Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 08.05.2018 kl. 09:15 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


147.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


148.   2. Økonomiske Redegørelse 2018 - Økonomiudvalg


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at den 2. Økonomiske Redegørelse 2018 på Økonomiudvalgets område drøftes og godkendes, herunder at 

 1. der gives tillægsbevilling på -2,2 mio. kr. i 2018 vedrørende driftssikring af boligbyggeri, besparelse på koncernservice projekter, serverrum samt politisk organisation, som tilføres kassen,
 2. der gives en udgiftsneutral omplacering på 10,5 mio. kr. fra alle udvalg til Økonomiudvalget vedrørende samling af udbetalinger til passive tjenestemænd for 2018 og overslagsår,
 3. der gives en udgiftsneutral omplacering på -0,03 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende fejlplaceret besparelse knyttet til Rådhuspuljen,
 4. der gives en tillægsbevilling på -11,6 mio. kr. vedrørende deponering Køge Idrætspark og grundkapitalindskud Campus Køge, som tilføres kassen,
 5. der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling uden effekt på kassen på -26,4 mio. kr. vedrørende udlodning af provenu for salg af HMN Naturgas A/S, hvilket modsvares af en statsafgift (20 %) på 5,3 mio. kr. og deponering af det resterende beløb (80 %) på 21,1 mio. kr.
Baggrund og vurdering

Indledning
Fire gange årligt udarbejder forvaltningen en samlet økonomisk redegørelse til Økonomiudvalg og Byråd. Redegørelserne er en afrapportering af den økonomiske status i kommunen på baggrund af budgettet og de forventede udgifter. 1. Økonomiske Redegørelse har fokus på budgetforudsætningerne, mens 2., 3. og 4. Økonomiske Redegørelse er en opfølgning efter hhv. 1., 2. og 3. kvartal.

Inden den samlede økonomiske redegørelse præsenteres i Økonomiudvalget, vil de enkelte fagudvalgs økonomiske redegørelser blive forelagt i de relevante fagudvalg. Dette gælder også for Økonomiudvalget, som ligeledes i denne sag bliver forelagt en økonomisk redegørelse specifikt for eget udvalg.

Kommunens budget er overordnet delt i tre bevillingskategorier: Drift, Anlæg og Finansiering.
Drift er yderligere opdelt i tre underkategorier: Service, Indkomstoverførsler og Andet, jf. beskrivelsen nedenfor af hvad de enkelte bevillingskategorier indeholder.

Drift – Service: Betaling af de skattefinansierede ydelser til borgerne, fx daginstitutioner, pleje af ældre og handicappede og folkeskoler. 

Drift – Indkomstoverførsler: Overførsler fra det offentlige til borgerne, fx pensioner, arbejdsløshedsdagpenge, syge- og barselsdagpenge og kontanthjælp.

Drift – Andet: Aktivitetsbestemt medfinansiering til sundhedsvæsenet og udbetaling til forsikrede ledige.

Anlæg: Betaling af opførelse og vedligehold af kommunens bygninger og veje, fx ny børnehave, renovering af skole og ny cykelsti.

Finansiering: Tilskud og udligning fra stat og ejendoms-, selskabs- og kommuneskat

Opfølgning på 2. Økonomiske Redegørelse 2018
Den anden økonomiske redegørelse 2018 for Økonomiudvalget er baseret på forvaltningernes skøn for forventet regnskab 2018 på driftsområdet.

Økonomiudvalget er opdelt i 3 aktivitetsområder, Administrativ organisation, Politisk organisation samt Redningsberedskab og har i 2018 et samlet budget på 448,9 mio. kr. Herudover har Økonomiudvalget ansvaret for finansieringsområdet.

Driftsområdet
I figur 1 er forventet forbrug sammenholdt med korrigeret budget for de 3 aktivitetsområder.

Figur 1: Økonomiudvalget driftsområdet, mio. kr.

