Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 17.05.2016 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)


178.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


179.   2. Økonomiske Redegørelse 2016


Indstilling

Direktionen indstiller til

Økonomiudvalget, at den 2. Økonomiske Redegørelse 2016 på Økonomiudvalgets område drøftes og godkendes, herunder at

 1. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der gives tillægsbevilling på -0,3 mio. kr. vedr. vakant stilling i erhvervsstaben under Økonomiudvalget som tilgår kassen,
 2. Økonomudvalget indstiller til Byrådet, at der gives tillægsbevillinger uden effekt på kassebeholdningen (budgetneutrale) vedr. Økonomiudvalg, jf. bilag 1.

Økonomiudvalg og Byråd, at den 2. Økonomiske Redegørelse 2016 drøftes og godkendes, herunder at

 1. der gives tillægsbevillinger, som tilgår kassen på i alt -1,0 mio. kr. på driftsområdet vedr. Økonomiudvalg samt Ejendoms- og Driftsudvalget, jf. bilag 1,
 2. der gives tillægsbevillinger som finansieres af kassen på i alt 1,0 mio. kr. på driftsområdet vedr. Social- og Sundhedsudvalget, jf. bilag 1,
 3. der gives en tillægsbevilling uden effekt på kassebeholdningen (budgetneutrale) vedr. alle udvalg, jf. bilag 1.
Baggrund og vurdering

2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes forventninger til 2016 på driftsområdet pr. 31. marts. Overordnet set kan det konstateres, at det korrigerede budget 2016 er i balance.  

Herudover er der indmeldt et muligt udgiftspres på 1,8 mio. kr. på det specialiserede socialområde, der følges tæt frem mod 3. Økonomiske Redegørelse. Endelig er der mindreudgifter på netto 3,7 mio. kr., som forventes overført til 2017.

Vurderingen af evt. merudgifter til flygtninge og demografi i 2016 indgår ikke i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse. Dette skyldes, at der dels er usikkerhed omkring konsekvenserne af 2- og 3-partsaftalen dels at der på nuværende tidspunkt endnu ikke kommet det forventede antal flygtninge. Sidstnævnte kan dog skyldes sæsonudsving således, at flygtningene kan komme senere på året. Udviklingen følges derfor tæt og indgår i forbindelse med 3. Økonomiske Redegørelse.

Tabel 1: Oversigt over mer- og mindreudgifter

A. Serviceudgifter - anbefales finansieret og tilført kassen Udvalg Beløb
Løntillæg på døgnabejdstidsområdet Social- og Sundhedsudvalget 1,0
Energispareprojekter Ejendoms- og Driftsudvalget -0,6
Vakant stilling på erhvervsområdet Økonomiudvalget -0,3
Salg af kommunens udlejningsejendomme Ejendoms- og Driftsudvalget -0,1
Nettoeffekt på kassen i alt 0,0
B. Opfølgningspunkt som følges frem mod 3. ØR Udvalg Beløb
Specialiserede Socialområde Social- og Sundhedsudvalget 1,8
Opfølgningspunkt i alt 1,8

Ad A. Serviceudgifter som forudsættes finansieret og tilført af kassen 
På serviceområdet forventes mer- og mindreudgifter at balancere, dvs. gå i nul. Mindreudgifterne omfatter 0,3 mio. kr. netto vedrørende vakant stilling i Erhvervsstaben samt 0,7 mio. kr. vedrørende energispareprojekter under Ejendoms- og Driftsudvalget. Merudgifterne på 1,0 mio. kr. skyldes overenskomstbestemt tillæg på døgnarbejdstidsområdet, der er trådt i kraft pr. 1. april 2016. De økonomiske konsekvenser af tillægget fremadrettet anbefales indarbejdet som rammekorrektion til budget 2017-20.

Det anbefales, at merudgifterne finansieres af kassen og mindreudgifterne tilføres kassen. 

Ad B. Opfølgningspunkt følges frem til 3. Økonomiske Redegørelse
På Social- og Sundhedsudvalgets område er der indmeldt muligt udgiftspres på netto 1,8 mio. kr. vedrørende det specialiserede socialområde, hvor der ej søges bevilling pt. Området følges tæt frem mod 3. Økonomiske Redegørelse.

Endelig er der en række udgiftsneutrale tillægsbevillinger, jf. afsnit 11 i bilag 2.  

Jordforsyningsindtægter
Jordforsyningen har i 2016 et korrigeret indtægtsbudget på 70,1 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes indtægtsbudgettet realiseret fuldt ud.

Beslutning

Ad 1 og 2: Godkendt.

Ad 3, 4 og 5: Anbefales.

 

Bilag

Til toppen


180.   Præcisering af budgetvejledningen for 2017-20


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at budgetvejledningen præciseres vedrørende:

 1. Processen for udarbejdelse af sparekatalog jf. nedenfor,

 2. Processen for udarbejdelse af anlægsplan, jf. nedenfor.

Baggrund og vurdering

Budgetvejledningen for 2017-21 fastlægger rammerne og processen for udarbejdelse af budgettet for 2017-20. Det anbefales, at budgetvejledningen tilpasses på enkelte punkter.

Sparekatalog
Sparekataloget behandles i majmøderækken på lukket dagsorden. Det anbefales, at sparekataloget ligeledes behandles på lukket dagsorden i fagudvalgene frem mod sommerferien. Der er fortsat uklart hvor stort sparebehovet bliver, og det er vurderingen at en behandling på lukket dagsorden sikrer mindst mulig usikkerhed om den fremtidige service.

