Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 15.06.2021 kl. 08:30 i Byrådsstue Niels Juel/Virtuelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Lene Møller Nielsen, (A)

208.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Mette Jorsø (B)

Til toppen


209.   2. Økonomiske Redegørelse 2021


Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet og Økonomiudvalget, at 

 1. godkende, at mindreforbrug på -2,3 mio. kr. under drifts- og anlægsområdet tilføres kassen, jf. bilag 1
 2. godkende udgiftsneutrale omplaceringer på driftsområdet og finansieringsområdet, jf. bilag 2
 3. tage håndtering af udfordringerne vedrørende refusionsomlægning, botilbud, Covid-19 og arbejdsmarkedsområdet til efterretning
 4. godkende, at der gives en indtægtsbevilling til merindtægter på jordforsyningen på 20,0 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 20,0 mio. kr. til strategiske jordopkøb
 5. godkende, at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling uden effekt på kassen på -13,2 mio. kr. vedrørende udlodning af midler fra HMN Naturgas I/S, hvilket modsvares af statsafgift (20 %) på 2,6 mio. kr. og deponering af det resterende beløb (80 %) på 10,6 mio. kr. i 10 år med løbende frigivelse
 6. godkende udgiftsneutrale omplacering vedrørende jorddepotet herunder nyt lånoptag, jf. bilag 2   
 7. godkende udgiftsneutrale omplacering på 107,2 mio. kr. fra byggekreditter til lånoptag, jf. bilag 2
 8. godkende indtægtsneutrale omplaceringer på 1,7 mio. kr. vedrørende annullerede handler, jf. bilag 2, 
 9. godkende omplacering på 2 mio. kr. fra minusudgifter til indtægter vedr. salg af arealer, jf. bilag 2
 10. tage status på serviceudgiftsloft til efterretning.

Kultur- og Idrætsudvalget 07-06-2021
Ad 1: Taget til efterretning.
Ad 2: Godkendt.
Ad 3: Godkendt.
Ad 4: Godkendt.
Ad 5: Godkendt.

Ældre- og Sundhedsudvalget 01-06-2021
Ad.1: Godkendt
Ad. 2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Ad. 3: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 14-06-2021
Ad 1: Godkendt.
Ad 2: G
odkendt.
Ad 3: A
nbefales.
Ad 4: Anbefales.
Ad 5: Anbefales.

I forlængelse af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL ser udvalget med bekymring på økonomien på socialområdet i 2022.

Skoleudvalget 02-06-2021
Ad. 1 og 2: Godkendt.
Ad. 3 - 6: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Børneudvalget 02-06-2021
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2 og 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Klima- og Planudvalget 03-06-2021
Godkendt.

Teknik- og Ejendomsudvalget 10-06-2021
Ad. pkt. 1-6: Godkendt.

Økonomiudvalget 07-06-2021
Ad 1-9: Godkendt.

Baggrund og vurdering

Samlet økonomiske overblik

2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes forventninger til regnskab 2021 på drifts-, anlægs- og finansieringsområdet.

2. Økonomiske Redegørelse viser, at der er et forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvoraf mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrører driftsområdet og merindtægter og mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedrører anlægsområdet, jf. tabel 1 nedenfor.

2. Økonomiske Redegørelse varsler herudover udfordringer på mellem 35 - 42 mio. kr., som dog forventes håndteret dels med de reserverede midler i regnskabet på 32,2 mio. kr., dels med resultatet af den forestående Økonomiaftale for 2022. Udfordringen er primært sammensat af forventet merforbrug på mellem 15,5 - 16,5 mio. kr. vedrørende refusionsomlægningen på Børne- og Socialområdet samt botilbudsområdet, som var kendt ved 1. Økonomiske Redegørelse. Hertil kommer yderligere udfordringer under arbejdsmarkedsområdet på mellem 11,2 - 17,2 mio. kr. samt et forventet netto merforbrug grundet Covid-19 på 8,5 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor.

KL har desuden indikeret, at Køge Kommune kan forvente en negativ efterregulering af arbejdsmarkedsområdet i omegnen af 11,6 mio. kr. Efterreguleringen finansieres af de midler på 25,8 mio. kr., som blev reserveret til dette formål i 3. Økonomiske Redegørelse i 2020.

På jordforsyningen er de budgetterede salgsindtægter allerede tæt på at være realiseret og der forventes merindtægter på 20 mio. kr. i 2021. Det anbefales, at give en udgiftsbevilling til strategisk jordopkøb, så det samme overskudsniveau på jordforsyningen kan opretholdes i fremtiden.

Indstillede bevillinger med effekt på kassen og udgiftsneutrale omplaceringer (Indstillingspunkt 1-2)

Af tabellen nedenfor fremgår indmeldte mindre- og merforbrug til anden økonomiske redegørelse. 

Tabel 1          Beløb
Energisparerprojekter (TEU)             -0,5
Driftsområdet i alt             -0,5
Salg af brandbiler             -1,0
KØS tagrenovering             -0,8
Anlægsområdet i alt             -1,8
I alt             -2,3

Driftsområdet 
På driftsområdet forventes mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som anbefales tilført kassen, jf. bilag 1. Mindreforbruget er sammensat af 0,5 mio. kr. vedrørende besparelser som følge af energisparerprojekter under Teknik- og Ejendomsudvalget.

Endelig anbefales udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg, jf. bilag 2.

Anlægsområdet
På anlægsområdet forventes merindtægter og mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som anbefales tilført kassen. Heraf vedrører merindtægter på 1,0 mio. kr. salg af gamle brandbiler. Hertil kommer færdiggørelse af Tagrenovering på KØS, hvor der forventes mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Udfordringer i 2 Økonomiske Redegørelse (Indstillingspunkt 3)
Af tabel 2 nedenfor fremgår de varslede udfordringer samt reserverede midler til håndtering af samme. 

Tabel 2           Beløb
Refusionsomlægningen (BU, SAU, ÆSU)             10,5
Botilbud (SAU)            5 - 6
Arbejdsmarkedsområdet (SAU)         13 - 19
Indkomstoverførsler (BU)             -1,8
Udfordringer ordinære drift        27 - 34
Covid-19 omkostninger               8,5
Udfordringer incl. COVID 19        35 - 42
Reserveret i regnskabet 2020            -32,2
Netto udfordring før ØA 22           3- 10

Af tabel 3 fremgår den forventede efterregulering af arbejdsmarkedsområdet samt de reserverede midler til håndtering af samme.

Tabel 3           Beløb
Efterregulering af arbejdsmarkedsområdet             11,6
Reserverede midler i 3. ØR 2020 til efterregulering            -25,8
I alt           -14,2


I 2. Økonomiske Redegørelse forventes en samlet udfordring på mellem 35 - 42 mio. kr. på den ordinære drift inklusiv Covid-19-omkostninger, jf. tabel 2 ovenfor. Udfordringen er sammensat af den velkendte udfordring fra 1. Økonomiske Redegørelse vedrørende refusionsomlægning og Botilbud på mellem 15,5 - 16,5 mio. kr. samt en yderligere netto udfordring på mellem 11,2 - 17,2 mio. kr. under arbejdsmarkedsområdet. Hertil kommer et forventet netto merforbrug vedrørende Covid-19-omkostninger på 8,5 mio. kr.

Korrigeres for de puljemidler på 32,2 mio. kr. til håndtering af udfordringer i 2021, som blev reserveret i regnskab 2020 resterer et merforbrug på mellem 3 - 10 mio. kr., som forventes dækket i forbindelse med Økonomiaftalen for 2022.

Udover ovennævnte udfordringer har KL desuden indikeret, at Køge Kommune kan forvente en negativ efterregulering af arbejdsmarkedsområdet i omegnen af 11,6 mio. kr., jf. tabel 3 ovenfor. Det præcise beløb kendes imidlertid først i forbindelse med Økonomiaftalen for 2022. Efterreguleringen forventes dog at kunne finansieres af de midler på 25,8 mio. kr., som blev reserveret til dette formål i 3. Økonomiske Redegørelse i 2020.

Udfordringerne på den ordinære drift på mellem 35 - 42 mio. kr. omfatter den velkendte udfordring fra 1. Økonomiske Redegørelse på ca. 16 mio. kr. Heraf vedrører 10,5 mio. kr. manglende refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager som følge af den nye udligningsreform. Hertil kommer 5 - 6 mio. kr. vedrørende Botilbudsområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Byrådet besluttede i forbindelse med 1. Økonomiske Redegørelse at afvente Økonomiaftalen for 2022, da ovennævnte udfordringer er udtryk for landstendenser, hvorfor det forventes at blive et tema i årets økonomiforhandlinger mellem Regeringen og KL lige som i sidste års økonomiforhandlinger. 

Herudover forventes yderligere en netto udfordring på mellem 11,2 - 17,2 mio. kr. under arbejdsmarkedsområdet vedrørende primært Sygedagpenge og A-dagpenge. I lighed med ovennævnte anbefales det at afvente Økonomiaftalen for 2022, da udfordringerne forventes delvist håndteret som en del af Økonomiaftalen for 2022.

Endelig er der lavet en opgørelse af netto udfordringen af Covid-19-omkostningerne for 2021. Opgørelsen viser, at der er et netto merforbrug på 8,5 mio. kr., når der ses bort fra omkostninger vedrørende MOVIA, og der tages højde for, at budgettet for 2021 indeholder 15,5 mio. kr. til rengøring og personale på arbejdsmarkedsområdet relateret til Covid-19. Opgørelsen er ligeledes under forudsætning af begrænsede Covid-19-relaterede omkostninger efter første halvår. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Regeringen har varslet, at Covid-19-udgifter for 2021 indgår i forhandlingerne om Økonomiaftalen 2022, hvilket da ville kunne dække hele/dele af meromkostningerne.

Jordforsyningen (Indstillingspunkt 4)
På jordforsyningen er de budgetterede salgsindtægter allerede tæt på at være realiseret, idet der kun mangler 5 mio. kr. for at indtægtsbudgettet er realiseret og der forventes på nuværende tidspunkt salgsindtægter for yderligere 25 mio. kr. Merindtægten på jordforsyningen i 2021 forventes således at være på 20 mio. kr., som anbefales anvendt til strategisk jordopkøb, da dette er en væsentlig forudsætning for at opretholde det nuværende niveau for overskud på jordforsyningen.

Udlodning af midler fra HMN Naturgas I/S (Indstillingspunkt 5)

Den 22. april 2021 besluttede repræsentantskabet i HMN I/S at udlodde 502 mio. kr. til ejerkommunerne i 2021. Selskabet er under afvikling og har en egenkapital på 682 mio. kr. Køge Kommunes ejerandel udgør 2,6 pct., hvilket giver et provenu til Køge Kommune på 13,2 mio. kr. før modregning.

