Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Den 19.08.2020 kl. 08:30 i Byrådsstue Niels Juel


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (Løsgænger)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


248.   Godkendelse af dagsorden


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


249.   Tilskud til foreninger


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltninger indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter om

 1. Køge Kommune skal yde tilskud til festugens viderefordeling til de foreninger, der normalt  medvirker i festugeafviklingen
 2. der er behov for en afdækning af, om der er andre steder, der er nødlidende foreninger
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har i mange år ydet et tilskud til Køge Festuge. I 2019 blev der efter ansøgning til Økonomiudvalget givet 225.000 kr. ekskl. moms.

Mange foreninger i Køge Kommune arbejder frivilligt i afvikling af festugen, og Køge Festuge uddeler hvert år overskuddet til de foreninger, der har hjulpet til. I 2019 uddelte Køge Festuge ca. 360.000 kr. til foreningerne.

Køge Festuge afholdes ikke i 2020 på grund af COVID 19.

Økonomi
Oversigt over forbruget på Turisme- og Markedsføringskontoen vedlægges.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


250.   Samarbejdsaftale mellem Kristianstad og Køge kommuner


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

 1. godkender udkast til samarbejdsaftale imellem Kristianstad Kommune og Køge Kommune
 2. beslutter at deltage i et bilateralt møde mellem Kristianstad Kommune og Køge Kommune den 9. november i Kristianstad
 3. planlægger at deltage i et 12-12 seminar med kommunerne Kristianstad og Kongsberg i foråret 2021 i Køge.
Baggrund og vurdering

Samarbejde med Kristianstad
Både Køge Kommune og Kristianstad Kommune indgår i samarbejdet omkring Greater Copenhagen, der arbejder for at understøtte vækst og tiltrække investeringer til Sjælland, Skåne og hovedstadsområdet. De to kommuners langvarige venskab er et godt udgangspunkt for her at samarbejde om interessevaretagelse i forhold til fx infrastruktur og tiltrækning af investeringer samt andre områder, som de to kommuner finder aktuelle og relevante.

I et forsøg på at gøre samarbejdet både strategisk og praktisk er der udover samarbejdet omkring Greater Copenhagen udarbejdet udkast til en samarbejdsaftale for et bilateralt samarbejde imellem de to kommuner.

Udkastet inddrager både det politiske niveau, der mødes en gang årligt, samt relevante embedsmænd. Sidstnævnte indgår i mindre arbejdsgrupper, der kan følge op på de politiske drøftelser. I første omgang lægges der op til, at drøftelserne og samarbejdet tager udgangspunkt i tre områder:

 • Klimatilpasning og kystsikring.
 • Byudvikling og liv i byen/detailhandel.
 • Indsatser i de sociale boligområder.

Der er foreslået et første møde den 9. november i Kristianstad med deltagelse af Køge Kommunes Økonomiudvalg og af kommunstyrelsens presidium og kommunfullmäktiges presidium fra Kristianstad Kommune.

Samarbejde med Kongsberg og Kristianstad
Køge, Kongsberg og Kristianstad kommuner havde aftalt et 12-12 seminar i Køge den 25. - 26. maj 2020, der blev aflyst på grund af situationen omkring Corona. Det var planen, at de tre ovennævnte temaer for samarbejdet imellem Køge og Kristianstad kommuner også her skulle have været omdrejningspunktet for de politiske drøftelser.

Det er foreslået at gennemføre 12-12 seminaret i foråret 2021 i Køge. Der arbejdes pt. på at få seminaret datolagt ligesom der vil blive udarbejdet udkast til samarbejdsaftale for tre-kommunesamarbejdet og en dagsorden for seminaret.

