Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 07.10.2019 kl. 08:30 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)


271.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.


Til toppen


272.   1. behandling af budget 2020-2023


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetforslag 2020-23 førstebehandles.
Baggrund og vurdering

Budgetforslaget for budget 2020-23 fremsendes til Økonomiudvalgets 1. behandling den 7. oktober. Økonomiudvalget oversender efterfølgende budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 11. oktober 2019. 

2. behandling af Budget 2020-23 sker i Økonomiudvalget den 30. oktober 2019 og i Byrådet den 5. november 2019. 

Materiale til 1. behandlingen findes i FirstAgenda under udvalget ”Budgetmateriale 1. januar 2020”. Materialet er ligeledes vedlagt.  

Budgetmaterialet til budget 2020-23 består af notatet ”Beskrivelse af budgetforslag” samt bilag 1-12. Bilag 1-5 samt 7.A. og 7.B. er ligeledes at finde på Køge Kommunes hjemmeside (www.koege.dk/budget2020).

Budgetforslaget indeholder et overskud på 43 mio. kr. årligt i gennemsnit i perioden 2020-23.

I budgetforslaget er der indeholdt ikke udmøntede besparelser på Børne- og Skoleudvalget på henholdsvis 5,4 mio. kr. og 5,8 mio. kr. årligt i gennemsnit i perioden 2020-23. Der er i budgetforslaget ligeledes indarbejdet råderumsbesparelser på 5 mio. kr. i 2020, 40 mio. kr. i 2021, 75 mio. kr. i 2022 og 110 mio. kr. i 2023. Anlægsniveauet er hævet med 25 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. 

Økonomiaftalen indeholder et finansieringstilskud i 2020 på i alt 3,5 mia. kr. til kommunerne, hvoraf Køge Kommunes andel udgør 32,8 mio. kr., hvilket er 17,1 mio. kr. mere end i 2019. Køge Kommune budgetterer ikke med tilskuddet, før økonomiaftalen er indgået. Køge Kommune får - som i 2019 - andel i de 1,5 mia. kr., som fordeles til samtlige kommuner efter indbyggertal. Derudover får Køge Kommune også del i den ene af de sidste 2 mia. kr., som fordeles til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger større end landsgennemsnittet. Køge Kommunes strukturelle underskud pr. indbygger svinger lige omkring landsgennemsnittet og er i 2020 netop over landsgennemsnittet.

Økonomiaftalen for 2020 indeholder et løft af kommunernes serviceramme på 1,7 mia. kr. og et løft at kommunernes anlægsramme på 1,3 mia. kr. svarende til ca. 30 mio. kr. i Køge Kommune. Budgetforslaget indeholder serviceudgifter for 2,781 mia. kr. i 2020.

Budgetforslaget indeholder bruttoanlægsudgifter for 192 mio. kr. i 2020, 135 mio. kr. i 2021, 140 mio. kr. i 2022 og 161 mio. kr. i 2023.

I økonomiaftalen for 2020 mellem KL og Regeringen hæves anlægstilskuddet til 19,1 mia. kr. for kommunerne samlet set.

Budgetforslaget sendes i høring, og høringssvarene indgår i de politiske drøftelser og forhandlinger mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet. Budgettet forventes vedtaget ved 2. behandling i Byrådet den 5. november 2019.

Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning

Sagen videresendes til Byrådets 1. behandling den 11. oktober 2019.

Bilag

Til toppen


273.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.10.19