Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 09.08.2016 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)


243.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


244.   Ansøgning om dækning af sceneudgifter til Køge Festuge 2016


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager stilling til Køge Festuges ansøgning om dækning af udgiften til sceneudgifter på 280.000 kr. ekskl. moms.
Baggrund og vurdering

Køge Festuge holdes som de tidligere år i uge 35 fra den 28. august - 3. september 2016. Ugen bliver bygget op med temadage, som hovedsagelig er arrangementer i dagtimerne og musik for alle fordelt på alle aftentimer. Festugen starter med kræmmermarked søndag, mandag opstartsdag, tirsdag børnedag, onsdag Bornholmerdag, torsdag senior- og handicapdag, fredag sportsdag, og lørdag slutter festugen med bilens dag.

Køge Kommune har de tidligere år støttet Køge Festuge med betaling af sceneudgifter på maks. 200.000 kr. ekskl. moms. I år søger Køge Festuge om et større tilskud grundet skift af sceneleverandør. Køge Festuge oplyser, at de i år er nødt til at afbryde det samarbejde de tidligere har haft med leverandøren af scene, lys og lyd, da leverandøren gennem et par år ikke har levet op til de forventninger og aftaler festugen har haft. Køge Festuge har indhentet tilbud fra andre leverandører og har valgt det dyreste tilbud på grund af scenen. Scenen er magen til den festugen plejer at have og bliver rejst via et hydraulisk system i modsætning til den billige, som koster mere tid og mandskab af rejse og især at tage ned, og derfor planmæssigt først vil være færdig kl. 03.00 natten mellem søndag og mandag. Det samme gælder, når scenen skal nedbrydes. Dette ekstra mandskab skal festugen selv aflønne. Men Køge Festuge oplyser, at den vigtigste årsag til at vælge den dyre scenen er sikkerheden. Hvis det blæser op, så er den mere stabil og kan sænkes eller tages ned meget hurtigere, fordi den manøvreres via hydraulik til modsætning til en billigere scene, hvor der skal mandskab op og klatre for at skrue scenen fra hinanden styk for styk. I følge Køge Festuge har der generelt været en væsentlig prisstigning i branchen, som bl.a. skyldes de store danske og udenlandske bands, der turnerer i Danmark og rundt om i Europa, som i følge Køge Festuge får væsentlig nedsatte priser med højere priser tilfølge for de danske festivaller.

Foreningerne og den frivillige arbejdskraft er en vigtig del af Køge Festuge, og festugen fastholder, at overskuddet går til de foreninger, der hjælper til under festugen. De ca. 4.000 arbejdstimer foreningerne præsterer, bliver alle ligeligt belønnet, uanset hvilken opgave man har udført. Køge Festuge oplyser, at der sidste år blev udbetalt 88 kr. pr. præsteret arbejdstime til foreningerne eller i alt 270.820 kr.

Tilskuddet til Køge Festuge 2016 søges udover den ramme, som ETK også i år yder med følgende ydelser, der beløber sig til 255.000 kr.:

 • Afspærring i Køge By i henhold til afmærkningsplaner i alle festugens dage.
 • Slamsuger.
 • Fejning.
 • Opsætning af ekstra skraldecontainere (18 stk.).
 • Ekstra åbningstider for de offentlige toiletter i Nørregade: Der holdes ekstra åbent torsdag, fredag og lørdag fra kl. 18.00 – 00.30. Bemandes med to personer, som har den nødvendige kompetence til at håndtere typiske ”festsituationer”.
Økonomi
Kultur- og Økonomiforvaltningen oplyser, at Økonomiudvalget i 2015 bevilgede sceneudgifter til Køge Festuge på 196.182 kr. ekskl. moms. Der vil ikke umiddelbart være dækning på Turisme- og Markedsføringskontoen for ydelse af et tilskud på 280.000 kr., idet der er disponeret med 200.000 kr.
Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at bevillige 200.000 kr. ekskl. moms til scene mv.

Midlerne finansieres af Markedsføringspuljen.

Bilag

Til toppen


245.   Fremtidig organisering af Børne- og Ungdomstandplejen


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget, at udvalget drøfter analysens resultat og de videre skridt i forlængelse af denne.

