Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 14.06.2016 kl. 10:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)


243.   Børnehaveklasser på Vemmedrupskolen- skoleåret 2016/2017


Indstilling

På baggrund af opfordring fra Venstre, SF og Socialdemokratiet om at undersøge mulighederne for eventuel oprettelse af en ekstra børnehaveklasse på Vemmedrupskolen, indstiller Børne- og Uddannelsesforvaltningen, at Skoleudvalget

  1. drøfter eventuel oprettelse af en ekstra børnehaveklasse på Vemmedrup Skole fra skoleårets start i august 2016,
  2. i givet fald træffer beslutning om, hvorvidt sagen oversendes til Økonomiudvalget med anbefaling om tillægsbevilling, alternativt at finansieringen skal findes inden for Skoleudvalgets aktuelle budgetramme.

Skoleudvalget 04-05-2016

Sagen udsættes

Skoleudvalget 08-06-2016

Et flertal i Skoleudvalget bestående af Helle Poulsen (V), Anette Simoni (V), Paul Christensen (V), Søren D. Brask (V) og Torben Haack (F) besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling af, at Skoleudvalget - i forbindelse med den effektive klasseoptimering, der er sket ved klassedannelsen til skoleåret 2016 / 2017 - i stedet for en besparelse på 3 - 4 klasser tilbagefører en besparelse på 2 - 3 klasser og således anvender dette beløb til oprettelse af yderligere én børnehaveklasse på Vemmedrupskolen i skoleåret 2016 / 2017.

Et mindretal i Skoleudvalget bestående af Rasmus Felt (A) og Jette W. Jørgensen (Ø) fastholder, at der kun oprettes én børnehaveklasse på Vemmedrupskolen. Den vil i givet fald have 29 elever, hvorfor der samtidig gives dispensation, jf. folkeskolelovens § 17. Samtidig er Rasmus Felt (A) og Jette W. Jørgensen (Ø) imod, at der gives en tillægsbevilling.

Baggrund og vurdering

Ved skoleindskrivningen i foråret 2016 blev 24 børn fra skoledistriktet indmeldt på Vemmedrup Skole. I marts behandlede og godkendte Skoleudvalget 4 dispensationsansøgninger, mens der i april blev givet afslag på en dispensationsansøgning. Hertil kommer et barn, der er tilflytter, og klassestørrelsen er nu 29.

I forhold til oprettelse af børnehaveklasser er princippet, at det er elevtallet i skolens eget distrikt, der er styrende for hvor mange klasser, der oprettes. Princippet indgår i grundlaget for beregning af Skoleudvalgets samlede budgetramme sådan forstået, at der altid beregnes budget efter hvor mange klasser, der dannes - uanset om dette er flere eller færre end forudset. Denne ret til at få tildelt en budgetramme, der svarer til antallet af klasser modsvares af krav om, at der ikke oprettes flere klasser, end hvad elevtallet i de enkelte distrikter giver grundlag for.

Princippet om tildeling af en budgetramme, der svarer til det faktiske antal klasser, gælder på alle årgange. Igen uanset om dette tal viser sig at være større eller mindre, end hvad der tidligere er forudset. I praksis styres dette via den årlige opgørelse af elevtallet pr. 5. september.

Såfremt der var fri adgang til at søge en anden skole uanset antallet af elever i klasserne (hvor kun fx skolens fysiske rammer ville lægge en begrænsning), ville der være stor risiko for, at søgningen ville udløse nye klasser - uden at der tilsvarende blev reduceret i klasser på de skoler, eleverne havde forladt. De samlede udgifter på skoleområdet ville dermed kunne stige betragteligt.

Ifølge folkeskolelovens § 36, stk. 3 har forældre krav på at få deres barn optaget i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller en anden kommune. Men med henvisning til bl.a. ovenstående problematik, kan det kun ske indenfor de regler for frit skolevalg, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. I Køge Kommune gælder, at der kun er fri adgang for at optage elever fra andre distrikter, hvis den gennemsnitlige klassekvotient på årgangen er under 24. Dette skal medvirke til at sikre, at efterfølgende tilflytning til distriktet ikke udløser en ny klassedannelse, som igen udløser en forøgelse af budgetrammen.

Folkeskolelovens § 17 regulerer elevtallet i klasserne, som normalt ikke ved skoleårets begyndelse må overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere antal elever i grundskolens klasser, dog ikke over 30. Med særlige tilfælde menes eksempelvis tilfælde hvor en enkeltsporet skole på en enkelt årgang har 29 eller 30 elever eller hvor en eller ganske få elever ellers ville betyde, at en eksisterende klasse skulle deles. I Køge Kommune er det delegeret til fagudvalget at tillade en klassestørrelse på over 28.

Da den ekstra klasse ikke oprettes på baggrund af antallet af elever i skolens eget distrikt (Der er fortsat kun 25 elever på årgangen fra distriktet), kommer denne – og den tilknyttede udgift – oveni, hvad Køge Kommunes budgettildelingsmodel og principper for rammekorrektion giver anledning til.

Såfremt der ønskes oprettet endnu klasse, vil det derfor være under én af følgende to forudsætninger:

  1. Udvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget med anbefaling om en varig tillægsbevilling til en ekstra klasse.

    eller:
  2. Den ekstra klasse medtages ikke ved beregning af Skoleudvalgets budgetramme. Skoleudvalget skal så selv finde finansieringen (ca. 800.000 kr./år) inden for den eksisterende ramme.

Alternativt fastholdes, at der kun oprettes én børnehaveklasse. Den vil i givet fald have 29 elever, hvorfor der samtidig gives dispensation jf. folkeskolelovens § 17.

Såfremt klassen på et senere tidspunkt via tilflytning til distriktet vokser udover de 29 elever, vil det være nødvendigt for skolen at dele klassen i to. Der må så tages fornyet stilling til, om der med udgangspunkt i tilflytningen er grundlag for via regulering af budgetrammen at tilføre Skoleudvalget budget til finansieringen.

Økonomi
Oprettelse af en ekstra klasse medfører en ekstraudgift for Køge Kommune på i gennemsnit ca. 800.000 kr./år gennem klassens skoleforløb. Såfremt der ikke opnås tillægsbevilling til denne udgift, skal finansieringen findes inden for Skoleudvalgets eksisterende budgetramme.
Beslutning

Mette Jorsø (V), Trine Hastrup (V) og Torben Haack (F) anbefaler, at der oprettes en ekstra klasse. Den ekstra klasse finansieres af en tillægsbevilling til Skoleudvalget på 333.000 kr. i 2016 og 800.000 kr. pr. år fra 2017. Tillægsbevillingen finansieres af kassen.

Marie Stærke (A) og Niels Rolskov (Ø) fastholder, at der kun oprettes én børnehaveklasse på Vemmedrupskolen. Den vil i givet fald have 29 elever, hvorfor der samtidig gives dispensation, jf. folkeskolelovens § 17. Samtidig er Marie Stærke (A) og Niels Rolskov (Ø) imod, at der gives en tillægsbevilling.

Dora Olsen (O) og Flemming Christensen (C) afventer stillingtagen.


Til toppen


244.   Orientering om puljeansøgninger til etablering af boliger til flygtninge (Lukket punkt)Til toppen


245.   Salg af areal (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 08.06.17