Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 10.12.2019 kl. 08:30 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


339.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt idet punkt 350 udsættes.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


340.   4. Økonomiske Redegørelse 2019 - ØU-sag


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget 

 1. godkender 4. Økonomiske Redegørelse 2019, idet det konstateres at der er mindreforbrug under driftsområdet på -1,8 mio. kr., som anbefales anvendt til finansiering af mindreindtægter på 1,7 mio. kr. under finansieringsområdet
 2. anbefaler byrådet at godkende anlægsbevilling og rådighedsbeløb til merudgifter på i alt 30,4 mio. kr. vedrørende jorddepotet, og at der under finansieringsområdet gives en bevilling til merindtægter på 30,4 mio. kr. vedrørende finansiering af jorddepot
 3. anbefaler Byrådet, at godkende finansiering af mindre låneoptag til ældreboliger på 24,6 mio. kr. som følge af udskydelsen af ældreboligprojektet
 4. anbefaler Byrådet, at godkende en flytning af budgetmidler på -1,7 mio. kr. fra de øvrige udvalg til Økonomiudvalget mhp. finansiering af stigende priser på Microsoft licenser
 5. anbefaler Byrådet, at godkende en flytning af budgetmidler på -3,7 mio. kr. vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet fra finansieringsområdet til driftsområdet (alle udvalg), heraf 0,5 mio. kr. under Økonomiudvalgets driftsområde
 6. anbefaler Byrådet, at godkende flytning af budgetmidler på 1,0 mio. kr. vedrørende midler til bekæmpelse af ensomhed fra finansieringsområdet til Ældre- og Sundhedsudvalget.
Baggrund og vurdering

På driftsområdet for Økonomiudvalget forventes mindreforbrug på 1,8 mio. kr. På finansieringsområdet forventes netto mindreindtægter på 1,7 mio. kr. Det anbefales, at mindreforbruget på driftsområdet anvendes til finansiering af mindreindtægterne under finansieringsområdet.

I Bilag 1 fremgår oversigtstabellen for Økonomiudvalgets område.

Driftsområdet
På driftsområdet forventes netto mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som anbefales anvendt til finansiering af mindreindtægterne under finansieringsområdet, jf. indstillingspunkt 1. Mindreforbruget er sammensat af 1,5 mio. kr. vedrørende overskydende pensionsmidler og 0,3 mio. kr. vedrørende Revision og bank (nr. 1 i bilag 1).

Finansieringsområdet
På finansieringsområdet forventes netto mindreindtægter på 1,7 mio. kr., som anbefales finansieret af det tilsvarende mindreforbrug under driftsområdet på Økonomiudvalgets område, jf. indstillingspunkt 1.

Mindreindtægterne på 1,7 mio. kr. er sammensat af mindreindtægter på 7,6 mio. kr. vedrørende grundskyld (nr. 8 i Bilag 1)  og 0,2 mio. kr. vedrørende midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet (nr. 10a i Bilag 1). Dette modsvares delvist af forventede merindtægter på i alt 6,1 mio. kr., som omfatter tilbagebetaling af deponeret beløb (Søndre Molevej) på 3,04 mio. kr. (nr. 16 i Bilag 1), 1,9 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af midler fra landsbyggefonden (Ellemarken, Torpgården) (nr. 15 i Bilag 1), 0,9 mio. kr. vedrørende tilbageførsel af §19 restpuljemidler for 2018 og 2019 samt 0,23 mio. kr. vedrørende tilbageværende rest fra udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet (begge nr. 10a i Bilag 1).

Jorddepot
På anlægsområdet forventes merudgifter på 25,5 mio. kr. og mindreindtægter på 4,9 mio. kr. på i alt netto 30,4 mio. kr. vedrørende jorddepotet (nr. 20 i Bilag 1). Merudgifterne modsvares af tilsvarende mindreindtægter under finansieringsområdet på 30,4 mio. kr. som følge af lavere låneoptag, da jorddepotet er 100 % lånefinansieret og dermed ikke påvirker kommunens samlede økonomi, jf. indstillingspunkt 2 (nr. 12 i Bilag 1).

Ældreboliger
På finansieringsområdet forventes mindreindtægter på 24,6 mio. kr. vedrørende mindre låneoptag til ældreboliger (nr. 16 i Bilag 1), idet ældreboligprojektet i Køge Nord, etape 2 i anlægsplanen 2020-2024 er udskudt og således tilgår kassen. Mindreindtægterne modsvares derfor af et mindreforbrug under anlægsområdet på 32,1 mio. kr. på Teknik- og Ejendomsudvalget, hvilket samlet set giver en positiv kasseeffekt i 2019 på 7,5 mio. kr., jf. indstillingspunkt 3. 

Budgetneutrale omplaceringer og overførsler
Driftsområdet:
På driftsområdet forventes merforbrug på i alt 2,2 mio. kr., som anbefales finansieret ved udgiftsneutrale omplaceringer. Heraf vedrører 1,7 mio. kr. stigende priser til Microsoft licenser, som skal medfinansieres af de øvrige udvalg, hvorfor der anbefales en flytning af budgetmidler fra de øvrige udvalg, jf. indstillingspunkt 4. Hertil kommer udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet på 0,5 mio. kr., hvor der anbefales en flytning af midler fra finansieringsområdet til Økonomiudvalget, jf. indstillingspunkt 5 (nr. 1 i Bilag 1).

Endelig forventes mindreforbrug på 27,7 mio. kr., som forventes overført til 2020. Overførslerne til 2020 vedrører primært mindreforbrug på IT projekter, som først skal bruges i 2020 (nr. 1 Bilag 1).

Finansieringsområdet:
På finansieringsområdet forventes merindtægter på i alt 4,7 mio. kr. som følge af Økonomiaftalen 2020, der anbefales omplaceret til driftsområdet (nr. 10b i Bilag 1). Heraf vedrører 3,7 mio. kr. udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet på alle udvalg under driftsområdet med undtagelse af Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget, jf. indstillingspunkt 5. Hertil kommer 1,0 mio. kr. vedrørende midler til bekæmpelse af ensomhed, som anbefales flyttet til Ældre- og Sundhedsudvalget, jf. indstillingspunkt 6.

Endelig er der forventede overførsler til 2020 af mindreudgifter på 10,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud for Ungdomsboliger Køge Kyst (nr. 15 i Bilag 1) samt mindreindtægter vedrørende ekstraordinært afdrag på jorddepotet på 28,4 mio. kr. (nr. 13 i Bilag 1) 

Anlægsområdet:
På det skattefinansierede anlægsområdet forventes mindreudgifter på udgifter for 4,6 mio. kr. som forventes overført. Mindreudgifterne fordeles med 2,1 på serviceanlæg og 2,5 mio. kr. på strategisk jord-opkøb (nr. 17 og 18 i Bilag 1).

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning
Ad 1-6: Godkendt.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)
Bilag

Til toppen


341.   4. Økonomiske Redegørelse 2019 - hele kommunen


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. godkende intern omplacering under Børneudvalget, hvor der flyttes merindtægter på -2,8 mio. kr. fra indkomstoverførselsområdet og merindtægter på -1,9 mio. kr. fra andet til at dække merforbrug på i alt 4,7 mio. kr. under serviceområdet
 2. godkende finansiering af merforbrug på 8,4 mio. kr. under Børneudvalget ved omplacering af mindreforbrug fra andre udvalg og med overskydende penge, som er er lagt i kassen i løbet 2019  
 3. godkende finansiering af merforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende førtidspension under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget ved omplacering af mindreforbrug fra andre udvalg og med overskydende midler, som er lagt i kassen i løbet af 2019 fra jordsalg
 4. godkende finansiering af merforbrug på 4,3 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige ved omplacering af mindreforbrug fra andre udvalg og med overskydende penge, som er lagt i kassen i løbet af 2019
 5. godkende, at udfordringen på 1,7 mio. kr. på finansieringsområdet under Økonomiudvalget finansieres af mindreforbruget på driftsområdet under Økonomiudvalget ved en udgiftsneutral omplacering
 6. godkende, at mindreforbrug på -5,2 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering anvendes til finansiering af udfordringer under Børneudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
 7. godkende, at mindreforbrug på i alt -1,4 mio. kr. under Teknik- og Ejendomsudvalget anvendes til finansiering af udfordringer under Børneudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
 8. godkende, at der under anlægsområdet gives en bevilling på -32,1 mio. kr. vedrørende mindreudgifter til ældreboliger, som tilføres kassen og at der under finansieringsområdet gives en bevilling til mindreindtægter på 24,6 mio. kr. vedrørende mindre låneoptag til ældreboliger, hvilket giver en nettoeffekt på -7,5 mio. kr., som anvendes til finansiering af udfordringer under Børneudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 
 9. godkende, at der under anlægsområdet gives en bevilling til rådighedsbeløb til merudgifter på 25,5 og mindreindtægter på 4,9 mio. kr., netto 30,4 mio. kr. vedrørende jorddepotet og at der under finansieringsområdet gives en bevilling til merindtægter på -30,4 mio. kr. vedrørende finansiering af jorddepot
 10. godkende, at der gennemføres en neutral anlægsbevilling og rådighedsbeløb til mindreindtægter og tilsvarende mindreudgifter på 2 mio. kr. vedr. pulje til afledt trafikanlæg - hovedsygehus 
 11. godkender at der gennemføres en udgiftsneutral anlægsbevilling og rådighedsbeløb til merudgifter på 1,4 mio. kr. til hver til kunstbanerne i Bjæverskov og Ejby finansieret af vedligehold af hallerne 2019 (2,8 mio. kr.)
 12. godkende de øvrige udgiftsneutrale omplaceringer på driftsområdet og finansieringsområdet, jf. bilag 1
 13. tager status på serviceudgiftsloftet til efterretning.
Baggrund og vurdering

Den fjerde Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes forventninger til regnskab 2019 på driftsområdet, anlægsområdet og finansieringsområdet.

Fjerde Økonomiske Redegørelse viser, at budgettet samlet set er i balance, men at der er udfordringer på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (7,1 mio. kr.) og Børneudvalget (8,4 mio. kr.) Dette modsvares dog af mindreforbrug på en række øvrige udvalg således, at der tilbage står en udfordring på 1,4 mio. kr., som anbefales finansieret af det overskud som er tilført kassen i løbet af 2019 fra jordsalg.

Økonomiudvalget har haft en retningsgivende drøftelse omkring håndteringen af udfordringerne i fjerde Økonomiske Redegørelse. Indstillingen fra Økonomiudvalget var, at udfordringerne skulle løses med det overskud, som ligeledes indgår indeværende redegørelse samt nogle de penge som er lagt i kassen i løbet af 2019 vedrørende jordsalg. 

