Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 11.10.2016 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Marie Stærke, (A)
Trine Hastrup, (V)

350.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Lukket sag nr. 367 - Personalesag, åben sag nr. 351 - Østsjællands Beredskab samt lukket sag 366 - Betalingsparkering, behandles først på mødet.
Beslutning

Godkendt.

Der var afbud fra Trine Hastrup (V).

Lissie Kirk (A) deltog i stedet for Marie Stærke (A) som havde afbud.

Fraværende
Marie Stærke (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


351.   Østsjællands Beredskab


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at orienteringen om status for Østsjællands Beredskab tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Direktøren for Østsjællands beredskab Lars Robetje er inviteret til at deltage i mødet. Han vil komme ind på følgende emner:

 1. Status på dannelsen af ØSB.
 2. De aktuelle budgetudfordringer.
 3. Overdragelse af brandhaner og automatiske brandalarmer til kommunerne.
 4. Det kommende brandudbud.
 5. Forslaget til ny Brandstation i Lellinge.
 6. Aftalen om drift af Køge Kommunes Hjælpemiddeldepot.
 7. Evt.
Økonomi
Køge Kommunes driftstilskud til Østsjællands Beredskab udgør 15.389.000 kr. i 2016. I budgetforliget for 2017 er indarbejdet en besparelse på 600.000 kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018.
Beslutning

Til efterretning.

Fraværende
Marie Stærke (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


352.   Forslag til lokalplan 1066 for parkeringsanlæg ved Køge Nord Station


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til lokalplan 1066 for Køge Nord Station vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Teknik- og Miljøudvalget behandler sagen den 5. oktober 2016. Udvalgets beslutning vil foreligge til mødet.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til lokalplan 1066 for Køge Nord Station vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Teknik- og Miljøudvalget 05-10-2016
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Banedanmark anlægger i perioden fra 2010 - 2018 en ny højhastighedsbane mellem København og Ringsted. I tilknytning til banestrækningen bliver der opført en ny station, Køge Nord, der vil spænde over Køge Bugt Motorvejen og samle S-banen og den nye jernbane i én station.

I maj 2014 udskrev Banedanmark, Køge Kommune og DSB i fællesskab en international projekt konkurrence om den nye station ved Køge Nord. Der blev stillet krav om, at stationen skal fremme togtrafikken ved at tilbyde lette skiftemuligheder for alle passagerer, der skifter mellem tog, bil, bus og cykel. Desuden skulle projektet danne udgangspunkt for byudvikling omkring stationen.

Den nye jernbane mellem København og Ringsted er ved at blive anlagt, og ved Køge Nord skal der anlægges en ny station. Køge Kommune ønsker med denne lokalplan at give mulighed for etablering af to stationsforpladser samt et parkér og rejs-anlæg med ca. 900 parkeringspladser, samtidig med at der fastsættes principper for den grønne struktur samt for stier og adgangsveje.

Lokalplanområdet udlægges til offentligt formål i form af stations- og centerformål, herunder Parkér- og Rejs anlæg med stationsforpladser. Der må etableres café eller lignende i området på højst 150m².

Lokalplanområdet får adgang fra vejene Karlsvognen og Nordstjernen hhv. øst og vest for motorvejen. Der udlægges stier, der skal sikre nem adgang fra parkeringsarealerne til stationen. Lokalplanen ændrer ikke forløbet af de eksisterende stier, Snogebækstien og Kristinedalstien. Den sidste indgår som en del af vejudlæg  til den nye vej Karlsvognen. Lokalplanen udlægger parkeringsarealer til ca. 900 biler og ca. 650 cykler. Halvdelen af cykelparkeringspladserne skal overdækkes.

Lokalplanen udlægger arealer til de to stationsforpladser i tilknytning til den nye station og fastsætter bestemmelser for den fremtidige udformning. Stationsforpladserne skal fremstå med en fælles identitet og de skal omkranses af en blanding af større træer, som f.eks. skovfyr og fuglekirsebær.

Forvaltningen har vurderet, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering af planen, da den jf. § 3, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer. Der er tale om mindre ændringer af en allerede bestående planlægning, idet lokalplan 1066 udarbejdes efter principperne fastlagt i rammelokalplan 1046 og er (med mindre undtagelser) i overensstemmelse med kommuneplantillæg nr. 5, for hvilket der er udarbejdet en miljøvurdering. I miljøvurderingen blev emnerne grundvandsinteresser og trafik undersøgt. Det vurderes ikke, at nærværende plan adskiller sig væsentligt fra tidligere plangrundlag.Banedanmark anlægger i perioden fra 2010 - 2018 en ny højhastighedsbane mellem København og Ringsted. I tilknytning til banestrækningen bliver der opført en ny station, Køge Nord, der vil spænde over Køge Bugt Motorvejen og samle S-banen og den nye jernbane i én station.

I maj 2014 udskrev Banedanmark, Køge Kommune og DSB i fællesskab en international projektkonkurrence om den nye station ved Køge Nord. Der blev stillet krav om, at stationen skal fremme togtrafikken ved at tilbyde lette skiftemuligheder for alle passagerer, der skifter mellem tog, bil, bus og cykel. Desuden skulle projektet danne udgangspunkt for byudvikling omkring stationen.