Det anbefales, at udvalgene inden sommerferien opfordres til at fastlægge hvilke spareforslag der ikke skal sendes i høring såfremt sparekataloget skal reduceres med 20 procent.

Dette sker for at sikre, at det endelige sparekatalog kan fastlægges på budgetseminar den 11. august og efterfølgende på Økonomiudvalg og Byråd i august.

Anlægsplanen
Af budgetvejledningen fremgår, at Byrådet på budgetseminaret den 11. august 2016 skal drøfte hvilke anlæg der skal indgå i anlægsplanen til 1. behandlingsmaterialet.

Det foreslås, at det præciseres, at anlægsplanen der udsendes til høring består at en basisanlægsplan indeholdende lovpligtige anlæg, igangsatte anlæg og anlæg der ellers vil skabe væsentlig gene for andre offentlige myndigheder. Herudover indarbejdes en u-udmøntet ramme svarende til forskellen mellem det fastlagte anlægsniveau på 175-175-155-150 mio. kr. i hvert af de 4 budgetår og basisanlægsplanen.

Det foreslås endvidere, at drøftelsen af anlægsplanen fastlægges til budgetseminaret den 2. september 2016, da budgetseminaret den 11. august 2016 forventes anvendt til orientering om konsekvenser af økonomiaftalen og sparekatalog. Drøftelsen tager udgangspunkt i ovenstående basisanlægsplan og drøftelse på budgetseminaret i april. Det anbefales endvidere at administrationen forelægger forslag til basisanlægsplan for de resterende 6 år af den 10-årie anlægsplan indeholdende lovpligtige anlæg, igangsatte anlæg og anlæg der ellers vil skabe væsentlig gene for andre offentlige myndigheder. Endvidere nødvendige konsekvenser af den vedtagne kapacitetsprognose.

Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser

Beslutning
Ad 1: Et enigt Økonomiudvalg besluttede, at sparekataloget behandles på lukket dagsorden i fagudvalgene i maj og juni. De enkelte fagudvalg skal før sommerferien have besluttet sparekatalog-forslag svarende til sparemålet i budgetvejledningen, som - såfremt det bliver nødvendigt med et sparekatalog - er de forslag fagudvalget ønsker sendes i høring i august. Endvidere besluttede Økonomiudvalget at fagudvalgene opfordres til at fastlægge hvilke spareforslag der ikke skal sendes i høring såfremt sparekataloget kan reduceres med 20 %.

Økonomiudvalget ønsker, at Byrådet afgør om fagudvalgssagerne om sparekatalog åbnes efter udvalgenes behandling i juni, hvorfor dette spørgsmål sendes til Byrådets afgørelse i maj måned.

Ad 2: Et enigt Økonomiudvalg tilsluttede sig præciseringen af hvad der sendes i høring samt at drøftelsen af anlægsplanen fastlægges på budgetseminaret den 2. september. På seminaret bedes Direktionen tillige fremlægge forslag til anlægsplan for årene 2021-26 indeholdende lovpligtige anlæg, igangsatte anlæg, anlæg der, hvis de ikke gennemføres, vil være til væsentlig gene for andre offentlige myndigheder samt anlæg som følge af den vedtagne kapacitetsprognose. Der prioriteres ikke andre projekter ind i de sidste 6 år. Dog gemmes listen med forslag der har været politisk nævnt til budetlægningen næste år. Denne huskeliste vedtages dermed ikke som en del af budget 2017-20.

Til toppen


181.   Delegationsplan 2016


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at delegationsplan 2016 for Køge Kommune godkendes.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte delegationsplaner for Økonomiudvalget samt alle stående udvalg den 25. september 2007. Køge Byråd godkendte revisioner af delegationsplanerne henholdsvis den 27. marts 2012 og 28. april 2015.

Delegationsplanerne ændres som følge af den ændrede organisationsstruktur, ændringer i gældende lovgivning, flytning af opgaver og uhensigtsmæssige delegationer. Direktionen i Køge Kommune har derfor besluttet at fremlægge reviderede delegationsplaner til beslutning i Byrådet.

Delegationsplanerne er oversigter over, hvorledes lovgivningens krav til Byrådets opgaveløsning i praksis kan udføres, dvs. om beslutningerne inden for de enkelte lovområder skal træffes af forvaltningen, fagudvalget, Økonomiudvalget eller Byrådet.

Delegationsplanerne er struktureret efter lovområder. Inden for de enkelte lovområder er der kun henvist til kapitler og paragraffer, hvis det er skønnet nødvendigt. Der er kun medtaget bekendtgørelser, hvis det giver bedst mening inden for det enkelte område.

Hovedændringerne til delegationsplanerne findes i afsnittene om Generelle bestemmelser, Økonomiudvalget, Ejendoms- og Driftsudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Skoleudvalget.

Delegationsplanerne for Børneudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget er uændrede i forhold til forrige godkendelse.

For overskuelighedens skyld vedlægges oversigt over de områder, hvor der foreslås ændringer af delegation i forhold til de gældende delegationsplaner inden for hvert udvalg. Endvidere er det i forslagene til nye delegationsplaner markeret med RØDT, hvor der er indsat nye bestemmelser eller foretaget ændringer samt forslag til beslutningskompetencer hertil. Der er ikke udarbejdet oversigt over ophævede bestemmelser.