Økonomi
Den kommune, der er vært, betaler for mødeomkostningerne. Hver kommune betaler selv for omkostninger til transport og evt. logi.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


251.   Udpegning af observatør til bestyrelsen for Fonden Connect Køge


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. drøfte om Køge Kommune skal tage imod muligheden for at udpege et medlem af Køge Byråd som observatør til bestyrelsen for fonden Connect Køge
 2. i givet fald udpeger en repræsentant fra Køge Byråd som observatør i bestyrelsen for fonden Connect Køge.
Baggrund og vurdering
Økonomiudvalget har, som fagudvalg for Erhvervs- og turismeområdet, i foråret 2020 flere gange drøftet de indsatser, der via en driftsaftale og særlige hjælpepakker er aftalt med fonden Connect Køge.

Da der her er tale om mange både væsentlige og akutte indsatser for erhvervsliv og arbejdspladser i Køge Kommune har Økonomiudvalget i forbindelse med drøftelserne af de enkelte indsatser derfor også efterspurgt en mulighed for at styrke den politiske dialog med Connect Køges bestyrelse.

Connect Køges bestyrelse består i dag, som beskrevet i fondens vedtægter, af ti personer. Heraf er syv personer udpeget af erhvervslivet og tre personer udpeget af Køge Byråd.

Borgmester Marie Stærke har på foranledning af drøftelserne i Økonomiudvalget forelagt ønsket om styrket dialog imellem Fonden og Byrådet for Connect Køges bestyrelse og efter gennemgang af vedtægterne har Connect Køge, via formand Michael Buhl, tilbudt Køge Kommune, at Byrådet for resten af byrådsperioden kan udpege en observatør til bestyrelsen.

Observatøren vil skulle deltage i bestyrelsesaktiviteterne på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne, men har ikke stemmeret. 

Observatøren vælges ved flertalsvalg.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


252.   Kvalitetsrapport inkl. tillæg for Køge Kommunes skoler 2019


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at Kvalitetsrapport for Køge Kommunes skoler 2019 inkl. tillæg godkendes.

Skoleudvalget behandler sagen den 17. august 2020, udvalgets beslutning vil foreligge til mødet.
Baggrund og vurdering

Skoleudvalget anbefalede den 4. marts 2020 Kvalitetsrapport for Køge Kommunes skoler 2019 overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Inden behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet modtog forvaltningen en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, der blev vedtaget af Folketinget den 13. marts 2020. Den videre behandling blev derfor afbrudt. Bekendtgørelsen indeholder 4 nye krav til kvalitetsrapporten, der skal udarbejdes som et tillæg til Skoleudvalgets allerede anbefalede kvalitetsrapport. Det nye tillæg fremgår af kvalitetsrapportens side 34 - 38.

Forinden ovennævnte forløb behandlede Skoleudvalget den 8. januar 2020 udkast til kvalitetsrapport for skoleår 2018/19. Herefter blev der foretaget enkelte sproglige justeringer, og kvalitetsrapporten har været i høring hos skolebestyrelserne i perioden den 9. januar - 17. februar 2020. Høringssvarene i deres fulde ordlyd fremgår af afsnittet "Skolebestyrelsernes udtalelser" i kvalitetsrapporten.

Der er modtaget høringssvar fra 11 skoler. Høringssvarene er fra Alkestrupskolen. Asgård Skole, Borup Skole, Ejby Skole, Hastrupskolen, Herfølge Skole, Holmebækskolen, Højelse Skole, Skovboskolen, Søndre Skole og Vemmedrupskolen.  

