Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 14.05.2019 kl. 09:30 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)

Afbud:

Thomas Kielgast, (F)

140.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


141.   2. Økonomiske Redegørelse 2019 for Økonomiudvalgs område


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget 

 1. godkender 2. Økonomiske Redegørelse 2019, idet det konstateres at budgettet på driftsområdet overholdes
 2. anbefaler Byrådet, at der gives en indtægtsbevilling på -9,5 mio. kr. under finansieringsområdet vedrørende overgangstilskud fra Staten. Indtægterne anbefales anvendt til at dække Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets tilsvarende merforbrug. Bevillingen er derfor samlet set budgetneutral
 3. anbefaler Byrådet, der gives en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. under finansieringsområdet, da kommunerne samlet set hævede skatten i 2019 hvorved Køge Kommunes andel af den kollektive sanktion udgør 0,2 mio. kr. i 2019. Den kollektive sanktion betyder mindreindtægter på 0,4 mio. kr. i 2020-2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 som anbefales indarbejdes i budgetlægningen for 2020-2023
 4. godkender, at det indstilles til Byråd, at der flyttes 0,85 mio. kr. fra indkomstoverførselsområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til serviceområdet under Økonomiudvalget vedrørende en teknisk korrektion på CDI. Flytningen er budgetneutral.
Baggrund og vurdering

På driftsområdet for Økonomiudvalget forventes budgettet overholdt.

På finansieringsområdet forventes samlede merindtægter på 9,3 mio. kr. i 2019, sammensat af mindreindtægter på 0,2 mio. kr. til kollektiv modregning af kommunale skattestigninger og en merindtægt på 9,5 mio. kr. vedrørende overgangstilskud knyttet til nye regler i udligningsordningen, jf aftale om finansloven for 2019. Merindtægterne anbefales anvendt til at finansiere udfordringen på førtidspensionsområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.  

I bilag 1 fremgår oversigtstabellen for Økonomiudvalgets område.

Driftsområdet

Serviceudgifter

Administrativ organisation
Der forventes merforbrug på 0,85 mio. kr., som skyldes udgifter der er konteret på selve driften af CDI, der ligger under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, men som rettelig skulle være konteret på administrationsdelen af CDI, som ligger under Økonomiudvalget. Det anbefales derfor, at budgetmidlerne flyttes fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget. Bevillingen er budgetneutral og der forventes herefter budgetoverholdelse på området. 

På erhvervsområdet er der en udfordring på 1,7 mio. kr. i 2019 og 2020. For 2019 finansieres udfordringen ved interne omplaceringer indenfor Økonomiudvalget med 0,5 mio. kr. vedrørende monopolbrud samt 1,2 mio. kr. fra organisationsudviklingspuljen. Udfordringen for 2020 anbefales løst enten ved at genforhandle driftsaftalen med Connect Køge eller ved at øge budgettet på området. 

Finansieringsområdet

Der forventes samlede merindtægter på 9,3 mio. kr. i 2019. Merindtægten på 9,3 mio. kr. er sammensat af merindtægter på 9,5 mio. kr. og mindreindtægter på 0,2 mio. kr.

Merindtægten på 9,5 mio. kr. vedrører aftalen for finansloven 2019, hvor der er aftalt at lave en overgangsordning på 700 mio. kr. i både 2019 og 2020 til de 85 kommuner, som fik et tab i udligningen som følge af nye regler for, hvordan ældreudgifter opgøres i budgetterne. Køge Kommune modtager i den forbindelse 9,5 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020, såfremt vi fastholder skatten. I første Økonomiske Redegørelse blev midlerne i første omgang reserveret til at finansiere en forventet negativ midtvejsregulering af indkomstoverførslerne som følge af, at kommunernes indkomstoverførsler under et lå væsentlig under aftaleniveauet. På nuværende tidspunkt er landsudgifterne steget til aftaleniveauet, og der forventes derfor ingen midtvejsregulering i Økonomiaftalen. Stigningen giver imidlertid et pres på indkomstoverførslerne og derfor forslås de reserverede midler på 9,5 mio. kr. anvendt til finansiering af udfordringerne på førtidspensionsområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Der forventes mindreindtægter på 0,2 mio. kr. i 2019. Mindreindtægterne skyldes at kommunerne samlet set hævede skatten mere end økonomiaftalen tillod ved budgetlægningen for 2019. Herved udløses der en kollektiv sanktion som betyder at Køge kommune mister 0,2 mio. kr. i indtægter i 2019. Disse mindreindtægter anbefales finansieret af kassen. Mindreindtægterne stiger i 2020-21 til 0,4 mio. kr. og i 2022 og frem til 0,5 mio.kr. Disse indarbejdes i budgetlægningen for 2020.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2-4: Anbefales.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


142.   Boligselskabet Sjælland afd. Tornegården - Konvertering af lån


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at
 1. låneomlægningen for Boligselskabet afd. Tornegården godkendes
 2. vedståelse af eksisterende kommunegaranti overføres til nyt lån.
Baggrund og vurdering

Boligselskabet Sjælland, afdeling Tornegården, beliggende i Herfølge, søger om vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med omlægning af et nuværende lån hos Jyske Realkredit til et nyt lån, da renten er lav. 

