning, og oplevelser som anerkendelse i forlængelse af corona
 2. såfremt det besluttes at give gavekort, så godkende at der gives tillægsbevilling til driftsudgifter på 5,3 mio. kr. til Økonomiudvalget finansieret af kassebeholdningen
 3. godkende den forventede tidsplan og rammer for gavekortet.
Baggrund og vurdering

Et flertal i Økonomiudvalget besluttede den 20. april 2021, at der på førstkommende møde i Økonomiudvalget og Byrådet ønskes forelagt sag om mulighed for gavekort på 1.000 kr. til medarbejdere ansat i Køge kommune til bespisning, overnatning og oplevelser.

Ny lovgivning om skattefrie gavekort
Folketinget har i forbindelse med Finanslovsaftalen for 2021 vedtaget et lovforslag, som gør det muligt for både private og offentlige arbejdsgivere at give skattefrie gavekort til deres medarbejdere for at påskønne deres indsats under coronakrisen eller i al almindelighed, men også for at støtte især restauranter, hoteller og kulturliv. Den vedtagne lov er trådt i kraft med det samme og gælder for 2021.

Loven giver mulighed for gavekort op til et beløb på 1.200 kr. Indenfor denne beløbsgrænse kan arbejdsgiverne frit bestemme, hvor stort et beløb, gavekortet skal lyde på.

Skattefriheden er i loven betinget af, at gavekort kun kan anvendes til betaling for en eller flere af følgende specifikke ydelser (må ikke kunne ombyttes til kontanter):

 • Køb af mad og drikke. Det vil sige gavekort til fx restauranter og caféer (Take away vil være omfattet, hvis virksomheden ligeledes har siddende betjening).
 • Køb af overnatning. Altså gavekort til fx hoteller, kroer, feriecentre, campingpladser og sommerhusbureauer.
 • Køb af oplevelser. Det omfatter fx gavekort til forlystelsesparker, teatre, koncertsteder, musikfestivaler, biografer, museer, cirkus, zoologiske haver samt sportsarrangementer af enhver art, herunder fodbold- og håndboldkampe.
 • Køb af pakkerejser. Det omfatter fx gavekort til sommerhus- og rejsebureauer.

Reglerne betyder, at der ikke vil kunne gives skattefrie gavekort, hvis disse købes hos en handelsstands- eller centerforening hvis gavekort i givet fald også vil kunne anvendes til køb i fx en tøjforretning eller hos en isenkræmmer. Et gavekort skal derfor afgrænses til anvendelse indenfor lovens formål.

Køge Kommune er forpligtet til at følge udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015), når vi skal indkøbe varer og tjenesteydelser. I det omfang den samlede værdi af gavekortene er under ca. 5,5 mio. kr. anbefalere forvaltningen at der indhentes tilbud hos udvalgte tilbudsgivere.

Rammer for gavekortet
Såfremt Økonomiudvalget og Byrådet ønsker at give et gavekort på 1.000 kr. til hver medarbejder anbefaler forvaltningen, at rammerne fastlægges ud fra følgende:

 • Gavekortet kan anvendes til oplevelser, bespisning og overnatning.
 • Gavekortet skal anvendes i løbet af 2021.
 • Værdien af uudnyttede gavekort skal tilbageføres til kommunekassen.
 • Gavekortet kan anvendes til bespisning, oplevelser og/eller overnatning på lokationer indenfor en radius af ca. 30 km fra Køge Torv svarende til den afstand der vurderes at være bekvemt for modtagerne.
 • Gavekortet gives til alle ansatte (timelønnede og månedslønnede der er ansat/får udbetalt løn i måneden før gavekortet udleveres, idet medarbejdere der er fratrådt på ikrafttrædelsestidspunktet ikke tildeles gavekort. Herudover kan gavekortet – efter konkret vurdering fra nærmeste leder og HR-afdelingen udleveres til enkelte medarbejdere der af relevante årsager ikke får udbetalt løn i måneden før gavekortet udleveres (fx som følge af orlov uden løn i perioden).

Forventet tidsplan
26. april 2021: Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Det bemærkes at det ikke har været muligt indenfor tidsfristen at indhente udtalelse fra Hoved MED udvalget. Denne forventes at foreligge på mødet.

Maj-juni 2021: Tilbudsindhentning, herunder annoncering efter tilbudsgivere der ønsker at gå i dialog om opgaven. Herefter indhentning af tilbud fra et antal af de tilbudsgivere der har indgået i dialogen. Endvidere opsætning af gavekortsløsning, der sikrer styring og formidling af gavekort til medarbejderne.

Juni-juli 2021: Tildeling af opgaven til en eller flere tilbudsgivere og formidling af gavekort til alle medarbejdere med angivelse af, hvor gavekortet kan anvendes.

Juli-december 2021: Gavekortet kan anvendes.

Økonomi

Køge Kommune har pt. ca. 4.600 månedslønnede og ca. 600 timelønnede medarbejdere, i alt ca. 5.200 medarbejdere.

Med et gavekort på 1.000 kr. pr. medarbejder vil forslaget dermed give behov for en bevilling på 5,2 mio. kr. idet det bemærkes at værdien af uudnyttede gavekort tilbageføres til kassebeholdningen. Hertil kommer eventuelle udgifter til opsætning af system til styring og formidling af gavekort til medarbejderne. Udgifterne hertil er ukendte. Forvaltningen anbefaler at der afsættes 100 t.kr. hertil som tilbageføres til kassebeholdningen såfremt de ikke anvendes.

Økonomisk Afdeling bemærker at udgiften ikke kan afholdes indenfor eksisterende budgetter hvorfor der vil være behov for tillægsbevilling til Økonomiudvalgets driftsbudget på 5,3 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen. Bevillingen vil i en kommende økonomisk redegørelse blive fordelt til de forskellige fagudvalg.

Beslutning

Ad 1:
Et flertal på 4 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nelsen (A), Bent Sten Andersen (O) og Niels Rolskov (Ø) anbefaler, at det godkendes at der gives gavekort på 1.000 kr. pr. medarbejder. Et mindretal på 2 (Ken Kristensen (V) og Mette Jorsø (B) kan ikke anbefale, da Venstre og Radikale ikke ønsker at give gavekortet, da det er at forskelsbehandle borgerne i Køge Kommune og at kommunen konkurrenceforvrider mellem virksomhederne.

Ad 2-3: Anbefales af et flertal på 4 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Bent Sten Andersen (O) og Niels Rolskov (Ø). Et mindretal på 2 (Ken Kristensen (V) og Mette Jorsø (B) kan ikke anbefale.

Thomas Kampmann (C), Thomas Kielgast (F), Jeppe Lindberg (I) var inhabile. 


Til toppen


158.   Underskriftsblad - Økonomiudvalget


Indstilling
Mødedeltageres godkendelse af dette punkt i FirstAgenda er bekræftelse af mødedeltagelse samt at protokollen for dette møde er oplæst og godkendt.
Beslutning

Underskrevet digitalt.


Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 26.04.21