I tabellen nedenfor er en oversigt over de indmeldte udfordringer samt finansieringen af samme,

Poster        Udvalg        Beløb
Familieområdet og dagtilbud        BU            8,4
Førtidspension        SAU            2,8
Forsikrede ledige        SAU            4,3
Mindreforbrug driften        ØU           -1,8
Mindreindtægter finansiering        ØU            1,7
Nettoeffekt ældreboliger        TEU/ØU           -7,5
Aktivitetsbestemt medfinansiering        ÆSU           -5,2
Mindreforbrug        TEU           -1,4
Køge Kommune i alt            1,4


Børneudvalget 
På Børneudvalget forventes en udfordring på 8,4 mio. kr., som anbefales finansieret af mindreforbrug fra andre udvalg og de overskydende midler, som er tilført kassen i løbet af 2019 fra jordsalg, jf. indstillingspunkt 2.

Udfordringen på de 8,4 mio. kr. er sammensat af et samlet forventet merforbrug på 17,8 mio. kr. I forhold til denne udfordring har Børne- og Uddannelsesforvaltningen udarbejdet kompenserende besparelser for 2019 på 4,7 mio. kr. Hertil kommer anbefalede interne omplaceringer under Børneudvalget på yderligere 4,7 mio. kr., jf. indstillingspunkt 1, som er knyttet til merindtægter under indkomstoverførsler (2,8 mio. kr.) og andet (1,9 mio. kr.) således, at Børneudvalget står med en resterende udfordring på 8,4 mio. kr.

Udfordringen under Børneudvalget vedrører en udgiftsvækst på foranstaltninger på børn og unge, der hovedsageligt vedrører handicapområdet. Herudover er der fortsat en udfordring på dagtilbudsområdet pga. en højere dækningsgrad end forventet. 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
På Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventes merforbrug på 7,1 mio. kr., som anbefales finansieret af mindreforbrug på andre udvalg. Merforbruget er sammensat af 2,8 mio. kr. i merforbrug til førtidspension under indkomstoverførsler og 4,3 mio. kr. til forsikrede ledige under Andet, jf. indstillingspunkt 3 og 4.

Udfordringen på de 4,3 mio. kr. vedrørende de forsikrede ledige og omfatter merudgifter på 8,9 mio. kr. Der er imidlertid igangsat en BDO analyse af refusionsområdet, der pr. oktober viser en berigtigelse, dvs. yderligere refusionsindtægter på ca. 4,0 mio. kr., som dermed skal modregnes i merforbruget på 8,9 mio. kr. herudover er der merindtægter på 0,6 mio. kr. vedrørende central refusion, som ligeledes modregnes de 8,9 mio. kr.

Økonomiudvalget (Drifts- og finansieringsområdet)
På Økonomiudvalget forventes mindreforbrug på 1,8 mio. kr. under driftsområdet og netto mindreindtægter under finansieringsområdet på 1,7 mio. kr. Det anbefales, at mindreindtægterne på 1,7 mio. kr. under finansieringsområdet finansieres af mindreforbruget under driftsområdet, jf. indstillingspunkt 5.

På driftsområdet er mindreudgifterne på 1,8 mio. kr. sammensat af 1,5 mio. kr. i overskydende pensionsmidler samt 0,3 mio. kr. vedrørende Revision og bank.

På finansieringsområdet er mindreindtægterne på 1,7 mio. kr. sammensat af mindreindtægter på 7,6 mio. kr. vedrørende grundskyld og 0,2 mio. kr. vedrørende midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Dette modsvares delvist af merindtægter på i alt 6,1 mio. kr., som omfatter tilbagebetaling af deponeret beløb (Søndre Molevej) på 3,04 mio. kr., 1,9 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af midler fra landsbyggefonden (Ellemarken, Torpgården), 0,9 mio. kr. vedrørende tilbageførsel af § 19 restpuljemidler for 2018 og 2019 samt 0,23 mio. kr. vedrørende tilbageværende rest fra udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Ældre- og Sundhedsudvalget
På Ældre- og Sundhedsudvalget forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering, som anbefales anvendt til finansiering af udfordringen under Børneudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, jf. indstillingspunkt 6. 

Teknik- og Ejendomsudvalget
På Teknik- og Ejendomsudvalget forventes mindreforbrug på i alt 1,4 mio. kr., som anbefales anvendt til finansiering af udfordringen under Børneudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, jf. indstillingspunkt 7.

Mindreforbruget under Teknik- og Ejendomsudvalgets er sammensat af 0,85 mio. kr. vedrørende merindtægter på leje af Gymnasievej 8, 0,53 mio. kr. vedrørende afledt drift pga. udskydelse af daginstitution på Parkvej samt 0,05 mio. kr. vedrørende Energisparerprojekter.

Ældreboliger (Anlægs- og finansieringsområdet)
Der forventes mindreforbrug på 32,1 mio. kr. vedrørende ældreboligprojektet i Køge Nord, etape 2 som i anlægsplanen 2020-2024 er udskudt og således tilgår kassen. Beløbet modsvares delvist af mindreindtægter under finansieringsområdet som følge af lavere lånoptag på 24,6 mio. kr. Udskydelsen af ældreboligprojektet betyder dog, at kassen netto tilføres 7,5 mio. kr., da mindreforbruget til ældreboliger under anlæg kun delvist modsvares af mindre låneoptag under finansieringsområdet.

De 7,5 mio. kr. anbefales anvendt til finansiering af udfordringen under Børneudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, jf. indstillingspunkt 8.

Jorddepot (Anlægs- og finansieringsområdet)
På anlægsområdet forventes merudgifter på 25,5 mio. kr. og mindreindtægter på 4,9 mio. kr. på i alt netto 30,4 mio. kr. vedrørende jorddepotet. Merudgifterne modsvares af tilsvarende mindreindtægter under finansieringsområdet på 30,4 mio. kr. som følge af lavere låneoptag, da jorddepotet er 100 % lånefinansieret og dermed ikke påvirker kommunens samlede økonomi, jf. indstillingspunkt 9. 

Anlægsområdet - budgetneutrale omplaceringer og status på overførsler
På det samlede anlægsområde forventes budgettet overholdt.

Herudover er der mindreindtægter på 2 mio. og tilsvarende mindreudgifter på 2 mio. kr. vedr. afsat Pulje til afledt trafikanlæg - Hovedsygehus. Merudgifterne til de 2 kunstbaner i Ejby og Bjæverskov med hver 1,4 mio. kr. finansieres af vedligehold haller 2019 (2,8 mio.). De 2,8 mio. kr. tilgår vedligehold af haller i 2020, som beskrevet i budgetforliget, jf. indstillingspunkt 10 og 11.

På den skattefinansierede del af anlægsområdet forventes en overskridelse af anlægsudgifterne på 36,1 mio. i 2019 i forhold til vedtaget budget, jf. tabellen nedenfor.

Status ift. skattefinansierede anlæg        Beløb
Vedtaget anlægsudgift        192,2
Forventet regnskab anlæg        228,3
Overskridelse ift. skattefinansierede anlæg          36,1

På nuværende tidspunkt forventes overførsler på 128,6 mio. kr., som ligger lidt over det normale overførselsniveau på 115-125 mio. kr. men under overførelserne fra sidst år på 155 mio. kr. Såfremt overførslerne rammer det normale overførselsniveau, betyder det en større overskridelse af anlægsloftet i 2019, og dermed en mindre forskydning af problemet til 2020, hvor Regeringen ligeledes har hjemmel til at aktivere sanktioner, såvel som de har i 2019. 

Der er i løbet af 2019 lagt 21,6 mio. kr. vedrørende salg af jord i kassen, hvoraf 1,4 mio. kr. af disse anbefales anvendt til finansiering af udfordringen under Børneudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Øvrige budgetneutrale omplaceringer under drifts- og finansieringsområdet

På drifts- og finansieringsområdet anbefales herudover en række udgiftsneutrale omplaceringer både inden for driftsområdet og mellem driftsområdet og finansieringsområdet af mere teknisk karakter, herunder udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet, jf. indstillingspunkt 12 og Bilag 1.

Status på serviceudgiftsloft på driftsområdet

Status på serviceudgiftsloftet        Beløb
Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune      2.744,8
Korrektion af serviceudgiftsloftet            5,0
Forventede serviceudgifter      2.728,2
Status ift. serviceudgiftsloftet         -11,6

Fjerde Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommune forventes at holde sig under vedtaget budget for serviceudgifterne med 11,6 mio. kr. når der tages højde for forventede overførsler til 2020. Vedtaget budget er samtidig Køge Kommunes sigtepunkt for at bidrage til kommunernes samlede aftaleoverholdelse med Regeringen i forhold til servicerammen.

Konsekvenser for 2020
Udfordringerne i fjerde Økonomiske Redegørelse har ingen konsekvenser for budget 2020, men der er en kendt udfordring, jf. anden sag på dagsordenen på 2,6 mio. kr. vedrørende kollektiv skattesanktion, som følge af at flere kommuner har hævet skatten.

Gennemsnitlig likviditet
Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 31. oktober 2019 283,7 mio. kr. 

Fagudvalgenes protokolleringer
De enkeltes forvaltningers 4. Økonomisk Redegørelse er vedhæftet. Protokolleringerne fremgår her:

Økonomiudvalget:
Behandles på samme møde.

Ældre- og Sundhedsudvalgets protokollering:
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet

Børneudvalgets protokollering: 
Børneudvalget godkendte:
Ad. 1 - 4. økonomiske redegørelse 2019
Ad. 2 - Udgiftsneutral tillægsbevilling på 0,4 mio. kr.
Ad. 3 - Kompenserende besparelser på -4,7 mio. kr.

Børneudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet:
Ad. 1 - at mindreforbrug på -4,6 mio. kr. uden for servicerammen overføres til foranstaltninger for børn og unge inden for servicerammen
Ad. 2 - en budgetneutral tillægsbevilling til dagtilbud på +/- 1,7 mio. kr. til tilskud fra Socialstyrelsen til projekt kompetenceløft
Ad. 3 - udfordringen under Børneudvalget på 8,4 mio. kr. finansieres af mindreforbrug fra andre udvalg og midler tilført kassen i løbet af 2019 vedrørende jordsalg.

Skoleudvalgets protokollering: 
Ad. 1 - Taget til efterretning.
Ad. 2 - Taget til efterretning.
Ad. 3 - Indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet.

Kultur- og Idrætsudvalgets protokollering:
Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales.

Ad 3. Anbefales.

Ad 4. Godkendt.

Ad 5. Godkendt.

Klima- og Planudvalgets protokollering: 
Godkendt.

Teknik- og Ejendomsudvalgets protokollering: 
Behandles først efter Økonomiudvalgets møde.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets protokollering:
Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 4. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 5. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 6. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 7. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad 8. Godkendt.

Venstre tager forbehold vedr. pkt. 6 og 7.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning

Ad 1-12: Anbefales godkendt, idet der tages forbehold for Teknik- og Ejendomsudvalgets behandling.

