Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 16.05.2017 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)


149.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling

Følgende punkter behandles kl. 9.00-10.30

172 - Temadrøftelse om storparceller,
173 - Kommuneplan 2017 - status,
176 - Detailhandelsanalyse.

Følgende punkter behandles kl. 10.30-11.30

151 - 2. Økonomiske Redegørelse 2017,
152 - 2. Økonomiske Redegørelse - Status på vedtaget anlægsramme
153 - Kapacitetsberegninger 2017-2028.
178 - Drøftelse af omprioriteringskatalog 2018-2020.

Beslutning
Godkendt.

Til toppen


150.   2. Økonomiske Redegørelse 2017 - Økonomiudvalg


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. Økonomiudvalget drøfter og godkender den den 2. Økonomiske Redegørelse 2017 på Økonomiudvalgets område, hvoraf det fremgår, at budget 2017 ikke forventes i balance,
 2. Økonomiudvalget drøfter kompenserende besparelser til finansiering af det forventede medforbrug,
 3. Økonomiudvalget godkender tillægsbevilling uden effekt på kassebeholdningen (budgetneutrale) vedr. alle udvalg, jf. bilag 1.
Baggrund og vurdering

2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes skøn over forventet regnskab pr. 31. marts 2017.

Den samlede 2. Økonomiske Redegørelse for hele Køge Kommune viser, at der på en del udvalgsområder er store udfordringer med at holde budgettet for serviceudgifterne. Såfremt udvalgene ikke beslutter kompenserende forslag forventes der overskridelser af servicedriftsbudgettet på 62 mio. kr. i alt. Overskridelserne er primært på Social- og Sundhedsudvalgets, Børneudvalgets, Skoleudvalgets, Økonomiudvalgets og Ejendoms- og Driftsudvalgets områder.

Såfremt der ikke besluttes kompenserende forslag, vil indmeldingerne betyde varige merudgifter på servicedriftsområdet på 32 mio. kr. pr. år.

På indkomstoverførselsområdet forventes mindreudgifter på ca. 13 mio. kr. Hertil kommer eventuelt mindreforbrug for forsikrede ledige, som først kan opgøres endeligt efter økonomiaftalens indgåelse.

Konkret viser 2. Økonomiske Redegørelse 2017, at der på Økonomiudvalgets område forventes  merudgifter på 4,4 mio. kr. i 2017 med varig virkning på 2,0 mio. kr. i overslagsårene.

Udfordringerne på 4,4 mio. kr. er sammensat af 2,1 mio. kr. vedrørende tjenestemandspensioner, 0,9 mio. kr. vedrørende barselspuljen og 0,8 mio. kr. vedrørende forsinkelse af hjemtagning af serverrum stigende til 1,0 mio. kr. i overslagsårene. Hertil kommer 0,6 mio. kr. i 2017 stigende til 1,0 mio. kr. i overslagsårene vedrørende manglende realisering af sparekrav på udbud af brand-kontrakter under redningsberedskabet.

Det anbefales, at udfordringerne på 0,7 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i overslagsårene dækkes af kompenserende besparelser. Forvaltningen vil desuden frem mod 3. Økonomiske Redegørelse udarbejde forslag til finansiering for de resterende 3,7 mio. kr. i 2017.

I bilag 2 er der en oversigt over de kompenserende besparelsesforslag, som forvaltningen anbefaler til finansiering af udfordringerne i 2017 og overslagsår med udgangspunkt i de resterende forslag fra sidste års sparekatalog.

Herudover er der netto mindreudgifter på 0,5, som anbefales håndteret ved udgiftsneutrale tillægsbevillinger. De udgiftsneutrale tillægsbevillinger vedrører merudgifter til Udsatterådet på 0,05 mio. kr., som dækkes af en omplacering fra Social- og Sundhedsudvalget samt mindreudgifter på 0,3 mio. kr. vedr. midler til sårbare børn, som hører hjemme under Børneudvalget. Endelig er der mindreudgifter på 0,2 mio. kr. vedr. koordinatorfunktion for tryghed i Køge, hvor forbruget ligger under Skoleudvalget. 

Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,05 mio. kr. til IT- og Digitaliseringsafdelingen under Økonomiudvalget vedr. indtægter fra salg af IT-udstyr.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

ad 1: Godkendt.

ad 2: Drøftet, der indstilles ikke kompenserende besparelser i 2017, jf. beslutning i sag 151.

ad 3: Godkendt.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


151.   2. Økonomiske Redegørelse 2017


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at den 2. Økonomiske Redegørelse 2017 drøftes og godkendes, herunder at

 1. løsningsmuligheder vedr. de indmeldte udfordringer for budget 2017 drøftes,
 2. løsningsmuligheder vedr. de indmeldte udfordringer for budget 2018-2021 drøftes,
 3. drøfte hvorvidt mindreudgifter på 13,1 mio. kr. på indkomstoverførselsområdet skal indgå i løsingen af udfordringen i 2017, jf. punkt 1 eller om de skal tilføres kassen, jf. bilag 1,   
 4. der gives en tillægsbevilling uden effekt på kassebeholdningen (budgetneutrale) vedr. alle udvalg, jf. bilag 1.
Baggrund og vurdering

2. Økonomiske Redegørelse på drift og finansiering er baseret på forvaltningernes skøn over forventet regnskab pr. 31. marts 2017.

Den samlede 2. Økonomiske Redegørelse for hele Køge kommune viser, at der på en del udvalgsområder er store udfordringer med at holde budgettet for serviceudgifterne. Såfremt udvalgene ikke beslutter kompenserende forslag forventes der overskridelser af servicedriftsbudgettet på 62 mio. kr. i alt (punkt A). Overskridelserne er primært på Social- og Sundhedsudvalgets, Børneudvalgets, Skoleudvalgets, Økonomiudvalgets og Ejendoms- og Driftsudvalgets områder.

Såfremt der ikke besluttes kompenserende forslag, vil indmeldingerne betyde varige merudgifter på servicedriftsområdet på 32 mio. kr. pr. år (punkt D).

På indkomstoverførselsområdet forventes mindreudgifter på ca. 13 mio. kr. (punkt B). Hertil kommer eventuelt mindreforbrug for forsikrede ledige, som først kan opgøres endeligt efter økonomiaftalens indgåelse.

Såfremt de indmeldte udfordringer kassefinansieres vil det betyde en overskridelse af Køge Kommunes budgetterede serviceudgifter med 61 mio. kr. (punkt C). Det budgetterede serviceudgiftsniveau forventes at være udgangspunktet for en eventuel sanktion.

Fagudvalgenes behandling af sagen
2. Økonomiske Redegørelse har været til behandling i alle fagudvalg forud for drøftelse i Økonomiudvalget. Dog udestår behandlingen i Ejendoms- og Driftsudvalget. På møderne i de udvalg der forventer varige merudgifter (SSU, BU, SU, ØU) har sagen om 2. Økonomiske Redegørelse været bilagt kompenserende besparelsesforslag, svarende til den varige udfordring.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde blev der indstillet kompenserende besparelsesforslag for 2,8 mio. kr. i 2017 og 4,1 mio. kr. i overslagsårene.

På Børneudvalgets område blev drøftelsen i første omgang udskudt til ekstraordinært møde mandag den 8. maj. På mødet den 8. maj blev der ikke indstillet nogen kompenserende besparelser i hverken 2017 eller overslagsår.

På Skoleudvalgets område blev drøftelsen af kompenserende besparelser udskudt til ekstraordinært møde den 15. maj. Konklusionen af denne behandling vil foreligge til mødet.

På Ejendoms- og Driftsudvalgets område afholdes mødet først den 17. maj, hvorfor resultatet af dette møde ikke kendes.

For Økonomiudvalgets område henvises til behandlingen af det foregående punkt på dagsorden. 

Håndtering af udfordringen
Udfordringen for Køge Kommune er som ovenfor nævnt på 62 mio. kr. i 2017 og 32 mio. kr. i overslagsårene. Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet drøfter hvorledes udfordringen skal håndteres, og peger på følgende parametre der kan indgå i løsningen i hhv. 2017 og den varige udfordring i de efterfølgende år.

Løsningsmulighederne for 2017:

1) Udskydelse af ønskede men ikkebudgetterede udgifter til budgetforhandlingerne for 2018.

2) Kompenserende besparelser (oversigt over indstillede besparelsesforslag fra fagudvalgene er vedlagt som bilag 7).

3) Mindreudgifterne til indkomstoverførsler.

4) Kassefinansierede tillægsbevillinger.

5) Fortsat arbejde med at finde finanseringsmuligheder frem mod 3. Økonomiske Redegørelse.

Løsningsmuligheder for 2018:

1) Reduceret anlægsramme (foreløbig anlægsplan er vedlagt som bilag 3).

2) Forøgelse af omprioriteringskataloget.

Direktøren for Kultur- og Økonomiforvaltningen vil på Økonomiudvalgets møde præsenterer forskellige løsningsmuligheder. 

