Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 14.04.2015 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Flemming Christensen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Søren D. Brask, (Løsgænger)
Torben Haack, (F)


155.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


156.   Ejerstrategi for energiforsyningen


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at orienteringen om den hidtidige udvikling samt planerne for det kommende år i Energiforsyningen tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
I henhold til den af Køge Byråd i november 2013 vedtagne Ejerstrategi orienterer de kommunalt ejede virksomheder mindst 1 gang årligt Økonomiudvalget eller Teknik- og Miljøudvalget om status og udviklingsplaner, samt om hvorledes principperne i Ejerstrategien er blevet udmøntet. Formanden, næstformanden og direktøren for virksomheden er til stede under orienteringen.

I henhold til ejerstrategien er det vigtigt, at de kommunale selskaber har fokus på at vægte forsynings- og leverancesikkerhed og fremtidssikring af anlæg højt. Borgere og virksomheder skal sikres konkurrencedygtige priser. Der skal endvidere lægges vægt på følgende:
 • Samarbejde indbyrdes og med lokale interesser herunder erhvervsliv.
 • Nationalt og internationalt samarbejde.
 • En formuleret miljøpolitik og samspil med Køge Kommunes Agenda-21-aktiviteter.
 • Aktiv, åben og troværdig kommunikation herunder velfungerende hjemmesider.
 • Respekt for Køge Kommunes udbudspolitik.
Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Til efterretning.
Bilag

Til toppen


157.   Overgivelse af regnskab 2014 til BDO Kommunernes revision


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at
 1. regnskab 2014 for Køge Kommune overgives til BDO Kommunernes Revision,
 2. det drøftes og besluttes, hvorvidt de 25,7 mio. kr., der er lagt i kommunekassen som følge regnskabsresultatet, skal anvendes til at finansiere et eller flere af de i sagen nævnte formål.   
Baggrund og vurdering
Det foreliggende regnskabsresultat for 2014 vurderes samlet set at være tilfredsstillende. Der er således fortsat en god balance i kommunens økonomi, idet kommunens regnskabsresultat på det skattefinansierede område udviser et overskud på 3 mio. kr. i 2014. Overskuddet skyldes ikke mindst et betydeligt overskud på den ordinære drift. Samtidig kan det konstateres, at de 38,7 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler i 2014, som overføres til 2015, er det laveste overførselsniveau i flere år, hvilket indebærer, at bevillingerne i vidt omfang er brugt op som forudsat. De 38,7 mio. kr. svarer til godt 1 pct. af det samlede driftsbudget i 2014. 

Regnskabsresultatet for 2014 svarer i store træk til, hvad der var forventet ved 4. Økonomiske Redegørelse. Dog er der mindreudgifter på visse udvalgsområder, herunder på Økonomiudvalgets samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, mens der har været et merforbrug til service på Social- og Sundhedsudvalgets område. Samlet set er der tale om en forbedring af regnskabsresultatet med 25,7 mio. kr. på det skattefinansierede område i forhold til det korrigerede budget 2014.

De 25,7 mio. kr. er umiddelbart tilgået kassebeholdningen, men det indstilles til drøftelse, hvorvidt midlerne skal anvendt til ét eller flere formål i 2015, der ellers ikke var finansiering til, jf. pkt. 2.

Ad 1: Regnskab 2014
Årsregnskabet 2014 med tilhørende bemærkninger m.v. skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, jf. Styrelsesloven § 45. Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at aflæggelsen skal ske, så årsregnskabet kan afgives af Kommunalbestyrelsen til revisionen inden den 1. maj i året efter årsregnskabet.

Den endelige politiske godkendelse af regnskabet skal ske senest ved udgangen af august måned, når revisionsberetningen foreligger.

Det foreliggende udkast til regnskab for 2014 består af to hoveddele:
 • Del 1 indeholder dels et overblik af hovedresultaterne i regnskabet, dels regnskabsbemærkninger for de enkelte udvalg samt forskellige obligatoriske oversigtstabeller.
 • Del 2 består primært af mere detaljerede obligatoriske regnskabsoversigter herunder oversigter over kommunens forpligtelser. Hertil kommer en oversigt over de overførte beløb fra 2014 til 2015.
Det skattefinansierede område
Kommunens regnskabsresultat på det skattefinansierede område udviser et overskud på 3 mio. kr. i 2014.

Ordinær driftsvirksomhed
Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed udviser et overskud på 207,2 mio. kr. Det er en forbedring i forhold til det oprindelige budget på 127,2 mio. kr. og 61,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. For at få et mere retvisende billede af driftsoverskuddet i 2014, bør der korrigeres for de overførte driftsmidler på 38,7 mio. kr. til 2015, således at det reelle driftsoverskud i 2014 udgør 168,5 mio. kr.

Anlægsudgifter
Kommunes skattefinansierede anlægsudgifter udgjorde netto 204,2 mio kr. i 2014. Det er 147 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært udskudte beslutninger om igangsætning og tidsforskydninger. 

På jordforsyningen har der i 2014 været bruttoudgifter for 66,9 mio. kr. Det er 22,4 mio. kr. mindre end det korrigeret budget. På indtægtssiden har der været indtægter for 26,2 mio.kr., hvilket er 25,7 mio. kr. mindre end det korrigeret budget og 60,7 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Dette skyldes svigtende indtægter fra jordsalg. 

Øvrige forsyningsvirksomheder
Øvrige forsyningsvirksomheder (renovation) udviser i 2014 en samlede nettoudgift på 3 mio. kr. Det er 0,3 mio. kr. højere end det korrigerede budget, men 0,1 mio. kr. mindre end forudsat i det oprindelige budget.

Mellemregning med forsyningen udgør ultimo 2014 en skyldig omkostning for kommunen på 15,4 mio. kr. Renovationsområdet skal på langt sigt "hvile-i-sig-selv", hvorfor mellemværendet skal nedbringes over de kommende år.

