Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 08.03.2016 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)


76.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


77.   Befolkningsprognose 2017-2027


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at Befolkningsprognosen for 2017-2027 drøftes og godkendes.

Baggrund og vurdering

Befolkningsprognosen 2017-2027 udgør sammen med boligbyggeprogrammet og de af befolkningsprognosen afledte kapacitetsberegninger på anlægsområdet grundlaget for det videre budget- og planarbejde for budget 2017-2020.

Boligbyggeprogrammet, som danner grundlag for årets befolkningsprognose, er godkendt i Økonomiudvalget den 2. februar 2016. Dog er der en konsekvensrettelse af det godkendte boligbyggeprogram, idet det bemærkes, at Etape II i Boholte er justeret, fordi aftalen med bygherre er faldet endelig på plads. Konsekvensrettelsen indebærer en ændring fra 59 etageboliger i 2016 og 2017 til 48 etageboliger og 36 rækkehuse i 2017. Hertil kommer mindre justeringer af boligtallet for 2015, jf. afsnit vedr. Boligbyggeprogram i vedhæftede, "Befolkningsprognose for 2017-2027". 

Befolkningsprognosen 2017-2027 viser en stigning i folketallet fra 59.866 pr. 1. januar 2016 til 68.898 pr. 1. januar 2027.

Folketallet pr. 1. januar 2016 er 532 større end forventet i sidste års prognose. Det skyldes i vidt omfang, at antallet af 17-25 årige har udviklet sig markant anderledes end forudsat. Hertil kommer, at antallet af de yngste børn ikke er faldet så meget som forventet. Tendensen for de 17-25-årige slog allerede igennem medio 2015, og i 1. behandlingsmaterialet til Budget 2016-2019 medio august blev Byrådet orienteret om, at befolkningstallet primo 2016 nu forventedes at være 400 større end gældende befolkningsprognose, primært som følge af de 17-25 årige.  

Befolkningsprognosen for 2017-2027 er på den baggrund opjusteret med 5.100 indbyggere frem mod 2027. Stigningen skal primært ses i sammenhæng med ændrede forventninger til fødselsoverskuddet (fødte fratrukket døde) samt ændrede forudsætninger vedrørende udviklingen i folketallet i den eksisterende boligmasse. I forhold til sidste års prognose er således forudsat et større fødselsoverskud på ca. 1.000 borgere i perioden 2016-2026 grundet en konstateret vækst i fertiliteten. Hertil kommer forventning om øget befolkningsvækst i den eksisterende boligmasse på knap 3.000 indbyggere samt 100 flere borgere i nye boliger jf. boligbyggeprogrammet. Endelig er der taget højde for en forventet stigning i flygtningetallet på ca. 1.000 indbyggere. 

Opjusteringen af antal flygtninge bosat i Køge Kommune skal ses i sammenhæng med de aktuelle forventninger til ankomne flygtninge. 

De af befolkningsprognosen afledte anlægsbehov – baseret på de såkaldte kapacitetsberegninger – behandles i Økonomiudvalg og Byråd den 12. april og 24. april 2016.

Økonomi
Ingen særskilte bemærkninger.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


78.   Udviklingsplan for Køge Marina og Nordstranden


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at orienteringen om ”Forslag til udviklingsplan - afrapportering på Marinaudvalgets arbejde” tages til efterretning.

Kultur- og Idrætsudvalget 11-01-2016
Til efterretning. 
 
Økonomiudvalget 09-02-2016
Drøftet. Økonomiudvalget besluttede at anmode bestyrelsen for Køge Havn om en udtalelse til den foreliggende udviklingsplan.

Sagen genoptages herefter.

Baggrund og vurdering
Køge Byråd godkendte den 28. april 2015 nyt kommissorium for Marinaudvalget. I henhold til kommissoriet skulle Marinaudvalget afrapportere til Kultur- og Idrætsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd ved udgangen af 2015 med henblik på, at et byrådsseminar om udviklingen af Køge Marina kunne finde sted primo 2016.

