Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 04.02.2020 kl. 08:30 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


30.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt, idet sag nr. 39 udsættes til næste møde.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


31.   Forslag til Planstrategi 2020


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Planstrategi 2020 sendes i offentlig høring i otte uger i marts og april.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune skal udarbejde en ny planstrategi, som grundlag for kommunens udvikling og planlægning i den kommende 12-årige planperiode 2021-2033. Planstrategien tager afsæt i planloven, som siger, at Byrådet halvvejs inde i byrådsperioden skal udarbejde en strategi for kommuneplanlægningen, herunder vurdering af og strategi for kommunens udvikling.

Kommuneplan 2017 blev vedtaget for knapt et år siden og i den forbindelse blev der arbejdet indgående med strategier for udviklingen af kommunen - strategier som naturligvis stadig er aktuelle. Den gældende plan giver fx mulighed for at udbygge Universitetshospitalet med 3.000 nye arbejdspladser, udvide Skandinavisk Transport Center og Køge Havn, bygge nye boliger på Søndre Havn og i Køge Nord samt bygge boliger i kommunens små og store bysamfund.

På trods af den korte tid, der er gået, siden Byrådet reviderede kommuneplanen, lægger Teknik- og Miljøforvaltningen nu op til at revidere visse dele af planen. Det er der tre vigtige årsager til, nemlig nye muligheder for udvikling af kommende boligområder, vores erhvervsudvikling, og ikke mindst spørgsmålet om, hvordan vi skaber en bæredygtig udvikling med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål.

Fingerplan 2019 har givet Køge Kommune mulighed for at udvikle nye byområder i Herfølge og i Hastrup Øst. Hertil kommer den forestående udbygning i Køge Nord og et nyt stort byudviklingsområde i den nordøstlige del af Køge, hvor SUN-fabrikken ligger i dag. Disse byudviklingsområder skal indarbejdes og prioriteres i en ny kommuneplan, før de kan realiseres.

Med udsigt til succes og udsolgt i transportcentret og i den nye del af Køge Havn, lægger planstrategien op til at overveje en ny erhvervsprofil. Hvilke nye brancher og arbejdspladser bliver der behov for i fremtiden, og hvordan kan de udvikles i synergi med vores styrkepositioner – og skal der udlægges nye erhvervsarealer?

I planstrategien formuleres ambitioner om at gøre udviklingen bæredygtig. Det gøres ved at tage afsæt i FN’s 17 Verdensmål. Dermed sikres, at det ikke bliver vækst for vækstens egen skyld. Det skal være en bæredygtig vækst - både økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Planstrategi 2020 er en paraply for de analyser, undersøgelser og politikker, Køge Kommune vil benytte sig af. Det betyder, at planstrategien ikke i sig selv giver svarene i forhold til den kommende udvikling og planlægning – men den viser de trædesten, der i løbet af 2020-21 vil føre til næste kommuneplan, herunder fx vedtagelse af en ny boligpolitik eller en ny erhvervsstrategi.

Planstrategi 2020 er vedlagt som bilag i en foreløbig version. Indholdsmæssigt er planstrategien færdig,  men forvaltningen arbejder stadig på opsætningen. Bilag om gennemført planlægning indarbejdes inden offentliggørelse.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

I løbet af efteråret har Økonomiudvalget gennemført flere møder om Planstrategi 2020 med eksterne interessenter, blandt andet Connect Køge, erhvervslivet, grønne organisationer, Landsbyforum, borgerforeninger og developere. Disse input har været brugt i udarbejdelsen af planstrategien.

Når Byrådet har vedtaget planstrategien, vil der være en offentlig høring i otte uger i marts og april. Der vil umiddelbart efter påske blive afholdt et offentligt borgermøde om Planstrategi 2020. De parter, der allerede har været involveret i processen, vil modtage en invitation til mødet.

Eventuelle nye inputs fra den offentlige høring kan indarbejdes i den endelige version af Planstrategi 2020 uden krav om fornyet høring. Den endelige Planstrategi forventes godkendt på Byrådsmødet den 16. juni 2020.

Beslutning

Anbefales idet der i afsnittet om vision tilføjes bemærkning om underføringen, Køge Idrætspark og Kulturhus. Endvidere laves enkelte tekniske tilpasninger i afsnit 4. I afsnit 8 udbygges bemærkningerne om et sammenhængende cykelstinet på tværs af kommunen

Bilag opdateres og sagen genoptages på Økonomiudvalgets møde den 25. februar forud for behandling på Byrådets møde samme dag.

Bilag

Til toppen


32.   Udtalelse til Ankestyrelsen i forbindelse med brug af eksterne konsulenter på socialområdet


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget
og Byrådet anbefaler forslag til udtalelse til Ankestyrelsen om brug af konsulenter på
socialområdet.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3-2-2020
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Venstre afventer stillingtagen.Velfærdsforvaltningen indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler forslag til udtalelse til Ankestyrelsen om brug af konsulenter på socialområdet.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 03-02-2020

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Venstre afventer stillingtagen.