På driftsområdet forventes netto merudgifter på 0,2 mio. kr., hvoraf mindreudgifter på 2,2 mio. kr. anbefales tilført kassen og merudgifter på 10,5 mio. kr. anbefales dækket af udgiftsneutrale omplaceringer for de øvrige udvalg og vedrører centralisering af udbetalingerne til passive tjenestemænd under Økonomiudvalget. Hertil kommer mindreudgifter på netto 8,1 mio. kr., som forventes overført til 2019.

Mindreudgifterne på 2,2 mio. kr. som tilgår kassen er sammensat af 1,1 mio. kr. vedrørende driftssikring af boligbyggeri, 0,4 mio. kr. vedrørende koncern serviceprojekter samt 0,3 mio. kr. vedrørende serverrum. Hertil kommer mindreudgifter på 0,4 mio. kr. vedrørende politisk organisation.

Finansieringsområdet
I figur 2 er forventet forbrug sammenholdt med korrigeret budget for finansieringsområdet.

Figur 2: Økonomiudvalget finansieringsområdet, mio. kr.

På finansieringsområdet forventes samlede mindreudgifter på 11,6 mio. kr., som anbefales tilført kassen.

Mindreudgifterne er sammensat af 6,5 mio. kr. vedrørende deponeringsmidler knyttet til Køge Idrætspark, som ikke skal anvendes, samt 5,1 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud til ungdomsboliger på Campus Køge.

Herudover har Køge Kommune modtaget 26,4 mio. kr. vedrørende udlodning af provenu knyttet til salget af HMN Gas, som følge af HMN Naturgas Holding ApS har indgået en aftale om salg af HMN Naturgas A/S til SEAS NVE og Eniig. Mere konkret modtager Køge Kommune 26,4 mio. kr. i udlodning af provenu fra salget af HMN Gas, hvoraf 20 % svarende til 5,3 mio. kr., betales i statsafgift (reduktion i bloktilskuddet) og 21,1 mio. kr. deponeres og frigives over en 10-årig periode fra 2019.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning
Ad 1-5: Godkendt.
Bilag

Til toppen


149.   Godkendelse af revisionsberetninger


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådetet, at beretning nr. 23 vedr. revisionsaftale, delberetning nr. 24 vedr. løbende revision for regnskabsåret 2017 og beretning nr. 25 vedr. årsregnskabet 2017 godkendes.

Baggrund og vurdering

BDO Kommunernes Revision har den 6. april 2018 fremsendt beretning nr. 23 vedr. revisionsaftale og delberetning nr. 24 vedrørende løbende revision for 2017. Revisionsberetning nr. 25 vedrørende årsregnskabet 2017 er fremsendt den 26. april. Beretning nr. 23 og 24 er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 10. april og beretning nr. 25 er sendt til Byrådets medlemmer den 2. maj 2018.

Revisionen har påtegnet alle beretningerne uden forbehold. Beretningen nr. 24 vedr. løbende revision har givet anledning til en bemærkning: Løbende rettidige opfølgninger.

Løbende rettidige opfølgninger
Det er i lighed med sidste år konstateret, at der ikke er foretaget rettidige opfølgninger på områderne Sygedagpenge, Revalidering og Ledighedsydelse, herunder gælder dette også i år 2017 også områderne Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Ressourceforløb, Fleksjob og Forsikrede ledige. Der er tale om væsentlige tidsmæssige forsinkelser i de løbende opfølgninger i sagerne, og der er således ikke foretaget den fornødne rettidige opfølgning i forhold til det lovgivningen foreskriver.

Der tale om en generel fejl, og det kan herunder tilføjes, at de manglende opfølgninger både er konstateret i gennemgang af tilfældigt udvalgte sager samt af kommunens egen kvalitetskontrol.

Det kan dog anføres, at kommunen har beskrevet handleplaner for de enkelte områder med henblik på at sikre efterlevelse af rettigheden i opfølgninger fremadrettet.

Det henstilles, at de iværksatte initiativer følges tæt, og at der foretages rettidig opfølgning i overensstemmelse med lovgivningens krav til sikring af, at grundlaget for bevilling og udbetaling af ydelserne fortsat er til stede.

Vi skal endvidere anbefale, at Byrådet løbende orienteres om effekten af de iværksatte initiativer.

