Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 20.10.2015 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Palle Svendsen, (V)

429.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Venstre har indmeldt, at Helle Poulsen (V), deltager i relation til Palle Svendsens afbud.
Beslutning
Godkendt.
Helle Poulsen (V) deltog i mødet som stedfortræder for Palle Svendsen (V).
Fraværende
Palle Svendsen (V)

Til toppen


430.   Redegørelse for arbejdet med budgetudfordringer på udvalgte fagområder


Indstilling
Forvaltningerne indstiller til Økonomiudvalget, at de vedlagte redegørelser tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
I tilslutning til Økonomiudvalgets behandling af 2. Økonomiske Redegørelse for 2015 den 12. maj 2015, sag nr. 220, blev besluttet at hhv. Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget samt Skoleudvalget månedligt skulle redegøre over for Økonomiudvalget, hvorledes udvalgene konkret arbejdede med de i den økonomiske redegørelse anførte budgetudfordringer.

Status pr. august 2015 for Social- og Sundhedsudvalget og pr. 30. september 2015 for Børneudvalget og Skoleudvalget fremgår af vedlagte bilag.

Økonomiudvalget har den 9. juni 2015 besluttet at de ønskede særskilte månedlige redegørelser ikke udarbejdes i de måneder, hvor økonomiske redegørelser (3. og 4. Økonomiske Redegørelse i 2015,) vil blive forelagt for Økonomiudvalg og Byråd, idet disse redegørelser vil indeholde udvalgenes eventuelle budgetudfordringer på et deltaljeret niveau.
Økonomi
De udarbejdede månedlige redegørelse vil indeholde oplysninger omkring status for arbejdet med konstaterede økonomiske udfordringer.
Beslutning
Til efterretning.
Fraværende
Palle Svendsen (V)
Bilag

Til toppen


431.   Deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til  Kultur- og Idrætsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at Køge Kommune deltager i Kulturmetropol Copenhagen i perioden 2016-2019.

Kultur- og Idrætsudvalget 05-10-2015
Indstilles godkendt.
Baggrund og vurdering
Den 24. januar 2012 vedtog Køge Byråd, at Køge Kommune skulle deltage i kulturaftalen KulturMetropolØresund (KMØ) i perioden 2012-15. Aftalen omfatter et samarbejde imellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Hovedindholdet i KMØ har været 11 projekter under 6 indsatsområder. De 11 projekter løber til udgangen af 2015, men der er allerede nu opnået en lang række resultater. Der blev i Køge Kommune afsat midler til deltagelsen i fem projekter, der omhandlede henholdsvis kulturel byudvikling, talentudvikling for unge på teaterområdet, børnekultur i skole- og daginstitutioner, udbredelse af store kulturelle festivaler og etablering af fælleskommunale idrætsfaciliteter.

Med baggrund i erfaringerne herfra vil partnerne i KMØ gå sammen om en ny kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen, for perioden 2016-2019. Køge Kommune har over for de andre partnere erklæret sin hensigt om deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen i kraft af beslutning på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 1. december 2014, og Køge Kommune har deltaget i udformningen af aftalens indhold.

På den baggrund har den politiske styregruppe for KMØ, hvor Køge Kommune er repræsenteret ved formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, vedtaget vedlagte aftaletekst til en ny kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen, for perioden 2016-2019. I Kulturmetropol Copenhagen skal der arbejdes videre med KMØ's 10-årige vision om at etablere en sammenhængende kulturregion, der arbejder på tværs af kommunegrænserne. Der skal bygges videre på de resultater, der er nået i KMØ, og Kulturmetropol Copenhagen skal knytte partnerne i aftalen endnu tættere sammen i en kulturmetropol, som tilbyder kultur af høj kvalitet til gavn for borger, turister og erhvervsliv.

Den kommende kulturaftale vil blive et forpligtende samarbejde mellem kommunerne og Kulturministeriet i perioden 2016-2019. Det betyder, at partnerne ved deltagelse forpligter sig til at deltage i alle fire år, mens Region Hovedstaden ventes at deltage ad hoc.
Formålet med Kulturregion Copenhagen er at sikre kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet og mulighederne for at promovere regionen nationalt og internationalt. Dette skal – som i KMØ – ske gennem en række tværkommunale indsatsområder. Indsatsområderne i Kulturmetropol Copenhagen er:

 • Festivaler og events 2.0

  Målet er at udvikle nye regionale festivaler og events samt at udbrede og udvikle eksisterende, der kan samle og brande kulturregionen som en festival- og eventregion for både borgere og turister. 

 • Musikmetropolen

  Målet er at skabe en sammenhængende musikmetropol med regional, national og international gennemslagskraft, gennem udvikling af talenter, events, scener, kreative og forretningsmæssige kompetencer på tværs af musikkens aktører i regionen.         

 • Unge i samskabelse med kulturlivet

  Målet er at øge unges muligheder for, i samarbejde med kommunale såvel som nationale kulturinstitutioner, at udvikle og samskabe nye kulturaktiviteter, blive kulturaktive medborgere samt udvikle sig til fremtidens kulturentreprenører.

Det vil være op til den enkelte partner, hvor meget engagement, der lægges i det enkelte indsatsområde, men jo større engagement, jo større udbytte.

Fælles- og Kulturforvaltningens vurdering er, at Køge Kommunes kulturliv - herunder de kulturelle institutioner og øvrige kulturelle aktører - kan have stort udbytte af at deltage i det kulturregionale samarbejde, særligt indsatsområderne "Musikmetropol" og "Unge i samskabelse med kulturlivet".

Økonomi
På politisk styregruppemøde den 1. juni 2015 blev der mellem de politiske formænd opnået enighed om en finansieringsmodel for Kulturmetropol Copenhagen. Finansieringsmodellen baserer sig på kommunernes indbyggertal. Finansieringsmodellen ser således ud: 

Årlig kommunal finansiering i Kulturmetropol Copenhagen 
Indbyggere0-20.00020.000 - 40.00040.000 - 60.00060.000 - 100.000100.000-200.000200.000+
Finansieringkr. 60.000kr. 80.000kr. 120.000kr. 180.000kr. 200.000kr. 300.000
 
Køge Kommunes deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen vil således betyde, at Køge Kommune forpligter sig til at bidrage med 120.000 kr. årligt i perioden 2016-2019. Udgiften kan finansieres af den eksisterende ramme til regionale/tværkommunale samarbejder.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Palle Svendsen (V)

Til toppen


432.   Køge Park Hal 3 købsaftale


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at
 1. købsaftale vedr. Hal 3 anbefales og videresendes til godkendelse i Køge Hallernes bestyrelse samt i Økonomiudvalg og Byråd,
   
 2. Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Økonomiudvalget at følge Køge Hallernes anbefaling om at indrette Hal 3 inkl. tillægspakke til musik og teater til 5,8 mio. kr. som engangsudgift (anlægstilskud) samt efterfølgende 0,5 mio. kr. i årlig driftstilskud.
Kultur- og Idrætsudvalget 05-10-2015
Ad 1: Anbefales.
Ad 2: Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler tillægspakken ud fra en kulturfaglig vinkel. De økonomiske betragtninger videresendes dog til Økonomiudvalgets behandling.
Lene Møller Nielsen (A) og Rasmus Felt (A) afventer stillingtagen.
Baggrund og vurdering
Kultur- og Idrætsudvalget tog den 7. september 2015 orienteringen om Hal 3 i Køge Park til efterretning og besluttede at genoptage sagen i oktober.

Som del af Køge Park-projektet opføres Hal 3 som supplement til de to eksisterende Køge Haller. Den selvejende institution Køge Hallerne beder investor bag det samlede Køge Park-projekt om at opføre Hal 3 på baggrund af anlægstilskud fra Køge Kommune. Aftalen mellem de tre parter om opførelse og overdragelse er vedlagt som bilag. Aftalens bilag med bygningsbeskrivelser er under udarbejdelse og ventes klar ved endelig godkendelse af aftalen i oktober.
 

Købsaftalen vedr. Hal 3 er betinget af grundkøbsaftalens endelighed, dvs. betinget af at det samlede Køge Park projekt gennemføres.