Opgaven for Marinaudvalget var at komme med forslag til, hvordan eksisterende og nye funktioner og faciliteter placeres, så der opnås en optimal disponering af Marinaens og Nordstrandens arealer. Dertil skulle Marinaudvalget udarbejde en funktionsstrategi, der kommer med bud på en hensigtsmæssig "arbejdsdeling" og profilmæssig differentiering mellem hhv. Køge Marina og Nordstranden og Køge Kyst-områderne – herunder placeringen af en lang række kulturelle og fritidsmæssige formål, funktioner og faciliteter.

Arbejdet afrapporteres i vedlagte "Forslag til udviklingsplan - afrapportering på Marinaudvalgets arbejde". Afrapporteringen følges af "Funktions- og facilitetsbeskrivelse - udviklingen af Køge Marina", som på et overordnet niveau beskriver de mest arealkrævende og omkostningstunge funktioner og faciliteter, som så vidt indgår i udviklingen af Køge Marina og Nordstranden, idet det dog gælder, at beskrivelserne skal konkretiseres yderligere i den faktiske udformning af funktioner og faciliteter – i samarbejde med de primære brugere og interessenter.

De væsentligste funktioner og faciliteter er:
 1. Vandrerhjem. 
 2. Søsportscenter. 
 3. Bådehaller. 
 4. Hummeren. 
 5. Havbadeanstalt.
Dertil kommer en række mindre funktioner og faciliteter, som skal indplaceres i forhold til ovennævnte, men som ikke alle er forslået placeret i den foreliggende dispositionsplan: 
 • Havnekontor. 
 • Plads til autocampere. 
 • Trailerrampe. 
 • Vandlegeplads (på land). 
 • Udflytterbørnehave. 
 • Naturlegepladser/-stier.
Endelig arbejdes der med en række mindre funktioner og faciliteter, som kan indplaceres mere eller mindre uafhængigt af ovennævnte. Det drejer sig om: 
 • Fiskepladser. 
 • Div. bassin-faciliteter til dykning, kajakpolo etc. 
 • Udkig/udsigtspunkter. 
 • Amfiteater.

I sammenhæng med udarbejdelsen af revideret kommissorium for Marinaudvalget besluttedes det i øvrigt, at opgaven med den overordnede, infrastrukturelle betjening af Køge Marina og Nordstranden samt den mulige udvikling af boliger/ferieboliger på Køge Marina ligger i Økonomiudvalget, mens spørgsmålet om finansiering af anlæg og faciliteter inden for kultur- og fritidsområdet ligger i Kultur- og Idrætsudvalget. Økonomiudvalget har ansvaret for finansiering/investering i sammenhæng med mulig boligbebyggelse samt udvikling af infrastruktur, herunder evt. grundsalg i forbindelse med boliger, vandrerhjem etc.

Drøftelserne i hhv. Økonomiudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget skal i sammenhæng med Marinaudvalgets forslag til udviklingsplan danne grundlag for udarbejdelsen af ny lokalplan for Køge Marina og Nordstranden. Den samlede afrapportering sker på et byrådsseminar med henblik på udarbejdelsen af en realiseringsstrategi for udviklingen af Køge Marina og Nordstranden.

På Økonomiudvalgets møde den 9. februar 2016 besluttede udvalget at anmode bestyrelsen for Køge Havn om en udtalelse til den foreliggende udviklingsplan for herefter at genoptage sagen.

Der er den 26. februar 2016 modtaget svar fra Køge Havns bestyrelse, som udtaler:

"Køge Havn har modtaget forslag til Udviklingsplan for Køge Marina og Nordstanden og har følgende kommentarer.

Køge Havn anerkender og kvitterer for målsætningen om at sikre et godt naboskab imellem erhvervshavnen og Marinaen og foreslår at der etableres en fast mødestruktur imellem de to havne med dialogen i fokus.

Selvom det overordnede ansvar for en mulig udvikling af boliger/ferieboliger på Køge Marina ligger i Økonomiudvalget, stilles der i udviklingsplanen forslag om etablering af op til 40 boliger som tæt-lav bebyggelse i op til to etager. Selvom det måske vil være muligt at opføre et begrænset antal boliger, er Køge Havn meget betænkelige ved risikoen for en konflikt imellem erhvervshavnen og eventuelle boliger i forhold til støj.