Baggrund og vurdering
I forbindelse med pressens omtale af kommunernes brug af eksterne konsulenter på socialområdet, har Social- og Indenrigsministeriet forespurgt Ankestyrelsen om lovligheden af denne brug. Da Køge Kommune har anvendt eksterne konsulenter på socialområdet, har Ankestyrelsen den 20. december 2019 bedt Køge Kommune om en udtalelse, der redegør for hvordan Køge Kommune har benyttet eksterne konsulenter på socialområdet. Udtalelsen skal Ankestyrelsen bruge til en vurdering af, hvorvidt der er anledning til at rejse en tilsynssag.

Velfærdsforvaltningen har udarbejdet en udtalelse til Ankestyrelsen omkring Køge Kommunes brug af konsulentfirmaet Brorson Consult i forbindelse med gennemgang af 12 borgersager på socialområdet. Udtalelsen, bilag samt henvendelsen fra Ankestyrelsen er vedhæftet sagen.

I forbindelse med pressens omtale af kommunernes brug af eksterne konsulenter på socialområdet, har Social- og Indenrigsministeriet forespurgt Ankestyrelsen om lovligheden af denne brug. Da Køge Kommune har anvendt eksterne konsulenter på socialområdet, har Ankestyrelsen den 20. december 2019 bedt Køge Kommune om en udtalelse, der redegør for hvordan Køge Kommune har benyttet eksterne konsulenter på socialområdet. Udtalelsen skal Ankestyrelsen bruge til en vurdering af, hvorvidt der er anledning til at rejse en tilsynssag.

Velfærdsforvaltningen har udarbejdet en udtalelse til Ankestyrelsen omkring Køge Kommunes brug af konsulentfirmaet Brorson Consult i forbindelse med gennemgang af 12 borgersager på socialområdet. Udtalelsen, bilag samt henvendelsen fra Ankestyrelsen er vedhæftet sagen.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales af et flertal på 7 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Flemming Christensen (C), Bent Sten Andersen (O), Thomas Kielgast (F), Niels Rolskov (Ø) og Jeppe Lindberg (I).

2 (Mette Jorsø (V) og Ken Kristensen (V) afventer stillingtagen.

Bilag

Til toppen


33.   Udgiftsneutral bevilling - Nødovernatning til gadesovende hjemløse


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling på indtægt -266.130 kr. og en tillægsbevilling på udgift 266.130 kr. fordelt på regnskabsårene 2019-2020, til gennemførelse af projektet "Akutte overnatningspladser til gadesovende hjemløse".

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 20-01-2020
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Socialstyrelsen har bevilliget puljemidler til Køge Kommune til at etablere overnatningspladser til gadesovende hjemløse til de koldeste vinternætter i perioden 15. november 2019 - 31. marts 2020. Projektets overordnede formål er at sikre mulighed for akutte overnatningstilbud til gadesovende hjemløse de koldeste nætter i vinterhalvåret. Overnatningstilbuddet skal give mulighed for, at

  • gadesovende hjemløse kan få et sted at sove ved akut behov på de koldeste vinternætter
  • gadesovende hjemløse ikke får helbredsmæssige problemer som følge af at sove udenfor de koldeste vinternætter
  • gadesovende hjemløse kan få bedre kontakt til relevante frivillige organisationer samt kommunale tilbud på området, herunder både sociale og sundhedsmæssige tilbud.

Velfærdsforvaltningen har etableret tilbuddet på Vandrehjemmet, hvor der er etableret 5 overnatningspladser.

Økonomi

Socialstyrelsens bevilling er udgiftsneutral for den samlede periode 2019-2020. Det samlede tilskud til Køge Kommune udbetales samlet til brug i perioden 15. november 2019 - 31. marts 2020.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en udgiftsneutral indtægtsbevilling på -266.130,00 kr. og en udgiftsbevilling på 266.130,00 kr. fordelt på regnskabsårene 2019-2020 til gennemførelse af projektet: "Akutte overnatningspladser til gadesovende hjemløse".

Bevillingen er udgiftsneutral, hvorfor denne ikke påvirker Køge Kommunes kassebeholdning.

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


34.   Puljemidler til peer-indsats i Køge Kommune


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling på indtægt -2.500.000 kr. og en tillægsbevilling på udgift 2.500.000 kr., fordelt på regnskabsårene 2019-2022, til gennemførelse af projektet "Håb og forandring #sammenom".

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 20-01-2020
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Sundhedsstyrelsen har bevilget Køge Kommune 2,5 mio. kr. til at gennemføre projektet "Håb og Forandring #sammenom". Projektperioden er fra 1. december 2019 til 1. oktober 2022. Formålet med projektet er via en peer-indsats at imødekomme det stigende behov for hjælp og støtte fra mennesker med psykiske lidelser, og styrke Køge Kommunes indsats for at understøtte den enkelte borgers recovery-proces og mentale sundhed.

