Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 10.05.2016 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)


165.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


166.   Ansøgning om markedsføringssponsorat - Køge Sportsevent


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager stilling til Køge Sportsevents ansøgning om markedsføringssponsorat på 40.000 kr. i 2016.
Baggrund og vurdering

Køge Sportsevent, som er arrangør af Tøse-Runden med 4.500 deltagere og Sjælland Rundt på Cykel med 1.800 deltagere samt det nyeste tiltag Køge By Halvmarathon, som blev afholdt første gang i 2015, søger om et markedsføringssponsorat på 40.000 kr. I sponsoratet indgår Køge Kommunes velkomst med byvåbenet på målport i start- og målområderne.

Det tidligere Køge Cykel Rings Venner har skiftet navn til Køge Sportsevent, fordi de i dag laver andre motionsarrangementer end cykling. Køge Sportsevents mål er at få flere personer til at dyrke motion, uanset om det er på cykel, løb eller gåben, og Køge Sportsevent vil i fremtiden udvikle motionstilbuddene i naturen, fordi der er en stigende efterspørgsel for det.

Køge Sportsevent oplyser til støtte for ansøgningen, at de konstant og hele året skal være til stede med inspiration og markedsføring, hvis de skal sikre, at Tøse-Runden, Sjælland Rundt på Cykel og Køge By Halvmarahton skal være på nethinden hos motionisterne og ikke mindst hos nordmænd, svenskere og tyskere, som traditionelt kommer til Køge for at deltage i løbene. Bl.a. har Køge Sportsevent opdateret deres hjemmeside med et nyt design, der samtidig er blevet tablet- og mobilvenligt for at imødekomme kravene fra deltagerne. Samtidig er det nødvendigt for Køge Sportsevent at udvikle deres koncept, forbedre kvaliteten og skabe det fornødne samspil mellem byen - regionen og de enkelte events - for at tiltrække motionister, som også gerne skal være turister i Køge. Tøse-Runden, Sjælland Rundt på Cykel og Køge By Halvmaraton giver endvidere adgang til at tale med erhvervslivet om de mange muligheder, der er for deres medarbejdere og kunder.

Køge Sportsevent er en NON profit organisation, der uddeler ca. 175.000 kr. til de foreninger, der hjælper til med afvikling af deres arrangementer. Foreningerne er fordelt i de egne på Sjælland, som ruterne går igennem. Af de 175.000 kr. uddeles der ca. 120.000 kr. til Køge Kommunes foreninger.

Tøse-Runden køres den 4. juni 2016 med start og slut på Køge Havn, og Sjælland Rundt på Cykel og Køge By Halvmarathon afvikles den 19. juni 2016 med start og slut på Køge Torv.

Økonomi

Kultur- og Økonomiforvaltningen oplyser, at der er dækning på kontoen for turisme og markedsføring for ydelse af markedsføringssponsoratet.

Køge Kommune har støttet cykelløbene siden 2012 med 30.000 kr. i 2012 og 35.500 kr. i årene 2013-2015. Beløbene er incl. velkomst på målport i start- og målområdet.

Beslutning
Økonomiudvalget besluttede at tildele Køge Sportsevent et markedsføringssponsorat på 40.000 kr. i 2016.

Til toppen


167.   Tilslutningsaftale FLIS


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. kommunen tilslutter sig den nye FLIS-aftale,
 2. merudgifterne indarbejdes i budgetlægningen for 2017-20.
Baggrund og vurdering

Det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS) er et nøgletalssystem, der giver overblik over kommunens nøgletal med mulighed for at benchmarke sig med andre kommuner, lave dataanalyse og trække rapporter. FLIS trækker data direkte fra kommunernes egne fagsystemer, CPR og Danmarks Statistik. Der har hidtil været 79 kommuner tilknyttet systemet, men data omfatter alle landets kommuner. FLIS omfatter pt. 1.094 nøgletal fordelt på syv fagområder (økonomi, personale, borger, skole, ældre, voksenhandicap og udsatte børn og unge), der opdateres månedligt. Der arbejdes løbende med udvikling af FLIS og der kommer hele tiden nye fagområder til.