I den forbindelse vil en ændring af de nuværende grænseværdier på 55 dB(A), der er gældende hele døgnet på Køge Marina, til en lavere værdi, være en meget reel trussel for virksomhederne på Køge Havn og dennes udvikling. Bare muligheden for, at dette kan ske, bør for alt i verdenen undgås, ikke mindst set i lyset af at det ikke planmæssigt er muligt at definere Marinaens støjmæssige status, hvis der udbygges yderligere med boliger. Risikoen er, at Natur- og Miljøklagenævnet kunne træffe afgørelse om, at området støjmæssigt skal reguleres som fx boligområde (worse case scenario), hvilket helt vil afskære Køge Havn fra at arbejde om natten, da en støjgrænse på 35 dB(A) vil være meget vanskelig at overholde.

I det hele taget skal man være meget opmærksom på, at et krav om støjdæmpning over for virksomhederne på Køge Havn, med selv ganske få dB, kan have store konsekvenser, idet en reduktion af det støjmæssige råderum med fx 5 dB betyder, at virksomheden skal reducere støjen med 65 % eller ved krav om en reduktion på 10 dB med hele 90 %.

Under miljø nævnes det, at samspillet imellem den nu opførte vold og eventuelle bebyggelser vil være en effektiv afskærmning mod støj fra erhvervshavnen. Dette harmonere dårligt med beregningerne foretaget af Rambøll, der peger på, at en støjskærm (bygninger eller jordvold) ikke har den nødvendige effekt til dæmpning af støjen, selvom højden øges væsentligt fra de nuværende 12 meter over terræn til 24 meter over terræn.

Køge Havn har noteret, at det ikke anbefales at arbejde videre med en flytning af Køge Marina til den gamle inderhavn. Dette støttes fuldt ud da en sådan løsning ikke er forenelig med Køge Havns aktiviteter på nordsiden af det gamle havnebassin (Slipset).

Af andre punkter foreslår Køge Havn at udviklingsplanen udvides med overvejelser omkring:

 • Trafikafvikling til og fra Køge Marina og Nordstranden
 • Et bud på offentlig transport imellem Køge Marina og Køge By
 • En sammenhængende stiforbindelse imellem boligområderne i Køge Nord og Køge Marina.

Køge Havn ser frem til at følge udviklingen af de andre skitserede muligheder i udviklingsplanen og ønsker vores nabo i nord held og lykke med fremdriften.  

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


79.   Køge Marina


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. dispositionsplanen, som anbefalet af Marinaudvalget, vedtages som grundlag for den videre planlægning for Køge Marina,
 2. planlægning for boliger i Marinaen ikke gennemføres af hensyn til erhvervshavnens fremtidige drift og udvikling samt til kommunens boligstruktur,
 3. planlægning for placering af vandrerhjem eller anden overnatningsmulighed i Marinaen afventer en nærmere afklaring af de forventede ændringer af lovgivningen for strandbeskyttelse,
 4. ændringer af de gældende lokalplaner for Marinaen afventer ændring af planloven med henblik på at opnå tilladelse inden for strandbeskyttelseslinjen,
 5. det samlede arbejde afrapporteres over for Byrådet på byrådsseminar i foråret 2016 med henblik på udarbejdelsen/vedtagelsen af en realiseringsstrategi for udviklingen af Køge Marina og Nordstranden.
Baggrund og vurdering
I overensstemmelse med det vedtagne kommissorium for Marinaudvalget er der gennemført en proces med udarbejdelse af dispositionsplan og funktionsanalyse med henblik på at levere input til ny lokalplan for området. Denne dispositionsplan indeholder alle de ønskede funktioner og faciliteter, herunder også 30-40 boliger. Den 12. november 2015 besluttede Marinaudvalget at godkende Funktions- og kvalitetsbeskrivelse samt forslag til udviklingsplan.

Den samlede afrapportering til Byrådet skulle have været sket på et byrådsseminar i december 2015 med henblik på udarbejdelsen af en realiseringsstrategi for udviklingen af Køge Marina og Nordstranden. En sådan drøftelse kan gennemføres i løbet af foråret 2016.

Teknik og Miljøforvaltningen har gennemgået det godkendte materiale med henblik på planfaglige bemærkninger til den ønskede udvikling i Marinaen.

