Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 12.05.2015 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Torben Haack, (F)


219.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Borgmesterens forslag om at overflytte sag nr. 239 Køge Park - supplerende afdækning og tidsplan, til åben dagsorden, blev godkendt.
Dagsorden herefter godkendt.

Til toppen


220.   2. Økonomiske Redegørelse 2015


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at den 2. Økonomiske Redegørelse 2015 drøftes og godkendes, herunder at     
 1. tillægsbevillinger, hvor penge tilgår kassen på i alt -6,4 mio. kr. vedr. Økonomiudvalget, Ejendoms- og Driftsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget godkendes, jf. bilag 1,
 2. tillægsbevillinger, som finansieres af kassen på i alt 5,3 mio. kr. vedr. Børneudvalget, Skoleudvalget- Økonomiudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget godkendes, jf. bilag 1,
 3. tillægsbevillinger uden effekt på kassebeholdningen (budgetneutrale) vedr. alle udvalg med undtagelse af Social- og Sundhedsudvalget godkendes, jf. bilag 1,
 4. der udarbejdes konkrete handleplaner for det øvrige udgiftspres, som præsenteres for de respektive fagudvalg,
 5. det godkendes, at der sker en tilpasning af kommunens lønbudgetter i overensstemmelse med den budgetårsvirkning, som overenskomstforliget har i 2015
 6. kommunens overskud for regnskab 2014 anvendes til frigivelse af mærkede anlæg for 21,2 mio. kr. i 2015,
 7. de resterende indefrosne mærkede anlæg på 5,3 mio. kr. afventer 3. Økonomiske Redegørelse,
 8. tager til efterretning, at udvalgene forventes at overholde konsulent loftet på nær Teknik- og Miljøudvalget, som kommer med endelig tilbagemelding i 3. Økonomiske Redegørelse.
Baggrund og vurdering
Der udarbejdes årligt 4 økonomiske redegørelser om kommunens økonomi, som behandles i de respektive fagudvalg, Økonomiudvalget samt Byrådet. De økonomiske redegørelser skal bidrage til at fastholde en god økonomistyring, herunder løbende at sikre at budgettet overholdes. I forbindelse med redegørelserne udarbejdes to notater til Økonomiudvalget, hvilket skyldes, at Økonomiudvalget udover sin rolle som ansvarlig for den tværgående økonomistyring, også er ansvarlig for udvalgets eget budget. Notaterne er vedlagt som bilag. 

Den 2. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes indberetning af forventet regnskab 2015 pr. 31. marts 2015.  

Opsummeret viser redegørelsen, at der er et udgiftspres på 21,1 mio. kr. Udgiftspresset er sammensat af ansøgte merudgifter på i alt 5,3 mio. kr. og øvrige udfordringer på i alt 15,8 mio. kr., hvoraf 4,5 mio. kr. er givet i ufinansieret tillægsbevilling til Social- og Sundhedsudvalget på byrådsmødet den 29. april 2015.  

Det forventede udgiftspres modsvares dog delvist af forventede mindreugifter/merindtægter på i alt -6,4 mio. kr., hvoraf -4,6 mio. kr. er på driftsområdet. Der er således en aktuel nettoudfordring i 2015 på 14,7 mio. kr., som ikke umiddelbart kan finansieres, når tillægsbevillingen, givet på byrådsmødet 29. april, medregnes. I 2015 er der givet ufinansierede tillægsbevillinger med kasseeffekt for netto 8,6 mio. kr, hvis de indstillede tillægsbevillinger i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse godkendes. Heraf har de 9,4 mio. kr. varig effekt og vil blive indarbejdet i budget 2016-2019.

Hertil kommer, at de forventede nettomerudgifter til flygtninge på 5-7 mio. kr. først håndteres i forbindelse med 3. Økonomiske Redegørelse. Omvendt er det dog forventningen, at der i forbindelse med opfølgningen i 3. Økonomiske Redegørelse vil være merindtægter på finansieringssiden vedr. efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering og beskæftigelsestilskuddet for 2014 på i størrelsesordenen -10 mio. kr.  

Sammenfattende kan det konstateres, at der er udfordringer med at fastholde balancen i kommunens økonomi i 2015, og at det kan have afsmittende effekt på budgetlægningen for 2016, såfremt det aktuelle udgiftspres ikke elimineres eller reduceres gennem konkrete tiltag i 2015. 

Driftsområdet
På områderne for service, indkomstoverførsler og andet er der indberettet reelle forventede merudgifter på driftsområdet på netto 9,1 mio. kr. Det dækker over merudgifter på 13,7 mio. kr. og mindreudgifter på -4,6 mio. kr. Hertil kommer et varslet udgiftspres på i alt 7,4 mio. kr., hvoraf 2,3 mio. kr. vedrører Børneudvalget og 5,1 mio. kr. vedrører Skoleudvalget. Det varslede udgiftspres er ikke medregnet i 2. Økonomiske Redegørelse, men afventer opfølgningen til 3. Økonomiske Redegørelse. Dermed udgør det samlede udgiftspres (brutto) 21,1 mio. kr.    

De indberettede merudgifter på 13,7 mio. kr. omhandler merudgifter på samlet 5,3 mio. kr., som anbefales finansieret af tillægsbevillinger samt merudgifter på Social- og Sundhedsudvalget på i alt 8,4 mio. kr. Heraf er 4,5 mio. kr. givet i ufinansieret tillægsbevilling til Social- og Sundhedsudvalget, jf. ovenfor, og 3,9 mio. kr. afventer 3. Økonomiske Redegørelse.

De ansøgte tillægsbevillinger  på i alt 5,3 mio. kr. vedrører primært følgende elementer: 
 • Merudgifter på 2,2 mio. kr. på Børneudvalgets område som følge af en opjustering af det forventede børnetal i 2015.
 • Merudgifter på 2,9 mio. kr. på Skoleudvalgets område primært som følge af en stigning i antallet af privatskoleelever.
Merudgifterne modsvares delvist af mindreudgifter på i alt -4,6 mio. kr., som anbefales tilført kassen. Heraf vedrører -2,9 mio. kr. ændret prisskøn på brændsel, -1,0 mio. kr. vedrører besparelse på Energispareprojekter og -0,7 mio. kr. vedrører Redningsberedskabet og indkøbsbesparelse på forsikringsmægling.

