Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 13.04.2021 kl. 09:30 i Byrådsstuen Huitfeldt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


118.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


119.   Budgetstrategi og -vejledning 2022-25


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. Budgetstrategi- og vejledning 2022-25, inkl. bilag, godkendes 
 2. det drøftes hvorvidt forhandlingsseminaret skal være et 2-dags seminar i lokalområdet uden overnatning.
Baggrund og vurdering

Budgetstrategi og -vejledning 2022-25 fastlægger rammer og tidsplanen for den kommende budgetlægning. Der er udarbejdet vedlagte "Budgetstrategi- og vejledning til budget 2022-25" i bilag 1 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Som bilag 2 er vedlagt notat om Mærkning af anlæg og bilag 3 indeholder Fremskrivningsnotatet.

I budgetstrategien er der indeholdt en råderumsmodel, hvor der er afsat 5 mio. kr. til politisk prioritering gennem tilsvarende besparelser på tværgående analyser i perioden 2022-24. Der er ikke afsat råderum eller tværgående besparelser i 2025.

Som drøftet på Økonomiudvalgsmøde den 1. december 2020 i forbindelse med evaluering af budgetprocessen sidste år, er der er ligesom sidste år lagt op til en sen budgetproces med det primære politiske fokus efter sommerferien. Økonomiudvalget beslutter i august måned hvilke tværgående analyseforslag, der skal med som bilag til 1. behandlingsmaterialet og sendes i høring. Høringssvarene foreligger inden budgetforhandlingerne, og indgår i det samlede beslutningsgrundlag, når Byrådet som del af forhandlingerne endeligt udvælger de tværgående analyseforslag, der skal omsættes til besparelser.

I august afholdes der budgetseminar den 19. august og offentliggørelse af 1. behandlingsmaterialet samme dag. Fagudvalgene mødes med MED i september måned. Der er fastsat sættemøde den 2. september forud for forhandlingsseminaret den 15. - 16. september.    

Fremskrivningsnotat er vedhæftet som bilag 3 til budgetstrategi og -vejledning 2022-25. Fremskrivningsnotatet fastlægger hvilke områder i budgettet, som fremskrives og hvordan budgettet fremskrives. Det fastlægger således rammerne for Forvaltningens arbejde med det administrative budget, der danner udgangspunktet for 1. behandlingen.

 Fremskrivningsnotatet er der i forhold til sidste år indarbejdet følgende to ændringer:

 • Serviceområdet - det specialiserede socialområde:
  Tidligere optrådte det specialiserede socialområde på positivlisten, hvor det var foreskrevet, at området i budgetåret skulle budgetteres ud fra "kendte mængder og priser". Denne metode vurderes at være uhensigtsmæssig, da den afskærer forvaltningerne fra at anvende faglige skøn for udviklingen frem mod og i budgetåret.

  I stedet er det specialiserede socialområde indarbejdet som en yderligere type af rammekorrektioner. Der lægges op til, at budgetåret budgetteres ud fra forvaltningernes forventninger, og at disse præsenteres i et særskilt notat, som forelægges Byrådet i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2022-2025.

  Ændringen gælder det specialiserede socialområde på både børne- og voksenområdet (hhv. Børneudvalget og Skoleudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget).

  Budgettets overslagsår budgetteres fortsat lig budgetåret.

 • Andet - indtægter vedr. udlejningsboliger under Teknik- og Ejendomsudvalget:
  Det er skrevet ind i fremskrivningsnotatet, at budgetterede indtægter vedr. udlejningsboliger ikke prisfremskrives. Dette har være praksis i en årrække.
Økonomi
Ingen særskilt.
Beslutning

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler budgetstrategi og vejledning til Byrådets godkendelse, idet råderumsmodellen fortsættes i år 2025. Bilag opdateres inden Byrådets behandling.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler, af forhandlingsseminaret afvikles som et 2-dages seminar i Køge og uden overnatning.