Drifts- og finansieringsområdet
I nedenstående tabel er udfordringerne opsummeret (i 1.000 kr.):

A. Udfordringer serviceudgifter   Udvalg     Beløb
Forsinkelse af serverrum      ØU          0,8
Barselspuljen      ØU          0,9
Tjenestemandspensioner      ØU            2,1
Sparekrav Beredskabet      ØU          0,6
Tilskud til private skoler      SU          3,7
10. klasse Campus Køge      SU          0,7
Tilbagebetaling vedr. madordning      BU          5,0
Finansiering af madordning      BU          1,0
Foranstaltninger (anbringelser og forebyggelser)      BU        15,0
Mindreindtægter udeservering      TMU          0,1
Ekstraordinære stormflodsudgifter      EDU          1,4
Indkøb af materiel til stormflod      EDU          4,0
Energispareprojekter      EDU        -0,3
Specialiserede- og Sundhedsområdet      SSU         25,7
Ældre medicinsk patient      SSU          1,0
OK-forlig døgnarbejdstidsområdet      SSU          0,5
Udfordringer serviceudgifter i alt       62,1
B. Indkomstoverførsler   Udvalg    Beløb
Kontanthjælpsområdet      EAU        -7,5
Boligstøtte      SSU        -4,3
Refusion og ældreboliger      SSU        -1,0
Nettoeffekt på kasse i alt        -12,8
Netto drift og finansiering i alt       49,3

 

C. Status på serviceudgiftsloft    Beløb
Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune   2.567,7
Serviceudgifter incl. alle udfordringer under A   2.628,9
Overskridelse af serviceudgiftsloftet       61,1
D. Effekt på budget 2018-2021   Udvalg     Beløb
Specialiserede- og Sundhedsområdet      SSU        20,0
Tilskud til private skoler      SU          3,7
10. klasse Campus Køge      SU          1,0
Finansiering af madordning      BU          1,0
Forebyggende foranstaltninger      BU          5,0
Yderligere forsinkelse af serverrum      ØU          1,0
Sparekrav Beredskabet      ØU          1,0
Energispareprojekter      EDU        -0,3
Varige effekt i alt       32,4
E. Forsikrede ledige - udskydes til 3. ØR    Beløb
Forsikrede ledige      -37,7
Midtvejsregulering         ??
Forsikrede ledige i alt         ??

Ad A. Udfordringer serviceudgifter
Der er forventede netto udfordringer på serviceområdet på 62,1 mio. kr., hvoraf 32,4 mio. kr. forventes at have varig effekt, jf. afsnittet nedenfor.     

Under Økonomiudvalget forventes udfordringer på i alt 4,4 mio. kr., hvoraf 2,1 mio. kr. vedrører tjenestemandspensioner, 0,9 mio. kr. vedrører barselspuljen og 0,8 mio. kr. vedrører forsinkelse af hjemtagning af serverrum stigende til 1,0 mio. kr. i overslagsårene. Hertil kommer 0,6 mio. kr. vedrørende manglende realisering af sparekrav på udbud af brand-kontrakter under redningsberedskabet stigende til 1,0 mio. kr. i overslagsårene.

Under Børneudvalget forventes udfordringer på i alt 21,0 mio. kr., hvoraf 15,0 mio. kr. med en varig udfordring på 5,0 mio. kr. vedrører flere anbringelser af unge på sikrede institutioner, plejefamilier, døgninstitutioner mv. samt forebyggende foranstaltninger. Herudover forventes merudgifter på forkert opkrævning af forældrebetaling for frokostordning på i alt 6,0 mio. kr., hvoraf 5,0 mio. kr. vedrører tilbagebetaling af forældrebetaling til madordninger og 1,0 mio. kr. vedrører den varige finansiering af ordningen. Udfordringen er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 5.

Under Skoleudvalget forventes udfordringer på i alt 4,4 mio. kr. hvoraf 3,7 mio. kr. i 2017 og overslagsår vedrører øget tilskud til statslige og private skoler som følge af øget antal elever. Hertil kommer en udfordring vedrørende 10. klasse Campus Køge på 0,7 mio. kr. i 2017 stigende til 1,0 mio. kr. i overslagsårene. 

Under Ejendoms- og Driftsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget forventes udfordringer på i alt 5,5 mio. kr., hvoraf 4,0 mio. kr. vedrører indkøb af materiel til fremtidig stormflodssikring, 1,4 mio. kr. vedrører ekstraordinære stormflodsudgifter til stormen i januar 2017 under Ejendoms- og Driftsudvalget. Hertil kommer mindreindtægter på 0,09 mio. kr. vedrørende udeservering på havnen under Teknik- og Miljøudvalget. Herudover er der mindreudgifter på 0,3 mio. kr. vedrørende besparelser som følge af energispareprojekter under Ejendoms- og Driftsudvalget.

Under Social- og Sundhedsudvalget forventes merudgifter på i alt 27,2 mio. kr., hvoraf 25,7 mio. kr. vedrører udfordringer på det specialiserede socialområde samt på køb og salg af pladser under Sundhedsområdet. En betydelig del af merudgifterne skyldes overførsel af merudgifter fra 2016 til 2017. Det er dog Social- og Sundhedsforvaltningens forventning, at den varige udfordring af udgiftspresset på ovennævnte områder forsat vil udgøre 20,0 mio. kr. Endelig er der merudgifter på 1,0 mio. kr. vedr. ældre medicinske patienter samt 0,5 mio. kr. vedr. restregulering af konsekvenser af OK-forlig på døgnarbejdstidsområdet. Udfordringen er nærmere beskrevet i bilag 6.

Ad B. Indkomstoverførsler
Der forventes mindreudgifter på 12,8 mio. kr., hvoraf 7,5 mio. kr. vedrører fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Herudover er der mindreudgifter på 4,3 mio. kr. til Boligstøtte samt merindtægter og mindreudgifter på i alt 1,0 mio. kr. vedrørende central refusion og ældreboliger under Social- og Sundhedsudvalget.

Ad C. Status på serviceudgiftsloftet og likviditet
2. Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommune forventes at overskride af det budgetterede servicedriftsniveau med ca. 61 mio. kr., hvis alle bevillinger under punkt A kassefinansieres.

Konsekvensen ved overskridelse af serviceudgiftsloftet er, at Køge Kommune kan udsættes for en sanktion, som forventes at bestå af en individuel sanktion (60 %) og en kollektiv sanktion (40 %), som modregnes i bloktilskuddet, hvis kommunernes regnskaber samlet set ikke lever op til de aftale rammer.

Af bilag 8 fremgår den forventede likviditetsudvikling såfremt der ikke tages hånd om de aktuelle udfordringer.

Ad D. Varige servicemerudgifter
Udfordringerne beskrevet under punkt A i tabellen vil under forudsætning af, at de ikke håndteres inden for egen ramme medfører en varig effekt i budget 2018-2021 på ca. 32 mio. kr. I 2. Økonomiske Redegørelse indstilles kompenserende besparelsesforslag svarende til ovennævnte udfordring i budget 2018-2021.

Det er især udgiftspresset på det specialiserede Socialområde og Sundhedsområdet under Social- og Sundhedsudvalget, som har størst effekt på budget 2018-2021 med 20 mio. kr. Hertil kommer en varig effekt på ca. 3,7 mio. kr. vedrørende tilskud til private skoler og 1,0 mio. kr. vedrørende 10. klasse Campus Køge under Skoleudvalget.

Herudover er der 5,0 mio. kr. vedrørende forbyggende foranstaltninger og 1,0 mio. kr. angående finansiering af madordning under Børneudvalget samt 1,0 mio. kr. pga. forventet yderligere forsinkelse af serverrum under Økonomiudvalget. Endelig forventes den manglende realisering af sparekravet vedrørende udbud af brand-kontrakter under redningsberedskabet at have en varig effekt på 1,0 mio. kr. under Økonomiudvalget. 

Ad E. Forsikrede ledige
I 2. Økonomiske Redegørelse er der en forventning til mindreudgifter på 37,7 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, som først håndteres i forbindelse med 3. Økonomiske Redegørelse, da mindreudgifterne skal ses i sammenhæng med de forventede mindreindtægter vedr. midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2017. Resultatet af midtvejsreguleringen kendes først i forbindelse med Økonomiaftalen, hvorfor det anbefales at vente med at håndtere mindreugifterne til forsikrede ledige.

Anlægsområdet
I forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse er der foretaget en ekstra opfølgning på anlægsområdet i forhold til status på hvorvidt Køge Kommune vil overholde anlægs- og servicerammerne i økonomiaftalen for 2017.

Anlægsopfølgningen viser, at Køge Kommune forventes at overskride anlægsloftet i 2017 med 70-90 mio. kr.

Der henvises i øvrigt til særskilt sag på dagsordenen.

Økonomi
2. Økonomiske Redegørelse viser et væsentligt forventet merforbrug.
Beslutning
Ad 1:

 • De 0,1 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget løses indenfor udvalgets egen ramme.
 • Der gives tillægsbevillinger svarende til 30,2 mio. kr. jf. bilag 9.
 • Mindreforbruget på indkomstoverførslerne på 12,8 mio. kr. anvendes til at finansiere merforbruget på servicedriften.
 • De resterende 19 mio. kr. i forventet merforbrug følges frem mod 3. Økonomiske Redegørelse idet merforbruget delvist forventes at kunne finansieres af mindreforbrug på forsikrede ledige. Endvidere arbejdes der med kompenserende engangsbesparelser.