Høringssvarene kan rubriceres i følgende kategorier:

 • Skolebestyrelsen har ingen indvendinger eller kommentarer til kvalitetsrapporten.
 • Skolebestyrelsen forholder sig til egne resultater, og hvordan de vil følge op.
 • Bemærkning til datapopulation:
  • Afgangsresultater: Populationen tager ikke højde for en skoles høje inklusionsprocent og at elever fra modtageklasse fortsætter i almenklasser.
  • Søgefrekvens til ungdomsuddannelser. Hvis en skole har en relativt høj andel af elever, der vælger efterskole og udlandsophold efter 9. klasse fremstår det i populationen som om en stor andel af skolens elever ikke er i gang med en ungdomsuddannelse.
  • Søgefrekvens til ungdomsuddannelser efter 15 måneder. En skolebestyrelse efterspørger en mere detaljeret beskrivelse af, hvad sker efter de 15 måneder.
  • Nationale test: Det fremstår ikke særligt tydeligt, hvorvidt data for de forskellige årgange er standpunkt eller progression.
  • Anbefaling til næste kvalitetsrapport: En kvalitetsrapport bør afdække progressionen for en årgang.
 • Anerkendelse for forvaltningens arbejde med den fælles kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen.
 • Bemærkningen til skolevæsenets samlede resultat. En skolebestyrelse vurderer, at der er nedgang i resultaterne for skolevæsenet og Køge Kommune som helhed, og stiller spørgsmålstegn ved, om årsagen hertil skal søges i rammetildelingen til skolerne, herunder lærernes undervisningstal, besparelser på ledelse, eller en kompleks inklusionsopgave.
 • Anbefaling til fremtidig kvalitetsrapport

Endelig version af kvalitetsrapporten inkl. tillæg er vedhæftet som bilag. Alle høringssvar var vedhæftet som bilag til Skoleudvalgets møde den 4. marts 2020.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


253.   Forslag til handlingsplan for indsatser for øget tryghed og bekæmpelse af kriminalitet i Ellemarken


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. den 2-årige handleplan for forebyggelse af utryghed og kriminalitet i Ellemarken tilsluttes
 2. tillægsbevilling på 0,4 mio. i 2020 finansieret af kassen godkendes
 3. udgiften på 1,5 mio. kroner i 2021 og 1,1 mio. kr. i 2022 henvises til budgetforhandlinger for 2021-24.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede den 14. juni 2020, at Velfærdsforvaltningen til udvalgets møde i august 2020 skal fremlægge en indsatsplan til forebyggelse af utryghed og indsats mod kriminalitet i Ellemarken.

Siden mødet har forvaltningen afholdt en række møder og været i dialog med bl.a. politi, den boligsociale helhedsplan og boligselskaber for at drøfte parternes bidrag og de mulige indsatser.

Indsatsplan er vedlagt som bilag, og består af 3 spor:

 1. Forstærket indsats overfor bandeadfærd og bekæmpelse af kriminalitet.
 2. Fremskudt, helhedsorienteret og forebyggende indsats.
 3. Målretning af kernedrift.

I Handlingsplanen er der foreslået ca. 20 forskellige initiativer heraf 10 kommunale. Der kan i den kommende tid komme yderligere.   

Ad 1
En gruppe på ca. 30 unge skaber uro af en karakter, der ligger udenfor kommunens handlemuligheder, og kalder på øget politimæssig tilstedeværelse og handling. Dette både i form af øget og synlig aktion mod den ”den hårde kerne” i målgruppen men også præventive indsatser, der skal bryde fødekæden således, at de yngste i området ikke inddrages i kriminalitet og bandeadfærd. Der vil samtidig være øget fokus på at ramme gruppen af unge med relationer til bandemiljøet på økonomien, hvorfor den såkaldte Al Capone-metode tages i brug. Herunder etablering af et udvidet kommunalt samarbejde med andre myndigheder som eks. SKAT og folkeregistret.

Ad 2
Etablering af en fremskudt enhed i Ellemarken, der arbejder på tværs af kommune, helhedsplan, boligselskaber og politi, og hvor den helhedsorienterede indsats står i centrum.

Indsatsen indebærer, at der tænkes nyt i forhold til beboerinddragelse og hvorledes der i en tværgående fremskudt indsats kan sikres fælles fokus på målgruppen. Den fremskudte indsats understøttes af ressourcer fra både kommune, boligselskaber, boligsocial helhedsplan samt politi.
Den fremskudte indsats kan desuden trække på positive erfaringer fra henholdsvis Task Force LTF, Sund Zone samt Den Fælles Indgang - både hvad angår organisering, metode og indsatser der virker.