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 19. maj 2021, at bruge modellen, hvor der betales 20% (2,6 mio. kr.) af provenuet i statsafgift, mens de resterende 80 % (10,6) deponeres i 10 år med løbende frigivelse svarende til 1,1 mio. kr. om året.

Tekniske bevillinger på anlægs- og finansieringsområdet 

Nyt låneoptag på jorddepotet (Indstillingspunkt 6)
På anlægsområdet forventes netto -2,5 mio. kr., fordelt med mindreudgifter på -6,6 mio. kr. og mindreindtægter på 4,1 mio. kr., som modsvares af  tilsvarende mindreindtægter under finansieringsområdet på -2,5 mio. kr. som følge af mindre låntoptag. Ligeledes er jorddepotets lån omlagt til fastforrentet lån. Netto påvirkes finansieringen med -3,5 mio. De samlede -6,0 mio. kr. hensættes til byggekredit, som skal finansiere udsving på netto anlægsudgifter.

Jorddepotet er 100 % lånefinansieret og påvirker dermed ikke kommunens samlede økonomi.

Ændre byggekreditter til låneoptag (Indstillingspunkt 7)
Der søges budgetneutrale bevillinger i forbindelse med ændring fra byggekredit til lånoptagelse vedrørende ældreboliger Køge Nord etape 1 og 30 aflastningsboliger i Bjerggade for i alt 107,2 mio. kr.

Anlægsområdet (Indstillingspunkt 8-9)
Der har været 2 annullerede handler i forbindelse med salg af arealer til boligformål efter Byrådets godkendelse for i alt 1,7 mio. kr. og bevilling tilbageføres til jordforsyningens indtægtspulje. 

I forbindelse med byggeriet af Erstatningsbyggeriet af Føllehavegård søges salget af arealer fra internt salg (minus udgift) til jordforsyningen (indtægter) på 1,985 mio. kr., da der er tale om et støttet byggeri.

Anlægs- og serviceudgiftsloft

Status på anlægsloftet 
På den skattefinansierede del af anlægsområdet forventes et forbrug på ca. 329 mio. kr., hvilket svarer til en overskridelse af anlægsbudgettet på 90 mio. i 2021 i forhold til vedtaget budget svarende til forventede overførsler på 135 mio. kr.

Det er dog Kultur- og Økonomiforvaltningens vurdering, baseret på tidligere års erfaringer, at det forventede regnskab er på ca. 260 mio. kr. med et forventet overførselsniveau på ca. 200 mio. kr., Dette svarer til en overskridelse af anlægsloftet med 22 mio. kr. og mulighed for et højere anlægsforbrug i 2022.

For 2021 er forventningen, at Regeringen suspender anlægsloftet pga. Covid-19, men for 2022 har Regeringen fortsat muligheden for at iværksætte sanktioner ved overskridelse af anlægsloftet. 

Status på serviceudgiftsloft (Indstillingspunkt 10)

Poster                   Beløb
Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune                  2.894
Forventede serviceudgifter                  2.927
Status ift. serviceudgiftsloftet                      33

2. Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommune forventes at overskride vedtaget budget for serviceudgifterne med 33,0 mio. kr., når der tages højde for forventede overførsler til 2022. Vedtaget budget er samtidig Køge Kommunes sigtepunkt for at bidrage til kommunernes samlede aftaleoverholdelse med Regeringen i forhold til servicerammen.

Overskridelsen skyldes dels merudgifter vedrørende Covid-19-omkostninger i 2021 samt de store overførsler fra 2020.

Økonomi
Der henvises til beskrivelsen ovenfor.
Beslutning

Ad 1-2 og 4-9: Anbefales godkendt.

Ad 3 og 10: Anbefales taget til efterretning.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


210.   Konsulentforbrug (Samlet)


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager orientering om konsulentudgifter til efterretning.

Baggrund og vurdering

I det følgende præsenteres den samlede opgørelse over konsulentforbruget i Køge Kommune på drifts- og anlægsområdet for 2019 og 2020.

I sidste års økonomiaftale blev det aftalt en hensigtserklæring om, at kommunerne skulle spare 500 mio. kr. på eksterne konsulenter i 2021 og i alt 1 mia. kr. i 2025. Byrådet har imidlertid besluttet at skabe råderummet gennem tværgående besparelser i stedet for direkte besparelser på konsulentudgifter.

Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale velfærdsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen.

Opgørelsen af konsulentforbruget fremgår af tabellerne i bilag 1-9. Opgørelsen sammenligner de to seneste regnskabsår, dvs. 2019 og 2020.

I bilag 1 vises det samlede konsulentforbrug på driftsområdet fordelt på udvalg samt på anlægsområdet. I bilag 2-9 er der en liste for hvert udvalg samt anlæg, over de leverandører, hvor Køge Kommune har købt konsulentydelser for mere end 25.000 kr. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentydelser (hvor anden ekstern myndighed e.l. har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i
udvalgsoversigterne desuden kategoriseret inden for en af nedenstående 8 kategorier:

 • It-konsulenter.
 • Rekruttering, intern uddannelse og HR.
 • Økonomi og effektivisering.
 • Organisationsanalyser.
 • Medie og journalist.
 • Mentor.
 • Bygge- og anlægsrådgivning.
 • Advokater og revisorer.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af konsulenter denne gang er baseret på Regeringen og KL's afgrænsning af konsulentudgifter for både 2019 og 2020. Opgørelsen vil derfor ikke være direkte sammenlignelig med de tidligere opgørelser, herunder den opgørelse for 2019 som blev lavet sidste år. Herudover så arbejdes der nationalt på yderligere at finpudse den aftalte definition/afgrænsning således, at man kommer tættere på en mere fælles definition i opgørelsen af konsulentudgifterne. Indtil dette er på plads videreføres vores nuværende praksis, som omfatter en manuel gennemgang af de leverandører, der udtrækkes fra KMD's indkøbsanalysesystem ud fra de kriterier som er aftalt mellem Regeringen og KL.

Oversigterne for de enkelte fagudvalg har desuden været til orientering i fagudvalgene, herunder opgørelsen for anlægsområdet, som er forelagt kommunens ansvarlige, politiske udvalg – Teknik og Ejendomsudvalget, så de kan følge forbruget og dermed vurdere, om arbejdet sker tilfredsstillende.

Direktionen anbefaler, på den baggrund, at opgørelsen af Køge Kommunes konsulentudgifter tages til efterretning.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


211.   Befolkningsprognose og kapacitetsberegninger 2021-2033


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. befolkningsprognose 2021-2033 og kapacitetsberegninger 2021-2033 tages til efterretning og indgår i den videre budgetlægning 2022-2025.
Baggrund og vurdering

Indbyggertallet i Køge Kommune forventes at stige med 8,6 procent i årene 2021-2033, hvilket svarer til, at der i 2033 forventes at bo 5.274 flere borgere i kommunen end i dag. Det viser årets befolkningsprognose. Befolkningsprognosen, som Køge Kommune udarbejder i samarbejde med COWI, anslår, at indbyggertallet forventes at stige fra 61.478 personer primo 2021 til 66.752 personer primo 2033. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 4,5 procent., jf. Danmarks Statistik (prognose fra 2021).

Befolkningsprognosen viser, hvordan den demografiske sammensætning af borgerne i Køge Kommune forventes at udvikle sig fordelt på alder og delområder 12 år frem i tiden. Prognosen anvendes som et værktøj i kommunens budgetlægning til fremskrivning af driftsudgifterne på de dele af budgetterne, der er demografireguleret jf. budgetlægningens fremskrivningsnotat, og til beregning af kapacitetsbehov jf. nedenfor. Derudover indgår befolkningsprognosen i budgetteringen af kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning. Befolkningsprognosen fremgår af bilag 1 og kapacitetsberegningerne af bilag 2.

Årets prognose er nedjusteret i forhold til prognosen fra sidste år. Det realiserede folketal pr. 1. januar 2021 var 147 personer lavere end forudsagt i sidste års prognose. På kort sigt forudsiger den nye prognose 245 færre borgere pr. 1. januar 2022 end sidste års prognose, og på lang sigt er der tale om en nedjustering på 1.112 personer (pr. 1. januar 2032). Idet der ikke er sket større ændringer i det forventede boligbyggeri eller i det forventede fødselsoverskud (antal fødte minus antal døde), kan nedjusteringen i store træk forklares ved, at det opdaterede datagrundlag forudsiger en lavere nettotilflytning til kommunens eksisterende boligmasse.

Det bemærkes, at der i data for 2020 ikke kan spores nogen væsentlige effekter af Covid-19 med hensyn flyttemønstre eller dødelighed. Derfor er der i den nye prognose heller ikke gjort særlige antagelser herom.

I kapacitetsberegningerne sammenholdes den eksisterende kapacitet (antal pladser) med det behov for pladser, som befolkningsprognosen forudsiger. Kapacitetsberegningerne viser dermed behovet for afvikling eller udvikling af pladser på de store velfærdsområder; dagtilbud, skole og SFO samt ældrepleje.

I det følgende redegøres for de anlægsmæssige konsekvenser af kapacitetsberegningerne inden for den femårige periode, kommunens femårige anlægsinvesteringsplan løber (2022-2026). Tiltagene indarbejdes i den administrative femårige anlægsplan, der behandles politisk sammen med det øvrige budgetmateriale i august.

Dagtilbudsområdet
Kapacitetsberegningerne på dagtilbudsområdet viser, at pladsbehovet vil stige fra 3.481 pladser i 2021 til 4.305 pladser i 2033, hvilket er en stigning på 824 pladser. I perioden fra 2021 til 2026, som er den periode, anlægsinvesteringsplanen løber i, er stigningen på 403 pladser.

Direktionen anbefaler, at der i anlægsinvesteringsplanen indarbejdes 45,6 mio. kr. i 2022, 59,4 mio. kr. i 2023, 47,0 mio. kr. i 2024, 21,4 mio. kr. i 2025 og 0,0 mio. kr. i 2026, jf. tabel 2.7 i kapacitetsberegningerne (bilag 2, side 10). Udfordringerne foreslås løst ved nybyggeri. Anbefalingerne indebærer, at der samlet i årene 2022-2026 vil være afsat 173,4 mio. kr., hvilket er en forøgelse med 82,7 mio. kr. i forhold det beløb, som var afsat i årene 2022-2025 i anlægsinvesteringsplanen fra sidste års budget.