Ad 13: Anbefales taget til efterretning.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)
Bilag

Til toppen


342.   Kommunernes skatteforhøjelser i budgetterne for 2020


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om forventede konsekvenser for Køge Kommune af stigende skatter i andre kommuner til efterretning
Baggrund og vurdering

I kommunernes budgetter for 2020 har ti kommuner hævet skatten med samlet 304,7 mio. kr., mens fem kommuner har sænket skatten med samlet 11,4 mio. kr. Det giver en netto skatteforhøjelse på 293,3 mio. kr., som kommunerne vil blive sanktioneret for i form af modregning i bloktilskud.

Skatteændringerne omfatter ændringer i udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgift.

Som udgangspunkt modregnes skatteforhøjelser individuelt med 75 % i budgetåret, 50 % de to efterfølgende år og 25 % i det fjerde år. Den del af skatteforhøjelserne, som ikke modregnes individuelt, modregnes alle landets kommuner kollektivt. Fra og med det femte år er modregningen udelukkende kollektiv.

Der findes dog to måder, hvorpå en kommune kan hæve skatten uden at blive ramt af individuel sanktion:

 • Pulje til skatteforhøjelser: I nogle budgetår - heriblandt 2020 - vedtages med økonomiaftalen en pulje til skatteforhøjelser, som kommuner, der ønsker at hæve skatten, kan søge om andel i. For 2020 var puljen på 200 mio. kr., som blev fordelt blandt ti kommuner. Otte af disse kommuner udnyttede muligheden med samlet 163,4 mio. kr.
 • Frit lejde: Kommuner, som i tidligere år har sænket skatten, kan under visse forudsætninger og op til et vist beløb have "frit lejde" til at hæve skatten igen uden at blive ramt af individuelle sanktioner.

Ifølge oplysninger fra KL vil 246 af de 293,3 mio. kr. blive modregnet kollektivt i 2020. Køge Kommune vil skulle betale med sin andel af landets befolkningstal, svarende til ca. 1,05 % svarende til forventelig 2,6 mio. kr. i 2020 stigende til 3,1 mio. kr. i 2024.

Vedlagt som bilag er Social- og Indenrigsministeriets oversigt over kommunale skatteændringer fra 2019 til 2020.

Økonomi

På baggrund af oplysningerne fra KL vurderer Kultur- og Økonomiforvaltningen, at Køge Kommune vil blive modregnet følgende beløb:

I 1.000 kr., 2020-priser 2020 2021 2022 2023 2024 ff
Forventet modregning i Køge Kommunes bloktilskud (statstilskud) sfa. skatteforhøjelser for kommunerne under ét fra 2019 til 2020 2.572 2.737 2.737 2.902 3.067

Social- og Indenrigsministeriet forventes at udmelde de endelige tal i løbet af december 2019. Når de endelige tal kendes, vil forvaltningen søge kommunens budgetterede indtægter fra bloktilskud (statstilskud) 2020-2023 nedskrevet i førstkommende Økonomiske Redegørelse.

Beslutning

Taget til efterretning. Sagen videresendes til Byrådet til orientering.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


343.   Budgetproces - Evaluering og rammer for fremtidig budgetlægning


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

 1. evaluerer budgetprocessen for 2020-2023 og giver input til rammerne for den politiske proces for budgetlægningen for 2021-2024
 2. godkender at opsamling fra mødet forelægges som orienteringssag til Byrådet.
Baggrund og vurdering

Med vedtagelsen af Budget 2020-23 er det blevet tid at evaluere den forgangne budgetproces. Herudover anbefales det, at Økonomiudvalget giver input til de ønskede rammer for den politiske proces for den kommende budgetlægning for 2021-24. Input anvendes som grundlag for forvaltningens arbejde med budgetprocessen herunder udarbejdelse af Budgetstrategi- og vejledning for budget 2021-24.

Ad. 1)
Følgende temaer anbefales som minimum drøftet som led i evalueringen af budgetprocessen 2021-24:

 • Hvordan har kommunikationen været mellem partigrupperne, Økonomiudvalget og udvalgsformænd og hvordan sikres den gode kommunikation fremadrettet?
 • Hvordan har kommunikationen været mellem administrationen og politikkerne?
 • Skal den politiske proces budgetproces igangsættes før eller efter sommerferien?
 • Hvorledes fungerede budgetseminariet og forhandlingsseminariet og er der eventuelt kommentarer til det?
 • Høring og politiske spørgsmål - hvad har været godt og skidt?
 • Evaluering af anlægsbudgetlægningen - hvad har været godt og skidt?
 • Rammer for afdækning af demografiregulering af øvrige områder - hvorledes skal der arbejdes med det?
 • Hvad har i øvrigt været godt og skidt ved budgetprocessen for 2020?

Sen budgetproces
I budget 2020-23 har der været taget udgangspunkt i en sen budgetproces. Processen blev yderligere forsinket pga. Folketingsvalget med dertil udskudte tidsfrister for kommunernes budgetlægning. 

Direktionen anbefaler en sen budgetproces med hovedfokus i den politiske proces på den anden side af sommerferien, hvor både opstartsseminar og forhandlingsseminar foreslås placeret. Direktionens anbefaling kommer dels på baggrund af de gode erfaringer fra i år, men også fordi den kommende Udligningsreform forventes at gøre det svært at give pålidelige data omkring indtægtssiden før sommerferien. 

Budgetseminar og forhandlingsseminar
Økonomiudvalget bedes drøfte hvorvidt evalueringen af budget 2020-23 skal fremlægges som orienteringssag for Byrådet.

I processen for budget 2020-23 var der indlagt et 2-dags forhandlingsseminar, der var planlagt som internat. Økonomiudvalget bedes drøfte hvorvidt det fungerede efter hensigten, og hvilke seminar, der skal indgå i budgetprocessen for budget 2021-24.

Høring og politiske spørgsmål
Med en sen budgetproces vil høringsperioden samt perioden hvor der stilles politiske spørgsmål blive komprimeret og vil vare ca. 14 dage. Økonomiudvalget bedes tage stilling til om høringssvarene samt svar på politiske spørgsmål skal udsendes forud for forhandlingsseminaret, således at politikerne får tid til at læse høringssvarene og svar på spørgsmål inden forhandlingsseminaret eller om de skal præsenteres direkte på budgetseminaret.

Anlægsprocessen
Økonomiudvalget anbefales at drøfte indhold og rammer samt drøfte om de budgetterede vedligeholdelsesudgifter fastholdes. Endvidere anbefales det, at drøfte øvrige ønsker til fokus i den kommende anlægsplanlægning.

Ad. 2)
Direktionen anbefaler, at opsamling på dagens evaluering af budget 2020-23 forelægges Byrådet til orientering på mødet den 17. december 2019. Dette vil give Byrådet mulighed for at kommentere budgetlægningsprocessen.

Økonomi
Ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Ad 1: Økonomiudvalget evaluerede budgetprocessen for Budget 2020-23 og gav følgende input til rammerne for budgetlægningen for 2021-24:

 • Processen med sættemøde, opstartsbudgetseminar og forhandlingsseminar fungerede godt.
 • Processen er gennemført i godt klima og med god kommunikation.
 • Samarbejde mellem forvaltning, byråd og politiske grupper fungerede godt.
 • Sættemødet gav en god ramme for de videre forhandlinger. Ligeledes er det vigtigt at få afklaret hvorledes indmeldinger fra udvalgene bringes videre ind på sættemødet.
 • Forhandlingsseminaret fungerede godt. Der kan overvejes at lægge flere slots ind til drøftelser i grupperne. Ligeledes kan det overvejes at lægge forhandlingsseminaret udenfor Rådhuset.
 • Der stiles mod en sen budgetproces med hovedvægten efter sommerferien 2020 så der er størst mulig sikkerhed for den økonomiske situation.
 • Vedrørende anlægsbudgetlægningen ønsker fortsat fokus på vedligeholdelse. Ligeledes kan det overvejes at tilvejebringe et tydeligere billede at eventuelle behov for modernisering af bygningerne og arealer samt den forventede effekt heraf.
 • Vedrørende demografien jf. hensigtserklæringens punkt B, så ser Økonomiudvalget frem til et oplæg i marts 2020.
 • Der stiles mod budgetvejledning til politisk godkendelse i april/maj 2020.

Ad 2: Godkendt at sagen videresendes til Byrådet til orientering.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


344.   Proces for budgetanalyser


Indstilling

Direktionen indstiller til
 
    Økonomiudvalget, at udvalget

1. godkender processen for arbejdet med de faglige budgetanalyser herunder beslutter om analysernes skal indarbejdes i budgetforslag 2021-24 eller om de skal vedlægges budgetforslaget som et sparekatalog.

    Økonomiudvalget og Byrådet, at

2. godkende at processen for arbejdet med de tværgående forbedringer følger samme proces som de faglige budgetanalyser. 

    Byrådet, at

3. orientering om processerne for faglige analyser og tværgående forbedringer som vedtaget af Økonomiudvalget, jf. punkt 1 tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Som en del af forhandlingerne om budgettet for 2020-23 blev det besluttet at indarbejde besparelser for 35 mio. kr. i budget 2021.

De 35 mio. kr. består af 10 mio. kr. i løbende effektiviseringer, 20 mio. kr. i besparelser som skal findes gennem budgetanalyser og 5 mio. kr. der skal findes gennem tværgående besparelser.

De 10 mio. kr. til løbende effektiviseringer er - tillige med de 5 mio. kr. der skal findes fra 2020 - besluttet fundet ved en reduktion af alle institutioner/afdelingers budgetter og gennemføres som en administrativ proces.

For så vidt angår besparelserne på 20 mio. kr. fra 2021, der skal findes gennem analyser, fremgår følgende af budgeterklæringen for budget 2020-23:
"De resterende 20 mio. kr. findes gennem faglige analyser. I budgettet er besparelserne fordelt jævnt på alle udvalg efter deres andel af servicedriftsudgifterne. De enkelte udvalg har derfor til opgave at gennemføre analyser, der identificerer områder, som kan reduceres svarende til det sparemål, der er indarbejdet på udvalgets område for 2021. Et element i de enkelte udvalgs arbejde med analyserne skal være at inddrage sammenligningstal og serviceniveau i udarbejdelsen af de konkrete analyser.

Udvalgenes forslag til besparelser indgår i høringsmaterialet for næste års budgetlægning. Den endelige beslutning om gennemførelse af de enkelte spareforslag besluttes derfor som en del af budgetlægningen for 2021, idet puljen til politiske ændringer kan bringes i spil til at reducere besparelserne.

Frem mod budgetlægningen for 2021 belyses serviceniveauet gennem indekstal på de enkelte områder til videre drøftelse på budget eller forhandlingsseminaret for budget 2021-24.