 

Aftalen forpligter investor til at opføre Hal 3 som del af det samlede Køge Park-projekt som et bindeled mellem de to eksisterende Køge Haller og det nye stadion. Investor udbyder byggeentreprisen og varetager bygherrerollen på vegne af Køge Hallerne som del af investors samlede opførelse af Køge Park.


Med aftalen forpligtes Køge Kommune til at yde anlægstilskud til Køge Hallernes opførelse af Hal 3 under betingelse af at projektet gennemføres og med løbende udbetaling i takt med byggeriets fremdrift.


Der er fastlagt en maksimal anskaffelsessum på 44,5 mio. kr. inkl. moms, hvortil kommer basisindretning for 9,2 mio. kr. inkl. moms. Kommunens anlægstilskud kan således ikke overstige 53,8 mio. kr. inkl. moms. Kommunen kan afløfte 17 pct. moms af anlægstilskuddet, hvorfor nettotilskuddet udgør 44,6 mio. kr. Såfremt investor kan opnå en lavere anskaffelsessum på indretningen via udbud af byggeentreprisen vil dette medføre en reduceret anskaffelsessum for Køge Hallerne og dermed også et reduceret anlægstilskud. 
Anlægstilskuddet indgår i den samlede kommunale balanceøkonomi i Køge Park.

Anskaffelsessummen inkluderer en forholdsmæssig andel af Køge Parks samlede parkeringsareal svarende til 35 parkeringspladser. Ved efterfølgende at yde driftstilskud opnår Køge Kommune ret til at benytte Hal 3 til kommunale formål på samme vilkår som kommunen benytter de øvrige selvejende haller. Driftstilskuddet følger kommunens generelle tildelingsmodel. Køge Hallerne bliver medlem af ejerforeningen for det samlede Køge Park, og betaler herigennem bidrag til udvendig vedligeholdelse. Kommunens driftstilskud skal derfor opjusteres svarende til Køge Hallernes bidrag til ejerforeningen. Det årlige driftstilskud inkl. ejerforeningsbidrag ventes at udgøre mellem 0,8 og 1,4 mio. kr., idet det pt. foregår forhandlinger om bidragets størrelse til ejerforeningen.

Køge Park Sport & Event (KPSE) har et ønske om at benytte ”overskudskapacitet” i alle tre Køge Haller. Dvs. den kapacitet som hverken benyttes til idræt eller til kommunale formål. Således forventer KPSE at kunne udnytte 10-15 pct. af den samlede halkapacitet til kommercielle formål, bl.a. afholdelse af generalforsamlinger, indendørs koncerter, messer og lignende. De konkrete vilkår for KPSE’s benyttelse er endnu ikke aftalt, og kræver accept fra både Køge Hallerne, Køge Kommune og KPSE. Da der i givet fald på den ene side er tale om en ekstraordinær indtægtskilde for Køge Hallerne og på den anden side mistet baneleje ved udlejning til KPSE, bør kommunens driftstilskud konkret tilpasses op eller nedadgående på baggrund af den konkrete aftale med KPSE.


Den nye Hal 3 får et samlet areal på 2.257 m2. Der er tale om en hal dimensioneret til idræt på eliteniveau og plads til en såkaldt teleskop-tribune med 1.100 siddepladser ved sportsudøvelse og op til 1.900 siddepladser ved scenekunst. Tribunen kan klappes sammen, hvorved hallen bliver stor nok til at kunne opdeles på midten af en foldevæg til visse typer idræt.

 

Konstruktionen af hallen, hvor spænderne går på tværs, åbner mulighed for at der på et senere tidspunkt kan træffes beslutning om at nedrive og erstatte hal 1 og 2 når de er udtjente. Derved bliver det muligt at integrere alle 3 haller i form af et stort rum. 

 

Basisindretning i hallen består bl.a. af teleskoptribune til 1.100 tilskuere, foldevæg, bander, lys, måltavler, storskærme til livetransmission m.m.
 

Hallen er primært dimensioneret til sport på eliteniveau, men fleksibiliteten gør det muligt tillige at benytte den til musik og teaterforestillinger. Dette kræver yderligere indretning beløbende sig til ca. 5,8 mio. kr. bestående af bl.a. udbygning af tribune fra 1.100 til 1.900 tilskuere, scenepodier, supplerende akustikregulering, bagtæppe m.m. Detaljeret oversigt over indretningen er vedlagt som bilag. Derudover kræver det et ekstra årligt driftsbudget på 0,5 mio. kr. til leje af specialudstyr ved konkrete opsætninger. Indretning til musik og teater er en tilkøbspakke og udgifterne til indretning og afledt drift indgår derfor ikke i den ordinære balance- og driftsøkonomi for Køge Park. 

Indretning af hallen bliver en del af det samlede udbudsmateriale, og derfor skal beslutning om evt. supplerende indretning til musik og teater allerede træffes på nuværende tidspunkt.

Økonomi
Anlæg og drift af Hal 3 inkl. basisindretning indgår i balance- og driftsøkonomien for det samlede Køge Park-projekt.

Ved beslutning om at benytte den nye Hal 3 til musik og teater skal hallen have en supplerende indretning til formålet. Tilkøbspakken med indretning til musik og teater koster 5,8 mio. kr. i øget anlægstilskud til Køge Hallerne efter afløftning af 17 pct. moms, og medfører afledt drift til leje af specialudstyr på 0,5 mio. kr. årligt.

Økonomisk Afdeling bemærker, at de økonomiske konsekvenser vil kunne ændres som konsekvens af investor-udbuddet, hvorfor der først søges bevilling i forbindelse med Byrådets valg af investor forventeligt i marts 2016. Herefter indarbejdes budgetændringerne i budgetlægningen for 2017-2020 samt i anlægsinvesteringsplanen for 2017-2026.

Manuelt lukket bilag
Købsaftale - Køge Hallerne (udkast) 29 9 2015 Ren.PDF
Beslutning
ad 1: Anbefales af et flertal bestående af Flemming Christensen (C), Mette Jorsø (V), Helle Poulsen (V) og Torben Haack (F) på betingelse af, at Køge Park projektet bliver gennemført.
Marie Stærke (A), Dora Olsen (O) og Niels Rolskov (Ø) afventer stillingtagen til byrådsbehandlingen.

ad 2: Anbefales som en option i udbudsmaterialet, herunder om muligt alene som forberedende arbejde til en senere udbygning som anført.
Fraværende
Palle Svendsen (V)
Bilag

Til toppen


433.   Virksomhedsplanlægning


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at  
 1. virksomhedsplaner som fælles, centralt initieret styringsværktøj afskaffes fra og med 2016, således at arbejdet med virksomhedsplaner eller andre administrative styringskoncepter er frivilligt,
   
 2. arbejdet med administrative styringsværktøjer ikke politisk behandles.
Baggrund og vurdering
Køge Kommune har arbejdet med virksomhedsplaner efter forskellige koncepter i rigtigt mange år. Det nuværende koncept har fungeret siden 2008 i tiden omkring kommunalreform og fusion. Der er løbende sket tilpasninger - den sidste tilpasning blev godkendt af Økonomiudvalget den 7. december 2010. Det er rigtigt mange år, og derfor har Direktionen og Lederforum evalueret på erfaringerne med virksomhedsplanerne og behovet for et fælles styringsværktøj generelt. 

Virksomhedsplaner - erfaringer
Erfaringerne med virksomhedsplanerne har blandt andet været, at

 • virksomhedsplanerne er af god nytte for mange - dog tiere processen end selve papiret,
 • indsatserne må ofte omprioriteres i løbet af året,
 • der er meget stor forskel fra område til område. Nogle steder fungerer konceptet rigtigt godt, andre steder er virksomhedsplanerne i konkurrence med andre styringsredskaber (fx skoleområdet) og nogle områder er så regulerede, at der reelt ikke er frihedsgrader fx myndighedsopgaver,
 • udbyttet af virksomhedsplanerne afhænger helt af den indsats og betydning, der lægges i arbejdet,
 • det er en god anledning til at tænke i strategier og langsigtede indsatser,
 • det er en god anledning for Direktionen at få hele organisationen i tale,
 • det er en udfordring, at virksomhedsplanerne skal udfylde flere funktioner og har mange målgrupper,
 • Virksomhedsplanerne ikke rigtigt løfter udfordringen med indsatser, der skal løses på tværs af forvaltningerne
 • der nok er gået lidt metaltræthed i konceptet.