Folkeskole og SFO
På folkeskoleområdet og SFO-området vil der opstå kapacitetsudfordringer fra omkring 2027, hvilket nødvendiggør, at der indarbejdes midler i anlægsinvesteringsplanen fra 2024. Direktionen anbefaler, at der i anlægsinvesteringsplanen til budget 2022-2025 afsættes 1 mio. kr. i 2022 til nærmere analyse af de konkrete anlægsbehov. Derudover anbefaler Direktionen, at der i 2024-2026 afsættes årligt 25 mio. kr. til ekstra kapacitet på skoleområdet.

Ældreområdet
Kapacitetsberegningerne på ældreområdet viser, at boligbehovet vil stige fra 410 i 2021 til 561 i 2033, hvilket er en stigning på 151 boliger. Heri er indregnet en maksimal venteliste på 10 %. I perioden fra 2021 til 2026 er stigningen på 78 boliger.

I anlægsinvesteringsplanen fra sidste års budget (2021-2025) var afsat 1,1 mio. kr. i 2024 og 5,5 mio. kr. i 2025 til Køge Nord etape 2 til servicearealer, som er den kommunalt finansierede del. Dertil kom 6,5 mio. kr. i 2024 og 32,4 mio. kr. i 2025 til boligdelen, som finansieres via lånoptagelse, beboerindskud og grundkapitalindskud. I 2026 var planlagt afsat 4,4 mio. på servicedelen og 25,9 mio. kr. på boligdelen til færdiggørelse af etape 2 samt 0,8 mio. kr. (servicedel) og 6,3 mio. kr. (boligdel) til opstart af etape 3. Alle nævnte beløb er justeret til 2022-priser.

Direktionen anbefaler, at ovennævnte beløb videreføres i anlægsinvesteringsplanen 2022-2026.

På kortere sigt håndteres kapacitetsbehovet ved ibrugtagning af hvilende kapacitet (31 pladser).

Økonomi
Anlægsforslagene, som indarbejdes i den administrative femårige anlægsplan, har betydning for den finansielle balance og overholdelse af anlægsramme i budgettet.
Beslutning

Anbefales taget til efterretning.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


212.   Ansøgning om markedsføringssponsorat - Køge Sportevent


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der tages stilling til ansøgningen om et sponsorat på 50.000 kr. ekskl. moms.

Baggrund og vurdering

Køge Sportevent søger om et markedsføringssponorat på 50.000 kr, som vil blive brugt med 25.000 kr. til markedsføring og 25.000 kr. til Covid-19 foranstaltninger.

Køge Sportevent har med genåbningsplanen og den seneste politiske aftale om udmøntning af genåbning, truffet beslutning om, at Tøse-Runden, Sjælland Rundt på Cykel og Sjælland på Tværs kan afvikles lørdag den 14. august 2021.

Køge Sportevent er opmærksom på, at der vil kræve nogle ekstraordinære indsatser i forbindelse med de forventede Covid-19 foranstaltninger.

Som noget nyt vil de afvikle Tøse-Runden, Sjælland Rundt på Cykel og Sjælland på Tværs på samme dag, men på tre forskellige ruter og tidspunkter, som skal sikre, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

 1. Sjælland Rundt på Cykel begynder fra området ved Braunstein kl. 06.30 og slutter samme sted med en begrænsning på 350 deltagere, som sendes afsted i hold af 75 personer
 2. Tøse-Runden begynder fra området ved Braunstein kl. 07.30 og slutter samme sted med en begrænsning på 2.000 deltagere, som sendes afsted i hold af 75 personer.
 3. Sjælland på Tværs begynder fra området ved Braunstein kl. 09.30 og slutter også ved Braunstein med en begrænsning på 550 deltagere, som sendes afsted i hold af 75 personer.

Køge Sportevent oplyser til støtte for deres ansøgning at det har meget stor betydning for Køge by, turisme og erhvervslivet, at de gennemfører i 2021, fordi de i 2022 står med et Tour de France mindre end 25 km fra Køge Torv.

De oplyser videre, at Tøse-Runden, Sjælland Rundt på Cykel og Sjælland på Tværs vil kunne trække rigtig mange af de udenlandske cykelmotionister, der kommer for at se Tour de France starten i København og første etape dagen efter i Roskilde. De mange motionister, der følger Tour de France, vil Køge Sportevent gøre alt for at få til Køge som deltagere i et af de tre løb. Sideeffekten af dette er omsætning for hoteller, camping, vandrehjem, Bed and Breakfast, restauranter, seværdigheder.

Økonomi

Økonomiudvalget bevilgede i 2020 40.000 kr. ekskl. moms til cykelløbene, men de blev aflyst på grund af Covid-19.

Der vil være dækning på turisme- og markedsføringskontoen for ydelse af det ansøgte beløb.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at tildele 50.000 kr. til Køge Sportsevent finansieret af Turisme- og Markedsføringskontoen.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


213.   Ansøgning om tilskud - Køge Festuge


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, der tages stilling til ansøgningen om tilskud på 50.000 kr.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget bevilgede den 13. april 2021 225.000 kr. til Køge Festuge. Køge Festuge har imidlertid måtte aflyse Festugen på grund af Covid-19.

Foreningen Køge Festival har arbejdet på andre muligheder, som er at holde en 2 dages festuge den 25.  og 26. juni, hvor musikken streames ud til byens borgere. Der vil endvidere være et billetsalg til lukkede områder, hvilket fremgår af den vedlagte ansøgning med program, som dog stadig er under udarbejdelse.

Foreningen Køge Festival søger om et tilskud på 50.000 kr. til dækning af streaming og børnearrangementet lørdag.

Økonomi
Der er dækning på Turisme- og markedsføringskontoen for ydelse af tilskuddet.
Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at bevillige Køge festuge 50.000 kr. finansieret af Turisme- og Markedsføringskontoen.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


214.   Bevæg dig for livet - visionskommuneaftale


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at orientering om Bevæg dig for livet visionsaftalen tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet behandlede i september 2020 procesplanen for aftaleindgåelse vedrørende Køge Kommune som Bevæg dig for livet visionskommune i perioden 2021-2025. Der foreligger nu udkast til visionsaftale (bilag).

”Bevæg dig for livet” er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie. Og Køge er med! Som visionskommune vil Køge Kommune arbejde målrettet for at løfte visionen om at 10 % flere af kommunens borgere motiveres og inspireres til bevægelse – også i forening. Dette sker i tæt parløb med de to idrætsorganisationer DIF og DGI. Glæden ved at dyrke idræt og bevægelse skal ud til endnu flere, så sundheden og trivslen højnes. Det kan være med til at øge livskvaliteten og skabe et stærkt fundament for et langt og aktivt liv for endnu flere borgere i kommunen.

Datagrundlaget og det indledende arbejde forud for visionsaftalen har synliggjort en række potentialer. Målgrupperne, der skal arbejdes med, er: børn, unge, inaktive voksne, inaktive seniorer samt psykisk sårbare og borgere med funktionsnedsættelser. De tværgående rammevilkår er midler og vilkår, som har indflydelse i forhold til at opnå en stigning i målgruppernes fysiske aktivitetsniveau og foreningsdeltagelse. De fem tværgående rammevilkår, der arbejdes med i aftaleperioden er: Fællesskab er en fælles sag, kommunikation, brobygning, rum og rammer samt kommunale institutioner.

Aftalen giver anledning til at styrke samarbejde mellem samtlige af kommunens politiske udvalg og respektive forvaltningsområder. Borgere og foreninger skal understøttes i det, de allerede gør så godt, ligesom der er brug for deres kompetencer, visioner og ambitioner for at skabe endnu flere veje af inspirerende bevægelse igennem hele Køge Kommune. Indsatser i handleplaner udarbejdes hvert år gennem workshops og inddragende processer med bidrag fra borgere, foreninger, medarbejdere og idrættens organisationer.

Fremadrettet proces

 • Udkast til handleplan forelægges den politiske arbejdsgruppe den 25. august 2021
 • Borgere og foreningsliv inviteres til workshop om handleplan efterår 2021
 • Handleplan forelægges den politiske følgegruppe ultimo 2021

Kommende år orienteres den politiske følgegruppe om status og godkender årlige handleplaner i april måned, med efterfølgende orientering i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi
Visionskommuneprojektet afholdes inden for eksisterende ressourcer og midler i de respektive udvalg. Sammen med DIF og DGI er der mulighed for flere steder at tiltrække fondsmidler, ligesom der hos DGI og DIF er kompetencer til rådighed til understøttelse af projekterne.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


215.   Salg af grund – Køgehal 4


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til

Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. godkende salg af grund under tennishal og -hus til en samlet pris på 2,722 mio. kr. til Køgehallerne

2. godkende at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2021 på en indtægt på 2,722 mio. kr.

3. godkende at Køgehallerne fritages for grundskyld, idet dette revurderes såfremt der sker ændret anvendelse af hallen

Teknik-og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

4. der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2021 på en udgift på 2,722 mio. kr. til vedligeholdelse af haller, finansieret af indtægten fra grundsalg 

Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

5. driftstilskud på 240.700 kr. pr. år fra 2022 indarbejdes i budgettet for 2022-25

Kultur- og Idrætsudvalget, at

      6. driftstilskud i 2021 finansieres indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets budget
7. udvalget tager orienteringen om bortfald af lejekontrakt med Køge Tennisklub til efterretning.

Kultur- og Idrætsudvalget 07-06-2021
Ad 5: Anbefales.
Ad 6: Godkendt.
Ad 7: Taget til efterretning.

Teknik- og Ejendomsudvalget 10-06-2021
Ad. pkt. 4: Godkendt.

Baggrund og vurdering

Køgehallerne har oplyst, at Køgehallerne er indstillet på at indgå handel med Nykredit om overtagelse af Tennishallen og -huset på Køge idrætspark (bygningerne). I den forbindelse ansøger Køgehallerne Køge Kommune om at købe grunden under Tennishal og -hus på samme vilkår som ved Køgehallernes køb i 2018 af grund under de 3 køgehaller. Køgehallerne anmoder endvidere om, at Køge Kommune afsætter et beløb svarende til salgsindtægten til genopretning af hallen i 2021, idet Køgehallerne forestår yderligere nødvendig genopretning af hallen. 

Sagen har været drøftet på møder mellem Køgehallerne, borgmesteren og formændene for Teknik- og Ejendomsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

Forvaltningen har efterfølgende gennemført forhandlinger med køgehallerne om salg af grund under Tennishus- og hal (Hal 4). 