Endelig er der en række udgiftsneutrale tillægsbevillinger, jf. afsnit 11.

Besparelse på konsulentudgifter
I 2. Økonomiske Redegørelse 2015 er der fulgt op på hvorvidt det vedtagne loft for konsulentudgifter forventes overholdt. Opfølgningen viser, at alle udvalg på nær Teknik- og Miljøudvalget forventer at holde sig inden for det vedtagne loft på konsulentudgifter.

Teknik- og Miljøforvaltningen har pga. det høje aktivitetsniveau på anlægsområdet været nødsaget til at ansætte ekstra arbejdskraft, herunder konsulenter for at opretholde serviceniveauet. Teknik- og Miljøudvalget er derfor usikker på, hvorvidt konsulentudgifterne kan holde sig inden for loftet, men afventer 3. Økonomiske Redegørelse 2015 for en status.    

Tillægsbevillinger i 2015 med kasseeffekt og konsekvenser for budget 2016-2019
Der er givet tillægsbevilllinger med kasseeffekt for netto 8,6 mio. kr. i 2015, såfremt de indstillede tillægsbevillinger godkendes i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse. Heraf har de 9,4 mio. kr. varig effekt og vil blive indarbejdet i budget 2016-2019.

En væsentlig forudsætning for den valgte strategi for budgetlægningen for 2016-19, som Byrådet vedtog i marts måned, er, at budgettet for 2015 skal overholdes, og at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger, som har en opadgående og varig effekt på udgiftsniveauet, jf. bilag 4. Det er således afgørende, at det indmeldte udgiftspres elimineres eller reduceres betydeligt gennem konkrete tiltag i 2015. På Børne- og Skoleudvalgets samt Social- og Sundhedsudvalgets maj møder vil administrationen således fremlægge initiativer, der kan medvirke til at håndtere udgiftspresset.

Lønregulering af kommunens lønbudget
I 2. Økonomiske Redegørelse 2015 anbefales gennemført en tilpasning af lønbudgettet for i alt 10,6 mio. kr., som følge af overenskomstforliget. Lønbudgettet er tilpasset i overensstemmelse med den budgetårsvirkning, som forliget har i 2015. Midlerne indfryses i puljer under de enkelte udvalg, hvor en evt. anvendelse af midlerne afventer 3. Økonomiske Redegørelse, hvor resultatet af Økonomiforhandlingerne kendes.     

Håndtering af overskud i regnskab 2014
På Økonomiudvalgets møde den 14. april 2015 blev regnskabet 2014 behandlet, herunder hvorledes overskudet på 25,7 mio. kr. kunne anvendes. Direktionen havde fremsat 3 forslag, hvoraf Økonomiudvalget besluttede at indstille det ene, som var finansiering af anlægsudgifter i forbindelse med udflytning af Ellebækskolen til Gørslev Skole til 4,5 mio. kr. Dette godkendte Byrådet den 29. april 2015.    

Byrådet godkendte i forlængelse heraf, at det resterende overskud på 21,2 mio. kr. eventuelt kunne disponeres i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse 2015, herunder til de to øvrige forslag, som var finansiering af de mærkede anlæg i budget 2015, som der ikke var fundet finansiering til samt finansiering af en eventuel velfærdsinvesteringspulje i 2015. Sidstnævnte er en del af budgetforliget for 2015 og skal etableres i 2015, hvis der er overskydende midler i økonomien.  

Det anbefales, at det resterende overskud på 21,2 mio. kr. anvendes til frigivelse af mærkede anlæg i prioriteret rækkefølge, jf. afsnit 13 i notatet. Det anbefales endvidere, at de resterende mærkede anlæg, som der ikke er fundet finansiering til, indfryses til 3. Økonomiske Redegørelse 2015. 

Jordforsyningsindtægter

Jordforsyningen har i 2015 et indtægtsbudget på -74 mio. kr., hvoraf de -26 mio. kr. er overført fra 2014 og forventes realiseret i 2015. Herefter tilbagestår det oprindelige indtægtsbudget på -47 mio. kr., hvoraf salg af erhvervsgrunde udgør -38 mio. kr. Det resterende indtægtsbudget vedrører indtægter på salg til boligformål, som på nuværende tidspunkt er tæt på at have realiseret indtægtsbudgettet for 2015. Der hersker dog usikkerhed om hvorvidt indtægtsbudgettet på salg af erhvervsgrunde kan realiseres.


Det anbefales derfor, at håndtering af evt. mindreindtægter på salg af erhvervsgrunde afventer 3. Økonomiske Redegørelse 2015.  


Finansieringsområdet

Der forventes merindtægter og mindreudgifter på i alt -1,8 mio. kr., som anbefales tilført kassen.

Heraf vedrører -1,0 mio. kr. en forventet merindtægt på obligationsporteføljen og -0,8 mio. kr. vedrører mindreudgifter til renter på -0,8 mio. kr.

Økonomi
Ingen særskilte bemærkninger.
Beslutning
ad 1-8: Anbefales.

Økonomiudvalget anmoder hhv. Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget om månedligt at redegøre overfor Økonomiudvalget hvorledes udvalgene konkret arbejder med resterende budgetudfordringer.
Bilag

Til toppen


221.   Beretning nr. 17 fra BDO Kommunernes Revision


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at revisionsberetning nr. 17 godkendes.

Baggrund og vurdering
BDO Kommunernes Revision har den 24. marts 2015 fremsendt vedlagte revisionsberetning 17 til kommunen. I henhold til styrelsesloven § 42b skal beretningerne udsendes til Byrådets medlemmer inden 7 dage fra modtagelsen. Beretningerne er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 30. marts 2015. 

Revisionsberetning nr. 17 er delberetning for regnskabsåret 2014. Beretningen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


222.   Køge Musikskole - ny takst


Indstilling
Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der indføres et Copydan gebyr på 50 kr. om året for instrumental-/sangeleverne fra skoleåret 2015/2016.
Baggrund og vurdering
Kultur- og Idrætsudvalget behandlede den 13. april 2015 sag om handleplan for Køge Musikskoles økonomi.

Handleplanen som Kultur- og Idrætsudvalget har godkendt bringer balance i musikskolens økonomi inden udgangen af 2018.

Som en del af denne plan indstiller Kultur- og Idrætsudvalget til Økonomiudvalget og Køge Byråd, at der indføres et Copydan gebyr på 50 kr. om året for instrumental-/sangeleverne med virkning fra skoleåret 2015/2016.