Sagen genoptages fra udvalgets møde den 8. juni 2016.

Børneudvalget 16-06-2016
SF (Thomas Kielgast og Annabella Al-Nafousi) anbefaler model B - tilbagerulning.

Venstre (Helle Poulsen og Anette Simoni) anbefaler model B - tilbagerulning. Venstres ønskescenarie er frit valg for alle børn i kommunen.

Socialdemokratiet (Ertugrul Vural) anbefaler, at den nuværende model fastholdes, men at der ikke på nuværende tidspunkt tages stilling til konkret model, og at det i stedet indgår i budgetprocessen.

Enhedslisten (Jette W. Jørgensen) anbefaler model C - centralisering, alternativt at den nuværende model fastholdes. Enhedslisten kan ikke tilslutte sig model B, da borgerne forskelsbehandles, og det var en forudsætning i budgetaftalen, at borgerne skulle behandles lige.

Et flertal i Børneudvalget oversender sagen til Byrådet med henblik på, at sagen indgår i budgetprocessen.

Baggrund og vurdering

Forvaltningen har i forlængelse af budgetaftalen 2016-19 og Børneudvalgets beslutning af 4. november 2016 anmodet konsulentfirmaet, BDO, om en analyse af økonomiske og afledte konsekvenser af tre modeller for organisering af Børne- og Ungdomstandplejen i Køge Kommune.

Konsulentfirmaet BDO vil præsentere resultaterne af analysen. Helt overordnet viser BDO's analyse:

 • At en fritvalgsordning, hvor de kommunale klinikker nedlægges, fastprisaftalen med aftaleklinikkerne opsiges, og alle børn og unge i Køge Kommune frit kan vælge, hvilken privatpraktiserende tandlæge i eller uden for kommunen de vil benytte, vil medføre:
  • En merudgift i driftsudgifter på ca. 2,73 mio. kr. pr. år i forhold til nuværende budget.
  • En estimeret etableringsudgift på ca. 4,65 mio. kr. (engangsudgift i forbindelse med afskedigelse af personale mv.).
  • Afledte konsekvenser i form af bl.a. mulighed for kortere afstand til tandlæge; vanskeliggørelse af tandplejens tidlige opsporing og tværfaglige forebyggende indsats overfor udsatte børn og unge; vanskeliggørelse af varetagelsen af et tilbud om tandregulering på kommunal klinik; risiko for uensartet visitation til tandregulering og mere omfattende og dyrere behandlinger; kommunen har fortsat forsyningspligt og tilsynspligt.
  • At en tilbagerulning til organiseringen før 1. august 2015, hvor børn i alderen 2½-15 år i Borup, Ejby og Skovbo skoledistrikter er tilknyttet en aftaleklinik, mens øvrige børn er tilknyttet en kommunal klinik (16-17 årige har efter loven ret til frit valg) vil medføre:    
   • En merudgift i driftsudgifter på ca. 500.000 kr. pr. år i forhold til nuværende budget.
   • En estimeret etableringsudgift på ca. 1 mio. kr. (engangsudgift i forbindelse med afskedigelse af personale mv.).
   • Afledte konsekvenser i form af bl.a. minimering af afstand til tandlæge for børn i de berørte skoledistrikter; vanskeliggørelse af tandplejens tidlige opsporing og tværfaglige forebyggende indsats overfor udsatte børn og unge; samt flere tandlæger at samarbejde med for tandreguleringen.
   • At en centralisering, hvor alle børn og unge i Køge Kommune i alderen 0-15 år (16-17 årige har efter loven ret til frit valg) er tilknyttet en af de to kommunale klinikker, vil medføre:
    • En besparelse på driften på ca. 140.000 kr. pr. år i forhold til nuværende budget.
    • En estimeret etableringsudgift på ca. 700.000 kr. (engangsudgift).
    • Afledte konsekvenser i form af bl.a. øget transporttid for børn i Borup, Ejby og Skovbo skoledistrikter; optimal udnyttelse af synergien i det tværfaglige samarbejde om tidlig opsporing og forebyggende indsats overfor udsatte børn og unge; nemmere serviceharmonisering; de mest optimale muligheder for at samarbejde om indsatser i tandplejen og tandreguleringen.