Ændringer i delegationer 2015-2016

Generelle bestemmelser:
Fastsættelse og uddybende regler for behandling af personoplysninger - Slettes

Administration af uddybende regler rettes til - Administration af persondataloven

Økonomiudvalget:
Under lov om almene boliger

Låneoptagelse, der ikke giver anledning til bemærkninger, §  29 - besluttes i fagudvalget

Låneoptagelse, der giver anledning til bemærkninger, § 29 - besluttes i Økonomiudvalget 

Ejendoms- og Driftsudvalget:
Under køb og salg af fast ejendom

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom - besluttes i Byrådet

Lov om kolonihaver og 4 delegationer overføres fra Kultur- og Idrætsudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget.

Ikke lovbestemte opgaver:
Lejekontrakter for idrætshaller og anlæg samt retningslinjer for udlån af strande og retningslinjer for brug af søer overføres fra Kultur- og Idrætsudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget:
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats er ophævet.

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. træder i stedet for.

Kultur- og Idrætsudvalget:
Lejekontrakter/forpagtninger på Køge Marina inden for godkendt anvendelse - besluttes i forvaltningen.

Lejekontakter/forpagtninger på Køge Marina ved ny anvendelse - besluttes i Kultur- og Idrætsudvalget.

Lov om kolonihaver og Ikke lovbestemte områder overflyttes til Ejendoms- og Driftsudvalget.

Skoleudvalget:
Lov om folkeskolen

Udvidelse af fag, jf. § 5, stk. 2, til andre klassetrin, §  5, stk. 4 - besluttes i Skolebestyrelsen.

Fravigelse af reglerne om mindste varighed af undervisningstiden for den understøttende undervisning, § 16b, stk. 1 - besluttes i Skolebestyrelsen.

Beføjelser vedrørende dækning af udgifter til forplejning på  ekskursioner, lejrskoler og skoleferier, § 40, stk. 5 - besluttes i Skolebestyrelsen.

Tildeling af indtil 2 pladser i skolebestyrelsen til repræsentanter for lokalt erhvervslov, lokale ungdomsuddannelser eller lokale foreninger, §  42, stk. 2 - besluttes i Skolebestyrelsen.

Alle rettelser er en tilpasning til kommunens vedtagne skolestyrelsesvedtægt.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

Delegationsplanerne offentliggøres på Intranettet og på Køge Kommunes hjemmeside.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Til toppen


182.   Prækvalifikation - Boligsocial helhedsplan 2017-2021


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at drøfte og godkende prækvalifikationen til boligsocial helhedsplan 2017-2021.

Landsbyggefonden forudsætter kommunal opbakning til prækvalifikationen.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 09-05-2016
Anbefales.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget opfordrer til at der i den kommende helhedsplan fortsat skal øget fokus på integrationsindsatsen i familierne i de fire boligområder. 

Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte i april 2013 Boligsocial helhedsplan for boligområderne Ellemarken, Karlemoseparken, Søparken og Hastrupparken for perioden 2013-2016.

Helhedsplanen har 5 hovedindsatsområder:

1) Børn, unge og familier.
2) Uddannelse, beskæftigelse og erhverv.
3) Beboernetværk, Inddragelse og demokrati.
4) Udsatte grupper.
5) Image og kommunikation i Hastrupparken.

Endemålet - et socialt løft til de fire boligområder til gavn for trivslen og trygheden i hele Køge Kommune.

Ansvaret og ejerskabet for helhedsplanen ligger hos boligselskaberne i tæt samspil med Køge Kommune. "Fællessekretariat", administreret af Boligselskabet Sjælland, skal sikre koordinering, klar opgave- og ansvarsfordeling samt god kommunikation mellem de mange samarbejdsparter og på tværs af de fire boligområder.

Et tværgående politisk koordinationsforum med tilhørende administrativt/operationel koordinationsgruppe skal sikre yderligere sammenhæng i den boligsociale indsats.

Budget for nuværende helhedsplan er 26 mio. Heraf kommer 16,4 mio. fra Landsbyggefonden, 4 mio. kr. fra boligselskaberne, mens Køge Kommune bidrager med 4 mio. kr.

Ramme for den kommende Boligsociale helhedsplan 2017-2021
I henhold til boligaftalen og Landsbyggefondens regulativ 1 og 2, skal Helhedsplaner fremover bestå af to dele:

1) En strategisk samarbejdsaftale, som indgås på ledelsesplan mellem kommune og boligorganisation, og som beskriver de overordnede målsætninger for helhedsplanen og den samlede organisering og styring af helhedsplanen. 
2) Delaftaler/handleplaner som beskriver de enkelte aktiviteter, hvem der skal udføre dem, og hvordan rolle- og ansvarsdelingen er i aktiviteten.

Samarbejdsaftalen ligger fast for hele perioden, hvorimod delaftalerne kan ændres undervejs, hvis behovene ændrer sig. Helhedsplanens bestyrelsen kan beslutte at ændre i delaftalerne, uden at Landsbyggefonden skal konsulteres, så længe aktiviteterne stadig falder inden for de overordnede målsætninger.

Organisering - Boligsocial helhedsplan 2017-2021
Den nuværende styregruppe og Køge Kommune er i dialog med Landsbyggefonden omkring en organisationstilpasning. Herunder mulighed for etablering af et fællessekretariat med medarbejdere fra både helhedsplan og kommune.
Samtidig drøftes niveauet af politisk deltagelse i helhedsplanens bestyrelse (med afdelingsrepræsentanter og byrådspolitikere).

Indsatsområder
I boligaftalen er "tryghed" og "social arv" de nye fokusområder for de boligsociale helhedsplaner, med underliggende fire hovedindsatsområder:

 • Tryghed og trivsel.
 • Kriminalpræventive indsatser.
 • Uddannelse og beskæftigelse.
 • Forebyggelse og forældreansvar.   

