Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 08.09.2015 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Torben Haack, (F)


358.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Marie Stærke (A)

Til toppen


359.   Hoved MED-udvalgets møde med Økonomiudvalget, kl. 9.00 - 9.45


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter aktuelle udfordringer og handlemuligheder med Hoved MED-udvalgets medarbejderside. 
Baggrund og vurdering
I henhold til Budgetvejledningen afholder Økonomiudvalget møde med Hoved MED-udvalgets medarbejderside om de overordnede økonomiske rammer samt udfordringer og handlemuligheder. Formålet med drøftelsen er, at MED-organisationen bidrager med faglige input og opmærksomhedspunkter. Hoved MED-udvalget har i august 2015 drøftet udfordringer og handlemuligheder samt, hvad der fagligt set er særligt vigtigt for medarbejderne i forhold til prioriteringen.  
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Borgmesteren bød velkommen og gav en kort redegørelse for budgetsituationen.

HMU:
Opfordrede i forhold til budgetdrøftelserne, at man vælger at bruge af kassebeholdningen og ønskede i øvrigt at drøfte følgende:
- Effektiviseringer.
- Sygefravær.
- Omdømme.

Indlæggede fra HMU blev fulgt op af bemærkninger fra Økonomiudvalgets medlemmer.

Der blev udtrykt ønske om, at der afholdes et yderligere møde med HMU.
Bilag

Til toppen


360.   Gule Plads projektforslag


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at projektforslag inklusiv budget for Gule Plads drøftes.  

Kultur- og Idrætsudvalget 10-08-2015
Drøftet.
Forslaget videresendes til Økonomiudvalget til den 18. august 2015 med henblik på at indgå i budgetforhandlingerne for 2016. Økonomiafsnittet opdateres.

Økonomiudvalget 18-08-2015
Udsat.
Baggrund og vurdering
Køge Byråd gav den 24. marts 2015 anlægsbeviling til indledende undersøgelser og rådgivning i forbindelse med udvikling af projektet Gule Plads - herunder etablering af nye skatefaciliteter ved ungekulturhuset Tapperiet på Søndre Havn.

Som en konsekvens af ombygningen af Tapperiet samt Køge Kysts etablering af en alminding på østsiden af Tapperiet er de eksisterende skatefaciliteter midlertidigt blevet fjernet og placeret på et nærliggende areal på Søndre Havn.

Det ombyggede Tapperiet blev indviet den 23. juni 2015. Pladsen foran Tapperiet er blevet delvist ryddet i forbindelse med byggeriet bl.a. ved fjernelse af bunkers. Pladsen forventes helt ryddet, når Rådhusets administration flytter fra de midlertidige pavillioner til den nye rådhustilbygning primo 2017.

Køge Kyst og Realdania har medfinansieret ombygningen af Tapperiet, og det er et krav fra deres side, at Køge Kommune reetablerer skatefaciliteter ved Tapperiet, som har minimum samme standard som det tidligere anlæg. Faciliteten anses som et vigtigt bidrag til udviklingen af Søndre Havn.

Visionen er at skabe et nyt byrum på Søndre Havn, som kan blive en attraktiv og aktiv plads for skate, gadeidræt, performance, dance m.m. Der ønskes etableret en varig løsning, som dels kan støtte op om det sprudlende skate- og gadeidrætsmiljø, som hører hjemme i Gule Hal og ved Tapperiet, dels blive et rekreativt åndehul for Køge Kommunes borgere. Visionsoplæg fra januar 2015 er vedlagt som bilag.

På den baggrund fik en ekstern rådgiver til opgave at udarbejde et projektforslag indeholdende et budget. Rådgiver har bl.a. erfaring fra lignende projekter i Lemvig og Esbjerg og har særlig ekspertise i forhold til skatefaciliteter og gadeidræt. Rådgiverne har undersøgt de tekniske udfordringer som foreligger, bl.a. med hensyn til overholdelse af gældende støjgrænser, jordforurening m.v. Derudover har rådgiverne arbejdet målrettet med involvering af brugere, for at sikre bred opbakning til projektet.

Den 5. maj 2015 afholdt ekstern rådgiver visionsdag for forskellige ungebrugergrupper på Tapperiet. Pladsens design og funktioner er udviklet på baggrund af inputs fra brugerne.

Projektforslaget er i sit arkitektoniske  udtryk en urban plads med en flade af glittet beton. Pladsens udtryk blødes op med grønne "øer" med beplantning af træer og græs.