Forvaltningen anbefaler, at der ikke etableres boliger i Marinaen, da der er stor risiko for støjpåvirkning af disse fra erhvervshavnen. Havnen er under fortsat udvikling og der er risiko for at planlægning for støjfølsom anvendelse tæt på havnen kan påvirke havnens nuværende drift samt den ønskede og allerede planlagte udvikling. Det er en statslig interesse at sikre gode vilkår for erhvervshavnene i Danmark, herunder i Køge.

Marinaen er underlagt strandbeskyttelse og forvaltningen anbefaler, at planlægning for placering af vandrerhjem eller anden overnatningsmulighed i Marinaen afventer eventuel ændring af planloven og naturbeskyttelsesloven, som varslet af regeringen.

Forvaltningen anbefaler sammenfattende, at ændringer af de gældende lokalplaner for marinaen afventer ændring af planloven med henblik på at opnå tilladelse inden for strandbeskyttelseslinjen.

Forvaltningen har i øvrigt ingen bemærkninger til den overordnede disponering af Marinaen.

Økonomi

Teknik- og Miljøforvaltningen har bedt konsulenterne Hasløv og Kjærsgaard om at estimere udgifterne til den overordnede skitserede infrastruktur. Dette omfatter primært vej- og stiopbygning, men ikke øvrig infrastruktur som lys, kloak, grønne områder, ændringer af eksisterende stier med videre. De samlede omkostninger til vej- og stianlæg estimeres til ca. 8,6 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at omkostninger til den fulde byggemodning beløber sig til i størrelsesordnen ca. 15 mio. kr. Beløbet er dog forbundet med stor usikkerhed, hvilket efterfølgende kan udfoldes yderligere ved en nærmere planlægning. Hvis der tilkendegives et ønske om at arbejde yderligere med planen for Køge Marina, udføres der en supplerende, overslagsmæssig afdækning af de mulige, anlægsmæssige konsekvenser i relation til den infrastruktur, der må opgraderes for at binde Køge Marina nærmere sammen med Køge midtby.

Beslutning

Udsat til næste møde.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


80.   Nyt Personalepolitisk grundlag for Køge Kommune


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at nyt Personalepolitisk grundlag for Køge Kommune godkendes.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget godkendte i januar 2015, på baggrund af indstilling fra Hoved-MED-udvalget, igangsættelse af proces for revidering af personalepolitikken.

Det Personalepolitiske grundlag er udarbejdet med bred involvering fra både ledere og medarbejdere og indeholder 5 pejlemærker:

 • Åbenhed
 • Ordentlighed
 • Faglighed 
 • Indflydelse og ansvar
 • Vækst og udvikling

Det nye Personalepolitiske grundlag er vedlagt.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


81.   Frikommuneforsøg 2016


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at Køge Kommune ikke deltager i frikommuneforsøget 2016-2019.
Baggrund og vurdering

Social- og Indenrigsministeriet har den 15. januar 2016 udsendt et invitationsbrev til alle landet kommuner med opfordring til at deltage i frikommuneforsøg 2016-2019, hvor udvalgte kommuner får mulighed for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på - se vedlagte bilag. Formålet med frikommuneforsøget er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler, erfaring med nye løsninger og generelle effektiviseringer, der samlet understøtter en bred og mere effektiv lokal styring.

Modsat det gamle frikommuneforsøg - hvor frikommunerne og ministrene i samarbejde skulle udvikle tværgående forsøg indenfor seks udvalgte forsøgstemaer, der dækker centrale, kommunale områder - organiseres det nye frikommuneforsøg i netværk af frikommuner, der samles om at lave forsøg indenfor fælles temaer. Hvert netværk fokuserer således på et tema, som de deltagende kommuner ønsker at arbejde videre med, som skal understøtte en sammenhængende forsøgsindsats på prioriterede områder. Alle frikommunerne i et netværk gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg, men samarbejder om nytænkning, sparring og udveksling af erfaringer, som tilsammen fremmer en fælles ideudvikling og videndeling.    

Da Køge Kommune allerede er begunstiget med høj vækst og mange udviklingsprojekter, og Direktionen vurderer, at dannelsen af netværkskommuner har besværliggjort deltagelsen i frikommuneforsøget, anbefaler Direktionen på den baggrund, at Køge Kommune ikke deltager i frikommuneforsøget 2016-2019.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


82.   Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i 2015


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Økonomiudvalget, at vedhæftede ”Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i 2015” tages til efterretning.
Baggrund og vurdering

Den under Borgerservice oprettede særlig sektion (Kontrolgruppen) der har til opgave at sikre kontrol og opfølgning mod misbrug af offentlige sociale ydelser m.v., har for året 2015 udarbejdet vedlagte rapport for kontrolarbejdet m.v.

