Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Den 08.01.2019 kl. 09:30 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


1.   Godkendelse af dagsordenTil toppen


2.   Drøftelse af Garantistillelser


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. orientering om praksis for garantistillelse på forsyningsområdet, almene boliger, Køge Havn, Øvrige garantier og fælleskommunale selskaber tages til efterretning
 2. drøfte hvorvidt bemyndigelsen fra 2008 om administrativt afslag på ansøgning om garanti fra foreninger skal fastholdes.

Økonomiudvalget 12-12-2018
Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Drøftet. Sagen genoptages på næste møde, idet der ønskes en nærmere beskrivelse.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget har ønsket at få belyst kommunens praksis for garantistillelse ligesom Økonomiudvalget har ønsket en drøftelse af praksis for administrativt afslag på ansøgning om garanti fra foreninger.

I følge lånebekendtgørelsen skal beslutning om påtagelse af garantiforpligtelser træffes i Byrådet. Dette er også beskrevet i delegationsplanen for Køge Kommune, der angiver, at forvaltningen og Økonomiudvalget kan indstille en garantistillelse, men at beslutningen ligger i Byrådet.

Garantistillelsen kan alene omfatte lån til anlægsinvesteringer, der ligger inden for kommunalfuldmagten. Dvs. der kan således ikke garanteres for lån til drift.  

Såfremt der gives garanti til investeringer der er i konkurrence med det private marked, skal der som udgangspunkt opkræves garantiprovision.

Kommunalt stillede garantier kan opdeles i følgende kategorier. (Med * er angivet hvem der pt. er givet garanti til):

 1. Forsyningen
 • KLAR Forsyning
 • Borup Varmeværk

    2. Garantier til Fælleskommunale selskaber og lignende

 • VEKS
 • MOVIA
 • KARA/NOVAREN           
 • Udbetaling DK               

    3. Øvrige garantier

 • Selvejende haller
 • Produktionsskolen Klemmenstrupgård
 • Lyngens Børnehave

    4. Køge Havn

    5. Almennyttige Boliger

    6. Garantier til foreninger

 • Borup Kino
 • KØS

Ad. 1) Forsyningen
På forsyningens område er der ikke krav om deponering ved kommunal garantistillelse, men til gengæld er der krav om opkrævning af garantiprovision. Køge Kommune opkræver pt. en garantiprovision på 1 % på forsyningens område.

Hver enkelt sag forelægges Byrådet til godkendelse, og der er praksis for at godkende garanti.

Ad. 2) Fælleskommunale selskaber og lignende
Disse garantier er givet til selskaber, der ikke er i konkurrence med kommunale opgaver. Der er således ikke krav om deponering, og det udløser heller ikke krav om opkrævning af garantiprovision. Disse garantier besluttes ikke i Byrådet, men i den fælles bestyrelse for det respektive selskab.

Ad. 3) Øvrige garantier
Køge Kommune kan vælge at give garantier, der er i overensstemmelse med styrelsesloven, dvs. hvis den gives til et formål, der erstatter en kommunal opgave. Kravet ved sådan en garanti er, at der deponeres for det fulde beløb. Der er ikke krav om opkrævning af garantiprovision, såfremt garantien gives til et formål, der kunne have været en kommunal opgave.

I enkelte tilfælde har kommunen givet garanti på øvrige områder. Hver enkelt sag forelægges Byrådet til godkendelse. Den seneste garanti er givet til Rishøjhallen den 27. marts 2012.

Ad. 4) Køge Havn
Der er praksis for at give garanti til Køge Havn, idet  investeringer vurderes at kunne lånefinansieres inden for rammerne af den kommunale lånebekendtgørelse (§ 2, stk. 18), således at kommunen kan stille garanti for 100 % af lånet til disse investeringer, uden at det belaster kommunens låneramme. 

Normalt er kommunen forpligtet til at opkræve garantiprovision ved kommunal garantistillelse, men der kan i visse tilfælde være tale om gruppefritagelse fra EU's statsstøtteregler.

Ansøgning om garanti forelægges Byrådet til godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

Ad. 5) Almennyttige Boliger
De almennyttige boligselskaber i Køge Kommune kan søge kommunen om optagelse af lån i sager om bl.a. nyopførelse, renoveringsarbejde eller låneomlægning med kommunal garantistillelse.

Det er frivilligt, hvorvidt en kommune ønsker at garantere for disse lån. Køge Kommunens praksis er, at der ikke stilles garanti for afdragsfrie lån.

Det er långiver der kræver, at kommunen stiller garanti for lånet, da det oftest kan betyde billigere lån for boligselskabet, og dermed billigere leje for beboerne.