Virksomhedsplaner – fremadrettet
Det må konkluderes, at det svært at tilpasse ét koncept til den mangfoldighed af opgaver og vilkår, der gælder for kommunens arbejdspladser, og at behovet for et styringsværktøj er et andet i dag end i 2008.

Direktionen er af den opfattelse, at det ikke længere giver mening at presse et sådant koncept ned over en hel organisation, hvoraf nogle arbejdspladser oplever begrænset nytte af planerne - og andre endda som spild af tid. Derfor anbefaler Direktionen, at virksomhedsplaner som et fælles, centralt initieret koncept afskaffes. Initiativet skal også opfattes som en afbureaukratisering. Direktionen anbefaler, at de enkelte forvaltninger og områder beslutter om og givet fald hvilke(t) styringsværktøjer, man ønsker at arbejde med i 2016. Mange har fx givet udtryk for, at det vil give god mening at arbejde fokuseret med mission, vision og kerneopgave for den enkelte arbejdsplads, mens andre måske vælger at fortsætte med virksomhedsplaner. Ultimo 2016 samles der op på erfaringerne med "frit valg": Hvad fungerede godt, hvad fungerede skidt, og er der behov for andre centrale/fælles initiativer.

Endvidere ønsker Direktionen i løbet af 2016 at arbejde med udvikling af et arbejdsprogram/strategipapir for Lederforum, hvor der fokuseres på indsatser og projekter, der skal løftes på tværs af forvaltningerne, samt på den fælles ledelsesopgave. Endelig anbefales det, blandt andet for at undgå bureaukratisering, at arbejdet med interne styringskoncepter både i 2016 og fremadrettet sker som følge af administrativ beslutning.

2016 bliver således et overgangsår, hvor der mulighed for at afprøve forskellige muligheder i organisationen uden centrale, fælles udmeldinger på de interne linjer.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Palle Svendsen (V)

Til toppen


434.   Godkendelse af låneoptag til køkkener i afdelingen Østre Sandmarksvej


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at
 1. låneoptagelse med et nettoprovenu på 1.599.000 kr. til finansiering af 15-årigt kontantlån med afdrag til nye køkkener i afdelingen Østre Sandmarksvej,
 2. rykning af efterstående lån med garanti godkendes.
Baggrund og vurdering
Boligselskabet Lejerbo, afdeling Østre Sandmarksvej, har på afdelingsmøde besluttet at påbegynde et projekt, som indebærer kollektiv udskiftning af køkkener i afdelingen Østre Sandmarksvej, beliggende Østre Sandmarksvej 13-91, Køge.

Projektet finansieres af et 15-årigt kontantlån
efter reglerne i almenboliglovens § 29, som forudsættes tilbagebetalt via huslejestigningen.
I låneoptagelsen er indregnet byggesags honorar på 48.440 kr. inkl. moms, jf. driftsbekendtgørelsen § 31. Honoraret udgør 3,00 % af de samlede udgifter.

Finansieringen af 1.599.000 kr. 15-årig kontantlån uden kommunegaranti, kræver at kommunen accepterer, at lån 15.312.000 kr., 7.523.000 kr. og lån 2.163.000 kr. bliver rykket for ny låneoptagelse. Alle tre med 100 % kommunegaranti.
Der kræves ikke kommunegaranti for lånet, såfremt ovennævnte lån rykker for det nye lån, alternativt vil finansiering kræve kommunegaranti.

Rykning af efterstående garantier skal godkendes af kommunalbestyrelsen jf. § 10, stk. 2 i bekendtgørelsen om konvertering af realkreditlån i støtte byggeri.

 

Huslejetillægget vil blive 280 kr. pr. måned for alle lejemål. Det betyder, at det mindste lejemål på 66 m2 vil stige fra kr. 5.733 kr. til 6.013 kr. pr. måned, svarende til 4,88 %. Det største lejemål på 88,10 m2 vil stige fra 7.407 kr. til 7.687 kr. pr. måned, svarende til 3,78 %. Køkkenerne er samme størrelse i alle lejemål. Lejeforhøjelse som følge af forbedringsarbejde skal jf. lov om leje af almene boligers § 10, stk. 3 godkendes af Økonomiudvalget, hvis stigningen er på 5,00 % eller derover.

Projektet anses ikke som en væsentlig forandring, hvorfor forbedringsarbejdet ikke skal godkendes af Økonomiudvalget.

Projektet er godkendt på et ordinært afdelingsmøde den 26. februar 2015, med 22 ja stemmer og 6 nej stemmer.

Køge Kommune skal ved projektets afslutning have det afsluttende bygge regnskab.
Økonomi
Der søges ikke om kommunegaranti i forbindelse med låneoptag.
Kommunikation
Lejerbo skal orienteres om Økonomiudvalgets beslutning.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Palle Svendsen (V)

Til toppen


435.   Konkurrenceudsættelse på ældreområdet - indbringelse af sag til Byrådets afgørelse


Indstilling
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter om der skal arbejdes videre med konkurrence - og i givet fald i hvilket omfang/område.

Social- og Sundhedsudvalget 06-10-2015
Udvalget besluttede, at der ikke arbejdes videre med konkurrenceudsættelse på områderne plejecentre og hjemmepleje.

Jeppe Lindberg (I) kan ikke tiltræde og begærede, i medfør af styrelseslovens § 23, sagen i Byrådet.
Baggrund og vurdering
Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 3. marts 2015, at forvaltningen skulle arbejde videre med konkurrenceudsættelse.

Forvaltningen har i mellemtiden igangsat tilrettelæggelse af et udbud med udbudsenheden. Før der kan arbejdes videre i sagen, er der behov for, at Social- og Sundhedsudvalget nærmere beslutter, hvilke dele af ældreområdet, der skal/kan konkurrenceudsættes.

I udvalgets drøftelser af sagen, har der været overvejelser om udbud af et eller flere plejecentre og om udbud af et eller flere plejedistrikter.

I Køge Kommuner er der i alt 8 plejecentre. Opgaven med hjemmepleje er organisatorisk opdelt i 4 plejedistrikter.

I Holbæk Kommune blev der gennemført et udbud, hvor der kunne bydes på både et plejecenter og et plejedistrikt.

I Gribskov Kommune blev alle plejecentrene udbudt, således at der kunne bydes på et eller flere centre. Samtidig blev hele hjemmeplejen udbud.

På baggrund af udvalgets beslutning, vil forvaltningen i samarbejde med udbudsenheden arbejde videre med udbud. Udvalget vil blive inddraget løbende i processen omkring udarbejdelse af udbudsmaterialet ligesom det endelige udbudsmateriale vil skulle forelægges udvalget til endelig beslutning.
Beslutning
Oversendes til Byrådets stillingtagen.
Fraværende
Palle Svendsen (V)

Til toppen


436.   Revidering af styrelsesvedtægt for Køge Kommunes folkeskoler


Indstilling
Børne-og Ungeforvaltningen indstiller til Skoleudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at godkende udkast til ny styrelsesvedtægt for Køge Kommunes skolevæsen.

Skoleudvalget 07-10-2015
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.
Baggrund og vurdering
På baggrund af Skoleudvalgets drøftelse den 3. september 2015 samt bemærkninger i de indkomne høringssvar forelægges endelige udkast til styrelsesvedtægt og bilag til denne.

I forhold til det oprindelige udkast til vedtægt er der følgende forslag til ændringer:

§ 1: Det specificeres, at antallet af forældrevalgte repræsentanter i skolebestyrelsen fastlægges af bestyrelsen, og at det sker forud for valghandlingen.
Skolebestyrelsen på Borup Skole har i deres høringsvar påteget, at det var uklart, om denne beslutning kunne træffes før/efter valget. Og bestyrelsen på Ejby Skole har ligeledes ønsket en præcisering hvad angår antal forældrevalgte medlemmer.