I den kommende helhedsplan i Køge ønskes det  at arbejde med alle fire hovedindsatsområder, med særligt fokus på følgende målgrupper:

1) Økonomisk ressourcesvage beboere.
2) Beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller med lav grad af uddannelse.
3) Psykisk og/eller fysisk syge beboere.
4) Kriminelle/kriminalitetstruede beboere.

Indsatser i den kommende helhedsplan skal bygge videre på den platform og de erfaringer, der er skabt i den nuværende helhedsplan. Ydermere er det ambitionen, at styrke det tværgående samarbejde omkring aktiviteterne blandt boligselskaber, politi og kommune, så der bliver en større sammenhæng mellem det strategiske ledelsesniveau og den udførende operative niveau.

Økonomi

Det forventes at den kommunale medfinansiering vil svare til niveauet i den nuværende boligsociale helhedsplan. Dvs. ca. 4 mio. kr. for perioden 2017-2021. Den kommunale medfinanciering kan ske i form af både likvider og/eller ressourcer som fx. medarbejdertimer.

I den nuværende helhedsplan er kr. 2 mio. finansieret i rede penge fra den tidligere pulje "Tryghed og godt Ungeliv" samt kr. 2 mio. i medarbejderressourcer. I den kommende helhedsplan kan denne fordeling overvejes, da der ikke er krav om en bestemt fordeling mellem ressourcer og likvider.

Beslutning

Anbefales.

Økonomiudvalget tilslutter sig Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets anbefaling om, at opfordre til, at der i den kommende helhedsplan fortsat skal være øget fokus på integrationsindsatsen i familierne i de fire boligområdet.

Bilag

Til toppen


183.   Støjskærm Klematisvej


Indstilling

Teknik - og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik - og Miljøudvalg og Økonomiudvalg, at

 1. der igangsættes projektering og anlæg af støjskærm langs Lille Syd-banen ved Klematisvej,
 2. det i 2016 afsatte beløb til støjskærm vil blive ansøgt overført til 2017 i forbindelse med overførelsessagen.  

Teknik- og Miljøudvalget 12-05-2016
Godkendt.

I forbindelse med projekteringen undersøges, om der er mulighed for at forlænge støjskærmen indenfor det afsatte projekt.

Fraværende
Søren D. Brask (V)

Baggrund og vurdering

I forbindelse med etablering af København - Ringstedbanen gennem Køge, forbindes Lille Syd-banen til den nye højhastighedsbane med et skiftespor beliggende ved Klematisvej. Dette betyder flere godstog på Lille Syd-banen mod Køge, som vil frembringe øget støj i området, særligt for de 8 ejendomme, som ligger tættest på banen (bilag 1).

Der har fra anlægsarbejdernes start været fremsat krav fra de berørte ejendomme om at opsætte en støjskærm langs Lille Syd-banen i stedet for den af Banedanmark tilbudte facadeisolering. En støjskærm vil tilgodese ophold i haverne på de berørte ejendomme og samtidig medvirke til at dæmpe støjen for hele området. Skærmens ønskede længde er ca. 125 meter fra jernbanetunnelen under S Banen og frem mod Lyngstiens gangtunnel under banen (bilag 2).

Efter aftale med Teknik- og Miljøforvaltningen har Banedanmarks rådgiver SWECO udarbejdet et notat, som belyser effekten af en støjskærm på 125 meters længde, og de forventede anlægsomkostninger for skærmen (bilag 3). Af notatet fremgår det bl.a., at en skærm vil have støjdæmpende effekt på de 8 berørte boliger og kunne opføres for ca. 1,550 mio. kr. Udgifterne til facadeisolering er opgjort til knap 600.000 kr.

Banedanmark har i en mail til forvaltningen meddelt, at de ikke indgår aftaler om medfinansiering af støjskærme, men at Klematisvej er et helt enkeltstående tilfælde, hvorfor Banedanmark tilbyder at bidrage med det beløb, som skulle have været brugt til facadeisolering af de berørte ejendomme. Forudsætningen er, at alle 8 ejendomme frafalder tilbudet fra Banedanmark om facadeisolering, og det afsatte beløb indgår i etablering af støjskærmen. Alle 8 berørte ejendomme har efterfølgende ved underskrift erklæret, de frafalder tilbud om facadeisolering, hvis der opføres en støjskærm.

Ud af den samlede udgift til støjskærmen på 1,550 mio. kr. er Banedanmark dermed villig til at finansiere 600.000 kr. Der mangler herefter 950.000 kr.

Økonomi

Ved budgetforliget i 2015 blev der afsat en støjpulje på 1 mio. kr. i 2016.

Puljen kan dermed dække den resterende del af udgiften.

Da Banedanmark har oplyst, at støjskærmen først kan opsættes ultimo 2017, vil det være nødvendigt at overføre beløbet fra budget 2016 til budget 2017. Dette vil ske i forbindelse med overførselssagen på driftsområdet.

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


184.   Kystbeskyttelse


Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at Byrådet tager initiativ til at rejse en kystbeskyttelsessag efter Kystbeskyttelseslovens §1.

Teknik- og Miljøudvalget 12-05-2016
Anbefales.

Det understreges dog, at der ikke hermed er truffet en endelig beslutning, herunder om kommunens økonomiske forpligtelser.