Den nye jernbane mellem København og Ringsted er ved at blive anlagt, og ved Køge Nord skal der anlægges en ny station. Køge Kommune ønsker med denne lokalplan at give mulighed for etablering af to stationsforpladser samt et Parkér- og Rejsanlæg med ca. 900 parkeringspladser, samtidig med at der fastsættes principper for den grønne struktur samt for stier og adgangsveje.

Lokalplanområdet udlægges til offentligt formål i form af stations- og centerformål, herunder Parkér- og Rejsanlæg med stationsforpladser. Der må etableres café eller lignende i området på højst 150 m².

Lokalplanområdet får adgang fra vejene Karlsvognen og Nordstjernen henholdsvis øst og vest for motorvejen. Der udlægges stier, der skal sikre nem adgang fra parkeringsarealerne til stationen. Lokalplanen ændrer ikke forløbet af de eksisterende stier, Snogebækstien og Kristinedalstien. Den sidste indgår som en del af vejudlæg  til den nye vej Karlsvognen. Lokalplanen udlægger parkeringsarealer til ca. 900 biler og ca. 650 cykler. Halvdelen af cykelparkeringspladserne skal overdækkes.

Lokalplanen udlægger arealer til de to stationsforpladser i tilknytning til den nye station og fastsætter bestemmelser for den fremtidige udformning. Stationsforpladserne skal fremstå med en fælles identitet, og de skal omkranses af en blanding af større træer, som f.eks. skovfyr og fuglekirsebær.

Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering af planen, da den jf. § 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer. Der er tale om mindre ændringer af en allerede bestående planlægning, idet lokalplan 1066 udarbejdes efter principperne fastlagt i rammelokalplan 1046 og er (med mindre undtagelser) i overensstemmelse med kommuneplantillæg nr. 5, for hvilket der er udarbejdet en miljøvurdering. I miljøvurderingen blev emnerne grundvandsinteresser og trafik undersøgt. Det vurderes ikke, at nærværende plan adskiller sig væsentligt fra tidligere plangrundlag.

Økonomi
Vedtagelse af lokalplanen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, men udgifter til anlæg af Parkér og Rejsanlæg indgår i budgettet for 2018.

Vedtagelse af lokalplanen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, men udgifter til anlæg af Parkér- og Rejsanlæg indgår i budgettet for 2018.
Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Marie Stærke (A)
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


353.   Orientering om status på BoliGrøns byggerier


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at orienteringen om status på BoliGrøns byggerier tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 26. april 2016, sag nr. 97, at Økonomiudvalget jævnligt orienteres om udviklingen i BoliGrøn - med særligt fokus på orientering om status på tekniske fejl og mangler - blandt andet i Uglevænget. Første orientering blev givet til Økonomiudvalget den 14. juni 2016, hvor udvalget tog orienteringen til efterretning og samtidig udtrykte ønske om en ny status i oktober 2016.

Forvaltningen har derfor, i samarbejde med Boligselskabet Sjælland, udarbejdet nedenstående aktuelle oversigt på de enkelte udeståender, som kommunen har kendskab til:

 1. Fejl og mangler i BoliGrøns 5 byggerier 
  Boligselskabet Sjælland har holdt møder med totalentreprenøren og to hovedentreprenører. På møderne er man blevet enige om udbedring af en lang række mangler, som boligselskabet forventer, at man snarest går i gang med at udbedre. I Uglevænget er afhjælpningen af mangler i gang. I forhold til flere af manglerne, eksempelvis facaderne på Uglevænget, forventes Byggeskadefonden at "tage over". Boligselskabet Sjælland oplyser, at man har positive forventninger i forhold til opretningen af fejl og mangler og selskabet oplever at have en god dialog med både entreprenører og Byggeskadefonden.

 2. Ansøgning til Landsbyggefonden om driftsstøtte til BoliGrøns afdelinger
  Boligselskabet Sjælland har den 15. juli 2016 ansøgt Landsbyggefonden om driftsstøtte til BoliGrøns fem afdelinger. I ansøgningen redegøres for en række faktorer, som vil kunne medføre huslejeforhøjelser i BoliGrøns afdelinger, såfremt der ikke ydes driftsstøtte. Landsbyggefonden har reageret meget hurtigt på ansøgningen og har allerede den 26. august 2016, sammen med repræsentanter fra Boligselskabet Sjælland og Køge Kommune, besigtiget de 5 afdelinger. Den 27. september 2016 har Landsbyggefonden fremsendt finansieringsskitse til Boligselskabet Sjælland, hvor der foreslås afsat et større beløb til renoveringsarbejder samt et mindre beløb til kapitaltilførsel. Den foreslåede skitse skal i første omgang drøftes i Boligselskabet Sjælland (BoliGrøn), hvorefter det forventes, at den bliver præsenteret for Køge Kommune. Det fremgår af skitsen, at den foreslåede model vil medføre en mindre nedsættelse af den gennemsnitlige husleje.
     