Bilag

Til toppen


120.   Revision af de økonomiske styringsprincipper


Indstilling

Direktionen indstiller til

    Økonomiudvalget, at

1. godkende de foreslåede ændringer af kommunens Økonomiske Styringsprincipper, der kræver Økonomiudvalgets godkendelse (bilag 2-5)

    Byrådet, at

2. de foreslåede ændringer af kommunens Økonomiske Styringsprincipper, der kræver Økonomiudvalgets godkendelse (bilag 2-5) tages til efterretning

    Økonomiudvalget og Byrådet, at

3. godkende de foreslåede ændringer af kommunens Økonomiske Styringsprincipper, der kræver Byrådets godkendelse (hoveddel og bilag 1)

4. orienteringen om de væsentligste ændringer i de Økonomiske Styringsprincipper, der kan godkendes administrativt (bilag 6-20) tages til efterretning

5. godkende konsekvensrettelse i den økonomiske politik, således at antallet af økonomiske redegørelser nedsættes fra 4 til 3.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune er lovmæssigt forpligtet til at beskrive regler og forretningsgange for sin økonomiske aktivitet og styring. De Økonomiske Styringsprincipper indeholder disse rammer og retningslinjer. Principperne er opdelt i en hoveddel, der beskriver de overordnede styringsprincipper samt en bilagsdel, der udmønter styringsprincipperne i konkrete anvisninger og henvisninger til de forretningsgange og lokale administrative regler og vejledninger, der supplerer og understøtter principperne i det daglige arbejde.

Flere styringsprincipper har ændret sig som følge af politiske beslutninger eller behov for nye procedurer, og administrationen har på denne baggrund fundet anledning til at foretage en mere grundlæggende gennemgang af kommunens Økonomiske styringsprincipper.

Blandt andet har det været nødvendigt, at de nye styringsprincipper afspejler et ændret redegørelseskoncept for økonomiske redegørelser, ligesom en anbefaling fra kommunens revisionsfirma om at uddybe roller og ansvar for budgetansvarlige er blevet indarbejdet til en selvstændig vejledning til budgetansvarlige ledere. Derudover har Køge Kommune ladet sig inspirere af forretningsgange og styringsprincipper fra andre kommuner, og har på den baggrund udarbejdet en række nye kapitler og bilag og revideret de eksisterende. Endelig betyder den fortløbende systemudvikling, der finder sted i det ERP-system, der blev implementeret i 2018, at principperne og proceduren for bl.a. ledelsestilsynsopgaven er ændret.  

De Økonomiske Styringsprincipper inkl. bilag er vedlagt og forslag til ændringer er markeret med rettelsesmarkering. Forslag til ændringer i hovedprincipperne og bilagene skal godkendes ud fra følgende og ellers tages til efterretning:

Byrådet: Hovedprincipperne + Bilag 1

Økonomiudvalget: Bilag 2 - 5

Økonomichefen: Bilag 6 - 20

De væsentligste ændringer i hovedprincipperne og Bilag 1 er følgende:

 • Nyt redegørelseskoncept (vedtaget 23. april 2019) afspejles. Det blev på baggrund af en forsøgsordning besluttet at gå fra fire til tre økonomiske redegørelser. Den økonomiske politik opdateres tilsvarende.
 • Hvis et projekt strækker sig over flere år i anlægsplanen, sendes det normalt til årlig godkendelse i Byrådet, da man skal lave en teknisk bevilling af den fremskrivning af prisudviklingen, som årligt udmeldes af KL. Med denne ændring vil Byrådet ikke længere skulle forelægges tekniske bevillinger af denne type.
 • Indtægtssager i forbindelse med anlægsregnskaber har jf. principperne skulle forelægges til politisk behandling på trods af, at indtægtssager altid har forudgående politisk godkendelse. Principperne afspejler nu den eksisterende praksis, hvor indtægtsregnskaber kan aflægges som en integreret del af kommunens regnskabsaflæggelse.
 • Styringsprincipper for projekt- og puljeregnskaber er tilføjet til kapitel 7.
 • Kapitler om bilagsbehandling og betalingsformidling er gennemarbejdet med mere retvisende retningslinjer og sprogbrug.
 • Reglerne for leasing skærpes med en minimumsgrænse på 50.000 og regler for leasingperiodens længde.
 • Et nyt kapitel beskriver regler for indkøb og udbud, herunder den vedtagne indkøbspolitik for Køge Kommune og regler for overholdelse af indkøbsaftaler.
 • Et nyt afsnit under kapitel 12 anviser retningslinjer for modtagelse af arv, gaver og donationer.