Ad 2: Anvendelse af overskud i regnskab 2014, der er tilgået kassebeholdningen
Regnskabsresultatet på det skattefinansierede område er en forbedring på 25,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2014. Denne forbedring er umiddelbart tilgået kassebeholdningen. Det indstilles til drøftelse, hvorvidt de 25,7 mio. kr. skal anvendes til at finansiere ét eller flere af følgende formål:

 1. Til finansiering af anlægsudgifter på 4,5 mio. kr. i forbindelse med udflytning af Ellebækskolen till Gørslev Skole, jf. sag herom på Økonomiudvalg den 14. april og Byråd den 28. april 2015.
 2. Til hel eller delvis finansiering af de mærkede anlæg i budget 2015, der ikke har kunnet finansieres af jordforsyningsindtægter i 2014, og som konsekvens heraf blev besluttet indefrosset i forbindelse med 1. Økonomiske Redegørelse. Det drejer sig om anlæg for i alt 26,5 mio. kr., der er markeret med rødt i den vedhæftede oversigt. 
 3. Til finansiering af en velfærdinvesteringspulje i 2015, jf. nedenstående uddrag fra budgetforliget for 2015-2018:

   "g) Vi bruger penge på velfærd

   Med budgetforliget beslutter forligsparterne at bruge Velfærdsinvesteringspuljen. Midlerne går i stedet til direkte velfærd for sårbare voksne, velfærdsalliancer, praksisplaner og tiltag på sundhedsområdet. Erfaringerne fra Velfærdsinvesteringspuljen har været gode, og forligsparterne vil gerne opfordre til, at man blandt både ansatte og i fagudvalgene tænker videre i Velfærdsinvesteringspuljens hensigter. Forligsparterne forpligter sig til at finde penge til Velfærdsinvesteringspuljen allerede i 2015."

  Økonomi
  Ingen særskilte bemærkninger.
  Beslutning

  Ad 1: Anbefales.
  Ad 2: Af regnskabsoverskuddet på 25,7 mio. kr, anbefaler Økonomiudvalget, at 4,5 mio. kr. reserveres til flytning af Ellebækskolen. Øvrigt overskud kan eventuelt disponeres i forbindelse med drøftelse af 2. Økonomiske Redegørelse.

  Bilag

  Til toppen


  158.   Regnskab 2014 for Køge Havn


  Baggrund og vurdering
  Køge Byråd skal i henhold til § 9, stk. 3 i lov om havne, godkende regnskabet for Køge Havn. 

  Havnebestyrelsen i Køge Havn har fremsendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2014. Havnebestyrelsen har uden bemærkninger godkendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2014 den 26. februar 2015.

  Regnskabet for Køge Havn 2014 udviser et samlet overskud på 6.956.179 kr. mod 8.320.120 kr. i 2013. Egenkapitalen udgør 84.962.197 kr. ultimo 2014 mod en primo saldo på 78.848.747 kr. Af revisionsprotokollen fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, og regnskabet er forsynet med en blank påtegning.
  Økonomi
  Køge Kommunes ejerandel udgør 100 % i Køge Havn. Ultimo 2014 er der givet kommunegaranti for 64.731.000 kr.
  Beslutning
  Anbefales.
  Bilag

  Til toppen


  159.   Befolkningsprognose 2015-2027


  Indstilling
  Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at "Befolkningsprognose, Køge Kommune 2015-2027" godkendes som grundlag for budgetlægningen 2016-2019.
  Baggrund og vurdering
  Den foreliggende befolkningsprognose udgør sammen med boligbyggeprogrammet og de af befolkningsprognosen afledte kapacitetsberegninger grundlaget for det videre budget- og planarbejde for budget 2016-2019.

  Helt overordnet viser prognosen, at der er udsigt til fortsat vækst i Køge Kommunes befolkningstal. Det er således forventningen, at befolkningstallet i løbet af 2018 vil passere 60.000 indbyggere og frem mod 2027 vil stige til ca. 63.800. Det er en stigning på knap 4.500 eller 7,6 pct. i forhold til primo 2015, hvor antallet af borgere i kommunen udgjorde 59.308. Den positive udvikling i befolkningstallet hænger sammen med, at der i prognoseperioden forudsættes etableret 3.367 nye boliger.   

  Det er administrationens vurdering, at der frem mod 2020 kun i mindre omfang vil være behov for at tilpasse kapaciteten på de store serviceområder (dagtilbud, folkeskoler og plejeboliger), idet befolkningsudviklingen med de planlagte udvidelser på ældreområdet vil kunne rummes inden for de nuværende fysiske rammer. 

  Befolkningsprognose og boligbyggeprogram
  Befolkningsprognosen inkl. boligbyggeprogram og kapacitetsberegninger er vedlagt som bilag.

  Prognosen tager udgangspunkt i folketallet pr. 1. januar 2015 samt boligbyggeprogrammet, hvor der er forudsat en udvidelse af boligkapaciteten på 3.367 boliger, svarende til 281 boliger i gennemsnit om året. Til sammenligning er der i perioden 2008-2011 bygget i gennemsnit 99 boliger om året stigende til 275 boliger årligt for perioden 2012-2014.

  Den gennemsnitlige årlige vækst på 281 boliger dækker over stor variation i planperioden. I perioden 2015-2018 er der således forudsat en vækst på 195 boliger årligt, mens der i perioden 2019-2026 er forudsat en årlig vækst i boligmassen på 323 boliger.