Kombit (kommunernes IT-fællesskab) har sendt en ny tilslutningsaftale til FLIS til alle landets kommuner. Aftalen vil erstatte den eksisterende aftale med de nuværende FLIS kommuner. Tilslutningsaftalen er en forudsætning for et kommende genudbud for FLIS, som vil blive aktiveret ved kommunernes tilslutning.

Overordnet set regulerer aftalen forholdet mellem Kombit og Køge Kommune omkring FLIS. En stor del af aftalen er en videreførelse af de forhold, som gælder i den nuværende aftale. Derudover afspejler aftalen de ændringer som følger af FLIS-strategien fra efteråret 2015, der vedrører FLIS som en stærkere politisk platform og benchmarkingfællesskab, styrket anvendelse, flere nye dataområder og koblede data på tværs af områderne.

Ifølge aftalen forpligtiger Kombit sig til blandt andet at genudbyde FLIS med efterfølgende leverandørstyring med drift, vedligeholdelse og videreudvikling af FLIS med nye dataområder, koblede dataområder og hyppigere leverancer samt anden videreudvikling, kvalitetssikring og kontinuerligt understøttelse af systemet.

For Køge Kommune indebærer aftalen, at kommunen skal sikre den administrative, organisatoriske og tekniske implementering, samarbejder med Kombit om videreudvikling og aftage alle nuværende og kommende dataområder. Kommunen skal aktivt medvirke til at forbedre registreringspraksis og validering af data samt klarmelde dataområder inden for en given tidsperiode (hvilket vil blive specificeret i en senere valideringsstrategi).

For at sikre en tilstrækkelig projektøkonomi indebærer aftalen en uopsigelig bindingsperiode til og med 2023. Økonomisk set fastholdes den nuværende pris pr. dataområde i bindingsperioden. De samlede udgifter til FLIS vil dog stige i takt med at flere dataområder tilføjes og der skal ydermere indtænkes eventuelle merudgifter til et nyt præsentationslag til erstatning af det nuværende, som senest udfases i 2018, men formentlig erstattes tidligere. 

Tilslutning til og opbakning af FLIS vil både været båret af individuelle kommunale interesser og fælles interesser for det kommunale landskab i helhed. KL's bestyrelse har samlet opfordret samtlige kommuner til at tilslutte sig FLIS. Et af de bærende elementer er, at FLIS som fælles platform baseret på alle kommuner vil styrke kommunernes interessevaretagelse og dialog med Staten. Et robust og accepteret dokumentationsgrundlag som referenceramme er helt centralt overfor den politiske dagsorden og heraf følgende pres som sektorministeriernes fagsystemer udstikker for konkrete områder. Tilslutningsaftalens målsætning er således også fuld kommunal opbakning. Det fremgår af aftalen, at Kombit kan opsige den i tilfælde af, at alle kommuner ikke tilslutter sig. Det må forventes, at KL i stadig øget omfang vil udsende og gøre brug af nøgletal fra FLIS. Der må ligeledes forventes et behov for at vurdere Køge Kommunes position i disse nøgletal, når der kommer konkrete nøgletal frem i den politiske dagsorden. 

Direktionen anbefaler, at kommunen tilslutter sig den nye aftale om FLIS.

Økonomi

Der er budgetteret med 585.000 kr. pr. år til FLIS. Der er budgetmæssig dækning til udgifterne til FLIS i 2016-2018.

I 2019 forventes udgifterne at overstige budgettet med 145.000 kr., som derfor anbefales at indarbejde ved budgetlægningen for 2017-2020.

Beslutning
Ad 1 og 2: Anbefales. Økonomiudvalget ønsker viderebragt til KLs bestyrelse, at udvalget finder systemet meget dyrt og har en forventning om, at KLs bestyrelse evaluerer løbende og søger at få priserne nedsat. De anførte priser betragtes som et absolut maksimum, og Køge Kommune forbeholder sig ret til at genoverveje deltagelse i FLIS såfremt priserne stiger yderligere.
Bilag

Til toppen


168.   Evaluering af udsatterådet


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. evaluering af Udsatterådet tages til efterretning,
 2. det besluttes om fortsættelse af Udsatterådet skal indgå i budgetforhandlingerne for budget 2017-2020.