   Analysens resultater blev præsenteret af BDO på Børneudvalgets møde den 8. juni 2016.

   Supplerende oplysninger siden mødet den 8. juni 2016:
   Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede supplerende notat af 15. juni 2016 på baggrund af tilkendegivelser på mødet den 8. juni 2016.
   Ligeledes har BDO udarbejdet vedhæftede notat af 14. juni 2016 med uddybende bemærkninger til tabel 1 og 3.

   Herudover er vedhæftet tidligere udarbejdet notat af 19. august 2015, der beskriver forløbet i forbindelse med udmøntningen af Byrådets vedtagelse af budgetforslag om hjemtagelse af patienter fra aftaleklinikker og dobbeltbookning af patientaftaler på kommunale klinikker. Notatet er tidligere sendt til Børneudvalget den 25. august 2015.

   Økonomi

   De økonomiske konsekvenser afhænger af den valgte model med fritvalgsordningen som den dyreste og en centralisering som den billigste model for Køge Kommune:

   Model Driftsudgifter Etableringsudgifter
   A - Fritvalg 2.733.000 4.650.000
   B - Tilbagerulning 496.000 1.000.000
   C - Centralisering - 142.000 700.000

   Beslutning

   Til efterretning.

   Bilag

   Til toppen


   246.   Nedrivning af ejendomme - anlægsregnskab


   Indstilling

   Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Nedrivning af ejendomme godkendes.

   Ejendoms- og Driftsudvalget 22-06-2016
   Anbefales.

   Baggrund og vurdering

   Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 16,8 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 16. december 2008 og 26. juni 2012 til "Nedrivning af ejendomme".

   Anlægsbevillingen er anvendt til at nedrive en række kommunalt ejede ejendomme, som var beliggende i eller beliggende i tilknytning til nogle af kommunens byudviklingsområder, herunder Skandinavisk Transport Center. De nedrevne ejendomme har banet vejen for en udvidelse af arealerne i kommunens byudviklingsområder.

   Alle aktuelle ejendomme er forud for den fysiske nedrivning miljøundersøgt og miljøsaneret for miljøskadelige stoffer. Herefter er ejendommene nedrevet i henhold til gældende lovgivning  og med henblik på, at en så stor en del som muligt af byggeaffaldet blev genbrugt.

   Nedrivningsprojektet har omfattet:

   • Ølsemaglevej 80, 82, 84 og 86.
   • Ølby Skole.
   • Lyngvej 25.
   • Karlemoseparken 53 (Myretuen). 
   • Bjergvej 4 (DLF Trifolium).

   Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projekt "Nedrivning af ejendomme" har fundet sted i det omfang Byrådet har godkendt.

   Økonomi
   Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

   Regnskabet omhandler:

   Nedrivning af ejendomme

   Anlægsbevilling

   Rådighedsbeløb

   Forbrug

   Anlægsudgifter

   16.800.000 kr.

   16.799.409 kr.

   16.804.034 kr.

   Mindreforbrug

   4.034 kr.

   4.624 kr.

    

   + er merforbrug og – er mindreforbrug

   Økonomisk Afdeling bemærker, at merforbruget på 4.000 kr., som i forhold til bevilling og samlet rådighedsbeløb er kassefinansieret i tidligere år.

   Beslutning
   Anbefales.

   Til toppen


   247.   Ombygning af Præsteskovgård - anlægsbevilling


   Indstilling

   Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

   1. der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til en udgift på 1,8 mio. kr. til etablering af Uroxens funktioner på Præsteskovgård,
   2. der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til en indtægt på -1,8 mio. kr. til etablering af Uroxens funktioner på Præsteskovgård.

   Ejendoms- og Driftsudvalget 22-06-2016
   Indstilling godkendt med bemærkning om opfordring til, at der skal tages stilling til Uroksen og arealet hurtigt.

   Baggrund og vurdering

   24. august 2015 brændte den ene af bygningerne på Holmebækskolens SFO afdeling Uroksen.