I forbindelse med Tornegårdens omlægning af fast forrentet kontantlån med hovedstol 7.837.000 kr., til et nyt fast forrentet kontantlån med hovedstol 7.146.000 kr., søger de Køge Kommune om, at får overført kommunegarantien på 100 % til det nye lån jf. § 10, stk. 2 i bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri.

Oversigt over eksisterende og ny belåning

Lånetype/ afdragsform Hovedstol i kr. Obligationsrestgæld i kr. Nutidsværdi i kr. Rente i % Restløbetid i år
Lån, der skal indfries 7.837.000 7.113.864 7.921.317 2,6 25,5
Nyt lån 7.146.000 7.284.403 7.126.371 1,7 25,5
Ændringer (- betyder besparelse) -691.000 170.539 -794.946 -1 0

Fordele ved konverteringen: 

 • Årligbesparelse på 34.244 kr.
 • Lavere rente til 0,9 %.
 • Nytidsværdien falder med 794.946 kr.

I forbindelse med omlægningen, søger Tornegården om vedståelse af kommunegaranti på 100 % for det nye lån. Det svarer til en vedståelse på 7.284.403 kr. af obligationsrestgælden, og er hermed 170.539 kr. mere end oprindeligt.

Selskabets forretningsfører har sagt ja til konvertering af lånet, da der er en større besparelse og skal derfor ikke til afstemning.

Økonomi
Der søges om vedståelse af kommunegaranti på 100 % for det nye lån, hvilket betyder en garantiforøgelse på 170.539 kr. i forhold til obligationsrestgælden.

Det er frivilligt, hvorvidt en kommune ønsker at garantere for lånet. Køge Kommunes praksis er, at der ikke stilles garanti for afdragsfrie lån.

Køge Kommune har pt. stillet garanti for Tornegården, som betyder, at der er en risiko for udbetaling af garantierne, hvis afdelingen går konkurs (ultimo 2018 var garantierne på i alt 17.806.479,12 kr.)
Kommunikation
Boligselskabet Sjælland afdeling Tornegården skal orienteres om Økonomiudvalgets beslutning.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


143.   Nye og ændrede takster inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. de ansøgte takster for Teaterbygningen godkendes med virkning fra 1. august 2019
 2. de ansøgte takster for Køge Marina godkendes med virkning fra 1. juni 2019
 3. taksterne indarbejdes i takstbladet for 2019 og 2020.
Kultur- og Idrætsudvalget 06-05-2019
Ad 1-3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Takstændringer på Teaterbygningen: 

Teaterbygningen søger om godkendelse af takstændringer for leje af lokaler og udstyr til virksomheder, foreninger og offentlige institutioner.

Begrundelsen herfor er et ønske om en større gennemsigtighed i udlejningspriser for brugerne. Samtidig vil det være en administrativ forenkling, da lejeprisen fremover vil være inklusiv teknik.

Takstændringer er vedhæftet.

Ny takst på Køge Marina:

 1. Brusebad varmt vand 10 kr.
  Køge Marina har forøgede udgifter på vand, vandafledningsafgift og et øget antal gæster, hvilket gør udgift til vand dyrere. Taksterne vil begrænse vandforbruget, skåne miljøet og samtidig finansiere merudgifterne til vand. Det har hidtil været gratis at benytte brusebadene (for fastliggere og gæstesejlere). 
 2. Takst på 650 kr. for sæsonkort til sauna og omklædning ved havnebadet
  Sæsonen er fra 1. oktober - 1. maj med åbent alle ugens dage. Køge Marina vil med denne takst få dækket udgifter til vedligehold, drift og udvikling af faciliteterne.
 3. Takst på 500 kr. for halvsæsonkort til sauna og omklædning ved havnebadet 
  For stadig at få nye kunder i anden halvdel af vinterbadesæsonen, søges om en nedsættelse af taksten hvert år den 1. januar - således at tilbuddet fortsat er attraktivt.