Social- og Sundhedsudvalget 05-04-2016
Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Udvalget anbefaler, at fortsættelse af Udsatterådet indgår i budgetforhandlingerne.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2012 blev der afsat 3 mio. kr. til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd. Køge Kommune opnåede et tilskud på i alt 367.000 kr. i en 3-årig projektperiode til oprettelse af et udsatteråd.

Udsatterådet består brugere, der repræsentere forskellige udsatte borgergrupper (misbruger, psykisk sårbare, økonomiske trængte mv.) samt medarbejdere og politikere fra social- og sundhedsområdet, beskæftigelsesområdet, børne- og ungeområdet og Helhedsplanen.

Formålet med udsatterådet er, at 

 • give borgere med særlige sociale problemstillinger et lokalt talerør, der sikrer Køge Kommunes opmærksomhed på denne borgergruppes interesser og synspunkter,

 • det politiske niveau får et rådgivende organ på området,

 • forelægge problemstillinger, initiativer og ideer for eksempelvis forvaltningen og Social- og Sundhedsudvalget,

 • brugerne af de kommunale tilbud får mulighed for at blive hørt og for at få medindflydelse på de tilbud, de modtager,

 • skabe synlighed og opmærksomhed på borgere med særlige sociale problemstillinger og deres vilkår i Køge Kommune.

Udsatteråd har siden juni 2014 fungeret som et rådgivende høringsorgan til det politiske niveau, primært til Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet og til forvaltningen. Udsatterådet har herudover iværksat deres egne initiativer og formuleret egne mål.

Udsatterådets brugere bliver hørt i alle sager, der kan have interesse for udsatte borgergrupper. Senest er udsatterådet blevet inddraget i udarbejdelsen af politiske mål for social- og sundhedsområdet i Køge Kommune og har fået mærkbar indflydelse på Køge Kommunes arbejde med afhængighed.

Udsatterådet afholdte i juni 2015 en temadag med Huset Zornig og COK, hvor rådet fik en masse viden om udsathed og fik mulighed for at sætte deres egne mål for deres arbejde perioden ud.

Udsatterådet har udarbejdet postkort og en facebook side, hvor andre udsattegrupper kan henvende sig med spørgsmål og forslag.

Udsatterådet er gået i konstruktivt samarbejde med forvaltningen på flere områder blandt andet børn og unge og afhængighed, som vil komme andre borgere med sociale problemstillinger til gode.

Udsatterådet har på forskellig vis skabt mulighed for at flere er blevet inddraget og senest er 25 borgere med erfaring med misbrug blevet inddraget i forbindelse med en workshop om afhængighed, hvor de havde mulighed for at komme med deres erfaringer og gode ideer i forhold til kommunens indsats på misbrugsområdet. Det er målet at flere borgere med udsatte problemstillinger vil blive inddraget i konkrete projekter.

Sidst men ikke mindst er Udsatterådet i gang med at planlægge en udsattedag i løbet foråret, som skal skabe fokus på udsathed og forskellige tilbud til socialt udsatte borgere.

Det er på baggrund af ovenstående Velfærdsforvaltningens vurdering, at Udsatterådet de seneste to år har bidraget til, at

 1. skabe et fornyet fokus på denne borgergruppes behov og vilkår,

 2. skabe fokus på målgruppens medbestemmelse og indflydelse,

 3. medvirke til at få skabt en bedre dialog med målgruppen,

 4. give Køge Kommune bedre mulighed for at skabe en mere målrettet indsats for målgruppen,

 5. være med til at styrke det aktive medborgerskab blandt denne borgergruppe.

Økonomi

Køge Kommune opnåede et tilskud på i alt 367.000 kr. i en 3-årig projektperiode fra 2014-2016.

Der er ikke i Køge Kommune p.t. nogen medfinansiering i form af diæter, befordringsgodtgørelse el. lign. til medlemmerne af rådet, jf. kommunens diætregulativ. Den eksterne finansiering (puljemidler) af Udsatterådets virke udløber med 2016.

Et forslag til videreførelse af udsatterådet finansieret af kommunen, skal altså løftes ind i forbindelse med processen for budget 2017.

Udgifter og indtægter i forbindelse med driften af Udsatterådet ligger under Økonomiudvalgets ramme idet Social- og Indenrigsministeriets regler foreskriver kontering for kommunens politiske virksomhed her, herunder kommissioner, råd, nævn og valg. Dette vil således også være tilfældet fremadrettet.