Indførelse af dette gebyr forventes at indbringe en årlig indtægt på 25.000 kr. fra 2015 og fremefter.
Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning
Anbefales.

Til toppen


223.   Idrætsstrategi


Indstilling
Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at Idrætsstrategi 2015-2025 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 13. april 2015 "Idrætsstrategi 2015 - 2025" samt tog orientering om høringssvar i forbindelse med idrætsstrategien til efterretning.

Idrætsstrategi 2015-2025
Kultur- og Idrætsudvalget har den 18. august 2014 besluttet, at et væsentligt pejlemærke i udformningen af idrætsstrategien bliver den vision for dansk idræt, som DGI og DIF i fællesskab vil arbejde hen imod: Vision 25-50-75. Visionen går ud på, at der i 2025 er 50 % af den danske befolkning, der dyrker idræt i en forening, og 75 % af den danske befolkning er idrætsaktiv.


Idrætsstrategien i Køge Kommune skal sætte retningen for kommunens idrætspolitiske prioriteter helt frem til 2025, og skal omfatte både elite- og breddeidræt samt den selvorganiserede idræt og bevægelse. Derudover er det intentionen, at strategien skal række ud i de øvrige kommunale forvaltninger og være med til at sætte retningen for sundheds-, social-, skole- og daginstitutionsområderne samt fysisk planlægning.

Høring

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 2. februar 2015 at sende forslag til idrætsstrategi samt idekatalog til handleplan i høring i kommunens fagudvalg, råd samt i offentlig høring.
Der er indkommet i alt 16 høringssvar. Derudover er der indkommet høringssvar fra Social- og Sundhedsudvalget samt kommentarer fra Skoleudvalget og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Øvrige fagudvalg har taget høringsmaterialet til efterretning.
Høringssvarene tegner et billede af et bredt foreningsliv, der hilser idrætsstrategien velkommen. Derudover peger råd og udvalg på de positive effekter idræt og bevægelse kan have på forskellige borgergrupper indenfor udvalgets eller rådets fagområde.
De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i idrætsstrategien.
Der peges i flere af høringssvarene på konkrete indsatser i idekataloget, som bør prioriteres fremadrettet. Flere høringssvar henviser til børn og familer som relevant indsatsområder for foreningsidrætten i forhold til at højne niveauet af fysisk aktivitet i kommunen.
Forslag fra høringssvarene, der ikke direkte vedrører idrætsstrategiens handleplan, sendes videre til relevante forvaltninger.

Handleplan til idrætsstrategi
Med udgangspunkt i idrætsstrategien har Kultur- og Idrætsudvalget prioriteret en række indsatser.
Fremadrettet vil der i forbindelse med Kultur- og Idrætsudvalgsmøder i efteråret blive prioriteret indsatser for det efterfølgende år.

Økonomi
Der er årligt afsat 1 mio. kr. til udmøntning af idrætsstrategien.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


224.   Midlertidige skaterfaciliteter - anlægsbevilling


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 230.000 kr. til etablering af midlertidige skate-faciliteter samt flytning af faciliteter ved Tapperiet som konsekvens af Køge Kysts etablering af almindingen. Rådighedsbeløb er afsat i budget 2015.

Kultur- og Idrætsudvalget 04-05-2015
Indstilles godkendt.
Baggrund og vurdering
Som en konsekvens af ombygningen af Tapperiet er den eksisterende plads med skate-faciliteter blevet delvist fjernet og bliver helt ryddet i løbet af maj 2015, hvor Køge Kyst påbegynder etablering af den planlagte alminding på østsiden af bygningen.

På vestsiden af Tapperiet er byggefeltet blevet delvist ryddet i forbindelse med byggeriet bl.a. ved fjernelse af bunkers. Herefter planlægges etableret en ny multifunktionel plads - Gule Plads, som kan blive et attraktivt rum og park for skate, gadeidræt, performance, dance m.m. Der ønskes en varig løsning, som dels kan støtte op om det levende skate- og gadeidrætsmiljø, som hører hjemme i Gule Hal og ved Tapperiet, dels blive et rekreativt åndehul for Køges borgere. Der arbejdes på et projekt, som kan anlægges, når rådhusets administration fraflytter de midlertidige pavillioner og byggefeltet ryddes primo 2017.

I den mellemliggende periode fra maj 2015 til primo 2017 er det aftalt, at der etableres midlertidige skate-faciliteter i området. Køge Kyst stiller en egnet grund til rådighed i hele perioden, hvorpå der kan etableres midlertidige faciliteter. Grunden er placeret tæt på dirtjump-banen på Søndre Havn ikke langt fra Tapperiet.  

Det midlertidige anlæg kræver, at den eksisterende rampe fra Tapperiet flyttes og der reetableres faciliteter på den nye placering. Derudover etableres de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, som er påkrævet i forhold til myndighedsbehandlingen. Desuden flyttes øvecontainere fra Tapperiets østside til vestsiden og klatretårnet fjernes, så byggegrunden ryddes og Køge Kyst kan påbegynde anlæg af almindingen.
Økonomi
Der er i budget 2015 afsat rådighedsbeløb på i alt 1,5 mio. kr., hvoraf der anbefales meddelt anlægsbevilling på 230.000 kr. til flytning af faciliteter samt etablering af midlertidige skatefaciliteter. Der er tidligere givet anlægsbelling på 450.000 kr. den 24. marts 2015 til forundersøgelse vedrørende den Gule Plads. Rest rådighedsbeløbet vil herefter være på 820.000 kr.  

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 230.000 kr. til midlertidige skaterfaciliteter. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet. Der er tidligere givet anlægsbevilling på 450.000 kr. og den samlede anlægsbevilling vil herefter være 680.000 kr. ud af samlet rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr.  

Beslutning
Anbefales.

Til toppen


225.   Skovledet – Låneomlægning med kommunegaranti


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at
 1. låneomlægningen for Andelsforeningen Skovledet godkendes,
 2. løbetidsforlængelsen godkendes,
 3. vedståelse af eksisterende kommunegaranti overføres til nyt lån.
Baggrund og vurdering
Andelsboligforeningen Skovledet, beliggende på Grønneledet i Lellinge, søger om vedståelse at kommunegaranti i forbindelse med omlægning af et nuværende lån til et nyt lån, da renten er lav. 