Forvaltningen anbefaler, at ovennævnte takster på de 2 nævnte institutioner godkendes med virkning fra 1. august 2019 for Teaterbygningen og 1. juni 2019 for Køge Marina, og at de indarbejdes i takstbladet for 2019 og 2020. 

Taksterne vurderes at være budgetneutrale for begge institutioner.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning

Ad 1-3: Anbefales.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


144.   Salg af HMN GasNet P/S til Staten


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at tage orientering om salg af HMN GasNet P/S til Staten (Energinet) til efterretning.
Baggrund og vurdering

HMN Naturgas I/S indgik den 21. december 2018 en aftale om salg af HMN GasNet P/S til Energinet. Handlen blev effektueret pr. 29. marts 2019 med en købesum på 1,8 mia.

Ledelsen i HMN har vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt for selskabet at ligge inde med stor overskudslikviditet, og at det derfor skal sker en betydelig udlodning til ejerkommunerne.

Den 29. april 2019 besluttede repræsentantskabet i HMN I/S således, at der ud af købesummen skulle udloddes 1,4 mia. kr. til ejerkommunerne i maj 2019. Når ikke hele købesummen udloddes, skyldes det at HMN Naturgas skal kunne honorere en række økonomiske forpligtelser, som fortsat påhviler selskabet efter salget, herunder til drift af koncernen frem til afvikling. I takt med, at HMN koncernen afvikles vil der derfor formentlig blive udloddet flere beløb til ejerkommunerne efterhånden som diverse forpligtelser blive afviklet eller udløber.

Provenuet på 1,4 mia. kr. vil blive fordelt efter ejerandele. Køge Kommunes ejerandel udgør 2,6353 pct. hvilket giver et provenu til Køge Kommune på 36,9 mio. kr. før modregning.

Folketinget vedtog i december 2017 lovændring om modregning i kommunernes provenu fra salg af naturgasvirksomhed. Hvor modregningen tidligere var 100 pct. af nettoprovenuet indebærer lovændringen, at nettoprovenuet i stedet modregnes med 20 pct., hvis beløbet deponeres og udbetalingen sker over en 10-årig periode og 60 pct., hvis nettoprovenuet ikke deponeres og i stedet ønskes udbetalt med det samme.

Ved at binde provenuet til udbetaling over en periode på 10 år, vil Køge Kommune således årligt få udbetalt ca. 2,95 mio. kr., svarende til samlet 29,5 mio. kr. Udbetales midlerne med det samme, vil kommunen få udbetalt ca. 14,75 mio. kr. Midlerne kan fremadrettet anvendes frit - fx til nye energi- og klimatiltag.

Økonomi
Salget medfører et provenu til Køge Kommune på 36,9 mio. kr. Der skal dog tages højde for modregningsreglerne, jf. ovenfor. De bevillingsmæssige konsekvenser vil blive håndteret i næstkommende økonomiske redegørelse, hvor Byrådet skal tage stilling til, hvordan provenuet ønskes udbetalt.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


145.   Forslag til Lokalplan 1054 for område til blandet bolig- og erhvervsformål på Bækgårdsvej, Borup


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. forslag til Lokalplan 1054 sendes i offentlig høring i fire uger fra starten af juni
 2. forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017 sendes i offentlig høring i samme periode.

Klima- og Planudvalget 02-05-2019
Anbefales.

Borgermødet afholdes tirsdag den 18. juni 2019, kl. 19.00.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede den 16. august 2018 at igangsætte lokalplanlægningen for et forsamlingshus på Bækgårdsvej 14 i Borup. Sagen har haft stor bevågenhed i lokalområdet. Der var været mange klager over støj og indsamlet underskrifter både for og imod forsamlingshuset, og tidligere afgørelse om dispensation fra gældende lokalplan blev påklaget af naboer. For at imødekomme de mange klagere over støjen stilles der krav om, at der maksimalt tillades 15 arrangementer pr. år med sluttidspunkt efter kl. 22 i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 42.

Forslag til Lokalplan 1054 giver således mulighed for serviceerhverv, såsom liberale erhverv, administration, undervisning og lignende samt offentlige formål i form af et forsamlingshus. Desuden giver lokalplanen mulighed for boliger i form af åben-lav-bebyggelse (villa og dobbelthuse) på ejendommen.

Lokalplanen fastlægger en bebyggelsesprocent på maks. 30 og bygningshøjder på op til 8,5 meter i maks. 1½ etage.