De væsentligste ændringer i bilagene 2-5 er følgende:

 • Regler for overførselsadgang er gennemgået med henblik på at finde det mest hensigtsmæssige niveau for overførsler, her indstilles til at bevare overførselsadgang på institutionsniveau med mulighed for at direktionen kan omdisponere mellem overførselstyper indenfor et aktivitetsområde.       
 • Da bilaget om den budgetansvarliges opgaver og ansvarsområder nu ikke længere beskriver områder, der ikke allerede fremgår af de øvrige styringsprincipper, foreslås bilaget omlagt til godkendelse hos økonomichefen, så mindre ændringer og tilpasninger kan foretages uden behov for udvalgsforelæggelse. I forlængelse heraf flyttes bilaget til en ny placering som bilag 19.
 • Et udførligt afsnit om projekt- og puljeregnskaber erstatter nu det kortere afsnit om specialregnskaber.
 • Et nyt bilag samler, opdaterer og uddyber de eksisterende regler og principper for ledelsestilsynet. Herunder er der foretaget justeringer af kontrollerne, således at der etableres andengodkendelse på beløb over 500.000 kr., og de relevante kontroller går derfor op til denne grænse. Desuden etableres der stikprøvekontroller på alle beløb, mens antallet af stikprøver reduceres. Bilaget er placeret som bilag 5 til godkendelse under Økonomiudvalget.

De væsentligste ændringer i forhold til bilagene 6-20 er følgende:

 • Principperne for bilagsbehandling (bilag 6) er grundlæggende revideret og har fået tilføjet en række afsnit om udgiftsbilag, oplysningspligt, betaling af udenlandske fakturaer og omposteringer.
 • Bilag 8 om afstemninger har fået tilføjet uddybende beskrivelser af afstemningsopgaven og tilføjet retningslinjer for hyppighed af afstemninger.
 • Bilag 9 (Generelle regler for kontanter, betalingskort og kassevirksomhed) har fået tilføjet afsnit om brug af MobilePay.
 • Bilag 10 (Retningslinjer for opkrævning) er grundlæggende revideret for at skabe et mere læsevenligt og præcist dokument. Derudover er der tilføjet nye retningslinjer om påligning på baggrund af nye datasikkerhedskrav fra Gældsstyrelsen.    
 • Der er udarbejdet et nyt bilag, der beskriver reglerne for modtagelse af arv, donationer og sponsorater. I bilaget fastsættes en ny beløbsgrænse i forbindelse med forelæggelse for udvalg på 1 mio. kr. Modtagelse af beløb under denne grænse kan besluttes af direktøren i den pågældende forvaltning, mens beløb over forelægges det pågældende fagudvalg. Bilaget er placeret som nr. 14, og nummereringen af de efterfølgende bilag rykkes tilsvarende. 
 • Der er udarbejdet et nyt bilag, der beskriver reglerne for personalegoder og ansattes modtagelse af gaver. Bilaget er placeret som nr. 15, og nummereringen af de efterfølgende bilag rykkes tilsvarende.
 • Dispositionsrettigheder er opdateret, så økonomichefen fremover har dispositionsret til at udpege fuldmagtshavere til kommunens bankkonti. Tidligere var denne rettighed placeret hos Byråd og kommunaldirektør. Endvidere vil økonomichefen i henhold til den finansielle politik have dispositionsret til at udpege fuldmagtshavere, der to i forening kan indgå repoforretning med kommunens bank.
 • I stedet for oversigten over rammestyrede og ikke-rammestyrede områder er der i stedet udarbejdet en oversigt, der viser mulighederne for overførselsadgang på drift. Oversigten er placeret som bilag 20.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Kommunikation
Revisionen er orienteret omkring påtænkte ændringer af de Økonomiske Styringsprincipper og tilhørende bilag og skal orienteres om de endelige besluttede ændringer.
Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 3: Anbefales godkendt.

Ad 4: Anbefales taget til efterretning

Ad 5: Anbefales godkendt. 