Pladsen er designet med tre hovedfunktioner: park, kultur og gadeidræt. Pladsen indeholder derfor mange forskellige funktioner bl.a. plads til ophold og afslapning i caféområdet, en udendørs scene, hvor der kan udøves dans eller performance, et skateområde af høj kvalitet i støjsvage materialer og en containertrappe der fungerer som medielab med streetart og øvelokaler.

Projektforslag inkl. budget er vedlagt som bilag. Der kan justeres på forslaget i projekteringsfasen.

Lokale- og Anlægsfonden blev involveret tidligt i projektet. Fonden havde særlig interesse i at være med til at udvikle en plads, hvor de kulturelle initiativer, som udøves indenfor på Tapperiet, kom ud og blev en del af pladsens liv. En naturlig synergi mellem kulturaktiviteter og gadeidræt var målet. Fonden har således deltaget som rådgiver gennem hele udviklingsforløbet og har tilkendegivet sin interesse for at støtte projektet med 20-25 % (bilag).

Der er desuden dialog med Realdania, som ligeledes har udtrykt interesse for at støtte projektet.
Økonomi

Budgettet for anlæg af Gule Plads er 10,9 mio. kr. incl. projektering. Der er en forventning om, at der kan fundraises for ca. 5 mio. kr. Det forventes at Køge Kommune skal svare donationsmoms svarende til 438.000 kr., hvorefter finansieringsbehovet bliver 11,338 mio. kr.  Det er en forudsætning for fondene, at Køge Kommune bidrager med finansiering. Der er på anlægsbudget 2015 et restbudget på 820.000 kr. til projektering. Derudover er der ikke afsat midler i anlægsbudgettet. Ønskes projektet realiseret vil et budget på yderligere 5,52 mio. kr. fordelt med 2,76 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017 skulle afsættes til projektet.

Den årlige driftsudgift til anlægget forventes at beløbe sig til 55.000 kr.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at udvalget drøfter forslaget, herunder overvejer om projektet skal indgå i de kommende budgetforhandlinger for 2016-2019.

Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Marie Stærke (A)
Bilag

Til toppen


361.   Forbedring af kontorelevuddannelsen


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at orienteringen om forbedring af kontorelevuddannelsen tages til efterretning.

Økonomiudvalget 18-08-2015
Udsat.
Baggrund og vurdering
I Budgeterklæringen for 2015 fremgår at kontorelevuddannelsen skal ændres, så den i højere grad ruster eleverne til efter endt uddannelse at møde arbejdsmarkedets krav, og dermed også gøre det endnu mere attraktivt at få en kontorelevuddannelse i Køge Kommune.

De kommende kontorelever i Køge Kommune vil opleve ændringer på følgende områder:

1. Forlængelse af praktikperioderne

De 2 års praktikforløb har tidligere været opdelt i flere kortere turnusperioder af 3-6 måneders varighed, og i forskellige afdelinger i forvaltningerne. Fremover skal eleverne være længere tid i de enkelte afdelinger/forvaltninger. Helt konkret skal eleverne som udgangspunkt være i to forvaltninger i løbet af de 2 års praktikforløb. Turnusperioderne i de enkelte afdelinger i forvaltningen får en længde, der sikrer, at eleven opnår god forståelse og rutine i udførelsen af opgaverne.

2. Styrkelse af ansvaret for kontorelevernes uddannelse
Der udpeges fremover en leder/chef i forvaltningen, som har det overordnede ansvar for kontorelevernes turnusforløb i forvaltningen, og dermed styrkes ansvaret.

3. Styrkelse af kvaliteten i uddannelsen

Kvaliteten i uddannelsen styrkes endvidere gennem:

 • Opkvalificering af elevvejlederen/oplæringsansvarlige (den medarbejder, som i det daglige står for oplæring af eleven): Alle elevvejledere/ oplæringsansvarlige i Køge Kommune skal fremover gennemføre særlig kompetencegivende vejlederuddannelse.
 • Turnusplanerne skal opkvalificeres: Turnusplanerne skal sikre, at eleven i løbet af praktikåret oplæres i relevante kontorfunktioner og får et overblik over forvaltningens hovedområder og opgaveportefølje.
 • Den konkrete praktikplan skal opkvalificeres: Den skal blandt andet sikre sammenhæng til skoleperiodens undervisningsplaner.
4. Fastholde det der fungerer godt
Kontorelevuddannelsen er løbende blevet forbedret gennem årerne, og det er vigtigt, at mange af disse forbedringer fastholdes. Derfor fastholdes alt det, der fungerer godt i dag, bl.a.:
 • Eleverne udstationeres i 3 måneder i Irland. Udfordringen er, at det hele foregår på engelsk, og i en anden kultur, end den eleverne kender hjemme fra. Der sker en stor personlig udvikling af eleverne i forløbet. Når de vender tilbage fra Irland, har de alle uden undtagelse udviklet sig i en positiv forstand, og de er blevet mere voksne og selvstændige.
Økonomi
Der er årligt afsat 1.574.000 kr. til administration af 10 kontorelever.
Beslutning
Til efterretning.
Fraværende
Marie Stærke (A)