Ad 2:

 • Budgetvejledningen tilrettes, så anlægsrammen i 2018-21 nedsættes fra 170 mio. kr. pr. år til 145 mio. kr. pr. år.
 • Direktionen bedes i det administrative forslag markere hvilke anlæg der kan fjernes/udskydes hvorefter anlægsplanen gennem de politiske forhandlinger bringes ned på 145 mio. kr.
 • Den økonomiske politik ændres, at driftsoverskuddet i 2018-21 minimum skal udgøre 2 % svarende til en nedsættelse på ca. 25 mio. kr. pr. år.
 • Omprioriteringskataloget forøges med 7,4 mio. kr. til 47,4 mio. kr. i gennemsnit fordelt på alle udvalg. De nye omprioriteringsmål fremgår af bilag 10. Udvalgene beslutter omprioriteringskatalogforslag på lukket møde i juni. 

Ad 3:

Økonomiudvalget anbefaler, at de indgår i løsningen, jf. ad 1.

Ad 4:

Anbefales.

Der afholdes temamøde for Byrådet om den økonomiske situation tirsdag den 23. maj.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


152.   2. Økonomiske Redegørelse - Status på vedtaget anlægsramme


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. anlægsopfølgningen drøftes,
 2. eventuel sanktion i forbindelse overskridelse af vedtaget anlægsramme drøftes,
 3. det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 1,65 mio. kr. vedr. midlertidige flygtningeboliger (EDU 34) tilgår kassen,
 4. det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 1,5 mio. kr. vedr. Levebo-miljøer (SSU11) tilgår kassen. 
Baggrund og vurdering

Årsregnskabet 2016 viste, at der på anlægsområdet blev overført 257,9 mio. kr. til 2017, hvoraf skattefinansierede anlæg udgør 172,9 mio. kr. hvilket udfordrer et eventuelt anlægsloft i 2017. Det budgetterede anlægsniveau i 2017 udgør ca. 149 mio. kr.

Som følge heraf besluttede Byrådet, at der skulle gennemføres en ekstra anlægsopfølgning i forbindelse 2. Økonomiske Redegørelse 2017 på anlægsområdet i forhold til status på overholdelse af vedtaget budget på de skattefinansierede anlægsudgifter.

Der er på den baggrund gennemført en opfølgning på anlægsområdet. Konkret er der lavet en undersøgelse af forventet regnskab for 2017 med henblik på at vurdere overførslerne fra 2017 til 2018 pr. anlægsprojekt. Opfølgningen er central i forhold til at vurdere risikoen for, at Køge Kommune risikerer sanktioner såfremt kommunerne samlet overskider anlægs- og servicerammerne i økonomiaftalen for 2017 samt muligheden for at undgå en eventuel sanktion ved at udskyde projekter til 2018.

Opfølgning i forhold til vedtaget anlægsniveau
Det vedtaget anlægsniveau udgør 148,9 mio. kr. og det korrigeret budget for 2017 er på 325,6 mio. kr. Hertil kommer eventuelle fremtidige politisk vedtagne projekter som fx Lellinge aktivitetscenter (6 mio. kr.).

Forvaltningerne har gennemgået alle projekter og på den baggrund forventes overførsel til 2018 på ca. 63 mio. kr. Hertil kommer yderligere overførsler som følge af uforudsete forsinkelser. På den baggrund vurderer Kultur- og Økonomiforvaltningen at der må forventes uforudsete forsinkelser for ca. 30 mio. kr. hvorefter der forventes overførsler til 2018 på i størrelsesordenen 80 - 100 mio. kr. og derved en overskridelse af vedtaget anlægsniveau i 2017 på 70 - 90 mio. kr. ekskl. evt. nye tillægsbevillinger.   

Det skal understreges, at vurderingen for 2017 er baseret på et skøn der er forbundet en stor usikkerhed da vi endnu kun er i begyndelsen af 2017.  

Der er pt. planlagte, men ikke igangsatte, anlægsprojekter for ca. 43 mio. kr., hvor ca. 40 mio. kr. forventes forbrugt i år, såfremt at Byrådet godkender anlægsbevillinger til disse.

Det vurderes, at der ikke er yderligere behov for midlertidige flygtningeboliger (EDU 34) og derfor søges der ved denne redegørelse, at de afsatte midler i 2017 på 1,65 mio. kr. tilgår kassen.

Anlægsmidler på 1,5 mio. kr. til Levebo-miljø tilgår kassen i denne redegørelse idet, at Køge Kommune har fået statsmidler til projektet. Det betyder, at projektet tilgår driften hvor Staten betaler ca. 5,5 mio. kr. dog med kommunal egenfinansiering på 0,1 mio. kr. Driftsbevillinger vil blive ansøgt i 3. Økonomiske Redegørelse på driftsområdet.  

Beskrivelse af sanktioner ved overskridelse af anlægsloftet
Christiansborg har som i 2016 hjemmel til at aktivere sanktioner i 2017 såfremt kommunernes regnskaber overskrider service og anlægsrammen i økonomiaftalen for 2017. I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2017 fremhæves det endvidere, at det tillægges stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for de aftalte rammer. 

Såfremt kommunerne under et sanktioneres på anlæg i 2017 kendes fordelingen af sanktionen mellem kommunerne ikke. Vælger Regeringen imidlertid samme model som anvendes ved overskridelsen af serviceudgifterne på driftsområdet vil det betyde en nedskrivning af Køge Kommunes bloktilskud i form af en kollektiv sanktion på 40 % og en individuel sanktion på 60 %. Den kollektive sanktion vil udmøntes som Køge Kommunes andel af det samlede indbyggertal, mens den individuelle sanktion fordeles på de kommuner som har overskredet anlægsloftet i forhold til den enkelte kommunes andel af den samlede overskridelse.

Økonomi

Alle anlægsudgifterne er budgetlagt, og påvirker derfor ikke kommunens likviditet. En eventuel sanktion vil imidlertid betyde et træk på likviditeten.

Godkendes indstillingspunkt 3 forbedres den budgetterede kassebeholdning positivt med 1,65 mio. kr.

Godkendes indstillingspunkt 4 mindskes anlægsrammen med 1,5 mio. kr. og den budgetterede kassebehold med netto 1,4 mio. efter driftsbevillinger er godkendt idet projektet bliver finansieret af Staten med kommunal egenfinansiering på 0,1 mio. kr. 

Beslutning

Ad 1-2: Økonomiudvalget drøftede sagen.

ad 3-4: Anbefales.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


153.   Kapacitetsberegninger 2017-2028


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Kapacitetsberegninger for 2017-2028 tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Det af befolkningsprognosen 2017-2028 afledte kapacitetsbehov på anlægsområdet udgør grundlaget for det videre budget- og planarbejde for budget 2018-2021.

Befolkningsprognosen 2017-2028 er godkendt i Byrådet den 28. marts 2017, og viser en stigning i folketallet på knap 9.000 indbygger fra 1. januar 2017 til 1. januar 2029.

Sammenholdt med sidste års prognose er der tale om en årlig niveaumæssig nedjustering på gennemsnitligt 1.000 indbyggere som følge af færre flygtninge samt færre indbyggere pr. 1. januar 2017 end forudsat i sidste års befolkningsprognose.

Kapacitetsbehovet - baseret på de såkaldte kapacitetsberegninger i vedlagte notat - viser hvorvidt, der i forhold til den gældende 10-årige anlægsplan er behov for udbygning/afvikling af planlagte anlægsinvesteringer på de store velfærdsområder. Beregningerne omfatter således sektorområderne: Dagtilbud, skole og SFO, ældrepleje og sundhed (genoptræning). 

I det følgende redegøres for de anlægsmæssige konsekvenser af kapacitetsberegningerne for budgetperioden 2018-2021.

Kapacitetsbehov 2018-2021
Overordnet set viser kapacitetsberegningerne, at der på dagtilbudsområdet er kapacitetsmæssige udfordringer i forhold til den vedtagne "10-årige anlægsplan" jf. budget 2017. Tallene indikerer således, at der fra 2021 vil være et underskud af dagtilbudspladser.

Direktionen vurderer, at udfordringen kan håndteres ved ombygning af Gymnasievej 8.

På folkeskoleområdet og SFO-området vil der ikke være grundlæggende kapacitetsproblemer i årene frem til 2020.

På ældreområdet vil kapaciteten de kommende år komme under stigende pres. Direktionen vurderer dog, at der ikke vil være behov for yderligere udbygning i forhold til de aktuelle udbygningsplaner på området.

På sundhedsområdet er der - uagtet de aktuelle planer vedr. etablering af nyt genoptræningscenter - et betydeligt pres på genoptræningskapaciteten, og her er det Velfærdsforvaltningens vurdering, at det kan blive nødvendigt fortsat at anvende et af de tre eksisterende genoptræningssteder.

