Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 16.03.2021 kl. 09:30 i Virtuelt


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


63.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.


Til toppen


64.   Overførsel af merforbrug og mindreforbrug mellem regnskabsår 2020 og 2021/2022 for drift og finansiering - Økonomiudvalget


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at automatiske og ansøgte overførsler inden for reglerne på samlet 41,1 mio. kr. overføres til 2021/2022, jf. tabel 1, pkt. A-B
 2. det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at mindreforbrug på driftsområdet andet for samlet 0,1 mio. kr., jf. tabel 1, pkt. C, overføres til pulje under Økonomiudvalget (service) til imødegåelse af forventet midtvejsregulering samt Covid-19 udgifter i 2021
 3. det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at ansøgt overførsel på 10,0 mio. kr. vedr. køretøjer på Redningsberedskab flyttes til anlæg i 2021, og at der søges rådighedsbeløb samt frigivelse til anlægsbevilling
 4. det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at af den samlede overførsel under Administrativ organisation flyttes 8,25 mio. kr., som vedrører KITU, fra Økonomiudvalget til Skoleudvalget fordelt med 2,25 mio. kr. til 2021 og 6 mio. kr. til 2022
 5. der på området finansiering overføres mindreindtægter på netto 25,9 mio. kr.
Baggrund og vurdering

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen er en opsamling på merforbrug og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor det i et vist omfang er muligt at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal godkendes af Byrådet.

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

Tabel 1 herunder viser de indstillede overførsler for Økonomiudvalget.

Ansøgninger, som vurderes at falde uden for de principper, der kan begrunde ansøgninger om overførsel, er markeret med orange i bilag 2 og i tabel 1, pkt. D, ovenfor. For disse anbefaler direktionen politisk drøftelse af, om der findes særlige politiske overvejelser/hensyn, som kan begrunde en overførsel.

Af bilag 2 fremgår et detaljeret overblik over årsresultat og overførsler på Økonomiudvalgets områder.

Særligt vedr. Covid-19 udgifter afholdt i 2020
Det store mindreforbrug i 2020 for kommunen samlet set muliggør, at udfordringen med afholdte, men ikke dækkede, COVID-19 udgifter i 2020 kan løses gennem overførselssagen. Mindreforbrug i 2020 kan finansiere alle afholdte COVID-19 udgifter, hvorfor det ikke er nødvendigt at søge ikke-finansierede tillægsbevillinger.

Rent teknisk korrigeres alle områders resultater til det, de ville have lydt på, hvis der også havde været givet budget til disse afholdte, ikke dækkede, Covid-19 udgifter. Herefter er overførsler beregnet ud fra dette korrigerede grundlag. For hele kommunen lyder udfordringen på 15,8 mio. kr. Økonomiudvalget står for 0,149 mio. kr. heraf. Dette er indregnet i overførslerne indstillet i nærværende sag.

Særligt vedr. tiltag for at reducere overførselsniveauet til på service til 2021
De ansøgte og automatiske overførsler overskrider for kommunen samlet set måltallet på 40 mio. kr. for overførsler på service. Noget af udfordringen løses ved, at Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at enkelte større overførsler flyttes fra drift til anlæg eller flyttes til 2022. Den resterende overskridelse løses vha. af et af følgende tiltag:

 • Reducerer alle automatiske overførsler fra 3 til 2 pct.
 • Hæver måltallet ekstraordinært til 47 mio. kr. vedr. overførsler til 2021

I de vedlagte tabeller og udvalgets indstillinger er der taget udgangspunkt i at reducere de automatiske overførsler fra 3 til 2 pct., men direktionen anbefaler ikke den ene løsning frem for den anden. Hvis Byrådet i stedet vælger at hæve måltallet, da vil udvalgets overførsler blive konsekvensrettet. For Økonomiudvalget vil de automatiske overførsler stige med 2,064 mio. kr., hvis der kan overføres 3 pct. i stedet for 2 pct.

Særligt vedr. overførsel til midtvejsregulering og Covid-19 udgifter i 2021
Direktionen anbefaler til alle fagudvalg, at nettooverskud på indkomstoverførsler og andet søges overført til 2021 og afsat på pulje under Økonomiudvalget (service) reserveret til imødegåelse af forventet midtvejs-/efterregulering i sommerens økonomiaftale samt til Covid-19 udgifter i 2021. Det samlede overskud for kommunen lyder - ekskl. resultat på forsyningsområdet renovation under Klima- og Planudvalget og resultat på ældreboliger under Teknik- og Ejendomsudvalget - på 32,237 mio. kr. Det store mindreforbrug på indkomstoverførsler har vist sig at være en tendens på landsplan, hvorfor det kan forventes, at der i økonomiaftalen til sommer kan blive aftalt en midtvejs-/efterregulering af kommunernes tilskud fra Staten.

Økonomiudvalgets overførsler på service
Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet service på 44,483 mio. kr. indstiller direktionen overførsler fra 2020 til 2021/2022 for 36,887 mio. kr. (pkt. A-B i tabel 1 ovenfor). Heraf udgør de automatiske overførsler 5,686 mio. kr. og de ansøgte overførsler inden for reglerne 31,201 mio. kr. (heraf 17,834 mio. kr. til 2021 og 13,367 mio. kr. til 2022).

I de ansøgte overførsler til 2021 på Redningsberedskab er indeholdt ansøgning på 10,0 mio. kr. vedr. indkøb af køretøjer til beredskabsområdet. Det indstilles, at denne bevilling flyttes til anlæg i 2021. Baggrunden for flytningen er, at udgiften reelt har karakter af en anlægsinvestering.  

I de ansøgte overførsler til 2021 og 2022 på Administrativ organisation er indeholdt overførsel på 2,25 mio. kr. til 2021 og 6 mio. kr. til 2022, i alt 8,25 mio. kr., som vedrører projekt med IT på skolerne (KITU). Det indstilles, at disse midler i 2021 og 2022 flyttes til Skoleudvalget.

Økonomiudvalgets overførsler på andet
Af et samlet merforbrug på driftsområdet andet på 4,326 mio. kr. indstiller direktionen overførsler fra 2020 til 2021 for 4,326 mio. kr. (pkt. A-C i tabel 1 ovenfor). Heraf udgør ansøgt overførsel inden for reglerne vedr. indbetaling til feriefond 4,224 mio. kr., og ansøgt overførsel til pulje til midtvejsregulering/Covid-19 udgør 0,102 mio. kr.

Økonomiudvalgets overførsler på finansiering
Direktionen indstiller overførsler af mindreindtægter for netto 25,929 mio. kr. på området finansiering fra 2020 til 2021. Det drejer sig om følgende poster:

 • Grundkapitalindskud vedr. Køge Kyst på 10,0 mio. kr., som udskydes til 2021 eller senere (mindreudgift).
 • Merindtægt i 2020 pga. dobbelt frigivelse af deponering vedr. busbro på 0,768 mio. kr. søges overført til 2021, hvor der ikke vil ske frigivelse.
 • Lånoptag (byggekreditter) vedr. fire byggeprojekter på samlet 27,697 mio. kr. er ikke sket i 2020, da projekter ikke er færdige (mindreindtægt).
 • Lånoptag hos Kommunekredit på 9,0 mio. kr. vedr. energispareprojekter kan først ske i 2021 (mindreindtægt).
Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning
Ad 1-5: Anbefales.
Bilag

Til toppen


65.   Overførselssag fra 2020 til 2021/2022 på drift og finansiering


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. det godkendes, at udfordring med afholdte, men ikke dækkede, Covid-19 merudgifter i 2020 for samlet 15,8 mio. kr. løses gennem overførselssagen, som drøftet af Byrådet den 24. november 2020
 2. der træffes beslutning om, hvorvidt loftet for automatisk overførselsadgang for overskud på service skal reduceres til 2 pct., hvorved de automatiske og ansøgte overførsler inden for reglerne samlet udgør 67,8 mio. kr., jf. tabel 3, pkt. A-B, eller forblive på 3 pct., hvorved de automatiske og ansøgte overførsler inden for reglerne vil udgøre samlet 74,1 mio. kr.
 3. mindreforbrug på indkomstoverførsler og andet for samlet 32,2 mio. kr., jf. tabel 3, pkt. C, overføres til pulje under Økonomiudvalget (service) til imødegåelse af forventet midtvejsregulering samt Covid-19 udgifter i 2021
 4. der træffes beslutning om, hvorvidt yderligere ansøgte overførsler for 1,3 mio. kr. til 2021 og 1,7 mio. kr. til 2022, samlet 3,0 mio. kr., overføres til 2021/2022, jf. tabel 3, pkt. D
 5. der på området finansiering overføres mindreindtægter på netto 25,9 mio. kr.
 6. overførselspulje på 20 mio. kr. i 2021 tilføres kassen
 7. ansøgt overførsel på 10,0 mio. kr. vedr. køretøjer på Redningsberedskab (Økonomiudvalget) flyttes til anlæg i 2021, og at der søges rådighedsbeløb samt frigivelse til anlægsbevilling
 8. automatisk/ansøgt overførsel på 7,2 mio. kr. vedr. vedligeholdelse af kommunens ejendomme (Teknik- og Ejendomsudvalget) flyttes til anlæg i 2021, og at der søges rådighedsbeløb samt frigivelse til anlægsbevilling, jf. bilag 3
 9. af den samlede overførsel under Administrativ organisation (ØU) flyttes 8,25 mio. kr., som vedrører KITU, fra Økonomiudvalget til Skoleudvalget fordelt med 2,25 mio. kr. til 2021 og 6 mio. kr. til 2022.
Baggrund og vurdering

Resultatet for 2020
Årets resultat er præget af Covid-19. Dels har der været afholdt Covid-19 relaterede udgifter for 48,7 mio. kr., og dels har Covid-19 bremset en række aktiviteter, hvilket har affødt mindreforbrug på mange områder.

Samlet udviser kommunens årsresultat på drift i 2020 et mindreforbrug på 107,5 mio. kr. i mindreudgifter efter afholdelse Covid-19 udgifter for 48,7 mio. kr. I 2019 var mindreforbruget på 44,6 mio. kr.