Etablering af fremskudt indsats medfører merudgifter til centrale kommunale aktører svarende til 2 kommunale medarbejdere og midler til aktiviteter.

Ad 3
Der er allerede etableret mange gode initiativer på tværs af sektorer i Ellemarken og institutioner i lokalområdet. Det er vigtigt at understøtte og videreudvikle disse indsatser indenfor den eksisterende ramme under overskriften: Vi skal gøre mere af det, der allerede virker. Herunder justere den kommunale kernedrift, så den tilpasses det aktuelle behov i Ellemarken og institutionerne i lokalområdet. I arbejdet med indsatsplanen er der aftalt bidrag fra eks.: Åben rådgivning, Borgerservice og Kultur- og fritidsområdet. Hensigten er, at områderne indenfor den eksisterende ramme bidrager med viden, indsats og aktiviteter til understøttelse af indsatserne i Ellemarken.

Dele af indsatsen er allerede i gang og derudover etableres handlingsplanen som projekt fra primo september 2020 og for en to-årig periode. Frem mod projektstart arbejdes der med, at få endeligt fastlagt de organisatoriske rammer og aftalerne om alle aktørers bidrag endelig på plads.

Budget oversigt i mio. kr. 2020 2021

2022

 Merudgifter til kommunale medarbejdere
(beskæftigelse og børne- ungeområdet)
 0,3 1,0 0,7
Aktiviteter
(beskæftigelse, forebyggelse, klubber, etc.) 
0,1 0,5 0,4
Total  0,4 1,5 1,1

For at kunne følge udviklingen og effekten af indsatserne i boligområdet planlægges det at der sammen med boligselskabet udarbejder en tryghedsmåling i september 2020, med opfølgning i september 2021 og september 2022. Ligeledes vil der i samarbejde med politiet fremlægges relevant statistik, så udviklingen kan følges og vurderes.

Forvaltningen vil fremlægge statusmeldinger til Økonomiudvalget hvert kvartal og efter behov. 

Sagen er dagsordenssat til Byrådets temamøde den 25. august 2020.

Økonomi

Da der ikke afsat budget 2020 til de nye aktiviteter er der behov for en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2020. Udgifter til de kommende år foreslås indarbejdet i det kommende budgetforslag for 2021 og frem.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en udgiftsbevilling på 0,4 mio. kr. som finansieres af kassen. Bevillingen påvirker servicerammen og påvirker kommunes budgetteret kassebeholdning negativt med 0,4 mio. kr. Herudover skal det bemærkes at midler på 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,1 mio. kr. i 2022 skal indgå i  budgetforhandlingerne for budget 2021-2024.

Bilag

Til toppen


254.   Udgiftsneutral bevilling - børnefaglig indsats på Hegnetslund Kvindekrisecenter i forbindelse med COVID-19


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling på indtægt -118.880 kr. og en tillægsbevilling på udgift 118.800 kr., for regnskabsåret 2020, til styrkelse af den børnefaglige indsats på Hegnetslund Kvindekrisecenter i forbindelse med COVID-19. 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandler sagen den 17. august 2020, udvalgets beslutning vil foreligge til mødet.

Baggrund og vurdering

Hegnetslund Kvindekrisecenter har ligesom resten af samfundet været påvirket af den nedlukning COVID-19 har medført. Beboerne har ikke kunnet deltage i aktiviteter udenfor Kvindekrisecentret, børnene har ikke kunne tage i daginstitutioner og skoler med videre.

