Referat af møde i Økonomiudvalget

Den 06.02.2018 kl. 08:15 i Mødelokale 3


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Bent Sten Andersen, (O)
Flemming Christensen, (C)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)


39.   Godkendelse af dagsorden


Indstilling
Først på mødet behandles "Forslag til Kommune 2017 - udkast til drøftelse", derefter "Status på Køge Nord".
Beslutning
Dagsorden og tillægsdagorden godkendt.

Til toppen


40.   Lånoptag for 2017


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. det drøftes hvorvidt der skal optages lån på baggrund af automatisk lånoptag
 2. om der skal forelægges en sag til Økonomiudvalg og Byråd i marts måned med ansøgning om lånoptaget.
Baggrund og vurdering

Køge Kommune har i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse automatisk adgang til at optage lån for regnskabsåret 2017 svarende til summen af de afholdte låneberettigede nettoudgifter på anlægsområdet. Beslutningen om optagelse af lån for 2017 skal være truffet af Byrådet senest 31. marts 2018 med virkning fra senest 30. april 2018. De afholdte udgifter fra 2017, der kan optages lån til på baggrund af lånebekendtgørelsen udgør ca. 5 mio. kr.

Af kommunens økonomiske politik fremgår det, at lånoptagelse skal vurderes i forhold til det nødvendige behov. Lånemuligheden skal ikke nødvendigvis anvendes fuldt ud. Kommunen skal som udgangspunkt finansiere anlægsaktiver uden lånoptagelse. Der er ikke mulighed for at låne til almindelig drift og vedligehold, dvs. administrations- og sagsbehandlingsudgifter. Kommunen har de tidligere år budgetteret med lånoptaget primært i forbindelse med gennemførelse af energispareprojekter, men sidste år valgte kommunen ikke at optage lån.

Der er i 2018 ikke budgetteret med lånoptag til udgifter omfattet af den automatiske lånoptagelse, idet energispareprojekterne forventedes at være gennemført. Derved skal der søges en tillægsbevilling til lånoptag, såfremt Økonomiudvalget beslutter at sagen skal forelægges Byrådet i marts 2018.

Set i lyset af sanktioner på serviceudgifter og anlægslofter bør det overvejes om der er behov for lånoptagelse, idet kommunen i stedet kan benytte lejligheden til at nedbringe gælden og dermed også likviditeten.   

Økonomi
Ingen.
Beslutning

Ad 1-2: Lånoptag drøftet. Økonomiudvalget ønsker ikke at anvende muligheden for lånoptag.


Til toppen


41.   Økonomiudvalgets introseminar den 7. marts 2017


Indstilling
Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget giver input til introdagen.
Baggrund og vurdering
Økonomiudvalget har besluttet at afholde introseminar den 7. marts kl. 8.30 - 15.00.

Økonomiudvalget skal drøfte emner og øvrige input til seminaret, herefter udarbejder borgmesteren og forvaltningen program for dagen.
Økonomi
Intet.
Beslutning
Drøftet. Der arbejdes videre med program. Yderligere forslag kan fremsendes til borgmesteren / administrationen inden udgangen af uge 7.

Til toppen


42.   Retningslinier for anvendelse af Økonomiudvalgets tilskudskonto


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at

 1. udvalget tager stilling til forslag om nye retningslinjer
 2. borgmesteren bemyndiges til at bevilge jubilæumsgaver og gaver til sportsudøvere og sportsklubber, og at Kultur- og Økonomiforvaltningen (Staben) bemyndiges til at give administrativt afslag på ansøgninger om tilskud fra foreninger, klubber og andet, som ikke opfylder betingelserne.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med kommunesammenlægningen mellem tidligere Skovbo og tidligere Køge kommuner blev der i 2007 vedtaget retningslinjer for anvendelse af Økonomiudvalgets tilskudskonto. Der er behov for en revision af retningslinjerne, da nedennævnte punkterne i de nugældende retningslinjer ikke har været anvendt i praksis.

a) Tilskud til konkrete aktiviteter med humanitært formål. Der har ikke været ansøgninger i en årrække.

b) Jubilæumsgaver til organisationer, der ikke opfylder retningslinjerne. Disse kan gives af Byrådets repræsentationskonto. Der er ikke været søgt om gaverne i en årrække.

c) Kontant gave til klubben ved et medlems eller holds vundne mesterskaber

    - Sjællandsmesterskab    500 kr.
    - Danmarksmesterskab 1.000 kr.

De nugældende regler vedlægges.

Forslag til nye retningslinjer:

"1. Tilskud til foreninger, klubber og andre

Foreninger, som ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven, kan søge om tilskud til konkrete aktiviteter. Det drejer sig om foreninger, hvor medlemmerne er over 25 år.

Det er som hovedregel kun lokale foreninger, der kan søge om tilskud.

En forudsætning for, at der gives tilskud til foreninger og klubber m.fl. er, at disse kan betragtes som aktive foreninger. Det vil sige, at der skal være vedtægter, formål, kontingentopkrævning m.v., som dokumenterer foreningen.