Økonomiudvalget fastlægger inden udgangen af 2019 den konkrete proces for arbejdet med analyserne."

Og vedrørende de 5 mio. kr. i tværgående forbedringer fremgår følgende af budgeterklæringen:
"For det andet skal der realiseres 5 mio. kr. i 2021 og yderligere 5 mio. kr. hvert år herefter gennem koncernserviceprojekter og samarbejder på tværs af forvaltningerne. Økonomiudvalget har til opgave at fastsætte hvilke områder, der skal arbejdes med på tværs af hele kommunen. De 5 mio. kr. er derfor teknisk placeret under Økonomiudvalget til senere fordeling på de relevante udvalg. Udmøntningen sker løbende i takt med at de enkelte områder er belyst og potentialerne identificeret. Det er Økonomiudvalget der godkender potentialerne. Sagerne sendes til orientering til Byrådet som samtidig er dem der omplacerer besparelserne til de relevante udvalg."

Ad. 1)
Som det fremgår ovenfor er det aftalt i budgeterklæringen, at Økonomiudvalget inden udgangen af 2019 skal fastlægge processen for arbejdet med budgetanalyserne, altså de 20 mio. kr. der skal findes besparelsesforslag for med virkning for 2021. I det følgende beskrives direktionens anbefaling til proces for det fremadrettede arbejde med faglige- og tværgående analyser i budget 2021-24.

Direktionen foreslår følgende tidsplan for processen:  

Marts:
På fagudvalgenes møder i marts fastlægger hvert udvalg temaerne for de analyser der ønskes gennemført for at identificere de steder der kan gennemføres besparelser. Beslutningen tager udgangspunkt i temaer foreslået af forvaltningen. Som en del af beslutningsgrundlaget beskriver forvaltningen serviceniveau og sammenligningstal for de temaer som forvaltningen foreslår at der arbejdes videre med.

Økonomiudvalget fastlægger tillige temaerne der skal arbejdes med for at realisere sparekravet for de tværgående besparelser. 

Marts-juni:
Forvaltningen gennemfører analyser indenfor de temaer som fagudvalgene har besluttet.

Udmøntningen på de tværgående forbedringer sker løbende i takt med at de enkelte områder er belyst og potentialerne identificeret. Det er Økonomiudvalget der godkender potentialerne. Sagerne sendes til orientering til Byrådet som samtidig er dem der omplacerer besparelserne til de relevante udvalg. 

Juni:
Såfremt det enkelte udvalg ønsker en status på arbejdet med analyserne præsenterer forvaltningen mundtligt udvalgene for dette på junifagudvalgsmøderne. Det er op til det enkelte udvalg hvorvidt der ønskes en status.

August:
Analyserne og de deraf følgende besparelsesforslag behandles på de enkelte fagudvalgs møder i august med henblik på godkendelse af at analyserne indgår i 1. behandlingsmaterialer til budget 2021-24.

Økonomiudvalget bedes træffe beslutning om, hvorvidt de enkelte besparelsesforslag skal indarbejdes i budgetforslaget, eller om besparelsesforslagene skal vedlægges budgetforslaget som et sparekatalog.

August/september:
Høringsmaterialet for Budget 2021-24 udsendes. Som bilag hertil indgår analyserne og de deraf følgende besparelsesforslag.

September:
På budgetseminaret præsenteres et overblik over serviceniveauet som indekstal. Overblikket belyses gennem følgende:

 • Tidsserier over udviklingen i udgifterne på de enkelte hovedområder inkl. landsgennemsnittet
 • De faktiske korrektioner i op og nedadgående retning på de enkelte udvalg over perioden 2018-20. 

I bilaget fremgår de tilsvarende opgørelser fra budgetlægningen for 2020. Det er således disse opgørelser der tænkes opdateret med yderligere et år til budgetlægningen for 2021-24.

Som en del af forhandlingerne om budgettet for 2021-24 drøftes hvorvidt puljen til politiske ændringer bringes i spil til at reducere nogle af besparelserne.

Ad. 2)
Af budgeterklæringen fremgår som ovenfor nævnt, at de tværgående analyser følger en proces hvor de løbende udmøntes efterhånden som de vedtages i Økonomiudvalget, jf. beskrivelsen ovenfor.

Af hensyn til ensartetheden og muligheden for høring i og udenfor organisationen foreslår direktionen, at det besluttes, at arbejdet med analyserne der skal realiserer de tværgående forbedringer følger samme proces som de faglige analyser.

Ad. 3)
Direktionen anbefaler, at sagen inkl. Økonomiudvalgets beslutning sendes videre til Byrådet i december, således at det samlede Byråd er orienteret om processen.

Økonomi
Råderumsbesparelserne skal skabe råderum for i alt 35 mio. kr. pr. år fra 2021.
Beslutning

Ad 1: Godkendt, idet beslutning om hvorledes analyseresultaterne indarbejdes i budgetforslaget fastlægges i forbindelse med vedtagelse af budgetvejledningen. Den grafiske fremstilling af processen (årshjulet) vedlægges referatet.

Ad 2: Anbefales.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


345.   Status Informationssikkerhed - Intern audit


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager resultatet af den årlige interne audit rapport til efterretning.
Baggrund og vurdering

Databeskyttelsesforordningen, der trådte i kraft den 25. maj 2018, fastlægger at Køge Kommune skal tilknytte en databeskyttelsesrådgiver, der udfører rådgiverfunktion og inddrages i alle spørgsmål om databeskyttelse, bl.a. rådgivning om de databeskyttelsesretlige regler.

Én gang om året iværksætter databeskyttelsesrådgiveren en intern audit, der, i lighed med økonomisk revision, udpeger områder, der skal laves stikprøveundersøgelse på. Formålet med den interne audit er, at kontrollere at Køge Kommune overholder databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og databeskyttelsesregler.

Resultatet af den interne audit skal jf. vedledning om databeskyttelsesrådgiver fremlægges for Byrådet.

Intern audit blev gennemført i første og andet kvartal 2019, hvor der blev taget stikprøver på udvalgte områder. Køge Kommune modtog den endelige rapport ultimo september 2019. Rapporten fremgår af Bilag 2.

Den interne audit havde fokus på indgåelse og opfølgning på databehandleraftaler, fortegnelser og krav fra datatilsynet. Forvaltningens praksis er efterfølgende tilrettet anbefalingerne fra den interne audit, jf. Bilag 1.

Økonomi
Ingen direkte konsekvenser.
Beslutning
Anbefales taget til efterretning.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


346.   Sygefraværsopgørelse


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at status på sygefraværet for Køge Kommune ved udgangen af 3. kvartal 2019 tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Hvert kvartal opgør Køge Kommune sygefraværet for alle månedslønnede medarbejdere. Sygefraværet opgøres med 12 måneders historik (årsperioder). Det sker for at følge udviklingen og etablere et udgangspunkt for konkrete indsatser.

Overordnede resultater (jf. bilag 1)
Sygefraværet ved udgangen af 3. kvartal 2019 udgør 5,4 % samlet for Køge Kommune, svarende til 14,1 dage i gennemsnit pr. fuldtidsmedarbejder. Fraværet ligger således fortsat lige under 5,5 %. Set i forhold til året før ses en mindre stigning på 0,3 %-point.

Den samlede stigning dækker over store interne forskelle, idet fraværet på familie-, dagtilbuds- og skoleområdet har været faldende det seneste år, mens fraværet har været stigende på ældre- og sundhedsområdet, socialområdet, arbejdsmarkedsområdet samt teknik- og ejendomsområdet. Dog ses en faldende tendens for flere af områderne det seneste kvartal.

Øvrige tendenser (jf. Bilag 1)

 • Det korte og mellemlange fravær (2-7 dage samt 8-30 dage) viser fortsat en faldende tendens, hvilket ses generelt i hele organisationen. Konkret har der den seneste årsperiode været ca. 450 færre sygefraværsperioder end året før.
 • Den stigende tendens i sygefraværet skyldes primært stigninger i langtidssygefraværet (over 91 dage). Her er sket en stigning på 21 sygefraværsperioder, til 58 perioder det seneste år. 

Vedhæftet findes bilag med sygefraværsopgørelse for Køge Kommune. Derudover er vedhæftet en opgørelse over top 15/bund 15 sygefravær for institutioner/organisationsenheder samt bilag med opgørelse af fraværet 8 år tilbage.

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


347.   Afskrivninger 2019


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der godkendes afskrivninger som betyder en nedskrivning af egenkapitalen med 11.006.392 kr. vedrørende 2019.
Baggrund og vurdering

Kommunens Økonomiske Styringsprincipper bilag 10 beskriver retningslinjerne for behandling af afskrivninger. Heraf fremgår det, at den enkelte afdeling fremsender afskrivningsbilag, dokumentation og en begrundelse til Økonomisk Afdeling. Derefter godkender Økonomichefen afskrivningerne for beløb op til 50.000 kr., mens beløb over 50.000 kr. godkendes af Økonomiudvalget.

Dog er det således, at krav, som ikke længere er retskraftige, bl.a. som følgende af insolvente dødsboer, konkurs, gældssanering samt uerholdelige krav returneret fra SKAT, afskrives rent administrativt uanset beløbsstørrelse, da de juridiske muligheder i forhold til at få tilgodehavenderne hjem er udtømte, jf. nedenfor.

Økonomi

På baggrund af afdelingernes indstilling af beløb til afskrivning over 50.000 kr. anbefaler Økonomisk Afdeling, at der afskrives kommunale tilgodehavender for 11.006.392 kr. vedr. 2019 på egenkapitalen. Da der er tale om afskrivning af tilgodehavender, indebærer det, at kommunens egenkapital formindskes med de 11.006.392 kr. Der er tale om en afskrivning, som vedrører

 • 68.985 kr. - depositum, hvor der ikke er sket anmeldelse i konkursboet
 • 655.164 kr. - krav til anden kommune, hvor sagen er afgjort i Ankestyrelsen, men hvor den anden kommune fortsat ikke vil betale (Forvaltningen vurderer at der er stor risiko for at omkostningerne til en civilretslig sag vil overstige indtægterne)
 • 9.158.498 kr. - Der er i år givet fritagelse af grundskyld med tilbagevirkende kraft i en konkret sag, hvor der ikke er sket betaling af det opkrævet grundskyld i en årrække. Det betyder at den tidligere opkrævet grundskyld skal afskrives
 • 1.123.745 kr. - Nedskrivning af tidligere tilbagebetalt grundkapitalindskud i Landsbyggefonden.

