Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 25.02.2020 kl. 10:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Lene Møller Nielsen, (A)

43.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


44.   1. Økonomiske Redegørelse 2020 - ØU


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget 

 1. godkender 1. Økonomiske Redegørelse 2020, idet det konstateres at budgettet er i balance
 2. anbefaler Byrådet at godkende flytning af budgetmidler på 2,4 mio. kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende sikring og forebyggende indsats under forsikringsområdet
 3. anbefaler Byrådet at godkende flytning af budgetmidler på i alt 0,2 mio. kr. for 2020 og overslagsår fra de øvrige udvalg til Økonomiudvalget vedrørende besparelse på befordringsgodtgørelse
 4. anbefaler Byrådet at godkende flytning af budgetmidler på 0,06 mio. kr. for 2020 og overslagsår fra Børneudvalget til Økonomiudvalget vedrørende samling af besparelser knyttet til monopolbrud
 5. anbefaler Byrådet at godkende flytning af budgetmidler på 0,06 mio. kr. for 2020 og overslagsår fra Klima- og Planudvalget til Økonomiudvalget vedrørende midler til Kystbeskyttelse i Lov- og Cirkulæreprogrammet
 6. anbefaler Byrådet at godkende flytning af budgetmidler på -0,046 mio. kr. for 2020 og overslagsår fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende lejefritagelse
 7. anbefaler Byrådet at godkende flytning af budgetmidler på 0,123 mio. kr. for 2020 og oveslagsår fra Teknik- og Ejendomsudvalget til finansieringsområdet under Økonomiudvalget vedrørende fritagelse af betaling af grundskyld
 8. anbefaler Byrådet at godkende flytning af budgetmidler på 0,54 mio. kr. for 2020 fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende Sundhed og Trivsel.
Baggrund og vurdering

På driftsområdet og finansieringsområdet forventes et budget i balance.

I Bilag 1 fremgår oversigtstabellen for Økonomiudvalgets område.

Driftsområdet
På driftsområdet forventes et budget i balance når der tages højde for flytning af budgetmidler fra de øvrige udvalg på 3,3 mio. kr.

De udgiftsneutrale omplaceringer er sammensat af merforbrug på 2,4 mio. kr. vedrørende sikring og forebyggende indsats på forsikringsområdet, som anbefales dækket af flytning af budgetmidler fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget. Hertil kommer merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende besparelse på befordringsgodtgørelse, som anbefales dækket ved omplaceringer fra alle øvrige udvalg mhp. at udligne besparelsen på befordring, som ligger under Økonomiudvalget. 

Herudover anbefales flytning af budgetmidler på 0,06 mio. kr. fra Børneudvalget til Økonomiudvalget vedrørende udbudsbesparelse på DUBU-systemet, som samles i en pulje under Økonomiudvalget. Dertil anbefales flytning af budgetmidler på 0,54 mio. kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende Sundhed og Trivsel.

Endelig anbefales flytning af budgetmidler på 0,06 mio. kr. fra Klima- og Planudvalget til Økonomiudvalget vedrørende midler til Kystbeskyttelse, som ved en fejl blev lagt under Klima- og Planudvalget i forbindelse med udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2020. 

Finansieringsområdet
På finansieringsområdet forventes et budget i balance når der tages højde for udgiftsneutrale omplaceringer til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende Østsjællands Jernbaneklub på netto 0,77 mio. kr.

De anbefalede omplaceringer vedrørende Østsjællands jernbaneklub er sammensat af merindtægter på grundskyld på 0,046 mio. kr., som anbefales omplaceret til Teknik- og Ejendomsudvalget til finansiering af lejefritagelsen for Jernbaneklubbens leje af Værftsvej 18. Hertil kommer mindreindtægter på 0,123 mio. kr. vedrørende fritagelse for betaling af grundskyld, som finansieres af en omplacering fra Teknik- og Ejendomsudvalget. 