Fraværende
Søren D. Brask (V)

Baggrund og vurdering

Køge Kommune vedtog sin første klimatilpasningsplan i 2014 og derefter en risikostyringsplan for kystzonen i 2015. Kortlægningen til begge planer viste, at store dele af den bymæssige bebyggelse langs kystlinien er lavtliggende, og dermed vil de blive oversvømmet ved en større stormflod. Denne risiko forventes at stige betydeligt i takt med havvandsspejlets stigning som følge af klimaforandringer. Området er derfor udpeget som oversvømmelsestruet af Staten i henhold til EU's oversvømmelsesdirektiv. 

Køge By rummer store værdier i form af boliger, virksomheder, infrastruktur og institutioner. Staten har vurderet et samlet tab på næsten 2 mia. kr. i Køge Kommune ved en gentagelse af den oversvømmelse, der skete i 1872, hvor vandet nåede op til en højde af ca. 2,8 meter. 

NIRAS har i 2015 udarbejdet en kortlægning af mulige løsninger til beskyttelse af kystzonen. Den blev præsenteret for Teknik- og Miljøudvalget den 12. januar 2016. På mødet blev det besluttet, at forvaltningen skulle arbejde videre med en løsning i nord, hvor et skjult dige søges indbygget i Ølsemagle Revle, samt at sikringsniveaet som udgangspunkt skulle være 2,8 meter langs hele kystlinjen. Mod syd er den foreslåede løsning anlæggelse af et mindre dige/vold på den havværtsside af Strandvejen, mens der skulle arbejdes videre med kvalifikation af løsninger i havneområdet. Desuden skulle kommunen arbejde videre med løsninger i fællesskab med nabokommunerne. I havneområdet har Teknik- og Miljøforvaltningen arbejdet videre og præsenterer vedlagt et forslag, der er udarbejdet i samarbejde med havnens interessenter. 

En kystbeskyttelsessag kan starte som initiativ blandt en række grundejere, men det kan også starte ved, at en kommune tager initiativ til at rejse sagen, hvilket forvaltningen foreslår, at Byrådet gør på nuværende tidspunkt. Det foreslås rejst som en samlet sag for hele kommunens kystlinje, da beskyttelse kun er effektiv, hvis den er uden "huller".   

På Teknik og Miljøudvalgets møde den 6. april 2016 blev det besluttet, at forvaltningen inviterer til et borgermøde for alle de berørte grundejere den 9. juni 2016. Det vil sige de grundejere, der bor under kote 2,8. Det afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00. Her vil forvaltningen, forvaltningens rådgiver og Kystdirektoratet fremlægge omfanget af de oversvømmelsestruede områder, forslag til mulige løsninger samt de forventede udgifter til beskyttelsen. Derudover vil Kystdirektoratet fortælle om sagsforløbet af en typisk kystbeskyttelsessag, som er forholdsvis kompliceret og langvarig. Derefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Borgermødet er første skridt til at undersøge, om der er interesse blandt de berørte grundejerne til at der rejses en kystbeskyttelsessag til beskyttelse af kystområderne mod stormflod og stigende havvandsspejl. Efter borgermødet vil de berørte grundejere få en frist indtil 1. august 2016 til at komme med deres kommentarer til, at kommunen vil rejse en kystbeskyttelsessag til beskyttelse af deres ejendom. 

På Byrådets temamøde den 24. maj 2016 vil forvaltningens rådgiver præsentere forslag til valgte løsninger, udgifter, proces og forventet tidsplan samt udkast til konsekvensvurdering af naturområdet ved Lagunen, Ølsemagle Revle og Staunings Ø. Det sidste notat er udarbejdet i samarbejde med Solrød Kommune. På temamødet vil Byrådet kunne stille spørgsmål samt kommentere det præsenterede.

De samlede anlægsudgifter er vurderet til ca. 200 mio. kr., der som udgangspunkt skal fordeles mellem de berørte grundejere, herunder også kommunen og Staten efter en aftalt fordelingsnøgle. Ifølge et overslag kan udgiften til et almindeligt parcelhus skønnes til at være under 14.000 kr. alt i alt. Hvis det opkræves over ejendomsskatterne over 25 år, giver det en årlig udgift på under 600 kr. En tilsvarende udgift for en meget stor erhvervsejendom med et stort bebygget areal kan skønnes til et årligt bidrag på ca. 25.000 kr.

Men fordelingsnøglen kan skrues anderledes sammen, og dette er kun et eksempel på udgifternes omfang. I en kystbeskyttelsessag vil udkast til fordelingsnøgle være genstand for forhandling af de berørte borgere.

Tidsplanen for en kystbeskyttelsessag er forholdsvis lang. Forvaltningen vurderer, at der vil gå minimum 3 år til selve kystbeskyttelsesprocessen, det vil sige før der ligger en tilladelse til projektet fra Kystdirektoratet, fordi der bl.a. er to faser undervejs, hvor det er muligt at klage over kommunen og Kystdirektoratets afgørelser, 2-3 år til udbud og detailprojektering og derefter 4 år til at gennemføre anlægsprojekterne. Det betyder, at kommunens bidrag til projekterne kan forventes at skulle finansieres om 5-9 år. 

Økonomi

Den samlede udgift til kystsikringsprojektet er anslået til ca. 200 mio. kr.

Denne udgift foreslås fordelt mellem de berørte grundejere, herunder også Køge Kommune. 

Det forventes, at kommunens udgifter kan beløbe sig til maksimalt 40 mio. kr i alt fordelt på 4 år fra om 5-9 år.

Derudover, at kommunen låner pengene til projektet og derefter kræver udgifterne retur over ejendomsskatterne.

Beslutning

Det indstilles godkendt, at Byrådet tager initiativ til at rejse en kystbeskyttelsessag.