Det store mindreforbrug giver et meget højt niveau for automatiske og ansøgte overførsler.

Byrådet besluttede den 24. november 2020, at en udfordring med afholdte, men ikke dækkede, Covid-19 udgifter i 2020 skulle dækkes "gennem overførselssagen, gennem regnskabsaflæggelsen eller af kassen." Udfordringen er opgjort til 15,8 mio. kr.

I det følgende gennemgås først, hvordan de endnu ikke dækkede Covid-19 udgifter anbefales indregnet (ad indstillingspunkt 1). Derefter beskrives muligheden for at reducere overførselsniveaet på service ved at nedjustere den automatiske overførselsadgang på overskud fra 3 til 2 pct. (ad indstillingspunkt 2). Til sidst gennemgås de indstillede overførsler på driftsområderne og finansiering som i en "almindelig" overførselssag (ad indstillingspunkt 2 samt 3-9).

Indregning af ikke dækkede COVID-19 merudgifter (ad 1)
Det store mindreforbrug i 2020 for kommunen samlet set muliggør, at udfordringen med afholdte, men ikke dækkede, Covid-19 udgifter i 2020 kan løses gennem overførselssagen. Mindreforbrug i 2020 kan finansiere alle afholdte Covid-19 udgifter, hvorfor det ikke er nødvendigt at søge ikke-finansierede tillægsbevillinger.

De faktiske Covid-19 merudgifter er opgjort til 48,7 mio. kr., og den ikke-løste Covid-19 udfordring er opgjort til 15,8 mio. kr., hvilket er i tråd med forventningerne i forbindelse med 3. Økonomiske Redegørelse i 2020.

De 15,8 mio. kr. er ud fra forvaltningernes vurderinger fordelt ud på de områder, hvor de hører til, som et fiktivt løft af disse områders budgetter, hvilket fører til et "grundlag til beregning af overførsler". Således får områderne tilført de midler, de manglede at få tilført.

Beregningerne af overførselsadgange er herefter lavet ud fra dette grundlag. Når der på den måde fordeles 15,8 mio. kr. fra kassen ud i driften med henblik på opgørelse af overførsler, vil nogle af pengene returnere til kassen (på områder, der enten ikke har overførselsadgang, eller som overskrider loftet for overførsel), mens andre vil blive overført til områdernes budgetter i 2021 via reglerne for overførselsadgang. Samlet set øges de automatiske overførsler med 9,3 mio. kr. ved overførselsloft på 3 % og med 6,5 mio. kr. ved overførselsloft på 2 %. 

Overholdelse af måltal og muligheder for at reducere overførslerne på service til 2021 (ad 2)
Byrådet har afsat en pulje på 20 mio. kr. i budget 2021, hvis formål er at sikre, at kommunen ikke overskrider serviceloftet, når overførslerne svinger fra år til år. Måltallet er overførsler for maksimalt 40 mio. kr.

For at reducere det høje overførselsniveau på service til 2021 har forvaltningerne i første omgang søgt om at få midler overført til 2022 frem for 2021, hvis det vurderes, at udgifterne med stor sandsynlighed først vil skulle afholdes i 2022. Derudover anbefales enkelte større overførsler flyttet til anlæg i 2021 (jf. indstillingspunkt 7 og 8), da de har karakter af anlæg. Direktionen ser derudover to handlemuligheder:

 • At områdernes/institutionernes loft for automatisk overførselsadgang på overskud sænkes fra 3 til 2 pct. (jf. indstillingspunkt 2).
 • At ansøgte overførsler uden for reglerne vælges fra (jf. indstillingspunkt 4).

På den baggrund ser overholdelsen af måltallet på de 40 mio. kr. således ud:

Tabel 1. Overholdelse af måltal.

Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet drøfter følgende to muligheder, og på den baggrund beslutter håndteringen af overskridelsen:

 1. Reducerer alle automatiske overførsler fra 3 til 2 pct.
 2. Hæver måltallet ekstraordinært til 46/47 mio. kr. vedr. overførsler til 2021.

Bemærkninger vedr. de to modeller:

Ad 1) De automatiske overførsler de to seneste år har ligget på -8,1 mio. kr. i 2018 og -12,7 mio. kr. i 2019, og nu altså 30 mio. kr. i 2020. Reduktionen kan derfor ses som et ekstraordinært tiltag i forbindelse med et ekstraordinært overførselsniveau. Nettoeffekten ved at reducere til 2 pct. er en mindskelse af overførslerne på 6,2 mio. kr.

Ad 2) Der er i overførselssagen fra 2019 allerede overført 9 mio. kr. til 2021. Kommunerne ifalder sanktion såfremt det samlede serviceloft overskrides.

Vedlagte bilag og tabeller i det følgende tager udgangspunkt i, at de automatiske overførsler reduceres fra 3 til 2 pct.

Direktionen gør i øvrigt opmærksom på, at det at flytte overførsler længere ud i fremtiden til 2022 blot udsætter problemet og kan skabe en udfordring i forbindelse med budgetlægningen for 2022, idet disse midler så vil optage plads i overholdelsen af servicerammen for 2022. Der indstilles i alt overførsler for 16,4 mio. kr. til 2022. I sidste års overførselssag overførtes 9 mio. kr. fra 2019 til 2021.

Gennemgang af indstillede overførsler på driftsområder og finansiering (ad 2 samt 3-9)
Tabel 2 herunder viser det samlede billede på driften. Detaljerede oversigter for de enkelte udvalg findes i bilag 2.

Tabel 2. Køge Kommune i alt.

Ansøgninger, som vurderes at falde uden for de principper, der kan begrunde ansøgninger om overførsel, er markeret med orange i bilag 2 og i tabel 3, pkt. D, herunder. For disse anbefaler direktionen politisk drøftelse af, om der findes særlige politiske overvejelser/hensyn, som kan begrunde en overførsel.

Tabel 3. Inddeling af overførsler på drift.

Driftsområdet service
Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet service på 79,2 mio. kr. anbefaler direktionen overførsler fra 2020 til 2021/2022 for 63,6 mio. kr. (pkt. A-B i tabel 3). Heraf udgør de automatiske overførsler 21,2 mio. kr. og de ansøgte overførsler inden for reglerne 42,4 mio. kr. (heraf 27,8 mio. kr. til 2021 og 14,7 mio. kr. til 2022).

I de ansøgte overførsler til 2021 på Redningsberedskab (ØU) er indeholdt ansøgning på 10,0 mio. kr. vedr. indkøb af køretøjer til beredskabsområdet. Det indstilles, at denne bevilling flyttes til anlæg i 2021 (indstillingspunkt 7). Baggrunden for flytningen er, at udgiften reelt har karakter af en anlægsinvestering.

Det indstilles ligeledes, at automatisk/ansøgt overførsel vedr. vedligeholdelse af kommunens ejendomme (TEU) på 7,2 mio. kr. flyttes til anlæg i 2021 (indstillingspunkt 8).

I de ansøgte overførsler til 2021 og 2022 på Administrativ organisation (ØU) er indeholdt overførsel på 2,25 mio. kr. til 2021 og 6 mio. kr. til 2022, i alt 8,25 mio. kr., som vedrører projekt med IT på skolerne (KITU). Midlerne indstilles flyttet til Skoleudvalget (indstillingspunkt 9).

Derudover indstilles, at 8 ansøgninger om overførsler på samlet 3,0 mio. kr. drøftes (indstillingspunkt 4). Direktionen vurderer, at de ikke kan begrundes ud fra principperne i overførselsreglerne, hvorfor overførslerne må være op til en politisk beslutning:

 • Der søges overført 0,200 mio. kr. til idrætsevent i 2021. Forligspartierne besluttede som en del af budget 2020-23, at der skulle ansættes en eventmanager i kultur og idrætsteamet, men man gav ingen midler som vedkommende kunne arbejde med. Derfor ansøgning om overførsel, så Køge Kommune kan få glæde af ansættelsen (KIU).
 • Der søges overført 0,200 mio. kr. til kultursevent i 2021. Se begrundelse for idrætsevent ovenfor (KIU).
 • Der søges overført 0,070 mio. kr. til drift af Bjæverskov gl. Bibliotek, indtil foreningen forventes at kunne flyttes til mellembygning i Skovbohallerne. Mellembygning i Skovbohallerne er et anlægsprojekt, som der er bevilget midler til, og som er under udarbejdelse. Det indgik i budgeterklæringen for 2020-2023, at foreningen Bjæverskov Medborgerhus indgår i dette projekt. Der er derfor behov for denne driftsudgift indtil foreningen kan flyttes (KIU).
 • Der søges overført 0,070 mio. kr. til pavillon til Gørslev IF. Det var en del af budgetforliget for 2020-2023, at der skulle etableres omklædningsfaciliteter til denne forening, hvorfor der søges om overførsel af midler til driften i 2021 (KIU).
 • Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA) har et mindreforbrug på i alt 0,621 mio., kr. som ansøges overført til 2021 - KKA har godkendt/besluttet aktiviteter inden for 2 indsatsområder (1. uddannelse og kompetencer, 2. Et fastholdende og inkluderende arbejdsmarked) som skulle have fundet sted i 2020, men som må skubbes til 2021 (SAU).
 • På SSP's område søges om overførsel af 0,150 mio. kr. til afholdelse af seminar, som måtte udskydes p.g.a. Covid-19 (SKU).
 • På børnetandplejen søges 1,664 mio. kr. overført grundet manglende visitering til reguleringstandlæge pga. Covid-19. Dette forventes først indhentet i 2022, hvorfor midlerne kan søges overført til 2022 (BU).

Det indstilles (indstillingspunkt 6), at overførselspuljen på 20 mio. kr. under driftsområdet service nulstilles og tilgår kassen. Der er tale om en teknisk budgetpost indeholdt i det vedtagne budget med det formål at sikre, at budgettet kan absorbere udsving i overførselsniveauet fra år til år, uden at det medfører udfordringer for kommunens overholdelse af servicerammen. Nulstillingen af de 20 mio. kr. øger således ikke råderummet, da det hele tiden har været formålet at modregne puljen overførslerne til 2020.