Forvaltningens besvarelse
Det er korrekt, at der ved kommunens egen kvalitetskontrol såvel som ved Revisionens besøg blev konstateret, at der var områder, hvor rettidig opfølgning (samtaler) ikke blev overholdt. Ved hvert område har ansvarlig leder iværksat initiativer med henblik på bedring af den lovpligtige samtalekadence, da vi er meget opmærksomme på, at samtaler med den enkelte borger er omdrejningspunktet for den fælles plan, som skal føre borgeren væk fra midlertidig offentlig forsørgelse.

Dertil kommer, at der er planlagt en temadag med teamkoordinatorer og faglige koordinatorer på tværs af Job- og Ungecentret, hvor sikring af dette er det gennemgående tema for dagen.

Økonomi
Det forventes ikke, at revisionsbemærkningen får økonomisk betydning for Køge Kommune.
Kommunikation

Byrådets godkendelse revisionsberetninger skal fremsendes til:

• BDO kommunernes revision

• Statsforvaltningen

• Diverse ministerier

Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


150.   Årsrapport 2017 for Køge Havn


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at årsrapport og revisionsprotokollat for Køge Havn 2017 godkendes.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd skal i henhold til § 9, stk. 3 i lov om havne, godkende regnskabet for Køge Havn.

Havnebestyrelsen i Køge Havn har fremsendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2017.

Havnebestyrelsen har uden bemærkninger godkendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2017 den 28. februar 2018.

Regnskabet for Køge Havn 2017 udviser et samlet overskud på 11.174.819 kr. mod 11.936.733 kr. i 2016. Egenkapitalen udgør 120.495.674 kr. ultimo 2017 mod en primo saldo på 108.065.389 kr. i 2016.

Af revisionsprotokollatet fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, og regnskabet er forsynet med en blank påtegning.

Økonomi

Køge Kommunes ejerandel udgør 100 % i Køge Havn. Ultimo 2017 er der givet kommunegaranti for 48.966.000 kr. mod 52.620.000 kr. i 2016.

Kommunikation
Køge Havn skal have besked om Byrådets behandling af årsrapport 2017.
Beslutning
Anbefales.
Bilag

Til toppen


151.   Faglige Anlægsbehov på Økonomiudvalget


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

 1. drøfter hvorvidt der skal arbejdes videre med Faglige Anlægsbehov på udvalgets området
 2. såfremt der ønskes arbejdet med Faglige anlægsbehov fremsættes input til faglige anlægsbehov.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med Budgetvejledningen 2019-22 har Byrådet besluttet, at Faglige Anlægsbehov erstatter Masterplaner. Udvalget skal derfor beslutte, hvorvidt der skal arbejdes videre med Faglige Anlægsbehov og i så fald hvordan det videre arbejde skal være.

Ved Faglige Anlægsbehov forstås anlæg, der:

 • er begrundet i et fagligt behov,
 • er nødvendige for at løfte/varetage de lovgivningsmæssige krav, eller
 • opstår i forbindelse med omstilling/effektivisering.

Der er i Budgetvejledningen 2019-22 besluttet en anlægsramme på 145 mio. kr., hvoraf der er afsat 40 mio. kr. til Vedligeholdelsesudgifter og 40 mio. kr. til Jordforsyningen. Derved er der en resterende anlægsramme på 65 mio. til øvrige anlæg hvoraf ca. 40 mio. kr. allerede er afsat til Vedligeholdelsesudgifter og 40 mio. kr. til Jordforsyningen. Derved er der en resterende anlægsramme på 65 mio. kr. til øvrige anlæg hvoraf ca. 40 mio. kr. allerede er disponeret til igangsatte anlæg eller anlæg der følger af kapacitetsbehov og som derfor kun svært kan omprioriteres. Den herefter resterende ledige anlægsramme på ca. 25 mio. kr. pr. år er allerede godt og vel disponeret i sidste års budgetlægning, hvorfor eventuelt nye faglige anlægsbehov der ønskes opprioriteret vil fordre at andre anlægsprojekter i budgetlægningsprocessen prioriteres ud af den eksisterende anlægsplan.