 3. Problemer med Genvex-anlæggene i BoliGrøns afdelinger
  Boligselskabet Sjælland oplyser, at det er aftalt med entreprenøren, at der for Uglevænget udpeges en uvildig ingeniør, der laver en rapport om mangler og med løsningsforslag. Hvis der er enighed herom vil entreprenøren lade det udbedre. I de øvrige afdelinger har der været iværksat afhjælpningsforsøg. Da disse ikke har hjulpet i tilstrækkelig grad er skaderne anmeldt til Byggeskadefonden, der forventes at ville gå ind i sagen.

 4. Ansøgning til Køge Kommune om at lejetab dækkes af afdelingen
  Boligorganisationens dispositionsfond er under den lovpligtige grænse. Boligselskabet Sjælland/BoliGrøn har søgt om Byrådets gokendelse af, at tab ved lejeledighed og tab ved fraflyttede lejeres manglende husleje m.v. dækkes af afdelingen. Ansøgningen er under behandling i Økonomisk Afdeling og vil senere blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til beslutning.
   
 5. Udlejningssituationen
  Forvaltningen har modtaget opsigelsesstatistik for august måned. Der har været 1 opsigelse i august måned (Finkevænget), hvilket er færre end i de foregående måneder. Der er ingen ledige boliger i BoliGrøns afdelinger.
 6. Nedslag for el-forbrug over 4.000 kWt
  Har man el-varme kan man som privatkunde få reduktion i el-afgiften for det forbrug, der ligger over 4.000 kWt. På grund af forkerte oplysninger i diverse systemer har beboerne i BoliGrøns afdelinger ikke tidligere fået dette nedslag. For tiden sker der en tilbagebetaling, med tilbagevirkende kraft, til de beboere, der har ligget over forbruget på de 4.000 kWt. 

 7. Tilslutning af solceller på Uglevænget
  Solcellerne på Uglevænget er stadig ikke tilsluttet salgsmåler. Anlægget er sat op og teknisk tilsluttet. Der mangler alene en godkendelse fra en autoriseret el-installatør, hvilket har været en udfordring for boligselskabet, da det ikke været muligt at få kontakt til den installatør, der har trukket el-entreprisen. Boligselskabet Sjælland forventer dog, at det lykkes at få anlægget anmeldt inden for et par uger.  

 8. Skimmelsvamp
  Boligselskabet Sjælland oplyser, at der ikke er registreret nye skader i forhold til skimmelsvamp. I forbindelse med opførelse af Uglevænget blev der konstateret skimmelsvamp fordi den spartelmasse, der blev brugt til væggene, ikke tørrede så hurtigt som produktet angav. Der er tidligere taget hånd om disse situationer.

 9. Eventuel fusion mellem BoliGrøn og Boligselskabet Sjælland
  BoliGrøns repræsentantskab traf den 28. juni 2016 beslutning om at ville fusionere med Boligselskabet Sjælland. Spørgsmålet om en eventuel fusion afventer stadig beslutning i Boligselskabet Sjællands repræsentantskab. Boligselskabet Sjællands bestyrelse har tidligere givet udtryk for at være positive i forhold til en fusion - når økonomien og boligerne i BoliGrøn er i orden.  

 10. Godkendelse af skema C i 3 afdelinger
  Byrådet har godkendt skema C for Finkevænget, Uglevænget og Bakkegårds Allé den 23. august 2016.

Troels Riis Poulsen fra Boligselskabet Sjælland deltager under behandlingen af dette punkt.

Økonomi
Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune på nuværende tidspunkt.
Beslutning

Til efterretning.

Fraværende
Marie Stærke (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


354.   Ansøgning om økonomisk støtte til Hjemmeværnsforeningens Nytårskoncert 2017


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager stilling til ansøgning om tilskud til Nytårskoncert fra Hjemmeværnsforeningen for Køge og omegn på 15.000 kr.
Baggrund og vurdering

Formanden for Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn, Torben Hansson, søger i mail af 5. september 2016 om støtte på 15.000 kr. i forbindelse med den traditionsrige Nytårskoncert i Køge, som afholdes i Multihallen på Køge Gymnasium, søndag den 15. januar 2017.

Rammerne for koncerten 2017 er lagt og har et samlet budget på over 90.000 kr. for koncerterne i Køge og Roskilde.

Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde med 35 musikere leverer musikken. Sidste års solist var Annette Heick. I år er solisten Anders Blickfeldt, kendt som forsanger i Big Fat Snake og for sit samarbejde med DR's Bigband.

En tilsvarende koncert afholdes i Roskilde, hvor Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestsjælland står for arrangementet.

Kultur- og Økonomiforvaltningen oplyser, at Økonomiudvalget normalt giver tilsagn om støtte til Julemærkefonden, Dansk Flygtningehjælp og Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn.

Økonomi

Økonomiudvalgets tilskudskonto udgør pr. 27. september:

 Budget 2016            97.522 kr. 
 Forbrug 50.570 kr.
 Til rest 46.952 kr.

 

Beslutning

Det gives 15.000 kr. i støtte, finansieret af Økonomiudvalgets tilskudskonto.