Midler til kapacitetstilpasninger i 2018-21 indarbejdes, jf. budgetvejledningen for budget 2018-21 i den administrative anlægsplan der fremlægges til politisk behandling efter sommerferien.

Økonomi
Den administrative anlægsplan tilpasses svarende til anbefalingerne.
Beslutning
Anbefales taget til efterretning.
Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


154.   Delberetning 21 for regnskabsåret 2016 - løbende revision


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at delberetning nr. 21 vedrørende regnskab 2016 løbende revision godkendes.
Baggrund og vurdering

BDO Kommunernes Revision har den 9. marts 2017 fremsendt vedlagte delberetning nr. 21 vedrørende løbende revision for 2016. Beretningen er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 13. marts.

Revisionen har påtegnet beretningen uden forbehold. Beretningen har givet anledning til to bemærkning - en vedrørende økonomisk opfølgning i sager med sociale ydelser og en vedrørende rettidig opfølgning i sager med sociale ydelser.

Administrationen har udarbejdet nedenstående besvarelse af ovenstående revisionsbemærkning, som efter Byrådets godkendelse skal fremsendes til revisionen.

Økonomisk opfølgning i forbindelse med sociale ydelser
Vi har konstateret, at der på områderne uddannelseshjælp, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse og integrationsydelse til personer efter integrationslovens bestemmelser er væsentlige tidsmæssige forsinkelser i de økonomiske opfølgninger i sagerne. Der er således ikke foretaget den fornødne rettidige opfølgning i forhold til, at der, jf. lovgivningen, skal foretages opfølgning hver 3. måned.

Det henstilles, at der tages initiativer til sikring af, at der løbende foretages økonomisk opfølgning i overensstemmelse med lovgivningens krav til sikring af, at grundlaget for bevilling og udbetaling af ydelserne fortsat er til stede.

Det kan hertil anføres, at Velfærdsforvaltningen i januar 2016 har fastlagt en arbejdsgang for økonomisk kontrol i sager med løbende udbetaling, således at kontrollen fremover udføres den anden tirsdag i hver måned. Dette ses dog ikke at være efterlevet fuldt ud.

Forvaltningens besvarelse:
I forhold til 3 måneders opfølgning er det korrekt, at dette ikke sker lovmæssigt i alle sager trods ændring i arbejdsgangen for opfølgning.

Det er fortsat arbejdsgangen, at der laves adviser vedr. opfølgning den anden tirsdag i hver måned. Dette er sammen med revisors bemærkninger pointeret for de økonomiske sagsbehandlere.

Der vil nu ske skærpet ledelsestilsyn, hvor der hver måned vil blive kontrolleret ubehandlede adviser i KMD aktiv. Disse vil blive gennemgået med relevante sagsbehandlere.

Rettidig opfølgning i sager med sociale ydelser
Vi har konstateret, at der på områderne Sygedagpenge, Revalidering og Ledighedsydelse er væsentlige tidsmæssige forsinkelser i de løbende opfølgninger i sagerne. Der er således ikke foretaget den fornødne rettidige opfølgning i forhold til det, lovgivningen foreskriver.

Det henstilles, at der tages initiativer til sikring af, at forretningsgang efterleves, og at der løbende foretages rettidig opfølgning i overensstemmelse med lovgivningens krav til sikring af, at grundlaget for bevilling og udbetaling af ydelserne fortsat er til stede.

Vedrørende manglende rettidig opfølgninger af sygedagpenge og revalidering er der tale om en generel fejl. Vedrørende sygedagpenge er der handlet på dette fra udgangen af 2016, hvorfor det forventes, at opfølgningsteamet ved næste ledelsestilsyn viser et væsentligt bedre resultat på dette punkt. Vedrørende ledighedsydelse er det oplyst, at fejlene tages op med faglig koordinator og drøftes yderligere på efterfølgende teammøder, hvorefter faglig koordinator følger regelmæssigt op for at sikre, at opfølgningen fremadrettet sker rettidigt.

Forvaltningens besvarelse:
Jobcentret har foretaget den indsats, som der er anbefalet i revisionens bemærkninger.

Økonomi
Det forventes ikke, at revisionsbemærkningerne får økonomisk betydning for Køge Kommune.
Kommunikation

Byrådets godkendelse af regnskab 2014 og revisionsberetningen skal fremsendes til:

 • BDO kommunernes revision.
 • Statsforvaltningen.
 • Beskæftigelsesministeriet.
 • Social og Integrationsministeriet.
Beslutning

Anbefales godkendt.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


155.   Introduktion af nyt Byråd for perioden 2018-2021


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget påbegynder overvejelserne om, hvordan introduktionen af det nye byråd skal planlægges.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har en tradition for at holde et seminar for det samlede nyvalgte byråd, hvor både ny- og genvalgte medlemmer deltager. De tidligere introduktionsseminarer har været afholdt med forskelligt indhold, men fælles for seminarerne har været at introducere byrådsmedlemmerne til det politiske arbejde, herunder arbejdet i Byrådet og fagudvalg, økonomi, juridiske spilleregler, rettigheder og samspillet med forvaltningen. Endvidere giver introduktionsseminaret et godt afsæt til at lære hinanden at kende og dermed være med til at skabe et godt fremtidigt kollegialt samarbejdet i Byrådet og udvalg.

Direktionen foreslår, at der arbejdes videre med følgende planlægning:

A: En halv eller hel dag den 18. januar 2018 kun for de nyvalgte medlemmer, hvor der gives en orientering om:

 • Færdselsreglerne i den kommunalpolitiske hverdag, f.eks. pligter (mødepligt, pligt til at tage stilling m.m.), rettigheder (ret til information, ret til at indbringe en sag for byrådet, sagsindsigt m.m.), inhabilitet, formelle spilleregler, samspillet med pressen m.m.
 • Den politiske arbejdsplads, f.eks. dagsordner og referater, vederlag, kørselsgodtgørelse, mødekalendere, IT-udstyr m.m.

Alle nyvalgte byrådsmedlemmer tilbydes endvidere at deltage i COK's Kattegatkursus, der er målrettet nyvalgte medlemmer.

B: Et to-dages visionsseminar den 25. - 26. januar 2018 på Sørup Herregaard for det samlede byråd, hvor der lægges vægt på:

 • Visioner/ønsker for den kommende byrådsperiode.
 • Økonomi.
 • Politikerrollen.
 • Arbejdsdelingen mellem byråd og udvalg.
 • Samspillet med politikere og forvaltningen.
 • Det sociale afsæt for det fremtidige samarbejde i byråd og udvalg.

Datoerne er tilrettelagt efter den generelle udvalgsmødestruktur, Kommunal Økonomisk Forum, der holdes den 11. - 12. januar 2018 (deltagere: Økonomiudvalget) og Børne- og Ungetopmødet, der holdes den 16.- 17. januar 2018 (deltagere: Børneudvalget).

C: Introduktion til fagudvalg incl. Økonomiudvalget

Introduktionen planlægges for hvert udvalg for sig, således at det passer til de enkelte udvalgsopgaver. Denne del af introduktionen afvikles over en længere periode - inden for de første 1 1/2 år - således at der både er rum til deltage i det løbende udvalgsarbejde, de fagudvalgsspecifikke samlinger, fagudvalgenes studieture m.m.

Folder - HVEM - VED - HVOR
Direktionen foreslår endvidere, at der i kombination til introduktionen udarbejdes en elektronisk folder til byrådets medlemmer, som kort beskriver færdselsreglerne og den politiske arbejdsplads. Folderen kan samtidig ses som en velkomst til byrådsmedlemmerne, ligesom folderen vil kunne benyttes ved evt. udskiftning af medlemmer i løbet af byrådsperioden.

Økonomi
Udgifterne til introdag for nye byrådsmedlemmer og visionsseminar for det samlede byråd anslås til 130.000 kr., som kan afholdes indenfor byrådets konto.
Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at der administrativt arbejdes videre med:

 • En halv eller hel dag tilrettelagt for nyvalgte byrådsmedlemmer den 18. januar 2018. Genvalgte medlemmer inviteres også med.
 • Et todages visionsseminar den 25-26. januar 2018 med fokus på politisk drøftelse der afholdes i Køge Kommune med overnatning.
 • Introduktionsprogram i de enkelte udvalg.
 • En hvem-hvad-hvor-folder.

Endelig politisk stillingtagen til indholdet afventer kommunalvalget.

Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


156.   Orienteringsmøder for opstillede kandidater til Kommunalvalget 2017


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at der tages stilling til, om der skal holdes orienteringsmøder for kandidater, der stiller op til Kommunalvalget 2017.

Baggrund og vurdering

Efter beslutning i Økonomiudvalget i 2013 afviklede forvaltningen to ens orienteringsmøder i oktober 2013 for kandidater, der stillede op til Kommunalvalget. Der var opstillet 136 kandidater, og der deltog 70 i møderne, som blev holdt i Byrådssalen.