Såfremt udvalget beslutter, at arbejde videre med Faglige Anlægsbehov, vil forvaltningen udarbejde udkast og præsentere det på udvalgsmødet i august måned. Faglige Anlægsbehov udarbejdes i vedlagte skabelon.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget giver input til faglige udviklingsbehov, så disse kan medtages i august.

I budgetvejledningen 2019-22 er det besluttet at Køge Kommune – ud over eventuelle oversigter over faglige anlægsbehov - fortsat udarbejder følgende planer:

 • Vedligeholdelsesplaner der fastsættes et måltal for niveauet.
 • Kapacitetsprognosen indarbejdes administrativt i budgetforslaget.

Efter eventuel udarbejdelse af faglige anlægsbehov i udvalgene er det op til de enkelte partier at bære forslag ind til drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne i august.

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Der arbejdes ikke videre med faglige anlægsbehov på området.

Ad 2: Intet.

Bilag

Til toppen


152.   Tillægsbevilling til EU-projekt SBYCGN (South Baltic Youth Core Group Network)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling til EU-projekt ”SBYCGN”, på henholdsvis

 1. en indtægtsbevilling på -450.000 kr. (60.000 Euro)
 2. en udgiftsbevilling på 450.000 kr. (60.000 Euro).
Baggrund og vurdering

I september 2017 orienteredes Økonomiudvalget og Byrådet om status på det internationale samarbejde, og at en ny ansøgning med Køge Kommune som partner var under behandling. Projektet SBYCGN (South Baltic Youth Core Group Network) blev godkendt i november 2017.

Køge Kommune er partner i et grænseregionalt projekt med Association of Polish Communes of Euroregion Baltic, Civis Polonus Foundation og Gdansk Universitet i Polen, Samogitia Community Foundation, Telsiai kommune og Klaipeda Universitet i Litauen samt Vimmerby Kommune i Sverige. Projektet er støttet af EU programmet Interreg South Baltic og har fået bevilliget maksimalt 468.640,70 Euro ud af et budget på 565.642,00 Euro. Køge Kommune har et budget på 80.000 Euro (ca. 600.000 kr.) og forventet maksimal bevilling på 60.000 Euro (ca. 450.000 kr.). Køge Kommune skal selv medfinansiere 25 % af kommunens udgifter og denne medfinansiering tilvejebringes igennem medarbejdertimer.

Projektets rationale er at unge mennesker ikke bliver inddraget i beslutningsprocesser og i projektet ønsker man derfor at undersøge hvordan man kan forbedre inddragelsen og hvordan man kan engagere unge mennesker i beslutningsprocesser. Projektets formål er helt overordnet at forbedre grænseoverskridende samarbejde og øge viden hos lokale aktører der arbejder med unge mennesker (”building capacity of local actors”). Køge Kommune deltager med den internationale koordinator og en medarbejder fra Tapperiet. 

Tapperiet tilkendegiver, at de har valgt at indgå som partner i SBYCGN projektet, da det er en oplagt mulighed for Tapperiet, som institution, for at deltage i samarbejde omkring unge- og kulturindsatser og tilhørende demokratiseringsprocesser med lande på tværs af den sydbaltiske EU-region.
Forhåbningen til projektet er, at der kan videndeles og erfaringsudveksles med de øvrige partnere i projekter og at blive klogere på og finde inspiration til det daglige ungearbejde på baggrund af det paneuropæiske samarbejde. Ligeledes, at Tapperiet kan bidrage med vægtig og konstruktiv input til projektet gennem den mangeårige virke som ungeinstitution og kan være repræsentanter for hvordan der arbejdes med det som projektet handler om, i denne del af EU-regionen. Projektdeltagelsen peger dog ikke udelukkende mod at kunne gavne og handle om Tapperiet, men kan måske også være værdifuld for kultur- og ungeindsatser i hele kommunen.  Udover det overordnede samarbejdsformål i projektet, håber Tapperiet gennem projektet at kunne indgå i mere konkrete del-samarbejder med kultur- og ungeinstitutioner i de forskellige deltagerlande. Dette kunne fx være gennem udveksling af forskellige grupper af unge eller samarbejder omkring fælles aktivitetsprojekter. Det er erfaringen, at der er stor værdi i mødet mellem unge med forskellige kulturelle og nationale baggrunde og at det virker motiverende for unges engagement i aktivt kulturaktivitets- og projektarbejde.