Fraværende
Marie Stærke (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


355.   Nytårskoncert 2017


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at det drøftes, om der skal holdes nytårskoncert i 2017.
Baggrund og vurdering

Det har været en tradition i Køge Kommune, at der blev holdt en nytårskoncert i januar måned arrangeret af Køge Musikskole, Køge Musik Aftenskole og Køge Ungdomsskole. Udover Musikskolens og Musik Aftenskoles egne elever, optrådte også professionelle kunstnere. Det har ligeledes være en tradition siden 2004, at Køge Prisen blev uddelt ved nytårskoncerten.

Nytårskoncerten blev i mange år holdt i Ravnsborghallen med et stort repertoire og med ca. 700 gæster.

Økonomiudvalget har hvert år ydet et tilskud på mellem 30.000-46.000 kr. udover de bidrag, som Køge Musikskole og Køge Musik Aftenskole har givet. I forbindelse med den store sparerunde i 2010, blev det besluttet at spare nytårskoncerten væk. Nytårskoncerten genopstod i 2011 i en slankere udgave på Tapperiet med plads til færre gæster og med et mindre budget. Nytårskoncerten er således blev holdt på Tapperiet fra 2011-2014. I 2015 var det ikke muligt at arrangere nytårskoncerten.

Efter ønske fra Økonomiudvalget har forvaltningen har i 2016 arbejdet på at relancere nytårskoncerten som et mix af det bedste fra de gamle koncerter i Ravnsborghallen og de nye på Tapperiet. Der er samtidig arbejdet på finde et sted, hvor der er plads til flere gæster og med gode parkeringsforhold.

Såfremt Økonomiudvalget ønsker en nytårskoncert kan følgende overvejes:

Der holdes en nytårskoncert søndag den 29. januar 2017 kl. 16-18 i den store sal på Teaterbygningen. Der forventes at være plads til ca. 350 gæster, når der også skal være plads til musikere og kor. Programmet er under udarbejdelse, men det forventes, at der kommer en professionel konferencier og en professionel kunstner. Uddeling af Køge Prisen vil også indgå i programmet.

Budgettet for afvikling af koncerten er 60.000 kr., som der skal findes finansiering til, og entréprisen forventes fastsat til 100 kr.

Som et nyt tiltag foreslås det, at der holdes en nytårskur for indbudte gæster, f.eks. Byrådets medlemmer med ledsager og repræsentanter for erhvervslivet, i den lille sal, kl. 15.00 inden nytårskoncerten.

Økonomi
Der er dækning for ydelse af tilskuddet på Turismekontoen og Økonomiudvalgets tilskudskonto.
Beslutning
Økonomiudvalget besluttede at der afholdes nytårskoncert som beskrevet. Finansieringen findes som anført.
Fraværende
Marie Stærke (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


356.   Takster for benyttelse af varmtvandsbassinet i Aktivitetshuset i Borup


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. takster for benyttelse af varmtvandsbassinet i Aktivitetshuset i Borup i 2016 godkendes,
 2. takster for benyttelse af varmtvandsbassinet i Aktivitetshuset i Borup i 2017 godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget 05-09-2016
Ad 1-2: Det anbefales at de forslåede takster godkendes tillagt 50 %.

Økonomiudvalget 20-09-2016
Ad 1 og 2: Sagen tilbagesendes til Kultur- og Idrætsudvalget idet årsagen til den øgede takststigning og anvendelsen af merprovenuet ønskes belyst.

Kultur- og Idrætsudvalget 03-10-2016
Ad 1-2. Anbefales.
Kultur- og Idrætsudvalget ønsker en evaluering medio 2017 af takstniveau og belægning, herunder mulighed for offentlig adgang.

Baggrund og vurdering

Sagen er sendt tilbage fra Økonomiudvalget, da udvalget ønskede årsagen til den øgede takststigning og anvendelsen af merprovenuet belyst.

Kultur- og Idrætsudvalget blev den 7. marts 2016 orienteret om Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om at ansvaret for varmtvandsbassinet i Aktivitetshuset i Borup flyttes fra Social- og Sundhedsudvalgets område til Kultur- og Idrætsudvalgets område pr. 1. januar 2016.

Der blev imidlertid ikke godkendt takster for benyttelse af varmtvandsbassinet.

Forvaltningen anbefaler derfor, at følgende takster godkendes:

Medlemsskaber: 2016 2017
Personligt i en bestemt ugentlig offentlig badetid pr. måned 100 100
Personligt medlemskab med adgang til alle offentlige badetider pr. måned 150 150
Familie* i en bestemt ugentlig offentlig badetid pr. måned 150 150
Familie* med adgang til to ugentlige offentlige badetider pr. måned 200 200
Timeleje:

Hele varmtvandssalen pr. bassintime (omklædning før og efter er inkluderet) pr. time

399 399
*) dækker op til to voksne og alle hjemmeboende børn under 18 år, som bor på samme adresse
Betaling kun via regningsudsendelse/PBS

 

Økonomi
Ovennævnte takster forventes at give en indtægt på ca. 175.000 kr. årligt til Køge Svømmeland. Denne indtægt er indarbejdet som en udgiftsneutral bevilling fra 2016 og fremefter i Køge Svømmelands budget.
Beslutning

Ad 1 og 2: Anbefales.