  Antallet af nye boliger i perioden 2015-2018, herunder ikke mindst i 2015 og 2016 er betydeligt lavere end i perioden 2012-14. Det skyldes, at det forventede boligbyggeri i 2015 og 2016 primært vil være parcel- og rækkehusbyggeri. Herefter og frem til 2019, hvor boligudbygningen i høj grad bæres af Køge Kyst, stiger boligbyggeriet markant, og fra 2020 forventes et forholdsvist stabilt niveau for boligbyggeriet.

  Beregning af udviklingen i befolkningstallet afhænger af boligtypen, idet der eksempelvis regnes med en lavere tilflytning pr. bolig til etage-, og rækkehuse end parcelhuse. Langt hovedparten af nye boliger er etageboliger, som tegner sig for 52 pct. af den samlede tilgang af nye boliger, mens rækkehuse tegner sig for 25 pct. af tilgangen.

  Folketallet pr. 1. januar 2015 udgjorde 59.308 indbyggere, svarende til en stigning i folketallet i forhold til 2014 på 1,56 pct. Til sammenligning kan nævnes, at indbyggertallet på landsplan steg med 0,56 pct. Køge Kommune var således den kommune, der i 2014 havde fjerdestørst befolkningstilvækst. Den betydelige vækst skal ses i sammenhæng med de mange nye boliger, der er etableret de sidste par år, jf. ovenfor.  

  Nedenstående tabel viser folketallet 1. januar 2015 samt prognosen for 2016-19 samt slutåret 2027

  Tabel. Befolkningstal pr. 1. januar i 2015-prognose
   201520162017201820192027
  Befolkningstal59.30859.33459.60359.91960.26263.799


  Befolkningsprognosen viser en vækst fra 59.308 indbyggere pr. 1. januar 2015 til 63.799 indbyggere primo 2027, svarende til en vækst på 7,6 pct.  

  Det bemærkes, at der i forhold til sidste års befolkningsprognose er tale om en opjustering af befolkningstallet i 2025 med ca. 2.600. Opjusteringen skyldes den stigende urbanisering, som Køge Kommune bl.a. som følge af sin centrale beliggenhed tæt ved hovedstaden er en del af. Det har de senere år betydet en stigning i antallet af borgere i den eksisterende boligmasse. Der er en vis usikkerhed knyttet til effekten af urbanisering, hvorfor den følges tæt frem mod udarbejdelsen af næste års befolkningsprognose.

  Udviklingen varierer imidlertid meget, når der ses på de forskellige aldersgrupper, således falder den relative andel af børn mens den relative andel af ændre stiger over perioden.

  Kapacitetsberegninger

  Kapacitetsberegningerne omfatter sektorområderne: Dagtilbud, skole og SFO, ældrepleje og sundhed (genoptræning). Analyserne har til formål at belyse, hvordan den planlagte kapacitet i kommunens daginstitutioner, skoler, pleje- og ældreboliger mv stemmer overens med det forventede antal af børn, unge og ældre.

  Kapacitetsberegningerne viser:
  • at der forventes overkapacitet af fysiske pladser på dagtilbudsområdet i perioden 2016 til 2019 varierende fra 384 til 439 pladser årligt, hvorefter overskuddet af pladser de efterfølgende år vendes til underkapacitet i slutningen af prognoseperioden. Overkapaciteten i begyndelsen af perioden skal ses i sammenhæng med, at der i begyndelsen af året - umiddelbart forud for skolestart - er behov for ekstra kapacitet i størrelsesordenen 250-300 pladser.
  • Den gennemsnitlige klassekvotient forventes at stige for kommunen som helhed fra 22,1 i skoleåret 2014/15 22,8 i skoleåret 2025/26. Der forventes ingen kapacitetsproblemer på skoleområdet.
  • Der forventes ingen kapacitetsproblemer på SFO-området.
  • Antallet af borgere, der har brug for hjælp på frit valg området, forventes at stige i de kommende år. I 2020 forventes der således 217 flere modtagere af hjemmehjælp end i dag, stigende til 538 i 2027. 
  • Ventelisten vedr. plejeboliger er i 2015 opgjort til 43 plejeboliger og forventes faldende til 35 plejeboliger i 2020 som følge af udbygning af boligkapaciteten på området. Dermed forventes masterplanen om udbygning af plejeboliger, at være tilstrækkelig til at dække det stigende behov frem til 2020. Det bemærkes, at prognosen viser at ventelisten vil stige fra 2021 til 2027. Dette følges tæt over de kommende år, med henblik på evt. tilpasning af masterplanen.
  Økonomi
  Køge Kommunes befolkningsprognose indgår som en del af budgetgrundlaget for udarbejdelsen af budgetforslag 2016-2019.
  Beslutning

  Anbefales.
  Økonomiudvalget ønsker en temadrøftelse vedr. boligbyggeprogram sammenholdt med en ajourført arbejdspladsanalyse.

  Bilag

  Til toppen


  160.   Høring af fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020


  Indstilling
  Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager orienteringen om høring af udkast til fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 til efterretning.
   
  Baggrund og vurdering

  Den nuværende fælleskommunale digitaliseringsstrategi udløber med udgangen af 2015. KL har i samråd med kommunerne udarbejdet et forslag til ny 4 årig fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Det Kommunale Digitali­seringsråd (DKD), Kommunernes it-arkitekturråd og en række af KL’s kontaktudvalg har ligeledes været inddraget i strategiarbejdet. Strategien hedder ”Lokal og digital - et sammenhængende Danmark".

  Strategiudkastet er sendt til officiel høring i kommunerne med svarfrist 20. april 2015. Når strategien er godkendt, vil der blive udarbejdet en tilhørende handleplan. Senere i år vil Digitaliseringsstyrelsen ligeledes komme med en fælles offentlig digitaliseringsstrategi. Kommissoriet til denne er først lige blevet godkendt.

  Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi er en naturlig følger af den nuværende strategi og sætter fokus på emnerne:

  • Det fælles fundament for digitalisering.
  • Fokuseret fællesoffentligt samarbejde.
  • Borgerbetjening.
  • Brug af data til at skabe effektivitet og merværdi.
  • Sikkerhed og tilgængelighed.
  • Rammearkitektur.
  • Digitalisering af beskæftigelse.
  • Borgerne skal i videst muligt mestre eget liv.
  • Digital sammenhæng for børn og unge.
  • Effektiv styring og administration.

  Sigtet med strategien er at skabe en decentralt funderet offentlig sektor, der på engang yder og facilitere nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service for og med borgerne og virksomheder. Nærhed og indflydelse på egen livssituation skal styrkes. Der skal skabes nemmere adgang til services. De digitale løsninger skal være mere brugervenlige og intuitive. Borgerne skal have mulighed for at få hjælp og det offentlige skal være til at komme i kontakt med. Den offentlige sektor skal fungere mere sammenhængende for borgere, fx ved genbrug af data og samarbejde hvor det giver mening. Kommunerne skal levere en effektiv, hurtig og on the spot kommunal service. Det helt store tema i strategien er, at kommunerne skal sætte borgeren i centrum og fokusere på, hvad der giver værdi for borgere og virksomheder. Udkastet til strategien er vedlagt sagen.

  Digitaliseringsstyregruppen og Direktionen har drøftet og behandlet strategien og besvarelse af KL’s høring af strategien. Høringsbesvarelsen vedlægges til orientering. Der er enighed i emnerne og temaerne i strategiudkastet. Disse er fint i tråd med Køge Kommunes egen Digitaliseringsstrategi, som blev godkendt af Byrådet i juni måned sidste år. Køge Kommune svarer derfor ”enig i meget høj grad” på spørgsmålet om, hvorvidt der er enighed i indholdet og temaerne i strategien. I høringsbesvarelsen er der taget stilling til, hvilke af de enkelte indsatsområder, som vurderes at have størst betydning for den digitale indsats og udvikling samt for betydning for Køge Kommune.

  Økonomi
  Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
  Beslutning
  Til efterretning.
  Bilag

  Til toppen


  161.   Status på det internationale samarbejde i Køge Kommune


  Indstilling
  Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget, at status på det internationale samarbejde i Køge Kommune i perioden september 2014 – marts 2015 tages til efterretning.

  Økonomiudvalget 17-03-2015
  Udsat.
  Baggrund og vurdering
  Økonomiudvalget besluttede den 9. september 2014, at der skal være en halvårlig redegørelse til Økonomiudvalget for internationalt arbejde. De konkrete emner er Klimaforhold + Transport og Logistik + Sundhed. Til udvalgets orientering inddrages Det Grønne Hus vedrørende evt. klimaprojekter.Vedhæftede notat giver en oversigt over igangværende internationale projekter, nye godkendte internationale projekter, mulige nye ansøgninger og øvrige aktiviteter, hvor kommunens internationale koordinator deltager, på forskellige stadier har været inddraget eller har kendskab til
   
  Sammenfattende viser bilagsoversigten, at
  • der arbejdes med 8 eksisterende projekter,
  • der foreligge godkendt 2 nye projekter,
  • der er afsendt/arbejdes med 5 nye specifikke ansøgninger,
  • der som en opfølgning af bl.a. Økonomiudvalgets studietur til EU, fortsat arbejdes med støttemuligheder vedrørende trafik/infrastruktur/miljø (notatets afsnit 4). Der planlægges således møde med Zealand Danmark i april 2015.
  Økonomi
  Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
  Beslutning
  Til efterretning.
  Bilag

  Til toppen


  162.   Ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse i boligforbedret ejendom


  Indstilling
  Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at lejeforhøjelsen godkendes, således at den samlede leje forhøjes til 772 kr. pr. m2 årligt.
  Baggrund og vurdering
  Ejer af ejendommen Vestergade 6, Køge, Halgreen ApS v/Lars Halgreen, Solvangsvej 16, 4681 Herfølge, anmoder Byrådet om godkendelse af lejeforhøjelse i henhold til den tinglyste deklaration på ejendommen. Da ejendommen blev boligforbedret i 1989, blev der tinglyst en deklaration på ejendommen om, at Byrådet skal godkende senere lejeforhøjelse (forhøjelse som følge af skatte- og afgiftsstigninger samt regulering af grundydelsen skal ikke godkendes), jf. den dagældende § 60, stk. 2 i lov om byfornyelse og boligforbedring. Denne regel gælder for sager med tilsagn givet før 1. januar 1995. I henhold til den dagældende § 60, stk. 3 kan lejen ikke overstige den leje, som på ethvert tidspunkt vil kunne beregnes efter principperne om omkostningsbestemt leje i kapitel II i boligreguleringsloven. 

  Efter boligforbedringen godkendte Byrådet en årlig leje på 515 kr. pr. m2 årligt. Den 24. august 2010 har Byrådet senest godkendt en lejeforhøjelse, hvor den samlede leje udgjorde 739,40 kr. pr. m2 årligt. 

  Til brug for Byrådets vurdering af lejen skal der udarbejdes et omkostningsbestemt budget. Det fremsendte udkast til driftsbudget er gennemgået af forvaltningen. Den samlede leje opgøres således: 

   Budgetleje 248 kr. pr. m2
   Henlæggelser iht. § 18 (udvendig vedligeholdelse)  83 kr. pr. m2
   Hensættelse Grundejernes Investeringsfond  76 kr. pr. m2
   Forbedringstillæg vedr. boligforbedring 365 kr. pr. m2
   I alt 772 kr. pr. m2

  Hvis forhøjelsen godkendes, vil den månedlige leje for en lejlighed på 55 m2 udgøre 3.538 kr. Ejendommen består af 3 boliglejemål og 2 erhvervslejemål. Boliglejemålene er på hhv. 55 og 71 m2 med 2 værelser i hver samt 1 lejemål på 99 m2 med 4 værelser. Alle lejligheder er forsynet med eget badeværelse. Da lejeforhøjelsen opfylder principperne i reglerne om omkostningsbestemt leje i boligreguleringslovens kapitel II, anbefaler forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice, at det godkendes, at lejen forhøjes fra 739,40 kr. til i alt 772 kr. pr. m2 årligt.
  Økonomi
  Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
  Beslutning
  Anbefales.