Bilag

Til toppen


121.   Retningslinjer for identifikation, forebyggelse og håndtering af vold, mobning og uønsket seksuel opmærksomhed


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

 1. tager orientering om retningslinjer for identifikation, forebyggelse og håndtering af vold, mobning og uønsket seksuel opmærksomhed til efterretning
 2. drøfter om retningslinjerne skal videresendes til Byrådet til orientering.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget drøftede på temamøde i december 2020 seksuel chikane. På baggrund af denne drøftelse efterspurgte Økonomiudvalget kendskab til administrationens retningslinjer herom.

Hoved MED-udvalget har den 25. marts 2021 godkendt reviderede "Retningslinjer for identifikation, forebyggelse og håndtering af vold, mobning og uønsket seksuel opmærksomhed". Forud for godkendelsen har der været en proces, hvor Hoved MED-udvalget i samarbejde med HR-afdelingen har revideret de hidtil gældende retningslinjer.

Retningslinjerne er vedlagt til orientering.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Retningslinjerne sendes til Byrådet på mail.

Bilag

Til toppen


122.   Diæter til politiske tilforordnede til Kommunal- og Regionrådsvalget den 16. november 2021


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der tages stilling til om diæten skal fastholdes på 1.200 kr.
 2. det besluttes, at tilforordnede der deltager en halv dag modtager halv diæt.
Baggrund og vurdering

Valgstyrere og de tilforordnede vælgere får diæter for deres deltagelse i forbindelse med
Kommunal- og Regionrådsvalget den 16. november 2021.

Byrådet fastsatte i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget i 2017 og EP-valget og Folketingsvalget i 2019 diæten til 1.200 kr. 

Diæterne gives som udgangspunkt efter reglerne i den kommunale styrelseslov og er også som
udgangspunkt af samme størrelse som de diæter, der gives efter den kommunale styrelseslov.
Diætsatsen for hverv, der beslaglægger højst 4 timer ydes 435 kr. (2021-niveau) pr. dag. Hvis
hvervet beslaglægger mere end 4 timer ydes der dobbelt af det gældende diætbeløb 870 kr. (2021-niveau).

Ved en ændring i 2012 i valgloven (lov nr. 1252 af 18. december 2012) fik Kommunalbestyrelsen
imidlertid mulighed for fremover at beslutte:

A: der ikke ydes diæter for virksomhed i forbindelse med valg eller

B: at de diæter, der ydes, udgør et andet - højere eller lavere - beløb end hvad der følger af
reglerne i den kommunale styrelseslov.

Kommunalbestyrelsen er ikke bundet af bestemmelsen om, at der for dage, hvor hvervet
beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte diætbeløb. Diæterne kan pr. dag dog højst
udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som i henhold til reglerne i den kommunale
styrelseslov er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed - d.v.s. højst 2.175 kr. pr. dag.
Beslutning herom skal træffes af Kommunalbestyrelsen og kan ikke delegeres til et udvalg eller
kommunens forvaltning.

Ydes der diæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere, kan de pågældende ikke frasige sig
modtagelse af diæter. Diæterne er endvidere personlige. Kommunalbestyrelsen kan derfor ikke
aftale med de pågældende valgstyrere og/eller tilforordnede vælgere, at kommunen helt eller
delvis skal overføre diæterne direkte til 3. part, f.eks. den pågældende partiorganisation, en
velgørende organisation eller lignende.

Økonomi
Der er dækning  på valgkontoen for ydelse af diætbeløbet på 1.200 kr. Hvis Byrådet beslutter at yde et større beløb pr. person, skal der samtidig gives en tillægsbevilling.
Beslutning

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler, at diæten fastholdes på 1.200 kr.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler, at det godkendes at tilforordnede der deltager en halv dag modtager halv diæt.


Til toppen


123.   Orienteringsmøder for byrådskandidater til Kommunalvalget 2021


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager stilling til

 1. om der skal holdes orienteringsmøder for kandidater, der stiller op til Kommunalvalget 2021
 2. og i givet fald, at orienteringsmøderne kun er for nye byrådskandidater
 3. om møderne skal holdes i august/september eller i oktober.
Baggrund og vurdering

Ved de to sidste kommunalvalg har forvaltningen efter beslutning i Økonomiudvalget afviklet to ens orienteringsmøder på to timer for kandidater, der stillede op til valget. Møderne blev holdt i Byrådssalen.