Driftsområdet indkomstoverførsler
Direktionen anbefaler, at det samlede nettooverskud på driftsområderne indkomstoverførsler og andet - fraregnet overskud som søges overført til andre formål - søges overført til 2021 og afsat på pulje under Økonomiudvalget (service) reserveret til imødegåelse af forventet midtvejs-/efterregulering i sommerens økonomiaftale samt til Covid-19 udgifter i 2021. Dette overskud for kommunen lyder - ekskl. resultat på forsyningsområdet renovation under Klima- og Planudvalget og resultat på ældreboliger under Teknik- og Ejendomsudvalget - på 32,237 mio. kr. Det store mindreforbrug på indkomstoverførsler har vist sig at være en tendens på landsplan, hvorfor det kan forventes, at der i økonomiaftalen til sommer bliver aftalt en tilbagebetaling i midtvejs-/efterreguleringen af kommunernes tilskud fra Staten. Renovation og ældreboliger holdes udenfor, fordi resultatet på disse områder i princippet ikke tilfalder kommunen, men har modposter på balancen.

Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet indkomstoverførsler på 27,3 mio. kr. indstiller direktionen overførsler fra 2020 til 2021 for 28,0 mio. kr. (pkt. A-C i tabel 3). Heraf udgør de automatiske overførsler -0,05 mio. kr., og de ansøgte overførsler til pulje til midtvejsregulering/Covid-19 udgør 28,1 mio. kr. At overførslerne overstiger årsresultatet på området skyldes, at området er tilskrevet 0,7 mio. kr. til afholdte, ikke dækkede Covid-19 udgifter.

Driftsområdet andet
Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet andet på 1,0 mio. kr. indstiller direktionen overførsler fra 2020 til 2021 for 8,4 mio. kr. mio. kr. (pkt. A-C i tabel 3) til pulje til midtvejsregulering/Covid-19. At overførslerne overstiger årsresultatet på området skyldes, at i overførslen er årsresultat vedr. ældreboliger og renovation fraregnet, da det principielt ikke er kommunens penge (samlet netto merforbrug på 7,4 mio. kr.).

Finansiering
Direktionen indstiller overførsler af mindreindtægter for netto 25,929 mio. kr. på området finansiering fra 2020 til 2021. Det drejer sig om følgende poster:

 • Grundkapitalindskud vedr. Køge Kyst på 10,0 mio. kr., som udskydes til 2021 eller senere (mindreudgift).
 • Merindtægt i 2020 pga. dobbelt frigivelse af deponering vedr. busbro på 0,768 mio. kr. søges overført til 2021, hvor der ikke vil ske frigivelse.
 • Lånoptag (byggekreditter) vedr. fire byggeprojekter på samlet 27,697 mio. kr. er ikke sket i 2020, da projekter ikke er færdige (mindreindtægt).
 • Lånoptag hos Kommunekredit på 9,0 mio. kr. vedr. energispareprojekter kan først ske i 2021 (mindreindtægt).

Protokolleringer fra fagudvalg
Overførselssagen er også sendt til behandling i fagudvalgene. Nedenfor fremgår fagudvalgenes protokollering fra behandlingen af sagerne.

Protokollering fra fagudvalg:

 • Børneudvalget: Indstillinger anbefales, og ansøgte overførsler uden for reglerne anbefales overført. Børneudvalget kan ikke anbefale, at overførsler reduceres fra 3 til 2 pct.
 • Klima- og Planudvalget: Indstillinger anbefales.
 • Kultur- og Idrætsudvalget: Indstillinger anbefales, og ansøgte overførsler uden for reglerne anbefales overført.
 • Skoleudvalget: Indstillinger anbefales, og ansøgte overførsler uden for reglerne anbefales overført. Skoleudvalget kan ikke anbefale, at overførsler reduceres fra 3 til 2 pct.
 • Ældre- og Sundhedsudvalget: Indstillinger anbefales. 
 • Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: De indstillede automatiske overførsler, ansøgte overførsler inden for reglerne samt overførsler til pulje for midtvejsregulering/COVID-19 udgifter anbefales. Udvalget anbefaler, at der kan overføres automatisk indenfor en ramme på 3%. Uden for reglerne for ansøgte overførsler anbefales overført 0,1 mio. kr. af de ansøgte 0,6 mio. kr. (vedrørende KKA). 
 • Teknik- og Ejendomsudvalget: Indstillinger anbefales. Udvalget indstiller anvendelse af 3
  %-reguleringen.
 • Økonomiudvalget: Overførselssagen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme dagsorden som nærværende sag.
Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales, at overførselsniveauet fastholdes på 3 %.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Det anbefales at de yderligere ansøgte overførsler overføres, svarende til fagudvalgenes indstillinger.

Ad 5-9: Anbefales.

Bilag

Til toppen


66.   Overførselssag, regnskab 2020 - anlæg


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. overførselsadgangen på ikke igangsatte projekter svarende til en samlet overførsel på 6,9 mio. kr. Beløb markeret med orange i bilag 1, godkendes
 2. overførsler vedrørende anlæg fra 2020 til 2021 på samlet 165,5 mio. kr., jf. bilag 1, godkendes
 3. overførelsesniveauet i sammenhæng med risikoen for en eventuel sanktion i 2021, drøftes.
Baggrund og vurdering

Af Køge Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ fremgår det, at besluttede anlægsprojekter, der er igangsat, men ikke er færdiggjort, overføres automatisk til næste regnskabsår uden begrundet ansøgning. Besluttede anlægsprojekter, der ikke er igangsat, skal søges overført med begrundet ansøgning.

Der er automatiske overførsler for netto 158,8 mio. kr. til 2021 og ikke igangsatte projekter for 6,9 mio. kr., som ligeledes anbefales overført i alt 165,5 mio. kr. Det samlede overførselsniveauet er 9,4 mio. mio. kr. større end sidste regnskabsår.

Overførslerne skyldes hovedsageligt forsinkelser af projekterne Vemmedrup Skole (47,3 mio. kr.), Køge Idrætspark (19 mio. kr.), Ny forbindelsesvej i Køge Nord mv. (14,8 mio.kr.), Ombygning Parkvejen 120-126 (14 mio. kr.), Erstatningsbyggeri for Føllehavegård (13,4 mio. kr.) og Ny daginstitution Søndre Hastrup (12,3 mio. kr.), på i alt 120,8 mio. kr. 

I forbindelse med de afsluttede anlæg i 2020 tilgår der kassen netto 0,02 mio. kr. eller kan overføres til anden formål.

Overførselsadgangen på anlægsområdet sikrer, at bevilgede og igangsatte projekter kan færdiggøres, også selvom de ikke kan afsluttes inden for et kalenderår, samt at ikke-igangsatte projekter kan gennemføres.

Opfølgning i forhold til vedtaget anlægsniveau (Skattefinansierede bruttoudgifter)
Regnskabet viser en overskridelse af det vedtaget anlægsniveau på 31,6 mio. kr. Overskridelse kan primært forklares ved, at Byrådet godkendte at der forbindelse med Covid-19 blev fremrykket anlæg for 32,7 mio. kr. Regeringen har samtidigt på grund af Covid-19 suspenderet anlægsloftet og derved gives der ikke økonomiske sanktioner til kommunerne i 2020.   

Der søges overført 188,4 mio. kr. til 2021 på de anlægsudgifter, som kan blive sanktionsbelagt. Det er 36 mio. kr. mere end forventningerne i 3. Økonomiske redegørelse. som primært kan henledes til en mindre fremdrift af projekterne, Køge Idrætspark, Ombygning Parkvejen 120-126, Vemmedrup Skole, samt byggemodningsprojekterne Tessebølle og forundersøgelser og projektudvikling af Køge Nord på i alt 29,2 mio. kr.

Det vedtagne budget er i 2021 på 238,5 mio. kr. Hertil ansøges overførsler for 188,4 mio. kr. Det korrigerede budget i 2021 er herefter på 426,9 mio. kr. 

I forhold til overholdelse af det vedtagne anlægsniveau på de skattefinansierede udgifter i 2021, vil et mindre overførselsniveau fra 2021 til 2022 end årets overførsel på 188,4 mio. kr., betyde en overskridelse af anlægsniveauet og derved risiko for sanktion. Større overførselsniveau vil betyde overholdelse af anlægsniveauet.

Kommunerne skal samlet set overholde vedtagne serviceudgifter til drift og anlæg. Overskrider kommunerne rammen, kan regeringen beslutte at sanktionere kommunerne, og derved er der en risiko for, at Køge Kommune pålægges økonomiske sanktioner.

På grund af det høje overførselsniveau har direktionen besluttet, at der skal være en ekstra anlægsopfølgning som vil blive gennemført i forbindelse 2. Økonomiske Redegørelse. Den ekstra anlægsopfølgning skal være med til at kvalificere det forventet forbrug og overførsler til 2022 herunder risikoen for overskridelse i 2021.

Hvert område er nærmere beskrevet nedenfor med de væsentligste overførsler, mens samtlige projekter er redegjort i bilag 1.

Serviceanlæg
Serviceanlæg havde i 2020 et korrigeret anlægsbudget på 277 mio. kr. og et samlet mindreforbrug på 138,8 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre 137 mio. kr. svarende til 49% af anlægsbudgettet.

Den ønskede overførsel skyldes bl.a. mindreforbrug på projekterne Vemmedrup Skole (47,3 mio. kr.), Køge Idrætspark (18,9 mio. kr.), Ombygning Parkvejen 120-126 (14 mio. kr.), Ny daginstitution Søndre/Hastrup (12,3 mio. kr.), Renovering af Legepladser (5,8 mio. kr.), Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækning (5,3 mio. kr.) og Cykelsti langs Ølbyvej til motorvejen (3,8 mio. kr.).

Der er et samlet merforbrug, på afsluttede projekter på 0,2 mio., anbefales finansieret af kassen.