Fraværende
Marie Stærke (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


357.   Ansøgning fra KØS vedr. renoveringsprojekter


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,32 mio. kr. til renovering af tag og lysforhold samt 0,415 mio. kr. til forprojekt vedr. sikkerheds- og klimaforhold på KØS.

Kultur- og Idrætsudvalget 03-10-2016
Anbefales.
Baggrund og vurdering

KØS - Museum for kunst i det offentlige rum fremsendte pr. 5. maj 2015 "Ansøgning om ekstraordinært tilskud på 4,5 millioner dkr. til akut bygningsudbedring". Udgiften fordeler sig med 4 mio. kr. til renovering af tag og lysforhold samt 0,5 mio. kr. til forprojekt vedr. sikkerheds- og klimaforhold.

Tagkonstruktion og lysafskærmning
I forlængelse af, at der i 2013 trængte vand ind i Gobelinsalen, blev der i 2014 udarbejdet en ingeniørrapport, som påviste en fejlkonstruktion i museets tag. Fejlkonstruktionen betyder, at der løber vand ind under taget, og har medført begyndende råd og svamp i tagkonstruktionen. Endelig vurderede ingeniørrapporten, at fejlen skulle udbedres inden for 1-2 år, da den ellers ville have ødelæggende konsekvenser for taget.

Dertil har KØS fået foretaget en række målinger af LUX-niveauet på 3. sal, som overstiger de anbefalede grænseværdier fra Slots- og Kulturstyrelsen for bl.a. Bjørn Nørgaards kartoner. Dette medfører, at værkerne pt. risikerer at blive nedbrudt eller kun kan udstilles i kortere, afgrænsede tidsrum.

KØS har hen over sommeren 2016 fået foretaget yderligere undersøgelser og vurderinger af den nødvendige reparation af tagkonstruktionen samt lysafskærmningen, herunder nærmere beregninger af økonomi og omfang. De supplerende beregninger viser en samlet udgift på 4.364.000 kr., ekskl. forundersøgelser og udbudsmateriale til en samlet pris på 90.000 kr., der er afholdt af KØS - i alt 4.454.000 kr. Beregningerne viser samtidig, at det vil fordyre arbejdet med ca. 450.000 kr., hvis renovering af tagkonstruktion og lysafskærmning ikke foretages i én arbejdsgang, ligesom det kan begrænse den samlede lukkeperiode på KØS.

Det indstilles, at bevillingen til KØS' tagkonstruktion og lysafskærmning fastholdes på 4 mio. kr., og at KØS egenfinansierer en evt. overskridelse. Efter fradrag for kommunemoms i den kommunale momsudligningsordning udgør dette beløb netto 3,32 mio. kr. for Køge Kommune.

Forprojekt vedr. sikkerheds- og klimaforhold
KØS ansøgte samtidig om 500.000 kr. i tilskud til et forprojekt til et egentligt ombygningsprojekt, som skal fremtidssikre museets sikkerheds- og klimaforhold. KØS har i den sammenhæng fået foretaget ekspertvurderinger fra Statens Museum for Kunst og Kunstkonserveringen, som konkluderer, at

"der er et markant og tilmed akut behov for en omfattende renovering af hovedbygningen ... hvis den fortsat skal kunne opbevare og udstille dansk kulturarv indenfor rammerne af sikker og hensigtsmæssig museumsdrift.

En renovering vil blandt andet kræve

 • ny effektiv skalsikring med opjusterede døre og vinduer
 • en skærpet værksikkerhed gennem ny infrastruktur med sikrede døre internt i huset, hensigtsmæssigt dimensionerede døråbninger samt en godselevator
 • nyt ventilations- og klimastyringssystem i hele bygningen
 • sikkerheds- og pladsmæssig opjustering af magasinarealer"

Forprojektet ventes udført af Bertelsen & Scheving Arkitekter, som bemærker, at en renovering og gentænkning ... er påkrævet på grund af en række særdeles uhensigtsmæssige forhold i den nedslidte bygning, men rummer samtidig et stort potentiale for at løfte museet visionært og bæredygtigt ind i fremtiden, da man herved på én gang vil kunne optimere drift og energiforbrug og samtidig udnytte bygningens store potentiale logisk og tidssvarende til gavn for museets fremtidige publikum samt værdien af KØS som attraktion i Køge.

Forprojektet skal - sammen med en bevilling til renovering af tagkonstruktion og lysafskærmning - danne grundlag for, at KØS kan søge fondsfinansiering af den mere gennemgribende renovering af museet.

På baggrund af KØS' ansøgning vedtog Køge Byråd med budgetaftalen for budget 2016-2019, at

"Vi ønsker at afdække mulighederne for at renovere taget på KØS, så vi sikrer de ydre rammer for den fortsatte drift af vores meget anerkendte museum. Forligsparterne er enige om, at indtægterne fra salg af Nørregade 31, Vestergade 26 og Kirkestræde 6 kan anvendes til formålet."

Det ansøgte tilskud på 0,5 mio. kr. udgør 0,415 mio. kr. for Køge Kommune efter fradrag i den kommunale momsudligningsordning.