Til trods for at lokalplanområdet ligger indenfor det udpegede område med et særligt kulturmiljø, findes der ingen bevaringsværdier indenfor lokalplanområdet. Lokalplanen stiller krav om, at der ved ombygning, tilbygning, nybygning m.v. tages hensyn til den omgivende bebyggelse. Således skal f.eks. ny bebyggelse tilpasses den eksisterende med hensyn til bygningsdimensionering, materialer og byggeskik i øvrigt.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, hvorfor der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017, der udlægger området til bolig- og erhvervsformål.

Miljøvurdering
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering. Begrundelsen er, at planen efter Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
På trods af sagens bevågenhed i lokalområdet er lokalplanen ikke kompliceret, og derfor foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen, at lokalplanforslaget sendes i fire ugers offentlig høring, hvor der afholdes borgermøde.
Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


146.   Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Køge Kommuneplan 2017


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 for besøgscenter ved Borgring sendes i offentlig høring i 4 uger.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune er i samarbejde med de fire andre kommuner med kendte ringborge, nemlig Slagelse (Trelleborg), Odense (Nonnebakken), Mariagerfjord (Fyrkat) og Vesthimmerlands kommuner (Aggersborg) i gang med at forberede en ansøgning til UNESCO om at få ringborgene optaget på UNESCO Verdensarvslisten.

Projektet indstilles til UNESCO af Slots- og Kulturstyrelsen, men kommunerne er hver især ansvarlige for at forberede indstillingen, herunder at bringe planforholdene i orden.

Projektet er allerede på UNESCO's tentativliste, og afventer besøg af ICOMOS med henblik på at kvalificering af ansøgningen.

I den forbindelse har Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet forslag til kommuneplantillæg som udlægger et areal umiddelbart nord for Ringstedvej og vest for Sydmotorvejen til offentligt formål for at give mulighed for besøgscenter til Borgring.

Kommuneplanrammen omfatter det område, som allerede er indrettet til midlertidig parkering og besøgscenter med landzonetilladelse, men er noget større en dette.

Kommuneplantillægget er muliggjort som konsekvens af, at Staten med Fingerplan 2019 har ophævet reservationen til transportkorridor på det aktuelle område.

Der er gennemført screening af kommuneplantillægget i henhold til miljøvurderingsloven, som efterfølgende er sendt i høring hos de berørte myndigheder. Køge Kommune har efterfølgende ikke modtaget bemærkninger fra myndighederne.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Direktøren for Teknik og Miljøforvaltningen orienterede om, at der efter udsendelse af dagsordenen er fremkommet yderligere kommentarer. Økonomiudvalget drøftede sagen foreløbigt og anmodede forvaltningen om at indarbejde de nye kommentarer i sagen med henblik på genoptagelse og beslutning på næste møde.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


147.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1048 - Køge Nord Stationsområde - etape 1


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan 1048 - Køge Nord Stationsområde - etape 1 vedtages endeligt med ændringer som beskrevet i høringsnotat (se bilag 1) samt redaktionelle ændringer.

Klima- og Planudvalget 02-05-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 18 december 2018 at sende forslag til lokalplan 1048 i offentlig høring i perioden 20. december 2018 - 15. februar 2019. Lokalplanen muliggør opførelse af 52.000 m2 ny stationsnær erhvervsbebyggelse i enheder på ca. 10-20.000 m2 med mulighed for at indpasse boliger. Lokalplanen giver mulighed for en bred vifte af anvendelsesmuligheder som supplement til kontorerhvervet, samt mulighed for regionale funktioner i form af konferencefaciliteter, hotel og lignende.

Der er indkommet 7 høringssvar i høringsperioden. Tre af indsigelserne omhandler støjforholdende i boligområderne øst for Køge Bugt Motorvejen med en bekymring for den potentielle refleksion af støj fra den nye bebyggelse. Derudover har DSB gjort indsigelse imod, at lokalplanen ophæver en del af lokalplan 1066 for parkeringsanlægget ved Køge Nord Station uden redegørelse for, hvor de resterende 250 parkeringspladser kan etableres. Der er udarbejdet et høringsnotat (se bilag 1), i hvilket der kort redegøres for høringssvarene samt Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.

Forvaltningen har i forbindelse med offentlighedsfasen foretaget supplerende analyser på følgende områder:

 1. Udlæg af parkeringspladser til fremtidig udvidelse af parkér og rejs-anlægget.
 2. Detaljeret hydraulisk analyse.
 3. Undersøgelse af støjreducerende tiltag for de eksisterende boligområder øst for motorvejen.
 4. Visualiseringer af projektet set fra Solrød Kommune. 