Vedligeholdelse
Vedligeholdelse af kommunens ejendomme og haller havde i 2020 et korrigeret anlægsbudget på 51,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre 2,5 mio. kr., svarende til 5 % af anlægsbudgettet.

Den ønskede overførsel skyldes mindreforbrug på vedligehold af kommunens ejendomme (1,7 mio. kr.) og vedligehold af haller (0,8 mio. kr.).

Ældreboliger og sociale institutioner
Ældreboliger og sociale institutioner havde i 2020 et korrigeret anlægsbudget på netto 16 mio. kr. og et mindreforbrug på netto 15 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre udgifter for 18,5 mio. kr.  indtægter for -2,5 mio. kr., svarende til 94 % af budgettet.

Den ønskede overførsel skyldes mindreforbrug vedrørende etablering af 30 aflastnings- og genoptræningspladser (0,8 mio. kr.), Ældreboliger i Køge Nord etape 1 (0,8 mio. kr.). og Erstatningsbyggeri for Føllehavegård (13,4 mio. kr.).

Jordforsyningen
Jordforsyningen havde i 2020 et korrigeret anlægsbudget på udgifter 69,6 mio. kr. og indtægter netto - 178,1 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre udgifter for 35 mio. kr. og indtægter for -27,5 mio. kr.  Den ønskede overførsel på udgifter dækker strategisk opkøb (2,3 mio. kr.), byggemodning (32,7 mio. kr.). Den ønskede overførsel på indtægter (-27,5 mio. kr.) skyldes primært færdiggørelse af yderligere arkæologiske undersøgelser i Køge Nord samt lokalplanændringer i Bjæverskov. På trods af overførsler af indtægter på -27,5 mio. kr. til 2021 er indtægterne i 2020 på det højeste niveau i 10 år.

Der er et samlet mindreforbrug, på afsluttede projekter på 0,2 mio., som anbefales at tilgå kassen.

Energisparerprojekter
Energisparerprojekter havde i 2020 et korrigeret anlægsbudget på 10 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at få overført hele beløbet.

Køge Jorddepot
Køge Jorddepot havde i 2020 et korrigeret anlægsbudget på netto 9 mio. kr., og det restkorrigerede budget på -6,5 mio. kr. overføres som tidligere regnskabsår ikke. Det samme gælder for jorddepotets lån. Da Køge Jorddepot er 100 % lånefinansieret, betyder det ikke noget for Køge Kommunes kassebeholdning.

Bilag 1 indeholder en liste, hvor der bliver redegjort for det enkelte anlægsprojekt, herunder hvad der søges overført fra 2020 til 2021 samt afsluttende projekter.

Bilag 2 indeholder en oversigt over de ansøgte overførsler fordelt på anlægsgruppernes Serviceanlæg, Vedligehold, Ældreboliger og sociale institutioner, Jordforsyningen, samt Energisparerprojekter og Køge Jorddepot. Herudover vises en opgørelse af vedtagne, skattefinansierede udgifter (indenfor anlægsrammen).

Økonomi
I overførselssagen på driftsområdet anbefales overført 17,2 mio. kr. til anlægsområdet i 2021. Såfremt Byrådet godkender dette, vil de samlet overførsler være 205,6 mio. og et korrigeret budget på 444,1 mio. kr. vedrørende skattefinansieret bruttoanlægsudgifter (anlægsloftet). 
Beslutning

Ad 1-2: Anbefales.

Ad 3: Drøftet.

Bilag

Til toppen


67.   Budgettvist - Lejerbo afdeling Strandvænget


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at budget 2020/21 for afdeling Strandvænget godkendes.

Baggrund og vurdering

Ved tvistligheder mellem en organisationsbestyrelse og et afdelingsmøde vedrørende budgetgodkendelse, skal boligorganisationen indbringe tvisten til Kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse jf. § 42 i almenboligloven. Derfor har Køge Kommune modtaget en anmodning fra Lejerbo Køge Bugt om kommunens administrative godkendelse af afdeling Strandvængets, beliggende Østre Sandmarksvej 26-28 i Køge, budget for 2020/21.

Budgetforslaget 2020/21 for afdeling 134-2 Strandvænget blev den 6. juli 2020 gennemgået og godkendt af organisationsbestyrelsen til forelæggelse for afdelingens beboer, hvor beboerne forkastede det fremlagte budgetforslag ved en urafstemning, som blev sendt rundt til beboerne med budgetforslaget for 2020/21 og regnskabet for 2019/20.

Det har ikke været muligt at afholde det ordinære afdelingsbestyrelsesmøde pga. Coved-19.

Jf. § 4, stk. 3 i bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af Coronavirussygdom 2019, kan en organisationsbestyrelse godkende en afdelings driftsbudget for det kommende budgetår, uden det godkendes på et afdelingsmøde. Budgettet skal dog sendes til urafstemning blandt afdelingens beboere. Huslejeforhøjelser kan også godkendes, hvis det er 2,0 % eller derunder.

Det var afdelingsbestyrelsens mening, at gå rundt og stemme dørklokker og tale med de enkelte beboere inden afstemningen, så alle ville blive oplyst om budgetforslaget. Men pga. sygdom skete dette ikke, og beboerne stemte uden dybere forklaring af budgetforslaget.

Budgettet blev nedstemt med 6 stemmer imod og 6 stemmer for ud af 24 mulige.

Årsagen til beboerne forkastede budgetforslaget, skyldes organisationens forslag om huslejeforhøjelse på 2,51%, svarende til 178 kr. pr. måned. En huslejestigning, som anbefales både af organisations- og afdelingsbestyrelsen og som vil bevirke, at der er balance mellem indtægter og udgifter i afdelingen.

På vegne af beboerne, har afdelingsbestyrelsen ikke yderligere begrundelse for deres forkastelse af budgetforslaget for 2020/21. 

Lejerbo Køge Bugt har oplyst Køge Kommune, at afdelingen i de kommende år vil forvente huslejestigninger mellem 1,5 % til 3,0 % pr. år, for at imødekomme almindelige prisstigninger, inflation, egne krav til vedligeholdelse samt for at opfylde genopretningsplanen som aftalt med Køge Kommune.

Afdelingsbestyrelsens anbefaling, er at styrke afdelingens økonomi, herunder at afvikle et opsparet underskud på -354.436 kr. pr. 1. oktober 2019, og at opfylde aftalen med Køge Kommune, som blev lavet i forbindelse med økonomitilsynet af Lejerbo Køge Bugt, om opretning af konto 120/401 (henlæggelser), hvor afsætningen i budgetåret 2021/22 skal nå 225.000 kr. om året. I regnskabsåret 2019/20 blev der henlagt 150.000 kr. På baggrund af dette, anbefaler Økonomisk Afdeling at budgettet for 2020/21 godkendes.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Boligselskabet Lejerbo og afdeling Strandvænget skal orienteres om Byrådets beslutning.
Beslutning

Anbefales.


Til toppen


68.   Opgørelse af sygefravær og covid-fravær ved udgangen af 4. kvartal 2020


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager orientering om udviklingen i sygefraværet og Covid-19 fraværet ved udgangen af 2020 til efterretning.
Baggrund og vurdering

Hvert kvartal opgør Køge Kommune sygefraværet via OPUS-sygefraværsrapporter (inkl. arbejdsskader, nedsat tjeneste og § 56) for alle månedslønnede medarbejdere (opgjort med 12 måneders historik). Det sker for at følge udviklingen og etablere et udgangspunkt for konkrete indsatser.

Opgørelserne for 2020 viser, at der er sket et fald i det samlede sygefravær i rådhusfunktionerne på tværs af alle forvaltninger, men også på skoleområdet ses fald. Omvendt ses stigninger på flere større velfærdsområder. Samlet set har covid-epidemien dog ikke betydet en stigning i sygefraværet i 2020, som er på niveau med 2019.

Som følge af covid-epidemien oprettede KMD medio marts 2020 særlige koder i personalesystemet til registrering af covid-fravær, herunder covid-sygefravær. KMD har udarbejdet en rapportskabelon til rapportering af covid-fraværet (se bilag 1 for Køge Kommune), idet covid-fraværet ikke indgår i sygefraværsrapporteringen. Skabelonen anvendes sammen med OPUS-sygefraværsrapporten (se bilag 2 for Køge Kommune). Derudover er der på basis af de to rapporter udarbejdet:

 • Oversigt over den månedsvise udvikling i sygefraværet inklusiv covid-sygefravær (se bilag 3 for Køge Kommune) samt
 • En oversigt over udviklingen af sygefraværet fra 2019-2020 inklusiv covid-sygefraværet (se bilag 4 for Køge Kommune).

Forklaring til læsning af covid-rapporten: Covid-rapporten viser opgørelse af sygefraværet (rød) og derefter tillagt hhv. covid-sygdom (grøn), covid-karantæne (orange) og covid-hjemsendelse + covid-graviditet (blå). Covid-graviditet er en ny fraværsart, som er anvendt meget begrænset i Køge Kommune. I tabellerne nederst i rapporten er vist fraværet samlet for årsperioden for de enkelte opgørelsesgrupper. Fraværskoden covid-sygdom er anvendt, når medarbejdere er syge – enten med konstateret covid eller har symptomer med mistanke om covid. Dermed kan covid-sygdom også indeholde sygdom, som ikke er covid.

Overordnede resultater for sygefraværet inkl. covid-sygefraværet

 • Det samlede sygefravær, inklusiv covid-sygefraværet, lå i 2020 på i alt 5,6 %, som er på niveau med sygefraværet i 2019. Covid-sygefraværet udgjorde 0,4 %-point af det samlede sygefravær.
 • Covid-sygefraværet har i 2020 især præget marts og april – og igen i november og december. I december udgjorde det 1 %-point oveni i sygefraværet.
 • Jf. bilag 4 er der sket fald i 3 ud af 4 forvaltninger i det samlede sygefravær fra 2019-2020 (inklusiv covid-sygefraværet). Velfærdsforvaltningen oplever en mindre stigning.
 • Særlige tendenser i områderne:
  • I rådhusfunktionerne ses generelt et fald i sygefraværet i 2020.
  • På de borgerrettede områder ses følgende fra 2019-2020:
   • Stigninger: dagtilbudsområdet, familie-området, socialområdet, ældre- og sundhedsområdet samt teknik- og ejendomsområdet.
   • Fald: skoleområdet samt kulturområdet.