Til orientering er der i løbet af 2019 allerede godkendt afskrivninger på tilgodehavender for netto knap 1,6 mio. kr. som forringer egenkapitalen. Nettobeløbet består af tilgodehavende på 1.568.296 kr., som er uerholdelige krav, som kommunen under ingen omstændigheder har mulighed for at opkræve, jf. forklaring ovenfor, samt 12.000 kr. netto som vedrører afskrivninger på statuskonti på under 50.000 kr. Sidstnævnte omfatter som oftest små enkeltbeløb, herunder korrektioner af borgeres mellemværende med kommunen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


348.   Udlejning af 72 ungdomsboliger ved Campus Køge


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. godkende, at forvaltningen laver en aftale med Domea Køge om, at unge under uddannelse i Køge Kommune har fortrinsret til at få tildelt boligerne
 2. tage til efterretning, at Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, at 10 % af 1-rumsboligerne anvises til Køge Kommune til udlejning til unge med et særligt behov
 3. tage til efterretning, at Domea Køge og Campus Køge er i dialog om tiltag, der skal sikre tilhørsforhold og velfungerende sociale fællesskaber i de nye boliger.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte den 27. november 2018 Skema-B for opførelse af 72 almene ungdomsboliger ved Campus Køge. Skema-B er det endelige tilsagn om, at byggeriet kan igangsættes. Byggeriet blev godkendt med en anskaffelsessum på 88.305.000 kr. og vil komme til at bestå af 40 et-rumsboliger samt 32 to-rumsboliger.

Boligerne er, som planlagt, klar til indflytning den 1. marts 2020.

I den forbindelse har der den seneste tid været afholdt møder mellem kommunens administration, Domea Køge og Campus Køge for at drøfte blandt andet

A: Forskellige tiltag, der kan være med til at skabe trivsel og tryghed i afdelingen - herunder vigtigheden af at understøtte et godt socialt miljø og tage hånd om de unge i opstartsfasen

B: Hvordan og til hvem boligerne ønskes udlejet - herunder muligheden for at lave en aftale om anvisning og udleje mellem Domea Køge og Køge Kommune.

Med henblik på at sikre, at opstartsfasen kommer godt og trygt fra start er det aftalt, at Domea Køge i samarbejde med Campus Køge finder en model, hvor der i det første år efter indflytningen tilknyttes en "social vicevært" til boligerne i nogle timer om ugen.

I henhold til § 52 i almenboligloven skal almene ungdomsboliger udlejes til den "berettigede personkreds", som er "unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov for boligerne". 

Domea Køge oplyser, at der for tiden er ca. 270 aktive ansøgere skrevet op til ungdomsboligerne.

Som udgangspunkt er det boligorganisationen (Domea Køge), som skal beslutte hvem af de boligsøgende, der skal have tildelt de ledige boliger. Vurderingen skal foretages under hensyntagen til de boligsøgendes uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale forhold. Praksis viser dog, at boligorganisationerne ofte tildeler ungdomsboligerne efter anciennitet på ventelisten til boligerne, medmindre der er lavet en aftale med kommunen om andet.

I henhold til § 12, stk. 2 i udlejningsbekendtgørelsen har Byrådet, naturligvis inden for lovens rammer, mulighed for at fastsætte nærmere regler for udlejningen.

Med udgangspunkt i den mulighed Byrådet har for at fastsætte nærmere regler for udlejningen, har repræsentanterne fra kommunens administration, Domea Køge og Campus Køge været enige om, at det må være et fælles mål, så vidt det er muligt, at sikre unge, der er under uddannelse i Køge Kommune, adgang til de nye ungdomsboliger. Derfor foreslås det, Køge Kommune laver en aftale med Domea Køge om, at "unge under uddannelse i Køge Kommune har fortrinsret" til de ledige ungdomsboliger i Campus Køge.

Da der er tale om almene ungdomsboliger vil aftalen efter Boligministeriets opfattelse ikke lovligt kunne begrænses snævrere.

Endelig foreslår Velfærdsforvaltningen, at der laves en aftale med Domea Køge om, at 10 % af de ledige et-rumsboliger anvises til Køge Kommune med henblik på udlejning til andre unge med et særligt behov herfor. Mere præcist vil det sige anvisningsretten til 4 boliger, der kan anvendes eksempelvis til bolig for unge, som er i risiko for at falde ud af en uddannelse på grund af en ustabil boligsituation. Velfærdsforvaltningen forventer, at spørgsmålet behandles på møde i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december 2019.

Økonomi

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Dog medfører Køge Kommunes ret til at anvise 4 af boligerne til andre unge med et særligt behov, at:

I. Kommunen skal betale lejen for en bolig fra det tidspunkt den er til rådighed og indtil den udlejes. Køge Kommune kan dog til enhver tid meddele, at man ikke ønsker at gøre brug af anvisningsretten når der stilles en konkret bolig til rådighed.

II. Kommunen skal garantere for lejerens kontraktmæssige forpligtelser til at istandsætte boligen ved fraflytning. 

Beslutning

Ad 1: Anbefales godkendt.

Ad 2-3: Anbefales taget til efterretning.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


349.   Styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud 2019


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud.

Børneudvalget 04-12-2019
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Børneudvalget godkendte den 6. november 2019 at sende forslag til opdateret styrelsesvedtægt i høring i områdebestyrelserne.

Styrelsesvedtægten er gennemskrevet og opdateret på tre områder:

 1. Ny lovgivning for forældrebestyrelser.
 2. Ny organisering af dagplejen.
 3. Ophør af fællesråd.

Desuden er de nye dagtilbud Basen og Parkvejen skrevet ind i styrelsesvedtægten, samt Olympen som pr. 1. november 2019 er blevet et kommunalt dagtilbud.

1. Lovgivning:
Forældrebestyrelsernes minimumskompetencer er blevet udvidet jf. dagtilbudsloven. De skal fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem. Herudover skal de fastsætte principper for dagtilbuddenes arbejde inden for de rammer og eventuelle prioriterede indsatser herunder budgetrammen, som Byrådet har fastsat. Forældrebestyrelserne skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan, skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole. Endelig kan forældrebestyrelserne beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid.

I lovgivningen er det desuden præciseret, at beslutninger vedrørende vuggestuer og børnehaver skal træffes af forældrebestyrelser med børn i vuggestue og børnehaver, mens beslutninger vedrørende dagplejen, skal træffes af forældrebestyrelser i dagplejen. En forælder fra hver enhed har ret til at være repræsenteret i en forældrebestyrelse. Med enhed menes henholdsvis dagpleje, vuggestue og børnehave. Der er tale om en ret til at være repræsenteret, men det forudsætter, at der er forældre fra hver enhed, som ønsker at stille op.

2. Dagplejen:
Fra 1. januar 2020 sker der en strukturændring, så dagplejen placeres under område Søndre Hastrup i stedet for som nu i tre områder: Vest, Asgård/Kirstinedal og Syd/Ejby. Dette er nærmere beskrevet i særskilt sagsfremstilling på Børneudvalgets dagsorden den 4. december 2019.

3. Fællesråd:
I den tidligere styrelsesvedtægt fra 2016 indgik et årligt møde i Fællesrådet i foråret, hvor Børneudvalget, samtlige kommunale områdeforældrebestyrelser samt repræsentanter fra bestyrelser i kommunens øvrige dagtilbud deltog. Dette møde foreslås i stedet erstattet af ad hoc møder, når der er relevante punkter til et møde. Dialogmødet i efteråret i forbindelse med budgetforhandlingerne fastholdes i form og indhold.

Høringssvar er vedhæftet som bilag.

Økonomi
Opdatering af styrelsesvedtægten har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


350.   Godkendelse af "Børn og Unge Politik" og "Sammenhængende Børnepolitik"


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget og Børneudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende udkast til ny "Børn og Unge-politik" og "Sammenhængende Børnepolitik".

Skoleudvalget 04-12-2019
Sagen udsættes.

Børneudvalget 04-12-2019
Sagen udsættes.

Baggrund og vurdering

Det følger af serviceloven, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der sikrer sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Køge Kommune har herudover siden 2009 haft en Børn og Unge-politik, der sætter en fælles ramme og retning for alt arbejde med børn og unge i Køge Kommune - både udsatte og ikke-udsatte børn og unge.

I forbindelse med revision af Børn og Unge-politikken og Den Sammenhængende Børnepolitik har Børne- og Uddannelsesforvaltningen ønsket at tydeliggøre, at Børn og Unge-politikken (der i det væsentligste er en videreførelse af den tidligere politik) gælder for alle børn og unge i Køge Kommune, og at Den Sammenhængende Børnepolitik har til formål at sikre, at også børn og unge, der er socialt udsatte og/eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, oplever at være omfattet af de mål, visioner og værdier, der er fastsat i Børn og Unge-politikken.

Forvaltningens udkast til politikkerne blev forelagt for Børneudvalget og Skoleudvalget den 2. oktober 2019 og herefter sendt i høring. Høringssvar er vedhæftet som bilag.

Økonomi
Punktet har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser, men der peges i hovedparten af høringssvarene på et behov for, at dagtilbud, skoler mv. sikres tilstrækkelige ressourcer til at effektuere politikkerne.
Beslutning
Udsat.
Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (F)
Bilag
Bilag Udkast - Børn og Unge politik 2019
Bilag Udkast - Sammenhængende børnepolitik 2019
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Skolebestyrelsen Borup Skole
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Skolebestyrelsen Ejby Skole
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Ejby Skole
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Skolebestyrelsen Kirstinedalsskolen
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Kirstinedalsskolen
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Skovboskolen
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Ellemarksskolen
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Skolebestyrelsen Herfølge Skole
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Herfølge Skole
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Forældrebestyrelsen Område Midt
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Område Asgård og Kirstinedal
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Bestyrelsen Område Asgård og Kirstinedal
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Skolebestyrelsen Ellebækskolen
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Skolebestyrelsen Højelse Skole
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Skolebestyrelsen Søndre Skole
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Handicaprådet
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Skolebestyrelsen Sct. Nicolai Skole
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Område Midt
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Asgård Skole
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Skolebestyrelsen Asgård Skole
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Alkestrupskolen
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Skolebestyrelsen Vemmedrupskolen
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Tandplejen
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Bestyrelsen Område Syd og Ejby
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Holmebækskolen
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Skolebestyrelsen Holmebækskolen
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Lærerkreds 44, Køge og Stevns
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Områdebestyrelsen i Vest
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Skolebestyrelsen Hastrupskolen
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Område Vest
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - BUPL Sydøst
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Område Syd og Ejby
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - Forældrebestyrelsen Område Søndre Hastrup
Bilag Høringssvar til Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik 2019 - LMU Område Søndre Hastrup
Bilag Kommentarer fra FMU BUF til Børn- og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik

Til toppen


351.   Værdighedspolitik for ældreplejen 2019


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende oplæg til Køge Kommunes værdighedspolitik for ældreplejen 2019.

Ældre- og Sundhedsudvalget 3-12-2019
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede den 12. november 2019, at den årlige, lovpligtige revision af kommunens værdighedspolitik for ældreplejen sker ved, at den gældende værdighedspolitik videreføres med tilføjelse af et nyt obligatorisk punkt om bekæmpelse af ensomhed.