Til toppen


362.   Ligestillingsredegørelse 2015


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at Ligestillingsredegørelsen 2015 for Køge Kommune godkendes.
Baggrund og vurdering
Rambøll Management har på vegne af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold udsendt skabelon til udarbejdelse af Ligestillingsredegørelse for 2015. Udkast til redegørelse er udarbejdet af Personaleafdelingen. Ligestillingsredegørelsen er behandlet først i Direktionen og derefter i Hoved-MED-Udvalget og sendes nu til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Efter Ligestillingslovens §5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en Ligestillingsredegørelse. Der skal udarbejdes Ligestillingsredegørelse i 2015, og den skal indberettes inden den 1. november 2015. Redegørelsen skal vedtages af Byrådet i et møde. I Ligestillingsredegørelsen skal udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd. Ligestillingsredegørelsen for 2015 indeholder samme fokusområder som tidligere år:
1. Ligestilling på personaleområdet
2. Ligestilling i kerneydelser
3. Ligestilling i råd, nævn og udvalg

Ad 1. Ligestilling på personaleområdet:
På personaleområdet tages udgangspunkt i de personalepolitiske målsætninger på ligestillingsområdet, som stadig er gældende i henhold til Personalepolitikken. Ligestillingspolitiske indsatsområder for medarbejdere i Køge Kommune håndteres i regi af Hoved-MED-Udvalget. Det bemærkes, jf. nedenstående skema, at der ikke er sket mærkbare ændringer i kønssammensætningen inden for de store personalekategorier. Det kan dog konstateres, at der er sket en mindre stigning i antallet af mandlige akademikere fra 2013 til 2015. I Ligestillingsredegørelsen er af Ligestillingsafdelingen angivet tal på et opsummeret niveau for nogle personalekategorier, fx hvor alt pædagogisk personale incl. ledere, studerende m.m. er angivet i en samlet kategori. Det gælder ligeledes inden for social- og sundhedsområdet, hvor ”SOSU/plejepersonale” består af mere end 10 personalekategorier, herunder også socialrådgivere.

Nedenfor er vist kønssammensætning for udvalgte personalekategorier i 2015 (til sammenligning er indsat data fra Ligestillingsredegørelsen i 2013):


Personalekategori

2015 (pr. febr. 2011)
Fuld tid

2013 (pr. apr. 2013)
Fuld tid

KvinderMændKvinderMænd
Dagtilbudsområdet
Pæd. personale 359 (84 %)66 (16 %)354 (83 %)72 (17 %)
Pædagogmedhjælpere 223 (88 %)31 (12 %)188 (87 %)28 (13 %)
Skoleområdet
Lærere498 (72 %)191 (28 %)       476 (73 %)175 (27 %)
Social- og sundhedsområdet
Social- og sundhedsper.674 (95 %)35 (5 %)655 (95 %)37 (5 %)
Administration
Akademikere119 (62 %)73 (38 %)131 (66 %)67 (34 %)
Kontor- og IT-personale298 (80 %)73 (20 %)287 (81 %)68 (19 %)
Serviceområdet (Teknik)
Tekniske servicemedar.11 (11 %)86 (89 %)11 (13 %)68 (87 %)

Ledelse
Topchefer                    1 (17 %)5 (83 %)     1 (17 %)5 (83 %)
Chefer 7 (32 %)15 (68 %)10 (43 %)13 (57 %)
Ledere126 (66 %)65 (34 %)155  (56 %)120 (44 %)

I Ligestillingsredegørelsen er ligeledes angivet den kønsmæssige fordeling på ledelsesniveauerne (se ovenfor). I ovenstående skema er tallene for chefer korrigeret for chefer, der er ansat på Cheflønaftalen (og dermed er registreret som chefer) men ikke er chefer. Disse er i stedet talt med under ledere. Det ses af opgørelsen, at der er i 2015 er færre kvindelige chefer.