Kontrolarbejdet for 2015 har fundet sted i to spor:

 • Kontrol med udbetaling af sociale ydelser.
 • Særlig indsatser i samarbejde med Politi og Skat (Tværfagligt kontrol og efterforskning).

Resultaterne for 2015 vedrørende kontroller med udbetalinger af kommunal administrerede offentlige ydelser udgør 1.280.132 kr., medens resultatet for 2015 for samarbejdende kontrolopgaver med Udbetaling Danmark udgør 2.052.311 kr.

Vedrørende resultaterne fra de særlige indsatser i relation til samarbejdet med Politi og Skat, henvises til årsrapportens afsnit herom.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune ud over de i redegørelsen nævnte stop af ydelse m.v.
Beslutning
Til efterretning.
Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


83.   Universitetshospital Køge - bearbejdning af facader og dispensation fra højdegrænser


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at

 1. Økonomiudvalget erklærer sig enig i Regionsrådets vurdering af behovet for en revideret facadeudformning for Universitetshospital Køge, som er mere i overensstemmelse med konkurrenceforslaget for Universitetshospital Køge,
 2. det drøftes om Økonomiudvalget vil tilkendegive ønske om at gå i dialog med repræsentanter fra Regionsrådet om revideret facadeudformning for Universitetshospital Køge,
 3. regionens ansøgning om dispensation til at forøge den samlede bygningshøjde på Universitetshospital Køge først behandles efter, at spørgsmålet om facadeudformningen for sygehuset er afklaret.
Baggrund og vurdering

Regionsrådet i Region Sjælland har den 4. februar 2016 godkendt et nyt dispositionsforslag for projekt Universitetshospital Køge med tilhørende optimeringskatalog. Forvaltningen har modtaget referat af Regionsrådets møde. Desuden har forvaltningen modtaget en ansøgning om dispensation til at forøge højdegrænserne for sygehusbebyggelsen, som fastsat i lokalplan 1035 Universitetssygehus Køge.

Sygehusprojektet har gennemgået en omfattende bearbejdning siden Byggeprogram og Helhedsplan for sygehuset, som blev vedtaget af Regionsrådet i september 2014. Byggeprogrammet blev udarbejdet på baggrund af konkurrenceforslaget fra 2013. Projektet er ændret således, at sygehusets konstruktive princip er bearbejdet med henblik på lavere håndværkeromkostninger og højere bygbarhed. Det betyder i praksis at sygehusets facadeudtryk er ændret på de høje sengebygninger. I konkurrenceforslaget og byggeprogrammet var sygehuset vist med facader udformet i primært rød tegl i de nederste tre etager, som det eksisterende Køge Sygehus. Facaderne på de høje sengebygninger var udformet som en kombination af store glaspartier, hvide/lysegrå pladepartier og tegl.

I det nye dispositionsforslag er sengebygningernes facader ændret således, at facadernes åbne udtryk er ændret til et mere lukket udtryk, hvor vinduerne fremstår som "huller" i facaden. Denne består nu primært af hvide og lysegrå pladepartier.

På grund af denne ændring har et flertal i Regionsrådet anbefalet dispositionsforslaget under forudsætning af, at forslagets facade bearbejdes yderligere, så det bliver mere i overensstemmelse med konkurrenceforslaget.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget erklærer sig enig i denne anbefaling, da forvaltningen vurderer, at dispositionsforslaget er en arkitektonisk forringelse i forhold til konkurrenceforslaget. Forvaltningen vil snarest indkalde Regionen til møde for at afklare spørgsmålet om facadeudformningen. Desuden anbefaler forvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter om, man vil tilkendegive ønske om at gå i dialog med repræsentanter fra Regionsrådet om facadeudformningen.