Dermed kan Velfærdsforvaltningen til Ældre- og Sundhedsudvalgets godkendelse forelægge det færdige oplæg til Køge Kommunes værdighedspolitik 2019, som udvalget efterfølgende kan anbefale til Byrådet med henblik på endelig godkendelse og offentliggørelse inden årsskiftet, jf. bilaget.

I henhold til § 3 i bekendtgørelse nr. 70 af 21. januar 2019 om værdighedspolitikker for ældreplejen er kommunen forpligtet til at inddrage Seniorrådet i udarbejdelsen af værdighedspolitikken.

Velfærdsforvaltningen har derfor indhentet vedhæftede udtalelse fra Seniorrådet. Heraf fremgår det, at Seniorrådet støtter forvaltningens oplæg til værdighedspolitikken for ældreplejen 2019.

Økonomi
Ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


352.   Forslag til Køge Kommunes Regn- og spildevandsplan 2020-2025


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslaget til Køge Kommunes Regn- og spildevandsplan 2020–2025 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Klima- og Planudvalget 08-10-2019
Udsat.

Klima- og Planudvalget 5.12.2019
Udvalget besluttede at afvente udsendelse af planen i høring, indtil der har været afholdt møde med KLAR Forsyning.

Det anbefales desuden at rette henvendelse til Forsyningsministeren om reguleringen af vandselskaberne. Udkast til brev vedlagt.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med KLAR Forsyning udarbejdet vedhæftede forslag til ny spildevandsplan for Køge Kommune – Køge Kommunes Regn- og spildevandsplan 2020-2025.

Regn- og spildevandsplanens indhold er dels styret af Statens vandområdeplaner og de indsatser, der skal ske i planperioden 2015-2021, og dels bærer indholdet i planen også præg af byudviklingen i Køge Kommune.

I den nye spildevandsplan er der fastlagt en ny måde for håndtering af regn- og spildevand i Køge Kommune. Formålet er at regulere håndtering af regn- og spildevand på en måde, hvor byudviklingen kan fortsætte samtidig med, at Køge Afløb A/S reducerer sit nuværende investeringsniveau for at hindre yderligere gældsætning.

Den massive byudvikling i Køge Kommune og en fortsat udbygning af regnvandssystemet med separatkloakering, har de senere år udfordret Køge Afløbs investeringsniveau. Den store udfordring består bl.a. i, at forsyningen ikke kan hæve deres takster på grund af Statens udgiftsloft. De udgifter, der er til etablering af nye kloakker, står ikke mål med de midler, man får ind ved opkrævning af tilslutningsbidrag. Situationen har udfordret forsyningens muligheder for at have en afbalanceret økonomi samt at kunne varetage nødvendig drift af eksisterende kloaksystemer. For at kunne servicere kommunen, har det været nødvendigt at finde en ny struktur.

I samarbejde med KLAR Forsyning er der fundet frem til en løsning, hvor en del af ansvaret overdrages til investorer/byggemodner, når der skal etableres nye kloakker i forbindelse med udstykninger, og hvor renovering og separering af eksisterende kloak i Ølby Lyng udskydes til næste planperiode.

Der er en række konsekvenser forbundet med den nye struktur. I første omgang betyder det, at Køge Afløb A/S v/ KLAR Forsyning fremover kun leverer spildevandskloakering ved alle nye byggemodninger til boligformål. Anlæg af regnvandskloak er en betydelig udgift for forsyningen, men fremover skal byggemodner og udstykker selv afholde alle udgifter til etablering, anlæg og tinglysning af private regnvandsanlæg. Det private regnvandsanlæg overtages af de fremtidige grundejere, som herefter vil eje og have driftsansvaret for anlægget gennem et fælles privat tinglyst regnvandslaug.

Det er vigtigt, at de fremtidige grundejere er bekendt med, at de selv har ejerskab og driftsansvar for det private regnvandsanlæg og laug. Ansvaret for regnvandsafledningen ligger ikke ved forsyningen eller Køge Kommune. Det kan vise sig at medføre problemer med at sikre et driftsniveau svarende til forsyningens og derfor et øget niveau af nabokonflikter over tid i de berørte områder. Det kan blive en udfordring at få byggemodnere og investorer til at etablere regnvandsanlæg til samme høje standard som forsyningens anlæg, hvilket kan forstærke visse typer af driftsproblemer for grundejerne.

Der kan også være konsekvenser ved, at der ikke foretages renovering og separatkloakering i Ølby Lyng i næste planperiode. Pausen i kloaksepareringerne kan medføre utilfredshed og potentielt klager fra borgere i området, som har ventet længe på den planlagte renovering og separatkloakering. Der kan være borgere og virksomheder i Ølby Lyng, der endnu ikke har sikret deres kældre mod oversvømmelser, som kan opleve at få kloakvand i deres kældre ved kraftig regn, tøbrud eller skybrud.

Ønsket om byudvikling sker på bekostning af at kunne opretholde en klimatilpasset og driftssikker spilde- og regnvandsforsyning, samt en udskydelse af separatkloakeringen for det resterende Ølby Lyng.

Forvaltningen har i samarbejde med KLAR Forsyning afsøgt muligheder i forhold til at løse dilemmaet og er nået frem til det fremlagte. Der er ingen lette eller gode løsninger på problemet, og det fremlagte vurderes at være det mindst ringe af flere alternativer. 

Der har været afholdt møde med KLAR Forsynings direktør og tekniske direktør, udvalgets formand og forvaltningen den 12. november 2019, hvor den økonomiske situation og muligheder blev drøftet. Udvalget ønskede undersøgt en løsning med komplet separatkloakering i boligområder, mens erhvervsområder kun spildevandskloakeres og selv står for driften af private regnvandsanlæg. KLAR Forsyning foretrækker den omvendte løsning på grund af økonomien, da indtægter og udgifter i forbindelse med erhvervsbyggemodninger næsten stemmer overens, modsat nye boligområder, hvor udgifterne overstiger indtægterne. Der er også en miljømæssig fordel ved, at forsyningen håndterer regnvand fra erhvervsområder, da dette er mere komplekst, kan indeholde uønskede stoffer og risiko for spild og udslip er anderledes end i boligområder. Mødereferat vedlagt som bilag.

Af yderligere planlagte tiltag er der Vandområdeplanerne, som har udpeget 33 ejendomme i et opland til Slimminge Å, ved Gørslev og Slimminge, hvor der skal ske en indsats i forhold til spildevandsrensning fra enkelt ejendomme i det åbne land. Ejendommene ligger spredt, og det vil være dyrt, hvis forsyningen skal kloakere dem. Der er derfor lagt op til, at disse ejendomme skal etablere egne lokale renseløsninger. Når spildevandsplanen er vedtaget, vil de modtage et påbud om forbedret spildevandsrensning fra forvaltningen.

Der er planlagt kloakering af nogle få ejendomme i det åbne land. Det drejer sig bl.a. om 3 ejendomme på Ejbyvej, som kloakeres for at sikre Ejby Vandværks vandforsyningsboring.

KLAR Forsyning planlægger at nedlægge Slimminge renseanlæg og lægge en ny trykledning til Køge Egnens Renseanlæg (KER), og i den forbindelse kan der tilbydes spildevandskloakering af de enkelte ejendomme, som den nye ledning passerer.

Endelig er der et tiltag om, at forvaltningen sammen med forsyningen gerne vil foretage en kortlægning af alle kendte og ukendte overløb i kloaksystemet for at indsamle viden om problemets omfang med udledning af fortyndet spildevand ved kraftig regn.

Overordnet set vurderes Regn- og spildevandsplan 2020-2025 at resultere i en forbedring af vandmiljøet. KLAR Forsyning har sammen med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) gennemført en række analyser af forureningsniveauet fra regnbetingede udledninger ved forskellige typer arealanvendelse. Undersøgelserne har konkluderet, at den største forurening forekommer fra større veje samt industriområder og større befæstede pladser. Boligområder og mindre veje bidrager kun i mindre grad til forurening af vandmiljøet. Forvaltningens miljøfokus vurderes at skulle være på de områder, der forurener mest, og derfor vurderes det tåleligt at lade private regnvandslaug have ansvaret i grundejerforeninger.

Køge Kommunes Regn- og spildevandsplan 2020-2025 er screenet i forhold til en miljøvurdering af planen. I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, stk. 1 og 2 er der truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af Regn- og spildevandsplan 2020-2025. Begrundelsen er, at planerne efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet. Miljøvurderingen fremgår af vedhæftede Bilag 6 til planen.

Økonomi
Regn- og spildevandsplanen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Men den nye måde, hvor KLAR Forsyning kun tilbyder spildevandkloakering ved nye udstykninger, kan få betydning for kommunens anlægsbudgetter og i forbindelse med salg af grunde.
Kommunikation

Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår at afholde et offentligt borgermøde om forslaget til Køge Kommunes Regn- og spildevandsplan 2020-2025. Forvaltningen vil forinden udsende personlige breve til de ejere, der berøres direkte af tiltag i den nye planperiode. Udvalget er velkommen til at deltage i mødet.

Forvaltningen foreslår afholdelse af et offentligt borgermøde i første kvartal 2020.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at Klima- og Planudvalgets indstilling følges idet brevet tillige sendes til formanden for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg til orientering.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


353.   Høringssvar til Aflandshage Vindmøllepark


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget, at vedlagte høringssvar afgives til Energistyrelsen i forbindelse med idéfasen for en miljøvurdering af Aflandshage Vindmøllepark.

Klima- og Planudvalget 05-12-2019
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Energistyrelsen har indledt en planlægning for en ny vindmøllepark ved Aflandshage i Køge Bugt. I den forbindelse har styrelsen indkaldt ideer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for projektet. Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar, som skal behandles i Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget. Høringsfristen udløber den 13. december 2019.

I projektet foreslås en placering i Køge Bugt, ca. 20 km fra kystlinjen i Køge Kommune. Der arbejdes med et antal på 25-63 møller med en højde på op til 220 m.

Efter idéfasen kan en egentlig VVM-undersøgelse gå igang. Hvis projektet godkendes og realiseres, kan vindmøllerne tages i brug 2024/25.

Det anbefalede høringssvar fokuserer på følgende forhold: 

 • At Køge Kommune bakker op om de mål, København Kommune og Hovedstadens Forsyning, HOFOR, har om at gøre København til CO­­2-neutral hovedstad.
 • At Køge Kommune deltager i DK2020 samarbejdet og har dermed en målsætning om at opnå CO2 neutralitet inden 2050.
 • At Den Strategiske Energiplan fra 2016 har 16 indsatser, der samlet set giver CO2 besparelser på over 360.000 ton CO2 (godt 70%).
 • At et af målene omhandler opsætning af vindmøller i samarbejde med andre kommuner. Økonomiudvalget har derfor taget initiativ til, sammen med kommunens forsyningsselskab KLAR Forsyning og HOFOR, at undersøge mulighederne for, at KLAR Forsyning, gennem selskabet Køge Vind A/S, kan indgå i vindmølleprojektet på Aflandshage.