Salg af grund
I henhold til udbudsbekendtgørelsen kan offentligt udbud undlades når salg sker til en institution mv., hvortil kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte. Grunden kan derfor sælges til køgehallerne uden forudgående udbud, som en del anlægsstøtte.

Der er under forbehold af Byrådets godkendelse indgået en aftale om salg af grunden under Hal 4 til 2,722 mio. kr. ekskl. moms. 

Forvaltningen vurderer med udgangspunkt i andre handler, at prisen svarer til markedsprisen.
Grundens sælges i lighed med grunden under de 3 eksisterende køgehaller som sokkelgrund og grunden er på 1.822 m2. Overtagelsesdagen er fastsat til 1. juli 2021.

Købskontrakt udarbejdes mellem Økonomiudvalgets og Byrådets behandling. Købskontrakten forventes underskrevet af Køgehallerne inden Byrådets behandling af sagen.

Fritagelse for grundskyld
Det er en betingelse for salget, at Køgehallerne fritages for grundskyld. Forvaltningen anbefaler, at der fritages for grundskyld idet det bemærkes, at såfremt der sker ændret anvendelse af hallen vil fritagelsen skulle revurderes. Fritagelsen vil ikke påvirke kommunens økonomi, da Køge Kommune hidtil har ejet grunden og ikke betaler grundskyld til sig selv.

Vedligeholdelse/genopretning
Der udestår et væsentligt vedligeholdelses- og genopretningsarbejde af Hal 4. Vedligeholdelsesforpligtelsen af de selvejende haller er jf. aftale mellem Køge Kommune og de selvejende haller delt mellem Køge Kommune og hallerne.

Der udestår et væsentligt vedligeholdelsesarbejde på hallen, hvorfor forvaltningen anbefaler at Køgehallernes ønske om at der afsættes et beløb til vedligeholdelse svarende til de 2,722 mio. kr. i købesum. 

Da tilskuddet udbetales som anlægstilskud svarer det til at Køgehallerne vil modtage et anlægstilskud på 3,28 mio. kr.,  

Den resterende nødvendige genopretning varetages af Køgehallerne. Hal 4 vil fremadrettet være at betragte som en selvejende hal svarende til kommunens øvrige selvejende haller.

Vedligeholdelsesforpligtelsen af Hal 4 vil dermed fremadrettet være delt mellem Køge Kommune og Køgehallerne svarende til fordelingen på øvrige selvejende haller.   

Driftstilskud
Handlen er fra Køgehallernes side betinget af at Byrådet bevilliger et driftstilskud på 240.700 kr. årligt, svarende til en udbetaling til Køgehallerne på 290.000 kr.

Forvaltningen bemærker, at der normalt ydes tilskud til kommunens selvejende haller efter tildelingsmodel vedtaget af Kultur- og Idrætsudvalget. De 290.000 kr. er mindre end normalt tildelt indenfor rammerne af tilskudsmodellen.

Forvaltningen anbefaler at tilskuddet i 2021 på 120.350 kr. afholdes indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets budget og at driftstilskuddet fra 2022 og frem indarbejdes i budgetlægningen for 2022-25. 

Andre forhold
Overtagelsesdatoen er fastsat til 1. juli 2021 og pr. denne dato bortfalder lejekontrakt for grunden mellem Køge Tennishal og Køge Kommune.

Købsaftalen forventes at foreligge til Byrådets behandling, idet det blandt andet indarbejdes heri, at støttemidler ikke på et senere tidspunkt kan overgå til andre uvedkommende formål, men falder retur til kommunen, samt at køber og sælger ligeligt deler alle omkostninger til tinglysning, herunder tinglysningsafgift. Hver part afholder omkostninger til egne rådgivere. Kommunens rettigheder sikres ved tinglysning af forbud mod videresalg (tilbagekøb), pantsætningsforbud etc. 

Økonomi

Forvaltningen gør opmærksom på, at kontakten udelukkende indeholder bestemmelse om et driftstilskud i 2021 og 2022, da det ikke er lovligt at forpligte kommunen ud over dette. Imidlertid anbefaler forvaltningen, at der afsættes 290.000 kr. pr. år varigt da dette vurderes nødvendigt for en fortsat forsvarlig drift af Køgehallerne.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges rådighedsbeløb samt frigivelse til anlægsbevilling til salg på -2,722 mio. kr. og 2,722 mio. kr. til genopretning af haller i 2021. Bevillingerne er udgiftsneutrale og har derfor ikke effekt på på den beregnet kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at udgiften på 2,722 mio. kr. til genopretning af haller indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet. Indtægten på salget indgår ikke i beregningen.

Driftstilskuddet til hallen i 2022 på 240.700 kr. vil blive indarbejdet i budget 2022 i forbindelse med 1. behandling af budgettet. Driftstilskuddet forøger serviceramme på driften.

Beslutning

Ad 1-5: Anbefales godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


216.   Køge almennyttige Boligselskab afd. Torpgården - Låneoptag


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. låneoptagelse af et 30-årigt kreditforeningslån på 97.900.000 kr. med kommunegaranti til finansiering til renovering efter § 29 i almenboligloven godkendes,
 2. væsentlige forandringer efter § 28, stk. 1 i almenboligloven godkendes.
Baggrund og vurdering

Køge almennyttige Boligselskab, afdeling Torpgården, beliggende Nørretorp 1-64, Vestertorp 126-181, Østertorp 70-125 i Herfølge, har på et afdelingsmøde besluttet at påbegynde en større renovering af afdelingen. Det indebære bl.a. nyt tag og undertag, nye vinduer og døre, ny facadebeklædning samt ny flisebelægning i gangarealer og supplering af belysning ved stisystemerne i afdelingen. De samlede omkostninger for projektet er budgetteret til 136.400.000 kr.

Boligorganisationen har godkendt, at der gives tilskud i form af egen trækningsret på 28.500.000 kr. via Landsbyggefonden, til delvis finansiering af projektet.

Boligorganisationens dispositionsfond stiller et rente og afdragsfrit lån på 18.950.000 kr. til at betale låneydelser for på realkreditlånet, som nedtrappes over en årrække. Den starter med en årlig ydelse på 2.100.000 kr., som nedtrappes med 9 kr. pr. m2 om året efter 4 år.

Finansieringen vil se således ud:

Anskaffelsessum 136.400.000 kr.
Egen trækningsret   28.500.000 kr.
Egne henlæggelser   10.000.000 kr.
Realkreditlån   97.900.000 kr.
I alt 136.400.000 kr.

Realkreditlånet på 97.900.000 kr. er et 30-årigt kontantlån med afdrag og en rente på 0,97 %. Hertil kræver Realkredit Danmark, at Køge Kommune stiller kommunal garanti på 42,40 % af lånet 97.900.000 kr., svarende til en garantistillelse på 41.509.600 kr.

I forbindelse med låneoptagelsen, vil der ske en huslejestigning på 3,65 % for alle lejemål i afdelingen, svarende til en stigning på 36 kr. pr. m2/år.

Projektet er vedtaget af beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde den 28. november 2020 og godkendt af selskabsbestyrelsen den 11. november 2020 med en stemmefordeling 48 ja og 2 blanke.

Renoveringen forventes påbegyndt den 1. januar 2022 og forventes afsluttet den 15. maj 2023.

Projektet anses som en væsentlig forandring, hvorfor forbedringsarbejdet skal godkendes af Økonomiudvalget.

Økonomi
Der søges om kommunal garanti på 42,40 % for lånet, hvilket betyder en garantistillelse på 41.509.600 kr.

Det er frivilligt, hvorvidt en kommune ønsker at garantere for lånet. Køge Kommunes praksis er, at der ikke stilles garanti for afdragsfrie lån.

Køge Kommune har pt. stillet garanti for Torpgården, som betyder, at der er en risiko for udbetaling af garantierne, hvis afdelingen går konkurs (ultimo 2020 var garantierne på i alt 7.674.813 kr.)
Kommunikation
Køge almennyttige Boligselskab afdeling Torpgården skal orienteres om Økonomiudvalgets beslutning.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


217.   Justering af skoledistrikter i Køge by


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler

 1. at forslag til justering af skoledistrikter i Køge by sendes til høring i de berørte skolebestyrelser.
Skoleudvalget 02-06-2021
Godkendt.
Baggrund og vurdering

Som en opfølgning på Skoleudvalgets drøftelse af kapacitet på skoleområdet den 7. april 2021 fremlægges nu et forslag til en række justeringer af skoledistrikter i Køge By.

Forlaget er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2021. Den er ganske vist ikke endeligt vedtaget, men for de områder der omtales her, viser prognosen de samme tendenser som 2020-prognosen.

Søndre Skoles kapacitet er presset. Skolen er bygget til 2 spor, men i 2026 forventer befolkningsprognosen tre 0. klasser og i 2028 vil skolen have tre spor på 50 % af klassetrinnene. Det har skolen på ingen måde plads til, og det er nødvendigt at gøre noget for at forsinke udviklingen, mens det overvejes, hvordan kapaciteten kan øges på den lange bane.

Derfor flyttes en del af Søndre Havn til Sct. Nicolai Skoles distrikt. Her er der dog heller ikke plads til mange flere elever. Sct. Nicolai Skole kan rumme to fulde spor. Derfor at det vigtig, at der ikke dannes tre spor på nogle årgange, samt at klassekvotienterne ikke bliver for høje, da nogle af skolens lokaler ikke er så store.

Asgård Skole har derimod et faldende elevtal. I 2025 har skolen to spor på alle klassetrin og en gennemsnitlig klassekvotient på 20, skønt skolen er bygget til at kunne rumme 3 fulde spor. 

Det giver rum til at flytte en del af Kirstinedalskolens distrikt inklusiv det kommende boligområde på Sun Chemical grunden til Asgård Skoles distrikt. I befolkningsprognosen har Kirstinedalsskolen et stigende elevtal og skolen når op på tre fulde spor omkring 2030. Det kan skolen kun rumme efter en om- og tilbygning, og usikkerheden omkring hastigheden i udbygningen af Køge Nord, samt særligt området ved Sun Chemical gør, at forvaltningen vurderer, det er fornuftigt at justere distriktet og dermed forsinke udfordringerne, så der er tid til at planlægge en evt. om- og tilbygning af skolen. 

Derudover flyttes et mindre villakvarter vest for Københavnsvej fra Sct. Nicolai Skoles distrikt til Asgård Skoles distrikt for at sikre, at Sct. Nicolai Skole kan rumme eleverne fra Søndre Havn. 

I det vedlagte notat er der kort over områderne med angivelse af elevernes kommende skolevej. 

Områderne er angivet som følger:

Område 1: Del af Søndre Havn området.