Da hhv. Vestergade 26, Kirkestræde 6 og Nørregade 31 nu er solgt, er der opnået et provenu, som kan finansiere det ekstraordinære tilskud til KØS.

Økonomi

Det ansøgte tilskud på i alt 4,5 mio. kr. udgør netto 3,735 mio. kr. for Køge Kommune efter fradrag i den kommunale momsudligningsordning. Tilskuddet finansieres af det opnåede provenu ved salget af Vestergade 26, Kirkestræde 6 og Nørregade 31.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,735 mio. kr. til anlægstilskud til KØS vedrørende renovering af tag og lysforhold samt forprojekt vedr. sikkerheds- og klimaforhold. Bevillingen finansieres af salgsprovenuet af Vestergade 26, Kirkestræde 6 og Nørregade 31 jf. budgetmærkningen i budget 2016-2019. Salgsprovnuet for de tre ejendomme på 9,5 mio. er tilgået kassen.  

Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Marie Stærke (A)
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


358.   Status på byggeriet Cirkelhuset - 127 almene familieboliger


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at den fremsendte statusredegørelse over fejl og mangler i Cirkelhuset tagestil efterretning. 
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget har den 7. juni 2016 udtrykt ønske om at få en redegørelse over status på fejl og mangler ved de 127 familieboliger, der er opført i Cirkelhuset med Lejerbo, Køge Bugt som bygherre.

Forvaltningen har efterfølgende anmodet Lejerbo om at tage initiativ til at udarbejde en status/oversigt over de overordnede fejl og mangler ved byggeriet - samt en tidsplan for, hvornår de forventes udbedret.

Forvaltningen har den 8. september 2016 modtaget den ønskede statusoversigt.

Det fremgår af oversigten, at Lejerbo vurderer, at der er 3 hovedproblemer:

 1. MgO-vindspærre
  Der er ikke placeret et ansvar hos entreprenør eller rådgiver og sagen er overtaget af Byggeskadefonden. Tidshorisonten for udskiftning af pladerne kendes endnu ikke da man afventer udfald af syn og skøn. Der er estimeret en udgift på 10 mio. kr. til udbedring af "skaden", hvor afdelingen som et minimum skal betale 5 % af Byggeskadefondens udbedringsomkostninger.
 2. Låsesystem
  Der har været mange fejlmeldinger på låsesystemet, hvilket har været problematisk da man ikke har kunnet finde årsagen til problemet. Der er placeret et ansvar hos hovedentreprenøren, som har lavet forsøg på udvalgte døre med ekstra kondensisolering i låsekasse. Man afventer vinteren for at konstatere om tiltaget har haft den ønskede effekt.
 3. Fugtindtrængen ved kældertrapper
  Der er tidligere konstateret fugtindtrængning ved kældertrapper. Det er endnu uafklaret om der kan placeres et ansvar hos hovedentreprenøren. Tidshorisonten for afklaring af manglen forventes at være 3-6 måneder.

Herudover oplyser Lejerbo, at der tidligere har været udfordringer med nedenstående forhold, som efter Lejerbo's vurdering nu er stort set afhjulpet:

 1. Løse skifferplader
  Entreprenøren har pr. kulance gennemgået facaderne. Hvad der måtte være af gener efterfølgende må løses over driften.
 2. Utætte hoveddøre
  Der har været udfordringer med utætte hoveddøre. Fejlen er afhjulpet i juni og august 2016.
 3. Blandingsbatterier
  Der har været udfordringer med fejl ved armaturer og svingende vandtemperaturer. Der er indgået et kompromis om, at entreprenøren afholder udgiften til blandingsbatterier, der udskiftet inden marts 2016 (ca. 100.000 kr.) og at udgiften til udskiftning af de resterende blandingsbatterier afholdes via byggeregnskabet, hvor der er afsat midler hertil.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Til efterretning.

Fraværende
Marie Stærke (A)
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


359.   Engangsudgifter Folkeskolereformen (etablering af lærerarbejdspladser) - anlægsregnskab


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Engangsudgifter Folkeskolereformen (etablering af lærerarbejdspladser) godkendes.

Skoleudvalget 05-10-2016
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevilling på 4,8 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 29. april 2014 til brug for etablering af lærerarbejdspladser på kommunens skoler, herunder ombygninger, indkøb af inventar mv.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen vurderer, at projektet er gennemført som forventet.

Økonomi

Anlægsregnskab (hele kr. ekskl. moms):

Bevilling     4.800.000
Køb af inventar -1.878.653
Anlægsarbejder (ombygning) -2.968.361
I alt -47.014

Økonomisk Afdeling bemærker, at merforbruget på 47.014 kr., som i forhold til bevilling og samlet rådighedsbeløb udgør under 1 %, er finansieret af kassebeholdningen i 2016.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Marie Stærke (A)
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


360.   Plejecenter Møllebo, Ændring af arealanvendelse - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at arealfordelingen mellem støttet boligareal og serviceareal på plejecenter Møllebo ændres, således at der overføres 338 m2 fra boligareal til serviceareal, og at kommunen tilbagekøber de anførte m2, det vil sige reducerer restgælden for boligerne med 3,0 mio. kr. Der søges anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til tilbagekøbet.