Øvrige tendenser

 • Samlet fravær (inklusiv øvrigt covid-fravær): Jf. bilag 1 lå det samlede fravær (sygefravær og covid-fravær) på 6,4% i 2020. Covid-fraværet (eksklusiv covid-sygefraværet) udgjorde 0,8 %-point oveni det samlede sygefravær i 2020.
 • Korttidsfraværet: Korttidsfraværet er generelt faldet i løbet af 2020, jf. bilag 2, især 1-dagsfraværet, der er faldet fra ca. 7.200 dage i 2019 til ca. 5.500 dage i 2020. Det ses generelt i rådhusfunktionerne og på flere af de store velfærdsområder, især på børne- og ungeområdet men også på ældre- og sundhedsområdet. Omvendt ses stigning på teknik- og ejendomsområdet. Faldet skyldes mange steder givetvis hjemmearbejde. Dog kan der være noget 1-dagsfravær "gemt" i covid-fraværet, så faldet reelt ikke er så stort.
 • Langtidsfraværet: Langtidsfraværet er steget en smule i løbet af 2020 samlet set, især det mellemlange fravær. Det er sket på flere af de store velfærdsområder (dagtilbudsområdet, ældre- og sundhedsområdet samt socialområdet). Der ses omvendt fald på skoleområdet. 

Udover ovennævnte bilag er vedhæftet top/bund 15 opgørelse af sygefraværet på institutionsniveau (bilag 5). Det bemærkes, at det ikke indeholder covid-sygefravær, idet data ikke forefindes pt. på det niveau. Desuden vedhæftes oversigt over udviklingen i sygefraværet 8 år tilbage (bilag 6).

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager orienteringen om udviklingen i sygefraværet og covid-fraværet til efterretning.

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


69.   Valg af supplerende analysetemaer


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

 1. godkender analysetemaer til Budget 2022
 2. godkender, at såfremt analyserne ikke giver det forventede potentiale på det enkelte udvalg, så udmøntes besparelsen i stedet som en rammebesparelse på det pågældende udvalg
 3. godkender, at denne sag videresendes til Skoleudvalget til orientering.
Baggrund og vurdering

I Budget 2022 er der tværgående besparelser på 5 mio. kr. varigt, der skal udmøntes som en del af budgetlægningen. I første omgang skal Økonomiudvalget fastlægge analysetemaer og processen for analyserne.

De tværgående besparelser kan for eksempel være koncernprojekter, digitalisering, indkøb eller andre tiltag med effekt for to eller flere forvaltninger.

Direktionen behandlede onsdag den 27. januar 2021 it-analyserne der blev igangsat sidste år og anbefaler, at følgende temaer medtages som tværgående besparelser:

1. Telefoni

2. Undlade kablet netværk på rådhus og skoler

3. Optimering af brug af citrix og softwareinstallationer

4. Winbooks på skoleområdet

På nuværende tidspunkt er det estimerede sparepotentiale er 3,1 mio. kr.  

Herudover anbefales det, at der frem mod sommerferien afdækkes, om der er yderligere besparelser at hente på følgende tema:

5. monopolbrudssystemerne. 

På nuværende tidspunkt er det estimerede sparepotentiale er 1,5 mio. kr. 

Herefter udestår der 0,4 mio. kr. for at opfylde sparekravet på 5 mio. kr. fra 2022.

Det foreslås at afdække hvorvidt

6. budgetområdet "driftssikring af boligbyggeri"

kan reduceres hermed.

Nedenfor ses den forventede fordelingen på udvalg:

Tabel 1. Besparelser fordelt på udvalg (i 1.000 kr.)

Analyse/Udvalg  SKU  ØU (KØF)  ØU (VF)  I alt 
 Fra IT analyse 1.920  1.180    3.100 
 Monopolbrud   1.200  300  1.500 
 Driftssikring af boligbyggeri    400   400 
 I alt  1.920 2.780 300  5.000 

Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget

 • godkender de 6 analysetemaer til Budget 2022
 • at såfremt ovennævnte analyser ikke giver det forventede potentiale på det enkelte udvalg, så udmøntes besparelsen i stedet som en rammebesparelse på det pågældende udvalg
 • videresender sagen til Skoleudvalget til orientering.

Proces for analyserne
16. marts 2021: Økonomiudvalget fastlægger analysetemaer

7. juni 2021: Såfremt økonomiudvalget ønsker det, gives en mundtlig status på analysearbejdet

17. august 2021: Økonomiudvalget godkender analyserne til udsendelse i høring sammen med budgetforslaget.

September 2021: Besparelsen på de 5 mio. kr. udmøntes i forbindelse med de politiske forhandlinger om budget 2022-25. 

Økonomi

Analyserne indgår som en del af budgetlægningen for 2022-2025.

Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.


Til toppen


70.   Retningslinjer for brug af Køge Kommunes sociale medier


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at det godkendes, at

 1. gældende retningslinjer for Byrådets brug af Køge Kommunes Facebookside udvides til at gælde alle kommunens officielle sociale medier
 2. udvalgsformænd fra den 1. januar 2022 får mulighed for at optræde på Køge Kommunes officielle sociale medier, når de repræsenterer et enigt udvalg
 3. gældende retningslinjer for Byrådets medlemmer udvides til også at omfatte opstillede kandidater til Byrådet i forbindelse med kommunalvalget 16. november 2021 i perioden 4. oktober – 16. november 2021
 4. der gives dispensation fra retningslinjerne til at afholde et politisk debatmøde live på Køge Kommunes Facebook-side i forbindelse med Kommunalvalg 2021.
Baggrund og vurdering

Ad 1) Køge Kommunes Facebook-sides primære formål er at vise og fortælle de gode historier om Køge Kommune som samlet organisation. Facebooksiden har fra sin start i 2014 været upolitisk. Det betyder, at:

 • Politikere i Byrådet ikke må kommentere på opslag eller lægge op til debat på siden. Politikerne må gerne like opslag på Køge Kommunes Facebook-side og dele opslag fra siden på egne Facebook-sider.
 • Politikerne optræder ikke i Køge Kommunes opslag med undtagelse af borgmesteren, som udelukkende optræder i formelle sammenhænge, hvor han/hun er repræsentant for kommunen. Bliver en byrådskandidat "tagget" på kommunens sociale medier er det inden for retningslinjerne, at kandidaten opfordrer til at føre debatten videre, fx på kandidatens egen Facebookside eller et andet egnet sted.
 • Retningslinjerne er udarbejdet, da Køge Kommune kun var til stede på ét socialt medie – nemlig Facebook. Det foreslås derfor, at retningslinjerne udvides til at gælde alle kommunens officielle medier – pt. Facebook, LinkedIn og Instagram.

Reviderede retningslinjer fremgår af bilag 1.

Ad 2) Som nævnt i Ad 1) har borgmesteren, som eneste byrådsmedlem, mulighed for at optræde i opslag på Køge Kommunes officielle medier, når borgmesteren repræsenterer Byrådet.

For i højere grad at kunne fortælle udvikling og beslutninger fra fagudvalgene, og dermed skabe et øget engagement af og kendskab til betydningen af lokalpolitik,  foreslås, at udvalgsformænd pr. 1. januar 2022 får mulighed for at optræde i opslag på kommunens sociale medier, når de repræsenterer et enigt udvalg. Forslag til udvidelse af retningslinjerne pr. 1. januar 2022 fremgår af bilag 2.

Ad 3) For at bevare det apolitiske aspekt på Køge Kommunes sociale medier, er det en mulighed i en periode at udvide retningslinjerne til også at gælde kandidater til valget, som endnu ikke sidder i Byrådet.

De udvidede retningslinjer for alle opstillede kandidater foreslås at gælde i perioden fra 2. oktober 2021, hvor det offentliggøres, hvilke kandidater der stiller op, og frem til valget er afholdt den 16. november 2021.

Ad 4) Som et supplement til den øvrige demokratiske debat i forbindelse med Kommunalvalg 2021, foreslår Kultur- og Økonomiforvaltningen at afholde et politisk debatmøde på Køge Kommunes Facebook-side, hvor borgerne kan følge med live. Køge Kommunes Facebook-side har i dag næsten 14.000 følgere, og Facebook er derfor en effektiv kanal til at sætte fokus på, hvad de forskellige partier står for.

Alle opstillede partier bliver indbudt til at stille med en kandidat. Debatten faciliteres af Kultur- og Økonomiforvaltningen, som vil være ordstyrer under debatten. Emnerne aftales på forhånd i Økonomiudvalget. Kultur- og Økonomiforvaltningen leverer en bruttoliste med emner, som der kan vælges fra.

Løbende vil ordstyreren udvælge et par spørgsmål, som stilles af borgerne undervejs og bede politikerne om at besvare dem. Debatmødet varer 1 – 1,5 time.

Retningslinjerne beskrevet i ad 1 betyder, at politikere ikke må optræde på Køge Kommunes Facebook-side, hvilket er en byrådsbeslutning. Derfor kræver et politisk debatmøde på Facebook, at Byrådet giver dispensation fra gældende retningslinjer. Kandidaterne inviteres hermed kun ”på besøg ” på siden i det specifikke tidsrum, som debatten varer.

Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser.
Kommunikation

I fald retningslinjerne udvides til at gælde opstillede kandidater til byrådet, informerer gruppeformændene egne opstillede kandidater om retningslinjerne for sociale medier i forbindelse med valgkampen. Dette sker, når listerne med kandidater er meldt ud, hvilket sker den 2. oktober 2021

I fald det besluttes at lave et borgermøde på Facebook, reklameres for borgermødet på kommunens sociale medier og via pressemeddelelse.

Beslutning

Ad 1, 2 og 4: Anbefales, idet det under punkt 2 præciseres, at udvalgsformanden kan optræde når vedkommende repræsenterer udvalgsbeslutninger. 