§ 2: Der er indskrevet en procedure for valg af medarbejderrepræsentanter.
FMU for Børne- og Ungeforvaltningen har i deres høringssvar opfordret til, at den hidtidige formulering bibeholdes, så der er klarhed og gennemsigtighed for alle medarbejdere og ledere.

§ 6: Der er indført en frist for indkaldelse af dialogmøder på fire uger. Samtidig er fristen for udsendelse af dagsorden ændret fra fire dage til to uger.
Skolebestyrelsen på Hastrupskolen har påpeget, at der manglede en frist for indkaldelse til møderne, og at den foreslåede frist på fire dage for udsendelse af dagsorden ikke muliggjorde reel forberedelse i skolebestyrelserne.

Bilaget til styrelsesvedtægten er tilrettet på en række punkter jf. Skoleudvalgets drøftelse den 3. september 2015. Der er udelukkende tale om rettelser i beskrivende afsnit. Der er ikke ændret i forhold til de konkrete beslutninger, der tidligere er truffet.

Høring i skolebestyrelserne
Udkastet til styrelsesvedtægt har været i høring hos skolebstyrelserne. Høringsvarene vedlægges som bilag i sammenskrevet form.

Skolebestyrelsen for Hastrupskolen giver i sit høringssvar udtryk for, at man også ønsker bilaget til vedtægten sendt i høring. Forvaltningen bemærker hertil, at retten til høring af ændringer i styrelsesvedtægten er lovbunden. Dette gælder også for høring vedrørende de beslutninger om skolestrukturen, der fremgår af bilaget. Men for øvrige konkrete beslutninger om skolevæsenet, der efterfølgende vil blive optaget i bilaget, er det er op til en politisk vurdering, i hvilket omfang berørte parters input ønskes.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Palle Svendsen (V)
Bilag

Til toppen


437.   Byggemodning, boliger ved Ravnsborgvej - anlægsregnskab


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Byggemodning, boliger ved Ravnsborgvej godkendes.

Ejendoms- og Driftsudvalget 07-10-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 22,5 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 26. august 2008 til byggemodning af område med boliger ved Ravnsborgvej.

Anlægsprojekt Byggemodning af område med boliger ved Ravnsborgvej er udført, og der foreligger nu et anlægsregnskab. Der er et mindreforbrug på 7,4 mio. kr., som primært fremkommer ved, at tilslutningsbidrag på storparceller blev betalt direkte til forsyningsselskaberne af køberne.

Anlægsprojektet har omfattet byggemodning og udvikling af boligområdet mellem Ravnsborgvej / Hastrupvej og jernbanen, herunder etablering af Obovej, Klavervej og grønne områder. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at byggemodning af område med boliger ved Ravnsborgvej er blevet udført i det omfang, bevillingen er givet til.
Økonomi
Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms): Regnskabet omhandler:

Byggemodning, boliger ved RavnsborgvejAnlægsbevillingRådighedsbeløbForbrug
Anlægsudgifter22.500.000 kr.15.117.287 kr.15.117.291 kr.
Mindreforbrug-7.382.709 kr.4 kr. 
+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at mindreforbruget er 7.382.709 kr., som i forhold til bevilling udgør 32,8 %. Mindreforbruget skyldes besparelser på tilslutningsbidrag på storparceller og har ingen økonomisk konsekvens.

Forbruget er budgetteret korrekt i forhold til samlet rådighedsbeløb.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Palle Svendsen (V)

Til toppen


438.   Køge Kyst - Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2013 - anlægsregnskab


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Køge Byråd, at anlægsregnskab for Køge Kyst - Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2013 godkendes. 

Teknik- og Miljøudvalget 08-10-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 2,0 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 24. september 2013 til projektering og anlæg af parkeringsarealer i Køge bymidte. 

Køge Kyst - Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2013 er udført, og der foreligger nu anlægsregnskab. For nogle mindre arbejder er der indeholdt pleje/vedligeholdelse i anlægsarbejdet.
I forhold til anlægsbevillingen udviser regnskabet et merforbrug på 1.095 kr.

Anlægsarbejdet omfatter:
Anlæg af parkering på Kongsberg Allé
Anlæg af del af parkeringsplads Blegdammen Syd – Blegdammen 3
Projektering af parkeringshenvisningssystem 

Anlægsarbejdet i forbindelse med anlægsprojekt Køge Kyst - Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2013 er afsluttet i 2015. 

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Køge Kyst - Parkeringsstrateg i 2013 er blevet udført i det omfang, bevillingen er givet til.
Økonomi
Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms). Regnskabet omhandler:

Køge Kyst parkering

Anlægsbevilling

Rådighedsbeløb

Forbrug

Anlægsudgifter

2.000.000 kr.

2.000.000 kr.

2.001.095 kr.

Merforbrug

1.095 kr.

1.095 kr.

 

+ er merforbrug og – er mindreforbrug 

Økonomisk Afdeling bemærker, at merforbruget på 1.095 kr., som i forhold til bevilling og samlet rådighedsbeløb udgør 0,5 %, er finansieret af kassebeholdningen i foregående regnskabsår.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Palle Svendsen (V)

Til toppen


439.   Vejrenovering Lyngen - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en anlægsbevilling på 3,059 mio. kr. til dækning af udgifter forbundet med vejrenovering i området ved Lyngen, Køge.

Teknik- og Miljøudvalget 08-10-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Køge Energiforsyning er i gang med at kloakseparere området ved Lyngen i Køge Nord i henhold til spildevandsplanen. Teknik- og Miljøforvaltningen har i denne forbindelse afsat rådighedsbeløb, således at der samtidig kan foretages en renovering af vej- og sidearealer i samarbejde med Køge Energiforsyning.

Normalt renoverer ledningsejer kun de direkte berørte arealer, og en normal kloakgravning vil derfor normalt fremstå som en længdegravning med asfaltsamlinger og delvist renoverede arealer. Området omkring Ølby Lyng er modne for renovering, og der opnås ved denne metode og samarbejde en positiv økonomisk synergi for Køge Kommune. Samarbejdet og koordineringen af disse arbejder gør, at Køge Kommune får renoveret større vejarealer, samlet set, i en bedre kvalitet, end det ellers ville have været tilfældet og muligt.

Området, der på nuværende tidspunkt er renoveret, strækker sig helt fra Ølby Centeret til Ølsemaglevej, hvor forvaltningen har været partner på alle offentlige vejarealer samt grønne områder.

Arbejdet foregår successivt, og der mangler flere etaper førend arbejdet kan afsluttes.
Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 3.059.00 kr. til Kloakrenovering ved Lyngen. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2015.
Kommunikation
Der kommunikeres løbende i samarbejde med Køge Energiforsyning.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Palle Svendsen (V)

Til toppen


440.   Fremtidens Parcelhuse i Herfølge - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at 

 1. der gives en anlægsbevilling samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 900.000 kr. til dækning af opretning af asfaltbelægninger i byggemodningsområdet Fremtidens Parcelhuse i Herfølge
 2. der gives en negativ anlægsbevilling samt negativ rådighedsbeløb på 900.000 kr. på byggemodning Bellingeparken

Ejendoms- og Driftsudvalget 07-10-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Fremtidens Parcelhuse er en ældre byggemodning i Køge Kommune, der er beliggende ved Tessebøllevej i Herfølge. Området blev planlagt i lokalplan 5-22 og er på ca. 6 hektar og består af godt 80 boliger.

Princippet i lokalplanen for området var at sikre mulighed for, at der kunne opføres byggeri ud fra energi- og miljørigtige principper. Råmodningen af Fremtidens Parcelhuse blev påbegyndt allerede efter vedtagelse af lokalplanen i 2004, og der blev holdt byggeudstilling i 2007, hvor godt 20 boliger var opført. Som følge af den økonomiske afmatning omkring 2008 gik opførelsen af boliger næsten i stå i flere år. Inden for de sidste år er der igen blevet opført boliger i området, og det er tæt på fuldt udbygget. Derfor blev færdiggørelsen af byggemodningsområdet sat i gang i slutningen af 2014.

Under færdiggørelsen af byggemodningsområdet, er der nu ved de endelige asfaltarbejder opstået et uventet merforbrug til genopretning og tilpasning af asfalten og afvandingsrenderne på kørebanerne.