Garantien på det støttede lån belaster ikke kommunens låne- og investeringsramme. Ansøgninger om garanti forelægges Byrådet til godkendelse.

Ad 6) Foreninger
Såfremt der gives kommunal garanti til en forening er kommunekredit typisk billigst.

Et selskabs eller en forenings lånoptagelse i KommuneKredit er altid betinget af, at en kommune eller en region stiller garanti eller hæfter som interessent for lånet.

Ønsker et selskab eller en forening at optage et lån hos KommuneKredit, skal der derfor tages kontakt til Køge Kommune med anmodning om garantistillelse for lånet. Beslutning om garantistillelse skal vedtages af Byrådet.

Køge Kommune kan vælge at give garantier til foreninger, hvor anlægget er i overensstemmelse med styrelsesloven, dvs. hvis den gives til et formål, der erstatter en kommunal opgave. Kravet ved sådan en garanti er kommunal deponering for et beløb svarende til anlægssummen. Til gengæld er der ikke krav om opkrævning af garantiprovision, såfremt der er tale om garantier til formål, der kunne have været varetaget af kommunen. Hvis garantien gives til formål, der er i konkurrence med det private marked, skal der opkræves garantiprovision. Administrationen vil vurdere fra gang til gang, hvorvidt der skal opkræves garantiprovision eller ej.

Der er jævnligt ønsker om kommunegaranti fra kommunens foreninger m.m. Det er besluttet i sag fra april 2008, at Køge Kommune administrativt er bemyndiget til at give afslag på garantier til private foreninger m.v., jf. bilag 1.   

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet drøfter denne praksis.

Hvis denne praksis ændres skal foreninger fremadrettet indsende ansøgning til Økonomisk Afdeling, der indeholder en beskrivelse af formålet samt en plan for tilbagebetaling. Økonomisk Afdeling vil på denne baggrund indhente et konkret lånetilbud fra Kommunekredit, vurdere behov for eventuelt opkrævning af garantiprovision og udarbejde en sag til Byrådet. Forvaltningen anbefaler, at Køge Kommune kun giver garanti til fast forrentede lån med afdrag.  

Såfremt der besluttes øget brug af denne type garantier anbefaler forvaltningen, at der med garantien følger et krav om årlig indsendelse af revisionspåtegnet regnskaber til Økonomisk Afdeling. Såfremt det konstateres at økonomien ikke er solid skal det være muligt, at administrationen får tildelt en bestyrelsespost.

Procedurer for ansøgning om lån i kommunekredit
Til brug for behandling af garantistillelsen i kommunen eller beslutning om lånoptagelse i selskabet, tilbyder KommuneKredit at udarbejde et forslag til hvordan finansieringen kan tilrettelægges.

Selskaber og foreninger, som ønsker at optage lån skal forud for lånoptagelsen være godkendt af KommuneKredit som låntager. Til det formål anmodes om følgende dokumentation:

 1. Kopi af låntagers senest godkendte og underskrevne vedtægter.
 2. Dokumentation for selskabets CVR-nummer. f.eks. CVR udskrift fra virk.dk.
 3. Dokumentation for udpegelsen af de underskriftsberettigede for låntager, f.eks. underskriftscirkulære, fuldmagt eller kopi af referat med konstituering af bestyrelse mv.
 4. Navn på låntagers pengeinstitut samt registrerings- og kontonummer.

En forudsætning for lånoptagelsen er også, at KommuneKredit kan godkende lånets formål og at lånoptagelsen er besluttet korrekt jf. vedtægterne. KommuneKredit yder kun lån til de anlægsudgifter, der er beskrevet i Økonomi- og Indenrigsministeriets Lånebekendtgørelse eller i anden relevant lovgivning. KommuneKredit kan ikke yde lån til kommercielle og konkurrenceudsatte formål.

KommuneKredit anmoder derfor ved etablering af lån om følgende dokumentation:

 • Kort beskrivelse af låneformålet og de anlægsinvesteringer som skal finansieres.
 • Kopi af låntagers beslutning om lånoptagelsen, f.eks. referat fra et bestyrelsesmøde, eller en generalforsamling mv. jf. selskabets vedtægter. Hvis beslutningskompetencen er delegeret til formand, direktion, økonomiafdeling eller andre, skal dette dokumenteres. Bemærk at de tegningsberettigede ikke nødvendigvis har beslutningskompetencen alene.
 • Kopi af kommunalbestyrelsens/regionsrådets beslutning om garantistillelse.