Hegnetslund Kvindekrisecenter søgte derfor midler, da Ole Kirk's Fond annoncerede en ekstraordinær COVID-19 pulje. Ole Kirk's Fond har afsat en pulje på foreløbigt 15 mio. kr., som er øremærket til indsatser, der medvirker til at afbøde de afledte konsekvenser af den nuværende COVID-19 situation i Danmark. Midlerne bliver uddelt indenfor fondens primære uddelingsområde: Det sociale område med fokus på sårbare og udsattes børn og deres familier.

Hegnetslund Kvindekrisecenter har fået bevilget 118.880 kr. til at styrke aktiviteterne til børnene, som bor på Hegnetslund Kvindekrisecenter. Der ansættes en medarbejder i ca. 16 timer ugentligt til og med september 2020. Medarbejderen har til opgave at sætte aktiviteter i gang målrettet børnene på Hegnetslund Kvindekrisecenter. Det er planlagt, at der er øgede aktiviteter i sommerferien. Aktiviteterne er f.eks.: yoga, mindfullness, kreative aktiviteter, vandrerture, skovture, boldspil, biografture med videre.

I den styrkede børnefaglige indsats er der fokus på at skabe aktiviteter, der kan understøtte forholdet mellem mor og barn/børn og skabe gode rammer for nærvær, samvær og gode oplevelser for såvel mor som for barn/børn.

Økonomi

Ole Kirk's Fonds bevilling er udgiftsneutral. Det samlede tilskud til Køge Kommune er fordelt på to udbetalinger i 2020:

 1. udbetaling:     58.880 kr.
 2. udbetaling:     60.000 kr.                    

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en udgiftsneutral indtægtsbevilling på -118.880 kr. og en udgiftsbevilling på 118.880 kr. til styrkelse af den børnefaglige indsats på Hegnetslund Kvindekrisecenter. Bevillingen er udgiftsneutral og påvirker således ikke servicerammen og kommunes kassebeholdning.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


255.   Udgiftsneutral bevilling - etablering af gårdhavemiljø på Hegnetslund Kvindekrisecenter


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling på indtægt -170.000 kr. og en tillægsbevilling på udgift 170.000 kr. for regnskabsåret 2020 til etablering af gårdhavemiljø på Hegnetslund Kvindekrisecenter i forbindelse med COVID-19.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandler sagen den 17. august 2020, udvalgets beslutning vil foreligge til mødet.

Baggrund og vurdering

Hegnetslund Kvindekrisecenter har ligesom resten af samfundet været påvirket af den nedlukning COVID-19 har medført. Beboerne har ikke kunnet deltage i aktiviteter udenfor Kvindekrisecentret, børnene har ikke kunne tage i daginstitutioner og skoler med videre.

Hegnetslund Kvindekrisecenter søgte derfor midler, da Liljeborgfonden annoncerede en ekstraordinær COVID-19 pulje. Liljeborgfondens COVID-19 puljes erklærede formål er at hjælpe de organisationer, der løbende arbejder med målgrupperne, som er under særligt pres på grund af krisen. Liljeborgfonden modtog 115 ansøgninger til den ekstraordinære pulje, og har bevilget penge til 29 projekter. Herunder er der bevilget 170.000 kr. til reetablering af gårdhavemiljø på Hegnetslund Kvindekrisecenter.

Der er søgt midler til havearkitekt samt udførelse af projekt. Projektet indbefatter minifodboldbane, bålplads med overdækning og Relax-område.

Formålet med reetablering af gårdhavemiljøet er at skabe nogle rammer, der understøtter trivsel og mulighed for fysisk udfoldelse for kvinder og børn i et sikret lukket miljø på Krisecenteret.

 

Økonomi

Liljeborgfondens bevilling er udgiftsneutral. Det samlede tilskud til Køge Kommune udbetales i 2020.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en udgiftsneutral indtægtsbevilling på -170.000 kr. og en udgiftsbevilling på 170.000 kr. til etablering af gårdhavemiljø på Hegnetslund Kvindekrisecenter. Bevillingen er udgiftsneutral og påvirker således ikke servicerammen og kommunes kassebeholdning. 