Konkret indeholder høringssvaret følgende anbefalinger:

 • At projektet bredes ud til at omfatte et samarbejde med andre kommuner.
 • At der i forbindelse med VVM-redegørelsen udarbejdes visualiseringer set fra visse placeringer i Køge Kommune - nemlig fra Køge Kyst, fra et kommende byudviklingsområde tæt på Ølsemagle Revle og fra Køge Marina.
 • At illustrationerne udformes, så de blandt andet gengiver den forventede påvirkning af omgivelserne både om dagen og om natten.
 • At der i materialet indgår en vurdering af den eventuelle påvirkning af Natura 2000-området ved Ølsemagle Revle.

Udkast til høringssvar er vedhæftet som bilag.

Når den indledende idéfase er afsluttet, vil Energistyrelsen gennemføre en offentlig høring over den konkrete miljøkonsekvensvurdering og udkast til etableringstilladelse, når en projektudvikler søger om en etableringstilladelse til et konkret projekt. Denne offentlige høring vil vare mindst 8 uger.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


354.   Forslag til Lokalplan 1050 - Køge Dige


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Forslag til lokalplan 1050 - Køge Dige og kommuneplantillæg nr. 2 med tilhørende miljøkonsekvensrapport vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i otte uger.

Klima- og Planudvalget 05-12-2019
Anbefales.

Redaktionelle ændringer i miljørapporten indarbejdes.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget besluttede i december 2018 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering (herunder miljøkonsekvensrapport) for beskyttelse af byområder langs kysten mod oversvømmelse ved stormflod. Udvalgene vedtog endvidere, hvilke emner der skulle indgå i den lovpligtige miljøkonsekvensrapport, som er en forudsætning for, at der kan gives tilladelse til at etablere kystbeskyttelsesanlæggene. Udvalgene vedtog desuden at inddrage forslag til alternative placeringer af kystbeskyttelsesanlæggene på baggrund af forslag indkommet i den forudgående idéfase i efteråret 2018.

Forslag til lokalplan, kommuneplantillæg, miljøkonsekvensrapport og miljøvurdering ligger nu klar til Byrådets behandling. Der er desuden udarbejdet en konsekvensvurdering, da lokalplanens område delvist berører og ligger ved flere Natura 2000-områder for at vurdere, hvorvidt planen og projektet kan påvirke Natura 2000-områderne væsentligt. Miljøkonsekvensrapport, konsekvensvurdering og miljøvurdering af planerne er samlet i en rapport.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere kystbeskyttelsesanlæggene langs kommunens kyststrækning som en kombination af diger, højvandssluser og højvandsmure, som kan kombineres med skots og mobile løsninger. Lokalplanen giver mulighed for at etablere en ny cykelsti på diget mellem Revlen og Køge Marina. Ønsket om at etablere en trampesti på diget fra Revlen og til kommunegrænsen ved Solrød er desværre ikke mulig af hensyn til sikkerhedsmæssige forhold og hensynet til naboerne. Den er derfor ikke medtaget i lokalplanforslaget. 

I delområde 1 (det nordlige område) tager lokalplanforslaget udgangspunkt i et nyt alternativ 2, der er en kombination af diger og mure. Alternativet er valgt for at mindske påvirkningen af Natura 2000-området ved Ølsemagle Strand og Staunings Ø -  samt tage hensyn til naboerne.  Alle ejendomme – bortset fra 3 sommerhuse – beskyttes af diget/murene. Teknik- og Miljøforvaltningen har en igangværende dialog med Miljøstyrelsen om konkrete problemstillinger i forbindelse med Natura 2000-området. Problemstillingerne omfatter blandt andet udformning af kystbeskyttelsesanlæggene og etablering af cykelsti.

Klima- og Planudvalget besluttede den 8. oktober 2019 at tage løsningen langs Strandvejen i det sydlige område (Delområde 3) ud af forslag til lokalplan 1050 - Køge Dige. Derfor er der i delområde 3 blevet introduceret et alternativ 2, hvor diget stopper umiddelbart syd for Hotel Comwell, og der anlægges en sluse i Vedskølle Å. Det er teknisk muligt at beskytte hele resten af kommunen med denne løsning, såfremt der etableres en sluse i Vedskølle Å og foretages en forstærkning på en lille del af Strandvejen tæt ved Stevns Kommune. Forvaltningen har vedlagt et bilag med en nærmere analyse af den reducerede løsning i det sydlige område.

Udover hovedforslaget og ovennævnte løsning er der for det sydlige område i miljøkonsekvensrapporten belyst et alternativ med placering på strandengen foran strandhusene. Da denne løsning er 3 gange så dyr som hovedforslaget, da det i væsentlig grad berører naturområdet, og da et stort flertal af ejerne af strandhusene ikke ønsker det, er det fravalgt i lokalplanforslaget. Grundejeren, Vallø Stift, ønsker fortsat en placering foran strandhusene og har uddybet sine argumenter herfor i vedlagte bilag.

Økonomi

Udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Miljøkonsekvensrapporten finansieres af 'projektet'.

De eventuelle udgifter til cykelsti og bidrag til kystbeskyttelse vil indgå i budgetlægningen for 2021, når det samlede kystbeskyttelsesprojekt er udarbejdet.

Kommunikation
Der foreslås afholdt borgermøde torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.00 - 21.00.
Beslutning

Anbefales, idet de redaktionelle ændringer indarbejdes inden Byrådets behandling af sagen.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


355.   Forslag til lokalplan 1087- Nyt byområde på Søndre Havn - SH4


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til lokalplan 1087 for nyt byområde på Sdr. Havn etapeområde SH4 samt kommuneplantillæg 5 med tilhørende miljøvurdering sendes i offentlig høring.

Klima- og Planudvalget 05-12-2019
Anbefales.

Baggrund og vurdering
Lokalplan 1087 skal muliggøre fjerde etape af byudviklingsområdet Søndre Havn. Forslaget er udarbejdet på baggrund af "Udviklingsplanen for Køge Kyst" og inspirationsheftet - "Arkitektonisk mangfoldighed på Søndre Havn".

Lokalplanområdet skal anvendes til boliger, kontor- og serviceerhverv, herunder publikumsorienterede serviceerhverv, offentlige formål samt detailhandel og fællesarealer knyttet til boligerne.

Målsætningen er, at der i størst muligt omfang skal ske en blanding af funktioner, herunder forløb med udadvendte funktioner i stueetagen, såsom publikumsorienterede serviceerhverv, der skal forstås bredt, som gallerier, caféer, og servicefunktioner som også kan understøtte aktiviteterne på "Den Maritime Halvø" og stranden mv.

Bebyggelsen skal udformes i samspil med friarealer og byrum med forskellige grader af offentlighed. Der etableres offentlige promenader mod havnen og strandengen. Mellem bebyggelserne etableres offentligt tilgængelige almindinger/friarealer, og internt i bebyggelserne etableres mere private gårdrum, som dog også skal være offentligt tilgængelige. Hertil kommer placering af vejudlæg, parkering, stier, støj, LAR-løsning og klimatilpasning i området. I forhold til affaldshåndtering videreføres den eksisterende løsning med nedgravede affaldsbeholdere langs Søndre Molevej, som dog suppleres med krav om etablering af affaldsrum i bebyggelserne til håndtering af storskrald og pap.

Bilparkering på Søndre Havn skal overvejende placeres i parkeringskældre i sammenhængende p-kældre på tværs af byggefelterne og almindingerne og i et planlagt parkeringshus. Parkering til handicapbusser kan dog placeres på terræn sammen med enkelte almindelige p-pladser.

Lokalplanen giver mulighed for, at der indenfor etape SH4 kan opføres i alt ca. 45.000 m2 etageareal. Ca. 2.000 m2 skal anvendes til fællesfunktioner knyttet til boligerne, og ca. 1.500 m2 skal anvendes til publikumsorienterede erhvervsfunktioner, herunder detailhandel, kulturelle funktioner og institutioner.

Bebyggelsen skal opføres med varierende bygningshøjder på mellem 3 og 7 etager og med punktvise tårne i op til 9 etager. De punktvise tårne skal placeres i byggefelterne SH4-4 og SH4-5 i udvalgte zoner langs den del af byggefelterne, der er orienteret mod kysten.

Tilgængeligheden fra stranden til "Den Maritime Halvø" sikres ved udlæg af stiforbindelse langs vandkanten mod øst. Her er igangsat udarbejdelsen af et et samlet projekt for "Den Maritime Halvø", hvor arealet vil indgå i den videre bearbejdning og udgøre en selvstændig lokalplan.

Lokalplanområdet indgår i kommunens overordnede planlægning for Køge Dige, som skal sikre kommunen mod stormflod og stigende havvandstand. Derfor udformes de offentlige promenader mod strandengen og havnen som et dige, der vil yde beskyttelse på samme niveau, som den øvrige planlagte kystbeskyttelse i kommunen.

Kommuneplantillæg 5
Der udlægges et nyt rammeområde 3C22, med en afgrænsning svarende til delområde SH4, hvor der kan tillades, at der punktvist opføres byggeri i op til 9 etager og 32 meters højde. Bebyggelsesprocenten øges fra 155 til 160 for at muliggøre, at hver karré kan øge etagearealet med 3 % til porte, samt tilbagerykning af facaden og til cykelparkering i stueplan. Muligheden skal bidrage til at skabe åbenhed og variation af bebyggelsen og til at friholde de udendørs opholdsarealer for cykler. De øvrige rammebestemmelser fra 3C15 samt rammebestemmelserne for 3R08 og 3R09 fastholdes uændret.

Lokalplan og kommuneplantillæg er omfattet af lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Der er udarbejdet en miljøvurdering med særlig fokus på støj, forurenet jord og grundvand, overfladevand, klima, dyre- og planteliv, rekreative interesser og luft.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation

Der afholdes borgermøde den 3. februar 2020, kl. 18.00 til 21.00 på Tapperiet.

Borgermødet afholdes som et 2-delt møde, hvor første del afholdes som et traditionelt borgermøde omkring selve lokalplanforslaget. Anden del faciliteres af bygherren, Pension Danmark, der som led i detailplanlægningen af byggerierne gerne vil indhente synspunkter på udvalgte emner såsom boligtyper og indretning af byrum.

Lokalplanforslag 1087 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


356.   Anlægsregnskab 2019 - Køb af Egedesvej 38


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at anlægsregnskab for Køb af Egedesvej 38 godkendes.
Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte den 29. marts 2016 en bevilling på 17.156.000 kr. til køb af Egedesvej 38 i forbindelse med byudviklingsområde i Køge Nord.