Ad 3: Anbefales af et flertal på 8 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Ken Kristensen (V), Jeppe Lindberg (I), Niels Rolskov (Ø), Bent Sten Andersen (O), Thomas Kielgast (F) og Thomas Kampmann (C). 1 (Mette Jorsø (B) stemmer imod.

Bilag

Til toppen


71.   Flytning af afstemningssted 3, Lellinge


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at afstemningssted 3, Lellinge, flyttes til Multihallen i Lellinge, Baneledet 1, 4600 Køge, og at de berørte vælgere orienteres.

Baggrund og vurdering

Afstemningssted 3, Lellinge Skole, er nedlagt, da Lellinge Skole er solgt og revet ned.

Forvaltningen foreslår, at valgstedet i Lellinge i stedet oprettes i Multihallen, Baneledet 1, 4600 Køge. Det foreslås desuden, at de berørte vælgere orienteres ved brev om ændringen.

Jf. bekendtgørelsen om kommunale og regionale valg, § 51, stk. 2, skal Kommunalbestyrelsen sørge for lokaler til afstemningen. Kompetencen til udvælgelse af nye lokaler til afstemningen er delegeret til Økonomiudvalget efter indstilling fra forvaltningen. Der er tilknyttet 759 vælgere til afstemningsstedet.

Økonomi
Der er ikke udgifter forbundet med flytning af valgstedet.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


72.   Valgtiltag Kommunalvalg 2021


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, om følgende tiltag i forbindelse med Kommunalvalget 2021 skal iværksættes:

 1. Etablering af en brevstemmebus, herunder målgruppe, køreperiode samt alternativ model.
 2. Produktion af en husstandsomdelt pjece.
 3. Arrangement, hvor Køge Kommune inviterer borgere til valgflæsk og dialog med kandidater fra de opstillede partier.
 4. Valg-sms til stemmeberettigede borgere.
 5. Inddragelse af sociale medier til at lave kampagner for valget.
 6. Om der ønskes yderligere tiltag.
Baggrund og vurdering

Ved Kommunalvalget i 2017 stemte 72,64 procent af borgerne i Køge Kommune, mod 70,8 procent på landsplan. Forskning viser, at såvel landsdækkende som lokale kampagner og tiltag er med til at hæve valgdeltagelsen. Den 16. november 2021 er der Kommunalvalg og Regionsrådsvalg. I den forbindelse er det muligt at etablere forskellige valgtiltag med henblik på at få så mange borgere som muligt til at stemme.

Ved valget i 2017 stod Køge Kommune for følgende tiltag:

 • Brevstemmebus, der kørte rundt i kommunen 14 dage før valget.
 • Husstandsomdelt pjece, hvor de opstillede partier samt kandidater blev præsenteret.
 • Arrangement på Tapperiet, hvor 100 borgere og to kandidater fra hvert parti blev inviteret.
 • Valg-sms, der udsendtes til borgere i Køge Kommune på valgdagen.

Kommunalvalget er af stor interesse for såvel lokale som landsdækkende medier, ligesom KL udarbejder en landsdækkende kampagne, som Køge Kommune også kan gøre brug af.

Ved valget i 2017 medvirkede Køge Kommune i en udsendelse på DR1, hvor fire borgere skulle forsøge at prioritere kommunens økonomi, ligesom TV2Lorry sendte live fra valgflæsk-arrangementet på Tapperiet. Det er ikke muligt så tidligt på året at vide, hvilke forespørgsler fra medierne, der kommer til det kommende valg. De fem forslag trækker i varierende grad på forvaltningens ressourcer. Her er brevstemmebussen den klart mest tidskrævende, da det kræver personale fra Borgerservice til at bemande bussen.

Forvaltningen er opmærksom på, at Covid-19 kan få betydning for forslagene om brevstemmebus og valgflæsk-arrangementet, og vil i givet fald tage højde for dette.

Ad 1) Brevstemmebus
Ved kommunalvalgene i 2013 og 2017 etablerede Køge Kommune en brevstemmebus, som kørte rundt i kommunen godt 14 dage op til valget. Her var det muligt for borgerne at brevstemme. Målgruppen var de unge vælgere. I 2013 benyttede 1.083 borgere muligheden for at stemme i bussen – mens der i 2017 kun var 508 borgere der stemte i bussen.
Hvis Økonomiudvalget ønsker at gentage brevbussen ved valget i 2021 er det muligt fx at tage udgangspunkt i de målgrupper, som forskning viser har den laveste valgdeltagelse med henblik på at hæve denne:

 • Unge mellem 18 og 29 år
 • Indvandrere og efterkommere.

I givet fald vil brevstemmebussens rute blive lagt, så disse målgrupper tilgodeses.

Alternativt kan bussens rute planlægges til at komme rundt i kommunens bymidter. Her bliver brevstemmebussens formål så mere en service i form af en nem måde at stemme på, end et egentligt formål om at nå de målgrupper, hvis stemmedeltagelse er lav.

Set i lyset af den udgift det er at gøre bussen klar, betaling til chauffør med videre, og de mange personaleressourcer der går til at bemande bussen, er spørgsmålet, om dette står mål med udkommet. Der gøres opmærksom på, at bemanding af bussen udgør et relativt stort træk på personalet i Borgerbetjeningen, der i forvejen har en række ekstra opgaver i forbindelse med valget. Alternativt kan overvejes en model, hvor samme personale, der ville have bemandet bussen, rykker ud i nogle timer på kommunens uddannelsesinstitutioner/andre udvalgte steder i kommunen, og giver mulighed for at brevstemme her.
Hvis en brevstemmebus besluttes, foreslås det, at der køres i perioden 2. – 13. november 2021 (10 hverdage og to lørdage).

Udgift: 150.000 ekskl. moms

Ad 2) Husstandsomdelt valgpjece
Køge Kommune har ved de seneste kommunalvalg udarbejdet en valgpjece, som er blevet husstandsomdelt op til valgene. Valgpjecen indeholdt information om stemmeret, stemmeafgivning og afstemningssteder. Desuden har hvert af de opstillede partier/lister fået mulighed for at præsentere sig selv og sine kandidater på en side i brochuren.

Udgift: Anslået til 90.000 kroner ekskl. moms

Ad 3) Valgflæsk-arrangement
Ved valget i 2017 inviterede Køge Kommune 100 borgere til valgflæsk på Tapperiet. Årsagen til at arrangementet i første omgang kom i stand var en forespørgsel fra TV2Lorry, der dækkede kommunalvalget i sendeområdet ved at rykke rundt til forskellige arrangementer i kommunerne. Arrangementet blev udsolgt på få dage, og var en fin måde at skabe opmærksomhed på valget på. Det er endnu ikke til at sige om en gentagelse af arrangementet igen vil kunne trække interesse fra TV2Lorry.

Arrangementet gik ud på, at de opstillede partier fik muligheden for at stille med hver to kandidater. Borgere og kandidater blev placeret ved runde borde, hvor formålet var at tale politik og mærkesager. Arrangementets målgruppe var borgere, der i forvejen interesserede sig for lokalpolitik. Borgerne blev inviteret via annonce i aviserne efter først-til-mølle-princippet. Der var stor interesse for arrangementet, der blev ”udsolgt” i løbet af få dage.

Ønsker Økonomiudvalget at gentage arrangementet bedes der taget stilling til målgruppen, om det skal være den brede målgruppe efter først-til-mølle-princippet eller om arrangementet evt. skal målrettes unge fra en af kommunens ungdomsuddannelser for at løfte interessen for lokalpolitik i den målgruppe, der ved sidste valg havde en lavere valgdeltagelse end gennemsnittet.
Ved arrangementet står Køge Kommune for maden, mens drikkevarer betales af gæsterne selv.

Udgift: Anslået 30.000 ekskl.  moms

Ad 4) Valg-SMS
Ved valget i 2017 blev der sendt valg-sms ud til samtlige Køge-borgere. På daværende tidspunkt svarede det til ca. 30.496 mobilabonnementer og det anslås at det er ca. samme antal abonnenter ved det kommende valg. Det er ikke muligt at differentiere en sådan sms så den kun rammer borgere der er stemmeberettigede (over 18 år). Det betyder, at sms-en i princippet rammer alle borgere.

Københavns Universitets Center for Valg og Partier har ved eksperimenter fra tidligere valg vist at en SMS kan øge valgdeltagelse med ca. 2 %-point for alle og ca. 5 %-point for grupper, som i udgangspunktet har lav valgdeltagelse.

Udgift: Anslået 22.000 kroner ekskl. moms

Ad 5) Sociale medier
Lokale kampagner kan være med til at hæve valgdeltagelsen. Det er således muligt at benytte Køge Kommunes sociale medier til lokale kampagner, der har til formål at få borgerne til at stemme.
Det kunne fx være:

 • Små historier om forberedelser til valget (klargøring af stemmestederne, praktiske detaljer om valget, information til borgerne om stemmesteder med videre)
 • Muligheden for, at de borgere, der stemmer i brevstemmebussen (hvis den besluttes), tager en selfie ved bussen, og opfodres til at dele dem på Instagram under et særligt hashtag
 • Placering af et antal brugte sofaer rundt omkring i kommunen, hvor borgerne opfordres til at tage selfies til instagram under et givent hashtag. Kampagnen får et navn i stil med ”Jeg elsker min sofa, men jeg stemmer også til kommunalvalget”.

Desuden behandler Økonomiudvalget en særskilt sag om retningslinjer for politikere på Køge Kommunes sociale medier. I denne sag foreslås en dispensation, så politikere i et givent tidsrum har mulighed for at optræde på Køge Kommunes Facebooks-side, hvilket gør det muligt at holde et valgmøde på Facebook.

Udgift: Anslået 10.000 ekskl. moms

Ad 6) yderligere tiltag
De  foreslåede tiltag bygger på tidligere tiltag. Økonomiudvalget bedes tage stilling til, hvorvidt der ønskes andre tiltag end de, der er beskrevet her.