Møderne var for alle opstillede kandidater, men forvaltningen foreslår, at orienteringsmøderne kun bliver for nye kandidater, hvis de skal afholdes.

Formålet med orienteringsmøderne er at give viden om de mest elementære rammer for byrådsarbejdet, herunder basisviden om de overordnede rammer for Køge Kommunes virksomhed.

Program skal udarbejdes, men følgende punkter kan foreslås:

 • Virksomheden Køge Kommune.
 • Politikerrollen, herunder udvalgsstruktur.
 • Økonomi.
 • Rollen mellem kommunerne og Staten.
 • Kort om udviklingsprojekter.
 • Tid til spørgsmål.

Tidligere blev orienteringsmøderne holdt i oktober efter valgbestyrelsens godkendelse af kandidatanmeldelserne (det sker i år den 5. oktober). Det er også muligt at holde orienteringsmøderne i ultimo august/primo september for at give kandidaterne et tidligere orienteringsgrundlag.

Der tages højde for Covid-19 situationen ved planlægning af møderne.

Økonomi
Der vil være en mindre udgift til forplejning på møderne, som kan holdes af valgkontoen.
Beslutning

Ad 1: Godkendt at der holdes 2 orienteringsmøder.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Der holdes et møde i august/september og et møde efter 5. oktober.


Til toppen


124.   Digitale mødeformer


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter ønsker til fremadrettet brug af digitale mødeformer.

Økonomiudvalget 16-03-2021
Udsat.
Baggrund og vurdering

Covid-19 fik for alvor sat gang i en forandring, når det gælder mødeform. Hvor fysiske møder frem til marts 2020 var normalen, har Køge Kommune det seneste år, på linje med resten af samfundet, gennemgået en større omstilling til digitale møder. I den forbindelse har Økonomiudvalget ønsket at drøfte muligheden for at udnytte den læring fremadrettet, også når det igen kan lade sig gøre at afholde fysiske møder. Drøftelsen i Økonomiudvalget har dermed til formål at indkredse hvor man med fordel, også efter Covid-19, kan benytte sig af digitale mødeformer, og ligeledes drøfte om der er er steder, hvor den digitale mødeform kommer til kort.
I forbindelse med nedlukningen i marts 2020, har organisationen evalueret på blandt andet digitale mødeformer, hvilket førte til følgende konklusioner:

Fordele

 • Digitale møder er tidsbesparende og giver mulighed for fleksibilitet. Muligt at deltage i mødet der hvor man befinder sig, uden at gøre brug af transport.
 • Digitale møder er særligt befordrende, når der er tale om fortløbende arbejdsgrupper, koordinering, opsamling og kortere orienteringer.
 • Digitale møder med borgerne giver andre målgrupper end dem, der normalt deltager på fysiske borgermøder, mulighed for at være med. Særligt børnefamilierne deltager i højere grad digitalt.

Ulemper

 • Det sociale aspekt og den uformelle samtale har sværere kår.
 • Ved møder med mange deltagere og længere drøftelser er det sværere at bevare overblikket over mødet. Særligt når mange deltagere gerne vil have ordet.
 • Tekniske udfordringer som dårlig forbindelse med videre kan genere mødet.

Køge Kommunes Byråd er aktivt og ambitiøst, hvilket betyder, at der stilles relativt store krav til engagement og tidsforbrug for byrådets medlemmer. Ved at inddrage muligheden for i højere grad at benytte digitale mødeformer imødekommes en af de forhindringer, som i dag opleves, når det gælder at engagere yngre borgere i lokalpolitik. Der kan således være et demokratisk fremmende aspekt i at etablere en mere fleksibel mødeform, hvor digitale møder tages i brug, hvor det giver mening.