Bilag

Til toppen


185.   Revision af Fingerplanen, spor 1


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at det vedhæftede svarbrev redigeres færdigt af forvaltningen, og herefter sendes til Erhvervsstyrelsen som Køge Kommunes forslag til ændringer i Fingerplanens spor 1.
Baggrund og vurdering

Med brev af 29. april 2016 har Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen varslet en revision af Fingerplanen i to tempi. Baggrunden er, at ministeren finder, at Fingerplanen sætter rammerne for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet, og at den på en række punkter ikke har fulgt med udviklingen. Der er derfor behov for at revidere Fingerplanen, så mulighederne for vækst og udvikling i hovedstadsområdet kan udnyttes bedst muligt under fortsat hensyntagen til natur og miljø.

Spor 1
I det første spor (”Det hurtige spor”) vil der være fokus på mere afgrænsede ændringer, der aktuelt trænger sig på, og som kan bidrage til vækst og udvikling i hovedstadsområdet under hensyntagen til natur og miljø (inkl. grønne kiler). Kommunernes forslag i spor 1 til ændring af Fingerplanen skal beskrives så udførligt som muligt, indeholde kortbilag og være Erhvervsstyrelsen i hænde senest onsdag den 25. maj 2016.

Ministeren vil efter behandling af de indsendte forslag udarbejde et udkast til revideret landsplandirektiv. Det er planen, at udkastet sendes i offentlig høring først på efteråret, og at et revideret landsplandirektiv udstedes primo januar 2017.

Spor 2
I det andet spor vil fokus være på de mere overordnede principper og bestemmelser for hovedstadsområdets planlægning, eksempelvis transportkorridorer, afgrænsningen af de fire geografiske delområder, nye rammer for byudvikling mv. Ministeriet vil indlede en proces om spor 2 fra august 2016 på embedsmandsniveau – med forventning om en mere grundlæggende ændring af Fingerplanen med virkning fra 2018.

Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede forslag til svarbrev til Erhvervsstyrelsen, der indeholder følgende emner (Se vedhæftede kortbilag):

Boliger i Hastrup Øst ved Orkestervej mellem banen og Egøjevej
Køge oplever stor mangel på muligheder for parcelhuse og rækkehuse tæt på bymidten. Første etape af en større boligudbygning øst for bydelen Hastrup bør medtages nu, da denne byudvikling vil forudsætte et større forarbejde og samarbejde mellem områdets jordejere, herunder Køge Kommune. I første omgang kan området kobles op på Køge by via det eksisterende vejnet, primært Egøjevej. På længere sigte er det tanken at forlænge Orkestervej under banen samt yderligere en sydlig banekrydsning, hvis byudviklingen skal hænge sammen.

Boliger syd for Ll. Skensved
Der er allerede udlagte 40-50 boliger i samme område vest for Højelsevej. Efter flere års stilstand i udviklingen står vi pt. i en indledende afklaring om en kommende lokalplan. Det nye, større areal bør medtages i spor 1 ud fra en argumentation om beliggenheden tæt på Ll. Skensved og Køge Nord stationer – samt at det vil muliggøre tæt-lav og åben-lav boliger forholdsvist tæt på Køge by.

Centerområde i Herfølge
Bydelsplan Herfølges projekt med et nyt samlet butiks- og stationscenter skal drøftes med Erhvervsstyrelsen, da det muligvis forudsætter ændringer i Fingerplanen og/eller planloven.

Landsbyer
Regler for udbygning af landsbyer bør følge de generelle regler i planloven og ikke samtidig være underlagt særlige regler i hovedstadsområdet. Dette vil give kommunerne i hovedstadsområdet større mulighed for at udfolde den naturlige ansvarlighed for udviklingen i det åbne land med afsæt i den lokale kontekst og medbestemmelse.

På grund af den meget korte svarfrist samt styrelsen formkrav til forslagene anbefaler forvaltningen, at forvaltningen supplerer udkast til svarbrev med yderligere planmæssige argumenter, baggrundsinformation og kortbilag.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Godkendt, idet der - hvis muligt - medtages en mindretalsudtalelse fra Marie Stærke (A) og Niels Rolskov (Ø) om at de ikke er enige i bemærkningen vedr. landsbyer.

Udkast til brev sendes til Økonomiudvalget forud for afsendelse til Erhvervsstyrelsen.

Bilag

Til toppen


186.   Model for ombygning af Stensbjergvej - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

    Teknik- og Miljøudvalget, at

 1. princip for ombygning af Stensbjergvej godkendes i sin helhed.

    Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives anlægsbevilling på 35,519 mio. kr. til "Pulje til afledte trafikanlæg, Hovedsygehus (Stensbjergvej)" finansieret af rådighedseløb i budgettet TMU 11,
 2. der gives anlægsbevilling på 2,050 mio. kr. i 2017 til "Nødvendige følgearbejder til afledte trafikanlæg, Hovedsygehus (Stensbjergvej)" finansieret af rådighedsbeløb i budgettet TMU 11A.

Teknik- og Miljøudvalget 12-05-2016
Pkt. 1: Godkendt.

Pkt. 2 og 3: Anbefales.

Fraværende
Søren D. Brask (V)

Baggrund og vurdering

Med henblik på at forbedre fremkommeligheden såvel i byggefasen, som når Sjællands Universitetshospital er færdigudbygget, ombygges Stensbjergvej på strækningen fra Lyngvej til Tigervej. Udover forbedret fremkommelighed har ombygningen også til formål at at fremtidssikre vejanlægget, således at evt. fremtidig "+ way" -busdrift kan ske uden egentlige ombygninger.

