Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 17.11.2015 kl. 09:00 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Dora Olsen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Palle Svendsen, (V)
Torben Haack, (F)


490.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


491.   4. Økonomiske Redegørelse 2015


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at den 4. Økonomiske Redegørelse 2015 drøftes og godkendes, herunder at     
 1. der gives tillægsbevillinger, som tilgår kassen på i alt -45,0 mio. kr. på drifts- og finansieringsområdet vedr. alle udvalg, jf. bilag 1,
 2. der gives en tillægsbevilling uden effekt på kassen vedr. nulstilling af overførselspuljen på -19,3 mio. kr., jf. bilag 1,
 3. der gives tillægsbevillinger, som finansieres af kassen på i alt 27,3 mio. kr. på drifts- og finansieringsområdet vedr. alle udvalg med undtagelse af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget samt Ejendoms- og Driftsudvalget, jf. bilag 1,
 4. der gives tillægsbevillinger uden effekt på kassebeholdningen (budgetneutrale) vedr. alle udvalg, jf. bilag 1,
 5. der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb, hvor pengene tilgår kassen på i alt -25,0 mio. kr. vedrørende merindtægter på jorddepotet,
 6. de resterende ikke frigivne mærkede anlæg på 5,3 mio. kr. frigives som følge af overskuddet fra jordforsyningsindtægterne,
 7. der gives anlægsbevillinger samt udgiftsneutral tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på 1,036 mio. kr. vedrørende honorar til vej- og anlægsprojektet, jf. bilag 1, 
 8. det tages til efterretning, at udvalgene forventes at overholde konsulentloftet.
Baggrund og vurdering
Overordnet set kan det konstateres, at der er en god balance i Køge Kommunes økonomi, idet der samlet set er en budgetforbedring på -4,5 mio. kr. for Køge Kommune i 2015. Dette dækker over, at der til og med 3. Økonomiske Redegørelse var givet tillægsbevillinger for i alt 28,0 mio., herunder 13,2 mio. kr. på serviceområdet. På mødet udleveres og gennemgås oversigt over den samlede budgetforbedring på -4,5 mio. kr. 

4. Økonomiske Redegørelse viser forventede mindreudgifter og merindtægter for hele Køge Kommune på i alt -32,5 mio. kr., som er sammensat af -17,7 mio. kr. på drifts- og finansieringsområdet, hvis de anbefalede tillægsbevillinger godkendes (indstillingspunkt 1 og 3) og netto merindtægter på jordforsyningen på -14,8 mio. kr. Heraf vedrører de 5,3 mio. kr. en anbefalet tillægsbevilling til frigivelse af de indefrosne mærkede anlæg (indstillingspunkt 6) samt overskud på jordforsyningen på -20,1 mio. kr., som først lægges i kassen i en særskilt sag i november.

På driftsområdet forventes mindreudgifter på i alt -8,5 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreudgifter på indkomstoverførsler og forsikrede ledige. Der er fortsat udfordringer på serviceområdet, og til og med 3. Økonomiske Redegørelse er der således givet ufinansierede tillægsbevillinger for i alt 13,2 mio. kr. til serviceudgifter, hvoraf 7,1 mio. kr. vedrører Social- og Sundhedsudvalget.        

Driftsområdet
Der udarbejdes årligt 4 økonomiske redegørelser om kommunens økonomi, som behandles i de respektive fagudvalg, Økonomiudvalg samt Byråd. De økonomiske redegørelser skal bidrage til at fastholde en god økonomistyring, herunder løbende at sikre at budgettet overholdes. I forbindelse med redegørelserne udarbejdes to notater til Økonomiudvalget, hvilket skyldes, at Økonomiudvalget udover sin rolle som ansvarlig for den tværgående økonomistyring, også er ansvarlig for udvalgets eget budget. Notaterne er vedlagt som bilag. 

Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes indberetning af forventet regnskab 2015 pr. 30. september 2015.

4. Økonomiske Redegørelse 2015 viser en netto mindreudgifter på -8,5 mio. kr. på driftsområdet, som er sammensat af mindreudgifter (brutto) på -22,6 mio. kr. og merudgifter (brutto) på 14,1 mio. kr.

Tabel 1 viser en oversigt over merudgifterne og mindreudgifterne opdelt på henholdsvis serviceområdet og Indkomstoverførsler og Andet. Opgørelsen viser desuden, at der er merudgifter på 2,6 mio. kr. under  Social- og Sundhedsudvalgets område, som der ikke er søgt finansiering til, da Social- og Sundhedsudvalget forventes at håndtere udfordringen inden for rammen.

Herudover er der mindreudgifter på netto -31,6 mio. kr., som forventes overført til 2016.

Tabel 1: Oversigt over mer- og mindreudgifter
A. Serviceudgifter der anbefales finansieret/tilført kassenUdvalgBeløb (mio. kr.)
Tilpasning af lønbudgettetAlle udvalg-10,3
ForsikringØkonomiudvalg-1,9
PH.D fra RUC og kontoreleverØkonomiudvalg-0,4
Sikring af IT serverrumØkonomiudvalg4,3
Ekstraordinær Omkostning ved  gravearbejdeØkonomiudvalg2,9
EU-valgØkonomiudvalg1,2
Afdækning kopi og printØkonomiudvalg0,5
Modtagelse af FlygtningeSkoleudvalget0,9
Modtagelse af FlygtningeBørneudvalget0,3
Takststigning pga. folkeskolereformenSkoleudvalget2,0
Det Grønne HusTeknik- og Miljøudvalget0,5
Service der anbefales håndteret i alt -0,2
   
B. Udgiftspres der håndteres inden for rammenUdvalgBeløb (mio. kr.)
Udgiftspres Social- og Sundhedsudvalget2,6
Udgiftspres i alt 2,6
   
C. Indkomstoverførsler og AndetUdvalgBeløb (mio. kr.)
IndkomstoverførslerErhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget-5,4
Forsikrede ledigeErhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget-4,6
FørtidspensionSocial- og Sundhedsudvalget1,6
Indkomstoverførsler og Andet  i alt -8,4
   
Netto mindreudgifter for driftsområdet i alt -8,5
(+) = mindreindtægter og merudgifter og (-) = merindtægter og mindreudgifter  

Ad A. Serviceudgifter der anbefales finansieret/tilført kassen 
På serviceudgifter, der anbefales finansieret/tilført kassen, forventes netto mindreudgifter på -0,2 mio. kr. 

I 2. Økonomiske Redegørelse 2015 blev der gennemført en tilpasning af lønbudgettet på i alt -10,3 mio. kr. som følge af overenskomstforliget og midlerne blev indefrosset i puljer under de enkelte udvalg. Lønbudgettet blev således tilpasset til den faktiske lønudvikling og i overensstemmelse med den budgetårsvirkning, som forliget har i 2015. Det anbefales, at tilpasningen af lønbudgettet på -10,3 mio. kr. tilføres kassen i henhold til den gængse praksis. 

Hertil kommer mindreudgifter på forsikring under Økonomiudvalget på -1,9 mio. kr. samt mindreudgifter på i alt -0,4 mio. kr. vedrørende PH.D. fra RUC og kontorelever.

Merudgifterne er primært sammensat af 4,3 mio. kr. vedrørende sikring af IT-serverrum, hvoraf 1,9 mio. kr. forventes overført til 2016. Hertil kommer 2,9 mio. kr. i ekstraordinære omkostninger til konsulenter og advokater i forbindelse med de store projekter og gravearbejder i Køge Kommune under Økonomiudvalget samt merudgifter til modtagelse af flygtninge, som er ankommet tidligere end forudsat på samlet 1,1 mio. kr. på Skole- og Børneudvalgets område.