En peer er en borger, der selv har erfaringer med psykisk sygdom/sårbarhed, og som anvender sine erfaringer aktivt som en erfaringskompetence til gavn for andre. En peer-medarbejder hjælper og støtter andre mennesker i deres recovery. Med recovery menes der "at komme sig". Recovery er personlig proces, som handler om at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, som borgeren selv definerer. Det er borgerens egen idé om og fortolkning af trivsel i tilværelsen, som er central. Danske og internationale studier viser, at inddragelse af personer, der har egne erfaringer med psykisk lidelse, er med til at øge kvaliteten i den indsats, der ydes for mennesker med psykiske lidelser.

Med midlerne fra Sundhedsstyrelsen vil der ske en styrkelse af peer-indsatsen i Køge Kommune. Midlerne skal bruges til at ansætte peer-medarbejdere. De nye medarbejdere bliver en del af den nye Åbne Rådgivning, som har til huse i Rådhusstræde 10 C. Peer-medarbejderne og de øvrige medarbejdere i Åben Rådgivning skal sammen med borgere stå for udviklingen af peer-tilbuddet. Idet det er en indsats der skal udvikles i samarbejde med borgere, ligger indholdet af indsatsen endnu ikke fast, men det kan eksempelvis være: følgeskab til møder og aktiviteter, besøg hos borgere der bor på botilbud, besøg hos borgere der er indlagt i psykiatrien eller på sygehuset, peer-kurser (med inspiration fra "Lær at tackle" kurserne i Køge) og etablering af peer-drevne netværk.

I projektperioden vil der systematisk blive evalueret på de indsatser der udvikles, og på baggrund af erfaringerne vil indsatserne blive optimeret.

Økonomi

Sundhedsstyrelsens bevilling er udgiftsneutral for den samlede periode 2019-2022. Det samlede tilskud til Køge Kommune er fordelt på følgende måde i projektperioden:
    
2019-20:   900.000 kr.                         
2021:        800.000 kr.
2022:        800.000 kr.

Sundhedsstyrelsen kan kun give tilsagn for ét år ad gangen, idet tilsagn er forudsat af, at bevillingen vedtages på finansloven. Derfor gives tilsagn for de kommende år med forbehold for vedtagelse af finansloven.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en udgiftsneutral indtægtsbevilling på -2.500.000 kr. og en udgiftsbevilling på 2.500.000 kr. fordelt på regnskabsårene 2019-2022 til gennemførelse af projektet: "Håb og forandring #sammenom".

Bevillingen er udgiftsneutral, hvorfor denne ikke påvirker Køge Kommunes kassebeholdning.

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


35.   Garantistillelse for Køge Afløb og Køge Vand i 2020


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Køge Kommune stiller garanti for et lånebehov til anlægsinvesteringer i 2020 på op til 5,4 mio. kr. i Køge Vand A/S og op til 42,8 mio. kr. i Køge Afløb A/S. 
Baggrund og vurdering

Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S har anmodet Køge Kommune om at stille en garanti for lån til finansiering af planlagte anlægsinvesteringer i 2020. Konkret har Køge Vand A/S et forventet lånebehov på 5,4 mio. kr., mens Køge Afløb A/S har et forventet lånebehov på 42,8 mio. kr.

Såfremt kommunen stiller garanti, påtænker Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S at optage lånene hos Kommunekredit, der pt. vurderes at tilbyde markedets billigste lånefinansiering. Kommunen opkræver i henhold til byrådsbeslutning garantiprovision af lånets restgæld. Den garantiprovision som kommunen opkrævede i 2019 var på 5,9 mio. kr. (1 %).

Køge Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsen stille kommunal garanti for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S til finansiering af selskabernes anlægsinvesteringer, uden det belaster kommunens låneramme.

Såfremt kommunen stiller garanti, påtænker Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S at optage lånene hos KommuneKredit. Konkret tilrettelægges låntagningen således, at der i investeringsåret 2020 etableres en såkaldt opbygningskredit, som omlægges til langfristede lån, når det endelige lånebehov for 2020 er kendt.

Økonomi

Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S er kommunalt ejede forsyningsselskaber, og den økonomiske risiko ved garantistillelse er derfor begrænset.

Garantiprovisionen er fastsat til 1,0 pct. årligt af restgælden.

Køge Kommune har stillet årlige garantier for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S i KommuneKredit siden 2010. Garantistillelsen udgjorde ultimo december 2019 551,6 mio. kr.

Køge Kommune har i 2020 budgetteret med 6,1 mio. kr. i garantiprovision. Kommunens indtægter fra garantiprovision vil stige som følge af den nye garantistillelse. Garantiprovisionen afhænger af, i hvilket omfang forsyningsselskaberne udnytter lånerammen.

Indtægterne fra garantiprovision vil blive indarbejdet i budget 2021-24, såfremt garantistillelsen godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


36.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.

Til toppen


37.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.

Til toppen


38.   Salg af erhvervsjord (Lukket punkt)Til toppen


39.   Tilladelse til forlængelse af byggepligt (Lukket punkt)Til toppen


40.   Udbud (Lukket punkt)Til toppen


41.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)Til toppen


42.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 28.04.20