Der har i høringsperioden været en dialog med Solrød Kommune vedrørende visualiseringer set fra Solrød Kommune. På baggrund af de supplerende visualiseringer vurderer Solrød Kommune, at udbygningen af lokalplan 1048 ikke vil have væsentlig indflydelse på udsigten mod Køge Kommune.

I henhold til Miljøvurderingsloven (LBK nr. 1225 af 25/10/2018) § 13, stk. 2, er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse af, hvordan miljøhensyn er integreret i lokalplanen, samt hvordan de indkomne indsigelser og udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen til lokalplanforslaget og miljørapporten, er taget i betragtning i den endelige lokalplan (bilag 3). Den sammenfattende redegørelse beskriver og belyser følgende:

 • Miljøhensyn indarbejdet i lokalplanen.
 • Udtalelser i høringsfasen.
 • Alternativer.
 • Overvågning.
Økonomi
Planen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Der afholdes borgermøde tirsdag den 21. maj 2019, kl. 19-21 om støj. Mødet annonceres på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


148.   DK2020 - Klimaplan


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget godkender Køge Kommunes deltagelse i DK2020 projektet. 
Baggrund og vurdering

Realdania har sammen med CONCITO igangsat DK2020 - et toårigt projekt, der har til formål at fremme indsatsen for at opfylde Parisaftalen på kommunalt niveau, og understøtter sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet.

20 danske kommuner – herunder Køge Kommune - er udvalgt til at følge de mest klimaambitiøse byer i verden, der er organiseret i C40 organisationen. Køge Kommune får gennem projektet teknisk hjælp og sparring til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til C40’s standard for klimaplanlægning.

Deltagelse i DK2020 projektet blev fremlagt på Klima- og Planudvalgets møde den 2. maj 2019. Køge Kommunes deltagelse i DK2020 forelægges for Økonomiudvalget, da projektet forudsættes at være forankret på Borgmesterniveau.

DK2020 betyder at Køge Kommune kan få støtte til at opdatere klimahandlingsplanen fra 2013 og den strategiske energiplan fra 2017, med mål og indsatsområder, der gør Køge Kommune i stand til at opnå en drivhusgasreduktion, der lever op til Parisaftalens 1,5 graders mål.

Projektet DK2020 vil understøtte arbejdet med realisering af indsatserne i den strategiske energiplan og betyde et endnu højere ambitionsniveau. Arbejdet skal desuden koordineres med de eksisterende indsatser i Køge Kommune fx i projekterne ”Fælles regional energiomstilling”, ”Energi på tværs III”, klimatilpasningsarbejdet, trafik- og mobilitetsområdet mv. Derudover skal inddragelse og samarbejde med virksomheder i kommunen styrkes f.eks. gennem øget samarbejde med Connect Køge. 

Der er derfor i endnu højere grad behov for at samarbejde på tværs i kommunen.

DK2020 er finansieret af Realdania med 5 mio. kr. 

Om DK2020 projektet
Køge Kommune har med DK2020 ansøgningen udtrykt villighed til at udvikle og understøtte politisk behandling af en klimaplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger, både hvad angår reduktion i udledning af drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringerne, i henhold til C40s Climate Action Planning Framework.

Køge Kommune vil tage de nødvendige skridt for at blive klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050 gennem udvikling og implementering af en klimaplan, der:

 • Definerer hvordan Køge Kommune kan opnå CO2-neutralitet i 2050, inkl. ambitiøse CO2-reduktionsdelmål for fx 2030.

 • Demonstrerer hvordan Køge Kommune kan tilpasses til de forventede klimaforandringer på både kort og langt sigt i form af fx øgede nedbørsmængder eller stigende vandstand.

 • Opgør de forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster, som implementeringen af planen forventes at medføre.

 • Beskriver hvordan planen kan implementeres ved hjælp af Køge Kommunes politiske, lovgivningsmæssige og administrative strukturer og beføjelser.

Køge Kommune skal igangsætte samarbejder med relevante partnere og interessenter for at udvikle og levere på kommunens klimamålsætninger.

Økonomi
Deltagelsen i selve DK2020 indebærer ikke merudgifter for kommunen. Det gør derimod udarbejdelsen af en ny strategisk energiplan, der er blevet nødvendig pga. ændrede forudsætninger for fjernvarmeudbygningen, vindmøller på land samt solceller.
Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


149.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning

Intet.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


150.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


151.   Udbud af arealer (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


152.   Udbud af arealer (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


153.   Nye byudviklingsprojekter (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


154.   Planlægning (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


155.   Nedrivning af ejendomme (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


156.   Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


157.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


158.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 14.05.19