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


256.   Udgiftsneutral bevilling - initiativer til svækkede ældre i forbindelse med COVID-19


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til

    Ældre- og Sundhedsudvalget, at udvalget

 1. tager oversigt over aktiviteter og initiativer til efterretning

    Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

2. der gives en bevilling på indtægt -1.440.000 kr.  og en tillægsbevilling på udgift 1.440.000 kr. til ældreområdet i forbindelse med initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19.

Baggrund og vurdering

COVID-19 har forandret hverdagslivet for os alle. Derfor har Regeringen og Folketingets øvrige partier henover foråret 2020 indgået en række aftaler om særtilskud til kommunerne, der både stimulerer dansk økonomi, og også genopretter de sociale og faglige fællesskaber, der har været sat i stå i corona-perioden. I forhold til Ældreområdet er indgået en aftale, hvor kommunerne får 100 mio. kr. til nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem under COVID-19. og en aftale hvor kommunerne får 40 mio. kr. til at give plejehjemsbeboere gode udendørsoplevelser i sommerperioden og i efteråret.

I den forbindelse har Køge Kommune modtaget i alt 1.440.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19. Målgruppen er ældre på plejehjem, der oplever at blive afskåret fra besøg fra familien samtidig med, at den øvrige sociale kontakt også kan være meget mindre. Og uden den vante struktur, de kendte hverdagsrutiner og de normale aktiviteter, kan det være svært at komme igennem hverdagen. Midlerne er afsat til følgende initiativer: 

 1. 1.032.000 kr. til nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem under COVID-19, og
 2. 408.000 kr. til initiativer til at give plejehjemsbeboere gode udendørsoplevelser i sommerperioden og i efteråret 2020.

Køge Kommune skal inden udgangen af 2020 indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet med angivelse af, hvad midlerne er brugt til.

I vedlagte bilag 2 fremgår en oversigt over de udendørsoplevelser, der foreløbig er planlagt og forventes igangsat. En endelig oversigt over afholdte aktiviteter vil blive forelagt Ældre- og Sundhedsudvalget ultimo 2020.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en udgiftsneutral indtægtsbevilling på -1.440.000 kr. og en udgiftsbevilling på 1.440.000 kr. Bevillingen er udgiftsneutral og påvirker således ikke servicerammen og kommunes kassebeholdning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


257.   Bevilling til salg af beplantningsbælte


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på -4.720.760 kr. til dækning af salgsindtægten.
Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 25. maj 2020 at udbyde en 10.729 m2 stor del af beplantningsbælte vest for Sleipnersvej 4 til salg i offentligt udbud uden en fastsat mindstepris.

Det blev på byrådsmødet samtidig besluttet at bemyndige borgmesteren til at indgå en endelig aftale om salg af areal, så en eventuelt endelig købsaftale ville kunne indgås inden sommerferien.

Den 3. juni 2020 er der indkommet et købstilbud fra NSF IV Denmark Advisory ApS på 4.720.760 kr.

Det kan oplyse, at der ikke indkommet yderligere købstilbud.

Den 18. juni 2020 blev der indgået en betinget købsaftale med en købesum på 4.720.760 kr., svarende til 440 kr. pr. m2, med NSF IV Denmark Advisory ApS, CVR. nr. 40850279, om køb af det udbudte areal på 10.729 m2.  

Aftalen var betinget af, at NSF IV Denmark Advisory ApS senest den 17. august 2020 havde indgået en aftale om køb af erhvervsgrunden Sleipnersvej 4, der tidligere har været ejet af HD Ejendomme. Denne handel er nu på plads, og betingelsen i den med Køge Kommune indgåede aftale er således opfyldt.

Overtagelsesdagen er aftalt til den 1. september 2020.