Økonomi
Såfremt der deponeres påvirkes kommunens likviditet negativt svarende til det deponerede beløb.  Deponeringer frigives jævnt over 25 år. Desuden er der altid en risiko forbundet med at give en garanti idet kommunen skal dække det garanterede beløb såfremt garantitageren misligholder lånet. Risikoen varierer fra lån til lån afhængigt af låntager økonomiske soliditet.
Bilag

Til toppen


3.   Kommunalpolitisk Topmøde 2019


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der træffes beslutning om hvorvidt der udover de otte delegerede, skal deltage syv Økonomiudvalgsmedlemmer og to embedsmænd, i KL’s Kommunalpolitiske Topmøde 2019.
Baggrund og vurdering

Kommunernes Landsforening (KL) afholder årligt en konference med rammer for samtale og politisk debat mellem kommunerne.

I 2019 afholdes konferencen den 21. - 22. marts i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Køge Kommune har, i henhold til KLs vedtægter, otte delegerede (stemmeberettigede).

Byrådet har på det konstituerende møde den 5. december 2017 udpeget følgende byrådsmedlemmer som delegerede:

 • Marie Stærke (A) med personlig suppleant Lene Møller Nielsen (A)
 • Erik Swiatek (A) med personlig suppleant Pernille Sylvest (A)
 • Jeppe H. Lindberg (I) med personlig suppleant Marie Møller (A)
 • Mads Andersen (C) med personlig suppleant Thomas Kampmann (C)
 • Anders Ladegaard Bork (O) med personlig suppleant Selim Balikci (A)
 • Søren Brask (V) med personlig suppleant Ali Ünsal (V)
 • Torben Haack (F) med personlig suppleant Thomas Kielgast (F)
 • Helle Poulsen (V) med personlig suppleant Paul Christensen (V).

Fra Køge Kommune har praksis for deltagelse været de delegerede samt de af Økonomiudvalgets medlemmer, der ikke er udpeget som delegerede (i denne byrådsperiode syv medlemmer). Herudover har deltaget to administrative repræsentanter.

Økonomi
Der er budgetmæssig dækning på kontoen.

Til toppen


4.   Køge Vejlys, lovpligtig opgradering - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 2,020 mio. kr. til Køge Vejlys, lovpligtig opgradering af vej- og stibelysning.

Teknik- og Ejendomsudvalget 05-12-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

I Køge Kommunes Budget 2019 er der afsat rådighedsbeløb til Køge Vejlys, lovpligtig opgradering, på 2,020 mio. kr.

I perioden 2012-2022 er der afsat et årligt rådighedsbeløb på ca. 1,8 - 2 mio. kr. til lovpligtig opgradering af vej- og stibelysning. For at opfylde Sikringsstyrelsens krav til vejbelysning skal Teknik- og Miljøforvaltningen fortsat renovere tændskabe, kabelføring og udskifte armaturer mv. I forbindelse med den lovpligtige opgradering udskiftes armaturerne generelt til energioptimerede belysningsarmaturer.

I forbindelse med SEAS-NVE's kabellægningsprojekt har store områder i kommunen fået ny vej- og stibelysning, men der er fortsat ældre anlæg, som ikke lever op til Sikringsstyrelsens sikringsklasse II-krav fra 1995.

Det er forvaltningens vurdering, at eksisterende elinstallationer skal lovliggøres, og at der derved sker en udskiftning og renovering af kommunens ældre belysningsanlæg, således de opfylder Sikringsstyrelsens krav til klasse II-anlæg. Opgraderingen betyder samtidig, at energiforbruget nedsættes, idet fejlstrøm minimeres, og nye belysningsarmaturer med f.eks. LED anvender væsentlig mindre energi.

Der vil i 2019 blive lagt særlig vægt på udskiftning af gamle armaturer med kviksølvslyskilder, som efter 2015 ikke længere er lovlige at montere. Kviksølvslyskilderne, der sidst er udskiftet i 2015, er ved at være udbrændte, og der findes i øjeblikket ikke alternative lyskilder til armaturerne. I Køge Kommune er der fortsat næsten 1.100 armaturer med kviksølvslyskilder. 

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 2,020 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2019 (TEU 03).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.


Til toppen


5.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektørTil toppen


6.   EventueltTil toppen


7.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)Til toppen


8.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)Til toppen


9.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)Til toppen


10.   Generalforsamling i Køge Forsyningsinvest ApS (Lukket punkt)Til toppen


11.   Organisationsforhold (Lukket punkt)Til toppen


12.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)Til toppen


13.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 14.10.19