Herudover har Skoleudvalget permanente merudgifter på 1,95 mio. kr., som er begrundet i eksterne skolers takststigninger, som konsekvens af implementering af folkeskolereformen. Dertil kommer merudgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende Det Grønne Hus, som primært skyldes lønudgifter til opsagte medarbejdere samt manglende indtægter fra potentielle kunder og fonde. Det er desuden aftalt, at der udarbejdes en handleplan for bedre økonomistyring i Det Grønne Hus. 

Endelig er der merudgifter på 1,2 mio. kr. vedrørende det forestående EU-valg samt merudgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende afdækning af kopi og print aftaler under Økonomiudvalget.

Ad B. Udgiftspres - forventes håndteret inden for rammen 
Det indberettede udgiftspres på 2,6 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalget vedrører udfordringer på det specialiserede socialområde samt sundhedsområdet, hvor der fortsat ses stigende udgifter til hjemmepleje (frit valg) og køb af udenbys pladser. Herudover er der udfordringer på madservice. Social- og Sundhedsforvaltningen forventer at håndtere udfordringen inden for egen ramme. 

Ad C. Indkomstoverførsler og Andet
Under Indkomstoverførsler og Andet forventes mindreudgifter på i alt -8,4 mio. kr., hvoraf -10,0 mio. kr. vedrører Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Heraf vedrører -5,4 mio. kr. indkomstoverførsler, som primært skyldes færre ledighedsydelsesmodtagere samt et større frafald fra den gamle fleksjobordning end forventet. Herudover er der mindreudgifter på -4,6 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige. 

Endelig er der merudgifter på 1,6 mio. kr. vedrørende førtidspension under Social- og Sundhedsudvalget. Merudgifterne på 1,6 mio. kr. skal ses i sammenhæng med mindreudgifterne under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, som har et tilsvarende mindreforbrug til fleksjobordningen, da de aktuelle personer er på førtidspension.

Endelig er der en række udgiftsneutrale tillægsbevillinger, jf. bilag 1 samt afsnit 11, hvor de udgiftsneutrale tillægsbevillinger er beskrevet.  

Håndtering af overførselspuljen i 2015
I 4. Økonomiske Redegørelse nulstilles den resterende overførselspulje i 2015 på -19,3 mio. kr. Nulstilingen af puljen har ingen effekt på kassen og er af rent teknisk karakter.

Besparelse på konsulentudgifter
I 4. Økonomiske Redegørelse 2015 er der fulgt op på hvorvidt det vedtagne loft for konsulentudgifter forventes overholdt. Opfølgningen viser, at konsulentudgifterne samlet set forventes at overholde det vedtagne udgiftsloft på 18,1 mio. kr. når der korrigeres for eksternt finansierede konsulentprojekter. 
 
På baggrund af, at de vedtagne besparelser på konsulentudgifter er gennemført samt at konsulentudgifterne har holdt sig inden for de fastsatte lofter for 2015, forudsættes det, at der fremadrettet ikke er behov for opfølgning på konsulentudgifterne i de Økonomiske Redegørelser.    

Jordforsyningen og indefrosne anlæg
Jordforsyningen har i 2015 et korrigeret indtægtsbudget på -74,1 mio. kr. vedrørende salg af grunde til erhvervsformål og boligformål. På nuværende tidspunkt forventes der merindtægter på i alt -20,1 mio. kr. Merindtægterne på jordforsyningen tilføres kassen i en særskilt sag, som kommer på byrådsmødet i november, hvorfor der ikke søges en tillægsbevilling til beløbet i 4. Økonomiske Redegørelse.   

Jordforsyningen har et udgiftsbudget på 66,7 mio. kr. og der forventes mindreudgifter for -22,3 mio. kr., hvor -16,2 mio. kr. forventes overført til 2016. De resterende -6,1 mio. kr. skyldes primært ikke frigivne mærkede anlæg på -5,3 mio. kr. vedrørende byggemodning af erhvervs- og boligformål. Det anbefales, at de ikke frigivne anlæg på -5,3 mio. kr. frigives som følge af merindtægterne på jordforsyningen. 

Øvrige Anlæg og låneoptag

Den 4. Økonomiske Redegørelse viser, at på det øvrige anlægsområde forventes mindreudgifter på i alt -171,5 mio. kr. Heraf forventes merindtægter for -25 mio. kr. vedr. jorddepotet, hvortil der søges tillægsbevilling. Det betyder, at  låneoptaget under finansieringsområdet vedrørende jorddepotet bliver tilsvarende lavere.

Det resterende beløb på -146,5 mio. kr. vedrører overførsler til 2016, som primært omfatter projekter under Skattefinansierede anlæg og Ældreboliger og sociale institutioner. Overførslerne kan i vid udstrækning henføres til  byggestoppet omkring 30 aflastningsboliger med tilhørende daghjem og centraliseret genoptræningen, som har medført forsinkelse på et beløb svarende til -82,4 mio. kr.  

Der søges en udgiftsneutral tillægsbevilling på 1 mio. kr. under Skattefinansierede anlæg vedrørende honorarer på vejanlægsprojekterne som dækkes ind af parkeringsstrategi – Køge Bymidte, jf. Byrådets godkendelse af den 25. august 2015.

Finansieringsområdet

Finansiering og Tilskud

Der forventes merindtægter på netto -6,2 mio. kr., som anbefales tilført kassen, jf. bilag 1.

Merindtægterne skyldes primært efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 på i alt -10,8 mio. kr. Modsat er der sket en midtvejsregulering for 2015 på 1,5 mio. kr. således, at den samlede regulering af beskæftigelsestilskuddet er på -9,3 mio. kr. For så vidt angår aktivitetsbestemt medfinansiering er der en samlet regulering for 2014 og 2015 på 0,3 mio. kr.

Herudover er der mindreindtægter på i alt 5,4 mio. kr., som primært skyldes mindreindtægter vedrørende grundskyld som følge af lavere ejendomsvurderinger på baggrund af klagesager. 

Endelig kommer merindtægter på -2,6 mio. kr. vedr. lov- og cirkulæreprogrammet, som skyldes en forøgelse af statstilskud som følge af ny lovgivning. Merindtægterne skal ses i sammenhæng med de tilsvarende merudgifter under driftsområdet, hvor lov- og cirkulæreprogrammet er udmøntet.

Finansforskydninger
Der forventes merudgifter samt mindreindtægter på netto 70,4 mio. kr., som primært vedrører mindre låneoptag til jorddepot og ældreboliger på hhv. 25,0 mio. kr. og 51,0 mio. kr. Disse skal ses i sammenhæng med anlægsområdet, hvor der er merindtægter på jorddepotet og mindreudgifter til ældreboliger for et tilsvarende beløb. Herudover er der korrektioner på i alt 5,4 mio. kr. 

Endelig er der mindreudgifter og merindtægter for i alt -15,5 mio. kr., som anbefales tilført kassen. Heraf vedrører -6,8 mio. kr. til tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag til Køge Kommune fra foregående år og -2,8 mio. kr. vedrørende forlig mellem Køge Kommune og Energiforsyningen om refundering af udlæg i forbindelse med vandforureningssagen fra 2007. Hertil kommer -1,4 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud, som anbefales tilført kassen. 

Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning
ad 1 - 8: Anbefales, herunder anbefaling af Direktionens indstilling om tillægsbevilling til "Det Grønne Hus" på 500.000 kr.
Økonomiudvalget har i øvrigt noteret at Teknik- og Miljøudvalget har iværksat en samlet evaluering omkring "Det Grønne Hus". 
Bilag

Til toppen


492.   Orientering vedr. SKAT's inddrivelsessystem (EFI)


Indstilling
Det indstilles, at Økonomiudvalget tager orienteringen omkring situationen i SKAT og EFI-systemet til efterretning.
Baggrund og vurdering

Fra den 1. november 2005 blev alt offentlig restance samlet i inddrivelsesmyndigheden hos SKAT. Det blev i den forbindelse besluttet, at der skulle udvikles et fælles inddrivelses system (EFI) til understøttelse af inddrivelse, som skulle fungere fra 2007. Udviklingen af EFI har imidlertid været ramt af store forsinkelser, så først den 1. september 2013 blev EFI idriftsat og alt inddrivelse kørte fra denne dato elektronisk.

I de efterfølgende år blev der konstateret flere alvorlige systemfejl. Skatteministeriet igangsatte derfor i februar 2015 en analyse af EFI med ekstern ekspertbistand samt kammeradvokaten. Analysen viste blandt andet, at der har været sket ulovlig inddrivelse overfor flere borgere. Skatteministeren udtaler herefter, at ”EFI systemet er så fejlbehæftet og ineffektivt, at der overordnet set ikke er anden mulighed end at lukke det ned”, hvilket skete den 8. september 2015.

 

Skatteministeren har i redegørelsen ”SKAT ud af krisen” oplyst, at man danner et implementeringscenter for inddrivelse, som i samarbejde med SKAT skal udvikle et helt nyt inddrivelsessystem, som skal stå klar i år 2019.

 

Hvordan SKAT frem til 2019 vil forestå inddrivelsen er pt. ikke helt klart.

 

Køge Kommune har erfaret, at SKAT ikke foretager modregning i Børne- og ungeydelser, moms, skat m.v., samt at der ikke udsendes girokort og indgås afdragsordninger. Der er imidlertid ikke kommet nogen officiel udmelding fra SKAT bortset fra, at der ikke modregnes i Børne- og ungeydelsen i oktober. KL er også kun i meget begrænset omfang kommet med udmeldinger.

 

Såfremt SKAT hurtigt får etableret forretningsgange, der sikrer at der sker inddrivelse af kommunens krav, vil det betyde, at der kun sker en forskydning af, hvornår Køge Kommune får tilført pengene i kassen. Omvendt hvis SKAT ikke inden for en relativ kort tidshorisont får etableret effektive forretningsgange, der sikrer inddrivelse af kommunens krav, vil kommunens krav i værste fald forældes eller blive så stor, at restanternes betalingsevne ikke dækker kravet inden for en overskuelig fremtid. I så fald vil kommunen ikke får pengene i kassen.

 

I 2014 afskrev Køge Kommune krav for 1,6 mio. kr. vedrørende krav, som var forældet hos SKAT. Man kan frygte, at disse afskrivninger i fremtiden vil blive væsentlige større, da SKAT påtænker at igangsætte et større oprydningsarbejde kombineret med at digitale styring af opkrævningen er stoppet.

 

Regeringen påtænker pt. at udarbejde forslag til ny lovgivning, som standser forældelse af fordringer under inddrivelse i tre år, hvilket kan betyde at mindre krav i Køge Kommune må afskrives.

                                          

Der ligger pt. for samlet 43 mio. kr. til inddrivelse hos SKAT. Sammenlignet med samme tidspunkt sidste år var beløbet 38 mio. kr.

 

Økonomisk Afdeling følger situationen tæt og har allerede ændret på enkelte forretningsgange, der kan sikre, at Køge Kommune får så mange penge hjem som muligt. Bl.a. er der orienteret om at der ikke er modregnes i Børne- og ungeydelsen via Facebook, og når opkrævningen er i kontakt med borgerne orienteres de omkring konsekvenserne ved, at deres gæld kan overgå til SKAT og tilbydes i stedet afdragsordning i kommunen.

Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at kommuner ikke har lovgivningsmæssig hjemmel til at foretage nogen som helt form for inddrivelse af tilgodehavender. Inddrivelsen ligger helt og aldeles hos SKAT. Allerød Kommune, som er fremhævet i pressen ved flere lejligheder, har således ikke flere redskaber til rådighed end andre kommuner. Kommunens strategi er således baseret på at få flest muligt til at indgå frivillige afdragsordninger. Hvor effektiv denne strategi er, set i forhold til ressourceindsatsen, er på nuværende tidspunkt vanskelig at vurdere. 

                                                                                           

Økonomisk Afdeling vurderer løbende om der er behov for yderligere tiltag, hvis det bliver nødvendigt at ændre væsentligt på kommunens forretningsgange for opkrævning. I så fald vil Økonomiudvalget blive orienteret og inddraget.

Økonomi

Det er vurderingen, at nedlukningen af EFI sandsynligvis vil få negative konsekvenser for Køge Kommunes økonomi. På nuværende tidspunkt er det imidlertid ikke muligt at forudsige, hvilken økonomisk betydning det vil få. Det afhænger i høj grad af, hvornår SKAT får iværksat nogle effektive arbejdsgange for inddrivelsen. 

 

Det skal bemærkes, at den manglende gældsinddrivelse ikke får betydning for de enkelte udvalgs budgetrammer og driftsresultat, men vil betyde, at Køge Kommunes egenkapital nedskrives, da kommunens tilgodehavender må afskrives.

Beslutning
Til efterretning.

Til toppen


493.   Deltagelse i det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram


Indstilling
Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at orienteringen om KL’s fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram tages til efterretning.
Baggrund og vurdering
Borgmesteren har i brev af 9. oktober 2905 modtaget en invitation til deltagelse i KL's fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram. Formålet med styrings- og effektiviseringsprogrammet er, at
 • styrke kommunernes beslutningsgrundlag for at sikre et økonomisk råderum til nye politiske initiativer i de enkelte kommuner, 
 • sætte en offensiv kommunal effektiviseringsdagsorden i KL’s forhandlinger med Regeringen.
Organisering og forankring
Programmet er politisk forankret i KL’s formandskab og bestyrelse og drøftes på borgmestermøderne. Tilsvarende kan KL’s politiske udvalg på fagområder blive inddraget.  

Der er nedsat en styregruppe bestående af 11 kommunaldirektører/ økonomidirektører samt repræsentanter fra KL. De kommunale medlemmer af styregruppen er udpeget af KL i dialog med chefforeningerne. Herudover skal der nedsættes syv kommunegrupper med repræsentanter fra alle kommuner. De syv kommunegrupper omhandler følgende temaer:
 1. Ældre- og sundhedsområdet og områdets samarbejde med regionerne.
 2. Teknik, miljø og tværgående drift.
 3. Det specialiserede voksenområde.
 4. Koblingen mellem arbejdsmarkeds-, sundheds-, social- og familieområdet.
 5. Børn og unge: Skole, dagtilbud, ungdomsuddannelser og udsatte børn og unge.
 6. Integration.
 7. Administration, digitalisering og indkøb.
Leverancer
Kommunegrupperne forventes først at samle, udvikle og dokumentere effektiviseringsindsatser, der kan implementeres i fællesskab samt identificere større samlede forslag til forenkling af kommunernes styringsmuligheder både administrativt og i forhold til borgernes materielle rettigheder. 