Asfaltbelægningen har fremstået pæn og i rimelig stand, men det har vist sig ved udlægning af asfalt i området, at en generel opretning og tilpasning af den asfalt, der blev udlagt i 2006 har været nødvendig. 

Området færdiggøres endeligt nu, og de grønne områder i Fremtidens Parcelhuse forventes overdraget til grundejerforeningen. 
Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en anlægsbevilling samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. til byggemodning Tessebøllevej. Herudover gives der en negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. til Byggemodning i Bellingeparken - kontorbyggeri. Bevillingerne er samlet set udgiftsneutrale og påvirker derfor ikke den budgetterede kassebeholdning. 
Kommunikation
Beboere er i hele forløbet informeret om den endelige færdigmodning af området.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Palle Svendsen (V)

Til toppen


441.   Afgørelse fra Forsyningssekretariatet om vejbidrag


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at 
 1. orienteringen om afgørelse fra Forsyningssekretariatet om kommunens vejbidrag tages til efterretning,
 2. de -6.814.139 kr. (indtægter), der er tilbagebetalt af Køge Afløb A/S primo 2015, lægges i kommunekassen.   
Baggrund og vurdering
Alle kommuner skal i henhold til gældende lovgivning betale vejbidrag til de lokale vandselskaber. Vejbidraget skal dække de udgifter, der er forbundet med at håndtere det regnvand, der skal bortledes fra kommunens veje, stier m.m. 

Der har siden indførelsen af den såkaldte stoplov i 2009 været stor fortolkningsmæssig usikkerhed omkring fastsættelsen af vejbidraget. Forsyningssekretariatet har generelt fortolket lovgivningen på en måde, som har været til ugunst for kommunerne. Fortolkningen heraf spiller en væsentlig rolle for størrelsen af det årlige vejbidrag, Køge Kommune skal betale til Køge Afløb. Administrationen har derfor over en længere periode arbejdet på at finde en omkostningsbevidst model for afregning af vejbidraget til Køge Afløb, som kunne godkendes af Forsyningssekretariatet, jf. orientering til Økonomiudvalget den 10. juni 2014. 

Det lykkedes i slutningen af 2014, hvor Forsyningssekretariatet godkendte kommunens indberetninger og afregningsmodel for årene 2011 og 2012. Den nye afregningsmodel var også baggrunden for, at det var muligt i budget 2015-18 at reducere budgettet til vejafvandingsbidrag med 2,7 mio. kr. pr. år til et nyt årligt niveau på ca. 2,5 mio. kr.  

Imidlertid ville Forsyningssekretariatet ikke på daværende tidspunkt godkende, at kommunen anvendte den nye afregningsmodel for vejbidraget med tilbagevirkende kraft for årene 2007-10. Det skete med henvisning til en verserende retssag, som to kommuner havde anlagt mod Forsyningssekretariatet primo 2014. 

Administrationen vurderede imidlertid, at kommunen havde en god sag, og primo februar 2015 blev der i henhold til aftale med Energiforsyningen tilbagebetalt netto -6,8 mio. kr. (indtægter) til kommunen med udgangspunkt i den nye afregningsmodel. Beløbet dækker over for meget betalt vejbidrag i årene 2007-10 samt en efterregulerig vedr. 2013. Pengene blev af forsigtighedshensyn placeret på en mellemregningskonto med henblik på politisk stillingtagen, når der forelå en ny afgørelse fra Forsyningssekretariatet.
  
Den 13. februar 2015 faldt der dom i sagen mod Forsyningssekretariatet, som betød, at de to kommuner fik medhold i, at Forsyningssekretariatets afgørelser om fastsættelse af vejbidrag var ugyldige. Forsyningssekretariatet har anket Østre Landsrets dom til Højesteret, men dommen er ikke blevet tillagt opsættende virkning. I forlængelse heraf har Forsyningssekretariatet primo september truffet en ny afgørelse for Køge Kommunes vedkommende, der indebærer, at kommunens indberetninger med den nye afregningsmodel er godkendt tilbage fra 2007.
 
På den baggrund anbefales det, at indtægterne på -6,8 mio. kr. nu lægges i kommunekassen.

Økonomi
Forsyningssekretariatets godkendelse af kommunens indberetninger tilbage fra 2007 betyder, at tilbagebetalingen fra Energiforsyningen på -6,8 mio. kr. nu kan lægges i kommunekassen.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der ikke har været budgetlagt med disse indtægter, hvorfor de -6,8 mio. kr. giver en forbedring af kommunens økonomi i 2015 med et tilsvarende beløb. 
Beslutning
ad 1: Til efterretning.

ad 2: Anbefales.
Fraværende
Palle Svendsen (V)

Til toppen


442.   Takster for fiskeri og bådepladser


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at nye takster for salg af fiskekort og bådepladser til Kimmerslev Sø og Dalby Sø, samt fiskekort til Badesøen Dyndet godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget 05-10-2015
Indstilles godkendt.
Baggrund og vurdering
I forlængelse af Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse af en revideret lejekontrakt for Kimmerslev Sø, Dalby Sø og Badesøen Dyndet med Svenstrup Gods skal taksterne for fiskekort og bådepladser ligeledes revideres, således at man fremover også kan købe fiskekort til Badesøen Dyndet. 

Emnet har været drøftet i Brugerrådet for Kimmerslev Sø. Som det er i dag findes der et dagkort og et årskort for henholdsvis Kimmerslev Sø og Dalby Sø. Brugerrådet var enige om at foreslå en forenkling, så man kun har et dagkort og et årskort, som gælder til alle 3 søer.

Baggrunden for dette forslag er at gøre det enklere at administrere for Teknik- og Miljøforvaltningen som laver fiskekortene og for Borup Bibliotek, som står for salget af fiskekortene, og endelig i håb om at flere af dem der fisker, vil købe fiskekort når det gælder til alle 3 søer. 

Brugerrådets forslag til takster afspejler ønsket om at det skal ligge på et leje, så alle kan være med, og dermed imødegå tyvfiskeri.   

Forslag til nye takster pr. 1. januar 2016 fremgår af vedhæftede bilag.
Økonomi
Det vurderes at salget af fiskekort og bådepladser vil ligge på nogenlunde samme niveau som hidtil svarende til ca. 5.500 kr. årligt for salg af fiskekort og ca. 15.000 kr. årligt for udlejning af bådepladser - i alt ca. 20.500 kr.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Palle Svendsen (V)
Bilag

Til toppen


443.   Ny lokalplan for Vordingborgvej 35


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Teknik- og Miljøudvalget, at

1. udvalget tilkendegiver retningslinjer for nyt boligbyggeri i en ny lokalplan for Vordingborgvej 35.

Teknik- og Miljøudvalg og Økonomiudvalg, at

2. der tages stilling til, om der skal udarbejdes en detailhandelsanalyse som grundlag for stillingtagen til en dagligvarebutik til lokal forsyning på Vordingborgvej.


Teknik- og Miljøudvalget 08-10-2015
Udvalget har drøftet retningslinjer for nyt boligbyggeri. Forvaltningen bemyndiges til at gå i yderligere dialog med ejer.

Udvalget anbefaler, at ejeren får lov til at udarbejde en detailhandelsanalyse.
Baggrund og vurdering
SP Development ønsker at opføre et nyt boligbyggeri i form af en fire etagers ejendom på Vordingborgvej 35 - den tidligere presenningfabrik. Samtidig ønskes den nuværende erhvervsbygning ud til Vordingborgvej bevaret. 

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 13. august 2015, at byggeprojektet ikke kan rummes indenfor den gældende lokalplan 3-48, og at ”der igangsættes udarbejdelse af forslag til lokalplan for nyt boligbyggeri på ejendommen med udgangspunkt i en revideret ejendomsudnyttelse”. 

Ansøger fastholder ønsket om at opføre et boligbyggeri i 4 etager med 70 lejligheder. Samtidig ønskes erhvervsbygningen bevaret. Alternativt søges der opført en ny dagligvarebutik på denne placering. 

Sagen forelægges udvalget med henblik på at fastlægge klare retningslinjer for indholdet i den nye lokalplan. Da spørgsmålet om detailhandel hører under Økonomiudvalget, foreslås dette spørgsmål bragt videre til behandling i Økonomiudvalget. 