Det bemærkes, at der sket en ændring fra 2013 til 2015 i opgørelsesmetode for ledere, idet langt færre ledere er kategoriseret som ledere i KRL’s opgørelse for 2015. Idet opgørelsen af ledere er ændret, kan der ikke udledes konklusioner vedr. ændring i ledersammensætningen.

Ad 2. Ligestilling i kerneydelser:
I forhold til kerneydelser forudsættes, at der fortsat ikke arbejdes specifikt med ligestilling i kerneydelser på serviceområderne. Der arbejdes således ikke med ligestilling som indsats, men det sikres, at lovgivning på alle områder overholdes. Flere områder har adgang til kønsopdelte data, og viden om disse fordelinger indgår således i det generelle billede af de enkelte områder i forbindelse med analyser og indsatser i forhold til fx målgrupper.

Ad 3. Ligestilling i råd, nævn og udvalg:
For råd, nævn og udvalg er situationen, at der i forbindelse med kommunalvalget er nedsat et antal udvalg med eksterne repræsentanter. I henhold til Ligestillingslovens § 10a skal der oplyses kønssammensætning for disse udvalg. I Køge Kommune arbejdes som hovedregel efter den kommunale styrelseslov, og der arbejdes fortsat ikke målrettet med anvendelsen af Ligestillingslovens § 10a. Således at der ikke målrettet taget hensyn til kønsmæssig fordeling ved udpegning af medlemmer til råd, nævn og udvalg.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Marie Stærke (A)
Bilag

Til toppen


363.   Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde


Indstilling
Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalg, Børneudvalg, Skoleudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at Rammeaftalen for 2016 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget 11-08-2015
Anbefales.

Fraværende: Jeppe H. Lindberg

Børneudvalget 12-08-2015
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Fraværende: Helle Poulsen (afbud)

Skoleudvalget 13-08-2015
Godkendt.
Baggrund og vurdering
De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2015 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.  

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen den 17. juni 2015 og anbefaler den til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. 

Udviklingsstrategien
Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder. Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.  

Kapacitetsbehov
Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, men at der er områder, som man bør være opmærksom på. Kommunerne forventer flere hjemløse også unge og deraf øget pres på forsorgshjemsområdet pga. forsørgelsesreformerne (kontanthjælp og førtidspension) og betoner derudover misbrugsproblematikker også for de unge. På ungeområdet er der separate problematikker omkring hjemløshed, misbrug og indenfor forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed og misbrug implikationer i forhold til psykiatriområdet. På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.  

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier. 

Fokusområder
Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var april 2015 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2016 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også inviteret.  

Ud over den forventede centrale udmelding om spiseforstyrrelse, som man skal arbejde med i 2016, blev foreslået fire fokusområder, som der var opbakning til. De foreslåede fokusområder er:
 • Central udmelding 1. november 2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse.
 • Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år).
 • Psykiatriområdet.
 • Kommunikationsområdet.
 • Økonomi - effektiviseringsundersøgelser.

Styringsaftalen
Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner, omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. 

Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning (april 2015) om, at anbefale kommuner og Region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet. KKR Sjællands beslutning om yderligere analyser af økonomien på tværs indgår som et af de 5 fokusområder i udviklingsstrategien.  

Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen og takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser. Det anbefales, at fastholde disse principper.  

Det indgår videre, at beregningen af takster i 2016 baseres på KL’s nye PL skøn i relation til resultatet ved OK 2015.  

I forbindelse med styringsaftalen skal børnehus og socialtilsyn drøftes. I styringsaftalen indgår således en kort status i for begge. Socialtilsyn Øst afgiver i juli 2015 sin første årsrapport, og evt. opfølgning i relation herpå vil derfor ikke kunne indgå i nærværende rammeaftale 2016.

Handicaprådet i Køge Kommune har haft rammeaftalen i høring og har følgende bemærkning:

Handicaprådet har ikke mulighed for at vurdere detaljerne i behovet på de forskellige områder. Rådet forudsætter derfor, at de anslåede behov er realistiske. Det er derfor vigtigt, at rådet inddrages, hvis der sker ændringer i vurderingerne eller der påtænkes ændringer i udbuddet. Det gælder for alle tilbud, som borgere i Køge Kommune er brugere af.

Social- og Sundhedsforvaltningen bemærker, at den procentbesparelse K17 tidligere har drøftet er taget ud og anbefaler tiltrædelse af rammeaftalen.