Dernæst forventes kommunegrupperne at deltage i de projekter, som styregruppen har prioriteret, der skal arbejdes videre med. 

Projekternes resultater vil være omdrejningspunkt på Kommunaløkonomisk Forum de kommende år. 

Tidsplan
Der er planlagt kick-off møde onsdag den 11. november 2015 og minimum et yderligere møde i hver kommunegruppe senest primo december.

På Kommunaløkonomisk Forum i januar 2016 vil der være en præsentation og drøftelse af status for kommunegruppernes arbejde og styregruppens overvejelser bag de prioriterede projekter mv.

Køge Kommunes deltagelse
Direktionen har onsdag den 28. november 2015 besluttet, at Køge Kommune skal deltage i følgende to kommunegrupper på direktør- og/eller chefniveau:
 • Koblingen mellem arbejdsmarkeds-, sundheds-, social- og familieområdet (repræsenteret af Afdelingschef Bjarne Andersen fra Arbejdsmarkedsafdelingen og Afdelingschef Rasmus Baagland fra Social- og Sundhedsforvaltningen)
 • Integration (repræsenteret af Centerchef Ulf Larsen ved Center for Dansk og Integration)
Økonomi
Ingen særskilte bemærkninger.
Beslutning
Til efterretning.
Bilag

Til toppen


494.   Tidsplan for udarbejdelse af beredskabssparekatalog


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at vedlagte tidsplan for udarbejdelse af beredskabssparekatalog til budget 2017 godkendes, herunder at tidsplanen fra april og frem betragtes som foreløbig, idet endelig tidsplan godkendes i forbindelse med vedtagelsen af budgetvejledningen på byrådsmødet i marts måned.
Baggrund og vurdering
Det fremgår af budgetaftalen, at de politiske udvalg sammen med forvaltningerne har ansvaret for at udarbejde et beredskabssparekatalog til budget 2017.  Beredskabssparekataloget skal indeholde spareforslag for i alt 62,5 mio. kr. (50 mio. kr. + 25 pct. ekstra til prioritering mellem forslagene). De 62,5 mio. kr. er fordelt på udvalgene efter den fordelingsnøgle, der typisk har været anvendt de senere år. Eventuelle justeringer heraf kan i henhold til budgetaftalen ske i marts 2016, når budgetvejledningen skal vedtages.

I vedlagte notat indgår en tidsplan for udarbejdelse af beredskabssparekataloget, der indgår som en del af budgetforliget for 2016-19. I budgetaftalen er der allerede defineret en række milepæle for udarbejdelsen af kataloget. Disse er således indarbejdet i tidsplanen sammen med en række supplerende aktiviteter, der skal understøtte processen.

På et punkt er der dog en ændring, idet budgetaftalen anfører, at beredskabskataloget skal være færdigt i juni måned og derefter sendes i høring, hvis det er nødvendigt. Her er det vurderingen, at det, for at sikre en ordentlig politisk proces, først er muligt at træffe en endelig politisk beslutning om kataloget på august møderne. Det betyder i givet fald, at sparekataloget først sendes i offentlig høring den 24. august.


Herudover forudsætter den foreløbige tidsplan, at Økonomiudvalgets og Byrådets 2. behandling af budget 2017-20 rykkes til hhv. den 4. og 11. oktober, hvilket er en uge senere end anført i den aktuelle politiske mødekalender.   

Det skal understreges, at den del af tidsplanen som ligger efter vedtagelsen af budgetvejledningen på byrådsmødet i marts måned betragtes som foreløbig, idet den endelig tidsplan først godkendes i forbindelse med budgetvejledningen. I bilag 1 er oversigten med den endelige del af tidsplanen markeret med grøn, mens den foreløbige del af tidsplanen er markeret med gul. 

Det skal bemærkes, at den vedlagte tidsplan forudsætter, at Regeringen i forbindelse med finanslovsforhandlingerne får flertal for at ændre budgetloven, så der indarbejdes et kommunalt omprioriteringsbidrag på 1 pct. årligt i perioden 2017-2019. Hvis der indgås et finanslovsforlig med en væsentlig anden procentsats, fx ½ pct., foreligger der en ny situation. I så fald fremlægges en ny sag til Økonomiudvalg og Byråd, hvor der lægges op til en fornyet drøftelse af sparemålet for kataloget.

Hovedpunkterne i tidsplanen er følgende (endelig del af tidsplan markeret med fed og foreløbig tidsplan markeret med kursiv):  
 

Tid
AktionAnsvarlig
December 2015Fagudvalgene igangsætter arbejder med beredskabssparekatalogetAlle udvalg/Forvaltninger
29. martsByrådet revurderer niveau for besparelser i katalog i forbindelse med vedtagelsen af budgetvejledningenByrådet
AprilDrøftelse i MED udvalg om beredskabssparekatalogHMU og FMU
Maj-juniTo behandlinger i fagudvalg af forslag til beredskabssparekatalog på åben dagsordenAlle udvalg/forvaltninger
Uge 32Temamøde om økonomiaftale for 2017 + beslutning om niveau for beredskabssparekatalog.

På temamødet beslutter fagudvalgene endvidere hvilke forslag, der skal sendes i offentlig høring.
Byråd, fagudvalg, Direktion og økonomichef


23. august.Byrådet beslutter samlet sparekatalog, der skal sendes i høringByrådet
24. august. Offentliggørelse af budgetmateriale, herunder sparekatalog  ØA+ Kommunikation m.fl.
 Uge 36-38 Politiske forhandlingsmøder Borgmesteren
 4. oktober Økonomiudvalget: 2. behandling af budget 2017-20 ØU
 11. oktober Byrådet: 2. behandling af budget 2017-20 Byrådet
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Sagen genoptages til drøftelse i marts 2016.
Oversendes til Byrådets orientering.
Bilag

Til toppen


495.   Forebyggelses- og tryghedsområdet


Indstilling
Formændene for Kultur- og Idrætsudvalget og Skoleudvalget indstiller til Kultur- og Idrætsudvalg, Skoleudvalg og Økonomiudvalg, at
 1. den tidligere tryghedspulje på 750.000 kr. deles ligeligt mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Skoleudvalget,
 2. Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Køge Byråd, at der foretages en budgetneutral budgetomplacering på 375.000 kr. fra Kultur- og Idrætsudvalgets område til Skoleudvalget,
 3. formanden for Kultur- og Idrætsudvalget indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at udvalget drøfter og godkender, at midlerne (375.000 kr.) anvendes til særlige målgrupper inden for børn og unge samt integrationsområdet,
 4. formanden for Skoleudvalget indstiller til Skoleudvalget at udvalget drøfter og godkender at midlerne (375.000 kr. årligt) anvendes til videreførelse af projekt Skifteholdet i en reduceret udgave.
Kultur- og Idrætsudvalget 02-11-2015
Ad 1. Indstilles godkendt.
Ad 2. Anbefales.
Ad 3. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte anvendelse inden for de 4 punkter i indstillingen. Kultur- og Idrætsudvalget ser frem til en nærmere drøftelse af disse punkter på de kommende møder.

Skoleudvalget 04-11-2015
Ad. 1. Indstilles godkendt af et flertal (Helle Poulsen, Anette Simoni og Paul Christensen (V), Ida Marie Kristensen (F) og Lene Møller Nielsen (A)).
Ad. 2. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd af et flertal (Helle Poulsen, Anette Simoni og Paul Christensen (V), Ida Marie Kristensen (F) og Lene Møller Nielsen (A)).
Ad. 4 Drøftet og godkendt af et flertal (Helle Poulsen, Anette Simoni og Paul Christensen (V), Ida Marie Kristensen (F) og Lene Møller Nielsen (A)).