Boligprojektet er udformet som en fire etager høj vinkelbygning med ensidig taghældning. Bygningen skal rumme i alt 70 lejligheder med en gennemsnitlig bruttostørrelse på 80 m². Parkering vil foregå delvist som en dobbeltudnyttelse af den parkering, der skal knyttes til den eksisterende erhvervsvirksomhed. Adgangen fra Vordingborgvej til ejendommen ønskes suppleret af adgang fra Ravnsborgvej. Alternativet med en ny dagligvarebutik forudsætter yderligere grundkøb for at skaffe tilstrækkeligt med p-pladser. Butikken tænkes placeret ud mod Vordingborgvej, hvor erhvervsbygningen ligger i dag. 

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefalede til behandlingen i august, at: 
 • gældende plangrundlag bør revurderes i forhold til, om det er hensigtsmæssigt at give mulighed for fire etager højt byggeri og 70 lejligheder med en gennemsnitlig bruttostørrelse på 80 m² i dette område,
 • ejendommens disponering og boligbyggeriets omfang bør være et supplement til områdets i øvrigt meget velfungerende boligområde,
 • den konkrete boligefterspørgsel kan indgå som en miljøparameter med udgangspunkt i kommunens boligpolitik herunder en vurdering af den sociale bæredygtighed.
Ved udarbejdelse af en ny lokalplan skal der tages udgangspunkt i kommuneplanens rammebestemmelser. Ejendommen er omfattet af rammeområde 4B09 i Køge Kommuneplan 2013. Området er udlagt til blandet boligområde med mulighed for indpasning af byorienterede serviceerhverv og offentlige formål. Bebyggelsesprocenten for det samlede rammeområde må være på 50 %, og den maksimale bygningshøjde 12,5 meter. 

Forvaltningen vurderer, at etablering af 70 relativt små 2- og 3-værelses lejligheder, koncentreret på en enkelt ejendom afviger fra de boligpolitiske mål, herunder de sociale bæredygtige mål, der fremgår af Boligpolitik 2009. De omfatter målsætningen om familieboliger af høj kvalitet og målsætningen om variation i nybyggeriet, herunder en blanding af ejerformer og en variation af boligstørrelser på lokalt plan bl.a. for at hindre for stor udskiftning. 

Forvaltningen er fortsat bekymret for, om det ønskede boligbyggeri i fire etager, sammen med erhvervsbygningen, vil udgøre en komprimeret bebyggelsesstruktur, som kan påvirke omgivelserne i negativ retning.

I forhold til en dagligvarebutik kan Byrådet vælge at planlægge for en butik til lokal forsyning. Planlægningen skal respektere kommuneplanens bestemmelser om butiksareal og afstand til bymidten. Ansøger har peget på muligheden for at lade udarbejde en detailhandelsanalyse som beslutningsgrundlag. Analysen skal redegøre for mulige konsekvenser for bl.a. omsætning og indkøbsmønster, hvis der etableres en dagligvarebutik på Vordingborgvej 35. På baggrund af analysen kan Byrådet beslutte, om projektet skal fremmes.
Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, idet ansøger påtænker at betale for udgifterne til en detailhandelsanalyse.
Beslutning
Til efterretning.
Fraværende
Palle Svendsen (V)

Til toppen


444.   Lokalplan 1041 for en rækkehusbebyggelse og udvidelse af Herfølge Privatskole samt forslag til kommuneplantillæg nr. 9 - forelæggelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at 
 1. forslag til lokalplan 1041 for en rækkehusbebyggelse og udvidelse af Herfølge Privatskole samt forslag til kommuneplantillæg nr. 9 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,
 2. der ikke gennemføres en miljøvurdering i forbindelse med lokalplan og kommuneplantillæg,
 3. der afholdes et åbent-hus-arrangement i lokalplanområdet under høringsperioden.

Teknik- og Miljøudvalget 08-10-2015
Anbefales.

Baggrund og vurdering
Byrådet ønsker at give mulighed for opførelse af en tæt-lav boligbebyggelse på ejendommene Tessebøllevej 18 A-B, hvilket kræver en ny lokalplan samt kommuneplantillæg for ejendommene, som i dag er udlagt til åben-lav boligbebyggelse. Ejendommene er ejet af Køge Kommune og rummer to nedlagte daginstitutioner. Institutionsbygningerne er i så dårlig forfatning, at det ikke er hensigtsmæssigt at bevare dem.

Herfølge Privatskole på Tessebøllevej 18C ønsker at udvide med flere klasserum. I den forbindelse ønsker skolen at købe en del af naboejendommen, som er et kommunalt ejet grønt område. Udvidelse af skolen kræver en ny lokalplan samt kommuneplantillæg, da naboejendommen i dag er udlagt til grønt område, og udvidelse af skolen ikke kan lade sig gøre indenfor byggeretten i den gældende lokalplan for skolen.

Skolen anvender i dag den parkering, der er tilknyttet de nedlagte institutioner på Tessebøllevej 18 A-B, hvilket ikke vil være muligt efter opførelse af en boligbebyggelse på ejendommene. Det bliver derfor nødvendigt for skolen at etablere flere p-pladser på skolens egne arealer. I den forbindelse ønsker skolen at købe en del af ejendommen Tessebøllevej 18B, som i dag fungerer som privat fællesvej. 

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af op til 30 rækkehuse på ejendommene Tessebøllevej 18 A-B samt udvidelse af Herfølge Privatskole og etablering af flere p-pladser på skolens arealer.

Lokalplanområdet er på ca. 2 hektar og udgøres af to nedlagte daginstitutioner, Herfølge Privatskole samt en del af et større offentligt rekreativt areal. Lokalplanområdet ligger midt i Herfølge og afgrænses af parcelhusområder mod nord og vest, en tæt-lav boligbebyggelse mod syd og Tessebøllevej mod øst. Der er vejadgang til lokalplanområdet fra Tessebøllevej.

Lokalplanen skal sikre, at rækkehusbebyggelsen er tilpasset den omkringliggende bebyggelse og desuden fremstår med variation i arkitekturen, frodige udearealer og grønne parkeringsarealer. Lokalplanen skal sikre, at udvidelse af Herfølge Privatskole sker på en måde, så ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse og ikke spredes til det rekreative areal vest for skolen.

Lokalplanen sikrer desuden, at der fortsat er offentlig stiadgang over lokalplanområdet til boligbebyggelsen vest for lokalplanområdet, det rekreative område syd for lokalplanområdet, samt at en del af den eksisterende beplantning indenfor lokalplanområdet bevares.

Følgegruppen omkring Herfølge Bydelsplan er på møde den 9. september 2015 blevet orienteret om lokalplanen. Følgegruppen ønskede bl.a., at der i lokalplanen udlægges areal til en offentlig stiforbindelse til Bygvænget nord for lokalplanområdet. Realisering af en sådan stiforbindelse ville kræve ekspropriation af privat ejendom. Forvaltningen oplever derfor, at dette bør ses i et længere perspektiv.

Lokalplanen er i strid med kommuneplanen. Der er derfor i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Tillægget udlægger to nye rammeområder, således at det fremover vil være muligt at planlægge for henholdsvis tæt-lav boligbebyggelse og offentlige formål i op til 2 etager med en bebyggelsesprocent på op til 35 indenfor lokalplanområdet.

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af påvirkning af miljøet som følge af lokalplan 1041 og kommuneplantillæg nr. 9. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke forudsætter en miljøvurdering, da de ikke indeholder ændringer, som antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Økonomi
Planerne fastsætter rammerne for salg af kommunalt ejede arealer, men medfører ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Palle Svendsen (V)
Bilag

Til toppen


445.   Lokalplan 1030 for vandværk og institutioner ved Gymnasievej og kommuneplantillæg nr. 7 - endelig godkendelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til lokalplan 1030 for vandværk og institutioner ved Gymnasievej samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

Teknik- og Miljøudvalget 08-10-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Byrådet vedtog den 26. maj 2015 at sende forslag til lokalplan 1030 for vandværk og institutioner ved Gymnasievej og tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring. Planerne har været i offentlig høring i perioden 10. juni 2015 - 19. august 2015. Der er indkommet 3 høringssvar i høringsperioden.