2. Jubilæumsgaver

Foreninger i kommunen:
Der gives kontante gaver til foreninger og lignende i forbindelse med jubilæer for hvert 25 år med:

25 års jubilæum       2.500 kr.
50 års jubilæum       5.000 kr.
75 års jubilæum       7.500 kr.
100 års jubilæum   10.000 kr.

Herudover gives et tillæg på 10 kr. pr. medlem under 25 år til foreninger, der er omfattet af Folkeoplysningen.

Betingelser:
Det er en betingelse, at foreningen

 • Er hjemmehørende i Køge Kommune
 • Er oprettet med et socialt eller kulturelt formål
 • Ikke har en kommerciel karakter
 • Selv gør opmærksom på jubilæet

Kommunens egne institutioner og skoler m.v.:
Der gives ingen gave.

3. Gaver til sportsudøvere og sportsklubber

A. Medlemmers vundne mesterskaber – guld, sølv og bronze
Der gives en gave á ca. 200-300 kr. Gaverne overrækkes af borgmester og kulturudvalgsformand ved det årlige arrangement for sportsudøvere, der har vundet et mesterskab.

B. Pengegave til sportsklubber ved vundne mesterskaber
Der ydes en kontant gave til klubben ved et medlems eller holds vundne mesterskaber:

Europamesterskab     2.500 kr.
Verdensmesterskab   5.000 kr.

C. Pengegave ved oprykning til bedste og næstbedste division
I. Oprykning til bedste division
Der ydes 2.500 kr. i grundgebyr.

Herudover ydes der et kontant beløb afhænging af klubbens medlemstal:

 • 100-200 medlemmer: 2.500 kr.
 • 201-300 medlemmer: 5.000 kr.
 • Over 300 medlemmer: 7.500 kr.

II. Oprykning til næstbedste division 
Der ydes en gave med halvdelen af de under I. fastsatte satser.

Ved gentagne oprykning til samme division ydes evt. gaver efter konkret vurdering.

III. Ingen pengegave til professionelle klubber
Der ydes ingen pengegave til professionelle klubber

Generelt vedr. tilskuddene
Der gives tilskud efter konkret ansøgning. Angående jubilæumsgaverne kan dette begrænse sig til en invitation til jubilæumsreception e.l."

Bemyndigelse
Forvaltningen anbefaler, at borgmesteren bemyndiges til at bevilge jubilæumsgaver og gaver til sportsudøvere og sportsklubber, og at Kultur- og Økonomiforvaltningen (Staben) bemyndiges til at give administrativt afslag på ansøgninger om tilskud fra foreninger, klubber og andet, som ikke opfylder betingelserne.

Økonomi
Der er i 2018 afsat 102.237 kr. på Økonomiudvalgets tilskudskonto.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


43.   Input til politiske emner fra byrådsseminaret 25. - 26. januar 2018


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter byrådsmedlemmernes input til politiske emner på Økonomiudvalgets ressortområde.
Baggrund og vurdering

Byrådet var på introduktionseminar den 25 - 26. januar 2018. Under seminarets punkt "Tema B - hvilke politiske emner skal Byrådet i øvrigt arbejde med?" gav byrådsmedlemmerne input og forslag til politiske emner, som Økonomiudvalget og de stående udvalg kan arbejde med i byrådsperioden. De fremkomne input og forslag blev skrevet ned, og uddelt i papirkopi og rundsendt pr. mail ved seminaret afslutning.

Det blev aftalt på byrådsseminaret, at Økonomiudvalget og de stående udvalg drøfter de fremkomne forslag på deres repektive ressortområder, på deres kommende udvalgsmøder. Forslag til Økonomiudvalgets område er vedhæftet. 

Økonomi
Intet.
Beslutning

Drøftet. Der planlægges besøg hos Køge Kyst, Køge Havn/Jorddepot og Connect Køge samt i Køge Nord-området.

Bilag

Til toppen


44.   Kodeks for administrationens bistand til Byrådets medlemmer


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at "Køge-praksis" for administrationens bistand til det politiske niveau godkendes.
Baggrund og vurdering

Byrådet drøftede kodeks og regler for samarbejde på deres byrådsseminar den 25. - 26. januar. Det blev aftalt på seminaret, at fremlægge "Køge-praksis" for samarbejde til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Styrelsesloven, ankestyrelsens afgørelse samt udtalelser fra ministeriet sætter rammerne for samarbejdet mellem politikere, politiske organer og administrationen. Byrådet kan endvidere besluttet, inden for de lovfaste rammer, at supplere med egne forskrifter for samarbejde, hvilket har udmøntet sig i vedlagte dokument "Køge-praksis". 

På byrådsseminaret fremlagde direktionen oplæg til Køge-praksis. Oplægget var opdelt på følgende hovedområder:

 1. Betjening af Byrådet, Økonomiudvalg og de stående udvalg
 2. Betjening af borgmesteren og udvalgsformænd inden for deres respektive områder
 3. Betjening af Byrådets medlemmer i forbindelse med varetagelse af kommunalt hverv
 4. Betjening af Byrådets medlemmer.