Børne- og Ungeforvaltningen bemærker, at Børneudvalget den 6. maj 2015 blev orienteret om, at der pr. 1. august 2015 bl.a. vil være 5 § 32-pladser i Børnehuset Solstrålen. Med hensyn til Ellebækskolen og Heldagsskolen i Slimminge bemærkes, at det ikke har været muligt at fastholde den almindelige prisfremskrivning, hvilket for Ellebækskolens vedkommende hovedsageligt skyldes en ændret fysisk placering, en anden SFO-sammensætning, folkeskolereform og øget specialskoletillæg og for Heldagsskolen i Slimminges vedkommende ligeledes folkeskolereformen, men også etablering af behandling i ferieperioder, et øget antal pladser samt en omlægning af typer af pladser.
Økonomi
Der henvises til ovenstående under "Baggrund og vurdering".
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Marie Stærke (A)
Bilag

Til toppen


364.   Forslag til den videre proces for Masterplan - Køge Nord


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. forslag til den videre proces for masterplan godkendes,
 2. der indbydes til dialogmøde søndag den 25. oktober fra 13.00 - 16.00,   
 3. der tages stilling til deltagerkredsen sammensætning.
Baggrund og vurdering
Den 6. oktober præsenteres Økonomiudvalget for Arkitektfirmaet COBE's første udkast til Masterplan for Køge Nord, med henblik på at videresende den til et indbudt dialogmøde. Udkastet formidler Byrådets vision for Køge Nord og vil kunne danne grundlag for en dialog mellem Byrådet og repræsentanter fra lokalområdet og fra interesseorganisationer herunder Solrød Kommune.

Søndag den 25. oktober 2015 kl. 13.00 - 16.00 afholdes et dialogmøde på Egedesvej 42, Lille Skensved.

Formål med dialogmødet er at indbyde repræsentanter for borgere og interesseorganisationer til at drøfte Masterplanen for Køge Nord med Byrådet  inden de bliver gjort færdige for den videre politiske behandling. Udkastet til Masterplanen vil indeholde forskellige valgmuligheder, som deltagerne vil blive bedt om at forholde sig til. Herunder vil deltagerne vil blive bedt om, at forholde sig til hvordan Byrådets vision bliver udmøntet i helhedsplanen for Køge Nord.

Deltagerkredsen:                                                                                          
Det foreslå at  der inviteres 2 personer fra hver af  følgende lokale beboerforeninger:  
 • Ølsemagle Landsby Laug. 
 • Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn.
 • Lyngen Grundejerforening.
Det foreslås desuden at der inviteres 2 personer fra hver af nedenstående interesseorganisationer: 

 • Ølsemagle Menighedsråd.  
 • Danmarks Naturfredningsforening – Køge.
 • Dansk Cyklist Forbund – Køge.
 • Det Grønne Hus.
 • Danske Handicaporganisationer.
 • Friluftsrådet Køge.
 • De Almennyttige Boligselskaber.  
  • Agenda 21 udvalget.
  • KEUR. 
  • Pendlerne.
  • Ølsemagle Brugs.
  • Lokale kultur- og idrætsorganisationer.
  • Campus Køge.
  • Grundejerforeningen for Erhvervsområdet
   Skandinavisk Transportcenter.
  Endvidere inviteres Solrød Kommune, idet Byrådet tidligere tilkendegivet at de ville blive inddraget i processen.
  Det samlede Byråd inviteres ligeledes til at deltage.

  Program for dialogmødet 
  • Borgmesteren byder velkommen. 
  • Forudsætningerne for planlægning i Køge Nord (10 min.)
  • COBE præsentere forslag til Masterplan (30 min.)
  • Pause (15 min)
  • Rundbordssamtaler (55 min.) 
  • Pause (15 min.)
  • Plenum session (55 min.)
  Økonomi
  Udgifter til afholdelse af dialog møde afholdes inden for budgettet.
  Beslutning
  Ad 1:Godkendt.

  Ad 2: Godkendt.

  Ad 3: Deltagerkredsen blev drøftet. Der annonceres og inviteres bredt, men med tilmelding.
  Fraværende
  Marie Stærke (A)

  Til toppen


  365.   Færdiggørelse af Bydelsplan for Herfølge


  Indstilling

  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udkast til bydelsplanen behandles i relevante fagudvalg inden afsluttende høring i følgegruppen.