Formålet med orienteringsmøderne var at give viden om de meste elementære rammer for byrådsarbejdet, herunder basisviden om de overordnede rammer for Køge Kommunes virksomhed.

Direktionen foreslår, at der også til det kommende kommunalvalg tilbydes orienteringsmøder til kandidaterne. Der er reserveret den 25. oktober og 2. november kl. 17.00-19.00 til afholdelse af orienteringsmøderne.

Program skal udarbejdes, men følgende punkter kan foreslås:

 • Virksomheden Køge Kommune.
 • Politikerrollen.
 • Økonomi.
 • Rollen mellem kommunerne og Staten.
 • Kort om de store udviklingsprojekter.
 • Tid til spørgsmål.
Økonomi
Der vil være en mindre udgift til forplejning på møderne, som kan holdes af kontoen for kommunalvalg.
Beslutning

Økonomiudvalget godkendte, at der afholdes orienteringsmøder for nye kandidater indenfor de beskrevne rammer.

Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


157.   Valgtiltag ved Kommunalvalget 2017


Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til om:

 1. Der skal etableres en brevstemmebus, herunder valg af målgrupper og køreperiode.
 2. Der skal produceres en husstandsomdelt valgpjece.
 3. Køge Kommune skal benytte VALG-SMS til vælgerne med påmindelse om at afgive stemme.
 4. Facebook skal bruges til generel information om kommunalvalget, og om der ønskes udarbejdet konkrete koncepter.
 5. Der skal udarbejdes yderligere tiltag.

Baggrund og vurdering

Ved Kommunalvalget i 2013 havde Køge Kommune følgende indsatser:

 • Brevstemmebus.
 • Husstandsomdelt valgpjece.
 • KL's kampagne - Tænk dig om før du ikke stemmer.
 • Valgsite på www.koege.dk.

Kombinationen af landsdækkende kampagner og engagerede kommuner er ifølge forskerne den vigtigste forklaring på den historiske stigning, der var i valgdeltagelsen til kommunalvalget i 2013. I Køge Kommune var stemmeprocenten på 75,94% mod 68,98 i 2009. Stemmeprocenten på landsplan var i 2013 71,9%.

2017 er et år, hvor kommunestyret har særlig stor opmærksomhed. Det er 10 år siden, kommunalreformen trådte i kraft, og så er der det kommende kommunalvalg. KL vil bruge 2017 som en oplagt anledning til at gøre en særlig indsats for at fejre det kommunale folkestyre og fremhæve den store forskel, som kommunerne og kommunalbestyrelserne gør for hver enkelt borger. Der er således fortsat behov for, at kommunerne arbejder for at få så høj en stemmeprocent som muligt, og formålet med en indsats er ligesom i 2013 fortsat at øge valgdeltagelsen.

Ad 1) Brevstemmebus
Ved kommunalvalget i 2013 besluttede Økonomiudvalget, at Køge Kommune skulle etablere en brevstemmebus. Bussen var en stor turistbus, som blev omdannet til et mobilt valgsted med 4 stemmebokse. Bussen blev pakket ind i folie med kommunens eget valgte logo.

Brevstemmebussen kørte i 14 dage op til valget og havde, efter opfordring fra Økonomi- og Indenrigsministeren, særlig fokus på de unge og de store uddannelsesinstitutioner, da de unges valgdeltagelse var faldende. Bussen kørte endvidere til stationerne i Køge, Ølby, Borup og Ll. Skensved i pendlertiden og til Herfølge Bibliotek, Ølby Centret, Borup Center og Bjæverskovcentret om lørdagen - se vedlagte køreplan for kommunalvalget 2013.

Der blev afgivet 1.083 brevstemmer i bussen, og i forhold til kommunalvalget i 2009 steg den samlede brevstemmeprocent med 1.266 stemmer eller 124,6 pct. uden at der skete et tilsvarende fald i stemmeprocenten.

Erfaringen fra brevstemmebussen i 2013 er, at de fleste brevstemmer blev givet på uddannelsesinstitutionerne og i centrene.

Til støtte for Økonomiudvalgets drøftelse af målgrupper for en brevstemmebus ved dette kommunalvalg findes der i vedlagte notat resultatet af en forskning fra Københavns Universitet efter kommunalvalget 2013 med fordeling af stemmerne. Det kan yderligere oplyses, at Økonomi- og Indenrigsministeren ikke har rettet henvendelse om særlig fokus på udvalgte vælgergruppe til valg.

Det foreslås, at der køres i perioden 6. – 18. november 2017 (10 hverdage og to lørdage).

Udgiften er anslået til 160.000 kr.

Ad 2) Husstandsomdelt valgpjece
Køge Kommune har ved de seneste kommunalvalg udarbejdet en valgpjece, som er blevet husstandsomdelt op til valgene.

Valgpjecen har indeholdt information om stemmeret, stemmeafgivning og afstemningssteder. Desuden har hvert af de opstillede partier/lister fået mulighed for at præsentere sig selv og sine kandidater på en side i brochuren.

Udgiften er anslået til 130.000 kr.

Ad 3) VALG-SMS til borgerne
Den forskning, der er lavet i forbindelse med kommunalvalget i 2013 viser, at SMS’er er virkningsfulde, og flere kommuner benyttede muligheden ved sidste valg. SMS skal bruges som reminder til at huske at stemme. Kommunen kan selv beslutte, hvilken tekst der ønskes anvendt, men der skal bruges et eksternt firma til at forestå opgaven.

Køge Kommune har ca. 40.000 stemmeberettigede vælgere, og en SMS-tjeneste vil ramme 60 - 85 % af vælgerne.

Udgiften er anslået til 25.000 kr.

Ad 4) Brug af de sociale medier - Facebook
Facebook kan benyttes til generel information om valget, til at dele KL's kampagne og særlige valgtiltag for Køge Kommune, f.eks. videokampagner målrettet udvalgte vælgergrupper, video-historier om, hvordan Køge Kommune gør en forskel for borgerne. Konkrete koncepter kan udarbejdes, hvis det ønskes.

Desuden vil det være oplagt at dække brevstemmebussens tur rundt i kommunen, hvis det besluttes, at der skal etableres en brevstemmebus, og TV stationers dækning af valget i Køge Kommune.

Erfaringen er, at et rigtig godt udtænkt indslag kan nå op mellem 20.000-30.000 personer. Enkelte gange har et opslag nået mere end 100.000 borgere, og kommunens brug af Facebook er upolitisk.

Der er ingen udgift til benyttelse af Facebook til generel information, brevstemmebus m.m. Hvis der skal udarbejdes konkrete koncepter afhænger udgifterne af disse.

KL's kampagne - Tænk dig om før du ikke stemmer
Ligesom ved valget i 2013 er KL gået sammen med Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet om at gennemføre kampagnen: ”Tænk dig om før du ikke stemmer".

Kampagnen bliver lanceret på Folkemødet på Bornholm i juni.

Alle kommuner vil få tilsendt en række kampagnematerialer (fx bannere, roll-ups eller plakater). Det endelige indhold af pakken er ikke fastlagt endnu, men pakken vil bestå af både fysiske kampagnematerialer og ideer til, hvordan man lokalt kan sætte kommunerne på dagsordenen og skabe øget opmærksomhed blandt borgerne. 

Der er ingen udgifter forbundet ved brug af kampagnen. 

Valgsite på www.koege.dk
Der vil blive oprettet en valgsite på hjemmesiden med generel information m.m.

Økonomi
Der er dækning for udgifterne til de foreslåede valgtiltag på kontoen for Kommunalvalg.
Beslutning

Ad 1: Godkendt, idet køreperioden fastlægges til den 6. - 18. november og med de tilsvarende stoppesteder som ved sidste valg.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt, idet der ikke kan peges på konkrete koncepter.

Ad 5: Drøftet. Der ønskes ikke yderligere tiltag.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


158.   Kommunalvalg 2017 - TV 2 Lorry og DR 1


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at der tages stilling, om Køge Kommune skal deltage i:

 1. TV 2 Lorrys dækning af kommunalvalget.
 2. DR1's programmer "Kommune Kuppet".
Baggrund og vurdering

I forbindelse med kommunalvalget 2017 har Køge Kommune modtaget invitationer fra TV 2 Lorry og produktionsselskabet Koncern Film og TV, som producerer for DR1, der hver især indbyder til at deltage i deres satsning op til valget.

Ad 1. TV 2 Lorry
Lorrys satsning består af flere tiltag, hvor der sættes fokus på kommunalpolitik, fejre nærdemokratiet og vise, hvad der er på spil i lokalpolitik. Alle kommuner i sendingsområdet er inviteret.

Satsningen er delt op i tre faser:

Under valgkampen

 • Website til alle kommuner. Indholdet består af baggrund om de opstillede kandidater, videopræsentation af de opstillede lister (hvis de ønsker det), de vigtigste emner/debat, nyheder fra valget "Din kommune på 60 sekunder" og "De vildeste rådhushistorier" (historisk/sjove fakta fra rådhuset).
 • Alle kommuner får synligt besøg af TV 2 Lorry.
 • Valgdebat/valgfest torsdag den 9. november 2016 kl. 19.45.    
  Lorry kommer med indholdet til en valgdebat, der sendes live kl. 19.55 på Lorry+ og fokus på dagens valgdebat i 19.30 nyhederne på TV 2. Ca. 40 minutters debat med evt. borgere og det der berør dem. Optakt via Facebook og på stedet.