   Ejendoms- og Driftsudvalget og Skoleudvalget besluttede på møder den 2. december 2015, at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Børne- og Uddannelsesforvaltningen  skulle arbejde videre med en løsning, hvor alle Holmebækskolens SFO-aktiviteter blev placeret på SFO afdeling Præsteskovgård (som ligger umiddelbart ved siden af Holmebækskolen). I forbindelse med arbejdet skulle ligeledes belyses aspekterne vedrørende en finansieringsmodel.

   Forvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen har efterfølgende udarbejdet et projekt, som kan realisere den ønskede løsning om en samling af Holmebækskolens SFO-aktiviteter på Præsteskovgård. Løsningen kan finansieres indenfor den erstatning på 1,8 mio. kr., som kommunen har modtaget fra forsikringsselskabet.

   Samarbejdet mellem de to forvaltninger har mundet ud i et projekt:

   • Tilføre bygningen tilstrækkelig garderobeplads i form af en mindre tilbygning på 23 m2 i umiddelbar sammenhæng med de eksisterende garderober samt renovering af disse.
   • Ombygge og renovere "Snurretoppen" (den oprindelige del af Præsteskovgård) til brug for 4.-7. klasser.
   • Etablere et lederkontor i nærheden af indgangen for at fremme den daglige kontakt med elever og forældre.

   Projektet forelægges til godkendelse for Skoleudvalget den 10. august 2016.

   Økonomi
   Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til en udgift på 1,8 mio. kr. og indtægt på -1,8 mio. kr. til etablering af Uroxens funktioner på Præsteskovgård. Bevillingerne er samlet set udgiftsneutrale, og påvirker derfor ikke den budgetterede kassebeholdning.
   Beslutning

   Anbefales, under forudsætning af at Skoleudvalget godkender projektet på mødet den 10. august 2016.


   Til toppen


   248.   Overdækning af Tapperiet - anlægsregnskab


   Indstilling
   Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for overdækning af Tapperiet godkendes.

   Ejendoms- og Driftsudvalget 22-06-2016
   Anbefales.
   Baggrund og vurdering

   Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på netto 2,6 mio. kr. til byggeriets anlægsudgift og donationsmoms fra tilskudsgivere fordelt med en anlægsudgiftsbevilling på 11,25 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på - 8,6 mio. kr. inkl. gavemoms, som blev givet på Byrådets møder den 17. december 2013, 17. juni 2014 og 25. november 2014 til Overdækning af Tapperiet.

   Byrådet besluttede den 19. marts 2013, at der skulle etableres en overdækning af Tapperiet som lydsluse og opholdssted for koncertgæster samt aktiviteter i dagtimerne. Projektet omfatter også udbedring af bygningsmæssige mangler på bygningen.

   Finansieringen af projektet var fra starten baseret på, at Køge Kommune, Køge Kyst og Realdania hver skulle bidrage med 1/3 af udgifterne. Det samlede bidrag fra Køge Kyst og Realdania udgør 7,965 mio. kr. inkl. gavemoms.

   Der blev udført forundersøgelser inden projektets start. Dele af grunden er kortlagt på vidensniveau 2, det vil sige, at der allerede tidligere er konstateret forurening på grunden. Projektet blev projekteret i løbet af 2013 og udbudt i hovedentreprise i starten af 2014. I forbindelse med forundersøgelserne og udgravninger i øvrigt viste det sig, at jorden var betydeligt mere forurenet end oprindeligt forudsat. Meromkostningerne blev dækket af en anlægsudgiftsbevilling på 750.000 kr. på Byrådets møde den 17. juni 2014.

   Licitationen viste, at der manglede 2,25 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Der blev aftalt en ligelig fordeling af beløbet mellem Køge Kommune, Køge Kyst og Realdania. På Byrådets møde den 25. november 2014 blev der givet en anlægsudgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på ca. 1,818 mio. kr. Indtægtsbevillingen indeholder gavemoms for henholdsvis Køge Kyst og Realdania.

   Der viste sig flere problemer, fejlprojekteringer og uforudsete problemer under byggeriet, hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningen den 6. maj 2015 informerede Ejendoms- og Driftsudvalget om sagen. Forvaltningen har ved ekstern advokat undersøgt muligheden for at gøre krav gældende overfor rådgiver, men dette har ekstern advokat afvist.

