Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 01.02.2022 kl. 15:00 i Byrådsstuen Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ken Kristensen, (V)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Mette Wigand Bode, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Niels Rolskov, (Ø)

37.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


38.   Garantistillelse for Køge Afløb og Køge vand i 2022


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at Køge Kommune stiller garanti for et lånebehov til anlægsinvesteringer i 2022 på op til 4,7 mio. kr. i Køge Vand A/S og op til 7,5 mio. kr. i Køge Afløb A/S. 
Baggrund og vurdering

Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S har anmodet Køge Kommune om at stille en garanti for lån til finansiering af planlagte anlægsinvesteringer i 2022. Konkret har Køge Vand A/S et forventet lånebehov på 4,7 mio. kr., mens Køge Afløb A/S har et forventet lånebehov på 7,5 mio. kr.

Såfremt kommunen stiller garanti, påtænker Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S at optage lånene hos Kommunekredit, der pt. vurderes at tilbyde markedets billigste lånefinansiering. Kommunen opkræver i henhold til byrådsbeslutning garantiprovision af lånets restgæld.

Køge Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsen stille kommunal garanti for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S til finansiering af selskabernes anlægsinvesteringer, uden det belaster kommunens låneramme.

Konkret tilrettelægges låntagningen således, at der i investeringsåret 2022 etableres en såkaldt opbygningskredit, som omlægges til langfristede lån, når det endelige lånebehov for 2022 er kendt.

Økonomi

Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S er kommunalt ejede forsyningsselskaber, og den økonomiske risiko ved garantistillelse er derfor begrænset.

Garantiprovisionen er fastsat til 0,4 pct. årligt af restgælden gældende fra 2022.

Køge Kommune har stillet årlige garantier for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S i KommuneKredit siden 2010. Garantistillelsen udgjorde ultimo december 2021 548,5 mio. kr.

Køge Kommune har i 2022 budgetteret med 2,4 mio. kr. i garantiprovision. Kommunens indtægter fra garantiprovision vil stige som følge af den nye garantistillelse. Garantiprovisionen afhænger af, i hvilket omfang forsyningsselskaberne udnytter lånerammen.

Indtægterne fra garantiprovision vil blive indarbejdet i budget 2023-26, såfremt garantistillelsen godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


39.   Forretningsorden for Økonomiudvalget for byrådsperioden 2022-2025


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget foretager 2. behandling af forslag til forretningsorden for Økonomiudvalget for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

Økonomiudvalget 18-01-2022
Sagen åbnes med referatet.

Videresendes til 2. behandling.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget fastsætter selv sin forretningsorden ifølge lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 3, 1. pkt. 

Kultur- og Økonomiforvaltningen har udarbejdet et forslag til en standardforretningsorden for Økonomiudvalget for byrådsperioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

I det af forvaltningen udarbejdet forslag til forretningsorden er der i forhold til den vedtaget forretningsorden for byrådsperioden 1. januar 2018 - 31. december 2021 tilføjet regler om aflysning af et udvalgsmøde og ændring af mødetidspunktet for et møde. 

Endvidere er det præciseret, hvornår et medlem har fravær, et medlems frist for at få behandlet en sag i udvalget samt borgmesterens frist for, at dagsorden med bilag er gjort tilgængelig for udvalgets medlemmer. Ligeledes er det præciseret, hvornår et medlem kan erklære, at medlemmet ønsker en sag indbragt for Byrådet til afgørelse, samt hvornår et medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen. 

Forretningsordenen indeholder først og fremmest en beskrivelse af de processuelle regler for blandt andet mødernes afholdelse, fravær og indkaldelse af stedfortræder, udsendelse af dagsorden, beslutningsdygtighed, afstemning mv.

Forretningsordenen skal godkendes to gange af udvalget. 

Forslag til forretningsorden er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Økonomiudvalget 2. behandlede sagen og forretningsordenen er herefter godkendt.

Fraværende
Niels Rolskov (Ø)
Bilag

Til toppen


40.   Kommunalpolitisk Topmøde 2022


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der træffes beslutning om hvorvidt der udover de otte delegerede, skal deltage 8 Økonomiudvalgsmedlemmer og to embedsmænd, i KL’s Kommunalpolitiske Topmøde 2022.

Baggrund og vurdering

Kommunernes Landsforening (KL) afholder årligt en konference med rammer for samtale og
politisk debat mellem kommunerne.

I 2022 afholdes konferencen den 17. - 18. marts i Aalborg Kongres & Kultur Center, med forventet afgang den 16. marts om eftermiddagen.

Køge Kommune har, i henhold til KL's vedtægter, otte delegerede (stemmeberettigede).
Byrådet har den 25. januar 2022 udpeget følgende byrådsmedlemmer som delegerede:

  • Marie Stærke (VG 1) med personlig stedfortræder Ken Kristensen (VG 1)
  • Lene Møller Nielsen (VG 1) med personlig stedfortræder Andreas Bech (VG 1)
  • Pernille Sylvest (VG 1) med personlig stedfortræder Erik Swiatek (VG 1)
  • Kristina Strange (VG 1) med personlig stedfortræder Jonas Whitehorn (VG 1)
  • Ali Yahya (VG 1) med personlig stedfortræder Vibeke K. Østergaard (VG 1)
  • Rikke Kornval (VG 1) med personlig stedfortræder Lissie Kirk (VG 1)
  • Jan Larsen (VG 1) med personlig stedfortræder Mette Wigand Bode (VG 1)
  • Kirsten Larsen (VG 2) med personlig stedfortræder Jørgen Petersen (VG 2)

Fra Køge Kommune har praksis for deltagelse været de delegerede samt de af Økonomiudvalgets medlemmer, der ikke er udpeget som delegerede (i denne byrådsperiode 8 medlemmer). Herudover har deltaget to administrative repræsentanter.

Økonomi
Der er budgetmæssig dækning på kontoen.
Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at delegerede og Økonomiudvalgets medlemmer samt 2 embedsmænd kan deltage.

Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


41.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.
Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


42.   Eventuelt


Beslutning

Drøftet.

Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


43.   Rammerne for budgetvejledning 2023-26 (Lukket punkt)


Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


44.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


45.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen


46.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)


Fraværende
Niels Rolskov (Ø)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 02.02.22