Økonomi
Samlet set udgør de fem forslag udgifter på anslået 302.000 kroner ekskl. moms. Der er dækning på valgkontoen.
Beslutning

Ad 1: Midlerne reserveres, idet Økonomiudvalget ønsker forslag til tiltag der kan øge valgdeltagelsen gennem mulighed for brevstemmeafgivning fremlagt. Herefter genoptages sagen.

Ad 2, 4, 5: De foreslåede tiltag iværksættes.

Ad 3: Godkendt idet det præciseres, at det gennemføres såfremt der modtages henvendelse fra TV-kanaler herom.

Ad 6: Drøftet.


Til toppen


73.   Digitale mødeformer


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter ønsker til fremadrettet brug af digitale mødeformer.
Baggrund og vurdering

Covid-19 fik for alvor sat gang i en forandring, når det gælder mødeform. Hvor fysiske møder frem til marts 2020 var normalen, har Køge Kommune det seneste år, på linje med resten af samfundet, gennemgået en større omstilling til digitale møder. I den forbindelse har Økonomiudvalget ønsket at drøfte muligheden for at udnytte den læring fremadrettet, også når det igen kan lade sig gøre at afholde fysiske møder. Drøftelsen i Økonomiudvalget har dermed til formål at indkredse hvor man med fordel, også efter Covid-19, kan benytte sig af digitale mødeformer, og ligeledes drøfte om der er er steder, hvor den digitale mødeform kommer til kort.
I forbindelse med nedlukningen i marts 2020, har organisationen evalueret på blandt andet digitale mødeformer, hvilket førte til følgende konklusioner:

Fordele

 • Digitale møder er tidsbesparende og giver mulighed for fleksibilitet. Muligt at deltage i mødet der hvor man befinder sig, uden at gøre brug af transport.
 • Digitale møder er særligt befordrende, når der er tale om fortløbende arbejdsgrupper, koordinering, opsamling og kortere orienteringer.
 • Digitale møder med borgerne giver andre målgrupper end dem, der normalt deltager på fysiske borgermøder, mulighed for at være med. Særligt børnefamilierne deltager i højere grad digitalt.

Ulemper

 • Det sociale aspekt og den uformelle samtale har sværere kår.
 • Ved møder med mange deltagere og længere drøftelser er det sværere at bevare overblikket over mødet. Særligt når mange deltagere gerne vil have ordet.
 • Tekniske udfordringer som dårlig forbindelse med videre kan genere mødet.

Køge Kommunes Byråd er aktivt og ambitiøst, hvilket betyder, at der stilles relativt store krav til engagement og tidsforbrug for byrådets medlemmer. Ved at inddrage muligheden for i højere grad at benytte digitale mødeformer imødekommes en af de forhindringer, som i dag opleves, når det gælder at engagere yngre borgere i lokalpolitik. Der kan således være et demokratisk fremmende aspekt i at etablere en mere fleksibel mødeform, hvor digitale møder tages i brug, hvor det giver mening.

For overblikkets skyld deles drøftelsen af Økonomiudvalgets ønsker til den fremtidige brug af digitale møder op i følgende tre punkter. Ud fra Økonomiudvalgets drøftelse af muligheder og svagheder i samt ønsker til hvorvidt den digitale mødeform skal benyttes inden for nedenstående tre mødeformer, sætter administrationen en plan i gang for den videre proces. Herunder om der findes mulige værktøjer, der kan understøtte den bedst mulige afvikling af særligt digitale møder med borgerne.

 1. Formelle politiske møder i udvalg (fx Byråd, Økonomiudvalg, fagudvalg).
 2. Møder mellem det politiske niveau og administrationen (fx formøder mellem udvalgsformand og direktør, intern koordinering i udvalget koordinerende møder på tværs af udvalgene).
 3. Politikernes møder med borgerne, hvor administrationen deltager (borgermøder, møder med foreninger, private, erhvervsliv med videre).
Økonomi
Ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Udsat.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


74.   Servicestandarder på børnehandicapområdet


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

 1. godkende servicestandarder på børnehandicapområdet.
Børneudvalget 03-03-2021
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, idet Børneudvalget anerkender bemærkningerne fra Handicaprådet.
Baggrund og vurdering
Som et led i udviklingsforløbet på børnehandicapområdet med Socialstyrelsens Taskforce har Børne- og Uddannelsesforvaltningen udarbejdet servicestandarder for borgere i Køge Kommune med behov for en ydelse efter servicelovens børnehandicapbestemmelser. Servicestandarderne angiver det serviceniveau, som børn og unge med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og deres forældre som udgangspunkt kan forvente.

Den 7. oktober 2020 blev forvaltningens udkast til servicestandarder forelagt for Børneudvalget til orientering. Herefter har servicestandarderne været sendt til Ankestyrelsen til kvalitetssikring og været i høring ved Handicaprådet.

Handicaprådet har i sit høringssvar af 31. januar 2021 opfordret til, at servicestandarderne gennemskrives, når der foreligger en ny handicappolitik og handleplan. Forvaltningen skal hertil bemærke, at der ikke umiddelbart forventes at blive behov herfor. Servicestandarderne skal ses som et dynamisk dokument, der løbende vil blive opdateret administrativt i forhold til lovændringer, beløbsstørrelser, principafgørelser fra Ankestyrelsen mv. Er der behov for mere grundlæggende justeringer af serviceniveauet, vil dette blive forelagt Byrådet på ny - dog minimum en gang hvert fjerde år.

Handicaprådet har endvidere anført i sit høringssvar, at det er helt afgørende, at et nærhedsprincip ikke får forrang for forældrenes frie valg eller for behovet for en specialiseret indsats, som ikke kan leveres i nærområdet. Handicappede børn og deres familier har forskellige behov, og det er derfor vigtigt med en sammenhængende indsats, hvor familiens muligheder for at fungere som en helhed har højeste prioritet. Forvaltningen skal hertil bemærke, at valg af indsats altid skal ske med inddragelse af barnet, den unge og forældremyndighedsindehaver og ud fra hensynet til en helhedsorienteret indsats. Der er dog ikke lovgivningsmæssigt tale om et frit valg for forældrene, ligesom servicestandarderne på den anden side heller ikke er en fast manual, men alene retningsgivende. Forvaltningen har altid pligt til at foretage en konkret og individuel vurdering af det konkrete barns, unges eller families støttebehov, og hvad der skal til for at imødekomme dette behov i en helhedsorienteret indsats, således at servicestandarderne efter behov fraviges i det konkrete tilfælde.
Økonomi
Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Efter endelig godkendelse vil servicestandarderne blive offentliggjort på Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


75.   Køge Kommunes Kontrolgruppes Årsberetning 2020


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager Køge Kommunes Kontrolgruppes Årsberetning 2020 til efterretning.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for år 2000 at oprette en kontrolgruppe, der skulle modvirke misbrug af offentlige midler. Køge Kommune var en af de første kommuner i Danmark, der oprettede en kontrolgruppe i den form, som den kendes i dag.
Gruppen består af to medarbejdere

Kontrolgruppens overordnede formål er at forebygge og stoppe udbetalingen af uretmæssige ydelser gennem tværgående kontrol og helhedsorienteret sagsbehandling.

Kontrolgruppen samarbejder endvidere med kommunens KILE-indsats (Kriminalpræventive Indsatser, Løsladelser og Exit), der i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi har fokus på bandekriminalitet

Fordeling af sager i 2020
Kontrolgruppen behandlede i 2020 i alt 374 sager opstået f.eks. således:

 • Undringer fra kolleger i kommunens forvaltninger
 • Eksterne anmeldelser fra f.eks. borgere i kommunen, Udbetaling Danmark, SKAT, andre kommuner mv.
 • Sygedagpengeaktioner
 • Virksomhedskontroller
 • Den Fælles Dataenhed

Disse punkter vil også danne rammen for Kontrolgruppens fokuspunkter i 2021.

Økonomi

Det samlede resultat for 2020 viser, at der er genereret en fremadrettet besparelse på de kommunale områder (økonomisk friplads, kontanthjælp og sygedagpenge) på 5.739.063 kr. og et tilbagebetalingskrav på 2.085.480 kr. - i alt 7.824.543 kr.

Ses der på både kommunale som ikke-kommunale (børnetilskud, boligstøtte, SU, SKAT m.m.) ydelsesområder har kontrolgruppen i 2020 genereret en fremadrettet besparelse på 7.708.421 kr. og et tilbagebetalingskrav på 6.180.053 kr. Det giver i alt et resultat på 13.888.474 kr.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


76.   Procesplan for gennemførelse af Seniorrådsvalg 2021


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller at Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. godkende procesplan for gennemførelse af Seniorrådsvalg 2021 som fremmødevalg
 2. udpege to medlemmer  af Ældre- og Sundhedsudvalget til valgbestyrelsen for Seniorrådsvalg.
Ældre- og Sundhedsudvalget 02-03-2021
 1. Anbefales.
 2. Lene Møller Nielsen (A) og Kirsten Larsen (C) udpeges.
Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede den 1. december 2020, at Velfærdsforvaltningen skulle udarbejde et konkret forslag til gennemførelse af Seniorrådsvalget 2021 som fremmødevalg.

Forvaltningen forelægger på den baggrund til udvalgets godkendelse en procesplan for valghandlingen, jf. vedhæftede.

Som det fremgår af procesplanen, lægger forvaltningen op til, at Seniorrådsvalget forberedes i foråret 2021, og at kandidatopstilling, annoncering og udsendelse af valgmateriale m.v. sker efter sommerferien.

Det bemærkes, at procesplanen er udarbejdet under hensyn til den aktuelle Corona-situation. 

Det betyder, at indgåelse af leverandørkontrakter m.v. først er planlagt til at foregå i juni, således at valghandlingen kan tilpasses eventuelle ændrede statslige retningslinjer vedrørende Kommunalvalgene og Ældre-/Seniorrådsvalgene i 2021.

Det fremgår af punkt 9 i Socialministeriets vejledning nr. 40 af 11. maj 2011 om ældreråd, at "Kommunalbestyrelsen og ældrerådet beslutter i samarbejde […] hvordan valghandlingen rent praktisk skal tilrettelægges i den enkelte kommune".