  Til toppen


  163.   30 aflastningsboliger - godkendelse af skema B - boliger


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at skema B for 30 almene ældreboliger (aflastningsboliger) med Køge Kommune som bygherre godkendes.
  Baggrund og vurdering
  Byrådet har den 27. januar 2015 godkendt anlægsbevilling til etablering af 30 almene ældreboliger som aflastningsboliger i Køge i forbindelse med opførelse af byggeri på byggefelt 9 af Køge Kyst projekterne.

  Alle projektoplysninger i forbindelse med størrelser og anskaffelsessum er uændret i forhold til skema A-godkendelsen, bortset fra en mindre justering i entreprisesummen på 20.000 kr.

  I den mellemliggende periode har konsortiepartneren skudt samtlige projektrettigheder og forpligtelser ned i det endelige projektselskab med det formål, at opføre samtlige projekter i Køge. Selskabet, som nu er vores konsortiepartner, hedder Køge Centrum P/S. 
  Økonomi
  Den budgetterede anskaffelsessum (inkl. moms):

  Grundudgift, som medfinansieres iht. § 11 i bekendtgørelse nr. 1288
  af 11.12.2009, inkl. tilslutningsafgifter

  10,581 mio. kr. 

  Håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter m.v.

   39,572 mio. kr.

  Omkostninger

   4,896 mio. kr.

  Samlet anskaffelsessum ekskl. gebyrer

   55,049 mio. kr.

  Gebyrer

   0,897 mio. kr.


  Det ansøgte beløb er beregnet på baggrund af det tilladte maksimumsbeløb.

  Finansiering:
  Realkreditlån  

  49,232 mio. kr. 

  Kommunal grundkapital 10 % samt beboerindskud 2 %,
  der her betales af kommunen

   6,714 mio. kr.

  Samlet anskaffelsessum inkl. moms

   55,946 mio. kr.


  Det skal bemærkes, at ovennævnte opstilling alene rummer beløb i relation til skema B, det vil sige støtteberettigede beløb. Udgifter til inventar og hjælpemidler er ikke støtteberettiget, men indgår i den samlede anlægsbevilling.
  Beslutning
  Anbefales.
  Bilag

  Til toppen


  164.   30 aflastningsboliger - godkendelse af skema B - serviceareal


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at skema B for servicearealet til 30 ældreboliger (aflastningsboliger) med Køge Kommune som bygherre godkendes.
  Baggrund og vurdering
  Byrådet har på møde den 27. januar 2015 godkendt anlægsbevilling til etablering af serviceareal til 30 almene ældreboliger som aflastningsboliger i Køge i forbindelse med opførelse af byggeri på byggefelt 9 af Køge Kyst projekterne.

  Alle projektoplysninger i forbindelse med størrelse og anskaffelsessum er uændret i forhold til skema A godkendelsen.

  I den mellemliggende periode har konsortiepartneren skudt samtlige projektrettigheder og forpligtelser ned i det endelige projektselskab med et formål, at opføre samtlige projekter i Køge. Selskabet, som nu er vores konsortiepartner, hedder Køge Centrum P/S.
  Økonomi
  Den budgetterede anskaffelsessum ekskl. moms:

   Grundudgift inkl. tilslutningsafgifter

  1,097 mio. kr. 

   Håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter m.v.

   4,357 mio. kr.

   Omkostninger

   0,120 mio. kr.

   Samlet anskaffelsessum ekskl. gebyrer

   5,586 mio. kr.

   Gebyrer

   0,035 mio. kr.


  Finansiering:

  Tilskud 40.000 kr. pr. bolig 

   1,200 mio. kr.

  Kommunal egenfinansiering 

   4,409 mio. kr.

  Samlet anskaffelsessum inkl. gebyrer

   5,609 mio. kr.

  Beslutning
  Anbefales.
  Bilag

  Til toppen


  165.   Bugtkilen


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at
  1. orienteringen om Naturstyrelsens udsendelse af debatmaterialet "To ny grønne kiler" i Hovedstaden tages til efterretning,
  2. forvaltningen bemyndiges til af afgive høringssvar til Naturstyrelsen.
  Baggrund og vurdering
  På Økonomiudvalgets møde den 12. august 2014 blev ”Baggrundsrapport for Bugtkilen, et udkast til debat om forlængelse af de grønne Kiler” taget til efterretning.

  Naturstyrelsen har den 9. marts 2015 offentliggjort det endelige debatmateriale "To nye grønne kiler i hovedstaden"  og indkalder dermed ideer og forslag til to nye grønne kiler i hovedstadsområdet. Høringsperioden slutter den 4. maj 2015.

  I Køge Kommune omfatter udpegningen alene de områder, der er omfattet af åbeskyttelseslinje syd for Skensved Å, hvilket svarer til en afstand af 150 meter syd for åen, og som ligger mellem Køge Bugt Motorvej og Lille Skensved. Dette område ligger i landzone og er i Kommuneplan 2013 udpeget til område med kulturhistorisk værdi.

  Udpegningen til forlængelse af Bugtkilen har således ingen betydning i forhold til den allerede gældende planlægning for området.
   
  Plan anbefaler derfor at der udarbejdes et høringssvar til Naturstyrelsen, som bifalder udlægget til grøn kile langs Skensved Å.
   