  Baggrund og vurdering

  Bydelsplanen er en frivillig strategisk plan, der viser en retning for Herfølges udvikling med fokus på fysisk planlægning, men med inddragelse af forslag inden for kultur og fritid samt sundhed. Der er ingen lovmæssige bindinger til processen. Bydelsplanen er fra starten udarbejdet i tæt dialog med en følgegruppe, som blev nedsat på et stort borgermøde i Herfølgehallen, og som dermed tegner en bred repræsentation af de lokale interesser i byen. Undervejs i processen er inddragelsen udvidet med et afsluttende møde i følgegruppen den 9. september 2015. På dette møde præsenteres udkast til bydelsplanen for følgegruppen. Senere følger en afsluttende 14 dages høring i følgegruppen imellem behandling i relevante fagudvalg og før bydelsplanen endelig vedtages senere på efteråret.

   

  Det har været drøftet i følgegruppen at afholde et afsluttende borgermøde for at præsentere den færdige bydelsplan. Forvaltningen foreslår, at processen afsluttes som tidligere besluttet med det afsluttende møde og efterfølgende høring i følgegruppen alene. Denne beslutning vil få betydning for de kommende bydelsplaner. Processernes omfang og ressourceforbrug skal løbende evalueres i forhold til den ønskede borgerinddragelse, men også i forhold til bydelsplanernes karakter.

   

  De borgere, der fra starten har meldt sig til arbejdet i følgegruppen, har opnået et stort kendskab til planens indhold og til de tilvalg og fravalg der er foretaget. Det vil derfor være mest hensigtsmæssigt, at processen afsluttes i følgegruppen og ikke på et stort borgermøde. I de kommende projekter og planprocesser for bl.a. Herfølge Syd og Herfølge Vest kan alle interesserede igen komme med input og forslag til mere konkrete planforslag.

   

  Der har samtidig været en intern drøftelse om godkendelse af bydelsplanen af relevante fagudvalg. Bydelsplanen er et strategisk dokument, der ikke er juridisk bindende. De enkelte målsætninger i planen skal følges op af kommende beslutninger, planer mv. Forvaltningen vurderer, at bydelsplanen har en form og et indhold, der ikke vil binde fagudvalgene, men med det store arbejde, der har involveret flere forvaltninger på tværs, er det naturligt at også fagudvalgene behandler bydelsplanen. Det indstilles derfor, at bydelsplanen behandles i relevante fagudvalg inden høring i følgegruppen og efterfølgende endelig vedtagelse i Byrådet.

   

  Det er igen vigtigt at pointere, at den valgte model vil blive retningsgivende for processerne omkring de kommende bydelsplaner.

  Økonomi
  Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
  Beslutning
  Godkendt. 

  Følgende bydele udarbejdes der Bydelsplaner for (tidspunkt anført i parentes): Borup (2016), Ll. Skensved (2016), Bjæverskov (2017), Alkestrup/Tureby (2017), Ejby (2017), Lellinge (2017).
  Fraværende
  Marie Stærke (A)

  Til toppen


  366.   Forslag til tillæg til Køge Kommunes Vandforsyningsplan


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at de fremsendte forslag til tillæg til vandforsyningsplanen godkendes.

  Tillæggene redegør for ændring af 3 forsyningsområder samt opdaterer antallet af forsyningsanlæg til drikkevand.


  Teknik- og Miljøudvalget 13-08-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering
  Byrådet vedtog i august 2010 en plan for vandforsyningen i kommunen. Planen opdeler hele kommunen i forsyningsområder, der hver er tilknyttet et vandværk. Desuden indeholder planen målsætninger for de enkelte vandværker i kommunen.

  Den 28. januar 2014 har Byrådet godkendt 4 tillæg til den eksisterende plan. Af initiativerne for de vandværker, der er omfattet af tillæggene fremgår ”at de skal søge samarbejde med andre vandforsyninger om f.eks. administration, drift, vedligeholdelse og drikkevandssikkerhed”.

  Vandværkerne har i henhold til retningslinjerne løbende foretaget ændringer af forsyningsstrukturen. De fremsendte forslag til tillæg er således ajourføring af den gældende plan. Tillæggene til vandforsyningsplanen er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse om vandforsyning nr. 1199 af 30. september 2013 samt bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning nr. 1318 af 21. december 2011.