Økonomi

Der søges en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på -4.720.760 kr. til salg af arealet. Købesummen tillægges ikke moms, idet arealet er udlagt til beplantningsbælte og ikke kan anvendes til bebyggelse, jf. momslovens § 13, pkt. 9.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -4.720.760 kr. til salg af areal. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansieringen sker af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet til salgsindtægter vedr. erhvervsformål (ØU 55).

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


258.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1088 for STC III - del 2


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Lokalplan 1088 for STC III - del 2 vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt ændringer, som beskrevet i høringsnotatet (se bilag 1).

Klima- og Planudvalget behandler sagen den 18. august 2020, udvalgets beslutning vil foreligge til mødet.

Baggrund og vurdering

Det blev ved borgmesterbeslutning den 17. marts 2020 besluttet at sende forslag til lokalplan 1088 for STC III - del 2 i offentlig høring. Der er indkommet 5 høringssvar i høringsperioden.

Efter udbygning af de første to etaper af Skandinavisk Transport Center er der efterspørgsel på arealer med plads til erhverv i stor skala. Køge Kommune ønsker derfor at udvikle erhvervsarealerne i Køge Nord. Lokalplan 1088 giver mulighed for lager- og transportvirksomhed i anden del af STC III. Det er en forudsætning for lokalplanens endelige vedtagelse, at tillæg nr. 7 til kommuneplan 2017 vedtages endeligt. Kommuneplantillæg nr. 7 ændrer anvendelsen inden for lokalplanområdet fra lettere industri til lager- og transportvirksomhed.

De indkomne høringssvar indeholder bl.a.:  

 • Indsigelse mod lager- og transportvirksomhed i op til 15 meters højde på arealer, som grænser op til Skensved Ådal og forslag om, at der i stedet planlægges for lettere industri i maks. 8 meters højde,
 • Ønske om bestemmelser i lokalplanen, som sikrer gangforbindelser til kollektiv transport for virksomhedernes medarbejdere,
 • Ønske om, at lokalplanen forhindrer belysning af nordvendte facader.

Der er udarbejdet et høringsnotat, i hvilket der redegøres for høringssvarene samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.

Høringssvarene giver ikke anledning til ændring af muligheden for lager- og transportvirksomhed. Det er kommunens ønske at sikre et varieret udbud af erhvervsarealer, herunder til lager- og transportvirksomhed. Med kommuneplantillæg nr. 7 byttes om på arealer til lettere industri og lager- og transportvirksomhed således, at tredje etape af Skandinavisk Transport Center samles i den vestlige del af Køge Nord, mens boliger og stationsnært erhverv samles i de stationsnære områder omkring Køge Nord Station.

Økonomi
Indstillingen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


259.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1090 for butikker til særlig pladskrævende varegrupper


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget, at
 1. der tilføjes bestemmelser om, at bilforretninger kan etableres med op til 4.000 m2 i Forslag til Lokalplan 1090 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8
 2. Forslag til lokalplan 1090 og Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 sendes i høring hos berørte parter inden endelig vedtagelse.

Klima- og Planudvalget behandler sagen den 18. august 2020, udvalgets beslutning vil foreligge til mødet.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 28. april 2020 at sende Forslag til Lokalplan 1090 og Kommuneplantillæg nr. 8 i offentlig høring.

I perioden kom der én indsigelse fra bilfirmaet Max Due A/S.

Indsigelsen er mod den fastsatte øvre grænse på butiksstørrelse på 2.000 m2, hvor der i stedet ønskes en grænse på op til 4.000 m2. Årsagen til ønsket er at få mulighed for at etablere en stor butik med flere bilmærker, hvor de enkelte afsnit er opdelt uden en fysisk afgrænsning mellem de enkelte butiksenheder, som forudsat i planloven.

Planloven giver mulighed for at fastsætte specifikke bestemmelser inden for den enkelte kategori af anvendelser. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at lokalplanen og kommuneplantillægget tilføjes bestemmelser, som gør det muligt at etablere bilforretninger op til 4.000 m2.