Jette W. Jørgensen (Ø) er uenig i indstillingen og begærer hele sagen i Byrådet.
Baggrund og vurdering
Byrådet godkendte den 25. august 2015 at Forebyggelses- og Tryghedsudvalget blev nedlagt og at arbejdet med projektet under tryghedspuljen skulle overgives til SSP-styregruppen under Skoleudvalget. Budgetmidler og igangsatte aktiviteter skulle overføres til Kultur- og Idrætsudvalgets ansvarsområde. Et mindretal bestående af Enhedslisten ønskede budgetmidler og aktiviteter fastholdt i Skoleudvalget.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 7. september 2015, sag nr. 131, at projektet "Skifteholdet" ønskes nedlagt. SSP blev anmodet om til næste møde i Kultur- og Idrætsudvalget at forelægge en afviklingsplan.

SSP-styregruppen drøftede den 24. september afviklingsplanen for projekt "Skifteholdet". SSP-styregruppen oversendte den 24. september 2015 sagen til Kultur- og Idrætsudvalgets behandling med følgende bemærkninger:

SSP-styregruppen anbefalede, at projekt "Skifteholdet" opretholdes, idet der er brug for denne indsats i forhold til de kriminalitetstruede unge, og idet en nedlæggelse vil være uheldig i forhold til kommunens omdømme og fremtidige samarbejdsmuligheder med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Endvidere bemærkede styregruppen, at idet projektet er et langsigtet metodeudviklingsprojekt, kan der ikke på dette tidlige tidspunkt i projektforløbet udarbejdes en afviklingsplan. Endelig godkendte styregruppen, at sagen sendes til orientering i Skoleudvalget, idet ansvaret for projektet ligger i dette udvalg.

Der er afsat 750.000 kr. årligt i årene 2015-2018 til tryghedspuljen.

Formændene for Kultur- og Idrætsudvalget og Skoleudvalget indstiller på denne baggrund, at puljen deles mellem de to udvalg svarende til 375.000 kr. til hvert udvalg. 

Formanden for Skoleudvalget indstiller, at projekt "Skifteholdet" fortsætter i reduceret udgave. For uddybning - se vedhæftede bilag.

Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget indstiller, at midlerne inden for Kultur- og Idrætsudvalget anvendes til særlige målgrupper inden for børn og unge samt integrationsområdet. Dette kan fx være i form af

 • ekstra bevilling til fritidspas,
 • tilskud til foreninger inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område som gennemfører projekter med henblik på at øge foreningsdeltagelsen hos særlige målgrupper blandt børn og unge,
 • ombygning af omklædnings- og brusefaciliteter i Køge Svømmeland,
 • tilskud til familieaktiviteter i forhold til særlige målgrupper inden for børn og unge.
Økonomi
Der er afsat 750.000 kr. årligt til ovennævnte område.

Formændene indstiller at der i 2015 foretages en budgetneutral budgetomplacering på 375.000 kr. fra Kultur- og Idrætsudvalgets område til Skoleudvalget.

Midlerne for årene 2016-2018 budgetomplaceres i forbindelse med 1. Økonomiske Redegørelse 2016.

Økonomisk Afdeling bemærker at der omplaceres udgiftsbudget for 375.000 kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget til Skoleudvalget. Omplaceringen er budgetneutral og påvirker hverken kassebeholdningen eller servicerammen.
Beslutning
Forvaltningens indstilling anbefales af et flertal.
Niels Rolskov (Ø) kan ikke anbefale.
Bilag

Til toppen


496.   32 plejeboliger Køge Nord - godkendelse af skema A - Boliger


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at 

 1. der meddeles ydelsesstøtte til opførelse af 32 nye plejeboliger i Køge i henhold til almenboligloven,
 2. godkende skema A for 32 plejeboliger med Køge Kommune som bygherre.
Baggrund og vurdering
I henhold til almenboligloven kan Køge Byråd på Statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af nybyggede almene boliger, herunder plejeboliger.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller derfor til Økonomiudvalg og Byråd at godkende skema A vedrørende etablering af 32 plejeboliger på Fuglebæk Allé i Køge.

Projektet omfatter 32 plejeboliger med et gennemsnitlig areal på 39 m2 pr. bolig og fællesboligarealet er på ca. i alt 896 m2, svarende til i alt 67m2 pr. bolig. Det samlede boligareal udgør således 2.144 m2Servicearealer er på i alt 390 m2. Det samlede bebyggelsesareal udgør ca. 2.600 minkl. skure m.v.

Bygningen opføres som en lavenergiklasse-2015-bygning og der anvendes vedvarende energi i forbindelse med opvarmningen.

Da kommunen selv er bygherre er kommunens "generelle og specifikke krav til entreprenører og byggeri ved egne kommunale byggerier" stillet som vilkår for udbuddet. 

Det bemærkes, at grundkapitalindskuddet (kommunens egenfinansiering) for projekter, hvor tilsagn om støtte er givet eller gives i perioden fra 1. juli 2012 til og med 31. december 2018 er nedsat fra 14 % til 10 % af anskaffelsessummen.

Anlægsbevillingen til boligerne er godkendt i Byrådet den 25. august 2015, sag nr. 199.
Økonomi
Den budgetterede anskaffelsessum (inkl. moms):
 
Grundudgift som medfinansieres iht. § 11 i bekendtgørelse nr. 1288 af 11.12.2009, inkl. tilslutningsafgifter 8,841 mio. kr.
Håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter m.v.44,072 mio. kr.
Omkostninger  7,759 mio. kr.
Samlet anskaffelsessum inkl. moms, ekskl. gebyrer60,672 mio. kr.
Gebyrer 1,075  mio. kr.
 
Det ansøgte beløb er beregnet på baggrund af det tilladte maksimumsbeløb (rammebeløb), men der vil i forbindelse med udbudsprocessen og forhandlingerne med entreprenørerne blive søgt om at opnå lavere priser. 

Finansiering:
 
Realkreditlån 88 %54,337 mio. kr.
Kommunal grundkapital 10 %  6,175 mio. kr.
Beboerindskud 2 %  1,235 mio. kr.
Samlet anskaffelsessum inkl. moms61,747 mio. kr.
 