  • Tillæg nr. 5 omfatter en ændring af Ejby Vandværks forsyningsområde efter nedlæggelse af St. Salby-Højelse Vandværk. Vandværkets bygninger og boringer er solgt til Vandværket Lyngen, som har en tilladelse til etablering af en ny kildeplads (se tillæg 6).
  • Tillæg nr. 6 omfatter en ændring af Vandværket Lyngen og Ll. Skensved vandværksforsyningsområder. Vandværket Lyngen skal fremover forsyne et område vest for Køge Bugt motorvejen mellem Egedesvej og Ølsemaglevej. I forbindelse med etablering af kildepladsen ved St. Salby-Højelse vil der blive trukket en drikkevandsledning fra Vandværket Lyngen til området. Når den endelige ledningsføring er kendt, er det muligt at etablere en ringforbindelse mellem Vandværket Lyngen og Ll. Skensved Vandværk.
  • Tillæg nr. 7 omfatter en opdatering af vandforsyningsplanen efter Asemose Vandværks tilladelse til indvinding af grundvand til husholdningsbrug er trukket tilbage. Tilladelsen blev trukket tilbage, da grundvandskvaliteten i indvindingerne ikke kan overholde kvalitetskravet til nikkel. Vandværket skal udgå af vandforsyningsplanen som et produktionsanlæg.
  • Tillæg nr. 8 omfatter sammenlægningen af Viby Dals Vandværk og St. Ladager Vandværk. Begge vandværker vil fortsat producere drikkevand, men vil fremover blive administreret fra Viby Dals Vandværk. 
  De 4 tillæg er ikke omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013), da de udelukkende omfatter mindre ændringer af vandforsyningsplanen uden væsentlig indvirkning på miljøet.
   
  Vurdering:
  Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at de fremsendte tillæg er i overensstemmelse med de målsætninger, der er givet i vandforsyningsplanen, idet 3 af tillæggene omfatter et samarbejde af drift, administration eller forsyningssikkerhed. Det 4. tillæg er en opdatering af de faktiske forhold.  
  Økonomi
  Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
  Kommunikation
  Jf. § 7, stk. 2 i bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning nr. 1318 af 21. december 2011 kan der fastsættes en klagefrist på 4 uger for mindre tillæg og ændringer til en eksisterende vandforsyningsplan. Tillæggene vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside samt sendt direkte til de involverede vandværker.
  Beslutning
  Anbefales.
  Fraværende
  Marie Stærke (A)
  Bilag

  Til toppen


  367.   Genopretning af kommunens ejendomme 2014 - anlægsregnskab


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Genopretning af kommunes ejendomme 2014 godkendes.

  Ejendoms- og Driftsudvalget 12-08-2015
  Anbefales.
  Baggrund og vurdering
  Byrådet besluttede den 25. februar 2014, at der blev givet en anlægsbevilling på 26,945 mio. kr. til, at der på den kommunale bygningsmasse kunne ske en genopretning, hvor de prioriterede arbejder blev udført ud fra deres vigtighed.

  Byrådet besluttede den 23. september 2014, at en overførsel skulle ske på samlet 2,3 mio. kr. til ombygning af Ungecenter i Boholte. Derved er den samlede anlægsbevilling efter regulering på 24,645 mio. kr.

  Da alle regnskaber er opgjorte, er det muligt at aflægge regnskab i forhold til den godkendte anlægsbevilling.

  Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at genopretning af Køge Kommunes bygningsmasse er blevet udført i forventet omfang.
  Økonomi
  Regnskab, (opstilling i hele kr. eksklusiv moms):

  Regnskabet omhandler:
  Genopretning af kommunens ejendomme 2014 AnlægsbevillingRådighedsbeløbForbrug
  Anlægsudgifter24.645.000 kr.24.645.000 kr.24.646.840 kr.
  Merforbrug1.840 kr.1.840 kr. 
  + er merforbrug og – er mindreforbrug

  Økonomisk Afdeling bemærker, at merforbruget på 1.840 kr. i forhold til anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet blev finansieret af kassebeholdningen i 2014.

  Beslutning
  Anbefales.
  Fraværende
  Marie Stærke (A)

  Til toppen


  368.   Nordisk ungemøde i Køge i foråret 2016


  Indstilling
  Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget
  1. tager til efterretning, at der afholdes nordisk ungemøde i Køge i foråret 2016 med emnerne "Unges trivsel", "Indvandring og integration" samt "De unges egne ungdomssituation",
  2. beslutter, at opgaven med at planlægge og afvikle ungemødet forankres i Børne- og Ungeforvaltningen,
  3. anmoder Børne- og Ungeforvaltningen om at udvalget bliver orienteret om det nærmere program for mødet når dette foreligger,
  4. beslutter, at der afsættes en ramme på 50.000 kr. af venskabsbykontoen, som vil kunne anvendes til afvikling af mødet, idet det dog forventes, at der i lighed med sidste år vil kunne opnås finansiering fra diverse programmer og fonde til dækning af en stor del af udgifterne ved mødets afholdelse.
  Baggrund og vurdering
  Økonomiudvalget godkendte den 7. oktober 2014, at Køge Kommune, sammen med de øvrige nordiske venskabsbyer, skulle deltage i et projekt hvis formål var, at give unge mennesker fra de 5 nordiske venskabsbyer mulighed for at mødes i Esbo i foråret 2015.