På finansieringsområdet forventes herudover mindreindtægter på 2-3 mio. kr. i 2020 og overslagsår. Mindreindtægterne skyldes at kommunerne samlet set hævede skatten mere end økonomiaftalen tillod ved budgetlægningen for 2020. Herved udløses der en kollektiv sanktion som betyder at Køge Kommune mister indtægter på mellem 2-3 mio. kr. i 2020 og overslagsår. De præcise beløb kendes dog ikke endnu, hvorfor bevillingstilpasning afventer anden økonomiske redegørelse.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2-8: Anbefales.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


45.   1. Økonomiske Redegørelse 2020 - hele kommunen


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. tage 1. Økonomiske Redegørelse til efterrretning
 2. godkende de foreslåede budgetneutrale flytninger af budgetmidler, jf. bilag 1.
Baggrund og vurdering

Den 1. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes gennemgang af budgetforudsætninger til budget 2020.

1. Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommunes budget forventes overholdt.

Der er behov for en række udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg samt mellem drifts- og finansieringsområdet. Disse er samlet set budgetneutrale. Omplaceringerne fremgår af bilag 1. 

Endelig gøres der opmærksom på, at der forventes mindreindtægter på finansieringsområdet som følge af at kommunerne samlet set hævede skatten mere end økonomiaftalen tillod ved budgetlægningen for 2020. Beløbet kendes endnu ikke, hvorfor bevillingstilpasning afventer anden økonomiske redegørelse.

Gennemsnitlig likviditet
Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 31. december 2019 272,5 mio. kr. 

Fagudvalgenes protokolleringer
De enkeltes forvaltningers 1. Økonomisk Redegørelse er vedhæftet. Protokolleringerne fra udvalgenes behandling er samlet nedenfor.

Økonomiudvalget: 
Behandles på samme møde.

Ældre- og Sundhedsudvalgets protokollering:
1. Godkendt.
2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
4. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets protokollering: 
1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
5. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
6. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
7. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Børneudvalgets protokollering: 
Ad. 1 og 2: Godkendt.

Skoleudvalgets protokollering:
Ad. 1, 2 og 3: Godkendt.

Kultur- og Idrætsudvalgets protokollering:
Ad 1. Taget til efterretning.
Ad 2. Anbefalet, idet 2019 rettes til 2020.
Ad 3. Anbefalet.
Ad 4. Godkendt, idet 2019 rettes til 2020.

Klima- og Planudvalgets protokollering: 
Godkendt. 

Teknik- og Ejendomsudvalgets protokollering: 
Anbefales.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

Ad 1: Anbefales taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales godkendt. 

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


46.   Vision for Den Maritime Halvø


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at vision for Den Maritime Halvø og arbejdsprincipper godkendes.
Baggrund og vurdering

Den Maritime Halvø overdrages i de kommende år fra Køge Kyst til Køge Kommune. Kultur- og Idrætsudvalget har derfor fundet det relevant at gøre sig overvejelser om visionerne for Den Maritime Halvø. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede derfor den 7. oktober 2019 et første udkast til vision samt en borgerinddragelsesproces.

Udvalget holdt et stormøde den 4. december 2019 om visionen, hvor der kom cirka 200 input, og en høringsperiode på en måned, i hvilken der blev indsendt fem høringssvar.

På denne baggrund besluttede Kultur- og Idrætsudvalget den 3. februar 2020 at:

 1. godkende vision for Den Maritime Halvø og arbejdsprincipper
 2. videresende vision og arbejdsprincipper til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 1. Vision
På baggrund af ovennævnte input er der udarbejdet et udkast til endelig vision med følgende tre deloverskrifter:

 • En halvø for hele kommunen
 • Himmelrum og aktivitetsplads
 • Tætte naboskaber

Visionen er beskrevet i det vedhæftede bilag.

Ad 2. Arbejdsprincipper
For at understøtte den videre proces med udmøntning af visionen anbefales det at arbejde med fire bærende arbejdsprincipper. Arbejdsprincipperne skal være retningsgivende for, hvordan visionen skal virkeliggøres. Arbejdsprincipperne har følgende overskrifter:

 • Borgerfokus
 • Bæredygtig udvikling
 • Synergieffekt
 • Forandring og forundring

Arbejdsprincipperne er beskrevet i det vedhæftede bilag.