I forbindelse med Andelsboligforeningen Skovledet omlægning af et kontantlån med hovedstol 16.937.000 kr., til et nyt kontantlån med hovedstol 16.449.000 kr., søger de Køge Kommune om, at får overført kommunegarantien på 18,75 % til det nye lån jf. § 10, stk. 2 i bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri, samt løbetidsforlængelse på 5,7 år jf. § 5, stk. 4. 

Oversigt over eksisterende og ny belåning
Lånetype/ afdragsformHovedstol i kr.Obligationsrestgæld i kr.Rente i %Restløbetid i år
Lån, der skal indfries16.937.00016.381.2683,6726,9
Nyt lån16.449.00016.756.3112,1430
Ændringer (- betyder besparelse)-488.000375.043-1,533,10

Den nye obligationsrestgæld bliver altså 375.043 kr. større end den oprindelige, samt løbetiden bliver 3,1 år længere.  

I forbindelse med omlægningen, søger Skovledet om vedståelse af kommunegaranti på 18,75 % for det nye lån. Det svare til en vedståelse på 3.141.808 kr. af obligationsrestgælden 16.756.311 kr. 

Fordele ved konverteringen: 
 • Årligbesparelse på 203.201 kr.
 • Lavere rente til 2,14 %.

Omlægningen blev enstemmigt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling 23. marts 2015. 

Økonomi
Der søges om vedståelse af kommunegaranti på 18,75 % for det nye lån, hvilket betyder en garantiforøgelse på 70.321 kr. i forhold til obligationsrestgælden og en løbetid på yderligere 3,1 år.

Det er frivilligt, hvorvidt en kommune ønsker at garantere for private andelsboligforeningers lån. Køge Kommunes praksis er, at der ikke stilles garanti for afdragsfrie lån.

Køge Kommune har pt. stillet garanti for andelsforeningen, som betyder, at der er en risiko for udbetaling af garantierne, hvis andelsboligforeningen går konkurs (ultimo 2014 var garantierne på 3.106.462 kr.)
Kommunikation
Andelsboligforeningen Skovledet skal orienteres om Byrådets beslutning.
Beslutning
Anbefales.

Til toppen


226.   Gartnervænget - Låneomlægning med kommunegaranti


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at  
 1. låneomlægningen for Andelsforeningen Gartnervænget godkendes, 
 2. løbetidsforlængelsen godkendes, 
 3. vedståelse af eksisterende kommunegaranti overføres til nyt lån.
Baggrund og vurdering

Nykredit søger på vegne af Andelsboligforeningen Gartnervænget, beliggende på Gartnervænget i Bjæverskov, om vedståelse at kommunegaranti i forbindelse med omlægning af et nuværende lån til et nyt lån, da renten er lav.

I forbindelse med Andelsboligforeningen Gartnervængets omlægning af et kontantlån med hovedstol 12.064.811 kr., til et nyt kontantlån med hovedstol 12.095.000 kr., søger de Køge Kommune om, at får overført kommunegarantien 13,33 % til det nye lån jf. § 10, stk. 2 i bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri, samt løbetidsforlængelse på 5,7 år jf. § 5, stk. 4.

Oversigt over eksisterende og ny belåning
Lånetype/ afdragsformHovedstol i kr.Restgæld i kr.Obligationsrestgæld i kr.Rente i %Restløbetid i år
Lån, der skal indfries12.064.81111.587.08712.064.8114,2524,3
Nyt lån12.095.00012.095.00012.481.9402,9930
Ændringer (- betyder besparelse)30.189507.913417.129-1,265,70

Den nye obligationsrestgæld bliver altså 417.129 kr. større end den oprindelige, samt løbetiden bliver 5,70 år længere.  

I forbindelse med omlægningen, søger Gartnervænget om vedståelse af kommunegaranti på 13,33 % for det nye lån. Det svare til en vedståelse på 1.612.264 kr. af obligationsrestgælden 12.481.940 kr.

Fordele ved konverteringen:
 • Årligbesparelse på 187.177 kr.
 • Lavere rente til 2,99 %.

Omlægningen blev godkendt med 8 for og 1 imod på en ordinær generalforsamling 24. marts 2015.

Økonomi
Der søges om vedståelse af kommunegaranti på 13,33 % for det nye lån, hvilket betyder en garantiforøgelse på 55.603 kr. i forhold til obligationsrestgælden og en løbetid på yderligere 5,7 år.

Det er frivilligt, hvorvidt en kommune ønsker at garantere for private andelsboligforeningers lån. Køge Kommunes praksis er, at der ikke stilles garanti for afdragsfrie lån.

Køge Kommune har pt. stillet garanti for andelsforeningen, som betyder, at der er en risiko for udbetaling af garantierne, hvis andelsboligforeningen går konkurs (ultimo 2014 var garantierne på 1.629.476 kr.)
Kommunikation
Andelsboligforeningen Gartnervænget skal orienteres om Byrådets beslutning.
Beslutning
Anbefales.

Til toppen


227.   Honorarstigning for Beboerklagenævnets medlemmer


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice anbefaler, at
 1. honorar for Beboerklagenævnets medlemmer stiger 29,2 %,
 2. stigningen har virkning fra 1. juli 2014,
 3. regulering af honorar stiger fremover i takt med det faste vederlag til Byrådets medlemmer stiger.
Baggrund og vurdering
Det foreslås, at der sker en regulering af honorarene for Beboerklagenævnet svarende til den procentvise stigning i byrådsmedlemmernes faste vederlag fra 1. juli 2014, og at der fremover reguleres i takt med byrådsmedlemmernes vederlag.

For at gøre vederlæg mere tidssvarende, ændredes regler i vederlagsbekendtgørelsen således, at niveauet for byrådsmedlemmernes faste vederlag blev forhøjet med 29,2% pr. 1. juli 2014.

Beboerklagenævnets medlemmers årlige honorar blev den 5. oktober 2010 fastsat til :

 - Formanden:                 42.000 kr.
 - Øvrige  medlemmer:    19.000 kr.

En regulering med 29,2% vil bevirke en årlig honorering som udgør:

 - Formanden:                54.264 kr.
 - Øvrige medlemmer:    24.548 kr.

Beboerklagenævnet har 10-11 møder om året.