Byrådet drøftede oplæg til Køge-praksis. Nedenstående rettelsesforslag er efterfølgende indskrevet i dokumentet:

Punkt 1A. Tilføjes, at Byrådet beslutter skabelon for dagsordenspunkter. 

Punkt 1A. Det skal tydeliggøres, når dagsordenspunkter har et tværfagligt fokus

Punkt 1B. Det tilføjes, at sager til drøftelse skal indeholde oplæg til plan for det videre arbejde, inden evt. godkendelsessag.

Punkt 3. De oplistede selskaber suppleres med selskaberne: ARGO og MOVIA

Punkt 3D. Tilføjes efter forudgående godkendelse.

Punkt 2F. Der blev fremsat ønske om, at Byrådet drøfter retningslinjer for kommunens brug af Facebook. Således vil punktet blive underlagt særskilt drøftelse.

Økonomi
Intet.
Beslutning

Anbefales.

Bilag

Til toppen


45.   Deltagelse i Folkemødet på Bornholm 2018


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at deltagelse i Folkemødet på Bornholm i 2018 drøftes, herunder det økonomiske tilskud til den enkelte deltager.
Baggrund og vurdering

Folkemødet på Bornholm foregår i Allinge fra den 14. – 17. juni 2018.

Det primære formål med Folkemødet er, jf. Folkemødets hjemmeside, at styrke demokratiet og dialogen i Danmark. Det sker ved at skabe en ny ramme om møder mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere fra Folketinget, EU, kommuner og regioner. Og ved at give borgerne mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt til ansigt.

Folkemødet vil i 2018 blive afholdt for 8. gang og samler over 100.000 besøgene i folkemødebyen.
Folkemødets events bliver afholdt i mødelokaler, på skibe, i telte, under åben himmel, på
restauranter o.l. spredt over et område, der strækker sig over ca. en kilometer ved Allinge på Bornholm.

Økonomiudvalget besluttede i 2015, 2016 og 2017 at Byrådets medlemmer kunne modtage et kommunalt tilskud på 2.000 kr. ved deltagelse med henblik på politisk dialog, netværksskabelse samt varetagelse af Køge Kommunes interesser samt at deltagerne selv booker overnatning.
Det kommunale tilskud blev i 2015, 2016 og 2017 udbetalt på grundlag af en tro- og love-erklæring om, at beløbet er medgået til formålet.

Økonomi
Deltagelse i Folkemødet er gratis, men deltagerne skal selv finde overnatnings- og transportmuligheder.
Der er budgetmæssig dækning på kontoen, såfremt Økonomiudvalget beslutter at udbetale 2.000 kr. som kommunalt tilskud til deltagerne.
Beslutning
Økonomiudvalget besluttede at der i indeværende byrådsperiode gives tilskud til deltagelse i folkemøde på 2.000 kr. pr. byrådsmedlem pr. år. Beløbet skal anvendes til rejseomkostninger og overnatningsomkostninger og udbetales på baggrund af tro- og loveerklæring. 

Til toppen


46.   Status på Køge Nord


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at  

 1. orienteringen om status på arbejdet med Køge Nord tages til efterretning
 2. udvalget udpeger repræsentanter til Følgegruppen for Køge Nord.  
Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte i februar 2016 helhedsplanen for Køge Nord. Forud herfor blev der afholdt et dialogmøde med repræsentanter fra en lang række foreninger i lokalområdet og fra Byrådet. For at opretholde den gode kontakt til lokalområdet nedsatte Økonomiudvalget efterfølgende den 4. oktober 2016 en følgegruppe. Økonomiudvalget har tre repræsentanter i følgegruppen, som skal vælges påny.

Økonomiudvalget er senest blevet orienteret om status på Køge Nord-projektet ved den aftalte halvårsstatus den 13. juni 2017 samt om udviklingsstrategi for Køge Nord den 14. november 2017. På baggrund af nyt Økonomiudvalg orienteres nu om status på Køge Nord-projektet i sin helhed.

Dette punkt behandles kl. 9.00 - 9.15 efter drøftelsen af kommuneplanen. I mødet deltager teknik- og miljødirektør Torben Nøhr, planchef Pia Nielsen, planteamleder Anders Mosbæk Nielsen og planlægger Kirsten Truberg.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning

Ad 1: Til efterretning

Ad 2: Følgende udpeget til følgegruppen:

Marie Stærke (A), Ken Kristensen (V), Mette Jorsø (V), Niels Rolskov (Ø) og Bent Sten Andersen (O). Endvidere tilbydes formanden for Teknik- og Ejendomsudvalget at deltage. Øvrige partier kan i øvrigt melde ind med 1 deltager. 


Til toppen


47.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester


Beslutning
Intet.

Til toppen


48.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.

Til toppen


49.   Køb af ejendom (Lukket punkt)Til toppen


50.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)Til toppen


51.   Salg af areal (Lukket punkt)Til toppen


52.   Udkast til Kommuneplan 2017 (Lukket punkt)Til toppen


53.   Orientering fra kommunaldirektør og fra borgmester (Lukket punkt)Til toppen


54.   Eventuelt (Lukket punkt)Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 07.02.18