  Køge Kommune skal stille lokalitet til rådighed - et sted, hvor der naturligt kommer mennesker forbi og med mulighed for aktiviteter - og medvirke til, at det kan blive en valgfest ved f.eks. at foreninger, erhvervsliv, partier o.s.v. inddrages. 

  Lorry ønsker at dække bredt blandt de politiske partier og lægger op til, at der i løbet af debatten kan ske udskiftning af debattører, så flere kommer til orde.

På valgaftenen

 • Livedækning fra 34 rådhuse på TV og web.

Dagen efter valget

 • Tæt resultatdækning på TV og web.

Ad 2. DR1 - "Kommune Kuppet"
Produktionsselskabet Koncern TV og Filmproduktion har fået til opgave af Danmarks Radio at producere to programmer - et tv-eksperiment -  som skal sendes på DR1 op til valget.

Køge Kommune er blevet inviteret til at være case i de to programmer á 40 minutters varighed, som bringes på DR1 i primetime. Køge Kommune er blevet inviteret, da kommunen er den mest gennemsnitlige og ikke afviger på særlige punkter, som f.eks. flygtningeområdet, beskæftigelse, borgernes sammensætning og deres indkomst, og er derfor meget repræsentativ.

Formålet med programmerne er at vise, hvor tæt kommunalpolitik egentlig er på borgernes liv, og hvilke væsentlige indsatser kommunens medarbejdere hver dag yder tæt på borgerne.

DR1 udvælger seks borgere i Køge Kommune, som ikke er partipolitisk og som på den ene eller anden måde er skeptiske over for kommunalpolitik, eller i hvert fald ubekendte med, hvilken betydning kommunen har for dem. De har også det til fælles, at de har holdninger til, hvad de synes at pengene skal bruges til. De seks borgere skal i programmet selv forsøge at fordele og prioritere kommunens budget efter endt praktik i udvalgte områder. Foreløbig liste med forslag til praktiksteder er oplistet i vedlagte bilag fra DR1.

Det bliver Køge Kommunes opgave at vise forskellige indsatsområder frem, for på den måde at illustrere, hvorfor og på hvilken måde kommunens institutioner hver dag leverer et stykke arbejde af væsentlighed for borgerne. Som seer kommer man tæt på udvalgte medarbejdere i kommunen, der får mulighed for at vise eksempler på det borgernære arbejde.

I forbindelse med fordelingseksperimentet vil det være oplagt, at de kommunale politikere kommenterer på forskelle og ligheder imellem borgernes budget og kommunens reelle budget. 

Økonomi

Der er udgifter til TV 2 Lorrys valgdebat/valgfest, som afhænger af, hvilke aktiviteter, der foreslås.

Der er ikke udgifter forbundet med programmerne på DR1

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt at Køge Kommune deltager i såvel TV2 Lorry som DR1s dækning.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


159.   IT udstyr til Byrådet i perioden 2018-2121


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at den foreslåede IT-pakke til nye byrådsmedlemmer godkendes.
Baggrund og vurdering

Direktionen foreslår at alle byrådsmedlemmer bliver tilbudt en IT-pakke indeholdende:

 • iPad.
 • Bærbar computer.
 • Printer.
 • Mus.
 • Computertaske.

Nypris for denne pakke er 12.013 kr. (2016 pris).

De byrådsmedlemmer der fortsætter i den kommende valgperiode beholder den IT-pakke de har nu, som kun udskiftes ved funktionsfejl. Den nuværende pakke har samme indhold.

Udvalgsformænd bliver endvidere tilbudt en valgfri mobiltelefon og tilhørende abonnement. De udvalgsformænd der fortsætter i den kommende valgperiode, beholder den telefon de har nu, som kun udskiftes ved funktionsfejl.

Såfremt et byrådsmedlem fratræder i valgperioden og skal aflevere udstyret retur, kan byrådsmedlemmet købe udstyret for følgende:

0-1 år gammelt: Konkret vurdering.

1-2 år gammelt: 3/4 af nypris.

2-3 år gammelt: 1/2 af nypris.

3-4 år gammelt: 1/4 af nypris.

Over 4 år gammelt: 1/8 af nypris.

Økonomi
Der er dækning på kontoen til indkøb af IT-pakker til nye byrådsmedlemmer.
Beslutning

Godkendt, idet det undersøges om der kan tilbydes PC'ere med simkort uden merpris.

Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


160.   Ansøgning om markedsføringstilskud - Køge Sportsevent


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager stilling til Køge
Sportsevents ansøgning om markedsføringssponsorat på 45.000 kr.
Baggrund og vurdering

Tøse-Runden og Sjælland Rundt på Cykel er to store begivenheder, der har været afholdt i Køge i henholdsvis 37 og 27 år. Cykelløbene trækker hvert år mellem 10.000-15.000 mennesker til Køge. Tøse-Runden køres den 27. maj 2017 og Sjælland Rundt på Cykel køres den 24. juni 2017.

Køge Sportsevent søger om et markedsføringstilskud på 45.000 kr. til afvikling af cykelløbene. Beløbet er modsat ansøgningen i 2016 5.000 kr. højere, da der vil være ekstra udgifter til skiltning og flagposter, anvisning af parkeringsforhold og ect.

Køge Sportsevent oplyser til støtte for deres ansøgning, at

 • der er brug for økonomisk opbakning fra alle kanter til at løfte og afvikle disse store arrangementer,
 • det kræver sammenhold, så arrangementerne fortsat kan udvikles,
 • Køge gennem bl.a. disse arrangementer får en breddeidræts- og motionprofil, som passer ind i de tiltag, som DIF og DGI arbejder på skal implementeres i landets kommuner med det mål at få 600.000 flere danskere ud at dyrke idræt,
 • et område med en breddeidræts- og motionsprofil vil være med til at tiltrække nye borgere, turister og handlende til byen og hele region Sjælland, som Tøse-Runden og Sjælland Rundt på Cykel kommer rundt i.

Det bliver i 2017 Havnepladsen, der kommer til at lægge faciliteter til både Tøse-Runden og Sjælland Rundt på Cykel. Havne- og stationsområdet er valgt, fordi det i fremtiden vil blive et centralt punkt i Køge, og cykelløbene vil være med til at profilere området over for de mange, der deltager eller kommer som tilskuere.

Køge Sportsevent er en NON profit organisation, der uddeler mellem 150.000 kr. og 180.000 kr. til de foreninger, der stiller med hjælpere til arrangementerne. Foreninger er fordelt i de områder, løbene kommer igennem. Det kan f.eks. være forældregrupper i en børnehave, en forældregruppe i en skole, og/eller traditionelle foreninger inden for cykling, fodbold, håndbold, badminton, bordtennis, roning m.m.

Økonomi

Økonomiudvalget bevilgede i 2016 40.000 kr. i markedsføringstilskud.

Der vil være dækning på kontoen for Turisme og Markedsføring til ydelse af tilskuddet.

Beslutning

Økonomiudvalget bevilligede 40.000 kr.

Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


161.   Uddeling af Louise og Echardt Druses legat 2017


Indstilling

Kultur og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. der uddeles 3 legater á 10.000 kr.,
 2. uddelingen følger samme procedure, som har været fulgt siden 1997.
Baggrund og vurdering

Ifølge bestemmelserne i det gavebrev Louise og Echardt Druse udstedte den 27. august 1962 i forbindelse med overdragelse af ejendommen Vestergade 1 - 3 til Køge Kommune, skal der uddeles legatportioner af det overskud, der eventuelt er fra driften af ejendommen.

Ved uddelingen af legatet i 1997 vedtog Økonomiudvalget, at et legat skulle være på 10.000 kr. Økonomiudvalget vedtog samtidig, at eleverne skulle opfylde følgende krav:

 • Elever på Køge Gymnasium skal være bosiddende i Køge Kommune.
 • Eleverne skal komme fra vanskelige økonomiske kår og have gjort sig fortjent til en understøttelse i deres første studietid.
 • Eleverne skal gå i 3. gymnasieklasse eller 2. HF.

Uddeling af legatportionerne vil blive uddelt til 3 udvalgte elever til translokationen på Køge Gymnasium. Translokationsfesten vil i år blive holdt den 22. juni 2017.

I de foregående 5 år har der været følgende uddelinger:

2012: 2 legatportioner á 10.000 kr.

2013: 4 legatportioner á 10.000 kr.

2014: 3 legatportioner á 10.000 kr.

2015: 3 legatportioner á 10.000. kr.