Velfærdsforvaltningen indstiller på den baggrund, at der etableres en valgbestyrelse med to medlemmer fra henholdsvis Ældre- og Sundhedsudvalget og Køge Seniorråd, og at de respektive medlemmer udpeges af udvalget og rådet.

I overensstemmelse med vejledningen fra Socialministeriet skal valgbestyrelsen bl.a. tage stilling til, hvordan Seniorrådsvalget 2021 kan afvikles, "så det ikke kan virke forstyrrende på vælgernes adgang til at stemme ved kommunal- og regionalvalget eller på gennemførelsen af afstemningen i øvrigt, og sådan at kommunal- og regionalvalget har første prioritet i forhold til ældrerådsvalget". Valgbestyrelsen skal desuden godkende valgresultatet, når Seniorrådsvalget er afviklet den 17. november 2021, og stemmerne efterfølgende er optalt. 

Velfærdsforvaltningen henviser også i den forbindelse til Seniorrådets høringssvar fra Ældre- og Sundhedsudvalgets behandling den 1. december 2020 af valgformen for Seniorrådsvalget 2021. Heraf fremgår det, at "Seniorrådet tilbyder gerne at finde et tilstrækkeligt antal tilforordnede til Seniorrådsvalget, samt i øvrigt at være til rådighed i forbindelse med planlægning og gennemførelse af valghandlingen".

Møderne i valgbestyrelsen vil blive faciliteret af Velfærdsforvaltningens Sekretariatet, som også vil stå for udmøntningen af beslutningerne i bestyrelsen.

Økonomi
Budgettet til gennemførelsen af Seniorrådsvalget 2021, herunder til udarbejdelse af valgmaterialer, annoncering og diæter til valgtilforordnede, forventes at være i størrelsesordenen 250.000 kr.
Merudgiften indarbejdes i 2. Økonomiske Redegørelse
Beslutning

Sagen sendes retur til Ældre- og Sundhedsudvalget til fornyet behandling.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


77.   Udgiftsneutral bevilling - Styrket rygestoptilbud til særlige grupper


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling på indtægt -1.889.408 kr. og en tillægsbevilling på udgift 1.889.408 kr. fordelt på regnskabsårene 2021-2023 til gennemførelse af projektet "Styrket rygestoptilbud til særlige grupper".

Ældre- og Sundhedsudvalget 02-03-2021
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Sundhedsstyrelsen har bevilget Køge Kommune knap 1,9 mio kr. til at gennemføre projektet "Styrket rygestoptilbud for særlige grupper" i samarbejde med Faxe og Stevns kommuner. Projektperioden løber fra 2021 til og med udgangen af 2023.

Formålet med projektet er hjælpe borgere med psykiske lidelser, som ønsker det, med at blive røgfri gennem tilbud om målrettede rygestopforløb.
Sundhedsstyrelsen anbefaler i Tobaksforebyggelsespakken, at kommunerne tilbyder fleksible rygestoptilbud til alle borgere, som ønsker at holde op med at ryge.

Sundhedsstyrelsen afdækkede i februar 2020 effekten af rygestoptilbud blandt borgere med psykiske lidelser. Her fremgik det, at rygestop for borgere med psykiske lidelser har en række positive følgevirkninger, såsom bedre psykisk helbred, færre sygdomstilfælde og lavere dødelighed. Samtidig viser forskning, at deltagelse i et rygestopforløb øger sandsynligheden for rygestop blandt borgere i denne målgruppe.
Projektet ”Røgfrihed for alle” i regi af Sund By-Netværket viste derudover, at borgere med psykiske lidelser har lige så stort ønske om røgfrihed som andre.

Puljemidlerne skal hovedsageligt dække udgifter til aflønning af rygestoprådgivere samt omkostninger forbundet med tilbud om vederlagsfri rygestopmedicin for deltagere på rygestopforløbene.
Det er afgørende for projektets succes, at rygestoprådgiverne har den nødvendige erfaring og uddannelse i forhold til at arbejde med målgruppen, samt at udgifterne forbundet med at deltage i forløbene holdes nede for deltagerne, da der ellers vil være risiko for betydeligt frafald.
Der arbejdes derfor også med vederlagsfri transport samt udkørende rygestoprådgivere som metoder til fastholdelse af borgere i rygestopforløbene. Rygestopforløbene vil blive tilrettelagt individuelt eller i mindre grupper, alt efter hvad der giver de bedste forudsætninger for et succesfuldt rygestop for den enkelte borger.

Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem sundhedskonsulenter i de tre kommuner og medarbejdere fra socialområdet, som er afgørende for at kunne rekruttere og fastholde deltagere til rygestopforløbene.

Det er målsætningen at kunne tilbyde rygestopforløb for ca. 65 borgere årligt gennem projektperioden.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives Indtægts- og udgiftsbevilling på 1,9 mio. kr. fordelt på regnskabsårene 2021-2023 vedrørende gennemførelse af projektet "Styrket rygestoptilbud til særlige grupper". Indtægts- og udgiftsbevillingen er udgiftsneutral for Køge Kommune set over den samlede periode fra 2021-2023 og påvirker således hverken kommunens kassebeholdning eller servicerammen.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


78.   Orientering om afsluttende tilsynsudtalelse om brug af konsulenter på socialområdet


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

 1. tage Ankestyrelsens afsluttende udtalelse om Køge Kommunes brug af et privat konsulentfirma på det sociale område samt resultatet af Ankestyrelsens samlede undersøgelse af 30 kommuners brug af private konsulenter til efterretning.
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 08-02-2021
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Ankestyrelsen har i brev af 12. januar 2021 tilskrevet Køge Byråd med sin afsluttende udtalelse om Køge Kommunes brug af det private konsulentfirma Brorson Consult i 2019 som led i Ankestyrelsens undersøgelse af 30 kommuners brug af private konsulenter.

Byrådet har tidligere behandlet sagen på møder den 25. februar 2020 og 14. september 2020.

I sin undersøgelse, konkluderer Ankestyrelsen:

"Det er Ankestyrelsens opfattelse, at Køge Kommunes brug af et privat konsulentfirma ikke er i strid med den lovgivning, som vi fører tilsyn med overholdelsen af. Vi gør ikke mere i sagen"

Den afsluttende udtalelse fra Ankestyrelsen til Køge Kommune kan læses i sin helhed i vedlagte bilag 1.

Det samlede resultat af Ankestyrelsens undersøgelse af de 30 kommuneres brug af private konsulenter, som undersøgelsen omfattede, fremgår nedenfor og er sammenfattet i vedlagte bilag 2.

 • 11 kommuner har handlet i strid med lovgivningen ved at lade et konsulentfirma, der blev aflønnet efter "no-cure-no-pay"-princippet, udføre sagsforberedelse i afgørelsessager.
 • 15 kommuners brug af konsulentfirmaer, der blev aflønnet efter "no-cure-no-pay"-princippet, er ikke i strid med lovgivningen.
 • To kommuner har ved brugen af konsulentfirmaer, der blev aflønnet efter fast pris, ikke i tilstrækkeligt omfang sikret sig, at konsulentfirmaet har overholdt de samme regler ved sagsforberedelsen, som kommunen skulle have overholdt, hvis de selv havde udført opgaven.
 • Ni kommuners brug af konsulentfirmaer, der blev aflønnet efter fast pris, er ikke i strid med lovgivningen (Køge kommuner er blandt disse ni kommuner).
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


79.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1093 - Borup Privatskole


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Lokalplan 1093 vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af vedhæftede høringsnotat.

Klima- og Planudvalget 04-03-2021
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 15. december 2020 at sende Forslag til Lokalplan 1093 Borup Privatskole i offentlig høring i seks uger.

Lokalplanen skal muliggøre udvidelsesmuligheder for Borup Privatskole og anvendelsesændring af skolens matrikler langs Bækgårdsvej, hvor Borup Privatskole ønsker at etablere ny bebyggelse til bl.a. idrætshal og faglokaler på ca. 1.200 m2 med en bygningshøjde op til 10 meter.

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017 udlagt til offentlige formål, med specifik anvendelse til uddannelsesinstitutioner. I kommuneplanen er fastsat maksimal bebyggelsesprocent på 50 og maksimal bygningshøjde på 10 meter. 

Planforslagene har været i høring fra den 16. december 2020 – 27. januar 2021. Der er indkommet 4 indsigelser og kommentarer til lokalplanforslaget der bl.a. omhandler følgende synspunkter:

 • Utilfredshed med bebyggelsens højde og placering, og med manglende bestemmelser for byggeriets udformning.
 • Ønske om inddeling af lokalplanområdet i delområder til hhv. skolens aktiviteter og privat beboelse.
 • Utilfredshed med manglende bestemmelser for anvendelsen af arealer inden for lokalplanområdet, herunder ønske om yderligere områder til beplantning og forbudsområder mod ophold- og leg.
 • Ønske om støjafskærmning internt i lokalplanområdet ved privatbeboelse og langs det sydlige skel til haveforeningen.
 • Ønske om udbygning af et sammenhængende stisystem i den sydlige del af Borup og igennem lokalplanområdet.

Høringssvar og mindre ændringer fremgår af vedhæftede høringsnotat, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen har kommenteret dem og foreslået mindre ændringer til lokalplanen. Indsigelserne er ligeledes vedhæftet i deres fulde længde.

Forvaltningen har vurderet, at de ændringer, der er foretaget på baggrund af høringssvarene ikke er væsentlige i forhold til planlovens krav om fornyet høring.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


80.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning
Intet.
Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


81.   Eventuelt


Beslutning

Drøftet.

Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


82.   Salg af grund (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


83.   Salg af grund (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


84.   Udbud af arealer (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


85.   Køb af ejendom (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


86.   Anlægsarbejder udenfor sokkelgrund (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


87.   Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


88.   Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


89.   Ansøgning om alkoholbevilling (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


90.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


91.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


92.   Underskriftsblad - ØU (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 18.08.21