Stensbjergvej vil efter ombygningen have 2 spor i begge retninger på strækningen fra Tigervej til Lyngvej - og der vil være fortov og cykelsti i begge sider. 

De nuværende signalanlæg på strækningen ombygges, og der suppleres med nye signalanlæg dels ved den nordlige vejadgang til kirke, svømmeland mm. Ølbycenter og dels ved Pærehaven, hvor en af de fremtidige vejadgange til Sjællands Universitetshospital placeres. Signalanlæggene samordnes ligesom busprioritering og andre tiltag til intelligente trafiksystemer - fx relateret til krydsende cyklister, ambulancekørsel m.m. - indbygges. Endvidere søges trafiksikkerheden forbedret ved forøgelse af færdselsarealer for de bløde trafikanter, ligesom antallet af fodgængerfelter på strækningen forøges.

I henhold til gældende bekendtgørelse er der ikke VVM-pligt i forbindelse med vejprojektet; men i forbindelse med den indledende projektering udarbejdes VVM-screening af projektet. 

Sjællands Universitetshospital har i sin VVM-redegørelse estimeret, at trafikstøjen kan forventes forøget med 1,5 dB som følge af den forøgede trafik til/fra sygehuset. Udlægning af støjreducerende asfaltslidlag vil reducere trafikstøj på strækningen med ca. 1,5 dB - og der er på nuværende tidspunkt derfor ikke indregnet budget til andre former for foranstaltninger til nedbringelse af støjbelastningerne fra trafikken på Stensbjergvej.

For at sikre sikker skolevej for elever til/fra Asgård Skole er det aftalt med Sjællands Universitetshospital, at kommunen etablerer interimssti langs Stensbjergvej, som ibrugtages, når Bellingestien gennem sygehusområdet nedlægges ved årsskiftet 2016/17. Omkostningerne forbundet med det midlertidige stianlæg er aftalt delt mellem Sjællands Universitetshospital og Køge Kommune.

Rambøll har for Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet det bilagte notat, som beskriver model og omfang af ombygningen af Stensbjergvej. Notatet vil ligge til grund for den efterfølgende projektering af vejanlægget. 

Økonomi

I Køge Kommunes budget 2016-2017 er der afsat rådighedsbeløb på i alt 35,519 mio. kr. til "Pulje afledt trafikanlæg - Hovedsygehus (Stensbjergvej)" og 2,0 mio. kr. til "Nødvendige følgearbejder til afledte trafikanlæg, Hovedsygehus (Stensbjergvej)". I 2015 blev der givet anlægsbevillling til rådighedsbeløbet på 10,120 mio. kr. og anlægsbevilling til en indtægtsbevilling fra Sjællands Universitetshospital på -2,0 mio. kr.

Rådgiverydelse og entreprenørydelser forventes at skulle konkurrenceudsættes via EU-udbud. 

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges 2 anlægsbevillinger på i alt 37,569 mio. kr. til afledt trafikanlæg - Hovedsygehus (Stensbjergvej). Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der dels er afsat rådighedsbeløb i budgettet for 2016 med 19,255 mio. kr., og de resterende 18,314 mio. kr. vil blive indarbejdet som en del af den 10-årige anlægsplan 2017-2026. Det skal dog bemærkes, at anlægsplanen 2017-2026 først endeligt vil blive godkendt af Byrådet ved 2. behandlingen af budgettet i oktober 2016.     

Kommunikation
Køge Kommune vil sørge for at informere såvel trafikanter som naboer gennem forskellige kommunikationsindsatser.  
Beslutning

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Bilag

Til toppen


187.   Cykelsti langs Billesborgvej - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 8,21 mio. kr. til Cykelsti langs Billeborgvej mellem Egøje og Herfølge finansieret ved

 1. rådighedsbeløb på 2,535 mio. kr. vedrørende Trafik- og Miljøplan samt cykelstier (TMU 04), rådighedsbeløb på 1,035 mio. kr. vedrørende Trafiksikkerhedspulje (TMU 201), rådighedsbeløb på 3,120 mio. kr. vedrørende Cykelstipulje (TMU 202), rådighedsbeløb på 20.000 kr. til Cykelsti langs Billesborgvej (TMU 504),

 2. samt negativ tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. vedrørende projekt Vejforbindelse mellem STC og Egedesvej og negativ tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. vedrørende projekt Nyt signalanlæg Egedesvej/Nylandsvej.

Teknik- og Miljøudvalget 12-05-2016
Anbefales.

Fraværende
Søren D. Brask (V)

Baggrund og vurdering

Hvert år prioriterer Teknik- og Miljøudvalget, hvilke trafiksikkerhedsprojekter der skal udføres i indeværende år. På udvalgets møde den 12. januar 2016 blev det besluttet, at der i år skal udføres cykelsti langs Billesborgvej mellem Egøje og Herfølge.

Der er i budgettet sammenlagt afsat 7,71 mio. kr. til udførelse af trafiksikkerhedsprojekter og cykelstiprojekter i 2016. Til TMU 04 (Trafik- og Miljøplan samt cykelstier) er der afsat 3,535 mio. kr. Til TMU 201 (Trafiksikkerhedspulje) er der afsat 1,035 mio. kr., til TMU 202 (Cykelstipulje) er der afsat 3,120 mio. kr. og til TMU504 er der afsat 20.000 kr. 