  I august 2013 blev den nuværende Fingerplan vedtaget, hvor de to nye, grønne kiler blev afgrænset principielt. Med den blev Køge kommune sammen med de andre berørte kommuner, Roskilde, Høje-Taastrup, Solrød og Greve, inviteret til et projektsamarbejde med henblik på at forlænge de grønne kiler med en ny kile vest for ydre Køgefinger og en ny grøn kile nord for ydre Roskildefinger.

  Naturstyrelsen har  i forbindelse med udpegninge af kilerne gennemført en omfattende proces med de berørte kommuner.

  Køge Kommune har således været repræsenteret i både styregruppe og i embedsmandsgruppe sammen med de øvrige berørte kommuner. 

  Udpegningen af de nye grønne kiler skal sikre mulighed for udvikling af store sammenhængende fritidslandskaber med attraktive rekreative muligheder langs de tæt befolkede områder – også på langt sigt.

  De nye grønne kiler – Fjordkilen og Bugtkilen - strækker sig langs afgrænsningen af det ydre storbyområde mod henholdsvis Roskilde og Køge. De to byfingre er i dag stort set udbyggede, og udpegningen af de nye grønne kiler skal sikre, at udviklingen af den grønne struktur følger med byudviklingen.

  Fingerplanens grønne kiler er forbeholdt overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse, og må ikke inddrages til byzone. Areal- og bygningskrævende friluftsanlæg kan godt placeres i kilerne, men det skal ske under hensyntagen til stedets landskabs-, natur- og kulturværdier.
   
  Hensynet til god og lige adgang til friluftsområder for hovedstadens borgere indebærer, at mulighederne for offentlig adgang og ophold har højeste prioritet i kilerne. Kommunerne skal derfor vise tilbageholdenhed med planlægning for fritidsanlæg, der kun er for medlemmer og har en lukket karakter med hegning og lignende, og planlægningen skal sikre, at der bliver taget hensyn til stedets landskabs-, natur- og kulturværdier. Dermed må kilernes rekreative anvendelse og landskabets oplevelsesværdi heller ikke forringes af f.eks. dominerende tekniske anlæg.

  Efter indkaldelsen af ideer og forslag, vil der blive udarbejdet et forslag til et landsplandirektiv for den præcise afgrænsning af de to kiler.
   
  Landsplandirektivet forventes at blive sendt i høring med udgangen af 2015.
  Økonomi
  Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
  Beslutning

  Ad 1: Til efterretning.
  Ad 2: Godkendt.

  Bilag

  Til toppen


  166.   Borgmesterbeslutning om underskrivelse af aftale med Banedanmark om Nordlige vejtunnel og station


  Indstilling
  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at orienteringen om borgmesterens beslutning, om at underskrive "Aftale om drift og vedligeholdelse af anlæg, der krydser Banedanmarks arealer (Nordlig vejtunnel samt stationsbygning – overføring over alle spor)" tages til efterretning.
  Baggrund og vurdering
  Borgmesteren skal efter styrelseslovens § 31, stk. 2, orientere Byrådet om trufne borgmesterbeslutninger.

  Borgmesteren har den 26. marts 2015 godkendt at underskrive "Aftale om drift og vedligeholdelse af anlæg, der krydser Banedanmarks arealer (Nordlig vejtunnel samt stationsbygning – overføring over alle spor)". Det var nødvendigt med en hurtig tiltrædelse af aftalen, idet 
  • der var stillet et nyt krav fra Banedanmark (BDK) om, at der skal foreligge såvel en anlægs- som en driftsaftale inden de tunge anlægsopgaver (spunsning mv.) starter i uge 14 (påske),
  • det eneste reelle alternativ hertil er en meget byrdefuld bestemmelse i Køge Kysts anlægsaftale med BDK (hvor BDK får ret til at kræve hele tunnelanlægget retableret, dvs tilbageført til den oprindelige tilstand),
  • en evt. afvisning af dette krav fra Køge Kysts side vil medføre, at tunnelbyggeriet stopper – og dermed ikke kan overholde tidsplanerne i forbindelse med de kommende sporspærringer. Dette ville forsinke projektet, og det måtte forventes at medføre betydelige økonomiske tab. 
  Økonomi
  Der er ingen umiddelbare nye økonomiske konsekvenser af underskrivelsen af aftalen.
  Beslutning
  Til efterretning.
  Bilag

  Til toppen


  167.   Ydelsesafsnittet og Borgerservice


  Indstilling
  Direktøren for Social- og Sundhedsforvaltningen samt direktøren for Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager til efterretning, at Ydelsesservice overføres som en funktion under Borgerservice pr. 1 maj 2015.
  Baggrund og vurdering
  I forbindelse med drøftelse af Fremtidens Borgerservice samt ansættese af en nye chef for Borgerservice, har Direktionen besluttet en afdækning af snitflader og mulig integration af Ydelsesafsnittet i Borgerservice.

  En mulig organisationstilpasning vil ske i to trin. Trin 1 handler om det organisatorisk giver meingen at lægge de to afdelinger sammen. Trin 2 med eventuelle opgaveændringer, arbejdesgangsanalyser, fysisk placering o.lign., vel der kunne arbejdes videre med efter at tilpasningen oregnaisatiorisk er bragt på plads.

  I vedhæftede notat er det i samarbejde med personalet drøftet og vurderet, hvor Ydelsesservice bedst organiseres i forhold til snitflader og kerneopgaver. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Ydelsesservice og Borgerservice, som har givet input til notatet.

  Det kan oplyses,a t der i personalegruppen er bred opbakning til den foreslåede organisationstilpasning, ligesom de respektive FMU'er kan tilslutte sig tilpasningen.