Den videre proces
Efter godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet udarbejdes et prospekt for Den Maritime Halvø. Prospektet forventes udarbejdet i 1. halvår 2020. På dette grundlag udarbejder Teknik- og Miljøforvaltningen en lokalplan for området til politisk godkendelse. Lokalplanen forventes - afhængig af Klima- og Planudvalgets prioritering - forelagt til politisk behandling sommeren 2021.

Økonomi
Pt. ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


47.   Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende

 1. Børn og Unge-politik
 2. Sammenhængende Børnepolitik.
Børneudvalget 05-02-2020
Ad. 1 og 2: Godkendt.

Skoleudvalget 05-02-2020
Ad. 1 og 2: Godkendt.
Baggrund og vurdering

Det følger af serviceloven, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der sikrer sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Køge Kommune har herudover siden 2009 haft en Børn og Unge-politik, der sætter en fælles ramme og retning for alt arbejde med børn og unge i Køge Kommune - både udsatte og ikke-udsatte børn og unge.

I forbindelse med revision af Børn og Unge-politikken og Den Sammenhængende Børnepolitik har Børne- og Uddannelsesforvaltningen ønsket at tydeliggøre, at Børn og Unge-politikken (der i det væsentligste er en videreførelse af den tidligere politik) gælder for alle børn og unge i Køge Kommune, og at Den Sammenhængende Børnepolitik har til formål at sikre, at også børn og unge, der er socialt udsatte og/eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, oplever at være omfattet af de mål, visioner og værdier, der er fastsat i Børn og Unge-politikken.

Børne- og Uddannelsesforvaltningens udkast til politikkerne blev forelagt for Børneudvalget og Skoleudvalget den 2. oktober 2019 og herefter sendt i høring. Skoleudvalget og Børneudvalget behandlede politikkerne på et fælles temamøde den 8. januar 2020.

Politikkerne er tilrettet på baggrund af drøftelsen på temamødet og indkomne høringssvar fra bestyrelser og faglige organisationer.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


48.   Genopretning af selvejende haller 2020 - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives anlægsbevilling på 6,545 mio. kr. til udførelse af genopretningsopgaver i 2020 på de selvejende haller
 2. bevillingen til genopretning af de selvejende haller i 2019 primært anvendes til genopretning af de flade tage på Idrætsbørnehaven og på Køgehallernes Hal I og Hal II.

Teknik- og Ejendomsudvalget 13-02-2020
Anbefales.

Baggrund og vurdering

I Budget 2020 er der på anlægsforslag TEU 102 "Vedligehold af hallerne" afsat et rådighedsbeløb på 6,545 mio. kr. Der er ligeledes afsat rådighedsbeløb i årene 2021 til 2024. De på budgettet afsatte midler er som udgangspunkt tiltænkt som en støtte ved større genopretningsager, der er af en størrelse, som ikke med rimelighed kan forventes at blive løftet af hallerne selv.

Mange af hallerne er opført i 70'erne, hvorfor de fleste har de samme typer af udfordringer med vedligehold. Der er overvejende udfordringer med nedbrudte tage, vinduer, installationer og omklædningsrum.

I 2020 foreslås midlerne primært anvendt til genopretning af de flade tage på Idrætsbørnehaven (ved siden af Køgehallerne) samt genopretning i Køgehallernes Hal I og II.

Taget på Idrætsbørnehaven skulle have været genoprettet i 2019, men det blev besluttet at udsætte arbejdet, så der ikke kunne opstå en konflikt i forhold til opførelsen af Køge Idræts Parks nye Hal 3, som ligger ved siden af Idrætsbørnehaven.

I sommeren 2020 er det planlagt at renovere tagkonstruktionen i Køgehallernes Hal I. Formålet med renoveringen er at imødegå udfordringer i forbindelse med kondensdannelse i den nuværende tagkonstruktion (for at forebygge risiko for dannelse af skimmelsvampe). Udgiften til dette projekt overstiger det årligt afsatte rådighedsbeløb, hvorfor der er "sparet op" ved at overføre den ikke-forbrugte del af rådighedsbeløb for 2019 til 2020.

Det er i sommeren 2019 konstateret, at gulve i Køgehallernes Hal I og II er opfugtede, og at der under gulvet i Hal I er konstateret skimmelsvamp. Gulvene i begge haller skal derfor udskiftes. Gulvet i Hal II er udskiftet i efteråret 2019, og gulvet i Hal I påregnes udskiftet i sommeren 2020 samtidig med at den ovennævnte renovering af tagkonstruktionen gennemføres.