Område 2: Villa område vest for Københavnsvej

Område 3: Villaområde nord for Lyngvej og syd for Standlodsvej og øst for Nylandsvej.

Lovgrundlag
Forslag til justering af skoledistrikter kan ifølge folkeskolelovens § 40, stk. 3 besluttes af kommunalbestyrelsen efter høring af de berørte skolebestyrelser. Det er vigtig at pointere, at de foreslåede ændringer vil skulle gælde både for elever, der starter i 0. klasse og tilflyttere til de øvrige årgange. Elever med bopæl i de berørte områder, som allerede er startet i skole, forsætter skolegangen på deres nuværende skole. 

Tidplan
Hvis forslaget godkendes vil det blive sendt til høring i de berørte skolebestyrelser. På grund af sommerferien vil høringen komme til at strække sig frem til medio august 2021, og forslaget kan behandles i Byrådet ultimo september. Derved vil forældrene til kommende skolebørn kunne få besked om evt. ændringer inden skoleindskrivning til skolestart 2022.

Økonomi
Forslaget har til formål at sikre den økonomisk mest optimale klassedannelse på de involverede skoler. Der kan komme udgift til kørsel af enkelte elever til Asgård Skole i 0. til 2. klasse.
Kommunikation
Forslaget vil blive sendt i høring i de berørte skolebestyrelser.
Beslutning

Anbefales godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


218.   Rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at godkende Rammeaftale om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 14-06-2021
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Der er i 2017 indført pligt til, at kommunalbestyrelserne i hver region udarbejder en regional rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge mindst hvert fjerde år. Den første regionale rammeaftale skal være indgået og indsendt til Styrelsen for International Rekruttering og Integration senest den 1. juli 2021.

Formålet med rammeaftalen er, at kommunerne i regionen koordinerer og samarbejder om at tilbyde omkostningseffektiv danskuddannelse til voksne udlændige af høj kvalitet.

Med sagen fremlægges den første regionale rammeaftale i Køge Kommune.

Det følger af bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., at rammeaftalen skal beskrive de tilbud om danskuddannelse, der gives inden for regionen samt den forventede udvikling - herunder i kursistgrundlaget. Rammeaftalen skal ligeledes kortlægge mulighederne for tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i regionen f.eks. fælles udbudsrunder.

Herudover har udlændige- og integrationsmisteren i efteråret 2020 fastsat tre temaer, som skal indgå i rammeaftalen (se evt. vedlagte ministerudmelding). Temaerne er: Branche- og virksomhedsrettet danskuddannelse, det pædagogisk tilsyn samt udbud af danskuddannelse.

Rammeaftalen er udarbejdet på basis af en spørgeskemaundersøgelse til kommunerne og drøftelser i den tværkommunale styregruppe for Jobforum.

KKR Sjælland har drøftet sagen den 21. april 2021 og godkendt rammeaftalen. KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne i Region Sjælland at tilslutte sig rammeaftalen. 

Spørgeskemaundersøgelsen har vist, at der allerede er et ret omfattende samarbejde på tværs af kommunerne om danskuddannelse i KKR Sjælland – herunder om tilsyn og fælles udbud eller samarbejde mellem kommuner om brug af kommunale tilbud. Hertil kommer, at kommunerne i KKR Sjælland i den forløbne valgperiode er rykket tættere sammen om samarbejde på området. 

I forhold til de tre ministertemaer ser kommunerne muligheder for fremadrettet at afsøge yderligere tværkommunalt samarbejde om to af temaerne: virksomhedsrettet danskuddannelse og det pædagogiske tilsyn.

I aftalen lægges op til, at kommunerne via det tværkommunale samarbejdsforum Jobforum i 2021/22 afsøger mulighederne for konkrete samarbejder om virksomhedsrettede/brancherettede forløb.

Kommunerne oplever generelt ikke udfordringer med at gennemføre det pædagogiske tilsyn, og der beskrives et udbygget samarbejde på tværs i regionen og nationalt. Samtidig ser man generelt muligheder for yderligere samarbejder i de strukturer, der er etableret med indgangen til 2021. Der lægges op til, at kommunerne via Jobforum i 2021/22 afsøger, om der er yderligere mulige tværkommunale samarbejdsfelter på tilsynsområdet f.eks. i form af videndeling.

Den overvejende del af kommunerne samarbejder med en eller flere kommuner om danskuddannelsestilbuddet - enten via kommunale tilbud eller ved, at flere kommuner er gået sammen om fælles udbud i forhold til privat udbyder. En stor del af kommunerne i sjællandsregionen har i 2020 netop været igennem overvejelser om danskuddannelsestilbuddet enten i forhold til hjemtagning eller samarbejde om udbud. Herved er samarbejdsmulighederne netop blevet afsøgt.

Herudover peges på to yderligere temaer, hvor der lægges op til at drøfte og afsøge samarbejdsmuligheder. Det drejer sig om ”Kursister med særlige behov” og ”Digital undervisning”.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Anbefales godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


219.   Øget erhvervsvenlighed - Én indgang


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Klima- og Planudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget, at

1. tage orientering om koncept for øget erhvervsvenlighed, kaldet Én indgang, til efterretning.

      Økonomiudvalget, at

2. konceptet igangsættes, når der foreligger finansiering af driftsudgiften til formålet, 1,5 mio. kr./år. 

Klima- og Planudvalget 03-06-2021
Ad. 1: Godkendt.

Teknik- og Ejendomsudvalget 10-06-2021
Ad. pkt. 1: Taget til efterretning.

Baggrund og vurdering

Der er behov for Én indgang for Køge Kommunes erhvervsliv på teknik- og miljøområdet, fordi et bredt udsnit af Køges lokale virksomheder efterspørger et bedre overblik over hvilken del af forvaltningen, der skal kontaktes ved forskellige forespørgsler og sager. Virksomhederne fortæller, at de i kontakten til Køge Kommune godt kan føle sig lidt som en kastebold, eller blive utrygge for om deres planer kan realiseres, hvis fx en byggesag betyder, at der også skal søges andre tilladelser. 

Virksomhederne ønsker et sted, hvor de trygt kan henvende sig med "hvad må vi og kan vi"-spørgsmål, og hvor der bliver taget hånd om deres uvidenhed om kommunal myndigshedsorganisering, så de får en oplevelse af, at Køge Kommune formår at lytte og hjælpe dem - så langt kommunen kan og må - i at skabe nogle gode erhvervsmæssige rammer. 

Et koncept om en Én indgang har været på tale i nogen tid, og er også en kendt måde at organisere erhvervsservicefunktioner på i andre kommuner. Teknik- og Miljøforvaltningen, Connect Køge og KEUR har på denne baggrund drøftet og udarbejdet et koncept for Én indgang for det lokale erhvervsliv, som vil kunne dække virksomhedernes behov. 

Teknik- og Miljøforvaltningens direktør, Stig Isaksen, orienterer fra vedhæftede bilag på mødet. Præsentationen har været holdt ved Connect Køges Business breakfast-møde den 12. maj 2021, med deltagelse af en række lokale erhvervsledere, som tog godt imod konceptet. 

En indgang består af:

 1.  En ny stillingsfunktion i Teknik- og Miljøforvaltningen kaldet ”Virksomhedspiloter”. En virksomhedspilot bliver tilknyttet den ene indgang og skal varetage et særligt blik for virksomhedernes behov, tilvejebringe relevant og hurtigt overblik over de gældende regler og lovkrav på diverse plan- og miljømæssige myndighedsområder, samt evne at tage styring fra en forespørgsel/sag kommer ind, til et svar eller anden løsning på virksomhedens henvendelse går ud.

 2. Et tættere samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Connect Køges eksisterende erhvervsservice-funktioner. Både i forhold til daglig dialog og i netværksaktiviteter med virksomhederne. Et tæt samarbejde vil være med til at skabe den nødvendige tryghed og tillid til, at der er en nem kommunal adgang for virksomhederne, men også give den ene indgang et tidligere indblik i, hvor virksomhederne er på vej hen med evt. projekter, som potentielt involverer kommunale tilladelser. En tidlig inddragelse af myndigheden er altafgørende for en smidig sagsbehandling og færre skuffelser ved afslag grundet underbelyste sager mv.

 3. Et opdateret mindset og sæt af prioriteringer, både politisk og som rettesnor for Teknik- og Miljøforvaltningens medarbejdere. Det gælder både i måden forvaltningen modtager henvendelser fra virksomhederne på, og hvordan svar og vejledning hjælpes frem internt mellem forskellige områder. For at det kan virke, skal der være en tilstrækkelig politisk opbakning til at se balanceret på forholdet mellem på den ene side at ville beskytte borgernes hverdag imod for meget "støj, røg og møg", og på den anden side også at give virksomhederne så gunstige vilkår som muligt.

 4. En praksis med jævnligt tilbagevendende – f.eks. hvert eller hvert andet år - lokale undersøgelser og benchmark af erhvervsvenligheden i Køge Kommune. Det er vigtigt, at forvaltningen måler virksomhedernes faktiske oplevelser af Køge Kommunes erhvervsvenlighed på en relevant og for virksomhederne vedkommende måde - og for at følge, om den ene indgang er med til at fjerne virksomhedernes oplevelser af at være kastebold i det kommunale system. 
Økonomi

Én indgang vil kræve en ny intern organisering og struktur i Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor det vurderes, at der skal allokeres 2-3 årsværk til funktionen for at den opnå den ønskede effekt på erhvervsvenligheden, svarende til 1,5 mio kr./år. Finansieringen heraf vil kræve en udvidelse af rammen for ansættelse af administrative medarbejdere.

Kommunikation

Hvis den lanceres, vil der udadtil kommunikeres overfor virksomhederne på en måde, så den ene indgang er nem "at lande i", uanset om man henvender sig via personlig henvendelse, hjemmesiden, telefon, gennem Connect Køge eller helt andre indgange. 

Det er hele essensen i konceptet Én indgang, at virksomhederne ikke skal bøvle med at finde rundt i Køge Kommunes interne organisering, men bare kontakte forvaltningen, når de har brug for det. 

Beslutning

Ad 2: Godkendt.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


220.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1092 for udvidelse af Hotel Niels Juel


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. Lokalplan 1092 for Udvidelse af Hotel Niels Juel godkendes endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.
 2. Kommuneplantillæg nr. 9 til Køge Kommuneplan godkendes endeligt uden ændringer.
Klima- og Planudvalget 03-06-2021
Ad. 1 og 2: Anbefales.