Ejendoms- og Driftsudvalget 28-09-2016
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Plejecenter Møllebo blev først i 00-erne ændret fra at være et kommunalt plejehjem til at rumme almene, støttede ældre-/plejeboliger. I den forbindelse blev arealerne fordelt på en sådan måde, at en stor del af fællesarealerne blev omlagt til at være fælles boligareal, hvorved ca. halvdelen af boligerne fik pålagt et fællesboligareal, der var større end selve boligen. Resten af boligerne fik pålagt et fællesboligareal, der var lidt mindre end selve boligen. Resultatet er, at boligerne er fra 69 m2 til 92 m2, hvilket har medført relativt store huslejer.

For at rette op på forholdet har forvaltningen drøftet problemet med en landinspektør samt kommunens revisionsselskab. Revisionsselskabet har været i kontakt med Statens Administration for at få afklaret, efter hvilke regler en ændring af forholdet kan gennemføres. Landinspektøren har gennemgået bygningen og på baggrund heraf beregnet en ændret arealfordeling. Resultatet er, at der kan flyttes ca. 338 m2 fra fælles boligareal til serviceareal. Kommunen skal således ”tilbagekøbe” arealet ud af det støttede areal. Udgangspunktet for tilbagekøbsprisen er restgælden på kreditforeningslånet på tidspunktet for tilbagekøbet.

Baseret på restgælden pr. 1. januar 2016 er tilbagekøbssummen 8.583 kr./m2. Den samlede tilbagekøbssum er således 2.901.054 kr. Hertil kommer omkostninger i forbindelse med omlæggelsen.

Ændringen vil medføre, at boligerne vil blive fra ca. 3 % til 27 % mindre med en reduceret husleje til følge. Reduktionen kan ikke fordeles ligeligt, idet lovgivningen medfører, at fællesbolig- og adgangsareal skal omlægges pr. afsnit, hvilket i denne sag er baseret på hver etage.

De anførte m2 vil herefter være serviceareal, der skal driftes og vedligeholdes af kommunen.

Med hensyn til tidsplanen og dermed gennemførelsen af tilbagekøbet vil dette være afhængig af sagsbehandlingstiden i Statens Administration.

Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet i Budget 2016 under EDU25 Ombygning af Møllebo.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 3 mio. kr. til ændring af arealanvendelse på Møllebo. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2016.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Marie Stærke (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


361.   Ændring af flygtningekvote 2016


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at orientering om ny fordeling af flygtninge i 2016 tages til efterretning.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget10-10-2016
Orienteringen taget til efterretning.
Baggrund og vurdering

Udlændingestyrelsen har den 31. august 2016 meddelt, at landstallet for 2016 nedjusteres.

Fordelingen af de justerede regionskvoter for 2016 blev drøftet på møde i Kommunekontaktråd (KKR) Sjælland den 13. september 2016. KKR Sjælland tiltrådte en fordeling mellem de 17 kommuner i KKR Sjælland svarende til de beregnede kommunekvoter.

For Køge Kommunes vedkommende viser ministeriets beregning, at vores andel af de forventede 7.500 kvoteflygtninge for året 2016 udgør 81 personer – altså et fald på 101 personer i forhold til ministeriets tidligere udmelding. Hertil skal lægges afledte familiesammenføringer m.m.

De beregnede forventede kommunekvoter for 2016 er:

Region Sjælland

Oprindelig kvote

Ny kvote

Greve

111

50

Køge

182

81

Roskilde

314

146

Solrød

81

35

Odsherred

127

46

Holbæk

241

111

Faxe

127

41

Kalundborg

183

73

Ringsted

87

37

Slagelse

225

102

Stevns

95

39

Sorø

112

41

Lejre

121

55

Lolland

155

63

Næstved

302

142

Guldborgsund

239

101

Vordingborg

205

94

I alt:

2.907

1.257

Regionskvoten for Sjælland er samlet faldet med 1.650 personer fra 2.907 personer til 1.257.

Fordelingen af flygtninge mellem kommunerne er bestemt ud fra ministeriets matematiske beregningsmodel. 

Køge Kommune forventes fortsat hovedsageligt at modtage flygtninge fra Syrien. Fra 1. marts 2016 til 1. oktober 2016 har Køge Kommune modtaget 66 flygtninge, heraf er 86 procent fra Syrien.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er indregnet i budget 2017.

Beslutning

Anbefales til efterretning.

Fraværende
Marie Stærke (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


362.   Flygtningekvote 2017


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at tage orientering om fordeling af flygtningekvote i 2017 til efterretning.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 10-10-2016
Orientering taget til efterretning.
Baggrund og vurdering

Udlændingestyrelsen har den 31. august 2016 meddelt landstallet for flygtningekvoten 2017.

Fordelingen af regionskvoten for 2017 blev drøftet på møde i Kommunekontaktrådet (KKR) Sjælland den 13. september 2016. KKR Sjælland tiltrådte en fordeling mellem de 17 kommuner i KKR Sjælland svarende til de beregnede kommunekvoter.

For Køge Kommunes vedkommende viser ministeriets beregning at vores andel af de forventede 8.500 kvoteflygtninge for året 2017 udgør 82 personer – altså en stigning på 1 person i forhold til 2016 kvoten. Hertil skal lægges afledte familiesammenføringer m.m.