Økonomi
Den øgede udgift vil kunne indeholdes i budgettet.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


228.   Honorarstigning for Huslejenævnets medlemmer


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice anbefaler, at
 1. honorar for Huslejenævnets medlemmer stiger 29,2 %,
 2. stigningen har virkning fra 1. juli 2014,
 3. regulering af honorar stiger fremover i takt med det faste vederlag til Byrådets medlemmer.

Baggrund og vurdering
Det foreslås, at der sker en regulering af honorarene for Huslejenævnet svarende til den procentvise stigning i byrådsmedlemmernes faste vederlag fra 1. juli 2014, og at der fremover reguleres i takt med byrådsmedlemmernes vederlag.

For at gøre vederlæggelse mere tidssvarende, ændredes regler i vederlagsbekendtgørelsen således, at niveauet for byrådsmedlemmernes faste vederlag blev forhøjet med 29,2% pr. 1. juli 2014.

Huslejenævnets medlemmers årlige honorar blev den 5. oktober 2010 fastsat til :

 - Formanden:                 60.000 kr.
 - Øvrige  medlemmer:    24.000 kr.

En regulering med 29,2% vil bevirke en årlig honorering som udgør:

 - Formanden:                77.520 kr.
 - Øvrige medlemmer:    31.008 kr.

Huslejenævnet har møde ca. 11 gange om året.
Økonomi
Den øgede udgift vil kunne indeholdes i budgettet.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


229.   Valg af valgstyrere og tilforordnede til Folketingsvalget 2015


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget, at godkende
 1. vedlagte forslag til fordeling af valgstyrerformænd, valgstyrere, tilforordnede på afstemningsstederne samt tilforordnede på plejehjem,
 2. at valggruppe 1 og valggruppe 2 udpeger hver 2 supplerende tilforordnede til brevafstemning på plejehjem og i vælgers eget hjem, og
 3. at Borgmesteren bemyndiges til at fastsætte fristen for indsendelse af oplysninger  til Byrådssekretariatet med navne på de udpegede valgstyrere og tilforordnede, når Folketingsvalget bliver udskrevet.                                                                                   
Baggrund og vurdering
Økonomiudvalget skal udpege valgstyrere og tilforordnede vælgere til at bistå ved Folketingsvalget 2015.

Der skal udpeges 80 valgstyrere, hvoraf 16 udpeges til valgstyrerformænd samt 61 tilfor­ord­nede, i alt 141 personer. Vedlagte forslag forudsætter, at byrådsgrupperne fordeler valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede til afstemningsstederne på baggrund af deres repræsentation i Byrådet. 

I henhold til folketingsvalgloven § 29 og 30, er det den gruppeinddeling, der er gældende for det møde, hvor valget af valgstyrere skal finde sted, der skal lægges til grund for forholdstals­beregningen. Supplerende har Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyst, at det er den gruppe­inddeling i den siddende kommunalbestyrelse inklusiv løsgængere, der skal lægges til grund for forholdstalsberegningen. 

Valgstyrerformændene er fordelt efter d’Hondts metode. Dette gælder ligeledes fordeling af valgstyrere og tilforordnede.  

Der skal udpeges 4 tilforordnede vælgere, der sammen med en medarbejder fra Borgerservice skal modtage brevstemmer på plejehjem og i vælgers eget hjem. Valggruppe 1 og 2 udpeger hver 2 tilforordnede. Disse tilforordenede vælgere skal anvende en hel dag hver dag i en uge på denne opgave. Denne opgave strækker sig over en uge.

Bemærk, at ansatte på plejehjem med videre, henholdsvis hjemmehjælpere og hjemme­sygeplejersker med flere, ansat i kommunens hjemmesygeplejerskeordning, ikke kan udpeges som stemmemodtager på plejehjem og i vælgers eget hjem.  
Økonomi
Der er afsat beløb til de sædvanlige diæter i budgettet.
Beslutning
ad 1: Godkendt.
ad 2: Godkendt, tilbagemelding senest den 18. maj 2015.
ad 3: Godkendt.

Evt. stemmebus undersøges - andre initiativer.
Bilag

Til toppen


230.   HOFORs regionale vandindvinding - kommuneplantillæg, VVM-tilladelse og brev fra miljøministeren


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1.  Køge Kommune påklager Naturstyrelsens udstedte kommuneplantillæg og VVM-tilladelse til HOFORs regionale vandindvinding,

 2. Køge Kommune forbeholder sig rette til at indbringe sagen for domstolene,

 3. udkast til svar på Miljøministerens brev af 24. april 2015 om vandindvindingstilladelser godkendes,

 4. der tages stilling til, om Køge Kommune skal sende en fælles pressemeddelelse med andre berørte kommuner.

Baggrund og vurdering
HOFORs regionale vandindvinding. Samtidig er der udstedt VVM-tilladelse. Indvindingen berører direkte eller indirekte 27 kommuner, herunder Køge Kommune. HOFOR indvinder grundvand til brug i 20 kommuner i hovedstadsområdet til hovedstadsområdet forsyning. 

Naturstyrelsens forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse har været i offentlig høring fra 1. juli 2013 til 27. september 2013. Køge Kommune fremsendte en indsigelse til forslaget i perioden – behandlet i Økonomiudvalget 17. september 2013. I forlængelse af høringsperioden udsendte Naturstyrelsen november 2013 en sammenfattende redegørelse, hvor indkomne høringssvar blev behandlet. Køge Kommune afgav bemærkninger til den sammenfattende redegørelse – behandlet i Økonomiudvalget den 10. december 2013. 

Køge Kommune udsendte efterfølgende en pressemeddelelse sammen med Roskilde, Greve og Solrød kommuner den 7. januar 2014. Heri gik kommunerne samlet i mod Naturstyrelsens indgreb i kommunernes selvbestemmelsesret og planer om at fastlægge, hvor store mængder vand, kommunerne skal levere til HOFOR. Det blev påpeget, at kommunerne overvejer at gå rettens vej i sagen.  

Baggrunden for Naturstyrelsens kommuneplantillæg og VVM-redegørelse er, at HOFOR søger om at forny deres tilladelser til at indvinde grundvand fra syv regionale vandværker, herunder værket ved Regnemark i Køge Kommune. HOFOR søger i alt om indvindingstilladelser på 62 mio. m3/år på alle kildepladser, herunder 7,8 mio. m3/år fra kildepladser i Køge Kommune. Kommuneplantillæggets retningslinjer pålægger reelt Køge Kommune at levere de fastlagte vandmængder med henvisning til planlovens § 12. Endvidere pålægger kommuneplantilllægget, at kommunen skal udstede vandindvindingstilladelser jf. lov om vandforsyning til HOFOR og levere de fastlagte vandmængder fra de enkelte kildepladser. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i kommuneplantillægget i forhold til forslaget, der var i høring, til trods for Køge Kommunes indsigelser.  