Det skal bemærkes, at ovennævnte opstilling udelukkende rummer beløb i relation til skema A, det vil sige de støtteberettigede beløb. Udgifter til inventar og hjælpemidler er ikke støtteberettiget, men indgår i den samlede anlægsbevilling.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der afsat budget til 32 plejeboliger i Køge Nord vedrørende boligdelen i anlægsinvesteringsplanen og på finansieringsdelen til optagelse af lån samt beboerindskud og det vil derfor ikke påvirke kassebeholdningen yderligere.
Beslutning
ad 1 og 2: Anbefales.
Økonomiudvalget har noteret sig at dette støttede kommunale boligbyggeri vil blive udbudt i overensstemmelse med de krav og retningslinjer der generelt er gældende for Køge Kommunes byggerier.
Det løbende myndighedstilsyn med selve byggeriet forudsættes fastlagt i drøftelser mellem de respektive fagudvalg og Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Til toppen


497.   32 plejeboliger - Køge Nord - godkendelse skema A - Serviceareal


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der meddeles godkendelse til opførelse af nyt serviceareal på 390 m2 i forbindelse med opførelse af 32 plejeboliger i Køge i henhold til almenboligloven,
 2. godkende indhentning af statstilskud på 1,280 mio. kr. ekskl. moms,
 3. udvalget på baggrund af punkt 1 og 2 godkender skema A for servicearealer i forbindelse med opførelse af 32 plejeboliger med Køge Kommune som bygherre.
Baggrund og vurdering
I henhold til almenboligloven kan Køge Byråd på Statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af nybyggede almene boliger. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller derfor til Økonomiudvalg og Byråd at godkende skema A vedrørende etablering af servicearealer i tilknytning til 32 plejeboliger i Køge Nord. Projektet omfatter udover servicearealer på i alt 391 m2, boliger på i alt 2.144 m2 Bygningen opføres som en lavenegiklasse-2015-bygning og der anvendes vedvarende energi i forbindelse med opvarmningen.
Anlægsbevillingen til servicearealet er godkendt af Byrådet den 25. august 2015, sag nr. 199.

Da kommunen selv er bygherre er kommunens "generelle og specifikke krav til entreprenører og byggeri ved egne kommunale byggerier" stillet som vilkår for udbuddet. 
Økonomi

Den budgetterede anskaffelsessum ekskl. moms:
Grundudgift inkl. tilslutningsafgifter  1,252 mio. kr.
Håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter m.v. 5,003 mio. kr.
Omkostninger  0,872 mio. kr.
Samlet anskaffelsessum inkl. moms, ekskl. gebyrer  7,127 mio. kr.
Gebyrer  0,081 mio. kr.

 
Finansiering:
Tilskud 40.000 kr. per bolig  1,280 mio. kr.
Kommunal egenfinansiering  5,928 mio. kr.
Samlet anskaffelsessum ekskl. moms inkl. gebyrer  7,208 mio. kr.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der afsat budget til 32 plejeboliger i Køge Nord vedrørende servicearealer i anlægsinvesteringsplanen og herunder tilskud fra Staten og det vil derfor ikke påvirke kassebeholdningen yderligere.
Beslutning
Anbefales.
Økonomiudvalget har noteret sig at dette støttede kommunale boligbyggeri vil blive udbudt i overensstemmelse med de krav og retningslinjer der generelt er gældende for Køge Kommunes byggerier.
Det løbende myndighedstilsyn med selve byggeriet forudsættes fastlagt i drøftelser mellem de respektive fagudvalg og Teknik- og Miljøudvalget.
Bilag

Til toppen


498.   Byggemodning, Nordhøj erhverv og Tessebøllevej - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at
 1. der gives anlægsbevilling på 3,109 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodningen af erhvervsområdet Nordhøj
 2. der gives en budgetneutral tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 17,317 mio. kr. til byggemodningen af Nordhøjen fra pulje til jordforsyning, byggemodning, erhverv
 3. der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2,844 mio. kr. til Tessebøllevej
 4. der gives en anlægsbevilling til en mindreindtægt på 3,309 mio. kr. til Tessebøllevej

Ejendoms- og Driftsudvalget 11-11-2015
Godkendt.
Baggrund og vurdering
Byggemodningen af Nordhøj til erhvervsformål og byggemodningen af Tessebøllevej, Herfølge, til boligformål, er under færdiggørelse, og der søges i den forbindelse anlægsbevillinger, samt et budgetneutralt rådighedsbeløb til Nordhøjs afslutning fra Jordforsyning, byggemodning, erhvervsformål. Anlægsprojektet Nordhøj blev påbegyndt i 1999 og forventes færdiggjort ultimo 2015. Der har dermed foregået byggeaktivitet over en 16-årig periode med efterfølgende salg og udlejning af de byggemodnede arealer.

Med den ansøgte anlægsbevilling færdiggøres Nordhøjens infrastruktur, og anlægsbevillingen vil andrage 284,3 mio. kr. Der forestår derefter at blive søgt en anlægsbevilling til beplantning og læbælter i henhold til lokalplanen for området Nordhøjen. Beplantningen har afventet fjernvarmearbejder i området. Der søges en anlægsbevilling på 3,109 mio. kr. til færdiggørelse af den sidste etape som omfatter følgende to hovedelementer:

a.   Færdiggørelse af vejanlægget i STC
b.    Vejanlæg/tunnel under jernbanen 

Teknik- og Miljøforvaltningen er i færd med færdiggørelsen af vejanlægget i STC-byggemodningen, færdiggøre jernbanekrydsning og ombygge Egedesvej. Dette sikrer fremkommeligheden for trafikken fra de etablerede virksomheder i STC, mens de statslige infrastrukturprojekter (motorvejsudvidelse og København-Ringsted Banen) pågår ved motorvejsfrakørslen Køge/Ølby ”rampe 32”.

Finansieringen af anlægsbevillingen i form af rådighedsbeløbet, på 17,317 mio. kr. finder sted ved budgetneutral omplacering af bevillingen fra anlægsprojekt Jordforsyning, byggemodning, erhvervsformål (STC), hvor den korrigerede bevilling i 2015 er 24,7 mio. kr. Heraf er 3,643 mio. kr. afsat til mærkede anlæg, hvis frigivelse Byrådet tager stilling til i forbindelse med 4. økonomiske redegørelse 2015. 

Anlægsprojektet Byggemodning af Boligområde ved Tessebøllevej, Herfølge, blev påbegyndt i 2007 og er under færdiggørelse. Anlægsprojektet vedrører byudviklingen af et ca. 6 hektar stort boligområde i Herfølge øst og består af ca. 80 boliger. Området er planlagt i lokalplan 5-22. Det byggemodnede område danner rammen om udstillingen ”Fremtidens parcelhus” – en udstilling af bæredygtigt byggeri med parcelhuse og rækkehuse. Området har skabt mulighed for at opføre nyskabende og banebrydende arkitektur.

Anlægsprojektets indtægter i form af salg af boliggrunde indkom i 2007, og der påregnes ikke yderligere indtægter fra salg af byggegrunde på anlægsprojektet. Der søges en reduktion af indtægtsbevillingen på 3,309 mio. kr. i forhold til den anlægsbevilling på indtægtsområdet, som blev givet i 2006. Der søges en anlægsudgiftsbevilling på 2,844 mio. kr. til afslutning af byggemodningen, idet det netop søgte og godkendte rådighedsbeløb er til stede til gennemførelse af projektet.
Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker at der søges en anlægsbevilling til udgift på 2,844 mio. kr. og mindreindtægt på 3,309 mio. kr. til byggemodning Tessebøllevej. 

Der søges ligeledes en anlægsbevilling på 3,109 mio. kr. og en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 17,317 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodning af erhvervsområdet Nordhøj.

Den budgetterede kassebeholdning påvirkes ikke, da finansieringen af rådighedsbeløbet på 17,317 mio. kr. sker fra det afsatte rådighedsbeløb i budget 2015 på puljen byggemodning, erhvervsformål.

Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Marie Stærke (A)

Til toppen


499.   Genhusning af Projektcenter Køge Bugt - anlægsregnskab


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Genhusning af Projektcenter Køge Bugt godkendes.

Ejendoms- og Driftsudvalget 11-11-2015
Godkendt.
Baggrund og vurdering
Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 2,5 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 26. august 2014 til genhusning af Projektcenter Køge Bugt. 

I forhold til anlægsbevillingen udviser regnskabet et mindreforbrug på -26.869 kr. 