En umiddelbar vurdering er, at en udgift i størrelsesorden på omkring 50.000 kr. vil kunne dække Udsatterådets virke. Dette vil selvfølgelig afhænge af mødekadence, aktivitetsniveau og eventuelt spørgsmålet om mødediæter.

Beslutning

ad 1: Anbefales.

ad 2: Økonomiudvalget anbefaler, at overvejelse om fortsættelse af Udsatterådet indgår i budgetforhandlingerne for Budget 2017-20.

Bilag

Til toppen


169.   Godkendelse af proces for Bydelsplan for Borup


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. den fremlagte proces for udarbejdelse af Bydelsplan for Borup, Bilag 1, godkendes,
 2. udvalget udpeger repræsentanter til projektet,
 3. udvalget beslutter, om udkast til bydelsplan Borup skal præsenteres for alle fagudvalg ved midtvejsstatus,
 4. evalueringen af Bydelsplan for Herfølge, Bilag 2, tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Bydelsplanen for Herfølge er netop vedtaget, og arbejdet med en Bydelsplan for Borup kan nu sættes i gang. Evalueringen af Bydelsplanen for Herfølge er vedhæftet til orientering og anbefalingerne fra evalueringen vil indgå i det videre arbejde med Bydelsplanen for Borup. Bydelsplanen for Herfølge danner som pilotprojekt for Køge Kommune grundlaget for Bydelsplanen for Borup. Dette gælder både i forhold til proces og produkt, dog med enkelte tilføjelser på baggrund af evalueringen. Disse er nærmere beskrevet herunder:

Produktet Bydelsplan for Borup
Som udgangspunkt vil Bydelsplanen for Borup følge formen på Bydelsplanen for Herfølge, nemlig som en strategi. Det er Byrådets plan, men den vil bygge på en bred, lokal inddragelse. På et overordnet niveau vil Bydelsplanen for Borup forholde sig til emner, der kan føres direkte videre i den kommende Kommuneplanrevision, herunder den samlede trafikstruktur for Borup. Det er dog hensigten, at der også indgår mindst ét projekt af mere konkret karakter, der kan illustrere, hvordan den overordnede strategi for Borup kan omsættes til virkelighed. Ved udarbejdelse af bydelsplanerne lægges vægt på inddragelse af lokalområdernes borgere og andre interessenter, og Borup Ny Borgerforening har i tråd hermed tilkendegivet ønske, om tæt samarbejde i udarbejdelsen af bydelsplanen. Repræsentanter fra bestyrelsen af Borup Ny Borgerforening har desuden ytret ønske om, at den centrale del af Borup, særligt omkring Centerpladsen indgår i Bydelsplanen. Det specifikke indhold af Bydelsplanen defineres dog i processen efter borgermødet i tæt samarbejde med projektets følgegruppe.

Processen for udarbejdelse af Bydelsplanen
På baggrund af erfaringerne fra Bydelsplanen for Herfølge foreslås en bredere politisk inddragelse i processen. Processen er opdelt i tre hovedfaser, som overlapper hinanden, og med følgende estimerede tidsramme:

1. Definitionsfase: april 2016 – juni 2016
I denne fase afholdes et indledende møde med Borup Ny Borgerforening i juni med politisk deltagelse af de udpegede repræsentanter for Økonomiudvalget. 
Opstartsmødet har til formål at lave en forventningsafstemning og rolleafklaring med Borgerforeningen forud for afholdelse af et stort borgermøde for alle interessenter.  

2. Inddragelsesfase: juni 2016 – oktober/november 2016
Inddragelsen af borgere i Borup og øvrige interessenter skydes officielt i gang ved et stort borgermøde ultimo august 2016, hvor de udpegede økonomiudvalgsrepræsentanter ligeledes deltager. Efter borgermødet nedsættes en følgegruppe som i et intensivt arbejdsforløb med 2-3 møder, arbejder henover sensommeren. De udpegede repræsentanter for Økonomiudvalget informeres løbende undervejs i processen og præsenteres for følgegruppens arbejde ved et midtvejsmøde medio november, herefter orienteres Økonomiudvalget og eventuelt alle fagudvalg om status på arbejdet.