I dispositionsforslaget forøges højden på sygehuset, da dets tekniske koncept er ændret fra delvist decentrale anlæg til en egentlig teknisk etage for at opnå en mere driftseffektiv løsning. Det medfører, at sygehusets etageantal øges. Det medfører, at Køge Kommune skal give en dispensation fra højdegrænserne i lokalplan 1035 for at kunne realisere sygehuset med det omfang, som præsenteret i dispositionsforslaget. Regionen har derfor søgt om dispensation til at forøge etageantallet og højden i de to centrale sengebygninger. Der ansøges om at øge etageantallet fra 8 til 9 for byggeafsnit B8 (andet byggeafsnit fra syd mod nord), hvilket medfører en forøgelse af højden fra 35 meter til 39 meter. Desuden ansøges om at forøge etageantallet fra 10 til 11 etager for byggeafsnit B6 (sygehusets højeste bygning, tredje byggeafsnit fra syd mod nord), hvilket medfører en forøgelse af højden fra 45 meter til 47 meter. Ovenpå denne etableres en hævet helikopterlandingsplads med tilhørende elevatorrum, som fortsat holder sig inden for lokalplanens samlede maksimale bygningshøjde på 55 meter.

Regionen ønsker muligvis yderligere en dispensation for de to øvrige byggeafsnit B1 og B2 (henholdsvis første og fjerde byggeafsnit fra syd mod nord) til at forøge højden med en meter (fra 35 meter til 36 meter) for at imødekomme eventuelle tilretninger i forbindelse med den endelige projektering af sygehuset.

Forvaltningen anbefaler, at Regionens ansøgning om dispensation imødekommes, da det samlede projekt ikke medfører nogen betydelig visuel merpåvirkning af omgivelserne. Således sker forøgelsen af bygningshøjderne i de centrale dele af sygehusbebyggelsen, som er placeret på stor afstand til de nærmeste naboer mod henholdsvis syd og nord. Dispensationsansøgningen skal i to ugers nabohøring forud for endelig afgørelse om dispensation. Forvaltningen anbefaler på grund af forholdet om facadeudformningen, at behandlingen af dispensationsansøgningen først sker, når der er sket en nærmere afklaring omkring facadeudformningen.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Der inviteres til møde med gruppeformændene og repræsentanter fra Køge Kommune i Regionsrådet med drøftelse af facadeudformning.

Ad 3: Godkendt.

Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


84.   Genopretning af kommunens ejendomme 2016 - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives anlægsbevilling på 8,163 mio. kr. til udførelse af vedligeholdelsesopgaver på de kommunale og selvejende bygninger,
   
 2. prioritering af opgaver godkendes.

Ejendoms- og Driftsudvalget 17-02-2016
Indstillingens pkt. 1: Anbefales.

Indstillingens pkt. 2: Opgaver prioritet 1 iværksættes. 

Baggrund og vurdering

Nærværende anlægsprojekt omfatter løbende genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme herunder også de selvejende institutioner.

Der tages udgangspunkt i tilstandsrapporter, som løbende ajourføres og de løbende tilsyn, som er sket igennem 2015.

Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renoveringer samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Genopretningsopgaverne er som udgangspunkt behovsprioriteret fra 1 til 5:

Prioritet 1: Sikkerhed og myndighedskrav.

Prioritet 2: Risiko for følgeskader.

Prioritet 3: Forebyggende vedligehold.

Prioritet 4: Æstetik, komfort.

Prioritet 5: Brugerønsker.

Mængden af prioritet 1 og 2 opgaver er så stor, at der i 2016 ikke forventes udført prioritet 3 og 4 opgaver.

Prioriteringen er sket på tværs af fagforvaltningsområderne og er drøftet i og godkendt af Direktionen. Der er  - som sidste år - afsat en samlet pulje på 2 mio. kr. til imødekommelse af bygningsmæssige ønsker fra institutioner på tværs af forvaltningerne.

Endvidere samordnes genopretningsopgaverne med energibesparende foranstaltninger, som finansieres af låneoptag og ansøges særskilt.

Til orientering, og for at give et samlet overblik for 2016, medtages på den vedhæftede prioriteringsliste opgaver, som er finansieret af driftsbevillinger på 9,3 plus 11,0 mio. kr. samt opgaver, som er finansieret af anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til selvejende haller.