Høringssvarene indeholder indsigelser mod etablering af en ny indkørsel fra Gymnasievej til vandværket. Indkørslen er tiltænkt gæster og personale, mens en ny indkørsel fra Vasebækvej skal bruges som serviceadgang for større køretøjer. I høringssvarene udtrykkes bekymring for, at indkørslen fra Gymnasievej vil medføre gener for de børneinstitutioner, som bliver nabo til indkørslen. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at det indføjes i lokalplanens bestemmelser, at indkørslen fra Gymnasievej udformes med rabat eller fortov på hver side af kørebanen, så kørebanen ikke ligger i skel mod institutionerne. Forvaltningen indstiller desuden, at der i lokalplanen gives mulighed for, at der kan opsættes trådhegn i forbindelse med levende hegn omkring institutionerne.

I høringssvarene udtrykkes også bekymring for, at indkørslen fra Gymnasievej, vil medføre en uhensigtsmæssig stigning i trafikken på Gymnasievej, og at dette vil betyde en forringelse af trafiksikkerheden.
Der er udarbejdet en trafikanalyse, som beskriver de trafikale konsekvenser i forbindelse med det nye vandværk. I rapporten er det vurderet, at overkørslen fra Gymnasievej vil medføre 30 ekstra personbiler om dagen på Gymnasievej, og at dette ikke giver anledning til ændring af de eksisterende forhold på Gymnasievej.

Høringssvarene indeholder herudover b
ekymring for bilag 4 arter i forbindelse med ændring af et § 3-beskyttet vandhul indenfor lokalplanområdet samt ønske om bevaring af eksisterende beplantning.

Der er udarbejdet et høringsnotat (se bilag 1), i hvilket der redegøres for høringssvarene samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.

Lokalplanen muliggør opførelse af et vandværk med administration, vandtestcenter, lager og værksted i overensstemmelse med projekt fra Energiforsyningen. Lokalplanens afgrænsning svarer til de ejendomme, som i dag er omfattet af lokalplan 4-10, institutionsområde ved Gymnasievej. Ejendommen Gymnasievej 26 fungerer i dag som et offentligt tilgængeligt grønt område. De øvrige ejendomme indenfor lokalplanområdet huser to børneinstitutioner, en specialskole samt et botilbud for handicappede. 

Lokalplanen er i strid med kommuneplanen. Der er derfor i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 7. Tillægget giver mulighed for anvendelse til tekniske anlæg med en bebyggelsesprocent på maksimalt 40.
Økonomi
Lokalplanen i sig selv medfører ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Palle Svendsen (V)
Bilag

Til toppen


446.   Lokalplan 1043 for en dagligvarebutik i Vemmedrup og kommuneplantillæg nr. 8 - endelig godkendelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til lokalplan 1043 for en dagligvarebutik i Vemmedrup og tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

Teknik- og Miljøudvalget 08-10-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Byrådet vedtog den 28. april 2015 at sende forslag til lokalplan 1043 for en dagligvarebutik i Vemmedrup og tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring. Planerne har været i offentlig høring i perioden 7. maj 2015 - 16. juli 2015. Der er indkommet 5 høringssvar i høringsperioden.

Høringssvarene indeholder bl.a. indsigelse fra rækkehusbebyggelsen A/B Toftegaarden, som er nabo til lokalplanområdet. Der er tinglyst deklaration, som sikrer A/B Toftegaarden færdselsret over lokalplanområdet samt ret til 16 p-pladser indenfor lokalplanområdet. Lokalplanen stiller krav om adgang over lokalplanområdet til A/B Toftegaarden samt udlæg af areal til 16 p-pladser til A/B Toftegaarden.

Lokalplanen medfører dog en anden placering af vejadgangen og p-pladserne end den, der er skitseret i deklarationen. Jf. privatvejsloven er det tinglyste areal defineret som ”privat fællesvej”, hvilket betyder, at kommunen kan tage stilling til en omlægning af arealet uanset deklarationen.

Det er forvaltningens vurdering, at hovedformålet med deklarationen er at sikre A/B Toftegaardens beboere færdselsret samt parkeringsmulighed, hvorfor en ny placering af p-pladserne vurderes rimelig, så længe der fortsat er vejadgang for A/B Toftegaardens beboere over lokalplanområdet samt samme antal p-pladser til rådighed. Forvaltningen indstiller, at forholdene omkring en ny placering af vejadgang og p-pladser præciseres i lokalplanens redegørelse.
 
 

Høringssvarene indeholder desuden:  
 • Indsigelse mod lokalplanens mulighed for etablering af p-pladser på den grønne areal langs Ringstedvej.
 • Påmindelse fra Energiforsyningen om en regnvandsledning indenfor lokalplanområdet.
 • Udtalelse fra Museum Sydøstdanmark.
 • Forslag om flytning af busstoppestedet Ringstedvej/Vemmedrupvej.
Der er udarbejdet et høringsnotat (se bilag 1), i hvilket der redegøres for høringssvarene samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.

Lokalplanen muliggør opførelse af en dagligvarebutik med tilhørende parkering på ejendommen Kastanjevej 2 og den tilstødende ubebyggede ejendom matr. nr. 3iv Vemmedrup By, Bjæverskov, som er ejet af Køge Kommune.

Matr. nr. 3iv ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 8B02, som er udlagt til boligformål uden mulighed for dagligvarebutik. Der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg i forbindelse med lokalplanforslaget.
Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Palle Svendsen (V)
Bilag

Til toppen


447.   Lokalplan 1047 kolonihaver i Køge samt kommuneplantillæg 18 - endelig godkendelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til lokalplan 1047 - kolonihaver i Køge samt kommuneplantillæg 18 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet samt redaktionelle rettelser.

Teknik- og Miljøudvalget 08-10-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Den 26. maj 2015 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at sende forslag til lokalplan 1047 - kolonihaver i Køge, i offentlig høring fra den 18. juni til den 27. august 2015.

I høringsperioden er der indkommet 8 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget.

De væsentligste indsigelser omhandler bl.a.:
 • For at understrege lokalplanforslagets fokus på klima- og miljørigtige løsninger bør lokalplanen give mulighed for opsætning af solceller og husstandsvindmøller op til 1KW (1meter i diameter) i kolonihaveområderne.
  Forvaltningen indstiller, at lokalplanens muliggør opsætning af solceller og mikromøller i kolonihaveforeningerne. Se høringsnotatet
Forslag til lokalplan 1047:
Lokalplanen 1047 fastlægger bestemmelser og samordner de bebyggelsesregulerende bestemmelser i de 4 haveforeninger, så de får samme vilkår for bebyggelse og sikrer bevarelse af områdets grønne karakter. 

Kommuneplantillæg 18:
Der er udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 18 til lokalplanen, som ændrer bebyggelsesprocenten fra 10 til 15 % for alle 3 rammeområder.

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
I høringsperioden den 13. august 2015 blev der igen afholdt møde med kolonihaveforeningerne i Køge, Teknik- og Miljøforvaltningen og Kulturafdelingen samt formanden for Miljø - og Teknikudvalget. Mødet blev brugt til at afstemme forventningerne til lokalplanens indhold samt opklarende spørgsmål. 
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Palle Svendsen (V)
Bilag

Til toppen


448.   Lokalplan 1055 - Ravnsborg Syd - endelig godkendelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til lokalplan 1055 vedtages endeligt med de rettelser, der fremgår af høringsnotatet samt med mindre redaktionelle rettelser.

Teknik- og Miljøudvalget 08-10-2015
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Lokalplanforslaget har været i høring fra den 24. juni til den 2. september 2015. Der er i høringsperioden indkommet 7 bemærkninger/indsigelser til forslaget. Alle svar er behandlet i vedhæftede høringsnotat.

En af indsigelserne fremfører, at der tillades for en bygningshøjde for tæt på eksisterende punkthuse. Teknik- og Miljøforvaltningen peger på, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Derudover er lokalplanområdet et bynært boligområde, hvor det må forventes en vis fortætning og volumen i byggeriet.