Gulvsagerne er anmeldt til forsikringsselskabet, som kun vil dække en del af udgifterne. Den resterende del forudsættes finansieret af den resterende del af det i 2020 afsatte rådighedsbeløb (plus de fra tidligere år overførte midler).

Skimmelsvamp under gulv i Hal I udgør ikke en helbredsmæssig risiko, idet der er udført afværgende tiltag. Der er undertryk under gulvene, så eventuelle skimmelsporer suges ud og ikke kommer op i hallen.

Teknik- og Miljøforvaltningens planlagte opgaver i 2020-2026 fremgår af det vedlagte lukkede bilag.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 6,545 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb med 6,545 mio. kr. i 2020 (TEU 102).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


49.   Energispareprojekter i 2020 - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives

 1. en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til udførelse af rentable energiprojekter på de kommunale ejendomme i 2020
 2. en bevilling på -9 mio. kr. til lånoptag vedrørende energisparelån
 3. en driftsbevilling på -1 mio. kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende vedligehold af kommunale ejendomme til finansiering af anlægsprojektet jf. budgetaftale. 

Teknik- og Ejendomsudvalget 13-02-2020
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalget blev den 9. maj 2019 orienteret om potentiale for energispareprojekter og besluttede på baggrund heraf at indstille til Økonomiudvalget, at der i den kommende budgetlægning blev indarbejdet lånemulighed til energispareprojekter.

Byrådet har i forbindelse med budget for 2020 udtrykt ønske om, at der gennemføres rentable energispareprojekter i 2020 for 10 mio. kr. Ønsket er formuleret i budgetaftalen for 2020 (se vedhæftede bilag, side 7, punkt Å).

Forudsætningen er, at projekterne kan lånefinansieres med 90 % af udgifterne, således at kommunens nettoudgift bliver 1 mio. kr.

Der er på driftsbudget 1 mio. kr., som en del af de 2,5 mio. kr., som Byrådet afsatte "ekstra" til drift og genopretning af kommunens ejendomme i 2020. Med nærværende anlægsbevilling omplaceres den ene million fra drift til anlæg, så den samlede finansiering findes på anlæg.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i perioden fra 2008 til 2016 gennemført økonomisk rentable energiprojekter i de kommunale bygninger for 90 mio. kr. Projekterne er udført via lånefinansierede midler, og de opnåede driftsbesparelser på el, vand og varme finansierer renter og afdrag på optagne energilån.

Der har ikke været afsat rådighedsbeløb til energispareprojekter i 2017 til 2019, idet de kendte potentielle energiprojekter alle havde en simpel tilbagebetalingstid på minimum 15 år.

Forvaltningen har fulgt udviklingen på energiområdet de senere år og har erfaret, at flere kommuner med succes har etableret minikraftvarmeanlæg på naturgasopvarmede skoler. Minikraftvarme på skoler har en simpel tilbagebetalingstid på 5-10 år.

I Køge Kommune er Ejby Skole og Skovboskolen interessante i denne sammenhæng.

Hvis der skal etableres minikraftvarmeanlæg, så anbefaler forvaltningen, at projekterne kombineres med fx belysningsprojekter i skoleklasseværelser. En tredjedel af kommunens klasseværelser har ældre belysning. Etablering af ny LED-belysning vil medføre øget lysmængde og større kvalitet i belysningen og vil have en simpel tilbagebetalingstid på 15-20 år.

I det vedhæftede lukkede bilag oplistes en række mulige emner for energiprojekter i 2020 indenfor en samlet beløbsramme på 10 mio. kr., ligesom der ved et regneeksempel belyses, hvordan økonomien i forbindelse med et energispareprojekt kan se ud.