  De to forvaltningsledelser og Direktionen har godkendt at der pr. 1. maj 2015 sker en sammenlægning af Ydelsesservice med Borgerservice.Sammenlægningen skal ses som en ”førfusion” , der sigter mod skabelse af den fælles indgang for borgerhenvendelser, der fuld ud vil kunne træde i kraft ved udgangen af 2016, i forbindelse med ibrugtagning af rådhusudbygningen mod øst. 

  Den nye enhed – Borgerservice – vil omfatte ca. 50 årsværk.

  Økonomi
  Overflytningen har ingen udmiddelbare personalemæssige eller økonomiske konsekvenser.
  Beslutning
  Til efterretning.
  Bilag

  Til toppen


  168.   Spørgsmål vedr. Køge Park fra Niels Rolskov


  Indstilling
  Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at besvarelsen tages til orientering.
  Baggrund og vurdering
  Niels Rolskov (Ø) har i mail af 26. marts 2015 stillet fire spørgsmål til projekt Køge Park med henblik på besvarelse på førstkommende møde i Økonomiudvalget. Spørgsmålene og forvaltningens kommentar er samskrevet nedenfor:

  Spørgsmål 1
  Hvad vil anlægs- og driftsomkostningerne til ”udenomsværkerne” i forbindelse med Køge Park løbe op i ? – her tænkes på etablering af de omtalte gangbroer der skal forbinde ”Rambla’en” med de modsatte sider af henholdsvis Ringvejen og Stensbjergvej. Såfremt disse ikke etableres skal der vel laves andre foranstaltninger for at sikre de bløde trafikanter, hvad vil disse i så fald koste?  Findes der andre lignende omkostninger som forventes at tilfalde Køge Kommune (belysning, stisystemer etc)?

  Svar
  VVM-analysen af Køge Park omfatter bl.a. en analyse af trafiksikkerhed, herunder forholdene for de bløde trafikanter. Desuden omfatter VVM en analyse af parkeringsbehovet, og af mulighederne for afvikling af ekstraordninære trafikale situationer ved større arrangementer, herunder f.eks. indsættelse af ekstra busser, jf. spørgsmål 2. Disse forhold skal ses i et samlet hele, idet både parkeringsforhold og afvikling af bustrafik er afgørende for omfanget af bløde trafikanter, der skal krydse Ringvejen og Stensbjergvej. Etablering af gangbroer er derfor en mulighed, og VVM-analysen vil vise om der er et reelt behov.

  VVM-redegørelsen vil efter tidsplanen foreligge juni 2015.

  DEAS har skønnet at to gangbroer med tilslutning til Ramblaen udført i stål kan etableres for 35-40 mio. kr. Skønnet omfatter alene gangbroer, og der er pt. ikke foretaget beregninger for kombinerede gang- og cykelbroer. Behovet og en beskrivelse af alternative løsninger for trafiksikkerhed for de bløde trafikanter vil blive nærmere belyst i VVM-analysen.

  Der har tidligere i projektforløbet været tale om at etablere parkering på de modsatte sider af Ringvejen og Stensbjergvej. Det er rådgivergruppens vurdering pt., at parkering kan håndteres på Køge Park-grunden, og det er derfor ikke en del af projektet at etablere yderligere parkering udenfor grunden. Behovet for parkering vil være en del af VVM-analysen, og et krav eller et senere ønske om supplerende parkering udenfor grunden kan udløse en kommunal anlægsudgift. I det nuværende projektforslag er der ikke umiddelbart andre afledte kommunale udgifter, der ikke allerede er indregnet i balanceøkonomien eller i den kommunale driftsøkonomi afsat til projektet.

  Spørgsmål 2
  Ekstra busser, da området hvor Køge Park forventes realiseret som bekendt ligger meget langt fra de nærmeste S-stationer må der forventes indsat ekstra busser ved større arrangementer, vil dette betyde ekstra udgifter for Køge Kommune og belaste den øvrige busdrift?

  Svar
  Ved større arrangementer kan såkaldte shuttle busser, der kører i fast pendulfart mellem f.eks. en togstation og Køge Park, være en del af løsningen for en god trafikafvikling. Det er en løsning, der benyttes i flere andre byer i forbindelse med store koncerter el.lign. Finansieringen af shuttle busser kan enten være brugerbetaling, betalt af arrangøren (f.eks. Køge Park Sport & Event, KPSE) eller kommunal finansiering. Der er ikke taget eksplicit stilling til finansieringen af evt. shuttle busser, men hverken Køge Kommune eller KPSE har pt. budgetlagt med udgifter hertil.
  Der arbejdes med vurdering af både busstop og øvrige adgangsforhold i forbindelse med VVM og lokalplan-arbejdet.

  Spørgsmål 3
  Findes der en præcis opgørelse af, hvilke opgaver der ikke længere vil blive udført på Herfølge Stadion hvis den relativt store besparelse der er tænk til at medfinansiere Køge Park realiseres? - man forestiller sig vel ikke Herfølge Stadion revet ned - eller, at der ikke længere skal spilles på banerne derude så græsklipning kan droppes?

  Svar
  I beregningen af de afledte kommunale driftsudgifter i Køge Park er det forudsat at driften af de grønne områder på Køge og Herfølge Stadion kan reduceres med 450.000 kr. Pleje af opvisningsbanen på Køge Stadion koster ca. 300.000 kr., og det bortfalder. Desuden kan plejen af Herfølge Stadion sættes ned fra 350.000 til 200.000 kr. ved en overgang fra opvisningsbane til træningsbane - i alt en reduktion på 450.000 kr.
  Driften af grønne områder på Køge Park bliver en driftsopgave for KPSE, og som er indregnet i huslejen til bl.a. Køge Kommune ved leje af stadion. Udgiften hertil ventes pt. at udgøre tilsvarende ca. 450.000 kr., men der arbejdes fortsat med at kvalificere disse udgifter.