Der efterlyses også en større åbenhed i bebyggelsesplanen. Forvaltningen vurderer, at den åbenhed, der ønskes på stedet, fastholdes på en god måde i den aktuelle plan, hvor der mellem hver bebyggelse inkl. Ravnsborghusene skydes en grøn landskabelig kile ind, som adskiller de forskellige bebyggelser.
 
Endelig spørges der til muligheden for at opføre et fælleshus i bebyggelsen. Der er mulighed for at opføre fælleshus indenfor lokalplanens byggefelter i delområde I, såfremt bebyggelsesprocenten overholdes.

Bygherre ønsker, at bebyggelsesprocenten for dobbelthusene ændres fra 30 til 35 %, hvilket bør imødekommes.

I forhold til et forslag om, at stier udlægges i græs med mulighed for belysning, indstiller forvaltningen, at stier udlægges i græs som trampestier, på nær stien langs jorddiget (hovedstien), der udlægges i slotsgrus. Se høringsnotatet.

Lokalplanforslag 1055:
Formålet med lokalplanen er at skabe et boligområde med blandede boligformer, hvor grønne friarealer og stier rundt i området er højt prioriteret. Området skal opleves som et åbent og grønt rum med bygninger i nutidig arkitektur og af høj kvalitet.

En dispensation fra museumsloven, til at føre stamvejen gennem det eksisterende jorddige, er en forudsætning for lokalplanens vedtagelse. 

Friarealerne og stier er fælles for alle boligerne i området og er offentligt tilgængelige. 

De bebyggelsesregulerende bestemmelser samt bestemmelser om de grønne arealer er med til at sikre en arkitektonisk helhed i bebyggelsen.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.
Økonomi
Der er ikke knyttet særskilt økonomi til udarbejdelsen af lokalplanen.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Palle Svendsen (V)
Bilag

Til toppen


449.   Monumenter, mindesmærker og statuer i byrummet


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager stilling til, om det skal være muligt at opstille nye monumenter, mindesmærker og statuer i byrummet.
Baggrund og vurdering
På baggrund af en henvendelse fra Hjemmeværnsforeningen i Køge med forespørgsel om muligheden for at opsætte en stele (høj slank mindesten) i byrummet,  er der brug for en generel drøftelse af  opsætning af monumenter, mindesmærker og statuer i byrummet.

Hjemmeværnsforeningen ønsker at opsætte en stele over jødernes flugt/redning fra Køge-området. Stelen ønskes opsat  i oktober 2018 som en markering af 75 året for jødernes flugt. Hjemmeværnsforeningen har forskellige placeringsforslag, og foreningen har den nye "Apotekerhave" på det nye kulturtorv som første prioritet, fordi det ligger tæt på havnen, Teaterbygningen og det nedrevne sømandshjem, som var en vigtig del i hjælpen til jødernes flugt.

Der er i dag 69 mindesmærker, statuer m.m. placeret forskellige steder i Køge Kommune.
Økonomi
Det forventes ikke, at Køge Kommune skal deltage i finansieringen af stelen.
Beslutning
Økonomiudvalget ønsker alene at tage stilling til konkrete henvendelser (fra sag til sag).

Den konkrete henvendelse drøftes med Hjemmeværnsforeningen
forinden stillingtagen.
Fraværende
Palle Svendsen (V)
Bilag

Til toppen


450.   Ansøgning om økonomisk støtte til Hjemmeværnsforeningens Nytårskoncert 2016


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager stilling til ansøgning om tilskud til Nytårskoncert fra Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn på 15.000 kr.
Baggrund og vurdering
Formanden for Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn, Torben Hansson, søger i mail af 1. oktober 2015 om støtte på 15.000 kr. i forbindelse med den traditionsrige nytårskoncert i Køge, som afholdes søndag den 3. januar 2016 i Multihallen.

I henhold til ”Retningslinjer af Økonomiudvalgets tilskudskonto”, hovedformål 2 – Humanitære formål, kan der søges tilskud til konkrete aktiviteter med et humanitært formål.

Rammerne for 2016 koncerten er lagt og har et samlet budget på over 90.000 kr. for koncerterne i Køge og Roskilde.

Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde med 35 musikere giver musikalsk ledelse til én kendt solist. Sidste år var solisten Flemming Enevold – i år er det Annette Heick, der er kendt som både populærsangerinde og fra musicals. Efter koncerten er der tilrettelagt en mindre VIP reception.
 

En tilsvarende koncert afholdes i Roskilde, hvor Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland står for arrangementet. 

I årene 2008-2012 bevilgede Økonomiudvalget 5.000 kr. og i 2013 og 2014 3.500 kr. til formålet.

Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice oplyser, at Økonomiudvalget normalt giver tilsagn om støtte til blandt andet Julemærkefonden og Dansk Flygtningehjælp.
Økonomi
Økonomiudvalgets tilskudskonto udgør pr. 5. oktober 2015:

Budget 2015            94.246,00 kr.

Forbrug                   30.528,55 kr.

Til rest                    63.663,45 kr.

Beslutning
Godkendt med 3.500 kr.
Fraværende
Palle Svendsen (V)

Til toppen


451.   Fremtidens Rådhus


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager sagen til efterretning.

Connie Graul og Rikke Skram-Skuldbøl deltager ved fremlæggelse af sagen.
Baggrund og vurdering
Kommunaldirektøren holdt den 8. september et oplæg for Økonomiudvalget med bl.a. indhold om det nye rådhusbyggeri. Direktionen har med sine 10 pejlemærker valgt at se det nye byggeri som en enestående mulighed til at nytænke vores arbejdsmåder med særlig fokus på borgerhenvendelser.
Kort sagt er det nye rådhusbyggeri ikke kun en flytteopgave men også en mulighed til at lave kulturændringer i måden at arbejde sammen på som medarbejdere samt med borgerne. Det nye rådhus står, efter planen, færdig primo 2017.

Arbejdet med at forberede sig hertil er allerede i gang. Derfor ønskes der med denne sag at give Økonomiudvalget en særlig orientering omkring tankerne med den nye borgerbetjening i forbindelse med det nye rådhus, men også at kunne fortælle om de nye ændringer der allerede er gået i gang i 2015. Borgerservicechef Rikke Skram-Skuldbøl vil give et kort indlæg om disse tanker.

Derudover vil Økonomiudvalget få en kort gennemgang af hvordan den nye tilbygning vil komme til at se ud indefra samt hvilke ledelsesmæssige overvejelser der er gjort omkring indretningen samt hvordan den videre proces er tiltænkt det kommende år.

Kommunaldirektøren og anlægschefen vil holde et kort oplæg.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser ved fremlæggelsen af denne sag.
Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
Fraværende
Palle Svendsen (V)
Bilag

Til toppen


452.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning
Intet.
Fraværende
Palle Svendsen (V)

Til toppen


453.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Palle Svendsen (V)

Til toppen


454.   Salg af parcelhusgrund i Sandholmgård (Lukket punkt)


Fraværende
Palle Svendsen (V)

Til toppen


455.   Vurdering af ejendom (Lukket punkt)


Fraværende
Palle Svendsen (V)

Til toppen


456.   Salg af areal i Vemmedrup (Lukket punkt)


Fraværende
Palle Svendsen (V)

Til toppen


457.   Udbud af areal til byudvikling (Lukket punkt)


Fraværende
Palle Svendsen (V)

Til toppen


458.   Aflysning af deklaration (Lukket punkt)


Fraværende
Palle Svendsen (V)

Til toppen


459.   Separatkloakering Gørslev - anmodning om tilsagn til ekspropriation (Lukket punkt)


Fraværende
Palle Svendsen (V)

Til toppen


460.   Orientering om status på forureningssagen på Tujavej 11 (Lukket punkt)


Fraværende
Palle Svendsen (V)

Til toppen


461.   Køge Park - godkendelse af udbudsmateriale (Lukket punkt)


Fraværende
Palle Svendsen (V)

Til toppen


462.   Opfølgning på budgeterklæring om slankere administration (Lukket punkt)


Fraværende
Palle Svendsen (V)

Til toppen


463.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)


Fraværende
Palle Svendsen (V)

Til toppen


464.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Palle Svendsen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 29.10.15