   Den 23. juni 2015 blev der afholdt indvielse af den nye overdækning, som nu udgør Tapperiets publikumsfoyer. Projektet er blevet meget vel modtaget af alle stedets brugere, og der er udført en lydmåling, der viser, at overdækningen har en væsentlig støjdæmpende effekt.

   Forvaltningen vurderer, at projekt Overdækning af Tapperiet er udført i det omfang, Byrådet har godkendt.

   Økonomi

   Udspecificeret beløb mellem de tre parter fremgår af bilag.

   Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

    

   Regnskabet omhandler:

    

   Støjdæmpning af Tapperiet, Anlægget

   Anlægsbevilling

   Rådighedsbeløb

   Forbrug

   Anlægsudgifter

   11.250.000 kr.

   11.250.000 kr.

   11.447.798 kr.

   Anlægsindtægter

   -7.100.000 kr.

   -7.100.000 kr.

   -7.267.688 kr.

   Netto anlægsresultat

   4.150.000 kr.

   4.150.000 kr.

   4.180.110 kr.

   Netto merforbrug

   30.109 kr.

   30.109 kr.

    

   + er merforbrug og – er mindreforbrug

   Gavemoms:

   Støjdæmpning af Tapperiet, Gavemoms

   Anlægsbevilling

   Rådighedsbeløb

   Forbrug

   Anlægsudgifter

   -1.518.182 kr.

   -1.518.182 kr.

   -696.938 kr.

   Mindreindtægt

   821.244 kr.

   821.244 kr.

   + er mindreindtægt og – er merindtægt

   Regnskab Total inkl. gavemoms:

   Støjdæmpning af Tapperiet, Total

   Anlægsbevilling

   Rådighedsbeløb

   Forbrug

   Netto anlægsresultat

   2.631.818 kr.

   2.631.818 kr.

   3.483.172 kr.

   Netto merforbrug

   851.354 kr.

   851.354 kr.

   + er merforbrug og – er mindreforbrug

   Økonomisk Afdeling bemærker, at der i forhold til bevilling og rådighedsbeløb til overdækningen af Tapperiet er et nettomerforbrug på 30.109 kr., som kassefinansieres i 2016.

   Mindreindtægten på 0,8 mio. kr. modsvares af en mindreudgift på finansieringsdelen (Refusion af købsmoms) og er dermed udgiftsneutral og har ingen påvirkning på kassebeholdningen. 

   Beslutning

   Anbefales.

   Bilag

   Til toppen


   249.   Køge Rådhus – Teknisk renovering - anlægsregnskab 2016


   Indstilling

   Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Køge Rådhus – Teknisk Renovering godkendes.

   Ejendoms- og Driftsudvalget 22-06-2016
   Anbefales.

   Baggrund og vurdering

   Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevilling på i alt 39,224 mio. kr., som blev givet på Byrådets møder den 25. januar 2011 (1,846 mio. kr.), 20. december 2011 (0,35 mio. kr.), 28. august 2012 (0,85 mio. kr.) og 21. maj 2013 (36,178 mio. kr.) til Køge Rådhus – Teknisk renovering.

   Det nuværende ”røde” Rådhus blev opført medio 1970'erne. Opvarmning og ventilation blev udformet på grundlag af den tids ideer med at integrere opvarmning, køling og friskluftindblæsning i induktionskabinetter i facaderne. Ligeledes var systemerne udformet efter, at en større del af arbejdspladserne var placeret i storrumskontorer. Bygningernes varmeisolering var ligeledes baseret på de gældende normer, som ligger betydeligt under de nugældende.

   I 2011 blev det besluttet at gennemføre en teknisk renovering af det røde Rådhus - dels af hensyn til indeklimaet og dels af hensyn til Rådhusets driftsøkonomi. Renoveringen skulle gennemføres i Rådhusets bygning 3 og 4 samt stueplan i bygning 5 (de røde bygninger fra 1973 og 1976) og omfattede tekniske installationer såsom varmeanlæg, ventilation, køling og belysning.

   Arbejdet er udført i etaper og blev i overvejende grad afsluttet sommeren 2015.

   I forbindelse med beslutning om etablering af rådhusudvidelsen blev enkelte delelementer af den tekniske renovering tilpasset til rådhusudvidelsen, hvorfor de sidste delarbejder af den tekniske renovering først er afsluttet i foråret 2016.

   Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at den tekniske renovering af Køge Rådhus er blevet udført i forventet omfang.

   Økonomi

   Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

   Regnskabet omhandler:

   Køge Rådhus – Teknisk renovering

   Anlægsbevilling

   Rådighedsbeløb

   Forbrug

   Anlægsudgifter

   39.224.000 kr.

   38.584.630 kr.

   38.582.420 kr.

   Mindreforbrug

   -641.580 kr.

   -2.210 kr.

    

   + er merforbrug og – er mindreforbrug

   Økonomisk Afdeling bemærker, at

   • der har været et mindreforbrug på i alt 641.580 kr., svarende til 1,64 % i forhold til anlægsbevillingen,
   • der har været et mindreforbrug på i alt 2.210 kr. i forhold til det samlede rådighedsbeløb, hvilket betyder et tilsvarende mindreforbrug i forhold til kassen.
   Beslutning
   Anbefales.

   Til toppen


   250.   Vedtagelse af lokalplan 1060 samt kommuneplantillæg 21


   Indstilling

   Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til lokalplan 1060 vedtages endeligt med følgende ændringer jf. høringsnotatet:

   1. I redegørelsen tilføjes et afsnit vedr. miljøbeskyttelsesloven om støj, og i forlængelse heraf justeres lokalplanens §§ 7.1 og 7.2 vedr. støj og § 7.3 udgår.
   2. I §§ 5.14 og 5.15 foretages en teknisk rettelse af byggefelternes maks. højder i overensstemmelse med de meddelte dispensationer fra lokalplan 1027.
   3. I § 9.1 vedr. skiltning tilføjes: "Udskiftning af skiltning skal til enhver tid godkendes af Byrådet.".
   4. Arealet på byggefelt B2Ø (biografen) tilrettes på lokalplanens kortbilag 2 i overensstemmelse med den meddelte dispensation fra lokalplan 1027 til biografbyggeriet.

   Teknik- og Miljøudvalget behandler sagen den 9. august 2016 kl. 08.30. Udvalgets beslutning vil foreligge til mødet.

   Baggrund og vurdering

   Forslag til lokalplan 1060 for Stationsområdet i Køge er udarbejdet som en revision af gældende lokalplan 1027. Forslaget skal erstatte lokalplan 1027. Planen tager udgangspunkt i den konkrete udvikling af stationsområdet, som bl.a. har affødt en højdetilpasning af de planlagte bebyggelser, hvor der for flere af byggefelterne allerede er meddelt dispensationer fra lokalplan 1027.

   Med den nye lokalplan gives der mulighed for, at der på byggefelt B2V må opføres bebyggelse på maks. 12 meter, B2Ø maks. 15 meter, B4Ø maks. 13 meter, B4V og B5V maks. 13,5 meter, B5Ø maks. 13 meter, B6 maks. 15,20 meter, B7 maks. 13 meter, B8Ø maks. 14,60 meter, B8V maks. 15,20 meter og B9 maks. 15,10 meter.

   Forslag til Lokalplan 1060 for Stationsområdet har været i høring fra den 7. april til den 3. juli 2016. Alle svar er behandlet i vedhæftede høringsnotat. Der er i høringsperioden indkommet 9 bemærkninger/indsigelser til lokalplanforslaget.

   De væsentligste bemærkninger/indsigelser vedrører emner som:

   • Arkitektur og øgede højder i lokalplanområdet, der ikke forholder sig tilstrækkeligt til den bevaringsværdige Køge bymidte. Herunder den nye bebyggelses skyggevirkninger på eksisterende byggerier samt manglende miljøvurdering af lokalplanforslaget. En ny lokalplan burde ifølge indsigerne sikre, at ny bebyggelse tilpasses det eksisterende Køge mere hensigtsmæssigt.
   • Generel utilfredshed med tidligere meddelte dispensationer fra lokalplan 1027 til øgede bygningshøjder.
   • Erhvervsområdets begrænsninger i forhold til mulighederne for at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Havnens store virksomheder er bekymrede for deres fremtidige drift med et nyetableret boligområde i umiddelbar nærhed af erhvervsområderne. Virksomhederne ønsker tydeliggjort, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier kun er vejledende.