Niels Rolskov (Ø) og Torben Haack (F) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Torben Haack (F) stillede et ændringsforslag om, at byggehøjden ændres til 12,5 meter. Torben Hack (F) og Niels Rolskov (Ø) kunne tiltræde ændringsforslaget.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 24. november 2020 at sende forslag til Lokalplan 1092 for udvidelse af Hotel Niels Juel i offentlig høring. Høringen foregik i perioden 26. november 2020 til 21. januar 2021.

På Klima- og Planudvalgets møde den 4. marts 2021 besluttede udvalget at sende sagen tilbage til forvaltningen, da udvalget ønskede at forlænge høringsperioden og afholde et ekstra borgermøde. I den forbindelse blev der udarbejdet supplerende tegningsmateriale, herunder nye skyggediagrammer.

Den forlængede høring foregik i perioden 26. april til 16. maj 2021. Det ekstra borgermøde blev afholdt den 11. maj 2021.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i alt modtaget 20 høringssvar, som repræsenterer 26 borgere,  Ejerforeningen Aahavnen II, Politiet, samt projektets arkitekt.

Samtlige indsigere har bemærkninger til den fremtidige parkeringsdækning, eller trafikafvikling, som de alle mener, er utilfredsstillende, da der allerede nu er meget parkering og trafik tilknyttet hotellet.

De fleste indsigere er utilfredse med den forøgede bygningshøjde, som de mener generer omgivelserne ved at medføre forringet udsyn og øget skyggekast, samt manglende tilpasning til de bevaringsværdige omgivelser.

De modtagne synspunkter adskiller sig ikke fra de bemærkninger, forvaltningen modtog i forbindelse med for-høringen. Hertil kommer, at den gældende lokalplan allerede indeholder en byggeret til en udvidelse af hotellet. I forhold til den gældende byggeret, vil den nye lokalplan give mulighed for et byggeri, der kan blive tre meter bredere mod Toldbodvej og 2,5 meter højere.

Forvaltningen anbefaler, at Lokalplan 1092 og Kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

I det vedlagte høringsnotat har forvaltningen udarbejdet forslag til besvarelse af indsigerne.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1-2: Anbefales af et flertal på 5 (Marie Stærke (A), Mette Jorsø (B), Ken Kristensen (V), Jeppe Lindberg (I) og Thomas Kampmann(C).
Et mindretal på 2 (Thomas Kielgast (F) og Niels Rolskov(Ø) anbefaler ikke da de ønsker at bygningshøjden ændres til 12,5 meter.
1 (Bent Sten Andersen (O) afventer stillingtagen.

Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


221.   Forslag til Kommuneplan 2021


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. forslag til Kommuneplan 2021 sendes i offentlig høring i ti uger perioden fra slut juni til start i september 2021
 2. der holdes borgermøder i midten af august.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser udarbejdet "Forslag til Kommuneplan 2021". Når forslaget er vedtaget i Byrådet, sendes det ud i offentlig høring i ti uger i perioden fra 25. juni til 3. september 2021.

Når høringsfristen er slut, færdiggøres forslaget, så kommuneplanen kan vedtages endeligt på byrådsmødet i november eller december 2021.

Som noget nyt er Forslag til Kommuneplan 2021 udarbejdet digitalt og kan ses på hjemmesiden:

https://koege.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=5

Hjemmesiden er bygget op, så den ligner den gældende trykte kommuneplan med en hovedstruktur og en redegørelse, der består af emnerne; Byudvikling, Teknik og Miljø samt Beskyttelsesinteresser. Hertil kommer rammer for lokalplanlægningen samt miljøvurderingen af Kommuneplan 2021. Hjemmesiden har også et høringsmodul, hvor borgere og andre interesserede parter kan indgive høringssvar, som i løbet af høringsperioden vil være synlige for alle.

I Forslag til Kommuneplan 2021 er Planstrategiens overordnede mål og visioner indarbejdet samtidig med, at de vedtagne principper fra Kommuneplan 2017 er revideret i overensstemmelse med de statslige krav til kommuneplanlægningen.

Et af de større emner i Forslag til Kommuneplan 2021 er de nye byudviklingsområder. Flere af dem er planlagt til udvikling i den sidste del af planperioden, efter 2028. Dette skyldes blandt andet hensynet til kommunens anlægsøkonomi, som i de kommende år prioriteres til færdiggørelse af igangværende byudviklingsprojekter som Køge Kyst, Køge Nord og Herfølge Sydøst. Kommunen kan derfor ikke i de førstkommende år påtage sig nye større udgifter til den nødvendige infrastruktur til nye byudviklingsområder i rækkefølgeplanen. 

Såfremt en privat grundejer har ønske om at påtage sig en del af udgifterne til den nødvendige infrastruktur, kan frivillige aftaler om udbygning af infrastruktur give anledning til at fremrykke et byudviklingsområde i rækkefølgeplanen. 

Vedhæftet findes to notater. Det ene handler om de større ændringer foretaget i Forslag til Kommuneplan 2021. Det andet er et skema med ønsker til ny byudvikling og detailhandel samt hvilke der er imødekommet eller afvist i Forslag til Kommuneplan 2021.

Frem til offentliggørelse af Forslag til Kommuneplan 2021 arbejder Teknisk Forvaltning videre med billeder, kort og redaktionelle ændringer i teksten. 

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Kommunikation
Forvaltningen anbefaler, at der holdes borgermøde midt i august. Forvaltningen anbefaler et samlet aftenmøde med en introduktion til kommuneplanen med efterfølgende diskussion i mindre grupper om kommuneplanens emner. Derudover vil forvaltningen gerne arrangere byvandringer i Herfølge Vest og Hastrup Øst, hvor bygherrerne kan fortælle om deres planer.
Beslutning

Ad 1-2: Drøftet. Økonomiudvalget afventer stillingtagen til Byrådets møde, da det er behov for yderligere drøftelser i baggrundsgrupperne.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


222.   ARGO - Aftaler om genbrugspladser og organisk affald


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at aftalerne om kompetenceoverdragelse til ARGO godkendes.

Klima- og Planudvalget 03-06-2021
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Når ARGO på kommunernes vegne varetager opgaver på affaldsområdet sker det med udgangspunkt i den kommunale styrelseslovs § 60. ARGO udfører i henhold til vedtægterne grundydelser – herunder fx forbrænding af restaffald - for alle ni ejerkommuner. Endvidere er der i vedtægten mulighed for, at ARGO kan udføre tilvalgsydelser for kommunerne. Behandling af madaffald (kildesorteret organisk dagrenovation) er en tilvalgsydelse. Drift af genbrugspladser er ligeledes en tillægsydelse. Tilvalgsydelserne er nærmere beskrevet i aftaler, som skal godkendes af Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har allerede forhåndsgodkendt aftalerne, men af formelle grunde skal disse også forelægges kommunalbestyrelserne til godkendelse. Med aftalerne sker der ingen realitetsændringer i forhold til gældende praksis. 

Genbrugspladser
ARGOs genbrugspladser har fået stadigt flere besøgende i de senere år. Besøgstallet er steget med 18 % over de sidste 6 år. I samme periode er mængden af modtaget affald steget fra 138.062 ton i 2015 til 164.361 ton i 2020. Til sammenligning har taksten pr. husstand på området udviklet sig med ca. 12 %.  Samtidig har ARGO den laveste takst i forhold til andre lignende affaldsselskaber på Sjælland i 2020 og 2021. Det bemærkes, at selvom serviceniveauet er udvidet med for eksempel døgnåbent og ”Farvel til brændbart” er dette sket indenfor den nævnte ramme. Det bemærkes også, at antallet af fraktioner på ARGOs genbrugspladser i samme periode er steget fra 36 til nu 45 fraktioner. Genanvendelsesprocenten er desuden steget fra 72 % til 85 %.

Samlet set har udviklingen over de senere år således betydet højere serviceniveau, mere genanvendelse og større mængder affald. I det kommende budget for ARGO forventes en stigning i kommunernes betaling til ARGO for drift af genbrugspladserne som følge af de stigende mængder og den højere genanvendelsesprocent. Bilag 1-3 beskriver nærmere udviklingen på genbrugsplads-området, konceptet for genbrugspladsernes indretning samt den af Ankestyrelsen forhåndsgodkendte aftale.  

Kildesorteret madaffald
Køge Kommune har de sidste par år indsamlet madaffald (kildesorteret organisk dagrenovation) fra alle husstande. Efterfølgende er det i henhold til aftalen om kompetenceoverdragelse ARGOs ansvar at sikre afsætningen heraf. Der har været gennemført udbud af opgaven, hvor der har været lagt vægt på høj biogasproduktion, minimalt metanudslip, oparbejdning af biogassen til naturgaskvalitet, sikring af at restproduktet kan anvendes i økologisk jordbrug og en grænse for energiforbruget til transport.

Disse krav er alle blevet opfyldt på følgende måde:
Madaffaldet bringes
 til ARGOs kraftvarmeværk i Roskilde. Her omlastes madaffaldet og det køres til Gemidan i Ølstykke, som står for forbehandlingen (pulpningen). Madaffaldet tilsættes vand og bearbejdes mekanisk, ligesom plast og andre urenheder frasorteres. Det forbehandlede madaffald køres herefter til Solrød Biogasanlæg, hvor der produceres gas. Den tilbageværende rest efter forgasning afsættes til landmænd som gødning. Vedlagte bilag 4-5 indeholder den af Ankestyrelsen forhåndsgodkendte aftale samt en beskrivelse af udviklingen på området. 

Økonomi
Godkendelsen af de to aftaler om kompetenceoverdragelse har ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. 
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


223.   KLAR Forsyning - Revision af Ejeraftale


Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. ændringerne i vedlagte ejeraftale godkendes (bilag 2)
 2. ændringerne i bestyrelseshonorarerne godkendes (bilag 3).
Økonomiudvalget 07-06-2021
Udsættes til næste møde.
Baggrund og vurdering

Forsyningssamarbejdet mellem Køge, Stevns, Solrød og Greve kommuner er reguleret i en ejeraftale. Med virkning fra 1. januar 2018 etableredes en enhedsbestyrelse. Bestyrelsen har siden arbejdet med etableringen af det nye selskab og med at høste de forventede og ønskede synergier.

KLAR Forsynings 4 ejerkommuner har med bistand fra et eksternt konsulentfirma gennemført en evaluering af den indgåede ejeraftale. Evalueringsrapporten er vedlagt som bilag 1. 

Grundlæggende er det opfattelsen, at de forventninger, man havde i forbindelse med etableringen af selskabet er blevet opfyldt. Økonomiske besparelser på 13 mio. kr. årligt er realiseret samtidig med at der er kommet en større faglighed og robusthed ind i driften. 