De beregnede forventede kommunekvoter for 2017 er:

Region Sjælland

2016

2017

Greve

50

51

Køge

81

82

Roskilde

146

179

Solrød

35

25

Odsherred

46

31

Holbæk

111

111

Faxe

41

51

Kalundborg

73

52

Ringsted

37

50

Slagelse

102

111

Stevns

39

53

Sorø

41

62

Lejre

55

40

Lolland

63

82

Næstved

142

137

Guldborgsund

101

134

Vordingborg

94

77

I alt:

1.257

1.328

Regionskvoten for Sjælland stiger således med 71 personer fra 1.257 personer i 2016 til 1.328 i 2017.

Fordelingen af flygtninge mellem kommunerne er bestemt ud fra ministeriets matematiske beregningsmodel. 

Køge Kommune forventes fortsat hovedsageligt at modtage enlige flygtninge fra Syrien.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er indregnet i budget 2017.

Beslutning

Anbefales til efterretning.

Fraværende
Marie Stærke (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


363.   Køge Vejlys, investeringer - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 21,357 mio. kr. til etablering af vejbelysning i forbindelse med, at SEAS-NVE har kabellagt elforsyningen. Rådighedsbeløbet er tilstede i Budget 2016 for 2017 under TMU 01 Køge Vejlys - investeringer.

Teknik- og Miljøudvalget 05-10-2016
Anbefales.

 

 

Baggrund og vurdering

I Køge Kommunes Budget 2016 er der afsat rådighedsbeløb til Køge Vejlys - Lovpligtig opgradering på 20,826 mio. kr. for 2017, der prisfremskrives til 21,357 mio. kr. i 2017.

Rådighedsbeløbet søges frigivet for anvendelse i 2016.

SEAS-NVE har siden 2001 kabellagt 0,4 og 10 kilovolt forsyningen og dermed elforsyning til alle ejendomme i Køge Kommune. I den forbindelse har tidligere Skovbo Kommune og Køge Kommune anlagt ny vejbelysning. Projektet er afsluttet i 2015.

Til etablering af ny vejbelysning, i forbindelse med at SEAS-NVE kabellagde elforsyningen, er der i perioden 2010 til 2017 afsat rådighedsbeløb på i alt ca. 55 mio. kr. Køge Kommune har aftalt et cash-flow med SEAS-NVE, som er tilpasset kommunens investeringsplan. I Budget 2016 er for 2017 afsat et rådighedsbeløb på 20,836 mio. kr., hvorefter gælden er afviklet.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 21,357 mio. kr. i 2016 til etablering af vejbelysning i forbindelse med, at SEAS-NVE har kabellagt elforsyningen (TMU 01).

Bevillingen kassefinansieres i 2016, da der ikke afsat rådighedsbeløb. Den samlede budgetterede kassebeholdning 2016-2017 vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2017. Tidsforskydningen er indarbejdet i den 10-årige anlægsplan 2017-2026, og projektet vil ikke blive økonomisk påvirket. 

Det forudsættes, at Byrådet godkender den 10-årige anlægsplan 2017-2026 ved 2. behandlingen af budget 2017-2020.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Marie Stærke (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


364.   Kunstgræsbaner på Rishøj og Borup stadion - anlægsregnskab


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byråd, at anlægsregnskab for Kunstgræsbaner på Rishøj og Borup stadioner godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget 03-10-2016
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til den anlægsbevilling på 10 mio. kr. som blev givet på Byrådets møde den 27. januar 2015 til kunstgræsbaner på Rishøj og Borup stadioner.

Arbejdet er afsluttet, og der foreligger nu anlægsregnskab.

Kunstgræsbanerne på Rishøj og Borup stadioner er udført i tæt og godt samarbejde med boldklubberne i Rishøj og Borup.

Banerne er i brug og benyttes af hold fra mange af kommunens fodboldklubber.

I sommersæsonen benyttes banerne fortrinsvis af boldklubberne i Rishøj og Borup. 

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at kunstgræsbanerne i Rishøj og Borup er udført i forventet omfang.

Økonomi
Kunstgræsbaner i Rishøj og Borup  Anlægsbevilling  Rådighedsbeløb   Forbrug              
  10.000.000,00    9.967.071,70     -32.928,30
I alt  10.000.000,00   9.967.071,70     -32.928,30

+ er merforbrug og - er mindreforbrug.

Økonomisk Afdeling bemærker at mindreforbruget på 32.928 kr., som i forhold til bevilling og samlet rådighedsbeløb udgør under 1 % er tilgået kassen i 2015.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende
Marie Stærke (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


365.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning

Intet.

Fraværende
Marie Stærke (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


366.   Eventuelt


Beslutning

Intet.

Fraværende
Marie Stærke (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


367.   Personalesag (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


368.   Betalingsparkering (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


369.   Salg af areal (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


370.   Salg af ejendom (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


371.   Salg af areal Ravnsborg Syd (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


372.   Annoncering 2016-2017 (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


373.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen


374.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)
Trine Hastrup (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 29.05.17