Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 19.05.2020 kl. 10:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


156.   Indbringelse af sag


Indstilling
Flemming Christensen (C) har den 14. april 2020, i medfør af styrelseslovens initiativret, ønsket af få sag om ændring af reglen for at udpege medlemmer til bestyrelsen i Connect Køge fra Køge Byråd i fremtiden på dagsordnen.
Baggrund og vurdering

"På baggrund af vores drøftelser på Økonomiudvalgsmødet, under lukket pkt. 91, om udbud af
erhvervs- og turismeservice og Connect Køges forventede rolle i den sag, vil jeg indstille et forslag til Økonomiudvalget/Byrådet om en ændring af reglen i fremtiden for at udpege medlemmer  til bestyrelsen i Connect Køge fra Køge Byråd.

Det indstilles samtidigt, at der i den resterende del af denne valgperiode udpeges yderligere et medlem til bestyrelsen for Connect Køge fra Køge Byråd, så der sidder 4 personer frem til 31. december 2021.

Baggrunden er beslutningen fra 20. december 2016, hvor Køge Byråd beslutter at principgodkende Connect Køge i følge indstillingen til sag nr. 290.
Her indstilles det, at der dels udpeges efter den D’Hondske metode, dels at der udpeges 2 fra flertalsgruppen og 1 fra mindretalsgruppen.
Det passede med situationen for Byrådets sammensætning i 2016.
Men det passer ikke med den nuværende sammensætning, hvor den D’Honske metode
medfører, at der ikke sidder en repræsentant fra mindretalsgruppen.
Der er et klart demokratisk underskud her, da alle 7 daværende og nuværende partier
af Byrådet har stemt for en oprettelse af Connect Køge, men hvor der p.t. kun er 2
partier repræsenteret i bestyrelsen.

Det indstilles, at der fremover fra og med 1. januar 2022 udpeges 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de to udpeges af flertalsgruppen og det tredje udtages af mindretalsgruppen.
Såfremt der ikke findes et mindretal udpeges de tre medlemmer med en fra hvert af de
tre største partier i Byrådet.
Vi har en lang tradition i Køge Kommune for at lave denne fordeling for at tilgodese en bred repræsentation.

Erfaringerne viser også, at det er en styrke og at de udpegede finder frem til det bedste samarbejde i en given bestyrelse til gavn for hele kommunen.
Et godt eksempel af sammensætningen af bestyrelsen i Køge Kyst.
Det er en stor styrke at have det brede politiske samarbejde repræsenteret.

En ændring af udpegningsreglen her og nu vil betyde, at et allerede udpeget medlem ville skulle trække sig.
For ikke at stå i den situation foreslås udpeget et fjerde medlem til bestyrelsen i Connect
Køge frem til udgangen af 2021.
Dette fjerde medlem skal således udpeges af mindretalsgruppen."

Beslutning
Udsat.

Til toppen


157.   Underskriftsblad - Økonomiudvalget


Indstilling
Mødedeltageres godkendelse af dette punkt i FirstAgenda er bekræftelse af mødedeltagelse samt at protokollen for dette møde er oplæst og godkendt.
Beslutning
Underskrevet digitalt.

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 19.05.20