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Naturstyrelsens kommuneplantillæg kan få væsentlig og negativ betydning for Køge Kommunes muligheder for at planlægge for egen fremtidig drikkevandsforsyning ud fra et helhedsperskektiv og dermed fremtidige byudvikling. Kommuneplantillægget fratager kommunen kompetence, som myndighed for tildeling af tilladelser til drikkevandsindvinding. Det kan have kritiske konsekvenser for den nuværende udvikling i Køge Kommune med de mange store byudviklingsprojekter og den forventede fremtidige byvækst.  

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Naturstyrelsen ikke har hjemmel til i planlovens § 12, at pålægge kommunen at give tilladelser til vandindvinding til HOFOR i de fastlagte mængder. Derfor indstiller forvaltningen, at Køge Kommune påklager kommuneplantillægget til Natur- og Miljøklagenævnet inden klagefristens udløb den 21. maj 2015. Desuden indstiller forvaltningen at det overvejes efterfølgende at indbringe sagen til domstolene.  

Køge Kommune har den 24. april modtaget et brev fra Miljøministeren. I brevet anmoder ministeren Køge Kommune om at tilkendegive, hvorvidt kommunen agter at udstede vandindvindingstilladelserne jf. kommuneplantillægget. Forvaltningen har vedhæftet et udkast til svaret til ministeren. I brevet påpeges det at Køge Kommune agter at påklage kommuneplantillægget, og at kommunen vil afvente Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sagen, før kommunen vil tage stilling til vandindvindingstilladelserne.
Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Kommunikation

Det vedhæftede brev sendes til miljøministeren. Køge Kommune har optaget dialog med Roskilde, Ringsted, Solrød, Greve og Lejre kommuner om sagen. Det bør overvejes, hvorvidt Køge Kommune skal sende en fælles pressemeddelelse med andre berørte kommuner.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


231.   Køge Nord - Byudvikling - vision for helhedsplaner


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg, at
 1. opsamling fra byrådsseminaret d. 24. marts 2015 godkendes,
 2. grundlag for udarbejdelse af Masterplan for Køge Nord godkendes,
 3. arbejdet med udarbejdelse af forslag til Masterplan for Køge Nord igangsættes,
 4. forslag til organisering godkendes.
Baggrund og vurdering
Der udarbejdet en opsamling på Byrådets seminar den 24. marts 2015 (bilag 1). På baggrund af  opsamlingen er der udarbejdet et grundlag for udarbejdelse af Masterplan for Køge Nord (bilag 2).

Køge Nord, hovedstadens nye bæredygtige bydel i det grønne.
Køge Nord tænkes som et forbillede for fremtidens bæredygtige forstad, med muligheder for en høj livskvalitet baseret på en sund livsstil, fællesskaber og aktiviteter i by, natur og landskab. Bydelen vil være kendt for sin markante og nyskabende arkitektur, hvor bygningerne nærmest vokser op af jorden i grønne og bilfrie omgivelser. Bydelens erhvervsområder er på samme måde placeret med respekt for ønsket om et samspil med det grønne, som et bærende element. Specielt i området med innovative virksomheder mellem Egedesvej og Skensved å er der arbejdet med at integrere de nye virksomheder i ådalen.

Den svævende station er byens centrum. Dens design genkendes i bydelens interiør. Stationen kan næsten opleves som en slags lufthavn. Her kommer der mange mennesker, som dagligt bruger stationen som omstigning på vej til og fra arbejdet, eller på vej på ferie - trafikstrømmene er store.

Det forventes at udbygningen af den nye bydel vil strække sig over 15 - 25 år. Derfor er det vigtigt, at der fra starten udarbejdes en overordnet helhedsplan så det sikres, at udviklingen af bydelen sker hensigtsmæssigt. Således at de første bebyggelser ikke lægger hindringer i vejen for fremtidige ønsker. Arkitektfirmaet COBE, som var med til at vinde konkurrencen om Køge Nord Station, er blevet bedt om at medvirke til udarbejdelsen af helhedsplanerne på baggrund af  byrådets vision.

Organisering:
Udviklingen af Køge Nord er et kommunalt projekt, hvortil der i forhold til de enkelte delprojekter knyttes private og offentlige samarbejdspartnere. Projektledelse og udviklingen sker gennem eget sekretariat, som en del af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Politisk sammenhæng:
Økonomiudvalget har ansvaret for den overordnede byudvikling og udgør den politisk styregruppe.
Teknik- og Miljøudvalget har ansvaret for lokalplanlægning og anlæg.

Borgerinddragelse
I forbindelse med tilblivelsen af Masterplanen for Køge Nord, vil der bliver udarbejdet en proces til inddragelse af repræsentater fra Køge Nord. Processen for og udpegning af repræsentater til deltagelse heri, vil blive forelagt Økonomiudvalget i september 2015.

Administrativ styregruppe:
Der nedsættes en administrativ styregruppe, bestående af, Kommunaldirektøren, Teknik- og Miljødirektøren og Planchefen, hvortil den projektansvarlige refererer.

Proces:
Når Økonomiudvalget har godkendt grundlaget for udarbejdelsen af et forslag til Masterplan for Køge Nord igangsættes arbejdet med masterplanen.

Det tilstræbes, at Byrådet i november / december 2015 behandler forslag til helhedsplan.  

Økonomi
Byrådet godkendte den 24. marts 2015, at afsætte 1,0 mio. kr. til planlægningen af Køge Nord. Dette kan dække omkostningerne til  udarbejdelse af helhedsplaner for Køge Nord.   
Beslutning
Godkendt.
Oversendes til Byrådets orientering.
Bilag

Til toppen


232.   Godkendelse af tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 - Erhvervsområde Bjæverskov Vest


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 - Erhvervsområde Bjæverskov Vest med tilhørende sammenfattende redegørelse vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af høringsnotat samt at forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.
Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 25. november 2014 at sende ”Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 - Erhvervsområde Bjæverskov Vest” og ”Den strategiske miljøvurdering” i høring i perioden fra onsdag den 3. december 2014 til tirsdag den 11. februar 2015.