For overblikkets skyld deles drøftelsen af Økonomiudvalgets ønsker til den fremtidige brug af digitale møder op i følgende tre punkter. Ud fra Økonomiudvalgets drøftelse af muligheder og svagheder i samt ønsker til hvorvidt den digitale mødeform skal benyttes inden for nedenstående tre mødeformer, sætter administrationen en plan i gang for den videre proces. Herunder om der findes mulige værktøjer, der kan understøtte den bedst mulige afvikling af særligt digitale møder med borgerne.

 1. Formelle politiske møder i udvalg (fx Byråd, Økonomiudvalg, fagudvalg).
 2. Møder mellem det politiske niveau og administrationen (fx formøder mellem udvalgsformand og direktør, intern koordinering i udvalget koordinerende møder på tværs af udvalgene).
 3. Politikernes møder med borgerne, hvor administrationen deltager (borgermøder, møder med foreninger, private, erhvervsliv med videre).
Økonomi
Ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Drøftet.


Til toppen


125.   Ansøgning om tilskud til Køge Festuge 2021


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der tages stilling til Foreningen Køge Festivals ansøgning om tilskud på 500.000kr. til afvikling af Køge Festuge 2021.
Baggrund og vurdering

Foreningen Køge Festival søger Køge Kommune om tilskud på 500.000 kr. ekskl. moms. Tilskuddet skal bruges til dækning af udgifter til scene-, lys og lydomkostninger på de tre festpladser - Køge Torv, Kulturtorvet og Søndre Havn.

Køge Festuge 2021
Foreningen Køge Festival er i gang med at planlægge Køge Festuge 2021. Foreningens bestyrelse er opmærksom på, at der kan forekomme visse restriktioner som følge af Covid-19, og der arbejdes også med en risiko for total forbud mod afvikling.

Køge Festuge skal, som altid, holdes i uge 35 - fra 28. august til 4. september.

Foreningen arbejder hvert år på at udvikle festugen og skabe nyt i forhold til oplevelsen. Denne udvikling har medført, at mere og mere af byen involveres, og de sidste år har Kulturtorvet, efter ønske fra kommunen, også været inddraget. Foreningen oplyser, at det har været en succes, men også medført yderlige omkostninger i deres budget. I år arbejdes samtidig med at få sat en lille scene op i starten af uge 34 på Søndre Havn for også at inddrage den del af byen. Her vil der f.eks. blive lavet børneteater om søndagen den 29. august, når der er Lions Kræmmermarked og et tog vil køre imellem Torvet og Søndre Havn samt musik mandag og tirsdag. Der vil således være tre festpladsen.

Festugen arbejder også på at inddrage Tapperiet for at understøtte den workshop, som kommunen afholdte i 2019 om musikstrategi Køge, som foreningen Køge Festival var inviteret til.

Om Køge Festuge
Festugen er gratis og drives i al væsentlighed af ulønnede, frivillige kræfter med forankring i Foreningen Køge Festival med hjælp til afvikling fra lang række foreninger hovedsagelig fra Køge Kommune. Foreningerne, der bakker op omkring festugen stiller med ca. 700 personer, og bestyrelsens venner og bekendte overstiger 100 personer.

Festugen leverer økonomisk støtte til de foreninger, der hjælper til. I 2019 blev udbetalt 361.386 kr. til foreningerne.

Tilskud til Køge Festuge
Køge Festuge blev ikke afholdt i 2020 på grund af Covid-19. Det tilskud, som kommunen normalt støtter med, 225.000 kr., blev i stedet givet til Foreningen Køge Festival til uddeling til foreningerne.

Udover tilskuddet, plejer Køge Kommune at levere ydelser hovedsageligt i regi af ETK, såsom skraldebiler til ekstra tømning, fejning, afspærring osv. Disse aftales nærmere mellem festugen og ETK. Udgiften til Køge Festuge 2021 er anslået til 321.000 kr.

Økonomi

Der er ikke dækning på Turisme- og Markedsføringskontoen til ydelse af det ansøgte tilskud på 500.000 kr.

Et tilskud på 225.000 kr., som blev givet i 2019 og 2020, er der dækning for.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at tildele Festugen et tilskud i 2021 på 225.000 kr.

Bilag

Til toppen


126.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.

Til toppen


127.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


128.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)Til toppen


129.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen


130.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 09.09.21