Projektet løber fra 1. januar 2018 og skal være afsluttet indholdsmæssigt senest december 2019, og regnskabsmæssigt i 2020. Økonomiudvalget og Byrådet orienteres to gange om året om projektets forløb igennem status på det internationale samarbejde.

Det bevilgede beløb fra EU på 75 % af Køge Kommunes udgifter er relateret til de forventede
udgifter, dvs. hvis Køge Kommune har færre udgifter i projektet end forventet vil indtægten fra EU tilsvarende blive mindre. Det bevilgede beløb fra EU bliver bagudbetalt efter aflæggelse af delregnskaber og endeligt regnskab og en del af indtægterne vil derfor falde året efter at udgifterne er blevet afholdt. Evt. overskud eller underskud i projektet skal derfor overføres fra 2018 til 2019 og 2019 til 2020, hvorefter det endelige projektregnskab kan opgøres.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en udgiftstillægsbevilling på 450.000 kr. og en
indtægtstillægsbevilling på -450.000 kr. Bevillingerne er udgiftsneutrale og påvirker ikke kassebeholdningen. Medfinansiering fra Køge Kommune på 150.000 kr., svarende til 25 % af de samlede udgifter, tilvejebringes igennem medarbejdertimer.
Beslutning
Ad 1-2: Anbefales.

Til toppen


153.   Skulptur


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager borgmesterens formandsbeslutning om, at Køge Kommune giver et bidrag på 150.000 kr. til opførelse af mindesten/skulptur i anledning af 75 året i 2018 for jødernes flugt til Sverige til orientering.
Baggrund og vurdering

Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn ønsker at rejse en mindesten/skulptur i Køge for jødernes flugt under 2. verdenskrig. Mindestenen/skulpturen skal indvies i oktober 2018 i forbindelse med 75-året for jødernes flugt.

Teknik- og Miljøforvaltningen, Køge Kyst, Kultur- og Idrætsafdelingen og borgmesteren har siden 2015 løbende været i dialog med Hjemmeværnsforeningen som alene har handlet om placering af mindestenen. Det har ikke i den forbindelse været på tale, at Køge Komme skulle bidrage økonomisk. Teknik- og Miljøudvalget har den 2. november 2017, sag nr. 264, givet tilladelse til, at mindestenen kan rejses i det grønne område ved Åhavnen.

Den samlede pris for mindestenen/skulpturen er anslået til 875.000 kr., og det er kunstneren Per Arnoldi, der skal udføre den. Hjemmeværnsforeningen har p.t. indsamlet ca. 375.000 kr., og der er lokale kræfter i gang med at skaffe de resterende penge i form af donationer fra banker, foreninger m.fl.

Køge Kommune er blevet spurgt om et bidrag på 150.000 kr. Da der skulle gives en tilkendelse inden 1. maj, har borgmesteren truffet en formandsbeslutning på ydelse af de 150.000 kr. under forudsætning af, at de øvrige bidragydere også betaler, og projektet med Per Arnoldi som kunstner kan realiseres.

Økonomi
Kommunens tilskud på 150.000 kr. kan finansieres indenfor den eksisterende budgetramme.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


154.   § 17,4-udvalg for udviklingen af det specialiserede børne- og voksenområde


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

 1. drøfter kommissoriet for 17,4-udvalget
 2. videresender kommissoriet til høring i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget, Børneudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.
Baggrund og vurdering

I det politiske grundlag for konstitueringsparterne i Køge Byråd indgik nedsættelsen af et § 17, stk. 4-udvalg om det specialiserede børne- og voksenområde.

Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg - det specialiserede børne- og voksenområde med fokus på sagsbehandlingen. I kommissoriet foreslås det, at udvalget skal komme med anbefalinger i forhold til styring af det specialiserede område, initiativer i forhold til ændring af udgiftudviklingen på området og håndtering af sagsbehandlingen.