Hovedformålet med denne fase er en bred inddragelse af borgere i Borup samt præcisering af bydelsplanens indhold. Længden på denne periode skyldes, at fasen strækker sig henover sommerferien, hvor det ikke kan forventes, at borgerne kan deltage aktivt i arbejdet med bydelsplanen.

3. Udarbejdelse: oktober 2016 – januar/februar 2017
Inddragelsesfasen afsluttes ved fastlæggelsen af Bydelsplanens vision og konkret indhold. Herefter er indlagt en fase til forvaltningens efterbearbejdning inden den endelige Bydelsplan kan forelægges til orientering i alle fagudvalg, efterfulgt af godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i starten af 2017.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

ad 1: Godkendt. Dato for første møde fastsættes snarest.

ad 2: Flemming Christensen (C), Dora Olsen (O) og Marie Stærke (A) udpeget.

ad 3: Præsentation af udkast til bydelsplan for alle fagudvalg ved midtvejsstatus godkendt.

ad 4: Til efterretning.

Bilag

Til toppen


170.   30 plejeboliger i Borup - godkendelse af anlægsregnskab og skema C


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. anlægsregnskabet for etablering af 30 nye plejeboliger med tilhørende serviceareal i Borup godkendes,
 2. Skema C for bolig- og servicedelen godkendes,
 3. værdisættelsen af grunden fastholdes på trods af revisors forbehold,
 4. indtægt på 1,2 mio. kr. som statstilskud til serviceareal godkendes.

Ejendoms- og Driftsudvalget 27-04-2016
Indstillingens pkt. 1: Godkendt.
Indstillingens pkt. 2: Godkendt.
Indstillingens pkt. 3: Oversendes til Økonomiudvalget.
Indstillingens pkt. 4: Godkendt.

Baggrund og vurdering

Med henblik på fortsat at kunne opfylde behovet for plejeboliger i Køge Kommune blev det i 2010 besluttet at opføre 30 nye plejeboliger med tilhørende serviceareal i Borup. Der aflægges anlægsregnskab i forhold til de anlægsbevillinger, som Byrådet har givet til projektet den 14. december 2010:

Boligdelen      52.816.500 kr.
Servicedelen    5.433.000 kr.
I alt               58.249.500 kr.

Byrådet godkendte den 14. december 2010 Skema B for såvel bolig- som servicedelen.

Anlægsregnskabet viser, at budgettet har været overholdt, og at forbruget samlet set er 4 % mindre end budgetlagt.

I forbindelse med revisionens gennemgang af regnskabet er der taget forbehold for kommunens fastlæggelse af grundkøbesummen. Forbeholdet har følgende ordlyd:

"1. Vi tager forbehold for værdiansættelsen af grundarealet til boliger, der i Ansøgningsskema C er indregnet til 6.616.883 kr. Grundarealet er efter vores opfattelse værdiansat 3.947.480 kr. for højt, idet værdiansættelsen ikke er foretaget korrekt i henhold til støttebekendtgørelsen § 10.
2. Vi tager forbehold for værdiansættelsen af grundarealet til servicearealer, der i Ansøgningsskema C er indregnet til 817.817 kr. Grundarealet er efter vores opfattelse værdiansat 487.891 kr. for højt, idet værdiansættelsen ikke er foretaget korrekt i henhold til støttebekendtgørelsen § 10.

Idet der er datosammenfald mellem godkendt skema B og skødedato for grunderhvervelsen fra tredjemand, er det vores vurdering i overensstemmelse med Ministeriets tilkendegivelser, at der er tale om en købt grund til formålet.

Grundarealet kan i henhold til støttebekendtgørelsen § 10 maksimalt medtages til prisen i handel og vandel, hvilket efter vores faglige vurdering er den forholdsvise købspris ved tredjemand for den del af arealet, som anvendes til etablering af boligerne. Vi tager således forbehold for grundarealets indregning i den finansieringsberettigede anskaffelsessum."

Direktør Mogens Pejtersen har i vedlagte ledelseserklæring oplyst, at
"på trods af det forhold, som revisor har påpeget under revisionen, har vi valgt ikke at ændre værdiansættelsen af grundarealet, og vi er bekendt med, at forholdet medfører et forbehold i revisors erklæringer."