Anlægsregnskabet aflægges efter retningslinjerne i Køge Kommunes Økonomiske styringsprincipper.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at anlægsregnskabet er fyldestgørende.

Økonomi

Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. Moms):

Regnskabet omhandler:

Køb af Egedesvej 38

Anlægsbevilling

Rådighedsbeløb

Forbrug

Anlægsudgifter

17.156.000 kr.

17.156.000 kr.

17.156.000 kr.

Mer-/mindreforbrug

0 kr.

0 kr.

0 kr.

+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at udgifterne stemmer overens med udgiftsbevillingen og rådighedsbeløbet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


357.   Indbringelse af sag


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at henvendelse fra Ken Kristensen (V) drøftes.
Baggrund og vurdering

Ken Kristensen (V) har den 27. november 2019 bedt om at få nedenstående medbragt som sag på Økonomiudvalgets dagsorden:

"Hermed en anmodning om, at få en sag på dagsordenen i Økonomiudvalget - da emnet vedrører økonomi og beslutningsprocesser samt overordnede tanker - fremfor betalingsparkering generelt.

Som anspurgt på byrådsmødet i går et ønske om en gennemgang af følgende forhold som flere borgere tilsyneladende ikke helt kan finde hoved og hale i og som vil være relevant, at blive oplyst/klædt på i forhold til.

 • På byrådsmødet den 18. december 2018 besluttede Byrådet, at parkeringsområderne Bag Haverne, Collstrupgrunden samt Sdr. Havn skulle overgå til Køge Kyst og hermed udgå af Køge Kommunes forvaltning den 1. april 2019 - jf. vedhæftede kort. Den beslutning er ikke gennemført da Køge Kyst ikke endnu var klar til, at overtage processen - hvorfor man fortsatte med ordningen at Køge Kommune administrerer områderne.

  Men da der var tale om en byrådsbeslutning - bør en ændring af en tidligere beslutning vel foretages af byrådet. Kan forstå man har lavet en mundtlig orientering på Teknik- og Ejendomsudvalget - men er det nok til, at tilsidesætte en byrådsbeslutning?

 • Hernæst har Henrik Olsen fra Ny Borgerlige via brev spurgt Byrådet om svar på en del spørgsmål i forhold til emnet betalingsparkering. Disse spørgsmål og svar har vi fået tilsendt pr. mail - hvilket naturligvis er fint. Men bør spørgsmålene jf. kodeks ikke læses op og svares på i byrådssalen - når spørgsmålet er henvendt til byrådet som et byrådsspørgsmål?

 • De indtægter vi opnår på betalingsparkeringen på områderne Bag Haverne, Collstrupgrunden samt Sdr. Havn overgår til Køge Kyst jf. lejeaftalen om, at prisen for lejen er det indtægterne giver. Kan vi individuelt få oplyst den årlige indtægt på alle de 3 nævnte områder?

 • Hvornår forventes Køge Kyst, at overtage områderne?

 • Køge Kyst skal som selskab (modsat en kommune) ikke afgive 70 procent til Staten men blot 25 procent. Selvom vi kæmper på, at få ændret de 70 procent til en lavere procentsats må Køge Kyst da have et incitament jf. forretningsmodellen i, at overtage området. Omvendt ville det som kommune selvfølgelig også give mening, at overtage alle områderne og således vi bedre kan styre de fremadrettede p-regler. Kan vi få en drøftelse af overvejelserne her?"
Beslutning

Drøftet.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (F)
Bilag

Til toppen


358.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør


Beslutning

Intet.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


359.   Eventuelt


Beslutning

Intet.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


360.   Tilbud på køb af ejendom (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


361.   Informationssikkerhed (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)

Til toppen


362.   Køge Børneasyl


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at stoppe udbetaling af tilskud til Køge Børneasyl med virkning fra 1. februar 2020.

Børneudvalget 04-12-2019
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet af et flertal i Børneudvalget.

Poul Erik Jensen (V) afventer stillingtagen.

Børneudvalget godkendte, at sagsfremstillingen åbnes til behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund og vurdering

På baggrund af det ordinære tilsyn i 2018 er der i 2019 gennemført syv uanmeldte tilsynsbesøg i den private institution Køge Børneasyl grundet manglende ledelse, udfordringer med børnenes trivsel og udviklingsmuligheder, bekymring for det faglige niveau og bemandingen. Desuden er der, på forvaltningens foranledning, afholdt møde med bestyrelsen fem gange.

Private institutioner skal leve op til godkendelseskriterierne, som er fastsat med udgangspunkt i de generelle krav til kommunens egne dagtilbud (se bilag). Forvaltningen har i en længere periode anmodet institutionen om dokumentation, der kan betrygge forvaltningen i, at institutionen bliver drevet og fortsat kan drives som et forsvarligt pasningstilbud. Imidlertid har forvaltningen kun i begrænset omfang fået den efterspurgte dokumentation, som institutionen er forpligtet til at give. Forvaltningen vurderer, at Køge Børneasyl  ikke lever op til de krav, der følger med at drive dagtilbud på forsvarlig vis, så børnene har mulighed for at trives og udvikle sig.

Institutionen er normeret til 36 børn, men kun 30 er indmeldt, heraf 27 bosiddende i Køge Kommune. Jf. gældende lovgivning får Køge Børneasyl et tilskud fra Køge Kommune pr. indmeldt barn. Bestyrelsen oplyser, at der i øjeblikket ikke er børn på ventelisten med aktuel behovsdato til børnehavepladserne. Til gengæld forventer bestyrelsen 10 vuggestue- og 23 børnehavepladser med helårs-effekt fra 2020. Det er forvaltningens vurdering, at der skal ske noget helt ekstraordinært, hvis børnetallet i 2020 skal overstige børnetallet i 2019.

En institution med et lavt børnetal vil generelt have svært ved at få økonomien til at hænge sammen og sikre, at medarbejderne i de enkelte børnegrupper ikke står alene med børnene i løbet af dagen. Derudover har Køge Børneasyl til huse i en bygning, hvis indretning vanskeliggør udnyttelse af personaleressourcerne på tværs af stuerne.

Det er forvaltningens vurdering, at Køge Børneasyl i en periode på to til tre år har manglet daglig og faglig ledelse. Personalet er presset, der er arbejdsmiljømæssige problemer og perioder med højt sygefravær. Der er udfordringer med struktur og organisering bl.a. som følge af begrænsninger i de fysiske rammer, bygningens indretning og legepladsens størrelse og anvendelse. Endvidere ses manglende pædagogisk retning herunder arbejdet med den Pædagogiske Læreplan og Dagtilbudsstrategien samt mangelfuld opfølgning på de pædagogiske tilsyn siden 2017. Samtidig er personalenormeringen (antal voksne pr. barn) for lav pga. et lavt børnetal i institutionen. 

Bestyrelsen har ikke af egen drift orienteret forvaltningen om væsentlige ændringer i institutionen, som den er forpligtet til jf. underretningsforpligtelsen i godkendelseskriterierne. På baggrund af forvaltningens bekymringer er bestyrelsen flere gange anmodet om at redegøre for og dokumentere, hvordan institutionen lever op til godkendelseskriterierne. Bestyrelsen tilkendegiver, at den ikke kan genkende forvaltningens vurderinger og mener, at institutionen lever op til godkendelseskriterierne. Bestyrelsen har ikke leveret handleplan eller den krævede dokumentation. Bestyrelsen henviser i stedet til, at der er ansat en ny leder pr. 1. december 2019, og at det bliver lederens opgave at udarbejde handleplan, lægge bemandingsplan i forhold til økonomien og sætte retning for det pædagogiske arbejde.

Forvaltningen vurderer, at det for en ny leder kan blive en meget langvarig eller uoverstigelig opgave at rette op på forholdene, også for en kompetent og erfaren leder. Hertil kommer, at daglig ledelse alene ikke sikrer genopretning. Det kræver også en bestyrelse, der anerkender problemets omfang, og som er indstillet på at sikre, at den nye leder får de nødvendige rammer og midler hertil. Det er bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for at drive institutionen og sikre, at den til enhver tid lever op til lovgivningen og de kommunalt fastsatte retningslinjer.

Forvaltningen oplever, at bestyrelsen handler på bagkant af problemerne og er ikke blevet betrygget i, at bestyrelsen kan sikre, at institutionen fremadrettet kan leve op til at drive et forsvarligt pasningstilbud.

Hvis Byrådet beslutter at stoppe udbetaling af tilskuddet, kan institutionen ikke fortsætte driften. Kommunen er forpligtet til at sikre børnene et udbrudt pasningsforløb. Derfor skal de tilbydes en anden plads, dagen efter de stopper i Køge Børneasyl. Forvaltningen sender et tilbud om plads til forældrene med virkning fra 1. februar 2020. I det omfang det er muligt at tilgodese forældrenes ønsker, vil disse blive imødekommet. Forvaltningen vil føre ekstra tilsyn i Køge Børneasyl indtil udgangen af januar 2020.

Køge Børneasyl ejer bygningen, hvor institutionen er placeret. Køge Kommune kan ikke gøre nogen rettigheder gældende over den faste ejendom. Det anses heller ikke som hensigtsmæssigt at købe eller leje ejendommen, hvis ejerne skulle være interesseret i det. Et dagtilbud i de lokaler vil kun vanskeligt kunne drives på en økonomisk forsvarlig vis grundet de få kvadratmeter og indretningen af disse. Lokalerne lever ikke op til de standarder, som normalt lægges til grund for etablering af dagtilbud.

Økonomi

Ophører institutionen med at drifte, vil det være bestyrelsen, der skal sikre personalet løn i opsigelsesperioden, træffe beslutning om bygningen og andre økonomiske forpligtelser.

Køge Kommune vil fremover i stedet skulle udbetale driftstilskud til de dagtilbud, hvor børnene får plads.

Ved oprettelse af Køge Børneasyl stillede de en økonomisk sikkerhed på anfordring svarende til tre måneders drift, ca. 350.000 kr. Hvis der er omkostninger i forbindelse med at sikre børnene pasning/overholdelse af pasningsgarantien, kan disse midler medgå til finansieringen.

Beslutning

Anbefales af et flertal på 5 (Marie Stærke (A), Flemming Christensen (C), Thomas Kielgast (F), Lene Møller Nielsen (A) og Niels Rolskov(Ø). 

Jeppe Lindberg (I) afventer stillingstagen.

Ken Kristensen (V) stemmer imod Børneudvalgets indstilling, da Venstre på baggrund af modtagne oplysninger fra forældregruppen i stedet ønsker at give institutionen 6 måneder til at rette op på forholdene.

Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)
Bilag

Til toppen


363.   Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


364.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Bent Sten Andersen (O)
Mette Jorsø (V)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 10.12.19