2016: 3 legatportioner á 10.000 kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet vedlagte regnskab for 2016. I årene 2000/2001 blev gennemført en renovering af ejendommen til  2.150.876 kr. I 2016 har ejendommen et positivt driftsresultat på 288.501,58 kr. I lighed med tidligere år foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen en udlodning på i alt 30.000 kr.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


162.   Valg af fremtidig affaldsordning for flerfamilieboliger


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at den nedenfor beskrevne måde at opsamle og indsamle affald og genanvendelige affaldsfraktioner fra flerfamilieboliger i Køge Kommune godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 20-04-2017
Anbefales.

René Jespersen (V) deltog i stedet for Lars Have Christensen (V).

Baggrund og vurdering

Affald og genanvendelige materialer indsamles i dag typisk i forskellige størrelser af minicontainere (mellem 400 og 770 l) eller 2-hjulede beholdere (240 l) fra flerfamilieboliger i Køge Kommune. Der anvendes normalt ikke 2-delte beholdere (til flere fraktioner) eller sække ved flerfamilieboliger. Enkelte steder er desuden opstillet maxicontainere eller vip-containere, og de sidste par år er der etableret nedgravede beholdere i enkelte store/større bebyggelser. Som det fremgår af bilag 1 er der allerede i dag en ret udstrakt fleksibilitet i forhold til containerstørrelser og -typer samt tømningshyppigheder, når det drejer sig om affaldsløsninger målrettet flerfamilieboliger, og denne fleksibilitet vil blive videreført i den fremtidige ordning.

Forslag til fremtidige løsninger
Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår:

 1. At flerfamilieboliger fra 1. oktober 2019 skal sortere affaldet i følgende fraktioner, som ved énfamilieboliger: Madaffald, papir, glas, plastemballager, metalemballager og restaffald.

 2. At det bliver obligatorisk for flerfamilieboliger (kun for ejendomme som har storskraldsgårde og dermed betaler det lave gebyr for genbrugsplads) at indsamle pap via minicontainere (eller vip-/ maxicontainere for de store/større bebyggelser) i stedet for som nu via enten storskraldsordningen eller via frivillig tilmelding til indsamling af pap i minicontainere.

 3. I meget små bebyggelser/ejendomme kan det samme eller lignende materiel som ved énfamiliehuse anvendes – det vil sige 2-delte beholdere til de fraktioner, som ikke udgør så stort et volumen.

 4. I nogle større/store samlede bebyggelser, hvor plads- og tilkørselsforholdene åbner mulighed for det, vil nedgravede beholdere være en god løsning, idet denne løsning optager mindre plads over jorden, ikke kræver etablering af overdækkede øer/skraldeskure og desuden sikrer godt mod rotter m.v. samt lugtgener – og endelig foretrækker nogen også denne slags materiel af rent æstetiske årsager. Nedgravede beholdere fås i mange forskellige udformninger og størrelser, herunder også opdelt i 2 eller flere rum.

 5. I andre større/store samlede bebyggelser vil løsningen også i fremtiden (som i dag) bestå af store (vip-)containere til de volumenmæssigt store fraktioner kombineret med mindre (det vil sige typisk minicontainere) beholdere/containere til de volumenmæssigt mindre fraktioner.

Fremtidens indsamlingsløsninger for flerfamilieboliger og tæt/lavbebyggelser vil således bestå af en kombination af flere kendte løsninger, hvor tendensen sandsynligvis vil være, at der bliver etableret et stigende antal nedgravede beholdere - også til de genanvendelige fraktioner.

Forvaltningen er i dialog med flere boligselskaber og andelsboligforeninger, som ønsker vejledning om de forskellige affaldsløsninger. Forvaltningen er bekendt med flere adresser, som skal kontaktes med henblik på en dialog om deres fremtidige affaldsløsning. I bilag 1 er forslag til fremtidige løsninger i flerfamilieboliger nærmere beskrevet.

Økonomi
Der er ingen direkte omkostninger forbundet med nærværende indstilling, men det vil, som det er forklaret i bilag 1, også have økonomiske konsekvenser for beboere i flerfamilieboliger, at antal af affaldsfraktioner og containere ændres i bebyggelserne. Det bemærkes, at en gennemsnitlig flerfamiliebolig i dag har en udgift til affaldsgebyrer, som ligger på omkring det halve af omkostningen i en gennemsnitlig énfamiliebolig.
Kommunikation
Der vil blive udarbejdet en plan for kommunikationsaktiviteterne i forbindelse med den samlede proces for planlægning og implementering af ny affaldsordninger for husstande i Køge Kommune, når der er truffet beslutning om fremtidig løsning. Planen vil blive uddybet og tilpasset undervejs igennem forløbet.
Beslutning

Anbefales.

Der gøres opmærksom på, at der allerede er lavet tiltag for de kommunale institutioner.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


163.   Erstatningsskov i Herfølge - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Teknik- og Miljøudvalget, at

 1. det meddeles Banedanmark, at Køge Kommune ønsker at plante op til 6 ha. skov,
 2. Teknik- og Miljøforvaltningen aftaler det videre forløb med Køge-Herfølge Jagtforening,
 3. Teknik- og Miljøforvaltningen finder midler til hegning og jordbearbejdning indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Økonomiudvalget og Byrådet, at

    4. der gives bevilling til en udgift og en indtægt på 216.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget 04-05-2017
Anbefales.

Baggrund og vurdering
Banedanmark har fremsendt tilbud til Køge Kommune om at modtage ca. 10 ha. skov som erstatning for, at Bane Danmark får ophævet fredsskovspligten på en jernbanestrækning mellem Vallø Stifts og Bregentved Gods skove.

Banedanmark har mulighed for at købe puljeskov hos Naturstyrelsen til en pris af ca. 36.000 kr. pr. ha. og dermed opfylde kravet til erstatningsfredskov.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i forbindelse med drøftelser om elektricifisering af Køge - Næstved banen tilkendegivet over for Banedanmark, at Køge Kommune kunne være interesseret i at etablere erstatningsfredsskov mod at modtage et tilskud fra Banedanmark svarende til den pris, Banedanmark skal betale for Naturstyrelsens puljeskov.

Banedanmark anmoder om bekræftelse på, at Køge Kommune er interesseret i at etablere fredsskov og modtage den økonomiske støtte hertil fra Banedanmark. Banedanmark anmoder om svar inden midten af maj 2017.

Forvaltningen har kontaktet Køge-Herfølge Jagtforening, der lejer et ca. 20 ha. stort område ved Herfølge skydebane af Køge Kommune. Matr. 7c Herfølge by, Herfølge.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. juni 2013 fik Køge-Herfølge Jagtforening godkendt et oplæg til indretning af arealerne ved skydebanen i Herfølge. Oplægget var udarbejdet med opbakning fra Herfølge Borgerforening. 

I forlængelse af det forslag Køge-Herfølge Jagtforening fik godkendt af det daværende Teknik- og Miljøudvalg, vil Jagtforeningen gerne have plantet yderligere godt 5 ha. skov på arealet.

Området er omfattet af Køge Kommunes lokalplan 5-15 Skydebanen i Herfølge, der udlægger området til offentlige fritidsformål.

Banedanmark betaler for planter, plantning og 3 års vedligeholdelse af beplantningen. Køge Kommune skal således kun afholde udgifterne til jordbearbejdning og hegning, som sikrer planterne mod at blive ødelagt af rådyr og harer. Forvaltningen skønner, at dette arbejde kan udføres for en engangsudgift på 80.000 kr., som kan afholdes indenfor Teknik- og Miljøforvaltningens økonomiske ramme.
Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en udgifts- og indtægtsbevilling på 216.000 kr. vedr. erstatningsskov i Herfølge.  Bevillingerne er samlet set udgiftsneutrale og påvirker derfor ikke den budgetterede kassebeholdning og serviceloftet.

Beslutning

ad 4: Anbefales.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


164.   Tilslutningsanlæg til statslige anlægsprojekter - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 24,896 mio. kr. til tilslutningsanlæg til statslige anlægsprojekter.

Teknik- og Miljøudvalget 04-05-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Banedanmark er i gang med at anlægge København-Ringstedbanen og Køge Nord Station, som består af en gangbro og perroner til fjern- og S-tog. I forbindelse med dette anlægger Køge Kommune Parkér & Rejs-anlæg og stationsforpladser for henholdsvis fjerntog og S-tog.

I 2016 startede projekteringen og planlægningen af Parkér & Rejs-anlæg og stationsforpladser, og dette arbejde fortsætter igennem 2017. COBE og COWI, som er rådgivere på projektet, har allerede udarbejdet dispositions– og projektforslag. I øjeblikket arbejder COBE og COWI, i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, på forprojektet, som skal myndighedsbehandles i maj 2017. Herefter skal der udarbejdes et hovedprojekt, der skal ligge til grund for udbudsmaterialet. Anlægsarbejdet udbydes i EU-udbud ultimo 2017 og starter op primo 2018, så anlægget kan stå færdigt til banens indvielse i december 2018.

Parkér & Rejs-anlægget består af 650 parkeringspladser, hvoraf Køge Kommune finansierer 400 pladser og DSB finansierer 250 pladser. De to stationsforpladser kommer til at indeholde busstoppesteder, taxiholdepladser, korttidsparkering og en mindre bygning, hvor buschaufførerne kan holde pause. Der kommer ensartet beplantning og inventar på stationspladserne for at skabe en fælles identitet for de to stationsområder.