Kommuneplantillæg nr. 6 til Køge Kommuneplan 2013 udlægger et areal på ca. 40 hektar i Bjæverskov Vest. Arealerne udlægges til erhvervsområde for transport og logistikerhverv ved afkørsel 34 på Vestmotorvejen

I offentlighedsperioden er der indkommet 7 indsigelser. Disse omhandler bl.a. følgende synspunkter/spørgsmål til: 

 • Forslagets påvirkning på OSD og FI områder
 • Forslagets påvirking af Natura 2000 og habitatsområder
 • Trafikale forhold.
 • Erhvervsområdernes anvendelse og funktioner.
 • Forslagets påvirkning af støj og lys.
I høringsperioden har der været forhandlinger med Naturstyrelsen. Afstedkommet af disse, er der udarbejdet en ”Væsentlighedsvurdering i forhold til habitatreglerne for kommuneplantillæg 6, Bjæverskov Vest". Naturstyrelsen har fundet den uddybende redegørelse fyldestgørende. Der har ligeledes været behov for en række præciseringer i kommuneplantillægget. Flere af disse har til formål at sikre grundvandet ved den fremtidige brug af området. 

Høringsnotatet er udarbejdet på en sådan måde, at indsiger, indsigelse, og indstilling om ændringerne er beskrevet. Indstilling om ændringer er fremhævet med kursiv.

Økonomi
Forslaget giver i sig selv ikke anledning til økonomi. 
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


233.   Indstilling vedr. Bellingeparken


Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at

 1. der i Bellingeparken opføres et plejecenter med 63 boliger,
 2. opførelsen sker i to etaper, således at 1. etape indeholde 32 boliger med tilhørende servicearealer,
 3. udformningen af plejecenteret sker med udgangespunkt i det dispositionsforslag som Social- og Sundhedsudvalget godkendte fra 5. februar 2013, sag nr. 12,
 4. sagen herefter oversendes til Ejendoms- og Driftsudvalget til videre foranstaltning.

Social- og Sundhedsudvalget 05-05-2015
1.    Godkendt.
2.    Godkendt.
3.    Godkendt.
4.    Sagen oversendes til Økonomiudvalget til videre foranstaltning.

Baggrund og vurdering
Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 5. februar 2013, sag nr. 12 et dispositionsforslag for opførelsen af 63 af i alt 93 plejeboliger i Bellingeparken. Dette blev efterfølgende blev godkendt af Byrådet den 26. februar 2013, sag nr. 28 med tilhørende anlægsbevillinger for projektets boliger og servicearealer.

Opførelsen var oprindeligt planlagt til at begynde i 2013 med indflytning i 2015, men er løbende blevet udskudt. Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer, at der fortsat er behov for boligerne i lyset af Køge Kommunes befolkningsprognose fra 2015, der viser en markant stigning i befolkningsgrupperne over 65 år frem mod 2025. Denne stigningen vil medføre et pres på den nuværende plejeboligkapacitet allerede fra 2017, mens direkte stigninger i ventelisterne på både pleje- og demensboliger ses fra 2020. Uden de 93 planlagte plejeboliger i Bellingeparkenprojektet vil der mangle ca. 185 plejeboligpladser i 2025, såfremt andelen af borgere på venteliste ikke skal stige i forhold til niveauet i 2013, hvor dispositionsforslaget blev godkendt.

Af praktiske og planlægningsmæssige årsager foreslås den oprindelige 1. fase med 63 boliger opdelt i 2, således at nærværende indstilling udelukkende dækker de første 32 boliger. De resterende 31 boliger vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget senere i en seperat indstilling. De sidste 30 boliger vil ligeledes blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget i en seperat indstilling efter det oprindelige dispositionsforslag eller som en del af et andet byggeri. Med denne nye tredelte faseindeling af projektet vil de første 32 boliger være indflytningsklare primo 2017, mens anden og tredje fase forventes klar i 2020 og 2023.   

Teknik- og Miljøforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har undersøgt mulige alternative placeringer af det nye plejecenter. Undersøgelsen viser, at området ved Bellingeparken er det mest fordelagtige, da alternativerne vil kræve, at kommunen foretager nyerhvervelser af de nødvendige arealer eller ændrer eksisterende kommuneplaner/ lokalplaner. Begge disse alternativer vurderes at være tidskrævende, hvilket yderligere vil forsinke opførelsen af plejeboligerne og derved påvirke ventelisten negativt. Det er i øvrigt forvaltningernes vurdering, at den foreslåede placering i Bellingeparken er god og hensigtsmæssig. Ved de løbende revisioner af masterplanen vil Social- og Sundhedsforvaltningen dog fortsat være opmærksom på om der frigøres eller opkøbes arealer, som med fordel kan anvendes ved fremtidige anlæg.  

Såfremt indstillingen godkendes i de respektive fagudvalg og Byrådet, vil tidsplanen være:
Politisk behandling og prækvalifikation: april 2015 - juli 2015.
Tilbudsfase inkl. licitation og evaluering: juli 2015 - november 2015.
Byggefase inkl. aflevering: december 2015 - januar 2017.          
Økonomi
Såfremt indstillingen godkendes, vil de oprindelige bevillinger blive tilpasset, så de svarer til 32 boliger frem for 63. Tilpasningerne vil betyde, at den oprindelige anlægsbevilling reduceres fra 117,5 mio. kr. til 63,168 mio. kr., mens servicearealets anlægsbevilling reduceres fra 19 mio. kr. til 12,145 mio. kr.

Det vurderes, at der er en reduktion i afledt drift på ca. 6 mio. kr.
Beslutning
Notat af 11. maj 2015 med kortbilag og forslag til tidsplan omdelt.
Forslaget beskriver en mulig placering af op til 95 plejeboliger i Køge Nord - matr. 10ea Ølsemagle by.

Økonomiudvalget er umiddelbart positiv og oversender forslaget til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.
Bilag

Til toppen


234.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning
Borgmesteren orienterede om kommende temamøde for Byrådet den 24. juni 2015 vedr. oplæg til Kommuneplan.

Til toppen


235.   Eventuelt


Beslutning
Torben Haack (F) anmoder om at kommunen bringer byggelovens § 12 i anvendelse i forbindelse med større byggearbejder inden for Køge Kommune.