Baggrunden for, at kommunen har fastholdt prisfastsættelsen, er, at denne er foretaget i overensstemmelse med gældende retningslinjer for salg af kommunale ejendomme (markedsprisen) – samt i overensstemmelse med Byrådets beslutning i de konkrete sager. Køge Kommune har fremført, at der i tidligere støttesager er anvendt lignede værdiansættelser af grundarealer jf. nedenstående støttesager sammenlignet med de 950 kr./m2 anvendt i dette anlægsprojekt

 • Skema C 12 boliger Plejecentret Nørremarken i 2012, med 947 kr./m2
 • Skema C 13 plejeboliger i Herfølge, Tingstedet i 2014, med 932 kr./m2  

Der er i forbindelse med sagens behandling udarbejdet vedlagte juridiske notat af 7. april 2016, der nærmere redegør for grundsætningen for kommunalt jordsalg. Det konkluderes heri, at der ikke er klare rammer for, hvordan markedsprisen på grundarealet fastsættes. Det er derfor ikke muligt, ud fra sagens foreliggende oplysninger, at vurdere, om grunden har været solgt til markedspris. 

I sidste ende vil det være Statsforvaltningen, der skal afgøre sagen som tilsynsmyndighed overfor kommunerne. Konsekvensen kan i så fald blive, at Statsforvaltningen tilsidesætter kommunens markedsprisvurdering. Økonomisk kan det betyde, at kommunen vil få et økonomisk tab. Endvidere vil det få betydning for ydelsesstøtten, der tilsvarende skal reduceres.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at anlægsregnskabet umiddelbart udviser en samlet besparelse på -3.507.860,33 kr. i forhold til det samlede rådighedsbeløb og bevilling svarende til -6,0 %. Den reelle besparelse er imidlertid kun -2.307.860,33 kr. svarende til -4,0 %.

Baggrunden herfor er, at der fejlagtigt ikke blev søgt anlægsbevilling i 2010 til statstilskuddet på servicearealer på -1,2 mio. kr., idet forelæggelsen for Byrådet af ansøgningsskema A blev betragtet som anlægsbevilling. I regnskab 2015 indgik endvidere et kassefinansieret merforbrug på 337.000 kr., som skal ses i sammenhæng med en kassehenlæggelse fra samme anlægsregnskab i 2014 på 1,9 mio.kr.

Beslutning

ad 1: Anbefales godkendt.

ad 2: Anbefales godkendt.

ad 3: Fastholdelse af grundens værdi anbefales.

ad 4: Anbefales godkendt.

Bilag

Til toppen


171.   Projekt Universitetshospital Køge – status på byggeri og anlægsarbejder og samarbejdet mellem Region Sjælland og Køge Kommune


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at status på Region Sjællands bygge- og anlægsarbejder, kommunens anlægsarbejder og det skitserede samarbejde mellem Region og kommune drøftes og tages til efterretning. 
Baggrund og vurdering

Region Sjælland forventer at gå i gang med de første anlægsarbejder i forbindelse med projekt Universitetshospital Køge i maj 2016. Regionen påbegynder i denne forbindelse byggemodningen og infrastrukturen på sygehusgrunden. Regionen har i april 2016 fået tillladelse fra Køge Kommune til infrastruktur- og ledningsanlæg samt indretning af byggeplads.

Bygge- og anlægsarbejdet er inddelt i to anlægsetaper og ni byggeetaper. Den første etape af selve byggeriet forventes først at blive påbegyndt i foråret 2017. Byggeriet forventes endeligt færdigt medio 2022. Se vedhæftede bilag "Universitetssygehus Køge – Dispositionsforslag, s. 45 – 47".

Økonomiudvalget er inviteret til møde den 17. maj 2016 på sygehuset, hvor udvalget vil blive orienteret om aktiviteten på sygehuset samt status på bygge- og anlægsarbejderne.

Dispensation fra lokalplan
Region Sjælland er i gang med at udarbejde et endeligt projekt for byggeriet. Herunder sker der en bearbejdning af facaderne på bebyggelsen. Første projektforslag til den første af sengebygningerne (B1) forventes at blive behandlet i Regionsrådet i august 2016.