Baggrunden for udvalget er, det er det serviceområde, som stiller de største udfordringer for Køge Kommune når det drejer sig om stigende udgifter, større pres og ønsker fra borgere, store krav til kompetencer og ressourcer. Oven i den store økonomiske udfordring er der ligeledes en stor udfordring i forhold til borgernes opfattelse af serviceniveau og sagsbehandlingen.

Hensigten med § 17, stk. 4 udvalget er således at sætte politisk fokus på området med henblik på at sikre en fælles politisk forståelse for området og brede indsigten i området ud, samt opnå den bedst mulige sagsbehandling for borgerne.

Udvalget består af syv medlemmer, herunder to medlemmer fra Børneudvalget, to fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, et fra Skoleudvalget, et fra Ældre- og Sundhedsudvalget og et fra Byrådet.
Fra forvaltningen deltager direktørerne fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen. Endvidere tilknyttes en sekretær for udvalget.

Det foreslås videre, at der nedsættes en referencegruppe bestående af i alt 3 - 4 repræsentanter udpeget af handicaprådet. Endvidere indgår 3 - 4 medarbejderrepræsentanter fra området i referencegruppen.

Det følger af lovgivningen at § 17, stk. 4-udvalg nedsættes af Byrådet og refererer til et politisk udvalg. Udvalget har dermed ikke selv nogen formel beslutningskompetence.

Udvalgets funktionsperiode dækker 2018 og 2019, og udvalget nedlægges således med udgangen af 2019. Første møde i udvalget planlægges til at finde sted i august, mens der planlægges yderligere tre møder i udvalget samt et afsluttende opsamlingsmøde / temamøde i Byrådet.

Det anbefales, at Økonomiudvalget drøfter kommissoriet og herefter sender sagen i høring i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget  og Ældre- og Sundhedsudvalget. Herefter fremsættes sagen til endelig godkendelse af kommissorium  samt udpegning af medlemmer og valg af formand, forventeligt på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i juni 2018.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Deltagelse i udvalget udløser ikke økonomisk vederlag.

Beslutning

Ad 1: Drøftet

Ad 2: Kommissoriet videresendes til høring i de nævnte udvalg.

Bilag

Til toppen


155.   § 17,4-udvalg for udviklingen af Køge Marina


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

 1. drøfter kommissoriet for 17,4-udvalget
 2. videresender kommissoriet til høring i Kultur- og Idrætsudvalget, Klima- og Planudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget.
Baggrund og vurdering

I det politiske grundlag for konstitueringsparterne i Køge Byråd indgik nedsættelsen af et § 17, stk. 4-udvalg med henblik på den videre udvikling af Køge Marina.

Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til Kommissorium for Marinaudvalget - 2018-2019. I kommissoriet foreslås det, at udvalget gives en forberedende og rådgivende funktion i forbindelse med, at fagudvalg og Byråd skal tage stilling til, hvordan den videre udvikling af Køge Marina sikres. Udvalget skal således medvirke til at kvalificere beslutningsgrundlaget.

Det nye udvalgs primære opgave bliver at udarbejde en faseopdelt realiseringsstrategi for den foreliggende udviklingsplan.

Som en del af realiseringsstrategien skal udvalget forholde sig til

 • etableringen af Køge Marina Hostel; placering, organisering, udarbejdelse af forretningsmodeller etc.
 • proces for afvikling af det eksisterende Danhostel Køge

 • den videre kvalificering af udviklingsplanens enkelte elementer i forlængelse af den tidligere udarbejdede "funktions- og facilitetsbeskrivelse"

 • revurdering af tidligere forslag til funktioner og faciliteter i udviklingsplanen

 • nye forslag og ideer til funktioner og faciliteter

 • indstilling til Klima- og Planudvalget om igangsættelse af arbejdet med ny lokalplan for Køge Marina.

Provenu fra salg af det nuværende vandrehjem skal indgå i etableringen af nyt vandrehjem på Køge Marina, jf. Aftale om budget 2016-19.