  Der har været bevilget midler fra Nordisk Ministerråds NORDBUK program, således at Køge Kommunes udgift til samarbejdsprojektet alene har været ca. 5.000 kr.

  Repræsentanter for de unge fra Esbo Kommune deltog i venskabsbymødet i Kongsberg i maj måned for at orientere om den evaluering, der efterfølgende er sket af ungemødet i Esbo.

  Udgangspunktet for mødet var at skabe et ægte ungesamarbejde, hvor de unge selv definerede og satte rammerne for mødet.

  De unge havde derfor, inden mødet blev afholdt, opstillet følgende overordnede mål for mødet:
  • Fremme gensidig forståelse mellem de unge i de 5 nordiske venskabsbyer.
  • Lære om hinandens dagligdag - kulturer og identiteter.
  • Udveksle "god praksis" - eksempelvis i forhold til at forbedre og udvikle unges engagement i lokale beslutningsprocesser.  
  Der deltog 27 unge i mødet samt en voksen leder fra hver venskabsby. 

  Fra Køge Kommune var der deltagere fra Tapperiet og fra Ungerådet. Klubkoordinator John Khan, Børne- og Ungeforvaltningen koordinerede og var ansvarlig for Køge Kommunes deltagelse i mødet. 

  På venskabsbymødet i Kongsberg blev det besluttet at forsætte ungesamarbejdet, og at næste års møde afholdes i Køge Kommune medio april med 4 unge deltagere + 1 voksen deltager fra hver venskabsby (i alt 25 deltagere). Aldersgruppen er aftalt til at være 15-20 år.

  I lighed med dette års ungemøde i Esbo vil mulighederne for at få mødet finansieret med midler fra blandt andet EU-programmer og diverse fonde naturligvis blive undersøgt.

  Forslag til emner på ungemødet i Køge er "Unges Trivsel", "Indvandring og Integration" samt de unges egne ungdomssituation.

  For at have tid til at søge finansiering fra mulige programmer og fonde, og for at give de unge mulighed for at få størst mulighed indflydelse på planlægningen af mødet, er det vigtigt, at der snarest startes en proces, hvor der tages initiativ til at påbegynde planlægningen i samarbejde med de 4 øvrige venskabsbyer.

  Det foreslås i denne forbindelse, at opgaven med at planlægge og afvikle ungemødet i april 2016 forankres i Børne- og Ungeforvaltningen, dog således at det understreges, at der er tale om et tværkommunalt projekt, hvor det er væsentligt, at Børne- og Ungeforvaltningen også inddrager aktører fra andre forvaltninger og afdelinger - eksempelvis Kultur- og Fritidsafdelingen.
  Økonomi
  Da det på nuværende tidspunkt er usikkerhed om i hvilket omfang, der vil kunne opnås finansiering fra eksterne programmer og fonde foreslås det, at Økonomiudvalget afsætter en ramme på 50.000 kr., af venskabsbykontoens midler, som Børne- og Ungeforvaltningen vil kunne disponere indenfor til afvikling af mødet.
  Beslutning
  Ad 1: Til efterretning.

  Ad 2: Godkendt.

  Ad 3: Godkendt.

  Ad 4: Godkendt.
  Fraværende
  Marie Stærke (A)

  Til toppen


  369.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


  Beslutning
  Intet.
  Fraværende
  Marie Stærke (A)

  Til toppen


  370.   Eventuelt


  Beslutning
  Intet.
  Fraværende
  Marie Stærke (A)

  Til toppen


  371.   Salg af parcelhusgrund i Sandholmgård (Lukket punkt)


  Fraværende
  Marie Stærke (A)

  Til toppen


  372.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)


  Fraværende
  Marie Stærke (A)

  Til toppen


  373.   Eventuelt (Lukket punkt)  Til toppen

  Opdateret af Køge Kommune 29.10.15