Det skal bemærkes, at der p.t er en del fokus på solcelleanlæg, og der henvises i forbindelse hermed til dagsorden om dette emne i Teknik- og Ejendomsudvalget den 13. februar 2020. I nævnte dagsorden omtales muligheden for at gennemføre en energirenovering på en af kommunens ejendomme og herunder muligheden for at etablere et solcelleanlæg på ejendommens tag. Det er tanken, at en del af udgifterne til energirenoveringen vil kunne afholdes af en anlægsbevilling til energiprojekter i 2020.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via en bevilling på -1 mio. kr. på drift samt en bevilling på -9 mio. kr. til optagelse af lån. Det skal oplyses, at der ikke må optages lån til administrationsomkostninger.

Herudover skal det bemærkes, at det er en forøgelse af anlægsrammen på 10 mio. kr. og anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og derved er der en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Ad 1-3: Anbefales.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


50.   Byggemodning i Køge Nord - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb med i alt 54 mio. kr. fordelt med 22 mio. kr. i 2020 og 32 mio. kr. i 2021 til byggemodning af byudviklingsområdet ved Køge Nord Station.

Finansiering sker via de afsatte rådighedsbeløb til byggemodning i budget 2020-21.

Teknik- og Ejendomsudvalget 13-02-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Som led i udviklingen af boligområdet i Køge Nord planlægger Teknik- og Miljøforvaltningen at igangsætte byggemodning af det nye byudviklingsområde.

Byggemodningen omfatter:

 • Matrikulær berigtigelse og afsætning i marken ved hjælp af landinspektør - herunder rådgivning i forbindelse med private lodsejere.
 • Gennemførsel af arkæologiske forundersøgelser og eventuelle arkæologiske udgravninger.
 • Etablering af områdets gennemgående vejforbindelse, der skal fungere som ledningskorridor med forsyningsledninger til områdets 1.600 boliger.

Byggemodningen igangsættes for at gøre området tilgængeligt og med henblik på at afhænde storparcellerne, så bydelen kan udvikles og bebygges i henhold til intentionerne, der er beskrevet i Masterplanen "Køge Nord Stationsnær Skovby" - jf. bilag 1.

Udover at give adgang til området vil vejforbindelsen komme til at binde bydelen sammen og vil blive tilsluttet den omkringliggende infrastruktur, så der skabes gode trafikale forbindelser lokalt i området, til Ølsemagle, til motorvejen og Køge Nord Station.

Vejforbindelsen udformes efter hovedprincipperne i Masterplanen med fokus på bæredygtighed og nærhed til skov og natur, som en grøn boligvej med fortove og cykelstier, der samtidig kan håndtere skybrudsregn - jf. bilag 2.

Anlægsprojektet udarbejdes derfor i samarbejde med KLAR Forsyning.

Der er finansiering tilstede i Budget 2020 under puljerne TEU01 Jordforsyning byggemodning - boligformål og TEU02 Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål på i alt 54 mio. kr. i 2020 og 2021.

Finansiering søges til :

 • Afholdelse af udgifter til landinspektør.
 • Afholdelse af udgifter til arkæologiske undersøgelser.
 • Afholdelse af tilslutningsbidrag til KLAR Forsyning for 2020 og 2021.
 • Etablering af den overordnede vejforbindelse gennem byudviklingsområdet og denne tilslutning til de eksisterende veje.

Tilslutningsbidraget til KLAR Forsyning og vejanlægget forventes at udgøre 80 % af den samlede anlægsbevilling. Udgiften til de arkæologiske undersøgelser samt udgifter til landinspektør forventes at udgøre de sidste 20 % af anlægsbevillingen.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 54 mio. kr. fordelt med 22 mio. kr. i 2020 og 32 mio. i 2021. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb til byggemodning i 2020-2021 (TEU 01 og TEU 02).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


51.   Forslag til Planstrategi 2020


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Planstrategi 2020 sendes i offentlig høring i otte uger i marts og april.

Økonomiudvalget 04-02-2020
Anbefales idet der i afsnittet om vision tilføjes bemærkning om underføringen, Køge Idrætspark og Kulturhus. Endvidere laves enkelte tekniske tilpasninger i afsnit 4. I afsnit 8 udbygges bemærkningerne om et sammenhængende cykelstinet på tværs af kommunen

Bilag opdateres og sagen genoptages på Økonomiudvalgets møde den 25. februar forud for behandling på Byrådets møde samme dag.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune skal udarbejde en ny planstrategi, som grundlag for kommunens udvikling og planlægning i den kommende 12-årige planperiode 2021-2033. Planstrategien tager afsæt i planloven, som siger, at Byrådet halvvejs inde i byrådsperioden skal udarbejde en strategi for kommuneplanlægningen, herunder vurdering af og strategi for kommunens udvikling.