Forud for byggeriet af de højeste sengebygninger (byggeetaperne B6 og B8), skal Regionen have en dispensation fra lokalplan 1035 Universitetssygehus Køge. Det skyldes, at de to sengebygninger bliver højere end lokalplanens øvre fastsatte højdegrænser. B8 (andet byggeafsnit fra syd mod nord) øges fra 8 til 9 etager, hvilket medfører en forøgelse af højden fra 35 til 39 meter. B6 (den højeste bygning, tredje byggeafsnit fra syd mod nord) øges fra 10 til 11 etager for byggeafsnit B6, hvilket medfører en forøgelse af højden fra 45 meter til 47 meter. Der vil i forløbet hertil være dialog mellem Region og kommune.

Følgegruppe
For at holde naboerne til sygehuset og andre interesserede informeret omkring bygge- og anlægsarbejderne, har Regionen nedsat en følgegruppe. Følgegruppen mødes to gange om året i den tidsperiode, hvor bygge- og anlægsarbejdet står på. Første møde i følgegruppen er afholdt i april 2016, og andet møde holdes i tredje kvartal 2016. Regionen har inviteret medlemmerne af Køge Kommunes følgegruppe i forbindelse med plan- og VVM-arbejdet for sygehuset med i den nye følgegruppe. Information i øvrigt om bygge- og anlægsarbejderne kan findes på Regionens hjemmeside: www.regionsjaelland.dk/koege2020

Kommunens anlægsarbejder
Kommunen skal i tilknytning til hospitalsprojektet ombygge Stensbjergvej, som skal udvides fra to til fire spor på strækningen mellem Lyngvej og Tigervej. Anlægsprojektet er under projektering og forventes påbegyndt i efteråret 2016 og forventes at pågå frem til udgangen af 2017.

Kommunen skal ydermere etablere en midlertidig cykelsti langs Stensbjergvej, som en ny sikker skolevej. Stien skal erstatte Bellingestien, som lukkes for gennemkørende trafik ved årsskiftet 2016/2017. Stien forventes at være færdig på dette tidspunkt.

Forvaltningen vil desuden udarbejde en kommunikationsplan i forbindelse med anlægsarbejdet, hvor blandt andet naboer og trafikanter vil blive udpeget, som målgrupper, der særligt skal orienteres om de planlagte anlægsarbejder.

Forvaltningen har sideløbende med planarbejdet for hospitalet haft dialog med Asgård Skole og Regionen, hvor der har været særlig opmærksomhed på omlægningen af cykelstien. Regionen vil på opfordring af forvaltningen udarbejde en flyer målrettet forældre til eleverne på skolen. Flyeren skal beskrive stiomlægningen og betydningen for skolebørnenes skolevej og skal være på fire sprog.

Samarbejde mellem Region og kommune
Der er i forbindelse med realiseringen af Sjællands Universitetshospital etableret fire overordnede samarbejdsfora mellem Region og kommune. Se vedhæftede notat. Disse samarbejdsfora er:

 1. Kontaktudvalg, som er et forum på direktørniveau, hvor den strategiske dialog om samarbejdsfladerne foregår, og som skal skabe den overordnede ramme for samarbejdet. Temaer, som ikke relaterer sig direkte til sygehusprojektet og selve bygge- og anlægsarbejdet vil blive taget op i dette forum.

 2. Status og opfølgning, som er et forum, hvor den overordnede koordinering af samarbejdet om sygehusprojektet og tilknyttede bygge- og anlægsarbejder foregår.

 3. Fælles kommunikation, som er et forum, hvor det praktiske arbejde omkring fælles kommunikationsindsatser for både kommune og Region tilrettelægges.

 4. Projektkoordinering, som er et forum, hvor det praktiske projektsamarbejde, og hvor den overordnede proces for myndighedsbehandlingen koordineres.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Til efterretning.

Der blev endvidere orienteret om tilrettelæggelsen af Økonomiudvalgets besøg på Universitetshospital Køge tirsdag den 17. maj 2016. Foreløbig dagsorden udleveret.

Bilag

Til toppen


172.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning

Intet.

Til toppen


173.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


174.   Salg af ejendom (Lukket punkt)Til toppen


175.   Salg af ejendomme (Lukket punkt)Til toppen


176.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)Til toppen


177.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 11.05.16