Evalueringsrapporten har været drøftet på det årlige ejermøde mellem de 4 kommuners borgmestre og kommunaldirektører. På denne baggrund foreslås ejeraftalen ændret med virkning fra 1. januar 2022 (bilag 2).

Formanden for bestyrelsen foreslås fremover valgt eksternt og efter godkendelse i hver af de 4 kommunalbestyrelser. En eksternt valgt formand giver i følge evalueringsrapporten mulighed for større sektorkompetence og faglighed, samme vidensniveau om alle 4 kommuner og er upartisk.  Næstformanden foreslås valgt efter det hidtidige rotationsprincip, hvilket indebærer, at Stevns Kommune for den kommende fire-årige valgperiode skal indstille hertil.

Hver ejerkommune udpeger fortsat to bestyrelsesmedlemmer til KLAR Forsynings enhedsbestyrelse og det er fastsat i vedtægterne, at disse skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen. 

I starten af den kommende valgperiode tager de fire ejerkommuner initiativ til at udarbejde en ny ejerstrategi for selskabet. Ejerstrategien er kommunernes overordnede styringsredskab i forhold til KLAR Forsyning og det er her, kommunernes forventninger og ønsker skal beskrives. Ejerstrategien skal godkendes i alle fire kommunalbestyrelser. 

Der indføres fremover en årlig ejerdag, hvortil alle kommunalbestyrelsesmedlemmer i kommunerne inviteres. På ejerdagen drøftes selskabets resultater og strategier.

Fra den kommende valgperiode foreslås bestyrelseshonorarerne ændret, men uden at det samlede honorarniveau forøges. Hensigten er at sikre en bedre honorering af de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, der hidtil har fået 2.479 kr i årligt honorar. Dette foreslås hævet til 4.500 kr. Herudover hæves formandshonoraret, medens næstformandshonorarer sænkes. Honorarer til de af kommunerne udpegede bestyrelsesmedlemmer fastholdes på årligt 37.900 kr. (pr. 1.1.2022). En samlet oversigt over honorarer fremgår af vedlagte bilag 3. 

Når ejeraftalen er godkendt i alle 4 kommunalbestyrelser vil der blive foretaget konsekvensændringer i vedtægter for de forskellige selskaber. Disse forelægges generalforsamlingerne til godkendelse i løbet af efteråret. 

Der vil ligeledes i efteråret blive taget initiativ til at rekruttere den nye eksterne formand. Endelig beslutning om valg af formand træffes ligeledes af hver enkelt kommunalbestyrelse. 

Strategikonsulent Torben Nøhr deltager i behandlingen af sagen.

Økonomi
Udgifter til evalueringsrapporten og til revision af ejeraftalen er afholdt af KLAR Forsyning. Ændringerne i honorar-sammensætningen indebærer ikke forøgede udgifter samlet set. 
Beslutning

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


224.   Færdiggørelse af Ivar Huitfeldtsvej - Anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der godkendes anlægsbevilling på i alt 4 mio. kr. til færdiggørelse af vejanlægget på nordlige del af Ivar Huitfeldtsvej og Niels Juelsgade
 2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt på færdiggørelse af vejanlægget, hvis entreprenørtilbuddet ligger indenfor de gældende rammer og budget.
Teknik- og Ejendomsudvalget 10-06-2021
Ad. 1: Godkendt.
Ad. 2: Godkendt.
Baggrund og vurdering

I Køge Kommunes budget er afsat rådighedsbeløb til færdiggørelse af Ivar Huitfeldtsvej på i alt 4 mio. kr. i Budget 2021, TEU 25B, Færdiggørelse af Ivar Huitfeldtsvej, fordelt med 1,5 mio. kr. i 2021, 1,7 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023.

Når det nordligste byggefelt i Stationsområdet (B11-B12) er udbygget, skal vejanlægget på den nordlige del af Ivar Huitfeldtsvej samt Niels Juelsgade færdiggøres. 

Det forventes, at der etableres en svingbane til slippen mellem p-huset og det nye byggeri på B11-B12. Der skal desuden anlægges fortov langs byggefeltet mod Ivar Huitfeldtsvej og Niels Juelsgade. Derudover skal Niels Juelsgade ombygges på strækningen mellem Bjerggade og Ivar Huitfeldtsvej, hvor resterne af den tidligere cykelsti skal fjernes og tilslutningen i krydset ved Ivar Huitfeldtsvej og Nordlige vejtunnel forbedres.

Færdiggørelsen skal ses i sammenhæng med trafiksanering af Bjerggade, som der tidligere er givet anlægsbevilling til i forbindelse med en pulje til infrastrukturprojekter afledt af Køge Kyst projekter. 

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at søges anlægsbevilling på 4 mio. kr., som frigiver de afsatte rådighedsbeløb i 2021-2023 (TEU 25B) på i alt 4 mio. kr. Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnet kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


225.   Fastsættelse af gebyrer for konkret anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse af flytning af jord, som er erhvervsaffald


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der vedtages gebyrer for:
  1. Konkret anvisning af erhvervsaffald
  2. Anmeldelse af flytning af jord, som er erhvervsaffald
 2. gebyrerne sammensættes og administreres, som foreslået nedenfor.
Klima- og Planudvalget 03-06-2021
Ad. 1 og 2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Den ny affaldsaktørbekendtgørelse (nr. 2097 af 14. december 2020) indeholder i § 18, stk. 4 og 5 krav om, at kommunerne skal fastsætte og opkræve 2 nye typer af gebyrer på affaldsområdet. Det drejer sig dels om et gebyr for "konkret anvisning af erhvervsaffald", dels om et gebyr for "anmeldelse af flytning af jord, som er erhvervsaffald". Bekendtgørelsen - og dermed kravet om at fastsætte og opkræve de nye typer af gebyrer - trådte i kraft 1. januar 2021.

Der har imidlertid været en del uklarheder om tolkningen af de nye bestemmelser i § 18, stk. 4 og 5, hvorfor bl.a. en tværkommunal arbejdsgruppe, dækkende hele Sjælland, har arbejdet med at forsøge at klarlægge, hvordan bestemmelserne skal forstås og administreres i praksis. Dette er baggrunden for, at Teknik- og Miljøforvaltningen først nu er i stand til at forelægge forslag til gebyrsammensætning, -størrelser og administrationspraksis.

Budget og regnskab for de 2 nye typer af gebyrer
Social- og Indenrigsministeriet har med skrivelse til alle landets kommuner af 18. december 2020 orienteret om, at der sker ændringer i bilag 1 til cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner. Ændringerne betyder blandt andet, at der under funktion 1.38.66 (del af affaldsområdet) sker en justering af konteringsreglerne som følge af indførelse af særskilte gebyrer hos virksomhederne for konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger.

I praksis betyder det, at der skal udarbejdes budget for begge de 2 gebyrtyper, og at begge skal placeres under 1.38.66.

Der er i vedlagte bilag udarbejdet udkast til disse 2 budgetter, svarende til sidste halvår af 2021. Som det ses, er der i begge tilfælde tale om ret "små" budgetter. 

Budget for "konkrete anvisninger af erhvervsaffald" omfatter således alene forventede omkostninger til direkte løn samt overhead og administration af opkrævning af gebyrerne, og da der forventes at være meget få sager af denne type, som hver især typisk vil kræve en meget begrænset sagsbehandlingstid, er der tilsvarende afsat meget få direkte lønomkostninger.

Budget for "anmeldelse af flytning af jord, som er erhvervsaffald" omfatter ud over de samme omkostningstyper, som nævnt ovenfor, også forventede omkostninger til IT-system. Da tilpasningerne til IT-system endnu ikke er prissat, er skøn over årlige omkostninger forbundet med stor usikkerhed. Der forventes væsentlig flere sager med anmeldelse af flytning af jord, som er erhvervsaffald, idet kun meget få anmeldelser af jordflytninger vil være foretaget af privatpersoner (ikke virksomheder).

Betydning for arbejdsopgaver og tidsforbrug i Teknik- og Miljøforvaltningen
For Teknik- og Miljøforvaltningen betyder de nye gebyrregler, at der hver gang der anmeldes flytning af jord, som er erhvervsaffald, eller der er behov for at udarbejde en konkret anvisning af erhvervsaffald, så skal der ske en separat registrering af tidsforbruget til disse sager, så det bliver muligt at opkræve gebyr for sagsbehandlingen. Herudover skal der også afsættes tid til manuel opkrævning af gebyrerne, rykkere for manglende betaling m.v., i hvert fald indtil eventuelle IT-systemer for opkrævning er i funktion. 

Økonomi
Økonomien forbundet med implementering af de 2 nye gebyrtyper fremgår af vedlagte bilag.
Kommunikation
Når gebyrerne er vedtaget vil de blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.
Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


226.   Vedtagelse af jordregulativ efter offentlig høring


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Regulativ for jord, som er affald, godkendes med ikrafttræden 1. august 2021. 

Klima- og Planudvalget 03-06-2021
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget godkendte den 8. april 2021 forslag til revideret regulativ for jord, som er er affald, i Køge Kommune. Regulativforslaget har herefter været i offentlig høring frem til og med 12. maj 2021.

Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke modtaget nogen høringssvar.

Årsagen til, at regulativets ikrafttrædelsesdato foreslås at være 1. august 2021, er, at der jf. § 3, stk. 6 i affaldsaktørbekendtgørelsen skal gå mindst 4 uger efter annoncering af endelig vedtagelse af et kommunalt affaldsregulativ, før det kan træde i kraft.

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med vedtagelse af regulativet.
Kommunikation
Når regulativet er endeligt vedtaget i Byrådet, vil regulativteksten og vedtagelsen heraf blive annonceret på kommunens hjemmeside. 
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


227.   Alkoholbevillinger - forslag til ændring af delegationsplan


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet godkender ændring af delegationsplan for lov om restaurations- og hotelvirksomhed.

Baggrund og vurdering

Byrådet har den 26. juni 2018, punkt 139, senest godkendt den samlede delegationsplan, herunder delegation vedrørende sager om alkoholbevillinger m.v. i lov om restaurations- og hotelvirksomhed. Ifølge delegationsplanen er det Økonomiudvalget, som behandler sager vedr. alkoholbevilling.

Forvaltningen foreslår, at delegationsplanen ændres, så kompetencen i højere grad delegeres til forvaltningen. Det drejer sig om behandling af følgende sagstyper, som i dag jævnligt sendes til behandling i Økonomiudvalget:

 • Sager, hvor en restauration med alkoholbevilling ønsker at foretage en ændring i medlemmer af bestyrelsen eller direktionen.
 • Sager hvor ansøger har lav gæld til det offentlige, som ikke vedrører restaurationsdrift, hvor politiet ikke har bemærkninger til gælden.