Kommuneplan 2017 blev vedtaget for knapt et år siden og i den forbindelse blev der arbejdet indgående med strategier for udviklingen af kommunen - strategier som naturligvis stadig er aktuelle. Den gældende plan giver fx mulighed for at udbygge Universitetshospitalet med 3.000 nye arbejdspladser, udvide Skandinavisk Transport Center og Køge Havn, bygge nye boliger på Søndre Havn og i Køge Nord samt bygge boliger i kommunens små og store bysamfund.

På trods af den korte tid, der er gået, siden Byrådet reviderede kommuneplanen, lægger Teknik- og Miljøforvaltningen nu op til at revidere visse dele af planen. Det er der tre vigtige årsager til, nemlig nye muligheder for udvikling af kommende boligområder, vores erhvervsudvikling, og ikke mindst spørgsmålet om, hvordan vi skaber en bæredygtig udvikling med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål.

Fingerplan 2019 har givet Køge Kommune mulighed for at udvikle nye byområder i Herfølge og i Hastrup Øst. Hertil kommer den forestående udbygning i Køge Nord og et nyt stort byudviklingsområde i den nordøstlige del af Køge, hvor SUN-fabrikken ligger i dag. Disse byudviklingsområder skal indarbejdes og prioriteres i en ny kommuneplan, før de kan realiseres.

Med udsigt til succes og udsolgt i transportcentret og i den nye del af Køge Havn, lægger planstrategien op til at overveje en ny erhvervsprofil. Hvilke nye brancher og arbejdspladser bliver der behov for i fremtiden, og hvordan kan de udvikles i synergi med vores styrkepositioner – og skal der udlægges nye erhvervsarealer?

I planstrategien formuleres ambitioner om at gøre udviklingen bæredygtig. Det gøres ved at tage afsæt i FN’s 17 Verdensmål. Dermed sikres, at det ikke bliver vækst for vækstens egen skyld. Det skal være en bæredygtig vækst - både økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Planstrategi 2020 er en paraply for de analyser, undersøgelser og politikker, Køge Kommune vil benytte sig af. Det betyder, at planstrategien ikke i sig selv giver svarene i forhold til den kommende udvikling og planlægning – men den viser de trædesten, der i løbet af 2020-21 vil føre til næste kommuneplan, herunder fx vedtagelse af en ny boligpolitik eller en ny erhvervsstrategi.

Planstrategi 2020 er vedlagt som bilag og ændret i overensstemmelse med drøftelser på Økonomiudvalgsmødet den 4. februar 2020.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

I løbet af efteråret har Økonomiudvalget gennemført flere møder om Planstrategi 2020 med eksterne interessenter, blandt andet Connect Køge, erhvervslivet, grønne organisationer, Landsbyforum, borgerforeninger og developere. Disse input har været brugt i udarbejdelsen af planstrategien.

Når Byrådet har vedtaget planstrategien, vil der være offentlig høring i otte uger i marts og april. Der vil blive holdt et offentligt borgermøde om planstrategien i høringsperioden. Mødedato vil blive annonceret på koege.dk. De parter, der allerede har været involveret i processen, vil modtage en invitation til mødet.

Eventuelle nye inputs fra den offentlige høring kan indarbejdes i den endelige version af Planstrategi 2020 uden krav om fornyet høring. Den endelige Planstrategi forventes godkendt på Byrådsmødet den 16. juni 2020.

Beslutning

Anbefales, idet der på side

 • 14, 2. spalte øverst tilføjes, at derfor vil flere ældreegnede boliger i nærområdet være relevante at arbejde med
 • 23 tilføjes, at i det videre arbejde vil det blive undersøgt om der kan udlægges et nyt erhvervsområde ved Herfølge-afkørslen til Sydmotorvejen. Her kan desuden etableres god forbindelse til Vestmotorvejen ved Borup-afkørslen og der vil være mulighed for etablering af et parkèr- og rejsanlæg.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


52.   Forslag til Lokalplan 1067 for boliger på Rådhusstræde


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Lokalplan 1067 sendes i offentlig høring i otte uger fra slutningen af februar.