Dermed fastholdes den øvre grænse for det maksimale bruttoetageareal for andre butikstyper på 2.000 m2.

Forvaltningen foreslår derfor følgende ændring af Forslag til Lokalplan 1090, § 3.2:

”Den enkelte butik må ikke have et bruttoetageareal større end 2.000 m2. For bilforretninger dog 4.000 m2.”

Forvaltningen foreslår følgende tilføjelse til bemærkningerne i Kommuneplantillæg nr. 8 rammeområde 2E14:

”bilforretninger dog op til 4.000 m2.”

Da ændringen kan påvirke andre end dem, der har gjort indsigelse mod lokalplanen, skal disse have mulighed for at udtale sig, inden der ske endelig vedtagelse af planerne. Med en ekstra høring i 14 dage vil sagen kunne blive behandlet af Byrådet i september 2020, med mindre der kommer nye oplysninger.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


260.   Endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 til kommuneplan 2017 for Køge Nord


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 for Køge Nord vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt ændringer, som beskrevet i høringsnotatet (se bilag 1).

Klima- og Planudvalget behandler sagen den 18. august 2020, udvalgets beslutning vil foreligge til mødet.

Baggrund og vurdering

Det blev ved borgmesterbeslutning den 17. marts 2020 besluttet at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 7 for Køge Nord i offentlig høring. Der er indkommet 4 høringssvar i høringsperioden.

Med kommuneplantillæg nr. 7 byttes der om på rekreative områder og erhvervsområder, således at erhvervsområder flyttes til arealer, som i kommuneplan 2017 udgør en del af et grønt bånd omkring Køge Nord. På den måde bliver der plads til flere boliger i forlængelse af Ølsemagle Landsby, vest for fredskoven, samt til en ny grøn struktur i form af en landskabsvold, som skærmer boligområdet fra erhvervsområdet. Med kommuneplantillægget byttes desuden om på arealer til lager- og transportvirksomheder og arealer til lettere industri, således at lager- og transportvirksomhed ligger i forlængelse af det eksisterende Skandinavisk Transport Center og erhvervsområder i Ll. Skensved, mens lettere industri placeres i det stationsnære område omkring Køge Nord Station.

De indkomne høringssvar indeholder bl.a.:  

 • Indsigelse mod udvidelsen af Skandinavisk Transport Center til Køge Nord og opfordring til i stedet at planlægge for lettere industri,
 • Indsigelse mod lager- og transportvirksomhed i op til 15 meters højde på arealer, som grænser op til Skensved Ådal og forslag om, at der i stedet planlægges for lettere industri i maks. 8 meters højde,
 • Utilfredshed med muligheden for at planlægge for byggeri i op til 20 og 30 meters højde.

Der er udarbejdet et høringsnotat, i hvilket der redegøres for høringssvarene samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.

Høringssvarene giver ikke anledning til ændring af muligheden for udvidelse af Skandinavisk Transport Center med byggeri i op til 30 meters højde og på arealer langs Skensved Å, da det er kommunens ønske at sikre et varieret udbud af erhvervsarealer, herunder til lager- og transportvirksomhed. Høringssvarene giver dog anledning til en begrænsning af højden på bygninger med en længde på mere end 150 meter.

Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Bilag

Til toppen


261.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektørTil toppen


262.   EventueltTil toppen


263.   Strategisk jordopkøb (Lukket punkt)Til toppen


264.   Ny vejforbindelse - anlægsbevilling og orientering (Lukket punkt)Til toppen


265.   Byggemodningsbidrag til finansiering af fjernvarmeforsyning (Lukket punkt)Til toppen


266.   Køge Nord - Udbudsstrategi for boligområdet (Lukket punkt)Til toppen


267.   Udlån (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


268.   Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet åbningstid (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


269.   Tværgående analyser til Budget 2021 (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


270.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


271.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)

Til toppen


272.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 03.05.21