Til toppen


236.   Salg af parcelhusgrund i Sandholmgård (Lukket punkt)Til toppen


237.   Udbud af visiteret kørsel (Lukket punkt)Til toppen


238.   Byudvikling ved Ravnsborg (Lukket punkt)Til toppen


239.   Markedsføring (Lukket punkt)Til toppen


240.   Køge Park – supplerende afdækning og tidsplan


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget, at  
 1. drøfte og beslutte, om der skal udarbejdes et supplerende notat/redegørelse omkring KPSE’s stiftelse som aktieselskab,
 2. drøfte en justering af tidsplan for projektet,
 3. tage stilling til forslaget til øget politisk inddragelse med temadrøftelse i maj, juni og august/oktober 2015.
Baggrund og vurdering
Per Bendix deltager ved fremlæggelsen af denne sag.

På såvel Økonomiudvalgsmøde som på Byrådsmøde i april 2015 blev der af forvaltningen fremlagt en overordnet aktuel status for Køge Park-projektet.

Orienteringen var opdelt i følgende 4 afsnit:
- Prospektmateriale/projektbeskrivelse
- Planforhold
- ”Dokumentpakken”
- Køge Park Sport & Event  (KPSE)

KPSE's stiftelse/opbygning m.v.
I tilslutning til forvaltningens orientering på Byrådsmødet vedr. pkt. 4 "Køge Park Sport & Event (KPSE)" blev det af Borgmesteren oplyst, at der på førstkommende møde i Økonomiudvalget vil blive fremlagt et forslag til ændring af opbygning m.v. af KPSE, der kan medføre, at den oprindelige drøftede kommunale underskudsgaranti på op til 6 mio. kr. årligt til KPSE sandsynligvis vil bortfalde. Der vil efter det oplyste blive tale om en aktieselskabsmodel. 

Kommunens konsulent er på denne baggrund blevet anmodet om at udarbejde et supplerende procesnotat/redegørelse omkring dette forhold, således at Økonomiudvalget den 12. maj 2015 kan drøfte sagen.

Forvaltningen har ikke været inddraget ved udarbejdelsen af konsulentnotatet. En reel vurdering af det nu skitserede KPSE-selskab i relation til Køge Kommunes økonomiske risici vil først kunne foretages, når selskabsform, kapitalgrundlag, selskabets aktiviteter m.v. er kendt. 

Kommunens konsulent har over for forvaltningen oplyst, at såfremt Økonomiudvalget på majmødet beslutter sig for, at der kan arbejdes videre med aktieselskabsmodellen, forventer konsulenten, at afklaringer omkring dannelse af KPSE vil kunne foreligge ved udgangen af juni 2015. Forvaltningen vil således frem mod august kunne risikoscreene forslaget.

Konsulentnotat af 4. maj 2015 vedlægges som bilag.  

Tidsplan for projektet
Som en konsekvens af ovenstående, samt at den såkaldte ”dokumentpakke” ikke foreligger i endelig form fra rådgiverteamet, vil der blive tale om mindre justeringer i tidsplanen. Forvaltningen forventer således, at Byrådets endelige vurdering af grundslagsvilkår, OPP-aftale, KPSE og lejeaftaler etc., først vil kunne ske senere på året.  

Fra rådgiverteamets side er der peget på en mulig beslutningsproces i september måned 2015. 

Forvaltningen skal henlede Økonomiudvalgets opmærksomhed på, at det anses for mindre hensigtsmæssigt, såfremt en stor og arbejdsmæssig tung sag som Køge Park-projektet kommer midt i budgetprocessen, der traditionelt trækker på mange ressourcer såvel administrativt som politisk. 

Det kunne på denne baggrund overvejes om de politiske beslutninger tilrettelægges fra oktober måned 2015.

Forslag til proces for politisk inddragelse
Fra forvaltningens side vurderes Køge Park-projektet som en stor og kompleks sag, hvorfor der i første omgang kunne overvejes en løbende proces frem mod Byrådets stillingtagen til vilkårene for udbud af grund og investor. Forvaltningen fremlægger til Økonomiudvalgets drøftelse følgende tanker til politisk involvering frem mod beslutningen om udbud med henblik på at finde investor:

- Gennemgang af prospekt/projekt (alene de bygningsmæssige forhold i h.t. skitseprojektet) - gerne Byrådet i maj.
- VVM/kommuneplantillæg/lokalplan - gerne for Økonomiudvalg/Teknik- og Miljøudvalg/gruppeformænd i juni - overvejelse omkring byrådsorienteringen?
- KPSE med tilhørende risikovurderinger - gerne for Økonomiudvalg/gruppeformænd og/eller det samlede Byråd i august.

Næste fase, der bl.a. vil omhandle valg af investor, udbud af selve byggeprojektet, kommunens involvering under byggeprocessen samt fastlæggelse af driftsafvikling/ophørsscenarier, indebærer også udarbejdelse af risikovurderinger fra forvaltningens side, der først vil kunne foreligge efter sommerferien. 

Den politiske involvering i denne fase af projektet kunne eksempelvis ske i august (generelle forhold) og efter budgetvedtagelsen i oktober (specifikke forhold). 

Ovenstående forslag om politisk inddragelse vil efter forvaltningens vurdering kunne medvirke til sikring af bred politisk indsigt og muligt ejerskab til Køge Park-projektet i sin helhed.
Økonomi
Merudgifter til konsulenter i forbindelse med udarbejdelse af supplerende beslutningsmateriale vil blive afholdt inden for forvaltningens budgetramme. 

Manuelt lukket bilag
Note til ØU mødet den 12. maj 2015 ang. etablering og drift af Køge Park Sport og Event
Beslutning
Punktet overført til åben dagsorden.

ad 1: Godkendt at afdækning/beskrivelse af KPSE som aktieselskabsmodel iværksættes i overensstemmelse med udsendte notat, med den rettelse at notatets punkt 7 og 8 udgår.
Afdækning/beskrivelse skal foreligge ved udgangen af juni 2015.
Sagen genoptages i Økonomiudvalget til august.

Fortrolig lejeliste rekvireres hos DEAS.

ad 2 og 3.
Godkendt.

Supplerende inddrages Kultur- og Idrætsudvalget i drøftelsen i august 2015.
Bilag

Til toppen


241.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)Til toppen


242.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 28.10.15