Klima- og Planudvalget 06-02-2020
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede den 3. maj 2018 at igangsætte lokalplanlægningen for den nordlige del af Rådhusstræde. På den baggrund har Køge Kyst i tæt samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet forslag til Lokalplan 1067.

Lokalplanforslaget bygger på realiseringen af intentionerne i "Udviklingsplan for Køge Kyst" med tilhørende kvalitetsprogram og fastsætter rammerne for etablering af den nordligste del af Rådhusstræde. Forslag til Lokalplan 1067 har således til formål at muliggøre en afrunding af stationsområdets bebyggelser og gadeforløb mod nord. Der gives mulighed for etablering af en samlet etageboligbebyggelse samt i mindre omfang kontor- og serviceerhverv. Der må maksimalt etableres et samlet etageareal på 3.500 m2.

Lokalplanforslaget udlægger sammenhængende byggefelter, hvor bebyggelsen skal placeres. Bebyggelsen udformes som tre længebygninger forbundet med to forskudte mellembygninger mod Ivar Huitfeldtsvej. Mellem længebygningerne indrettes åbne gårdrum mod Rådhusstræde, som foreslås lukket for gennemkørende trafik.

Lokalplanforslaget stiller krav om, at skalaen i bebyggelsen tilpasses det omkringliggende. De to sydligste længer må opføres i maks. tre etager med udnyttet tagetage og den nordlige længe må opføres i maks. to etager. Bebyggelsen trapper således ned fra P-huset syd for lokalplanområdet til byhusene nord for lokalplanområdet, hvilket medfører, at byggeriet harmonerer med den omkringliggende bebyggelse.

Lokalplanforslaget har fokus på at sikre aktivitet og liv ved facaderne både mod Ivar Huitfeldtsvej i form af opgange i facaden og mod Rådhusstræde i form af forhaver og terrasser, som danner private zoner med mulighed for ophold.

Parkering håndteres internt i bebyggelsen og i P-huset umiddelbart syd for lokalplanområdet. Ligeledes håndteres cykelparkering og renovation internt i bebyggelsen.

Miljøvurdering
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, da de væsentligste miljøgener er vurderet i forbindelse med tidligere miljørapporter for lokalplanområdet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at forslag til Lokalplan 1067 sendes i otte ugers offentlig høring i marts og april 2020. Der foreslås, at der afholdes borgermøde den 5. marts 2020, kl. 19-20.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


53.   Indbringelse af sag


Indstilling
Byrådsmedlem Ken Kristensen (V) har, den 3. februar 2020, i medfør af styrelseslovens initiativret ønsket af få sag om omdannelse af boligområder på dagsordnen.
Baggrund og vurdering

"På grund af den vedvarende interessekonflikt vores udsatte boligområder har i forhold til et lukrativt narkomarked - ønsker Venstre et punkt på dagsordenen til næste Økonomiudvalgsmøde - hvor vi drøfter mulighederne for at omdanne vores udsatte boligområder til en blanding af leje, andel og ejerlejligheder.

Årsag: 
I lyset af den seneste tids uro i vores ellers dejlige boligområder - ønsker vi, at kigge på hvorledes vi kan ændre boligformerne i nogle af vores udvalgte boligforeninger - så det bliver en variation af forskellige boligformer modsat i dag. Formålet er, at forsøge at ændre beboersammensætningen i områderne da det viser sig, at de værktøjer der anvendes i dag og igennem mange år desværre ikke er tilstrækkelige.

Herefter kigge på hvordan og hvor vi så i stedet kan finde egnede steder til nye lejeboliger - som opvejning af forslaget."

Beslutning

Økonomiudvalget ønsker at overvejelserne indgår i de nærtkommende drøftelser af boligpolitikken, hvori der også snarest indgår en dialog med boligselskaberne.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


54.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


55.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


56.   Salg af grund (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


57.   Salg af areal (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


58.   Leje af areal (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


59.   Tilladelse til forlængelse af byggepligt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


60.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


61.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 26.02.20