Teknik- og Miljøforvaltningen henleder opmærksomheden på, at hverken Herfølge Svømmehal eller Teaterbygningen er medtaget på prioriteringslisten for genopretning i 2016.

Forvaltningen har modtaget henvendelse fra repræsentanter for brugerne af Herfølge Svømmehal. Henvendelsen vedrører svømmehallens bygningsmæssige tilstand og de drifts- og genopretningsudfordringer, svømmehallen står overfor på såvel kort som langt sigt. Forvaltningen forventer senere på året at fremlægge en sag for Ejendoms- og Driftsudvalget, hvori førnævnte uddybes. Der er som nævnt ikke prioriteret midler til genopretning af svømmehallen.

Med udgangspunkt i planerne om etablering af et kulturhus har forvaltningen ikke prioriteret midler til genopretning af Teaterbygningen. Forvaltningen er opmærksom på, at hvis planerne for kulturhuset ændres, kan det have indflydelse for prioriteringen af genopretningsmidlerne.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 8,163 mio. kr. til genopretning af kommunens ejendomme i 2016. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet.
Beslutning
Sagen oversendes til Ejendoms- og Driftsudvalget til fornyet behandling med henblik på at inddrage renoveringsbehov i Herfølge Svømmehal i prioriteringen.
Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


85.   Genopretning af Hallerne 2016 - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at 

 1. der gives anlægsbevilling på 3,553 mio. kr. til udførsel af genopretningsopgaver på de selvejende haller,
 2. bevillingen til genopretning af de selvejende haller i 2016 primært anvendes til genopretning af klimaskallen.
Ejendoms- og Driftsudvalget 17-02-2016
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Ejendoms- og Driftsudvalget har afsat rådighedsbeløb på 3 x 3,553 mio. kr. i 2016, 2017 og 2018. Midlerne er tiltænkt som en støtte ved større genopretningsager af en størrelse, der kan gøre det svært for hallerne selv at løfte.

Efter Ejendoms- og Driftudvalget har tilkendegivet at ville støtte de selvejende haller, har Teknik- og Miljøforvaltningen oplevet en stor efterspørgsel på tilskud til arbejder på de selvejende haller - en væsentlig større efterspørgsel end puljen kan rumme. Det virker som om, at hallerne har fået opfattelsen af, at al genopretning skal håndteres af Ejendoms- og Driftsudvalget. Derfor er det nødvendigt med en retningslinje for, hvordan Ejendoms- og Driftudvalget ønsker at midlerne skal fordeles.

Mange af hallerne er opført i 70'erne, hvorfor de fleste står med de samme udfordringer. Der er overvejende tale om nedbrudte tage, vinduer, installationer og omklædningsrum. Her kan f.eks. nævnes Ravnsborghallen, Køge-hallerne og Skovbohallen, der alle har behov for renovering eller udskiftning af tage. I 2016 vil midlerne primært blive anvendt på Ravnsborghallen.

Ud fra et byggeteknisk synspunkt vil det være konstruktivt primært at sikre klimaskærmen. Ved at præcisere hvad midlerne skal bruges til, kan sagsbehandlingen forenkles. Derfor indstiller forvaltningen, at bevillingen i 2016 primært anvendes til genopretning af klimaskærm. Repræsentanter fra de selvejende haller er ved møde i december 2015 gjort bekendt med denne prioritering og har taget den til efterretning.
Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 3,553 mio. kr. til genopretning af selvejende haller i 2016. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet for 2016.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Trine Hastrup (V)
Bilag

Til toppen


86.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning

Borgmesteren orienterede om møder med Transportministeren.

Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


87.   Eventuelt


Beslutning

Intet.

Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


88.   Salg af parcelhusgrund Spættevænget, Ejby (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


89.   Salg af parcelhusgrund Spættevænget, Ejby (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


90.   Salg af areal - Nomece A/S option på yderligere arealtilkøb (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


91.   Salg af ejendom (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


92.   Salg af ejendom - Klemmenstrupvej 27 a og 27 b (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


93.   Salgsbetingelser for areal (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


94.   Køb af ejendom - Værftsvej 29 (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


95.   Godkendelse af udbudsmodel - udbud af visiteret kørsel (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


96.   Rammer for budgetlægningen 2017-20 (Lukket punkt)Til toppen


97.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen


98.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Trine Hastrup (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 08.03.16