  Spørgsmål 4
  Er Sadolin & Albæk notat, som blev forelagt Økonomiudvalget den 16. september 2014 udarbejdet med udgangspunkt i, at der skal flyttes 3.500 m2 detailhandels-areal fra Collstrupgrunden, Søndre Havn eller den øvrige bymidte ? eller blev den lavet udfra den tidligere kommuneplan/lokalplan der opererede med 1.500 m2 ?

  Svar
  Borgmester og bestyrelsesmedlem i Køge Kyst har oplyst, at analysen i sin tid blev bestilt at Realdania/Køge Kyst, og er lavet før tanken om at øge detailhandel til 3.500 m2. Den er også lavet før der var tale om detailhandel på Collstrupgrunden.

  Detailhandelsrammen for Køge Kommue vil i øvrigt fremgå af det kommuneplantillæg der efter tidsplanen foreligger juni 2015.
  Økonomi
  Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
  Beslutning

  Til orientering.


  Til toppen


  169.   Indsatsområder for arbejdet med erhvervsbranding


  Indstilling
  Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget, at godkende oplæg til indsatsområder for arbejdet med erhvervsbranding.

  Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget behandler sagen den 13. april 2015. Udvalget beslutning vil foreligge til mødet.
  Baggrund og vurdering
  Økonomiudvalget drøftede den 10. marts 2015, sag nr. 96, konklusionerne i Epinions-undersøgelsen af Køge Kommunes image som erhvervskommune, hvor man besluttede at videresende undersøgelsen til drøftelse og udtalelse i Køge Erhvervsudviklingsråd, med henblik på at kvalificere valg af indsatsområder for arbejdet med erhvervsbranding.

  Køge Erhvervsudviklingsråd har på rådsmøde den 19. marts 2015 fået forelagt image-undersøgelsen samt forvaltningens oplæg til indsatsområder, der skal imødekomme de adresserede opmærksomhedspunkter i undersøgelsen.

  Rådet anerkendte de skitserede udfordringer og indsatsområder. Samtidig blev det understreget, at særligt arbejdet med at skabe ambassadører - som, på baggrund af positiv vurdering af kommunen og området, er villige til at anbefale lokalisering overfor andre - er vigtigt.

  Forvaltningens oplæg til indsatsområder for arbejdet med erhvervsbranding er derfor: 
  • Der skal skabes flere ambassadører blandt Køge Kommunes eksisterende erhvervsliv.
  • Køge-områdets kendskabsgrad udenfor kommunegrænsen skal højnes.
  • Køge-områdets image skal forbedres og tydeliggøres.
  Ad Ambassadører blandt det eksisterende erhvervsliv
  Arbejdet med at udvikle et ambassadør-korps blandt kommunens eksisterende virksomheder kan styrkes gennem en tættere dialog og en yderligere udvikling af mødet mellem Køge Kommune på den ene side og kommunens virksomheder på den anden side. Ambassadører kan være med til at italesætte Køge Kommunes styrker og underbygge Køge-områdets tiltrækningskraft. Anbefalinger (mund-til-mund) fra kommunens eksisterende erhvervsliv er det bedste markedsføringsværktøj, som Køge Kommune kan få.

  Ad Kendskabsgrad udenfor kommunen
  Arbejdet med at få fortalt omverdenen om Køge-områdets styrker og attraktivitet som sted at drive virksomhed skal fortsat udbygges. Gennem opbyggelsen af en stærk evidens båret kernefortælling, skal annoncering og redaktionel omtale i lokale, regionale og landsdækkende medier styrkes og budskaberne målrettes. Køge-området skal især brandes som et område i vækst og udvikling med en fantastisk infrastruktur. Fortællingen skal underbygges af lokale virksomheder gennem personlige udtalelser og succeshistorier.

  Ad Køge-områdets image
  Det er afgørende at udnytte de udstillingsvinduer, som der allerede er i dag, med henblik på proaktivt at få fortalt de gode historier om Køge-området – herunder at få skærpet kommunens profil som en attraktiv erhvervskommune. Det gælder alle de kontaktpunkter, som Køge Kommune i dag har med erhvervslivet – lige fra sociale medier som LinkedIn, til kommunens erhvervssider på koege.dk til det fysiske møde med erhvervslivet.

  Det er endvidere forvaltningens anbefaling, at image-undersøgelsen gentages primo juni 2016 for at registrere, om der er sket en positiv udvikling på baggrund af igangsatte aktiviteter. Da der er tale om en ny måde at arbejde på med større fokus på måling af effekt over tid, vil det først ved gentagelse af undersøgelsen reelt være muligt at opstille konkrete målsætninger, som kan bruges som pejlemærker for en systematisk tilgang til arbejdet med at højne den fremtidige kendskabsgrad og skærpe områdets erhvervsmæssige image.

  Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget får oplæg til indsatsområder for arbejdet med erhvervsbranding til orientering på møde den 13. april 2015.
  Økonomi
  De foreslåede tiltag vil blive finansieret indenfor rammerne af gældende budgetter.
  Kommunikation
  Efter politisk behandling orienteres den brede offentlighed om resultaterne via pressemeddelelse, som også lægges på Kjukken.
  Beslutning
  Godkendt.
  Bilag

  Til toppen


  170.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


  Beslutning
  Intet.

  Til toppen


  171.   Eventuelt


  Beslutning
  Intet.

  Til toppen


  172.   Godkendelse af lønforhandling for tjenestemand (Lukket punkt)  Til toppen


  173.   Salg af ejendom i Ejby (Lukket punkt)  Til toppen


  174.   Salg af parcelhusgrund i Sandholmgård (Lukket punkt)  Til toppen


  175.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)  Til toppen


  176.   Eventuelt (Lukket punkt)  Til toppen

  Opdateret af Køge Kommune 26.10.15