Projektcenter Køge Bugt (PCKB) var nødt til at fraflytte sin tidligere adresse på Værftsvej 9 grundet etablering af den nordlige vejtunnel mellem Ivar Huitfeldtsvej og Værftsvej. 

Teknik- og Miljøforvaltningen og Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice har i samarbejde vurderet sagen og har foreslået en løsning, hvor PCKBs undervisnings- og værkstedsaktivitet blev flyttet til ejendommen Ørnevej 15, som blev udlejet af Energiforsyningen til ETK. 

ETK og PCKB samarbejdede allerede om en række aktiveringsprojekter (f.eks. Bjørneklo, strandrensning m.v.) En tættere fysisk placering mellem aktiveringsprojekterne på PCKB og ETKs driftsvirksomhed, vurderes at kunne få en afsmittende effekt på den sociale og beskæftigelsesmæssige indsats, der rettes mod Køge Kommunes kontanthjælpsmodtagere i aktivering. 

Genhusningen af PCKB har forudsat en ombygning og istandsættelse af eksisterende bygninger og garageanlæg på Ørnevej 15. Hertil kommer opsætning af pavilloner til undervisningsbrug og velfærdsforanstaltninger. 

En del af ombygningen på Ørnevej vedrører efterisolering af gulve, vægge og lofter. Isoleringen forventes at reducere energiforbruget til opvarmning markant, hvorfor udgifter på 0,6 mio. kr. til isolering er finansieret via energisparepuljen. 

Nogle af kommunens nuværende pavilloner på Strandpromenaden vil, når rådhusudvidelsen er gennemført, kunne flyttes til Ørnevej 15 og benyttes af PCKB. 

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at flytningen af PCKB er gennemført i overensstemmelse med den givne anlægsbevilling.
Økonomi
Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms).

Regnskabet omhandler:

Genhusning af Projektcenter Køge BugtAnlægsbevillingRådighedsbeløbForbrug
Anlægsudgifter2.500.000 kr.2.500.000 kr.2.473.131 kr.
Mindreforbrug   -26.869 kr.   -26.869 kr. 
+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at mindreforbruget på 26.869 kr., som i forhold til bevilling og samlet rådighedsbeløb udgør 1,07 %, er tilgået kassebeholdningen i indeværende regnskabsår.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Marie Stærke (A)

Til toppen


500.   Ændret opgavefordeling mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Ejendoms- og Driftsudvalget


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen og Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalg og Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at
 1. opgaver vedrørende drift af stadionanlæg, strande og søer, udearealer ved ubemandede klubhuse og selvejende haller samt drift af kolonihaveområder flyttes fra Kultur- og Idrætsudvalgets område til Ejendoms- og Driftsudvalget pr. 1. januar 2016,
 2. 7,75 mio. kr. i udgifter og -883.000 kr. i indtægter inden for drift af stadionanlæg, strande og søer, udearealer ved ubemandede klubhuse og selvejende haller samt drift af kolonihaver på Kultur- og Idrætsudvalgets budget 2016  til drift af grønne områder overføres til Ejendoms- og Driftsudvalgets budget,
 3. 1,5 mio. kr. af ovennævnte budget 2016 forbliver i Kultur og Idrætsudvalgets driftsbudget til løbende forbedringer.

Kultur- og Idrætudvalget 02-11-2015
Ad 1. Indstilles godkendt.

Ad 2. Indstilles godkendt.
Ad 3. Indstilles godkendt.

Ejendoms- og Driftsudvalget 11-11-2015
Ad 1 - 3: Godkendt.

Baggrund og vurdering
Sagen genoptages fra Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 1. juni 2015 samt Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den 9. juni 2015.

Anlægsafdelingen, Kulturafdelingen og ETK har udarbejdet forslag til overdragelse af Kultur- og Idrætsudvalgets grønne områder til Ejendoms- og Driftsudvalget med henblik på at få samlet driften af kommunens udearealer under Ejendoms- og Driftsudvalget.

ETK er klar til at modtage driften af områderne: Stadions, Strande og søer, Udearealer ved ubemandede klubhuse og selvejende haller samt Drift af kolonihaveområder.

Den 1. juni 2015 besluttede Kultur- og Idrætsudvalget, at overdragelsen af driftsopgaven anbefales overført indenfor følgende rammer:
 • Minimum 1,5 mio. kr. pr. år skulle forblive i Kultur- og Idrætsudvalget til løbende forbedringer.
 • Opgaven vedrørende strande flyttes med det budget som p.t. er afsat. 
 • Der i indeværende valgperiode ikke gennemføres besparelser på området.
På denne baggrund har Kulturafdelingen og Teknik- og Miljøforvaltningen ved Anlægsafdelingen og ETK udarbejdet et forslag som tager udgangpunkt i en fordeling hvor:
 • ETK varetager driften herunder borger og bruger henvendelser.
 • Kulturafdelingen varetager den overordnede politiske kontakt med foreningerne bortset fra kolonihaveforeningerne. 
 • Anlæg varetager opgaver i forbindelse med større renoveringer, fornyelser og nyanlæg.

Såfremt ændringerne godkendes af Byrådet, vil de efterfølgende blive indarbejdet i kommunens styrelsesvedtægt.

Økonomi
Det samlede nettodriftsbudget for Kultur- og Idrætsudvalgets grønne områder i 2016 er 8,37 mio. kr. fordelt på 9,25 mio. kr. på udgiftssiden og -883.000 kr. på indtægtssiden. 

Jf. Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning anbefaler forvaltningen at Kultur- og Idrætsudvalget beholder en pulje på 1,5 mio. kr. årligt til større renoveringer og fornyelser,  og at der overføres et udgiftsbudget svarende til 7,75 mio. kr. og et indtægtsbudget svarende til -883.000 kr. til Ejendoms- og Driftsudvalget pr. 1. januar 2016.  

Økonomisk Afdeling bemærker at der omplaceres udgiftsbudget for 7,75 mio. kr. og indtægtsbudget for -883.000 kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget. Omplaceringen er budgetneutral og påvirker hverken kassebeholdningen eller servicerammen. 
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Marie Stærke (A)

Til toppen


501.   Betalingsparkering


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at udbudsprocessen om betalingsparkering sættes i gang.

Teknik- og Miljøudvalget 05-11-2015
Anbefales at udbudsprocessen igangsættes.
Baggrund og vurdering
Teknik- og Miljøudvalget anbefalede den 13. august 2015, sag nr. 224, proces for betalingsparkering. Efterfølgende er der den 24. september 2015 afholdt møde i følgegruppen for betalingsparkering.

På følgegruppemødet blev udvalgsbeslutningen af 13. august 2015 fremlagt og drøftet. For så vidt de private parkeringspladser tilkendegav Køge Kyst, at de ønskede et samarbejde om betaling, betalingsformer og parkeringsrestriktioner. Kvickly gav klart udtryk for, at de ikke ønskede betalingsparkering på egen parkeringsplads. Torvebyen har betalingsparkering og ønskede, at kommunen ville øge betalingen til 10 kr. pr. time som i Torvebyens kælder, samt at have betaling fra påbegyndt parkering. Det samme præciserede TK Development, som efterfølgende har henvendt sig til Køge Kyst om forventet tab på parkering, hvis der indføres halvtimes gratis parkering. Følgegruppens medlemmer havde i øvrigt ingen indvendinger imod forslaget til takster og licenser.