Banedanmark anlægger en ny vej, som hedder Karlsvognen, fra Egedesvej til stationen for S-tog. Kommunen medfinansierer anlægget af vejen for at sikre, at vejen bliver bred nok til den forventede trafik.

Stationen for fjerntog ligger på et følsomt indvindingsområde for grundvand, og derfor må der ikke nedsives overfladevand. I det kommende spildevandstillæg, som er i høring, er der sat begrænsninger på udledning af overfladevand. I projektet er der derfor indarbejdet afledning af overfladevand til flere mindre lavninger i de grønne kiler mellem parkeringsområderne, og forsinkelsesbassiner. På denne måde bliver vandet forsinket, inden det bliver renset og udledt.
Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 24,896 mio. kr. til tilslutningsanlæg til statslige projekter, anlægsprojekter. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet med 3,184 mio. kr. i 2017 og 21,712 mio. kr.  i 2018 (TMU 10+10A). Byrådet har tidligere givet anlægsbevillinger for 11,352 mio. kr., så den samlede anlægsbevilling til projektet er herefter på 36,248 mio. kr.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.   

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


165.   Forslag til lokalplan 1070 - Kildebjergs Agre og Tofter


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. forslag til lokalplan 1070 - Kildebjergs Agre og Tofter vedtages til offentlig høring i 8 uger, og at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanen,
 2. der afholdes borgermøde, mødedato fastsættes på mødet.
Teknik- og Miljøudvalget 04-05-2017
Anbefales.

Afsnit 6.11 om carporte udtages af forslaget.

Borgermødet afholdes den 21. juni 2017, kl. 19.00.
Baggrund og vurdering

Lokalplan 1070 er udarbejdet med det formål at revidere lokalplan 135, så den nye lokalplan opfylder nutidens krav og ønsker til boligbebyggelse.

Lokalplanen danner grundlag for et boligområde med blandede åben-lav og tæt-lav boligtyper, hvor grønne områder i tilknytning til boligbebyggelsen er højt prioriteret. Området skal opleves åbent og grønt med bygninger i moderne arkitektur i høj kvalitet.

Ændringer i forhold til lokalplan 135
Lokalplan 1070 skal tillade en minimums taghældning på 20 grader på alle bebyggelserne indenfor lokalplanområdet. Samtidig øges afgrænsning af lokalplanområdet mod syd, og lokalplanens bestemmelser justeres i forhold til aktuelle strømninger i arkitekturen og ønsker til boligebebyggelse.

Samtidig udvides lokalplangrænsen mod syd, som foreslået fremtidig anvendelse i lokalplan 135. Det udvidede areal fastlægges til henholdsvis åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse.

Udvidelsen er i overensstemmelse med Kommuneplanens rammeområde 7B05. Dermed inddrages skovområdet mod syd-øst til rekreativt område, og det nye areal overføres fra landzone til byzone.

Miljøvurdering
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Økonomi
Der er ikke knyttet særskilt kommunal økonomi til udarbejdelsen af Lokalplan 1070.
Kommunikation
Der lægges op til afholdelse af borgermøde om lokalplanforslaget i forslagets høringsperiode.
Beslutning

Anbefales, idet afsnit 6.11 om carporte udtages af forslaget.

Borgermødet afholdes den 21. juni 2017, kl. 19.00.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


166.   Spildevandsplan - tillæg nr. 5 - Køge Jorddepot og Unitterminal - endelig vedtagelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Tillæg nr. 5 til Køge Kommunens Spildevandsplan 2012-2016 - Køge Jorddepot og Unitterminal godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 04-05-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2016 - Køge Jorddepot og Unitterminal. Forslaget blev godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. februar 2017.

Forslaget har efterfølgende været fremlagt i offentlig høring frem til den 10. april 2017. Høringsperioden på minimum 8 uger efter vedtagelsen er afsluttet. Det har været muligt at komme med indsigelser og kommentarer til forslaget.

Der er ikke indkommet indsigelser, men Køge Jorddepot har fremsendt en oversigtsplan over drænledninger, som vedlægges som reference til tillægget.

Den endelige udgave af tillæg til nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2016 - Køge Jorddepot og Unitterminal, vedhæftes.

Godkendelsen af tillægget til spildevandsplanen sker efter reglerne i kapitel 4 i bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016, bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Dette tillæg vil sammen med Spildevandsplan 2012-2016 udgøre det administrative grundlag for kommunens håndtering af spildevandsforhold i planperioden frem til en revision af spildevandsplanen. Forvaltningen skal i nær fremtid have udarbejdet en ny spildevandsplan, hvor alle tillæg bliver indarbejdet.

Det vedtagne tillæg kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Økonomi
Spildevandsplantillægget har ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


167.   Lokalplan 1044 samt kommuneplantillæg nr. 15, Ølsemagle Landsby - endelig vedtagelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Lokalplan 1044, Ølsemagle Landsby vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet, samt mindre redaktionelle rettelser.

Teknik- og Miljøudvalget 04-05-2017
Et flertal bestående af Mette Jorsø (V), Poul Erik Jensen (V), Søren D. Brask (V), Lars Have Christensen (V), Erling Larsen (A) og Torben Haack (F) anbefaler sagen og forvaltningens forslag til ændringer i punkterne 1, 2, 4, 5, 6.2, 7 og 8.

Indsigelserne i punkterne 3 og 6.1 tages til følge, det vil sige beplantningsbælterne udtages.

Niels Rolskov (Ø) anbefaler forvaltningens indstilling.

Baggrund og vurdering

Forslag til Lokalplan 1044 - Ølsemagle Landsby, samt kommuneplantillæg nr. 15 til Køge Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring fra 30. januar 2017 til 27. marts 2017. I høringsperioden er der indkommet 8 høringssvar. Se tilknyttede høringsnotat.

De indkomne indsigelser/bemærkninger omhandler bl.a.:

 • Bevaringsbestemmelser - bevaringsværdierne ønskes fjernet eller reduceret.
 • Beplantningsbælter - de indtegnede beplantningsbælter ønskes fjernet eller reduceret.
 • Kirken - undtages lokalplanens bestemmelser, samt bekymring i forhold til adgangsveje.
 • Bygningsregulerende bestemmelser i forhold til tagmateriale. 
 • Mulighed for åben-lav byggeri i 2 plan med flade tage, samt mulighed for yderligere en parcel mod syd. 
 • Mulighed for regulering af byggefelter i tæt-lav bebyggelse.

Lokalplanarbejdet blev igangsat i 2013 efter ønske fra Ølsemagle Landsbylaug samt som konsekvens af udviklingen omkring Køge Nord med ny station og bydel, Scandinavisk Transportcenter samt Campus, som vil give Ølsemagle Landsby en ny rolle som bolig- og erhvervsområde tæt på Køge Nord Station. Borgerne indenfor lokalplanområdet har efterfølgende været inddraget i lokalplanprocessen, senest ved borgermøde afholdt den 9. februar 2017.

Lokalplanens formål er at overføre lokalplanområdet til byzone og give mulighed for boligudvikling samtidig med, at der i de eksisterende ejendomme gives mulighed for yderligere anvendelser i forhold til situationen i dag.

Landsbyen suppleres med nye områder til henholdsvis åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, som hver især underlægges bebyggelsesregulerende bestemmelser. Derudover indeholder lokalplanen enkelte bestemmelser i forhold til bevaring af landsbyens struktur, samt bestemmelser om etablering af henholdsvis afgrænsende og afskærmende hegn. Ved endelig vedtagelse foreslås bevaringsbestemmelserne udtaget af planen.

Kommuneplantillæg nr. 15
Bestemmelserne i Kommuneplanens rammeområde 13BE09 ændres til at omfatte bolig- og kontorformål. Derudover foretages tilrettelse af rammeområde 1R02, så det følger lokalplanens afgrænsning.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Der blev den 9. februar 2017 afholdt borgermøde om Lokalplan 1044.
Beslutning
Et flertal bestående af Mette Jorsø (V), Marie Stærke (A), Torben Haack (F), Dora Olsen (O) og Flemming Christensen (C) anbefaler sagen og forvaltningens forslag til ændringer i punkterne 1, 2, 4, 5, 6.2, 7 og 8.

Indsigelserne i punkterne 3 og 6.1 tages til følge, det vil sige beplantningsbælterne udtages.

Niels Rolskov (Ø) anbefaler forvaltningens indstilling.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


168.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning
Intet.
Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


169.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


170.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


171.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


172.   Temadrøftelse om storparceller (Lukket punkt)Til toppen


173.   kommuneplan 2017 - status (Lukket punkt)Til toppen


174.   Rottebekæmpelse (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


175.   Fremtidens Grønne Omstilling (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


176.   Detailhandelsanalyse 2017 (Lukket punkt)Til toppen


177.   Personalesag (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


178.   Drøftelse af omprioriteringskatalog 2018-2020 (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


179.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


180.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 17.05.17