Udvalget skal endvidere over for Kultur- og Idrætsudvalget foreslå anvendelsen af de i 2018 afsatte 1 mio. kr. til konkrete initiativer.

Udvalget består af syv medlemmer herunder to medlemmer fra Økonomiudvalget, tre fra Kultur- og Idrætsudvalget, én fra Klima- og Planudvalget samt én fra Teknik- og Ejendomsudvalget.

Det følger af lovgivningen at 17,4-udvalg nedsættes af Byrådet og refererer til et politisk udvalg. Udvalget har dermed ikke selv nogen formel beslutningskompetence.

Udvalget sekretariatsbetjenes af Kultur- og Økonomiforvaltningen. Direktøren for Kultur- og Økonomiforvaltningen, kultur- og idrætschefen, planchefen samt havnemesteren for Køge Marina deltager i møderne.

Udvalgets funktionsperiode dækker 2018 og 2019, og udvalget nedlægges således med udgangen af 2019. Første møde i Marinaudvalget planlægges til at finde sted den 22. august 2018, mens der planlægges yderligere tre møder i Marinaudvalget i 2018.

Det anbefales, at Økonomiudvalget drøfter kommissoriet og herefter sender sagen i høring i hhv. Kultur- og Idrætsudvalget, Klima- og Planudvalget samt Teknik- og Ejendomsudvalget. Herefter fremsættes sagen til endelig godkendelse af kommissorium samt udpegning af medlemmer og valg af formand, forventeligt på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i juni 2018.

Økonomi

Der er i budgettet for 2018 afsat 1 mio. kr. til den videre udvikling af Køge Marina. Endvidere skal et provenu fra salg af det nuværende vandrehjem indgå i etablering af nyt vandrehjem på Køge Marina, jf. Aftale om budget 2016-19.

Deltagelse i Marinaudvalget udløser ikke økonomisk vederlag.

Beslutning
Ad 1: Drøftet, idet Økonomiudvalget anbefaler at der tilføjes at udvalget skal komme med anbefalinger om eventuelt jordsalg.

Ad 2: Kommissoriet videresendes til høring i de nævnte udvalg.

Bilag

Til toppen


156.   Forslag til Kommuneplan 2017


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. vedlagte forslag til Kommuneplan 2017 godkendes, med henblik på offentlig høring i perioden fra midt i juni til midt i september 2018 
 2. der holdes borgermøde i sidste halvdel af august.
Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser udarbejdet Forslag til Kommuneplan 2017. Når forslaget er vedtaget i Byrådet sendes det ud i offentlig høring i perioden fra midten af juni til midten af september.

Når høringsfristen er slut færdiggøres forslaget så kommuneplanen kan vedtages endeligt på byrådsmødet i december.

Kommuneplanforslaget er miljøvurderet efter miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen er vedhæftet som bilag.

I Forslag til Kommuneplan 2017 er planstrategiens overordnede mål og visioner indarbejdet samtidig med at de vedtagne principper fra Kommuneplan 2013 er revideret i overensstemmelse med de statslige krav til kommuneplanlægningen. Kommuneplanen har været drøftet i de forskellige politiske fagudvalg i kommunen, samt i bestyrelsen for Køge Kyst. Bemærkningerne fra disse møder fremgår af et lukket bilag til sagen.

De væsentligste ændringer fremgår af vedlagte baggrundsnotat.

Forvaltningen anbefaler, at der holdes borgermøde i sidste halvdel af august. Forvaltningen anbefaler et samlet aftenmøde. Der har været en omfattende forudgående borgerinddragelse, dels i Herfølge og Borup, dels har de mindre byer holdt møder med Økonomiudvalget, og endelig har landsbyerne være inddraget i forbindelse med landdistriktspolitikken. I foråret 2017 blev der endvidere gennemført en forudgående offentlig høring med indkaldelse af ideer og forslag.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Anbefales, at Kommuneplanen sendes i offentlig høring.

Ad 2: Anbefales.

Bilag

Til toppen


157.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning
Intet.

Til toppen


158.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


159.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)Til toppen


160.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 08.05.18