Stien vil formentlig blive udført som dobbeltrettet cykelsti placeret i nord eller sydside af vejen og projektet ligger i størrelsesordnen 8,2 mio. kr. De berørte parter på Billesborgvej vil blive inddraget i processen, hvilket vil indvirke på den endelige udformning og placering og der vil ligeledes skulle foretages en trafiksikkerheds revision af det endelige projekt.

Der er på nuværende tidspunkt givet anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til færdiggørelse af cykelstien langs Billesborgvej mellem Egøje St. og Strandvejen. Der er dermed 6,71 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter og cykelstier i 2016. Det er derfor nødvendigt at omprioritere et ikke forbrugt beløb på 1 mio. kr. på projektet Vejforbindelse mellem STC og Egedesvej ved en reduktion i den grønne færdiggørelse og et ikke forbrugt beløb på 0,5 mio. kr. på projektet Nyt signalanlæg Egedesvej/Nylandsvej for at kunne finansiere anlægget af cykelstien.

Økonomi

Cykelstien langs Billesborgvej finansieres med 3,535 mio. kr. fra TMU 04 (Trafik- og Miljøplan samt cykelstier), 1,035 mio. kr. fra TMU 201 (Trafiksikkerhedspulje), 3,120 mio. kr. fra TMU 202 (Cykelstipulje), samt en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. fra projektet Vejforbindelse mellem STC og Egedesvej og på 0,5 mio. kr. fra projektet Nyt signalanlæg Egedesvej/Nylandsvej.

Projektet vil blive udbudt i indbudt licitation, med tildelingskriterie laveste pris.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 8,21 mio. kr. til Cykelsti langs Billeborgvej mellem Egøje og Herfølge. Rådighedsbeløbet finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2016 fra Trafik- og Miljøplan samt cykelstier (3,535 mio. kr.), Trafiksikkerhedspulje (1,035 mio. kr.), Cykelstipulje (3,120 mio. kr.), Vejforbindelse mellem STC og Egedesvej (1 mio. kr.), Nyt signalanlæg Egedesvej/Nylandsvej (0,5 mio. kr.) samt Cykelsti langs Billesborgvej (0,02 mio. kr.). Bevillingerne er samlet set udgiftsneutrale og påvirker derfor ikke den budgetterede kassebeholdning.

Der gives 2 negative anlægsbevillinger da der er mindreudgifter på projekterne vedrørende Vejforbindelse mellem STC og Egedesvej (1 mio. kr.) samt Nyt signalanlæg Egedesvej/Nylandsvej (0,5 mio. kr.).

Kommunikation

De berørte grundejere inviteres indledningsvis til et informations- og spørgemøde. Der vil desuden være dialog med grundejerne under udførelsen af stien.

Under selve anlægsarbejdet informeres trafikanterne ved hjælp af tavler på stedet.

Beslutning
 Ad 1 og 2: Anbefales.

Til toppen


188.   Køge Kyst - Parkeringsstrategi for Køge bymidte - anlægsregnskab


Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Køge Kyst - Parkeringsstrategi for Køge bymidte godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 12-05-2016
Anbefales.

Fraværende
Søren D. Brask (V)

Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevilling på 7,175 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 17. december 2013 med 7,175 mio. kr. og efterfølgende den 24. november 2015 med 50.000 kr. til Parkeringsstrategi for Køge bymidte.

Køge Byråd besluttede den 24. april 2012 "Parkeringsstrategi for Køge bymidte".

Parkeringsstrategien indeholder beslutning om at etablere parkeringspladser, parkeringshenvisning og betalingsparkering. I forbindelse med at Køge Kyst påbegynder etablering af byggerier, og dermed nedlægger offentlige parkeringspladser, skal Køge Kommune etablere et tilsvarende antal parkeringspladser samt etablere et parkeringshenvisningssystem og efterfølgende betalingsparkering.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projekt Parkeringsstrategi for Køge bymidte har fundet sted i det omfang, som Byrådet har godkendt.

I 2014 er der etableret parkeringshenvisning samt etableret parkeringspladser på Toldbodvej og ved Køge Vandværk.

Parkeringshenvisningssystemet bliver løbende tilpasset fremdriften af Køge Kyst.

Økonomi

Anlægsregnskab - (opstilling i hele kr. eksl. moms)

Regnskabet omhandler:

Parkeringsstrategi for Køge bymidte

Anlægsbevilling

Rådighedsbeløb

Forbrug

Anlægsudgifter

7.175.000 kr.

7.175.000 kr.

7.233.490 kr.

Merforbrug

58.490 kr.

58.490 kr.

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at merforbruget på 58.490 kr., som i forhold til bevilling og samlet rådighedsbeløb udgør 0,8%, er kassefinansieret i tidligere regnskabsår.

Beslutning

Anbefales.


Til toppen


189.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning

Kommunaldirektøren orienterede om KLs opgørelse af anlægsbehov.  

Borgmesteren orienterede om program for temamøde for Byrådet tirsdag den 24. maj om kystsikring.


Til toppen


190.   Eventuelt


Beslutning

Busdrift drøftet.


Til toppen


191.   Drøftelse af sparekatalog 2017-20 (Lukket punkt)Til toppen


192.   Forslag til en samlet og styrket erhvervs- og turismeindsats (Lukket punkt)Til toppen


193.   Salg af parcelhusgrund Spættevænget, Ejby (Lukket punkt)Til toppen


194.   Videresalg af ubebygget grund. (Lukket punkt)Til toppen


195.   Principbeslutning om ekspropriation (Lukket punkt)Til toppen


196.   Principbeslutning om ekspropriation (Lukket punkt)Til toppen


197.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)Til toppen


198.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 18.05.16