   Udover de indkomne bemærkninger er Teknik- og Miljøforvaltningen blevet opmærksom på nogle tekniske fejl og mangler i lokalplanforslaget. Det vedrører bygningshøjder på B8V og B8Ø, samt byggefeltet til B2Ø (biografen), som i lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med de meddelte dispensationer. Derudover anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen, at der tilføjes bestemmelser vedr. udskiftning af facadeskilte indenfor lokalplanområdet.

   Kommuneplantillæg 21
   Lokalplan 1060 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 med hensyn til bebyggelseshøjder. Der er derfor udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 21 til lokalplanen. Kommuneplantillæg 21 har til formål at muliggøre en generel bebyggelseshøjde på 15,5 meter indenfor rammeområde 3C14.

   Økonomi
   Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
   Beslutning

   Mette Jorsø (V), Søren Brask (V), Torben Haack (F), Niels Rolskov (Ø) og Erling Larsen (A) fra Teknik- og Miljøudvalget deltog under behandling af punktet.

   Anbefales af et flertal bestående af Flemming Christensen (C), Mette Jorsø (V), Trine Hastrup (V), Torben Haack (F), Marie Stærke (A) og Dora Olsen (O).

   Niels Rolskov (Ø) stemmer imod.

   Bilag

   Til toppen


   251.   Orientering om opstart på Byggemodning, Køge Campus


   Indstilling
   Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at orientering og opstart på Byggemodning, Køge Campus tages til efterretning og godkendes.
   Baggrund og vurdering

   Efter godkendelsen af anlægsbevillig til Køge Campus på Økonomiudvalgsmødet den 14. juni 2016 samt i Køge Byråd den 21. juni 2016, er der sket følgende i sagen.

   Der er blevet afholdt  EU-licitation for Byggemodningen på Køge Campus, med de 5 anlægsentreprenører, der kom gennem prækvalifikationen. Kriteriet for at vinde opgaven var billigste pris og de første 4 bydende lå inden for 11 %, opgaven blev vundet med under 2 % op til nummer to.

   Efter endt "stand-still" perionde er der skrevet kontrakt med Hoffmann A/S.

   Begunstiget af billige priser har det været muligt at få flere optioner med i kontrakten. Dette medfører, at det inden for budget er mulighed for at få plantet træer langs vejene i Campus, også mod nord for at skærme  af for Skandinavisk Transport Center. Samtidig er en stikvej mod nord øst og stier på tværs af området blevet en realitet.

   Arbejdet er nu i planlægningsfasen og vil først gå fysisk i gang medio august.

   Byggemodningen vil medføre en øget trafik på Lyngvejen ned mod skolerne, hvorfor der har været kontakt til Movia og Campus koordinatoren for at få ændret på nogle stoppesteder så vejen kan gøres så trafiksikker som mulig.

   Byggemodningens veje, p-plads, stier og torv skulle gerne stå færdige i sommeren 2017, hvis vinteren ikke bliver for kold eller våd i år.

   Beplantningerne vil være etableret til efteråret 2017.

   Vedlagt er oversigt over byggemodning samt pressemeddelelse der udsendes snarest.

   Økonomi
   Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
   Beslutning
   Til efterretning.
   Bilag

   Til toppen


   252.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


   Beslutning
   Intet.

   Til toppen


   253.   Eventuelt


   Beslutning
   Intet.

   Til toppen


   254.   Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Agre, Bjæverskov (Lukket punkt)   Til toppen


   255.   Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Agre, Bjæverskov (Lukket punkt)   Til toppen


   256.   Salg af areal til højspændingsstation i Bjæverskov (Lukket punkt)   Til toppen


   257.   Salg af areal (Lukket punkt)   Til toppen


   258.   Salg af areal (Lukket punkt)   Til toppen


   259.   Udbud af areal (Lukket punkt)   Til toppen


   260.   KLAR forsyning A/S - ændring af honorarstruktur (Lukket punkt)   Til toppen


   261.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)   Til toppen


   262.   Eventuelt (Lukket punkt)   Til toppen

   Opdateret af Køge Kommune 03.11.17