Begge sagstyper bygger på politiets indstilling tilsvarende alkoholbevillingssager og giver meget sjældent anledning til bemærkninger fra politiet. Den foreslåede ændring i delegationsplanen vil lette arbejdsbyrden for Økonomiudvalget, da de to sagstyper udgør en stor del af de sager, som aktuelt behandles i Økonomiudvalget.

Delegationen vil træde i kraft umiddelbart efter Byrådets godkendelse af ændringen.

Den nye delegationsplan vil betyde, at:

Økonomiudvalget, som hidtil, behandler sager om:

 • Ansøgninger om alkoholbevilling og udvidet lukketid samt godkendelse af bestyrer, hvor politiet har bemærkninger til sagen
 • Nattilladelse efter kl. 02.00 udenfor rammeområdet.

Forvaltningen, som hidtil, behandler sager om:

 • Ansøgning om nye alkoholbevillinger, hvor politiet indstiller ansøgning godkendt alene med tidsmæssig begrænsning
 • Fornyelse af alkoholbevilling til eksisterende restauration, hvor politiet ikke har bemærkninger
 • Godkendelse af bestyrer, hvor en sådan er ansat i forbindelse med førnævnte bevilling, hvis politiet ikke har bemærkninger
 • Natbevilling senere end kl. 02.00 vedr. restaurationer beliggende indenfor vedtagne rammeområder
 • Natbevilling til grillbarer og lign. der ikke har alkoholbevilling, og hvis politiet ikke har bemærkninger.

Forvaltningen får delegation til at behandle de resterende simple sager om:

 • Godkendelse af ændringer i bestyrelser og direktioner, hvor politiet ikke har bemærkninger
 • Alkoholbevilling og ny bestyrer, hvor ansøger har lav gæld som ikke stammer fra restaurationsdrift, og som politiet ikke har bemærkninger til.
Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


228.   Underskriftsbemyndigelse - køb og salg af fast ejendom


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at 

 1. enten kommunaldirektør Peter Frost eller direktør for Kultur- og Økonomiforvaltningen Lene Østergaard Lunde i perioden 1. juli 2021 - 31. december 2021 bemyndiges til, sammen med borgmesteren eller i dennes fravær 1. viceborgmesteren, at underskrive:

  * Dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom
  Optagelse af lån
  * Påtagelse af garantiforpligtelser
 2. direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen Stig Werner Isaksen samt specialkonsulent Johan Leo i perioden fra 1. juli 2021 - 31. december 2021 bemyndiges til, sammen med borgmester eller i dennes fravær 1. viceborgmesteren, at underskrive

  * Dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom. 
Baggrund og vurdering

I forbindelse med Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017 blev der truffet beslutning om underskriftsbemyndigelse vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom. Da der har været udskiftning blandt de personer, der blev underskriftsbemyndiget forelægges sagen til ny behandling.

I medfør af den kommunale styrelseslov § 32, stk. 1, skal dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og garantiforpligtelser underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand og en person ansat i kommunen, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen i forening.

Bestemmelsen vedrører blandt andet underskrivelse af slutsedler og skøder, herunder påtegninger på skøder.

Underskriftsbemyndigelsen regulerer ikke kompetencen til at træffe beslutninger om de omhandlende retshandler. Bestemmelsen er således alene en legitimationsregel og har ikke betydning for spørgsmålet om gyldigheden af retshandlen. 

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


229.   Underskriftsbemyndigelse - deklarationer


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at 

 • teknik- og miljødirektør Stig Werner Isaksen
 • planchef Pia Nielsen
 • afdelingschef Petter Møller
 • teamleder Søren Toft Mahler
 • vejingeniør Johnny Creemer
 • planlægger i Teknik- og Miljøforvaltningen Karen Thorkenholdt
 • planlægger i Teknik- og Miljøforvaltningen Troels Wissing

i perioden 1. juli 2021 - 31. december 2021 bemyndiges til at underskrive dokumenter vedrørende udstedelse, tinglysning, påtegning og aflysning af deklarationer i henhold til planloven, lov om sommerhuse og campering, miljøbeskyttelsesloven, lov om vandforsyning, byggeloven, vejlovgivningen, sundhedslovgivningen samt de tilfælde hvor kommunen i øvrigt er påtaleberettiget. 

Baggrund og vurdering

I forbindelse med Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017 blev der truffet beslutning om underskriftsbemyndigelse vedrørende kommunens deklarationer. Da der har været udskiftning blandt de personer, der blev underskriftsbemyndiget forelægges sagen til ny behandling.

Underskriftsbemyndigelsen regulerer ikke kompetencen til at træffe beslutninger om de omhandlende forhold.

Underskriftsbemyndigelsen rummer ikke Køge Jorddepot, der har særskilt underskriftsbemyndigelse, jf. dagsordenspunkt "Underskriftsbemyndigelse deklarationer - Køge Jorddepot."

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


230.   Underskriftsbemyndigelse deklarationer - Køge Jorddepot


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at 

 • direktør for Køge Jorddepot Thomas Elm Kampmann og i hans fravær direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen Stig Werner Isaksen

i perioden 1. juli 2021 til 31. december 2021 bemyndiges til at underskrive dokumenter vedrørende deklarationer i henhold til byggelovgivningen, vejlovgivningen, planlovgivningen m.v. på vegne af Køge Jorddepot.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017 blev der truffet beslutning om underskriftsbemyndigelse vedrørende Køge Jorddepots deklarationer. Da der har været udskiftning blandt de personer, der blev underskriftsbemyndiget forelægges sagen til ny behandling.

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


231.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


232.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


233.   Salg af areal til Ny Føllehavegård (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


234.   Principgodkendelse af projekt (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


235.   Afstemning af opgaver og ressourcer (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


236.   Administration


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. i 2021 til udvidelse af administrative ressourcer finansieret af mindreforbrug i 2. Økonomiske Redegørelse

 2. den varige effekt på 5,3 mio. kr. pr. år indarbejdes i budgettet for 2022-25.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget drøftede den 18. maj 2021, i sag 190, ”Orientering om kommuneplan og lokalplaner” ressource-situationen i administrationen som følge af det høje aktivitetsniveau i år og de kommende år. Økonomiudvalget pegede på, at det kunne være nødvendigt at udvide administrationen.

Efterfølgende drøftede Økonomiudvalget sagen den 7. juni 2021 og ønskede at der på efterfølgende møde fremlægges bevillingssag på udvidelser på administrationen.

Som oplyst under drøftelserne den 18. maj og 7. juni 2021, er det direktionens vurdering at såfremt de nuværende igangsatte projekter og aktiviteter skal kunne realiseres i det forudsatte tempo, så er der behov for opnormering i Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen ligesom der er behov for delvis nulstilling af tidligere besparelse på Velfærdsforvaltningens område. Behovet uddybes nedenfor.

Teknik- og Miljøforvaltningen
Det er direktionens vurdering, at der er behov for tilførsel af 6 årsværk for at kunne fortsætte det nuværende aktivitetsniveau for byudviklingsopgaver. Tilførslen er nødvendig for at kunne opretholde det ønskede tempo og kvalitetsniveau i planlægningen og for at sikre grundlaget for de budgetlagte indtægter på kommunens jordforsyning.

De 6 årsværk til brug for udførelsen af byudviklingsopgaver i Teknik- og Miljøforvaltningen fordeles med 1 stilling på akademisk niveau til områderne trafikplanlægning, afledt myndighedsbehandling på vejområdet, byrum og landskab, byggesag, varmeplanlægning og lokalplanlægning.

Kultur- og Økonomiforvaltningen
Også på Kultur- og Økonomiforvaltningens område forudsætter niveauet i byudviklingsopgaver en opnormering svarende til en specialkonsulent til igangværende projekter som Køge Idrætspark, udviklingen af Køge Marina, den maritime halvø, Køge Nord m.v. Det bemærkes tillige at der i foregående år er sket en væsentlig reduktion af de administrative ressourcer i Kultur- og Idrætsteamet.

Velfærdsforvaltningen
På Velfærdsforvaltningens område foreslås det, at der i forhold til den tidligere besparelse på myndighedsområdet genoprettes en stilling for at imødekomme presset på sagsbehandlingen på voksenspecialområdet.

Såfremt det besluttes at udvide med ovenstående administrative ressourcer bemærkes det, at det vil lette behovet for prioriteringer i forvaltningerne  Direktionen bemærker i øvrigt, at der på Klima- og Planudvalgets møde den 3. juni 2021 blev behandlet en sag om tilpasning af tempoet i lokalplanlægningen. Denne sag blev forelagt under forudsætning af, at der ikke sker en opnormering af personaleressourcerne. Sagen indeholder også forslag om udsættelse af diverse anlægsopgaver under Teknik- og Ejendomsudvalget, som vil blive behandlet på møde i Teknik- og Ejendomsudvalget den 10. juni 2021. Denne del vil ikke være påvirket af en eventuel opnormering af personaleressourcerne. Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering, jf. anden sag på dagsordenen.

Økonomi

En opnormering og delvis nulstilling af tidligere besparelser vil kræve en udvidelse af bevillingen på Økonomiudvalgets område med 3,9 mio. kr. under Teknik- og Miljøforvaltningen, 750.000 kr. under Kultur- og Økonomiforvaltningen og 650.000 kr. under Velfærdsforvaltningen. I alt en årsvirkning på 5,3 mio. kr.

Direktionen  foreslår, på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse den 7. juni 2021 at udvidelsen i administrationen gennemføres straks. Budgetbehovet beløber sig til 1,8 mio. kr. i 2021 som foreslås finansieret af overskud i 2. Økonomiske Redegørelse (jf. anden sag på dagsordenen). 

Behovet i 2022 og frem udgør 5,3 mio. kr. pr. år. Direktionen anbefaler, at beløbet indarbejdes i budgetlægningen for 2022-25, idet det bemærkes, at Økonomiudvalget pegede på at finansiere det af det afsatte råderum til politiske initiativer.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. i 2021 til udvidelsen af administrative ressourcer, som finansieres af overskuddet, der blev lagt i kassen i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse. Økonomisk Afdeling bemærker desuden, at der for 2022 og frem gives 5,3 mio. kr., som indarbejdes i budgetlægningen for 2022-2025 og som finansieres af det afsatte råderum til politiske initiativer. Kassebeholdningen og servicerammen påvirkes derfor ikke negativt. 
Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Sagen åbnes med referatet. 

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


237.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


238.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Lene Møller Nielsen (A)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


239.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)


Fraværende
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 16.06.21