COWI har udarbejdet vedhæftet notat om etablering af betalingsparkering i Køge bymidte. Notatet beskriver bl.a., at 
 • der vil være behov for at installere ca. 45-50 parkeringsautomater,
 • betjeningen sker via virtuelle funktionsknapper (aktiv skærm),
 • automaten skal kunne håndtere den første ½ time gratis,
 • information om betalingsproceduren (kort og kontanter) og timeprisen fremgår af opslag på automaten eller display,
 • automaten har mulighed for kontant betaling med mønter og uden mulighed for tilbagebetaling. Der skal være spærring i forhold til at kunne betale for tid ud over tidsbegrænsningen på parkeringspladsen,
 • automaten er udstyret med kortlæser (visa m.m.) og trådløs betaling med kort/telefon.

For ikke at komplicere parkeringsproceduren eller parkeringskontrollen unødigt, anbefales det, at parkanten altid skal trække en billet eller tilsvarende aktivere parkeringen via en af de af kommunen godkendte betalingstjenester. Uden brug af parkeringsbillet eller aktivering af parkeringen sker der erfaringsmæssigt fejl/forglemmelser i forbindelse med den halve times gratis parkering, således at parkanten ofte kan modtage en parkeringsafgift.

Det forventes, at betalingsparkering øger behovet for parkeringskontrol, idet der fremover, ud over tidskontrol, også skal kontrolleres for betalt parkering.

Parkeringszonen i Køge bymidte udgør en samlet zone, ligesom randzonen udgør en samlet zone. Begge dele er begrænset mest muligt. Beboerlicenser til 400 kr, kan erhverves for et år ad gangen, hvis man har har bopæl i betalingszonen eller i randzonen. En pr. husstand som nuværende til henholdsvis udvalgte pladser i bymidten og til randzonen.

Erhvervs-, medarbejder- og pendlerlicenser til 200 kr. om måneden kan erhverves af alle, som ønsker det, i perioder af varierende længde, fra 1 til 12 måneder. Denne licens er gældende på parkeringspladser med mindst 12 timers parkering.

Gæstelicens/dagsbillet til betalings- eller randzonen kan erhverves af enhver via kommunens hjemmeside.

Udbuddet skal omfatte:

 • Etablering af automater.
 • Konstant overvågning af alle parkeringsautomaters funktionsduelighed.
 • Understøtte alternative betalingstjenester.
 • Clearing af betalingstransaktioner.
 • Database med data og funktioner til understøttelse af parkeringstransaktioner og -kontrolfunktioner.
 • Værktøjer til analyse af parkeringssystemdata - belægningsgrad m.v.
 • Web-service som giver mulighed for selvbetjening med hensyn til klager, forespørgsler, ansøgninger om parkeringslicenser m.v.

Etablering af betalingsparkering forventes udført senest primo 2017 og således, at det senest står færdigt i forbindelse med, at TK Development sætter deres første parkeringskælder/parkeringshus i drift.

Økonomi
Etablering af betalingsparkering skønnes at kunne udføres for 3,4 til 5,6 mio. kr., primært afhængig af automattype, og om der vælges solceller med begrænset udstyr og hastighed eller fast strømforsyning til fuld udstyrspakke og stor betjeningshastighed.

Der er i Køge Kommunes investeringsoversigt afsat 7,7 mio. kr. i 2016 til Køge Kyst - parkeringsstrategi for Køge bymidte, som kan anvendes til etablering af betalingsparkering og udbygning af parkeringspladser i bymidten. Anlægsbevilling søges senere.

Indtægt fra betalingsparkering skal anvendes til at drive og udbygge parkeringsanlæg.
Beslutning
Anbefales.
Fraværende
Marie Stærke (A)
Bilag

Til toppen


502.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning
Drøftelse omkring fremtidigt togstop i Borup.
Fraværende
Marie Stærke (A)

Til toppen


503.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Marie Stærke (A)

Til toppen


504.   Kommunale forskud (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)

Til toppen


505.   Ny forvaltningsstruktur


Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at
 1. notat om forslag til ny forvaltningsstruktur drøftes,
 2. notatet efterfølgende sendes i høring i MED-organisationen,
 3. sagen genoptages i december måned 2015.

Baggrund og vurdering
Med budget 2016 er det politisk besluttet, at Køge Kommune skal effektivisere for mindst 3,5 mio. kr. ved at reducere antallet af direktører samt reducere i lønsummen i sekretariaterne på Rådhuset.  Årsagen er blandt andet, at den tidligere politiske beslutning om at spare 3,5 millioner på de borgernære områder i forbindelse med budget 2014, ikke gennemføres. D.v.s. at beslutningen om at se på en samlet stordrift af madproduktion for vores dagsinstitutioner, sociale institutioner og kantinedrift bortfalder, og i stedet skal besparelsen findes på Direktionen og sekretariaterne.

Kommunaldirektøren har på den baggrund valgt at benytte lejligheden til at se bredere på opgaven, så effektiviseringerne også bliver brugt til at fokusere på, hvor og hvordan kommunen kan ændre og styrke arbejdet med at skabe en bedre borgerbetjening samt generelt at sikre en mere tidssvarende og smidigere organisation. 

Notatet beskriver således et forslag til en ny forvaltningsstruktur. Den nye struktur skal også ses i sammenhæng med det nye rådhusbyggeri, og de to områder vil tilsammen sætte en ny kurs for store dele af kommunens arbejde – ikke mindst med henblik på det tværgående samarbejde i organisationen. Nyt rådhus og ny forvaltningsstruktur vil således gå hånd i hånd. De tidligere beslutninger om rådhusbyggeriet og de organisatoriske overvejelser i tilknytning hertil, er som bekendt allerede sat i proces og berøres ikke yderligere i notatet. 

Forslaget til ny forvaltningsstruktur fastlægger alene de overordnede organisatoriske forhold, som er Byrådets kompetence. Den endelige ledelsesstruktur indgår endnu ikke, da det er vigtigt, at Direktionen og de overordnede rammer kommer på plads først. Dermed kan den enkelte direktør være med til at udarbejde de videre nødvendige justeringer på mellemlederniveauet.  

Ledelsesstrukturen hører under de administrative kompetencer med undtagelse af direktørudpegninger. Derfor giver forslaget heller ikke anbefalinger til, hvilke konkrete stillinger, der skal nedlægges i sekretariaterne, da dette først kræver en godkendt struktur. Særligt oplæg vil efterfølgende blive udarbejdet om dette – dog vil der i notatet være henvisninger til de enheder, hvor der tænkes effektiviseringer.

Den videre proces
Efter endt høring i Hovedmedudvalget genoptager Økonomiudvalget sagen den 7. december 2015 med videresendelse til Byrådet den 15. december 2015, hvor den nye struktur endelig besluttes.

Direktørposterne forventes besat i januar 2016 ved Byrådets beslutning.

I februar 2016 beslutter kommunaldirektøren og de pågældende direktører, hvordan de endelige organisatoriske forhold skal være for niveauet under direktørniveau, herunder også hvilke stillinger, der skal nedlægges i sekretariaterne. Rådhusudvalget skal høres herom.

Den nye organisation træder i kraft 1. marts 2016.
Økonomi
Se under baggrund.

Bilag
Notat om ny forvaltningsstruktur eftersendes.
Beslutning
Sagen besluttet overført til åben dagsorden.

Ad 1-3: Anbefales over for Byrådet.

Til toppen


506.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)

Til toppen


507.   Eventuelt (Lukket punkt)


Fraværende
Marie Stærke (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 17.11.15